Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu w budynku nr 21 na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 na pomieszczenie serwerowni. Numer ogłoszenia: ;; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu w budynku nr 21 na kampusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 na pomieszczenie serwerowni.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności: a) przebudowę części pomieszczeń garażu w budynku nr 21 na kampusie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie na pomieszczenia serwerowni, obejmującej roboty budowlane, instalacyjne oraz dostawę wyposażenia technicznego i technologicznego, b) wykonanie fundamentu betonowego pod posadowienie agregatu prądotwórczego oraz wykonanie linii zasilających elektrycznych nn z agregatu prądotwórczego do budynku nr 21, wraz z dostawą i instalacją agregatu prądotwórczego, c) uzyskanie wszelkich przewidzianych 1/9

2 prawem uzgodnień, zezwoleń i decyzji umożliwiające Zamawiającemu przystąpienie do użytkowania wykonanych obiektów budowlanych). Przedmiot i zakres robót budowlanych określony został w Dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ). W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiotem prawa opcji jest dostawa zestawów urządzeń opisanych niżej, oraz zgodnego z Projektem wykonawczym montażu zestawów urządzeń w celu rozszerzenia pojemności serwerowni o dodatkowe szafy serwerowe wraz z zasilaniem. Zestaw 1: -montaż szaf serwerowych: 4 szaf 800x42Ux1200 -montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych -moduł mocy 20 kw do UPS-IT (60+20kW) -moduł mocy 20 kw do UPS-TECH (40+20kW) -rozbudowa zabudowy gorącego korytarza -wykonanie połączeń LAN, elektrycznych oraz teletechnicznych Zestaw 2: -montaż szaf serwerowych: 4 szaf 800x42Ux1200 -montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych -moduł mocy 20 kw do UPS-IT (60+20kW) - rozbudowa zabudowy gorącego korytarza -wykonanie połączeń LAN, elektrycznych oraz teletechnicznych Szczegółowy opis Zakresu podstawowego (Etap I) oraz Zakresu objętego prawem opcji (Zestaw 1, Zestaw 2) opisany został w Dokumentacji projektowej: Zeszyt 3 rysunek UKSW-PW-IE Rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu serwerowni - Etapowanie Wraz z dostawą zestawu urządzeń Wykonawca musi zapewnić kompletny montaż ww. urządzeń, w tym wraz z zapewnieniem wykonania podłączeń elektrycznych, teleinformatycznych oraz sanitarnych i wykonanie wszelkich innych czynności dotyczących tych urządzeń, jeżeli takie czynności wskazane były w Projekcie budowlanym dla urządzeń w podstawowym zakresie zamówienia. Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w całości (oba zestawy) lub w części (jeden z zestawów). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu zamówienia objętego Prawem opcji, jeżeli Zamawiający złoży Wykonawcy deklarację zastosowania Prawa opcji w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Po przekazaniu deklaracji przez Zamawiającego po upływie tego terminu Wykonawca może, ale nie musi, podjąć się realizacji Prawa opcji. W przypadku realizacji Prawa opcji terminy wykonania zakresu objętego Prawem opcji pozostają identyczne z terminami dotyczącymi wykonania zakresu podstawowego.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 2/9

3 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt SIWZ wnieść wadium w kwocie ,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1 w pieniądzu, 2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 w gwarancjach bankowych, 2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz ze zmianami). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego o numerze Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie wadium w postępowaniu nr DZP /2015. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. UWAGA! Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt SIWZ, kserokopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wniesienia wadium należy umieścić w oddzielnej kopercie z adnotacją na kopercie - wadium w postępowaniu nr DZP / Beneficjentem takich dokumentów musi być Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Warszawa. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4 a) i art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływam terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót budowlanych polegających na: 1. 3/9

4 przebudowie lub adaptacji istniejącego budynku bądź jego części pod potrzeby serwerowni gdzie powierzchnia netto pod potrzeby sprzętu IT serwerowni wynosiła minimum 100 m², a realizacja obejmowała zakres wielobranżowy, tj. prace budowlane, konstrukcyjne, instalacje elektryczne, sanitarne, niskoprądowe, sieci zewnętrzne elektryczne, montaż zasilacza UPS o mocy minimum 160 kva i agregatu prądotwórczego o mocy minimum 250 kva - min. 2 zakończone inwestycje w trybie generalnego wykonawcy, na kwotę realizacji minimum ,00 zł netto każda;; 2. wykonaniu (dostawie, montażu i instalacji) kompletu klimatyzacji precyzyjnej dla serwerowni o mocy chłodniczej minimum 100 kw, wraz z dostawą minimum 16 szaf rack zabudowanych w zamknięte kioski IT - min. 2 zakończone inwestycje, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł netto każda. III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności że: 1. dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika/koordynatora projektu, zdolna do zarządzania projektami, której wiedza i doświadczenie potwierdzone jest stosownym certyfikatem w zakresie zarządzania projektami, np. Prince2;; posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania certyfikatu), pełniąca w tym okresie funkcję kierownika projektu przy co najmniej 1 realizacji podlegającej na wybudowaniu kompletnej serwerowni (centrum przetwarzania danych) o powierzchni netto co najmniej 100 m²;; 2. dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą: - wymagane przez ustawy, w tym Prawo budowlane, uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz ze zmianami) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;; - doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnią praktykę na budowie w charakterze kierownika budowy nad realizacją robót budowlanych przy realizacji co najmniej 2 inwestycji - każdej przez okres minimum 5 miesięcy;; 3. dysponuje co najmniej 3 osobami, które będą pełniły funkcje kierowników robót w poszczególnych specjalnościach, tj.: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającymi: - 4/9

5 wymagane przez ustawy, w tym Prawo budowlane, uprawnienia: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w poszczególnej specjalności wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz ze zmianami) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;; - doświadczenie zawodowe: co najmniej 2- letnią praktykę na budowie w charakterze kierownika robót danej specjalności. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa W celu wykazania sytuacji ekonomicznej Wykonawca winien wykazać, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż ,00 PLN lub równowartości tej kwoty w walucie obcej wg średniego kursu walut NBP na dzień składania ofert. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 5/9

6 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;; wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 6/9

7 Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), winien w świetle art. 26 ust. 2b ustawy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale;; 2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 23 ustawy, Pełnomocnictwo musi zostać wystawione zgodnie z pkt i SIWZ;; 3. dowód wpłaty wadium - dotyczy wszystkich form wpłaty wadium, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt SIWZ musi być dodatkowo złożone w formie oryginału, który należy umieścić w oddzielnej kopercie, z adnotacją na kopercie - wadium dot. postępowania DZP /2015;; 4. informacja, o której mowa w pkt SIWZ, dotycząca złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena cena zakresu podstawowego przyspieszenie realizacji zamówienia - 1 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 7/9

8 1.Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa jest w następujących przypadkach i na poniższych warunkach: a) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;; b) wystąpienia okoliczności (zdarzeń), na które Strony umowy nie miały wpływu, a okoliczności (zdarzenia) te dotyczyły działania lub zaniechania osób trzecich, organów, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie w umowie;; c) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót objętych przedmiotem umowy przez Wykonawcę, Strony przewidują możliwość skrócenia terminu realizacji, o którym mowa w 2 ust. 1 lit. c) umowy;; d) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy, Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 2 ust. 1 lit. c) umowy, o okres potrzebny do zrealizowania ww. zmian. Przesłanka taka zachodzi tylko w przypadku, gdy potrzeba zmiany w dokumentacji projektowej powoduje konieczność uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, w pozostałych przypadkach termin realizacji przedmiotu umowy nie ulega zmianie;; e) w przypadku opóźnień w wydaniu przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, zezwoleń, warunków i innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, powstałych na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy-przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o okres odpowiadający okresowi opóźnienia;; f) w przypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu jego obowiązków wynikających z przepisów prawa i postanowień umowy, skutkującej niemożnością wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych i-lub dostaw -przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić o okres pozostawania w zwłoce przez Zamawiającego;; g) Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w 2 ust. 1 lit. c) umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję działania siły wyższej w rozumieniu 13 ust. 8 umowy, co znajduje potwierdzenie we właściwych wpisach w dzienniku budowy i pisemnych zgłoszeniach do Zamawiającego. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji przedmiotu umowy po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym. 2.W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwagi na zaistnienie przesłanek wskazanych wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do negocjacji z Zamawiającym w tym zakresie. 3.Zmiany terminu wykonania umowy skutkować będą koniecznością dokonania przez Wykonawcę aktualizacji Harmonogramu. 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 5.Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy okoliczności wskazane w pkt SIWZ nie są spowodowane działaniem bądź zaniechaniem działania przez Wykonawcę. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dzp.uksw.edu.pl 8/9

9 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UKSW w Warszawie Dział Zamówień Publicznych (pokój nr 032) ul. Dewajtis 5, Warszawa.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: ul. Dewajtis 5, Warszawa, Dział Zamówień Publicznych (pokój nr 032). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 9/9

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Remont pomieszczeń centralnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl 1 z 7 2015-06-02 10:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: powiększenie placu zabaw w Parku Moczydło poprzez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl 1 z 6 2014-01-20 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mosir.gda.pl Gdańsk: Świadczenie usług w zakresie dozoru mienia na obiekcie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OR.272.2.2015.EL Mielec, dnia 2 marca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu oraz włączenie do systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 5 2013-07-02 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hostingu oraz stałego dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcz.org.pl Kamienna Góra: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o. Adres: 38-500 Sanok, ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 6 2015-08-03 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Budowa portalu intranetowego i kancelarii na platformie

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo