OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU"

Transkrypt

1 ZAŁ CZNIK NR 6 Arkuszy 9 OPIS TECHNICZNY CHARAKTERYSTYKA WROCŁAWSKIEGO PARKU BIZNESU 2 Tadeusz Chrzanowski Zarz dca Nieruchomo ci Licencja nr Wrocławski Park Biznesu ZATWIERDZIŁ WROCŁAW 2008 rok 1

2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I. Lokalizacja Wrocławskiego Parku Biznesu 2 Lokalizacja to jeden z głównych atutów Wrocławskiego Parku Biznesu2. WPB2 le y przy ulicy Wołowskiej, na północ od centrum Wrocławia (10 minut jazdy samochodem od Rynku w kierunku Poznania), pomi dzy ul. migrodzk i Obornick. W 2006 roku ulice migrodzka i Wołowska zostały całkowicie zmodernizowane, co znacznie podniosło komfort dojazdu do obiektu. Do kompleksu mo na łatwo dojecha korzystaj c z komunikacji miejskiej: tramwajami 7, 14, 21 oraz autobusami 129, 135, 144, 403, 908. Dla zwolenników aktywnych i ekologicznych form komunikacji przygotowano cie ki rowerowe (ul. migrodzka, Obornicka, Wołowska). W odległo ci niecałego kilometra przebiega trasa obwodnicy ródmiejskiej. Po jej uko czeniu w 2010 roku obiekt uzyska doskonałe poł czenie z lotniskiem oraz autostrad A4. II. Architektura Wrocławskiego Parku Biznesu2 Autorami tego projektu s autorzy i najemcy ciesz cego si od 6 lat ogromn popularno ci Wrocławskiego Parku Biznesu przy ul. Strzegomskiej. Jednocze nie wiadcz usługi serwisowe dla innych u ytkowników. W ten sposób zdobyli dodatkowe do wiadczenie i opinie klientów, które pozwoliły na jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeb najemców WPB2 przy ul. Wołowskiej. To jest główny powód, dla którego zdecydowali my si na wybór tych samych firm do zaprojektowania, wykonania i serwisowania WPB2. Projekt Wrocławskiego Parku Biznesu2 o całkowitej powierzchni najmu powy ej m² realizowany jest na obszarze ponad czterech hektarów. Zaprojektowany w niskiej kameralnej zabudowie, składa si z czterech dwucz ciowych, trzykondygnacyjnych zespołów budynków biurowych klasy A. W standardzie na jedno stanowisko pracy przypada 10m 2 powierzchni biurowej. W ka dym z nich mo liwe jest wydzielenie na potrzeby najemcy kondygnacji (ok. 800 m 2 ) lub połowy budynku (ok m 2 ). Na dachach wykonanych w systemie, tzw. stropu odwróconego, zostały przewidziane tarasy z miejscami do spotka i wypoczynku (ok.20% powierzchni dachu). Strefy wej ciowe budynku mog by wspólne lub rozdzielone dla poszczególnych obiektów w zespole. Budynki s przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W ka dym zespole na parterze przewidziano 4 prysznice (po 2 dla kobiet i m czyzn w ka dym budynku). Wysoko pomieszcze biurowych wynosi w wietle 3.00m, a w ci gach komunikacyjnych i pomieszczeniach pomocniczych minimum 2.50m. Powierzchnia biurowa ma charakter modułowy. Wszystkie pomieszczenie biurowe o powierzchni ok. 30 m² i zawieraj indywidualn klimatyzacj. W centralnej cz ci WPB2 znajduje si teren rekreacyjny z oczkiem wodnym i fontann. Obok stanie budynek usługowy na potrzeby najemców, a w nim: bistro/restauracja, przedszkole, punkt bankowy, pocztowy, pralnia chemiczna, kiosk i bankomat. Na wprost głównego wjazdu na teren WPB2 stanie wysoka na 30m wie a stanowi ca, charakterystyczny dla okolicy, punkt orientacyjny. Wokół wszystkich budynków zaprojektowano du ilo trawników oraz drzew i krzewów. 2

3 W obszarze WPB2 znajduj si parkingi dwupoziomowe i terenowe, ł cznie na 1000 samochodów oraz zadaszone miejsca dla rowerów. Mo liwa jest kontrola wjazdu i wyjazdu u ytkowników, jak te monitoring elektroniczny. Budynki posiadaj wyznaczone miejsce na logo firmy na elewacji budynku. Przy drogach wewn trznych został przewidziany system tablic kierunkowych. Przy wej ciu do budynku mo liwe jest ustawienie głównej tablicy informacyjnej najemcy (np. w formie totemu). III. Charakterystyka sieci i instalacji wewn trznych: Budynki WPB2 wyposa one s w: a) instalacj wodno-kanalizacyjn b) instalacj klimatyzacyjn i wentylacyjn c) instalacj elektryczn d) sie strukturaln (teleinformatyczn ) e) instalacj hydrantow f) sie kontroli dost pu i TV przemysłowej cz ci wspólnych g) d wigi osobowe h) kotłowni gazow a) Instalacja wodno-kanalizacyjna Elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej montowane s w szachtach pionowych i w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Instalacje wodne (CWU, ZW) wykonane z miedzi, a instalacja kanalizacyjna z PCV. Przewidziano opomiarowanie zu ycia poszczególnych mediów dla ka dego z najemców przy pomocy liczników ultrad wi kowych, z sieci przekazywania danych do systemu nadzoru. Armatura sanitarna biała: - umywalki podwieszane z półpostumentami, - miski wisz ce i pisuary na systemie Geberit, spłukiwanie r cznie z maskownicami chromowymi, - kabiny prysznicowe i brodziki firmy Koło lub Roca, - w pomieszczeniu socjalnym zlewozmywak ze stali nierdzewnej z bateriami, - baterie stoj ce, chromowane, Wyposa enie uzupełniaj ce łazienek: - pojemniki na papier toaletowy, - pojemniki na mydło, - pojemniki na r czniki papierowe, - suszarki na yczenie najemcy (za dopłat ) Łazienki dla osób niepełnosprawnych wyposa one w normowe uchwyty. Kanalizacja deszczowa Odwodnienie dachu zostało wykonane w systemie podci nieniowym Geberit. b) Klimatyzacja i wentylacja Klimatyzacja całoroczna, centralna z indywidualnymi klimakonwektorami (umieszczonymi nad sufitem podwieszanym) oraz automatyk w ka dym pomieszczeniu biurowym, oparta na urz dzeniach firmy Carrier. W trosce o niskie koszty eksploatacji zastosowano agregat firmy Carier o mocy chłodniczej 350 KW z free-coolingiem freonowym, pozwalaj cy na 3

4 wykorzystywanie temperatury otoczenia w okresach wiosna jesie do schładzania obiektu bez pracy spr arek. Dodatkowo zał czanie ka dej z 5 spr arek odbywa si kaskadowo pozwalaj c na płynn regulacj pracy agregatu i oszcz dzaj c energi elektryczn. Agregat wyposa ono w dwie pompy w układzie równoległym na wypadek awarii. Centrala wentylacyjna wyposa ona jest w wymiennik rotacyjny szwedzkiej firmy Flakt. Dla serwerowni przewiduje si niezale ne instalacje chłodnicze wg wymaga najemcy (w cało ci płatne przez najemc ). Wymagane jest umieszczenie agregatu chłodniczego na dachu w s siedztwie klimatyzatorni. Nawiew powietrza wentyluj cego do poszczególnych pomieszcze biurowych odbywa si b dzie za pomoc kanałów zako czonych nawiewnikami sufitowymi. Instalacj wywiewn wyposa ono w cichobie ne wentylatory kanałowe. Urz dzenia klimatyzacyjne zasilane: - wod gor c o C dla celów grzewczych dostarczan z kotłowni (CT) oraz - wod lodow 12/6 o C do celów chłodniczych dostarczan z agregatu wody chłodniczej. Z uwagi na zachowanie optymalnych warunków pracy przyj to, e agregat wody lodowej obsługiwa b dzie jeden zespół. Agregat znajduje si w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie tarasu. Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako stalowe-ocynkowane z doj ciami do nawiewników typu flex. c) Instalacja elektryczna W celu zapewnienia niezawodno ci zasilania WPB2 zaprojektowano doj cie redniego napi cia z dwóch niezale nych kierunków. Zasilaj one dwa transformatory o mocy 1250 kva ka dy. Równie zasilanie ka dego z czterech zespołów odbywa si z dwóch kierunków (transformatorów) z mo liwo ci przeł czania w przypadku awarii. Rozdzielnie elektryczne: Rozdzielnia główna znajduje si w odr bnym pomieszczeniu na parterze przy jednym z wej do budynku. Dalej znajduj si rozdzielnie obsługuj ce poszczególne kondygnacje. Ponadto przewiduje si umieszczenie osobnych rozdzielni w nast puj cych pomieszczeniach: serwerownia, maszynownia windy, krosownia, laboratorium, kotłownia, klimatyzatornia, W przypadku awarii zasilania głównego przewiduje si zasilanie awaryjne wył cznie dla: serwerowni, wydzielonej klimatyzacji pracuj cej na potrzeby serwerowni, krosowni, systemu alarmowego i monitoringu, identyfikacji wej cia i zasilania drzwi wej ciowych. Wszystkie gniazda elektryczne zabezpieczone s bezpiecznikami ró nicowopr dowymi, przy czym gniazda wydzielonej sieci elektrycznej (komputerowej) bezpiecznikami typu A. Przewidziano maksymalnie 10 gniazd na jednym obwodzie. Gniazda sieci elektrycznej wyró nione s kolorem białym, a komputerowej czerwonym, bez blokady. Nie przewiduje si centralnych UPS. 4

5 d) Instalacja teleteinformatyczna Na terenie WPB2 w pomieszczeniach firmy Ultranet znajduj si urz dzenia dost powe operatorów telekomunikacyjnych Dialog i TPSA zasilane liniami wiatłowodowymi jednomodowymi. Przewidziano dwukierunkowe doj cie dla ka dego z operatorów. Kanalizacja teletechniczna wykonana pomi dzy budynkami na obszarze WPB2 pozwala na uzyskanie pełnej redundancji teleinformatycznej z dwoma niezale nymi trasami doj cia do pomieszcze serwerowni wł cznie. W budynkach rozprowadzona jest sie strukturalna kategorii 6 nieekranowana w technologii Panduit. Ilo punktów pracowniczych w standardzie, umieszczonych na cianach 1szt. na 10m 2 powierzchni biurowej. Na jeden punkt pracowniczy składaj si : 2xRJ45, 2 gniazda elektryczne sieci ogólnej, 2 gniazda elektryczne wydzielonej sieci komputerowej. e) Instalacja ppo. Budynek wyposa ony b dzie w instalacj hydrantow zgodnie z przepisami. Sygnalizacja ppo. dla budynków niskich nie jest wymagana i nie jest planowana. f) Sie kontroli dost pu i TV przemysłowa cz ci wspólnych Teren WPB2 jest całodobowo chroniony przez firm ochroniarsk. Wszystkie szyby na parterze wykonane s ze szkła antywłamaniowego P3. Ponadto w hallu na parterze przewidziano czujki sygnalizacji włamania. W strefie wej ciowej ka dego budynku b dzie kolorowa kamera przemysłowa. Obraz przekazywany jest na stró ówk i nagrywany cyfrowo przez okres minimum 14 dni. Elektroniczny system bezpiecze stwa wewn trz budynku nie jest obj ty standardem i mo e by wykonany wg wymaga najemcy, na jego koszt. W ramach budynku mo liwe jest równie wykonanie, na yczenie najemcy, wybranego systemu kontroli dost pu do: serwerowni, tajnej kancelarii, kasy, itp. g) D wigi osobowe W budynkach znajduj si d wigi osobowe firmy KONE o wymiarach wewn trznych kabiny 110x140 cm i wysoko ci 210 cm z drzwiami automatycznymi, teleskopowymi, z informacj d wi kow o poło eniu d wigu. W ka dym zespole przewidziano dwie windy o ud wigu 630kg lub 8 osób ka da. D wigi kursuj do poziomu tarasu u ytkowego na dachu budynku wł cznie. h) Kotłownia gazowa Przewidziano powietrzne ogrzewanie budynków. W trosce o niezawodno i niskie koszty ogrzewania zaprojektowano kotłowni gazow wyposa on w 2 kotły kondensacyjne firmy Viessmann o ł cznej mocy 2x200 kw w układzie równoległym na ka dy zespół. 5

6 IV. Charakterystyka powierzchni biurowej 1. Podłogi i posadzki: Holl, sanitariaty, klatka schodowa płytki gresowe, Korytarze gres/wykładzina dywanowa. Magazyny, cz administracyjna -- ceramika techniczna, Laboratorium, serwerownia wykładzina spawana antyelektrostatyczna (za dopłat najemcy proporcjonaln do powierzchni serwerowi). Dost pne zł cze instalacji uziemienia o oporno ci max 5 omów. Pomieszczenia biurowe wykładziny dywanowe z rolki o gramaturze nie mniejszej ni 450, włókno poliamidowe 100%. Cokoły w systemie wykładzin g sto obszywane. W serwerowniach istnieje mo liwo wykonania podłogi podniesionej (za dopłat ) W pomieszczeniach zarz du, na yczenie najemcy, istnieje mo liwo zastosowania wykładzin dywanowych o podwy szonym standardzie. 2. ciany działowe: Wykonane w technologii płyt GK na konstrukcji no nej 100mm. Płyty o grubo ci 12,5mm. Wypełnienie wełn o grubo ci 7-8cm. ciany sanitariatów z otworami drzwiowymi na konstrukcji 75mm. W pomieszczeniach zarz dów o podwy szonych wymaganiach akustycznych przewidziano płytowanie dwustronnie podwójne. Płytki ceramiczne na cianach sanitariatów do wysoko ci 2,1m. W pomieszczeniach socjalnych - fartuch glazurowy przy zlewozmywaku i trzonie kuchennym na szeroko 60 cm w ka d stron od kraw dzi urz dze. W sanitariatach nad umywalkami lustra w licu płytek. Fuga pomi dzy lustrem i płytkami wypełniona silikonem sanitarnym. W prysznicach i na cianach z umywalk fugi zabezpieczone przed wilgoci. ciany wewn trzne malowane farb matow na kolor uzgodniony z inwestorem. Farba odporna na cieranie, zmywalna. ciany klatki schodowej tapeta szklana malowana. 3. Sufity : Sufity podwieszane w 2 wariantach: a) W ci gach komunikacyjnych, sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych płyty GK na ruszcie podwójnym, b) W pomieszczeniach biurowych sufity podwieszane Thermatex z opaskami. Sufity wypuszczane z płytami w modułach 60x60cm lub 60x120 na ruszcie VT15. Rewizje w sufitach GK, dla instalacji montowanych w mi dzystropiu, systemowe lub z płyt GK 9mm w pasach o szeroko ci 30cm. ciany i opaski sufitowe malowane farb matow, na kolor uzgodniony z inwestorem. 4. Wyko czenie otworów okiennych i drzwiowych : Stolarka okienna: Okna pasmowe: aluminium ciepłe, z szybami 1,1 W/m 2 K, w okuciach rozwiernouchylnych co 3 pole, pozostałe nieotwieralne w dopasowaniu do podziału powierzchni 6

7 biurowej i wymogu co najmniej jednego okna otwieranego w ka dym pomieszczeniu. W fasadach aluminiowych okna nieotwierane Parapety wewn trzne konglomerat lub kamie naturalny. Parapety zewn trzne aluminiowe Stolarka drzwiowa wewn trzna: Wszystkie drzwi wewn trzne, (poza technicznymi) o skutecznej szeroko ci w wietle 90 cm. Futryny płaskie ł czone pod k tem 45 stopni. Drzwi dwuskrzydłowe przewidziane na yczenie w nast puj cych pomieszczeniach: sala konferencyjna, serwerownia, laboratorium, magazyn. Wszystkie elementy wyko czenia tj. klamki, szyldy, wkładki Gerda, nakładki na zawiasy w kolorze srebrnym matowym (satyna). Drzwi zewn trzne do sanitariatów z samozamykaczami firmy Geze, srebrnymi, montowanymi od strony sanitariatów. Otwory w drzwiach zewn trznych do sanitariatów z kratk wentylacyjn aluminiow. Futryny drzwiowe sanitariatów zabezpieczone przed wilgoci silikonem bezbarwnym do wysoko ci 2cm. Stolarka zewn trzna: Drzwi zewn trzne wej ciowe główne i dodatkowe wykonane z ciepłego aluminium z szybami 1,1 W/m2K. 5. Rewizje cienne: Rewizje techniczne w cianach z drzwiczkami malowanymi na kolor pomieszczenia, w sufitach z płyt GK. 6. Balustrady : Wewn trzne: Według indywidualnych projektów, z nast puj cych materiałów: Pochwyty drewniane, lub stalowe. Materiał pozostałej cz ci balustrad stal malowana. Zewn trzne: Na tarasach i przej ciach napowietrznych pomi dzy budynkami stalowe, ocynkowane, malowane. 7. O wietlenie : wewn trz pomieszcze biurowych w pomieszczeniach technicznych schody w ci gach komunikacyjnych w sanitariatach w prysznicach - 500Lux, rastrowe, pełna parabola, Lux Lux Lux downlight Lux downlight. - downlight w wersji szczelnej. W strefie pomieszcze zarz dów, istnieje mo liwo zainstalowania o wietlenia bocznego lub po redniego. 7

8 V. Mo liwo ci podniesienia standardu za dodatkow opłat Architektura : W budynkach kompleksu poza wyborem typowego układu cianek działowych spo ród kilku przygotowanych wariantów istnieje mo liwo aran acji przestrzeni według indywidualnych wytycznych najemcy. Oprócz tego mo liwe jest wykonanie pomieszcze specjalnych oddzielonych od innych pomieszcze cianami innymi ni GK z zamontowanymi drzwiami metalowymi (np. tajnej kancelarii). Drzwi dwuskrzydłowe przewidziane na yczenie w nast puj cych pomieszczeniach: sala konferencyjna, serwerownia, laboratorium, magazyn. Po uzgodnieniu z wła cicielem kompleksu mo liwe jest wykonanie drzwi i cianek szklanych. Sale konferencyjne: Na yczenie najemcy mo liwe jest wyposa enie sali konferencyjnej w system sterowania nagło nieniem, roletami okiennymi, ekranem, doprowadzenie sygnału telewizji satelitarnej. Meble: W pomieszczeniach socjalnych, recepcjach, sekretariatach mog by wykonane meble indywidualne na wymiar. Podłogi i Posadzki: W serwerowniach istnieje mo liwo wykonania podłogi podniesionej. W pomieszczeniach zarz du, salach konferencyjnych mo na zastosowa wykładziny dywanowe o podwy szonym standardzie. W sekretariatach o najwy szej intensywno ci ruchu sugerowane - równie za dopłat, uło enie wykładziny w płytkach. W pomieszczeniach socjalnych, oraz na cianach sanitariatów, gdzie przewidziane jest uło enie płytek mo liwe jest zastosowanie płytek o podwy szonym standardzie oraz dekorów. aluzje : aluzje pionowe lub poziome nie s obj te standardem i mog by wykonane wg wymaga najemcy, na jego koszt. O wietlenie: W strefie pomieszcze zarz dów, istnieje mo liwo zainstalowania o wietlenia o wy szym standardzie, kinkietów ciennych, o wietlenia po redniego. Sie strukturalna, elektryczna: Istnieje mo liwo zwi kszenia ilo ci punktów pracowniczych przy zachowaniu wymogu tej samej technologii i podtynkowego prowadzenia przewodów. Na yczenie punkty 8

9 pracownicze mog by umieszczone w podłodze. Wybrane pomieszczenia mog by poł czone liniami wiatłowodowymi wg wymaga najemcy. Na yczenie najemcy mog by wykonane dodatkowe rozdzielnie elektryczne oraz linie zasilaj ce dla urz dze specjalistycznych. Elektroniczny system bezpiecze stwa : Elektroniczny system bezpiecze stwa wewn trz budynku nie jest obj ty standardem i mo e by wykonany wg wymaga najemcy i na jego koszt. W ramach budynku mo liwe jest wykonanie systemu kontroli dost pu do wybranych pomieszcze np.: serwerowni, tajnej kancelarii, kasy. Mo liwe jest wykonanie dodatkowych linii domofonowych, kontroli dost pu, systemów TV przemysłowej. Sygnalizacja PPO : Sygnalizacja Ppo dla budynków niskich nie jest wymagana. Mo e by jednak wykonana na koszt najemcy. Toalety: Mo liwa jest instalacja dodatkowych kabin prysznicowych w toaletach na poziomie innym ni parter. Taras: Na yczenie mo liwe jest powi kszenie cz ci u ytkowej tarasu na dachu budynku. System oznakowa : Za dopłat mo liwe jest ustawienie głównej tablicy informacyjnej o najemcach (np. w formie totemu). Zespoły i obiekty posiadaj przygotowane miejsce na tablic informacyjn o najemcy. Na terenie został przewidziany system tablic kierunkowych. 9

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY

dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o prekwalifikacji Specyfikacja Techniczna inwestycji p.n. Budowa w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 2 dla potrzeb wyboru GENERALNEGO WYKONAWCY w procedurze prekwalifikacji

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y KM 780/11 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y okre laj cy warto rynkow udziału 1/2 cz ci w prawie własno ci nieruchomo ci składaj cej si z działki ew. nr 705/3 o pow.0,15 ha, zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren

Str. 1/6. 1. Otoczenie. teren 1. Otoczenie teren chodniki, pochylnie zieleń miejsce gromadzenia odpadów drogi, parkingi rekreacja dla dzieci rekreacja dla młodzieży instalacje związane z otoczeniem budynku ogrodzony od strony działek

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku, HALA MAGAZYNOWA z częścią socjalną, Warszawa - Targówek Ważne do: 2021-11-28 Numer: 02/11/2011 Budynek oceniany Rodzaj budynku: Adres budynku: Hala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo