Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013"

Transkrypt

1 Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013

2 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Primary Data Centre utrzymanie za pomocą zasobów własnych Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre (nowy ośrodek) Obsługa zleceń serwisowych dotyczących infrastruktury technicznej serwerowni w placówkach na terenie Polski, a takŝe bieŝące utrzymanie (planowe przeglądy). Definiowanie standardów w dziedzinie data centre w ramach Organizacji (Polska, Kraje Bałtyckie). Wsparcie projektów (przedsięwzięć) realizowanych w powyŝszych obszarach odnośnie definicji wymagań, definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Banku Wsparcie procesów outsourcingowych związanych z data centre Realizacja zmian w zakresie infrastruktury technicznej IT (zasilanie gwarantowane, klimatyzacja serwerowni, okablowanie) na terenie całej Polski Współpraca w ramach powyŝszych obszarów z innymi jednostkami w ramach Grupy Nordea 2

3 Konspekt prelekcji Wstęp Regulacje prawne i normy dotyczące instalacji elektrycznych Selektywność zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych Selektywność przeciąŝeniowa Selektywność zwarciowa Przykłady podstawowych błędów Układy systemów zasilania Jednotorowe, czy dwutorowe? Porównanie obciąŝeń systemów jedno i dwutorowych w warunkach normalnej eksploatacji oraz awarii Podsumowanie Sieć LAN z centralnym punktem dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Field) Przykładowe rozwiązanie Koncepcja Zalety i wady 3

4 Wstęp Podstawowe cechy instalacji elektrycznych w Ośrodkach Przetwarzania Danych (OPD) Dostarczenie energii elektrycznej Ciągłość zasilania Wysoka jakość energii elektrycznej Bezpieczeństwo eksploatacji Spełniać wymagania ochrony ludzi przed poraŝeniem prądem elektrycznym Spełniać wymagania przeciwpoŝarowe, aby chronić ludzi i OPD Koszt budowy i eksploatacji (ang. TCO Total Cost of Ownership) Koszty budowy / zakupu Sprawność (niskie koszty energii elektrycznej związane ze stratami) Koszty obsługi, tzn. koszty: przeglądów, remontów, koszty osobowe, itp.. Koszty awarii, tzn. koszty: naprawy oraz przestoju OPD Największy wpływ na powyŝsze cechy OPD ma się na etapie projektu koncepcyjnego, a później równieŝ na etapie projektu technicznego poprzez: Wybór koncepcji systemu zasilania Zastosowanie nowoczesnych technologii Korzystanie z odpowiedniej wiedzy technicznej oraz stosowanie dobrych praktyk 4

5 Regulacje prawne Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U z późniejszymi zmianami Normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i utrzymania obiektu budowlanego oraz określa, kto jest uczestnikiem procesu budowlanego oraz kto ma prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych Projektant podstawowe obowiązki opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych zapewnienie sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń dołączenie do projektu oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (dotyczy to równieŝ osoby sprawdzającej projekt) Kierownik budowy podstawowe obowiązki Zabezpieczenie terenu budowy i kierowanie budową prowadzenie dokumentacji budowy przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego i dołączenie oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i przepisami Inspektor nadzoru inwestorskiego podstawowe obowiązki reprezentuje inwestora na budowie przez sprawuje kontrolę zgodności jej realizacji z projektem i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do uŝytkowania potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad 5

6 Regulacje prawne c.d. Rozdział 9 Przepisy Karne kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej kto przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób raŝący nie przestrzega przepisów podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Rozdział 10 Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: wskutek raŝących błędów lub zaniedbań, spowodowały zagroŝenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, ; nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki; uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonuje te obowiązki niedbale mogą zostać ukarane: upomnieniem, upomnieniem z obowiązkiem ponownego zdania egzaminu uprawniającego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej, zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat połączonym z obowiązkiem ponownego zdania egzaminu. 6

7 Regulacje prawne c.d. Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami c.d. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest między innymi zobowiązany do: Art. 62. pkt. 1. Wykonywania co najmniej raz na 5 lat, badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od poraŝeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów Art. 63. pkt. 1. Obowiązek przechowywania przez okres istnienia obiektu dokumentacji oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego uŝytkowania 7

8 Przepisy szczegółowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 180 zawiera podstawowe wymagania stawiane instalacji elektrycznej (między innymi): Dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach do odbiorników, Ochronę przed poraŝeniem prądem elektrycznym Ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi Ochronę przed powstaniem poŝaru Ochronę przed wybuchem i innymi szkodami 183 zawiera podstawowe wymogi stosowania w instalacjach elektrycznych (między innymi): wyłączników nad-prądowych w obwodach odbiorczych zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń przeciwpoŝarowych wyłączników prądu połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych, łączących przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej Normy techniczne - od 2003 roku stosowanie większości norm jest dobrowolne, ale są wyjątki, zwłaszcza w przypadku norm dotyczących bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony środowiska. KaŜdy Minister otrzymał uprawnienia do sporządzenia listy norm do obowiązkowego stosowania w danej gałęzi gospodarki. 8

9 Selektywność Zabezpieczenia w instalacji elektrycznej dobrane są selektywnie wtedy, gdy po wystąpieniu awarii w jednym z jej obwodów (np. B), odłączony zostanie przez zabezpieczenie tylko uszkodzony obwód, umoŝliwiając uŝytkowanie pozostałych nieuszkodzonych obwodów. Awarię w instalacji elektrycznej moŝe spowodować przeciąŝenie albo zwarcie. Selektywność moŝna zapewnić poprzez odpowiedni dobór parametrów aparatów zabezpieczających: Dobór wartości prądów znamionowych pozwala zapewnić selektywność przeciąŝeniową, Dobór czasów opóźnień zadziałania pozwala zapewnić selektywność zwarciową. 9

10 Selektywność Wyłączniki nad-prądowe są przeznaczone do ochrony kabli, przewodów, i odbiorników przed przeciąŝeniem i zwarciem. W zaleŝności od posiadanej charakterystyki moŝna je stosować do: B do ochrony kabli i przewodów w instalacjach domowych (obwody oświetleniowe, obwody gniazd wtykowych) C do ochrony kabli i przewodów szczególnie urządzeń o większych prądach rozruchowych (zespoły lamp, silniki, itp.) D do ochrony kabli i przewodów szczególnie do urządzeń o bardzo duŝych prądach rozruchowych (transformatory spawalnicze, silniki o rozruchu cięŝkim, itp.) Wyłącznik 1-biegunowy i jego symbol graficzny (tzw. S-ka ) Budowa wewnętrzna wyłącznika nad-prądowego modułowego typu S300 produkowanego przez firmę Legrand* Posiadają dwa róŝne wyzwalacze: Wyzwalacz termiczny zwłoczny dla ochrony przed przeciąŝeniem Wyzwalacz elektromagnetyczny dla ochrony przed zwarciem * Rysunek zaczerpnięty z poradnika Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. 10

11 Selektywność Charakterystyka wyzwalania Wymagania stawiane wyzwalaczom wyłączników nad-prądowych przez normę EN Prąd zadziałania dolna granica I 1 Wyzwalacz termiczny Prąd zadziałania górna granica I 2 Czas wyzwalania Wyzwalacz elektromagnetyczny Prąd niezadziałania I rm1 Prąd zadziałania I rm2 Czas wyzwalania B C D 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 3 x I N 5 x I N >0,1s <0,1s 5 x I N 10 x I N >0,1s <0,1s 10 x I N 50 x I N >0,1s <0,1s UWAGA: obecnie produkowane wyłączniki nad-prądowe z wyzwalaczami o charakterystyce D posiadają węŝszą charakterystykę, tzn. prąd I rm2 = 20 x I N Przykład wyliczenia prądów zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych: B10 - wyłącznik o charakterystyce B i I N =10A I rm2 = I N x 5 = 50A C16 - wyłącznik o charakterystyce C i I N =16A I rm2 = I N x 10 = 160A D25 - wyłącznik o charakterystyce D i I N =25A I rm2 = I N x 20 = 500A 11

12 Selektywność Charakterystyka wyzwalania Wymagania stawiane wyzwalaczom wyłączników nad-prądowych przez normę EN Prąd zadziałania dolna granica I 1 Wyzwalacz termiczny Prąd zadziałania górna granica I 2 Czas wyzwalania Wyzwalacz elektromagnetyczny Prąd niezadziałania I rm1 Prąd zadziałania I rm2 Czas wyzwalania B C D 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 1,13 x I N 1,45 x I N >1h <1h 3 x I N 5 x I N >0,1s <0,1s 5 x I N 10 x I N >0,1s <0,1s 10 x I N 50 x I N >0,1s <0,1s UWAGA: obecnie produkowane wyłączniki nad-prądowe z wyzwalaczami o charakterystyce D posiadają węŝszą charakterystykę, tzn. prąd I rm2 = 20 x I N Przykład wyliczenia prądów zadziałania wyzwalaczy elektromagnetycznych: B10 - wyłącznik o charakterystyce B i I N =10A I rm2 = I N x 5 = 50A C16 - wyłącznik o charakterystyce C i I N =16A I rm2 = I N x 10 = 160A D25 - wyłącznik o charakterystyce D i I N =25A I rm2 = I N x 20 = 500A Jeśli prąd zwarcia w takiej instalacji będzie I zw > 500A to prawdopodobnie wyłączą się wszystkie wyłączniki nad-prądowe. 12

13 Selektywność 3VT1716-2DA36 - wyłączniki do ochrony instalacji z wyzwalaczem termicznym przeciąŝeniowym ustawionym na stałe i z wyzwalaczem zwarciowym ustawionym na stałe. Tego typu aparaty połączone szeregowo zachowają się w czasie zwarcia identycznie jak zwykłe wyłączniki nad-prądowe, tzw. S-ki 13

14 Selektywność 14

15 Selektywność 15

16 Selektywność 16

17 Selektywność 17

18 Przykład braku w projekcie wymaganych obliczeń Projektant nie wykonał obliczeń spodziewanych prądów zwarciowych, więc wykonawca zastosował najtańsze aparaty o zdolności zwarciowej I CS = 6kA 18

19 Przykład braku w projekcie wymaganych obliczeń Po wykonaniu obliczeń okazało się, Ŝe spodziewany prąd zwarciowy w tej rozdzielni wynosi 7kA. Wykonawca musiał wymienić zastosowane aparaty na inne o zdolności zwarciowej I CS = 10kA 19

20 Przykład nieprawidłowego podłączenia ograniczników przepięć Jest to zdjęcie ostatniej rozdzielni zasilającej szynoprzewód, do którego podłączone są PDU w szafach rack. Normy i producenci zalecają, aby łączna długość przewodów przyłączeniowych ograniczników przepięć była mniejsza niŝ 0,5m. Na tym przykładzie wykonawca zafundował co najmniej 2m dodatkowe przewodów przyłączeniowych ograniczników przepięć. Według teorii, pod wpływem nawet niezbyt silnego zmiennego pola magnetycznego wywołanego np. bliskim uderzeniem pioruna, na 1 metrze prostego odcinaka przewodu moŝe się pojawić napięcie około 1kV. Tak podłączone ograniczniki przepięć nie zapewnią odpowiedniej ochrony serwerów w szafach rack, bo na zasilaniu moŝe się pokazać dodatkowe 2kV podwyŝszonego napięcia. 20

21 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania Pojedynczy UPS ObciąŜenie systemów UPS w OPD w normalnych warunkach charakteryzuje się w miarę stałym poziomem obciąŝenia, co teoretycznie umoŝliwia obciąŝanie takich systemów do ich wartości znamionowych. Praktycznie jednak występują trudności z eksploatacją systemów UPS z obciąŝeniem równym ich mocy znamionowej. Jednym z podstawowych powodów jest stosowanie w większości systemów IT zasilaczy 1-fazowych. Bazując na moim doświadczeniu, mogę powiedzieć, Ŝe Maksymalną wartość obciąŝenia 1 fazy w systemach 3-fazowych UPS-ów, jaką udało mi się przez dłuŝszy czas utrzymywać w normalnej eksploatacji, nie przekraczała 90%. NiemoŜliwe jest idealnie równe obciąŝenia UPS-a na wszystkich 3 fazach, a osiągnięcie zrównowaŝenia UPS-a 3- fazowego na poziomie 10% jest dobrym wynikiem. Oszacowanie maksymalnego obciąŝenia UPS-a 600kVA 1 faza = 200,0kVA * 0,90 = 180kVA 2 faza = 180,0kVA * 0,95 = 171kVA 3 faza = 180,0kVA * 0,90 = 162kVA Razem = 513kVA 513kVA / 600kVA = 85% 21

22 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System redundantny UPS-ów N+1 Pamiętając załoŝenia z poprzednich wyliczeń, powtórzymy wyliczenie poziomu obciąŝenia równolegle pracujących UPS-ów. System składa się z 3 równolegle pracujących UPS-ów. System pracuje w trybie redundantnym, tzn., Ŝe w przypadku awarii 1 z UPS-ów, 2 pozostałe utrzymają zasilanie gwarantowane Pracujące równolegle UPS-y równieŝ nie są obciąŝane równomiernie. Przyjmijmy, Ŝe niezrównowaŝenie obciąŝenia dla równolegle pracujących UPS-ów moŝe być na poziomie 10%. Jaka musi być moc kaŝdego z tych UPS-ów, aby w bezpieczny sposób uzyskać łączną moc około 520kVA? 22

23 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System redundantny UPS-ów N+1 Powinien się składać z 3 równolegle pracujących UPS-ów o mocy około 320kVA kaŝdy. System będzie pracował w trybie redundantnym, tzn., Ŝe w przypadku awarii 1 UPS-a, 2 pozostałe UPS-y utrzymają zasilanie gwarantowane na poziomie 520kVA Oszacowanie maksymalnego obciąŝenia UPS-ów pracujących w normalnych warunkach 2 UPS = 620kVA; 1 faza = 640kVA / 3 = 213kVA UPS1 faza 1 = (213kVA / 3) * 0,90 = 64kVA UPS1 faza 2 = 64kVA * 0,95 = 61kVA UPS1 faza 3 = 64kVA * 0,90 = 58kVA UPS2 faza 1 = 64kVA * 0,95 = 61kVA UPS2 faza 2 = 61kVA * 0,95 = 58kVA UPS2 faza 3 = 61kVA * 0,90 = 55kVA UPS3 faza 1 = 61kVA * 0,90 = 58kVA UPS3 faza 2 = 58kVA * 0,95 = 55kVA UPS3 faza 3 = 58kVA * 0,90 = 51kVA Razem = 521kVA 520kVA / 960kVA = 54% 23

24 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System redundantny UPS-ów N+1 Powinien się składać z 3 równolegle pracujących UPS-ów o mocy około 320kVA kaŝdy. System będzie pracował w trybie redundantnym, tzn., Ŝe w przypadku awarii 1 UPS-a, 2 pozostałe UPS-y utrzymają zasilanie gwarantowane na poziomie 520kVA. a, tak moŝe wyglądać obciąŝenia UPS-ów po wyłączeniu jednego z nich UPS1 faza 1 = 97kVA UPS1 faza 2 = 92kVA UPS1 faza 3 = 87kVA UPS2 faza 1 = 86kVA UPS2 faza 2 = 81kVA UPS2 faza 3 = 77kVA UPS3 faza 1 = 0kVA UPS3 faza 2 = 0kVA UPS3 faza 3 = 0kVA Razem = 520kVA 520kVA / 640kVA = 81% 24

25 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System dwóch niezaleŝnych torów zasilania gwarantowanego kaŝdy składający się z redundantnych UPS-ów system 2N+1 Pamiętając załoŝenia z poprzednich wyliczeń, powtórzymy wyliczenie poziomu obciąŝenia równolegle pracujących UPS-ów. System składa się z 2 torów zasilania, w kaŝdym po 3 równolegle pracujące UPS-y. System pracuje w trybie z redundancją torów zasilania, tzn., Ŝe jeŝeli wyłączony zostanie jeden z torów zasilania, to drugi podtrzyma zasilanie gwarantowane. Nie wszystkie urządzenia IT posiadają moŝliwość zasilania z 2 źródeł i głównie z tego powodu praktycznie niemoŝliwe jest uzyskanie równego obciąŝenia obydwu torów. Przyjmijmy, Ŝe jeden z równolegle pracujących torów zasilania jest o 5% mocniej obciąŝony. Jaka musi być moc kaŝdego z tych UPS-ów, aby w bezpieczny sposób uzyskać łączną moc około 520kVA? 25

26 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System dwóch niezaleŝnych torów zasilania gwarantowanego kaŝdy składający się z redundantnych UPS-ów system 2N+1 Powinien się składać z 2 torów zasilania, w kaŝdym po 3 równolegle pracujące UPS-y o mocy około 220kVA. System będzie pracował w trybie z redundancją torów zasilania, tzn., Ŝe jeŝeli wyłączony zostanie jeden z torów zasilania, to drugi podtrzyma zasilanie gwarantowane na poziomie około 520kVA. Oszacowanie maksymalnego obciąŝenia UPS-ów pracujących w normalnych warunkach 26

27 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania c.d. System dwóch niezaleŝnych torów zasilania gwarantowanego kaŝdy składający się z redundantnych UPS-ów system 2N+1 Powinien się składać z 2 torów zasilania, w kaŝdym po 3 równolegle pracujące UPS-y o mocy około 220kVA. System będzie pracował w trybie z redundancją torów zasilania, tzn., Ŝe jeŝeli wyłączony zostanie jeden z torów zasilania, to drugi podtrzyma zasilanie gwarantowane na poziomie około 520kVA.. a, tak moŝe wyglądać obciąŝenia UPS-ów po wyłączeniu jednego z torów zasilania gwarantowanego 27

28 Systemy UPS, a ich efektywność wykorzystania - podsumowanie Zestawienie wyników dla róŝnych systemów zasilania dla mocy gwarantowanej 520kVA Konfiguracja Moc UPS-a [kva] Całkowita moc zainstalowane go systemu [kva] ObciąŜenie średnie Praca normalna Praca awaryjna Odporność na pojedynczą awarię MoŜliwość przeglądów UPS-ów MoŜliwość przeglądów instalacji elektrycznej Jeden UPS % Nie Nie Nie N % 81% Tak Tak Nie 2N % 79% Tak Tak Tak Wnioski: Sprawność UPS-ów, naleŝy porównywać dla obciąŝeń najlepiej poniŝej 50% (dostawcy podają przy 100% obciąŝenia). Odporność na pojedynczą awarię oraz moŝliwość wykonywania przeglądów okresowych UPS-ów bez wyłączania OPD, posiadają jedynie systemy redundantne. MoŜliwość wykonywania przeglądów instalacji elektrycznych bez wyłączania OPD, umoŝliwiają jedynie systemy zasilania 2 torowego. System z jednym UPS-em jest najtańszy i daje moŝliwość najbardziej efektywnego wykorzystania UPS-a. A moŝe, trochę inaczej podejść do rozwiązania problemu zasilania gwarantowanego w OPD? 28

29 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Wygląd serwerowni z siecią LAN w ujęciu tradycyjnym zaproponowana przez Głównego Wykonawcę serwerowni Wygląd serwerowni z siecią LAN po wdroŝeniu koncepcji MDF zaproponowanej przez Nordea 29

30 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Wygląd serwerowni z siecią LAN w ujęciu tradycyjnym zaproponowana przez Głównego Wykonawcę serwerowni Wygląd serwerowni z siecią LAN po wdroŝeniu koncepcji MDF zaproponowanej przez Nordea 30

31 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Funkcjonalność - rozwiązanie MDF pozwala na połączenie kaŝdego urządzenia z kaŝdym, przy uŝyciu krótkiego patch cordu, bez względu na to, w którym miejscu serwerowni się znajduje. MoŜliwości wykorzystania systemu - dobrze zorganizowany system okablowania strukturalnego przekłada się na maksymalne jego uŝycie (wszystkie moŝliwe połączenia zostają wykorzystane). MoŜliwości chłodzenia szaf - okablowanie strukturalne zajmuje mało miejsca, w związku z czym pod podłogą techniczna i w szafach z serwerami jest więcej przestrzeni potrzebnej do prawidłowej wentylacji. Organizację - rozwiązanie MDF pozwala na prowadzenie dokumentacji technicznej mapy połączeń w prosty i logiczny sposób (wystarczy arkusz MS Excel, ale istnieją dedykowane rozwiązania). Odporność na uszkodzenia fizyczne - profesjonalna instalacja systemu układu okablowania strukturalnego przekłada się na ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami fizycznymi. 31

32 Sieć LAN z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (ang. MDF Main Distribution Frame) Zalety Lepsze wykorzystanie wykonanej sieci, MoŜliwość rozłoŝenia inwestycji i w czasie dzięki moŝliwości rozbudowywania sieci w miarę potrzeb, Prostota i przejrzystość połączeń umoŝliwiająca proste dokumentowanie połączeń sieciowych Skróceniu czasu potrzebnego na uzyskanie odpowiedniego dostępu lub wykonanie czynności operacyjnych Wady Większa ilość złącz (gniazdko-wtyk) dla kaŝdego połączenia, co w przypadku sieci światłowodowych powoduje większe tłumienie sygnału 32

33 Obieg zimnego powietrza w komorze serwerowni W serwerowniach z podniesioną podłogą bardzo powszechnie stosowane są kratki wentylacyjne z regulowanymi Ŝaluzjami. Warto wiedzieć, Ŝe nawet całkowicie zamknięte kratki wentylacyjne nie zamykają całkowicie przepływu powietrza. W jednej z naszych serwerowni wykonaliśmy pomiary i okazało się, Ŝe: Przez zamkniętą kratkę wentylacyjną w wydostają się zimne powietrze z prędkością około 0,4m/s W ciągu godziny przez taką kratkę ucieka nam ponad 100m 3 zimnego powietrza. Z naszego doświadczenia wynika, Ŝe w miejscach, gdzie znajdują się zamknięte kratki wentylacyjne, warto wstawić pełne płyty podłogowe, co poprawi efektywność systemu chłodzenia. 33

34 Pytania

35 Dziękuję

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W STOJADŁACH gm. MIŃSK MAZOWIECKI Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45212222-8 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS

Biuletyn Informacyjny ITS ISSN 1732-0437 Biuletyn Informacyjny ITS 4-2010 Zeszyt 4 (40) DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNY INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO WARSZAWA Redaguje: Kolegium Redakcyjne w składzie: Andrzej Damm, Anna Dzieniowska

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych

Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych Paweł Wawrzyniak Warszawa, 23 kwietnia 2015 http://www.nordea.pl/ 2 O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo