Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek Lanciego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie, w celu dostosowania ich dla potrzeb serwerownii. Niniejsze opracowanie obejmuje budowę instalacji wentylacyjnej w przebudowanych pomieszczeniach serwerowni i UPS, usytuowanych na parterze w w/w budynku. 2. DANE OGÓLNE Istniejący budynek jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie ulicowej. Budynek wyposaŝony jest w niezbędne media techniczne jak instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizację sanitarną oraz opadową, instalację c. o. itp. Projektowana serwerownia wymaga przebudowy istniejących pomieszczeń dostosowując je dla potrzeb pomieszczenia serwera i UPS zgodnie z wymogami funkcjonalności oraz bezpieczeństwa. Ze względów techniczno-uŝytkowych w projektowanych pomieszczeniach serwerownii i UPS naleŝy wykonać instalację wentylacji mechanicznej z nawiewem grawitacyjnym. 3. OPRACOWANIE PROJEKTOWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ Kubatura pomieszczenia UPS i pomieszczenia serwera wynosi V k = 33,9 3,9 = 132,2 m 3 Przy 1,5 krotnej wymianie powietrza V w =198,3 m 3 /h Dla odprowadzenia powietrza w ilości V w =198,3 m 3 /h zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową. Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie ciągiem wentylacyjnym złoŝonym z kanałów, kształtek i urządzeń wentylatorowych. Ciąg wentylacji mechanicznej wywiewnej prowadzony będzie pod stropem pomieszczenia serwera z pomieszczenia UPS i włączony do istniejącego kanału wentylacyjnego w ścianie wewnętrznej budynku. Do odprowadzenia powietrza z ciągu wentylacyjnego zaprojektowano jednofazowy wentylator wywiewny kanałowy firmy Danfoss typu AXC 100B o wydajności max V=250 m 3 /h, spręŝu 300Pa i obrotach n=2530 obr/min, 230V, 50Hz. Dla nawiewu powietrza do w/w pomieszczeń zaprojektowano kanał wentylacyjny nawiewny zakończony kratką wentylacyjną z siatką o wymiarach mm, zamontowaną od strony zewnętrznej, oraz przepustnicą sterowaną siłownikiem od strony wewnętrznej, pod parapetem istniejącego okna. Trasę projektowanego ciągu wentylacji wyciągowej i wentylację nawiewną pokazano na rzucie pomieszczeń. Wykaz zaprojektowanych urządzeń, kanałów i kształtek projektowanej wentylacji przedstawiono w załączonym zestawieniu.

11 Projektowane kanały i kształtki wentylacyjne wykonać w oparciu o normę PN-B Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. Zaprojektowano kanały i kształtki okrągłe i prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej. Łączenie kanałów prostych i kształtek wykonać za pomocą specjalnych kołnierzy systemem kołnierzowo - wsuwkowym. Proste odcinki kanałów wentylacyjnych naleŝy w sposób trwały przymocować do konstrukcyjnych elementów budynku za pomocą wsporników i wieszaków. UWAGA: Zgodnie z załoŝeniami zaprojektowanej w pomieszczeniach serwera i UPS instalacji poŝarowej tj. instalacji gaśniczej INTERGEN złoŝonej z mieszaniny gazów obojętnych azotu, argonu i dwutlenku węgla, z chwilą włączenia alarmu poŝarowego musi nastąpić zamknięcie przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej. W tym celu na ciągu wentylacji wywiewnej naleŝy zainstalować przepustnicę firmy SMAY z siłownikiem, jednopłaszczyznową typu PJA-U a na kanale wentylacji nawiewnej przepustnicę SMAY z siłownikiem, wielopłaszczyznową typu ALM. Szczegóły w części rysunkowej oraz w zestawieniu materiałów. 4. WYTYCZNE DLA BRANśY ELEKTRYCZNEJ. - NaleŜy wykonać zasilanie elektryczne oraz sterowanie przepływem dla wentylatora kanałowego jednofazowego 230V, 50Hz, N=64W z regulatorem prędkości obrotowej. - NaleŜy wykonać zasilanie elektryczne i sterowanie pracą przepustnic SMAY z siłownikami - jednopłaszczyznowej typu PJA-U zamontowanej na wyciągu oraz wielopłaszczyznowej typu ALM zamontowanej na przewodzie nawiewnym. 5. UWAGI KOŃCOWE 1. Całość robót instalacyjno - montaŝowych wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją oraz Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Część II. 2. Zastosowane do budowy materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa albo deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Opracowała: mgr inŝ. Krystyna Witos...

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla zadania PROJEKT WYKONAWCZY KOMPLEKSOWY DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI I UPS MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa Specyfikacja wielobranżowa BRANŻA ELEKTRYCZNA,BRANŻA BUDOWLANA,BRANŻA INSTALACYJNA Roboty budowlane w zakresie budynków Budynki wielofunkcyjne Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej Usługi remontów i konserwacji zakładów Wyrównywanie podłóg Przebudowa budynków Betonowanie bez zbrojenia Roboty murarskie Instalowanie okablowania komputerowego Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Instalowanie sprzętu gaśniczego Instalowanie gaśnic Tynkowanie Instalowanie metalowych framug Instalowanie metalowych progów Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych Instalowanie framug z tworzyw sztucznych Instalowanie okien z tworzyw sztucznych Instalowanie ścianek działowych Instalowanie drzwi metalowych Instalowanie ścianek działowych Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie i wykładanie podłóg Instalowanie nawierzchni podłogowych Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych Usuwanie warstwy malarskiej Roboty malarskie Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych Roboty remontowe i renowacyjne Zewnętrzne czyszczenie budynków Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Opracowanie: Biuro Inżynieryjno-Wdrożeniowe INTELLIGENT SYSTEMS Kraków, ul. Klimeckiego 14tel/fax (012) wew.23; (012) ; Za zespół projektowy wielobranżowy mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk Kraków, listopad 2008 r.

22 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 2 z 39 Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. A. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH silno- słaboprądowych. 1. Wyroby do stosowania 1.1 Wymagania formalne Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności. Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. Oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykaz norm i przepisów, które należy spełnić Lp. Nr normy lub innego aktu prawnego Tytuł normy lub innego aktu prawnego lub aktualizacja do poniższych aktów normatywnych i prawnych. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2 PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 3 PN-86/E Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne 4 PN-90/E05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi 5 PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 6 PN-E05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń wymagania 7 PN-92/E Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 8 PN-IEC :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych 9 PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania, badania. 10 PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC 11 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe 12 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 13 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 14 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 15 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

23 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 3 z PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w instalacjach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 17 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 18 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 19 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie i łączenie. 20 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 21 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 22 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 23 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 24 PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 25 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 26 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 27 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 28 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 29 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 30 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 31 PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 32 PN-EN :2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy. Część I: Miejsca pracy we wnętrzach 33 PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 34 ZN-96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. TP S. A. -035, PN-EN 50173:2000 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego 36 PN-EN :2002 Technika informatyczna Instalacje okablowania Część I: Specyfikacja i zapewnienie jakości. 37 PN-EN :2002 Technika informatyczna Instalacje okablowania Część II: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 38 PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 39 PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym

24 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 4 z Rozporządzenie MSW z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) 41 Warunki organizacyjno techniczne jakim powinny odpowiadać połączenia urządzeń sygnalizacyjno alarmowych z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i zasady ich uzgadniania. Dz. U. Nr 102 z września 1995r. 42 PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej Wprowadzenie. 43 Pr PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Wymagania dotyczące systemów 44 PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej 45 PN-E :2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji. 46 PN-82/M Urządzenia elektronicznej sygnalizacji pożarowej. Terminologia 47 PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej 48 PN-E Systemy sygnalizacji pożarowej 49 PN-82/M Urządzenia elektroniczne sygnalizacji pożarowej 50 PN-93/E Systemy alarmowe 51 PN-_EN Systemy alarmowe- włamaniowe 52 PN- EN Systemy alarmowe- kontroli dostępu 53 PN-EN Systemy alarmowe systemy dozorowe CCTV 54 PN-EN Systemy alarmowe -Kompatybilności elektromagnetyczna Wymagania dotyczące odporności urządzeń alarmowych, pożarowych, włamaniowych i osobistych 55 PN-EN Jakość energii elektrycznej dostawa i użytkowanie 56 PN-ISO Kategorię 6 wg.: ISO/CIEC 11801:2002 wyd. drugie 57 IEC :2002 Sieci i okablowanie strukturalne A. Wymagania ogólne dla instalacji elektrycznej w MKiDN Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać przejrzyście po liniach prostych i pionowych. Dopuszcza się montaż w szybach, korytkach, drabinkach w podłodze i ścianach według projektu wykonawczego oraz według wpisów w dziennik nadzorów autorskich. Nie dopuszcza się montażu instalacji po ścianach zewnętrznych w pobliżu zwodów instalacji odgromowej min. odległość to 1,2 mb. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przy układaniu przewodów na trasie odległości pomiędzy uchwytami nie powinny być większe niż 0,5 mb dla przewodów kabelkowych i 1,0 m dla kabli. Pojedyncze gniazda wtykowe 2 biegunowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry, przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego. Instalacje ochronne Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm(gwint M10) ze stali odpornej na korozje.miejsca lub odcinki zastępczych przewodów ochronnych w których metaliczna ciągłość połączeń elektrycznych nie jest zapewniona należy zbocznikować przewodem omijającym. B. Wymagania szczegółowe - wybrane a) Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. należy wykonywać: - w rurach z materiału izolacyjnego, przez otwory w płytach z materiału izolacyjnego zamontowanych w otworach konstrukcji budowlanych, przez izolatory przepustowe, - przez rury metalowe, po uprzednim pokryciu przewodu na odpowiedniej długości izolacją (taśmą

25 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 5 z 39 z PVC lub rurą termokurczliwą) w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym. Przewody należy łączyć za pomocą zacisków śrubowych, zaprasowywanych lub karbowanych Nie wolno łączyć przewodów przez lutowanie po uprzednim skręceniu. Połączenia muszą wytrzymywać naciąg przewodów w każdych, występujących w danym pomieszczeniu warunkach. Łączenie przewodów powinno być wykonane w pobliżu punktów ich mocowania. Doprowadzenia do odbiorników należy wykonać tak, aby skraplająca się na przewodach woda nie spływała do ich wnętrza. b) Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie należy mocować przez wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, lub wkręcenie w metalowy kołek rozporowy w ilości tyle ile przewiduje DTR oprawy z wypoziomowaniem, wbetonowanie Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać-dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N, - dla opraw o masie większej od 10 kg silę w N równą 50 x masa oprawy w kg. Nie dopuszcza się mocowania haków-wkrętów do opraw za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. c) Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki przeciwporażeniowe, wyłącznik instalacyjne nadmiarowe, transformatory bezpieczeństwa itp.) powinny być dostarczone wraz z zaświadczeniami, potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm d) Instalacja uziemiająca: 1. Przewody uziemiające należy układać w sposób stały. 2. Przewody uziemiające z linki lub drutu należy łączyć wg wymagań podanych wyżej. Przewody uziemiające z taśmy należy łączyć połączeniem spawanym na zakładkę o długości, co najmniej 10 cm lub zaciskiem śrubowym o dwóch śrubach, o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M 10). Przewody uziemiające uziemienia roboczego łączące punkty zerowe transformatorów i generatorów z oddzielnym uziemieniem roboczym należy prowadzić oddzielnie od przewodów uziemiających ochronnych. 3. Dopuszcza się zastępczo jako przewody uziemiające wykorzystać malowane stalowe konstrukcje wsporcze linii oraz rozdzielni wnętrzowych, jeżeli są spawane zaprasowane oraz nitowane. W przypadku występowania metalizowanych kształtowników lub blach dopuszcza się ich skręcanie. 4. Połączenia i przyłączenia uziemiających przewodów właściwych i zastępczych należy wykonać wykonywać jako stałe. 5. Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenia metaliczne stałe można wykonać przez spawanie zaprasowanie albo zacisk śrubowy. Każdą część uziemianego urządzenia nie mającą niezawodnego połączenia metalicznego z pozostałymi częściami należy połączyć z uziomem lub z przewodem uziemiającym za pomocą oddzielnego przewodu. 6. Zabrania się szeregowego łączenia kilku uziemianych części. Instalacja uziemiająca. Projektuje się instalację połączeń uziemiających wykonanych w oparciu o miejscowe szyny uziemiające (MSU z możliwością podpięcia elementów wymagających uziemienia) połączone z trójkątnym uziomem prętowym wykonanym z prętów o dł. 3m wbitych w ziemię na zewnątrz budynku. Przebicia na zewnątrz budynku należy wykonać ze spadkiem na zewnątrz i uszczelnić zgodnie z wymaganiami zapewniając brak możliwości wnikania wilgoci do wnętrza budynku. Instalacja oświetleniowa 1. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 2. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania

26 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 6 z 39 złączy przelotowych. 3. W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych należy montować aparaty zabezpieczające z pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 4. Gniazda bezpieczników należy montować na szynie TH-3,5, blachach wsporczych lub bezpośrednio na kołkach rozporowych osadzonych w ścianie. Wyłączniki instalacyjne płaskie należy montować na listwach aparatowych. 5. Do przykręcania należy używać wkrętów z łbem półkolistym o odpowiedniej średnicy i długości. Pod łby wkrętów należy podłożyć podkładki. Oświetlenie awaryjne- Harmonogram Konserwacji i eksploatacji do Projektu wykonawczego Według norm polskich i regulacji europejskich instalator jest zobowiązany do następującej kontroli opraw awaryjnych: 1. Na bieżąco - Kontrola stanu wskaźnika zielonej diody jej aktywność oznacza poprawne zasilanie oprawy. 2. Raz na miesiąc - Odłączyć centralne zasilanie na około 5 min w celu symulacji pracy awaryjnej opraw. Podczas tej kontroli należy upewnić się że wszystkie oprawy są na miejscu, są czyste i działają poprawnie to jest świecą jednostajnie, a końcówki klosza są nie wyczernione. Na końcu operacji należy ponownie podłączyć zasilanie, oprawy powinny przełączyć się na tryb normalnej pracy; należy sprawdzić wskaźniki diodowe czy sygnalizują tryb normalnej pracy oprawy 3. Raz w roku Należy przeprowadzić symulacje pracy awaryjnej w pełnym zakresie, czyli pozostawić oprawy bez zasilania do momentu kompletnego wyładowania się baterii. Pracę awaryjną w pełni zakresu pracy należy odnotować w Książce obiektu. 4. Konserwacja i harmonogram wymiany akumulatorów, świetlówki Bateria - zalecana jest wymiana baterii co 4 lata, a wymagana po 5-ciu latach. (w miarę potrzeby może być już potrzebna wymiana po 2 latach to znaczy jeśli źle wypada w testach) Świetlówki - z uwagi na brak gwarancji w przypadku jakiegokolwiek błędnego zadziałania należy wymienić na nowe średnio co 6 tys. godzin. Elektronika - zalecana jest wymiana grupowa co 6-8 lat,chyba że wcześniej ulegnie uszkodzeniu. 5. Wymiana grupowa opraw - zaleca się wymienić grupowo baterię akumulatorów po 4 latach, a oprawy po 6-8 lat. Koszt wymiany 100% wartość opraw i źródeł światła. System oświetlenia ewakuacyjnego - zasady stosowania Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, muszą być wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy

27 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 7 z 39 w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to są ich właściciele (art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r.). Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz. 1, 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku (Roz. 1, 3, ust. 3) i muszą spełniać wymagania polskich norm (Roz. 1, 3, ust. 2). Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim niezawodność, obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą normami. Dotyczy to zarówno przepisów określających ich własności funkcjonalne, jak i parametry oświetleniowe czy elektryczne. W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. do EN , dotyczącej opraw oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny. W związku z tym obecnie obowiązuje wymóg normy PN-EN :2004 Wymagania szczegółowe - oprawy oświetlenia awaryjnego, dotyczący układów testujących do opraw awaryjnych, który mówi, że oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego. Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm można sporządzić listę najważniejszych wymagań dla oceny istniejącej w danym obiekcie instalacji oświetlenia awaryjnego i jej konserwacji: 1. Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W obiekcie muszą znajdować się aktualne rysunki systemu oświetlenia awaryjnego, które powinny identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty. Rysunki powinny być podpisane przez rzeczoznawcę. System oświetlenia awaryjnego musi być zgodny z wymaganiami przepisów i norm (według PN-EN 50172:2005). 2.Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.). 3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w roku i powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.). 4.W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable wraz z zamocowaniami powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, 187, ust. 3). 5. Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

28 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 8 z 39 w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, 181, ust. 5), czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie może być krótszy niż dwie godziny. 6. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach (według PN-EN 1838:2005). 7. Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (według PN-EN ). 8. Oświetlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne) musi spełniać następujące warunki: a) w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx (Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.1). b) wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. Ł 40 (Oświetlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.2). c) na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx (Oświetlenie strefy otwartej 4.3.1). d) w strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. Ł 40 (Oświetlenie strefy otwartej 4.3.2). Uwaga: wymogi te muszą być spełnione również pod koniec ustalonego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego. e) w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego natężenia podstawowego, wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 lx (Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.1). f) w strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E śred-nie/emaks. ł 0,1 (Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.2). g) w celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą (Oświetlenie ewakuacyjne 4.1): - przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego, - w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, - w pobliżu każdej zmiany poziomu, - obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, - przy każdej zmianie kierunku, - przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, - na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, - w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, - w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx ( w pobliżu" oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie).

29 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ oraz robót budowlanych,wielobrnażowych dla pomieszczeń SERWEROWNI i UPS MKiDN. Strona 9 z Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, obowiązującej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne spełniało następujące wymagania: a) oświetlało znaki ewakuacyjne, b) zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc bezpiecznych (stref bezpieczeństwa) c) zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego, d) posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia podstawowego, e) włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. Gwarantowało, że lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu. f) zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy awaryjnej. 10. Rejestrowanie zdarzeń i raportowanie (według PN-EN 50172:2005). a) Rysunki oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zabezpieczone i przechowywane w obiekcie. Rysunki muszą jednoznacznie identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty b) W obiekcie powinien być przechowywany rejestr, dostępny dla kontroli prowadzonej przez każdą upoważnioną osobę. Rejestr powinien być prowadzony w formie rękopisu lub w formie elektronicznej, wygenerowany przez urządzenie do automatycznego testowania. c) Rejestr powinien się znajdować pod opieką osoby wyznaczonej przez właściciela obiektu i zawierać co najmniej następujące informacje: - datę odbioru systemu z za łączeniem stosownych świadectw (certyfikatów), - datę każdej kontroli okresowej i testu, - datę i skrócony opis każdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu, - datę i skrócony opis każdego defektu i podjętych środków zaradczych, - datę i skrócony opis każdej zmiany wprowadzonej do instalacji oświetlenia awaryjnego - w przypadku używania urządzeń do automatycznego testowania należy opisać podstawowe parametry i tryb pracy tych urządzeń. 10. Serwis i testowanie oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 50172:2005): a) W przypadku używania automatycznego urządzenia testującego informacje powinny być rejestrowane co miesiąc. b) W przypadku wszystkich innych systemów testy wraz z zarejestrowaniem ich wyników powinny być wykonywane w następujący sposób: codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania należy wizualnie kontrolować wskaźnik właściwej pracy, comiesięcznie - włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny, poprzez symulację awarii zasilania oświetlenia podstawowego, na okres wystarczający do sprawdzenia, czy każda oprawa świeci. W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków, corocznie - wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełnookresowy, połączony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo