PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy sieci strukturalnej, budowy instalacji elektrycznej dedykowanej i budowy instalacji teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Adres obiektu ul. Kanonicza 12, Kraków dz. nr 504 Obr. 1 Śródmieście Nazwy i kody CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Zamawiający Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy mgr inż. arch. Anna Sieńkowska SPIS ZAWARTOŚCI I. STRONA TYTUŁOWA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA I PODSTAWY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ 1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE

2 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 2.2 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓWEKONOMICZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ KONCEPCJA, PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT2.3.3 PRZEDMIARY ROBÓT I KOSZTORYSY PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO, PROJEKT POWYKONAWCZY III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ZAKRESU ZAMÓWIENIA DANE OGÓLNE INWESTYCJI Nazwa zadania: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem oraz budowy sieci strukturalnej, budowy instalacji elektrycznej dedykowanej, budowy instalacji teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Obiekt: Budynek stanowiący własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znajduje się na działce nr 504 Obr1 Śródmieście i jest uzbrojony w następujące media: gaz, energia elektryczna,wod-kan, co, instalacja teletechniczna.

3 Kamienica pięciokondygnacyjna (piwnica, parter, trzy piętra), murowana (kamień, cegła), w piwnicach i na parterze zachowane sklepienia oraz strop drewniany, powyżej stropy stalowo betonowe typu PKZ. Obiekt posiada trzy wejścia; od ul Grodzkiej, Kanoniczej oraz od pl. Marii Magdaleny. Obiekt wpisany do rejestru zabytków zespołów i obiektów z terenu miasta Krakowa pod nr A-425. Inwestor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adres: ul. Kanonicza 12, Kraków, dz. nr 504 Obr. 1 Śródmieście ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakresem przedmiotu zamówienia objęte są następujące usługi: I: Wykonanie prac przedprojektowych, wielobranżowej koncepcji, wielobranżowego projektu budowlanego, projektu wykonawczego II: Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót III: Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji oraz udział w sporządzaniu wraz z Wykonawcą prac budowlanych projektu powykonawczego. Wykonawca zobowiązany będzie także do udzielania wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie następujących robót budowlanych; A.: Adaptacja pomieszczenia nr 310 (na III piętrze budynku) na pomieszczenie serwerowni wraz z: - przeniesieniem z parteru budynku łącza internetowego oraz wyposażenia serwerowni (dysponent sieci Cyfronet) - przeniesienie szafy teletechnicznej wraz z kablem przyłączeniowym(dysponent sieci TP SA ) - budową ściany wydzielającej pomieszczenie serwerowni - zaplanowaniem prac wyburzeniowych - budową sieci okablowania strukturalnego i głównego punktu dystrybucyjnego - wyposażeniem serwerowni w urządzenia aktywne wg wytycznych Inwestora - budową WLZ zasilającego nową serwerownie wraz z szafą rozdzielczą - budową zasilania gwarantowanego (UPS) - budową instalacji elektrycznych (oświetleniową, gniazda zasilające itp.) - budową instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej - przebudową instalacji wod-kan - zabezpieczeniem (lub przebudową) instalacji gazowej zasilającej sąsiadującą kotłownie gazową - odpowiednim zabezpieczeniem p-poż pomieszczenia - budową instalacji kontroli dostępu (KD) i Monitoringu (CCTV) i p-poż - budową ewentualnych wzmocnień konstrukcyjnych stropu lub dachu, odpowiednim wykonaniem przejść i przebić - budową konstrukcji podłogi podniesionej - aranżacją wnętrza (np. zestawienie drzwi, sufity podwieszone, obudowy g-k, wykładziny) B.: Budowa instalacji okablowania strukturalnego na II i III piętrze budynku C.: Budowa instalacji elektrycznej dedykowanej wraz z niezbędną przebudową istniejącej instalacji elektrycznej (WLZ-ty, rozdzielnie, okablowanie poziome)

4 D.: Budowa instalacji telefonicznej ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWĄ Zamówienie obejmuje: - wykonanie prac przedprojektowych oraz koncepcji z wstępnym zbiorczym zestawieniem kosztów - wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wielobranżowego projektu budowlanego - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, uszczegółowiających projekt budowlany - wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - wykonanie specyfikacji materiałów z dokładnym opisem ich parametrów - wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego oraz po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych - wykonanie projektu budowlanego zamiennego (w razie zaistnienia takiej konieczności) - pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad wykonywanymi pracami - współpraca z Wykonawcą przy sporządzeniu projektu powykonawczego Wszystkie w/w opracowania oprócz projektu budowlanego maja być wykonane w 2 egz. oraz przekazane w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. Projekt budowlany należy wykonać w 5egz. oraz przekazać w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. UWAGA; W trakcie wykonywania prac projektowym należy pamiętać o bezwzględnym zakazie umieszczania nazw własnych materiałów i urządzeń w treści projektów Prace przedprojektowe Materiały i inne dokumenty do pozyskania przez Wykonawcę w ramach zamówienia: - mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 - wykonanie bilansów zapotrzebowania mocy dla poszczególnych mediów - wystąpienie o warunki techniczne zmiany wielkości dostarczanej energii elektrycznej i przebudowy przyłącza energetycznego, teletechnicznego i internetowego u odpowiednich dysponentów mediów (ENION, Cyfronet, TP SA ) Materiały i inne dokumenty do wykonania przez Wykonawcę w ramach zamówienia: - inwentaryzacja architektoniczna pomieszczeń budynku, odpowiednich fragmentów elewacji budynku wraz z inwentaryzacją istniejących instalacji elektrycznych, wod-kan, teletechnicznych, gazowych w zakresie który będzie warunkował prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych - badania gruntowo-wodne dokumentacja geotechniczna inwestycji wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem (w razie wystąpienia takiej konieczności) - ekspertyzy konstrukcyjne, których wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych - przygotowanie oceny lub raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem (w razie wystąpienia takiej konieczności) - dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poż Prace koncepcyjne W ramach zamówienia Wykonawca wykona koncepcję wielobranżową uwzględniającą następujące elementy: - koncepcja adaptacji pom. nr 310 na serwerownię (dobór i usytuowania poszczególnych elementów) - lokalizację tras okablowania strukturalnego, piętrowych punktów dystrybucyjnych, punktów logicznych ( gniazd RJ-45)

5 - lokalizację tras WLZ, instalacji elektrycznej dedykowanej wraz z gniazdami zasilającymi - zestawienie urządzeń aktywnych oraz innych elementów sieci strukturalnej wraz z parametrami technicznymi - zestawienie i parametry techniczne elementów wszystkich projektowanych instalacji, urządzeń i materiałów - wstępne zbiorcze zestawienie kosztów dla poszczególnych projektowanych elementów Wszystkie powyższe elementy muszą zostać bezwzględnie zatwierdzone przez Inwestora przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wykonania nowej koncepcji w przypadku przekroczenia sumy przeznaczonej na realizacje robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem, która zostanie podana do wiadomości Projektanta po udzieleniu Zamówienia na prace projektowe. Po przekazaniu przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego Zamawiający w ciągu 7 dni zaproponuje poprawki i sugestie, które Wykonawca naniesie w ciągu kolejnych 7 dni. Uzgodniony projekt koncepcyjny należy złożyć do akceptacji u Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed złożeniem dokumentacji projektowej u Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania pozwolenia konserwatorskiego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić pisemnie u Zamawiającego kompletność składanej dokumentacji oraz jej zgodność z zakresem zamówienia Projekt budowlany W ramach zamówienia Wykonawca wykona wielobranżowy projekt budowlany obejmujący następujące elementy: - projekt zagospodarowania terenu branża architektura zawierający; - rysunek planu zagospodarowania, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, w skali 1:500 - Projekt budowlany architektoniczny z opisami, rzutami, przekrojami, detalami rozwiązań - Projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz doborem urządzeń i aparatury - Projekt budowlany instalacji elektrycznej i elektrycznej dedykowanej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Projekt budowlany instalacji teletechnicznej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz doborem urządzeń i aparatury - Projekt budowlany instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Projekt budowlany instalacji oraz zabezpieczeń p-poż z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Projekt budowlany pozostałych instalacji niskoprądowych (monitoring, kontrola dostępu, instalacja antywłamaniowa)z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Inne projekty budowlane, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Zamawiający w ciągu 15 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych. Po komisyjnym przyjęciu bezusterkowej dokumentacji podpisany zostanie protokół zdawczoodbiorczy Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę Przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia mające wpływ na prawidłową realizacje inwestycji (wraz z poniesieniem odpowiednich opłat wynikających z wymogów

6 poszczególnych urzędów) w tym m.in.: - Uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami (p-poż, sanitarny, bhp itp.) - Uzyskanie decyzji pozwolenia Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz w razie wystąpienia takiej konieczności - sporządzenie i zatwierdzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko -Uzgodnienia z odpowiednimi dostawcami mediów -Uzgodnienia z miejscowymi służbami geodezyjnymi - uzgodnienia i zatwierdzenia badań geotechnicznych Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na budowę na cały zakres inwestycji, jak również na ewentualne procedury odrębne Projekty wykonawcze Projekty budowlane wykonawcze obejmują branże wyszczególnione w rozdziale Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, szczegółowych kosztorysów i sprawnej realizacji i nadzoru robót budowlanych Wykonanie projektu budowlanego zamiennego W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian istotnych w Projekcie Budowlanym należy sporządzić Projekt Budowlany Zamienny zgodnie z obowiązującym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich warunków, decyzji i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji Zamiennego Pozwolenia na Budowę Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. W ramach STWiOR należy sporządzić zestawienie materiałów i urządzeń w formie tabelarycznej wraz z dokładna specyfikacją techniczną i opisem parametrów technicznych. Należy pamiętać o bezwzględnym unikaniu nazw własnych materiałów i urządzeń Wykonanie przedmiarów robót oraz sporządzenie Kosztorysów Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych przedmiary robót, kosztorysy oraz Tabelę Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac Projektowych Pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie projektów powykonawczych wszystkich branż. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest sprawować co najmniej 15 nadzorów autorskich w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych według dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych według dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Płatne będą jedynie te nadzory autorskie, które nie będą wynikać z błędów dokumentacji projektowo kosztorysowej. Projektant w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych sporządzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów wykonawczych oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim w trakcie prac budowlanych, projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi ( w sposób i w zakresie określonym w Prawie Budowlanym). Dokumentacja ta będzie przedstawiona do wglądu służbom odbiorowym w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów. 1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA I PODSTAWY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ

7 1.2.1 decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty formalno-prawne tabela 2 Tabela 2 Spis dokumentów będących podstawą realizacji prac projektowych poz. 1 Uchwała Nr XII/131/11Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto". poz Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowo - kosztorysowych omówi i uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania i założenia do Dokumentacji. 2. Wszystkie pozostałe pozwolenia i uzgodnienia mające wpływ na prawidłową realizację inwestycji ma uzyskać Projektant w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego opracowania Pozostałe uwarunkowania Wymaga się, aby dokumentacja projektowo - kosztorysowa została sporządzona: 1) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale II. Część Opisowa niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, 2) zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozdziale III. Część Informacyjna niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wskazanymi przez producentów materiałów i urządzeń, a także sztuką budowlaną Projektowana inwestycja nie może zaliczać się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, rozumianych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397). Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności i dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Inwestycja nie może generować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, oraz zanieczyszczać powietrza, wody i gleby. 1.4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Zakres opracowania obejmuje głównie pomieszczenia parteru, II i III pietra budynku. Należy jednak również uwzględnić inne fragmenty kondygnacji parteru, I piętra, klatki schodowej i poddasza gdzie zlokalizowane będą trasy pionowe i przejścia prowadzące instalacje z pomieszczeń piwnicznych. Obiekt:

8 Budynek stanowiący własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znajduje się na działce nr 504 Obr1 Śródmieście i jest uzbrojony w następujące media: gaz, energia elektryczna,wod-kan, co, instalacja teletechniczna. Kamienica pięciokondygnacyjna (piwnica, parter, trzy piętra), murowana (kamień, cegła), w piwnicach i na parterze zachowane sklepienia oraz strop drewniany, powyżej stropy stalowo betonowe typu PKZ. Obiekt posiada trzy wejścia; od ul Grodzkiej, Kanoniczej oraz od pl. Marii Magdaleny. Obiekt wpisany do rejestru zabytków zespołów i obiektów z terenu miasta Krakowa pod nr A-425. Tabela 1. Zestawianie potrzeb sieci LAN WFOŚiGW II piętro nr rysunku ze szkicem potrzeb nr po ko ju sta no wi sk pr ac y il o ś ć g n ia z d L A N sza cow ana dłu goś ć prz ewo dów LA N [mb ] ilość gnia zd Elek trycz nych szac owa na dług ość prze wod ów Elekt r. [mb] szkice_punktow_ii_pietro.pdf

9 razem Piętro II: III piętro

10 nr rysunku ze szkicem potrzeb nr p o k oj u sta no wis k pra cy gn iaz da LA N szac owa na dług ość prz ewo dów LAN [mb] gnia zda Elek trycz ne szac owa na dług ość prz ewo dów Elekt r. [mb] szkice_punktow_iii_pietro.pdf razem Piętro III:

11 razem Piętro II + Piętro III: Proponowana lokalizacja gniazd w poszczególnych pokojach oraz lokalizacja i rozmieszczenie urządzeń w serwerowni znajduje się w zał. graficznym nr 1 do niniejszego PFU. 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE - Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót i kosztorysy mają być konsultowane w trakcie realizacji prac projektowych oraz po wykonaniu zostać zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego - Wszystkie opracowania oprócz projektu budowlanego maja być wykonane w 2 egz. oraz przekazane w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. Projekt budowlany należy wykonać w 5 egz. oraz przekazać w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. 2.2 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY W związku z tym iż projektowana inwestycja znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków przejścia i trasy okablowania należy przemyśleć pod względem estetycznym. Ewentualne urządzenia montowane na dachu budynku (instalacja wentylacji i klimatyzacji) maja się znajdować na wewnętrznej w stosunku do podwórka połaci dachowej. Projekt wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomieszczenie serwerowni należy wydzielić z istniejącego pomieszczenia nr 310 za pomocą ścianki działowej. Zarówno ścianka działowa (dopuszcza się częściowe przeszklenie) jak i odpowiednio szerokie drzwi do serwerowni(umożliwiające swobodne wnoszenie sprzętu i szaf) powinny posiadać odpowiednie parametry p-poż i antywłamaniowe. Istniejące drzwi do pom. 310 proponuje się zlikwidować a powstałe w ten sposób przejście należy poszerzyć wraz z wymianą nadproża. W trakcie prac projektowych należy wziąć pod uwagę uwarunkowania wynikające z lokalizacji w amfiladzie do pomieszczenia serwerowni pomieszczenia kotłowni gazowej. Należy zaprojektować podłogę podniesioną w celu doprowadzenia chłodzenia i części okablowania oraz ewentualną obudowę istniejących biegnących przez pomieszczenie instalacji. Podłoga podniesiona powinna posiadać fragment w kształcie rampy pozwalającej na swobodne wnoszenie sprzętu WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI - należy wykonać ekspertyzy elementów budynków (stropy, dach) w związku z lokalizacją urządzeń serwerowni i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - należy zaprojektować ewentualne wzmocnienia lub konstrukcje wsporcze oraz nadproża - należy zaprojektować przejścia przez stropy linii pionowych linii instalacyjnych (informatycznych, elektrycznych, teleinformatycznych itp.) WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI - Wymagania dotyczące systemu okablowania STRUKTURALNEGO I teleinformatycznego: Minimalne wymagania wydajności elementów / systemu okablowania teleinformatycznego i elektrycznego:

12 - należy zaplanować trasy kanałów kablowych, tak aby znajdowały się w osobnych korytach odpowiednio dla przewodów elektrycznych i teleinformatycznych, natomiast instalacja bezpośrednio zasilająca punkt może być umieszczona w jednej listwie pod warunkiem umieszczenia przegrody rozdzielającej przewody UTP od AC, - Do usunięcia cała istniejąca sieć elektryczna przeznaczona do zasilania komputerów oraz cała sieć teleinformatyczna. - Instalacja okablowania strukturalnego wykonana w standardzie 6A, nieekranowanego (dopuszcza się zaprojektowanie lepszych parametrów) oraz RJ45 jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej. - Do każdego stanowiska komputerowego należy zaplanować 1 szt. UPS, w projekcie należy uwzględnić iż częściowo zostaną wykorzystane istniejące UPS, wskazane przez Zamawiającego. - Do każdego gniazda należy doprowadzić oddzielny kabel 4 parowy nieekranowany, zakończony w panelu krosowym w PPD (Piętrowym Punkcie Dystrybucyjnym) właściwym dla każdego piętra - Na odcinku od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie można wykonywać łączy. - Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 m. - Kable należy układać wzdłuż ścian budynku lub w przestrzeni sufitu (należy przestrzegać zalecenia, aby maksymalne zagięcie kabla nie było mniejsze niż 6x średnica kabla lub zgodnie z normą katalogową), w listwach i korytach elektroinstalacyjnych. - Okablowanie należy zakończyć w panelu krosowym w odpowiednich PPD i wykonać krosowanie pomiędzy panelem, a przełącznikiem sieciowym przy użyciu adekwatnych kabli krosowych - do pomieszczenia 310 (nowej serwerowni) przestawionego na szkicach, należy przedłużyć z parteru budynku kabel światłowodowy (światłowód jednomodowy), usuwając całkowicie elementy infrastruktury z pomieszczenia starej serwerowni, podobnie należy postąpić z przewodami telekomunikacyjnymi TPSA/Orange - instalację telefoniczną zaprojektować na bazie kabla o parametrach podobnych do okablowania strukturalnego Zaprojektowany system okablowania powinien spełniać wszystkie poniższe wymagania: - rozwiązanie ma być objęte gwarancją producenta na okres minimum 10 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki organizujące i szafy z wyposażeniem; - wszystkie komponenty okablowania strukturalnego mają być zgodne z wymaganiami norm, co najmniej na Kategorię 6A PN-EN ; - w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić zarówno urządzenia aktywne jak i elementy pasywne sprzętu komputerowego serwerowni takie jak np. szafa serwerowa, szafy stojące, panele krosowe, gniazda kompletne, kable przyłączeniowe, listwy zasilające, itp. Zamawiający przedstawi własną specyfikację sprzętu w trakcie konsultacji rozwiązań projektowych koncepcyjnych W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego dla następujących elementów; - Szafa stojąca serwerowa 19, parametry Szafy: Przykładowa szafa: 1942u800x1000-perforowana-oslona-tylna-p html - szafa w standardzie 19, o wysokości 42U - preferowane drzwi szklane z przodu z zamkiem z możliwością montażu leweprawe;

13 - zdejmowane osłony boczne; - nośność 600 kg lub więcej, głębokość 99 cm lub więcej, szerokość 60 cm lub więcej; - szafa powinna zawierać cztery panele port dla przewodów nieekranowanych; - szafa powinna zawierać co najmniej jedną listwę zasilającą min 7 gniazd 19 z zabezpieczeniem. - szafa powinna posiadać cztery wentylatory w panelu podsufitowym, - 2 dodatkowe półki stałe w szafie 19 głębokość >500 mm min 50kg - odpowiednia ilość przepustów na kable, - Krosownice 24 wejściowe z gniazdami RJ45 dostosowane do przewodów, nieekranowana skrętka kat. 6A dla sieci o przepustowości 1000 Mbit z organizerem kabli - UPS RACK 19 Należy zaprojektować UPS do szafy RACK 19, przyjmując że dla zabezpieczenia serwera i urządzeń aktywnych czas autonomii UPS przy 80% obciążeniu ma wynosić nie mniej niż 30 minut - w dokumentacji należy przewidzieć, opisać oraz oznaczyć elementy do demontażu i utylizacji (dotychczasowe okablowanie wraz z punktami dystrybucyjnymi) oraz elementy do powtórnego montażu. W projekcie wykonawczym, przedmiarach, kosztorysach oraz w STWiOR powinny znaleźć się następujące zapisy dotyczące wymagań w stosunku do Wykonawcy prac budowlanych; - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej okablowania strukturalnego w wersji papierowej. - Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych powinny zostać wykonane pomiary dynamiczne. - Wykonanie pomiarów i badań kanałów transmisyjnych oraz łącz stałych instalacji sieci logicznej na zgodność z kategorią min. 6/klasą E. - Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania powinny zostać zamieszczone w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej oraz przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD w formacie PDF i w domyślnym formacie zapisu oferowanym przez miernik. - pomiary i dokumentacja instalacji zasilającej AC ma być zaakceptowana przez osobę posiadającą uprawnienia SEP, natomiast dla instalacji teleinformatycznej - przez osobę posiadającą licencję certyfikowanego instalatora producenta okablowania, - Wykonawca będzie miał obowiązek zdemontowania i utylizacji istniejącego (starego) okablowania strukturalnego w budynku WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12 na kondygnacji 2. - Miejsca po demontażu powinny zostać naprawione i zamalowane farbą w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. - Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej dedykowanej i niskoprądowej; - Do usunięcia cała istniejąca sieć elektryczna przeznaczona do zasilania komputerów oraz cała sieć teleinformatyczna. - zasilanie podstawowe serwerowni należy zaprojektować kablem o odpowiednich parametrach z istniejącej rozdzielni głównej budynku wraz z odpowiednim rozłącznikiem - WLZ-ty prowadzić wewnątrz budynku w korytku kablowym lub w bruzdach po istniejących lub nowych trasach

14 - w pomieszczeniu serwerowni (lub w jej najbliższym otoczeniu) należy zaprojektować rozdzielnię RS dedykowaną dla zasilania urządzeń serwerowni oraz doprowadzenia WLZ tów dla dedykowanej instalacji elektrycznej zawierającej sekcje: - odbiory niegwarantowane (oświetlenie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne itp.) - sekcja zasilania WLZ-tów dla dedykowanej instalacji elektrycznej - sekcja gwarantowana UPS-em dla urządzeń serwerowni i ewentualnie dla klimatyzatorów - zaprojektować zasilacz UPS dla mocy zainstalowanych urządzeń + ok. 25% rezerwa -w pomieszczeniu serwerowni oraz w powstałym z podzielenia pomieszczenia korytarzu zaprojektować należy instalację oświetlenia wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym oraz instalację gniazd gospodarczych, zasilania instalacji klimatyzacji, - awaryjne wyłączanie pożarowe należy zaprojektować w taki sposób aby zapewnić; - wyłączenie zasilacza UPS - zablokowanie startu zasilacza UPS - należy zaprojektować okablowanie pionowe i poziome oraz odpowiednią ilość gniazd dedykowanych (rozmieszczonych w pomieszczeniach budynku zgodnie z załącznikiem do niniejszego PFU) wraz z tablicami piętrowymi - dopuszcza się wykorzystanie istniejących tras i rozbudowę rozdzielnic - przewiduje się konieczność przebudowy istniejącej sieci elektrycznej przeznaczonej na inne potrzeby (oświetlenie i gniazda), do ustalenia w trakcie konsultacji projektowych. - należy uwzględnić, by instalacja nowych przyłączy AC polegała na przyłączeniu nowych punktów do istniejących rozdzielnic i podzieleniu ich na obwody (po 3 punkty na jeden max 4 punkty). Każdy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi z członem różnicowym. Elementy umieścić w nowych rozdzielnicach. - Każdy obwód składający się maksymalnie z 4 punktów musi być zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 16A, wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym 40A/0.03A typ A zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami polskimi. - Do każdego stanowiska komputerowego należy zaplanować 1 szt. UPS, w projekcie należy uwzględnić iż częściowo zostaną wykorzystane istniejące UPS, wskazane przez Zamawiającego. - należy zaprojektować system kontroli dostępu, monitoring, instalacje antywłamaniową oraz p-poż - Wymagania dotyczące instalacji KLIMATYZACJI i wentylacji MECHANICZNEJ - Należy zaprojektować system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczenia zapewniający utrzymanie stałej odpowiedniej dla należytego funkcjonowania urządzeń temperatury powietrza - czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz ewentualne urządzenia zewnętrzne należy zlokalizować w połaci dachowej od wewnętrznej strony podwórka - szafy klimatyzacji nawiewać mają powietrze w przestrzeń podłogi podniesionej, skąd poprzez kratki nawiewne są dostarczane od spodu do serwerów - powietrze po zebraniu zysków ciepła powraca do szafy swobodnie - zabudowa serwerów powinna być zaprojektowana w układzie zimnych i ciepłych korytarzy - Wymagania dotyczące instalacji KANALIZACYJNEJ; - Należy zaprojektować instalację odprowadzenia skroplin WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Projektowana inwestycja nie może naruszać zapisów zawartych w MPZP 2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ KONCEPCJA, PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

15 1. Osoby wykonujące projekty mają posiadać uprawnienia projektowe odpowiednie do sporządzania projektów poszczególnych branż, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie. Osoby te mają być czynnymi członkami swoich izb zawodowych oraz być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej. 2. Główny projektant powinien legitymować się odpowiednimi uprawnieniami konserwatorskimi lub doświadczeniem w projektowaniu inwestycji w obiektach zabytkowych. 3. Projekty wykonawcze mają stanowić uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Rozwiązania w nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym 4. Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej należy: - przeprowadzić wizję lokalną w terenie, - wykonać odpowiednie pomiary i odkrywki mogące mieć wpływ na projektowane rozwiązania techniczne, - wykonać inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń objętych planowanym zadaniem inwestycyjnym - konsultować i uzgodnić planowany zakres prac projektowych, a także założenia i uwarunkowania prac projektowych z Zamawiającym 6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować rozwiązania wszystkich projektowanych elementów z Zamawiającym 7. Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w poszczególnych fazach dokumentacji projektowej. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej; zawierającej datę i podpis Zamawiającego. 8. W przypadku odsłonięcia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych (zwłaszcza robót ziemnych) stanu faktycznego wymagającego opracowania dodatkowej dokumentacji oraz pozwoleń od odpowiednich organów administracji, 9. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 10. Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiającym możliwości etapowania wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze podziału projektów wykonawczych a także STWiOR, przedmiarach robót i kosztorysach oraz w harmonogramie terminowo rzeczowo- kosztowym realizacji robót budowlanych 11. UWAGA; W trakcie wykonywania prac projektowym należy pamiętać o bezwzględnym zakazie umieszczania nazw własnych materiałów i urządzeń w treści projektów SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Należy sporządzić STWIOR dla wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze) 2. Forma opracowania STWiOR ma być zgodna z treścią właściwego Rozporządzenia 3. Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 4. W opracowaniu należy przytoczyć odpowiednie normy budowlane, które będą podstawą do oceny parametrów wbudowanych materiałów oraz na których podstawie będą odbierane poszczególne elementy prac budowlanych 5. Należy sporządzić zestawienie materiałów i urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej z dokładnym opisem ich parametrów technicznych PRZEDMIARY ROBÓT I KOSZTORYSY

16 1. Należy wykonać przedmiary i kosztorysy wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej(projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze) i STWIOR z zastrzeżeniem że suma kosztorysów nie może przekroczyć ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego opracowania 2. Forma opracowania przedmiaru robót i kosztorysów ofertowych ma być zgodna z treścią właściwego Rozporządzenia 3. Struktura podziału projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znaleźć swe odzwierciedlenie w strukturze podziału kosztorysów oraz przedmiarów robót, 4. Przedmiary robót i kosztorysy swoim podziałem mają odzwierciedlać ewentualne etapowanie robót budowlanych 5. Na podstawie sporządzonych kosztorysów należy opracować Tabelę Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac Projektowych III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego: - mapa zasadnicza - wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - wypis z Ksiąg Wieczystych - wypis z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie Materiały udostępniane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego: - Inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez KBGP inż. Adam Urzędowicz stan na r. - Dokumentacja archiwalna przebudowy wykonana przez Pracownię Konserwacji Zabytków w 1979 roku. 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością: dz. nr 504 Obr1 Śródmieście 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz.216, z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami. - Rozp. Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz

17 - Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133 z 2003 r z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz.1137 z 2003 r ) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563 z 2006 r) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz U. Nr 121 poz z 2003 r ) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U Nr 178, poz.1841), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126). - Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami. - Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz Wspólny Słownik Zamówień Publicznych - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. ( Dz. U Nr 166 poz z późn. zmianami ) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz oraz z 2004 r. Nr 242, poz. 2421) - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

18 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U , Dz.U , Dz.U rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.) - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz orazz 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) - Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego - Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie również z wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznikami graficznymi do niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego są; zał.1- schemat planowanego rozmieszczenia gniazd informatycznych i elektrycznych

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo