Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013"

Transkrypt

1 Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013

2 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Primary Data Centre utrzymanie za pomocą zasobów własnych Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre (nowy ośrodek) Obsługa zleceń serwisowych dotyczących infrastruktury technicznej serwerowni w placówkach na terenie Polski, a takŝe bieŝące utrzymanie (planowe przeglądy). Definiowanie standardów w dziedzinie data centre w ramach Organizacji (Polska, Kraje Bałtyckie). Wsparcie projektów (przedsięwzięć) realizowanych w powyŝszych obszarach odnośnie definicji wymagań, definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Banku Wsparcie procesów outsourcingowych związanych z data centre Realizacja zmian w zakresie infrastruktury technicznej IT (zasilanie gwarantowane, klimatyzacja serwerowni, okablowanie) na terenie całej Polski Współpraca w ramach powyŝszych obszarów z innymi jednostkami w ramach Grupy Nordea 2

3 Konspekt prelekcji Wstęp Regulacje prawne i normy dotyczące instalacji elektrycznych Selektywność zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych Selektywność przeciąŝeniowa Selektywność zwarciowa Przykłady podstawowych błędów Układy systemów zasilania Jednotorowe, czy dwutorowe? Porównanie obciąŝeń systemów jedno i dwutorowych w warunkach normalnej eksploatacji oraz awarii Podsumowanie Sieć LAN z centralnym punktem dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Field) Przykładowe rozwiązanie Koncepcja Zalety i wady 3

4 Wstęp Podstawowe cechy instalacji elektrycznych w Ośrodkach Przetwarzania Danych (OPD) Dostarczenie energii elektrycznej Ciągłość zasilania Wysoka jakość energii elektrycznej Bezpieczeństwo eksploatacji Spełniać wymagania ochrony ludzi przed poraŝeniem prądem elektrycznym Spełniać wymagania przeciwpoŝarowe, aby chronić ludzi i OPD Koszt budowy i eksploatacji (ang. TCO Total Cost of Ownership) Koszty budowy / zakupu Sprawność (niskie koszty energii elektrycznej związane ze stratami) Koszty obsługi, tzn. koszty: przeglądów, remontów, koszty osobowe, itp.. Koszty awarii, tzn. koszty: naprawy oraz przestoju OPD Największy wpływ na powyŝsze cechy OPD ma się na etapie projektu koncepcyjnego, a później równieŝ na etapie projektu technicznego poprzez: Wybór koncepcji systemu zasilania Zastosowanie nowoczesnych technologii Korzystanie z odpowiedniej wiedzy technicznej oraz stosowanie dobrych praktyk 4

5 Regulacje prawne Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U z późniejszymi zmianami Normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i utrzymania obiektu budowlanego oraz określa, kto jest uczestnikiem procesu budowlanego oraz kto ma prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych Projektant podstawowe obowiązki opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych zapewnienie sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń dołączenie do projektu oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (dotyczy to równieŝ osoby sprawdzającej projekt) Kierownik budowy podstawowe obowiązki Zabezpieczenie terenu budowy i kierowanie budową prowadzenie dokumentacji budowy przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dołączenie oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami Inspektor nadzoru inwestorskiego podstawowe obowiązki reprezentuje inwestora na budowie przez sprawuje kontrolę zgodności jej realizacji z projektem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do uŝytkowania potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 5

6 Regulacje prawne c.d. Rozdział 9 Przepisy Karne kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej kto przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób raŝący nie przestrzega przepisów podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Rozdział 10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: wskutek raŝących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, ; nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki; uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonuje te obowiązki niedbale mogą zostać ukarane: upomnieniem, upomnieniem z obowiązkiem ponownego zdania egzaminu uprawniającego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej, zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat połączonym z obowiązkiem ponownego zdania egzaminu. 6

7 Regulacje prawne c.d. Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami c.d. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest między innymi zobowiązany do: Art. 62. pkt. 1. Wykonywania co najmniej raz na 5 lat, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŝeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów Art. 63. pkt. 1. Obowiązek przechowywania przez okres istnienia obiektu dokumentacji oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uŝytkowania 7

8 Przepisy szczegółowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 180 zawiera podstawowe wymagania stawiane instalacji elektrycznej (między innymi): Dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach do odbiorników, Ochronę przed poraŝeniem prądem elektrycznym Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi Ochronę przed powstaniem poŝaru Ochronę przed wybuchem i innymi szkodami 183 zawiera podstawowe wymogi stosowania w instalacjach elektrycznych (między innymi): wyłączników nad-prądowych w obwodach odbiorczych zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń przeciwpoŝarowych wyłączników prądu połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, łączących przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej Normy techniczne - od 2003 roku stosowanie większości norm jest dobrowolne, ale są wyjątki, zwłaszcza w przypadku norm dotyczących bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony środowiska. KaŜdy Minister otrzymał uprawnienia do sporządzenia listy norm do obowiązkowego stosowania w danej gałęzi gospodarki. 8

9 Selektywność Zabezpieczenia w instalacji elektrycznej dobrane są selektywnie wtedy, gdy po wystąpieniu awarii w jednym z jej obwodów (np. B), odłączony zostanie przez zabezpieczenie tylko uszkodzony obwód, umoŝliwiając uŝytkowanie pozostałych nieuszkodzonych obwodów. Awarię w instalacji elektrycznej moŝe spowodować przeciąŝenie albo zwarcie. Selektywność moŝna zapewnić poprzez odpowiedni dobór parametrów aparatów zabezpieczających: Dobór wartości prądów znamionowych pozwala zapewnić selektywność przeciąŝeniową, Dobór czasów opóźnień zadziałania pozwala zapewnić selektywność zwarciową. 9

10 Selektywność Wyłączniki nad-prądowe są przeznaczone do ochrony kabli, przewodów, i odbiorników przed przeciąŝeniem i zwarciem. W zaleŝności od posiadanej charakterystyki moŝna je stosować do: B do ochrony kabli i przewodów w instalacjach domowych (obwody oświetleniowe, obwody gniazd wtykowych) C do ochrony kabli i przewodów szczególnie urządzeń o większych prądach rozruchowych (zespoły lamp, silniki, itp.) D do ochrony kabli i przewodów szczególnie do urządzeń o bardzo duŝych prądach rozruchowych (transformatory spawalnicze, silniki o rozruchu cięŝkim, itp.) Wyłącznik 1-biegunowy i jego symbol graficzny (tzw. S-ka ) Budowa wewnętrzna wyłącznika nad-prądowego modułowego typu S300 produkowanego przez firmę Legrand* Posiadają dwa róŝne wyzwalacze: Wyzwalacz termiczny zwłoczny dla ochrony przed przeciąŝeniem Wyzwalacz elektromagnetyczny dla ochrony przed zwarciem * Rysunek zaczerpnięty z poradnika Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. 10

11 Selektywność Charakterystyka wyzwalania Wymagania stawiane wyzwalaczom wyłączników nad-prądowych przez normę EN Prąd zadziałania dolna granica I 1 Wyzwalacz termiczny Prąd zadziałania górna granica I 2 Czas wyzwalania Wyzwalacz elektromagnetyczny Prąd niezadziałania I rm1 Prąd zadziałania I rm2 Czas wyzwalania B C D 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 3 x I N 5 x I N >0,1s <0,1s 5 x I N 10 x I N >0,1s <0,1s 10 x I N 50 x I N >0,1s <0,1s UWAGA: obecnie produkowane wyłączniki nad-prądowe z wyzwalaczami o charakterystyce D posiadają węŝszą charakterystykę, tzn. prąd I rm2 = 20 x I N Przykład wyliczenia prądów zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych: B10 - wyłącznik o charakterystyce B i I N =10A I rm2 = I N x 5 = 50A C16 - wyłącznik o charakterystyce C i I N =16A I rm2 = I N x 10 = 160A D25 - wyłącznik o charakterystyce D i I N =25A I rm2 = I N x 20 = 500A 11

12 Selektywność Charakterystyka wyzwalania Wymagania stawiane wyzwalaczom wyłączników nad-prądowych przez normę EN Prąd zadziałania dolna granica I 1 Wyzwalacz termiczny Prąd zadziałania górna granica I 2 Czas wyzwalania Wyzwalacz elektromagnetyczny Prąd niezadziałania I rm1 Prąd zadziałania I rm2 Czas wyzwalania B C D 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 3 x I N 5 x I N >0,1s <0,1s 5 x I N 10 x I N >0,1s <0,1s 10 x I N 50 x I N >0,1s <0,1s UWAGA: obecnie produkowane wyłączniki nad-prądowe z wyzwalaczami o charakterystyce D posiadają węŝszą charakterystykę, tzn. prąd I rm2 = 20 x I N Przykład wyliczenia prądów zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych: B10 - wyłącznik o charakterystyce B i I N =10A I rm2 = I N x 5 = 50A C16 - wyłącznik o charakterystyce C i I N =16A I rm2 = I N x 10 = 160A D25 - wyłącznik o charakterystyce D i I N =25A I rm2 = I N x 20 = 500A Jeśli prąd zwarcia w takiej instalacji będzie I zw > 500A to prawdopodobnie wyłączą się wszystkie wyłączniki nad-prądowe. 12

13 Selektywność 3VT1716-2DA36 - wyłączniki do ochrony instalacji z wyzwalaczem termicznym przeciąŝeniowym ustawionym na stałe i z wyzwalaczem zwarciowym ustawionym na stałe. Tego typu aparaty połączone szeregowo zachowają się w czasie zwarcia identycznie jak zwykłe wyłączniki nad-prądowe, tzw. S-ki 13

14 Selektywność 14

15 Selektywność 15

16 Selektywność 16

17 Selektywność 17

18 Przykład braku w projekcie wymaganych obliczeń Projektant nie wykonał obliczeń spodziewanych prądów zwarciowych, więc wykonawca zastosował najtańsze aparaty o zdolności zwarciowej I CS = 6kA 18

19 Przykład braku w projekcie wymaganych obliczeń Po wykonaniu obliczeń okazało się, Ŝe spodziewany prąd zwarciowy w tej rozdzielni wynosi 7kA. Wykonawca musiał wymienić zastosowane aparaty na inne o zdolności zwarciowej I CS = 10kA 19

20 Przykład nieprawidłowego podłączenia ograniczników przepięć Jest to zdjęcie ostatniej rozdzielni zasilającej szynoprzewód, do którego podłączone są PDU w szafach rack. Normy i producenci zalecają, aby łączna długość przewodów przyłączeniowych ograniczników przepięć była mniejsza niŝ 0,5m. Na tym przykładzie wykonawca zafundował co najmniej 2m dodatkowe przewodów przyłączeniowych ograniczników przepięć. Według teorii, pod wpływem nawet niezbyt silnego zmiennego pola magnetycznego wywołanego np. bliskim uderzeniem pioruna, na 1 metrze prostego odcinaka przewodu moŝe się pojawić napięcie około 1kV. Tak podłączone ograniczniki przepięć nie zapewnią odpowiedniej ochrony serwerów w szafach rack, bo na zasilaniu moŝe się pokazać dodatkowe 2kV podwyŝszonego napięcia. 20

21 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania Pojedynczy UPS ObciąŜenie systemów UPS w OPD w normalnych warunkach charakteryzuje się w miarę stałym poziomem obciąŝenia, co teoretycznie umoŝliwia obciąŝanie takich systemów do ich wartości znamionowych. Praktycznie jednak występują trudności z eksploatacją systemów UPS z obciąŝeniem równym ich mocy znamionowej. Jednym z podstawowych powodów jest stosowanie w większości systemów IT zasilaczy 1-fazowych. Bazując na moim doświadczeniu, mogę powiedzieć, Ŝe Maksymalną wartość obciąŝenia 1 fazy w systemach 3-fazowych UPS-ów, jaką udało mi się przez dłuŝszy czas utrzymywać w normalnej eksploatacji, nie przekraczała 90%. NiemoŜliwe jest idealnie równe obciąŝenia UPS-a na wszystkich 3 fazach, a osiągnięcie zrównowaŝenia UPS-a 3- fazowego na poziomie 10% jest dobrym wynikiem. Oszacowanie maksymalnego obciąŝenia UPS-a 600kVA 1 faza = 200,0kVA * 0,90 = 180kVA 2 faza = 180,0kVA * 0,95 = 171kVA 3 faza = 180,0kVA * 0,90 = 162kVA Razem = 513kVA 513kVA / 600kVA = 85% 21

22 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System redundantny UPS-ów N+1 Pamiętając załoŝenia z poprzednich wyliczeń, powtórzymy wyliczenie poziomu obciąŝenia równolegle pracujących UPS-ów. System składa się z 3 równolegle pracujących UPS-ów. System pracuje w trybie redundantnym, tzn., Ŝe w przypadku awarii 1 z UPS-ów, 2 pozostałe utrzymają zasilanie gwarantowane Pracujące równolegle UPS-y równieŝ nie są obciąŝane równomiernie. Przyjmijmy, Ŝe niezrównowaŝenie obciąŝenia dla równolegle pracujących UPS-ów moŝe być na poziomie 10%. Jaka musi być moc kaŝdego z tych UPS-ów, aby w bezpieczny sposób uzyskać łączną moc około 520kVA? 22

23 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System redundantny UPS-ów N+1 Powinien się składać z 3 równolegle pracujących UPS-ów o mocy około 320kVA kaŝdy. System będzie pracował w trybie redundantnym, tzn., Ŝe w przypadku awarii 1 UPS-a, 2 pozostałe UPS-y utrzymają zasilanie gwarantowane na poziomie 520kVA Oszacowanie maksymalnego obciąŝenia UPS-ów pracujących w normalnych warunkach 2 UPS = 620kVA; 1 faza = 640kVA / 3 = 213kVA UPS1 faza 1 = (213kVA / 3) * 0,90 = 64kVA UPS1 faza 2 = 64kVA * 0,95 = 61kVA UPS1 faza 3 = 64kVA * 0,90 = 58kVA UPS2 faza 1 = 64kVA * 0,95 = 61kVA UPS2 faza 2 = 61kVA * 0,95 = 58kVA UPS2 faza 3 = 61kVA * 0,90 = 55kVA UPS3 faza 1 = 61kVA * 0,90 = 58kVA UPS3 faza 2 = 58kVA * 0,95 = 55kVA UPS3 faza 3 = 58kVA * 0,90 = 51kVA Razem = 521kVA 520kVA / 960kVA = 54% 23

24 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System redundantny UPS-ów N+1 Powinien się składać z 3 równolegle pracujących UPS-ów o mocy około 320kVA kaŝdy. System będzie pracował w trybie redundantnym, tzn., Ŝe w przypadku awarii 1 UPS-a, 2 pozostałe UPS-y utrzymają zasilanie gwarantowane na poziomie 520kVA. a, tak moŝe wyglądać obciąŝenia UPS-ów po wyłączeniu jednego z nich UPS1 faza 1 = 97kVA UPS1 faza 2 = 92kVA UPS1 faza 3 = 87kVA UPS2 faza 1 = 86kVA UPS2 faza 2 = 81kVA UPS2 faza 3 = 77kVA UPS3 faza 1 = 0kVA UPS3 faza 2 = 0kVA UPS3 faza 3 = 0kVA Razem = 520kVA 520kVA / 640kVA = 81% 24

25 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System dwóch niezaleŝnych torów zasilania gwarantowanego kaŝdy składający się z redundantnych UPS-ów system 2N+1 Pamiętając załoŝenia z poprzednich wyliczeń, powtórzymy wyliczenie poziomu obciąŝenia równolegle pracujących UPS-ów. System składa się z 2 torów zasilania, w kaŝdym po 3 równolegle pracujące UPS-y. System pracuje w trybie z redundancją torów zasilania, tzn., Ŝe jeŝeli wyłączony zostanie jeden z torów zasilania, to drugi podtrzyma zasilanie gwarantowane. Nie wszystkie urządzenia IT posiadają moŝliwość zasilania z 2 źródeł i głównie z tego powodu praktycznie niemoŝliwe jest uzyskanie równego obciąŝenia obydwu torów. Przyjmijmy, Ŝe jeden z równolegle pracujących torów zasilania jest o 5% mocniej obciąŝony. Jaka musi być moc kaŝdego z tych UPS-ów, aby w bezpieczny sposób uzyskać łączną moc około 520kVA? 25

26 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System dwóch niezaleŝnych torów zasilania gwarantowanego kaŝdy składający się z redundantnych UPS-ów system 2N+1 Powinien się składać z 2 torów zasilania, w kaŝdym po 3 równolegle pracujące UPS-y o mocy około 220kVA. System będzie pracował w trybie z redundancją torów zasilania, tzn., Ŝe jeŝeli wyłączony zostanie jeden z torów zasilania, to drugi podtrzyma zasilanie gwarantowane na poziomie około 520kVA. Oszacowanie maksymalnego obciąŝenia UPS-ów pracujących w normalnych warunkach 26

27 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System dwóch niezaleŝnych torów zasilania gwarantowanego kaŝdy składający się z redundantnych UPS-ów system 2N+1 Powinien się składać z 2 torów zasilania, w kaŝdym po 3 równolegle pracujące UPS-y o mocy około 220kVA. System będzie pracował w trybie z redundancją torów zasilania, tzn., Ŝe jeŝeli wyłączony zostanie jeden z torów zasilania, to drugi podtrzyma zasilanie gwarantowane na poziomie około 520kVA.. a, tak moŝe wyglądać obciąŝenia UPS-ów po wyłączeniu jednego z torów zasilania gwarantowanego 27

28 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania - podsumowanie Zestawienie wyników dla róŝnych systemów zasilania dla mocy gwarantowanej 520kVA Konfiguracja Moc UPS-a [kva] Całkowita moc zainstalowane go systemu [kva] ObciąŜenie średnie Praca normalna Praca awaryjna Odporność na pojedynczą awarię MoŜliwość przeglądów UPS-ów MoŜliwość przeglądów instalacji elektrycznej Jeden UPS % Nie Nie Nie N % 81% Tak Tak Nie 2N % 79% Tak Tak Tak Wnioski: Sprawność UPS-ów, naleŝy porównywać dla obciąŝeń najlepiej poniŝej 50% (dostawcy podają przy 100% obciąŝenia). Odporność na pojedynczą awarię oraz moŝliwość wykonywania przeglądów okresowych UPS-ów bez wyłączania OPD, posiadają jedynie systemy redundantne. MoŜliwość wykonywania przeglądów instalacji elektrycznych bez wyłączania OPD, umoŝliwiają jedynie systemy zasilania 2 torowego. System z jednym UPS-em jest najtańszy i daje moŝliwość najbardziej efektywnego wykorzystania UPS-a. A moŝe, trochę inaczej podejść do rozwiązania problemu zasilania gwarantowanego w OPD? 28

29 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Wygląd serwerowni z siecią LAN w ujęciu tradycyjnym zaproponowana przez Głównego Wykonawcę serwerowni Wygląd serwerowni z siecią LAN po wdroŝeniu koncepcji MDF zaproponowanej przez Nordea 29

30 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Wygląd serwerowni z siecią LAN w ujęciu tradycyjnym zaproponowana przez Głównego Wykonawcę serwerowni Wygląd serwerowni z siecią LAN po wdroŝeniu koncepcji MDF zaproponowanej przez Nordea 30

31 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Funkcjonalność - rozwiązanie MDF pozwala na połączenie kaŝdego urządzenia z kaŝdym, przy uŝyciu krótkiego patch cordu, bez względu na to, w którym miejscu serwerowni się znajduje. MoŜliwości wykorzystania systemu - dobrze zorganizowany system okablowania strukturalnego przekłada się na maksymalne jego uŝycie (wszystkie moŝliwe połączenia zostają wykorzystane). MoŜliwości chłodzenia szaf - okablowanie strukturalne zajmuje mało miejsca, w związku z czym pod podłogą techniczna i w szafach z serwerami jest więcej przestrzeni potrzebnej do prawidłowej wentylacji. Organizację - rozwiązanie MDF pozwala na prowadzenie dokumentacji technicznej mapy połączeń w prosty i logiczny sposób (wystarczy arkusz MS Excel, ale istnieją dedykowane rozwiązania). Odporność na uszkodzenia fizyczne - profesjonalna instalacja systemu układu okablowania strukturalnego przekłada się na ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami fizycznymi. 31

32 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Zalety Lepsze wykorzystanie wykonanej sieci, MoŜliwość rozłoŝenia inwestycji i w czasie dzięki moŝliwości rozbudowywania sieci w miarę potrzeb, Prostota i przejrzystość połączeń umoŝliwiająca proste dokumentowanie połączeń sieciowych Skróceniu czasu potrzebnego na uzyskanie odpowiedniego dostępu lub wykonanie czynności operacyjnych Wady Większa ilość złącz (gniazdko-wtyk) dla kaŝdego połączenia, co w przypadku sieci światłowodowych powoduje większe tłumienie sygnału 32

33 Obieg zimnego powietrza w komorze serwerowni W serwerowniach z podniesioną podłogą bardzo powszechnie stosowane są kratki wentylacyjne z regulowanymi Ŝaluzjami. Warto wiedzieć, Ŝe nawet całkowicie zamknięte kratki wentylacyjne nie zamykają całkowicie przepływu powietrza. W jednej z naszych serwerowni wykonaliśmy pomiary i okazało się, Ŝe: Przez zamkniętą kratkę wentylacyjną w wydostają się zimne powietrze z prędkością około 0,4m/s W ciągu godziny przez taką kratkę ucieka nam ponad 100m 3 zimnego powietrza. Z naszego doświadczenia wynika, Ŝe w miejscach, gdzie znajdują się zamknięte kratki wentylacyjne, warto wstawić pełne płyty podłogowe, co poprawi efektywność systemu chłodzenia. 33

34 Pytania

35 Dziękuję

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014

Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja. Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Case Study Zasilanie gwarantowane Budowa i eksploatacja Opracował: Zenon Ruta, Nordea IT Polska Sp. z o.o., 2014 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Działania na rzecz Grupy Nordea (Nordea IT Sp. z.

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne )

Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) Katalog Techniczny - Aparatura Modułowa Redline (uzupełnienie do drukowanej wersji Aparatura modułowa i rozdzielnice instalacyjne ) WYŁĄCZNIKI NADPRĄDOWE (tabela konfiguracyjna) Charakterystyki wyzwalania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przeciwprzepięciowa Agenda Wybierz najlepsze rozwiązanie ochrony przed przepięciami Zainstaluj urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej Dobierz najlepsze zabezpieczenie dla ochronników przeciwprzepięciowych

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul.

Projekt. wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej pomieszczeń parteru i piwnic. Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Rojna 15 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej 91-142 Łódź ul. Rojna 15 Opracował:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ( SST ) ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.0. Opis techniczny 1.1. Wstęp 1.2. Podstawa i zakres opracowania 1.3. Inwestor i Zleceniodawca 1.4. Zasilanie 1.5. Wewnętrzne linie zasilające 1.6. Projektowane instalacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV:

PROJEKT WYKONAWCZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA. KOD CPV: 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y ZAKRES PROJEKTU: Instalacja elektryczna. NAZWA OBIEKTU, ADRES BUDOWY: KOTŁOWNIA W BUDYNKU DOM NAUCZYCIELA 06-500 Mława, ul Wyspiańskiego 6 INWESTOR: STAROSTA POWIATU MŁAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne. Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 2. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Instalacje elektryczne Klasa: 2Tb TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 2 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Nie uczęszcza

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. OPIS TECHNICZNY... 1 1.1. Dane ogólne... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2.1.1. Przedmiot i zakres opracowania... 1 2.2. Założenia wstępne... 2 2.2.1. Charakterystyka układu...

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH S.C. K. Richert A. Wieczorek 84-240 Reda, ul. Dębowa 4 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja pomieszczeń na parterze, I i II piętrze w budynku nr 354 Instalacje elektryczne BRANśA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 1 CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU GMINY ORAZ POMIESZCZEŃ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIEBYLCU Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych. Inwestor

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku

1 Opis techniczny. 1.1 Przedmiot opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. 1.3 Instalacje elektryczne. 1.3.1 Zasilanie budynku Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 34-300 śywiec

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3 34-300 śywiec Inwestycja : Projekt instalacji wentylatorów dachowych w budynku administracyjno warsztatowym Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Adres : Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe Obiekt: Budynek biurowy MZWiK przy ul. Długiej 21 Nowym Targu Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15

REMONT I PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. BUDYNEK WYDZIAŁU MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEGO Kielce, ul. Świętokrzyska 15 JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI Robert Rydz 25-362 KIELCE ul. Cedzyńska 20b tel. 509 439 779 fax 509 88 439 779 e-mail: boi. pracownia@gmail.com REGON 29831743; NIP 959-095-72-28 Konto

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Opis techniczny 2. Przepisy związane 3. Rysunki lp. nazwa rysunku Numer rysunku 1. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1 PIĘTRO E-01 2. INSTALACJE OŚWIETLENIA 1PIĘTRO E-01A 3. INSTALACJE SIŁY

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A M.A.T

P R A C O W N I A M.A.T KARTA TYTUŁOWA TYTUŁ : PRZEJŚCIE PODZIEMNE POD SKRZYśOWANIEM ULIC : BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA ADRES : UL. BASZTOWA LUBICZ WESTERPLATTE PAWIA KRAKÓW FAZA : KONCEPCJA O P I S D O K O N C E P C J

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - LINIE KABLOWE ZALICZNIKOWE ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - LINIE KABLOWE ZALICZNIKOWE ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - LINIE KABLOWE ZALICZNIKOWE ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK

Bardziej szczegółowo

PRÓśNIOWE STYCZNIKI MOCY

PRÓśNIOWE STYCZNIKI MOCY EW Relaistechnik GmbH PróŜniowe styczniki mocy EVS, EVSS, EVSM MERZET S.. PRÓśNIOWE STYCZNIKI MOCY TYPU EVS, EVSS, EVSM MERZET S.. EW Relaistechnik GmbH PróŜniowe styczniki mocy EVS, EVSS, EVSM MERZET

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych

Lekcja 6. Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Lekcja 6 Temat: Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych Ogólne wymagania eksploatacji. Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118] obowiązek zapewnienia

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ PAWLIKOWSKI 26-600 RADOM ul. Zbrowskiego 29 / 16 tel./fax.(048) 363 73 52 Regon -670056036- e-mail: apawlikowski@pro.onet.pl CENTRALNA STERYLIZATORNIA SPZZOZ SPITAL w IŁśY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy Al. Marszałka Piłsudskiego 12/319 Handlu i Usług Tel. 501156741 KONTO : NORDEA BANK POLSKA S.A 35 14401390 0000 0000 1364 1021 NIP-646-110 31-49 PROJEKT BUDOWLANO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 OPIS TECHNICZNY... 4 1 Podstawa opracowania... 4 2 Przedmiot opracowania... 4 3 Zakres opracowania... 4 4 Zasilanie obiektu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /04/U/WM/10

UMOWA nr /04/U/WM/10 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a UMOWA nr /04/U/WM/10 zawarta w dniu...2010 r. w Pszczynie pomiędzy: Wspólnotami Mieszkaniowymi oznaczonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy reprezentowanymi

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Temat: Przyłączanie urządzeń elektrycznych

Temat: Przyłączanie urządzeń elektrycznych Zajęcia nr 2 Temat: Przyłączanie urządzeń elektrycznych Urządzenia elektryczne moŝemy podzielić na 1 i 3-fazowe. Sposób ich przyłączenia zaleŝy od wielu czynników, między innymi od liczby faz, gabarytów,

Bardziej szczegółowo

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz

P.B. ARKADY Anna Jankiewicz P.B. ARKADY Anna Jankiewicz 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 20/22 m 105 Inwestor: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ im. prof. Ignacego Mościckiego 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 Obiekt: Budynek nr 20a

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI Spis treści SPIS TREŚCI Wstęp 9 1. Pola elektromagnetyczne 11 1.1. Informacje wstępne 11 1.2. Źródła pół elektromagnetycznych w otoczeniu człowieka 14 1.3. Wpływ pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY USŁUGOWY ZAKŁAD ELEKTRYCZNY INSTALACYJNO- POMIAROWY "ELTEN" Marek Then Ostrów 268, 37-700 Przemyśl NIP: 795-107-19-25 Tel: 602-589-775 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Dostosowanie wyłączników

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Opis techniczny 1. Przedmiot opracowania...2 2. Stan istniejący...2 3. Stan projektowany...3 3.1. Rozdzielnice piętrowe...3 3.2. Technologia układania instalacji...3 3.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestycja: przebudowa i remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach w ramach programu: Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek Adres: Ryki ul. Słowackiego 1 działka

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA PROJEKT BUDOWLANY BRANśA NAZWA OBIEKTU TYTUŁ ELEKTRYCZNA DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO. OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Przekaźniki spełniają dwie podstawowe funkcje:

Wykład 3. Przekaźniki spełniają dwie podstawowe funkcje: Serwonapędy w automatyce i robotyce Wykład 3 Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów Przekaźnik Przekaźniki spełniają dwie podstawowe funkcje: Zapewniają galwaniczne oddzielenie pomiędzy sekcją

Bardziej szczegółowo

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1

NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 NADZORY PROJEKTOWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE INŻ.KONSTANTY ROMPALSKI 66 200 ŚWIEBODZIN UL.WILLOWA 8/1 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BUDYNEK

Bardziej szczegółowo