PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy sieci strukturalnej, budowy instalacji elektrycznej dedykowanej i budowy instalacji teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Adres obiektu ul. Kanonicza 12, Kraków dz. nr 504 Obr. 1 Śródmieście Nazwy i kody CPV Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Usługi architektoniczne i podobne Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Zamawiający Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy mgr inż. arch. Anna Sieńkowska SPIS ZAWARTOŚCI I. STRONA TYTUŁOWA II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA I PODSTAWY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ 1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE

2 1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 2.2 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓWEKONOMICZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ KONCEPCJA, PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT2.3.3 PRZEDMIARY ROBÓT I KOSZTORYSY PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO, PROJEKT POWYKONAWCZY III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. II. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ZAKRESU ZAMÓWIENIA DANE OGÓLNE INWESTYCJI Nazwa zadania: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem oraz budowy sieci strukturalnej, budowy instalacji elektrycznej dedykowanej, budowy instalacji teletechnicznej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Obiekt: Budynek stanowiący własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znajduje się na działce nr 504 Obr1 Śródmieście i jest uzbrojony w następujące media: gaz, energia elektryczna,wod-kan, co, instalacja teletechniczna.

3 Kamienica pięciokondygnacyjna (piwnica, parter, trzy piętra), murowana (kamień, cegła), w piwnicach i na parterze zachowane sklepienia oraz strop drewniany, powyżej stropy stalowo betonowe typu PKZ. Obiekt posiada trzy wejścia; od ul Grodzkiej, Kanoniczej oraz od pl. Marii Magdaleny. Obiekt wpisany do rejestru zabytków zespołów i obiektów z terenu miasta Krakowa pod nr A-425. Inwestor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adres: ul. Kanonicza 12, Kraków, dz. nr 504 Obr. 1 Śródmieście ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakresem przedmiotu zamówienia objęte są następujące usługi: I: Wykonanie prac przedprojektowych, wielobranżowej koncepcji, wielobranżowego projektu budowlanego, projektu wykonawczego II: Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysów, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót III: Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji oraz udział w sporządzaniu wraz z Wykonawcą prac budowlanych projektu powykonawczego. Wykonawca zobowiązany będzie także do udzielania wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie następujących robót budowlanych; A.: Adaptacja pomieszczenia nr 310 (na III piętrze budynku) na pomieszczenie serwerowni wraz z: - przeniesieniem z parteru budynku łącza internetowego oraz wyposażenia serwerowni (dysponent sieci Cyfronet) - przeniesienie szafy teletechnicznej wraz z kablem przyłączeniowym(dysponent sieci TP SA ) - budową ściany wydzielającej pomieszczenie serwerowni - zaplanowaniem prac wyburzeniowych - budową sieci okablowania strukturalnego i głównego punktu dystrybucyjnego - wyposażeniem serwerowni w urządzenia aktywne wg wytycznych Inwestora - budową WLZ zasilającego nową serwerownie wraz z szafą rozdzielczą - budową zasilania gwarantowanego (UPS) - budową instalacji elektrycznych (oświetleniową, gniazda zasilające itp.) - budową instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej - przebudową instalacji wod-kan - zabezpieczeniem (lub przebudową) instalacji gazowej zasilającej sąsiadującą kotłownie gazową - odpowiednim zabezpieczeniem p-poż pomieszczenia - budową instalacji kontroli dostępu (KD) i Monitoringu (CCTV) i p-poż - budową ewentualnych wzmocnień konstrukcyjnych stropu lub dachu, odpowiednim wykonaniem przejść i przebić - budową konstrukcji podłogi podniesionej - aranżacją wnętrza (np. zestawienie drzwi, sufity podwieszone, obudowy g-k, wykładziny) B.: Budowa instalacji okablowania strukturalnego na II i III piętrze budynku C.: Budowa instalacji elektrycznej dedykowanej wraz z niezbędną przebudową istniejącej instalacji elektrycznej (WLZ-ty, rozdzielnie, okablowanie poziome)

4 D.: Budowa instalacji telefonicznej ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWĄ Zamówienie obejmuje: - wykonanie prac przedprojektowych oraz koncepcji z wstępnym zbiorczym zestawieniem kosztów - wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz wielobranżowego projektu budowlanego - uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych, uszczegółowiających projekt budowlany - wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - wykonanie specyfikacji materiałów z dokładnym opisem ich parametrów - wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysu inwestorskiego oraz po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych - wykonanie projektu budowlanego zamiennego (w razie zaistnienia takiej konieczności) - pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad wykonywanymi pracami - współpraca z Wykonawcą przy sporządzeniu projektu powykonawczego Wszystkie w/w opracowania oprócz projektu budowlanego maja być wykonane w 2 egz. oraz przekazane w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. Projekt budowlany należy wykonać w 5egz. oraz przekazać w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. UWAGA; W trakcie wykonywania prac projektowym należy pamiętać o bezwzględnym zakazie umieszczania nazw własnych materiałów i urządzeń w treści projektów Prace przedprojektowe Materiały i inne dokumenty do pozyskania przez Wykonawcę w ramach zamówienia: - mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 - wykonanie bilansów zapotrzebowania mocy dla poszczególnych mediów - wystąpienie o warunki techniczne zmiany wielkości dostarczanej energii elektrycznej i przebudowy przyłącza energetycznego, teletechnicznego i internetowego u odpowiednich dysponentów mediów (ENION, Cyfronet, TP SA ) Materiały i inne dokumenty do wykonania przez Wykonawcę w ramach zamówienia: - inwentaryzacja architektoniczna pomieszczeń budynku, odpowiednich fragmentów elewacji budynku wraz z inwentaryzacją istniejących instalacji elektrycznych, wod-kan, teletechnicznych, gazowych w zakresie który będzie warunkował prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych - badania gruntowo-wodne dokumentacja geotechniczna inwestycji wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem (w razie wystąpienia takiej konieczności) - ekspertyzy konstrukcyjne, których wykonanie będzie warunkowało prawidłowe wykonanie projektu budowlanego i realizację robót budowlanych - przygotowanie oceny lub raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z uzgodnieniem i zatwierdzeniem (w razie wystąpienia takiej konieczności) - dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poż Prace koncepcyjne W ramach zamówienia Wykonawca wykona koncepcję wielobranżową uwzględniającą następujące elementy: - koncepcja adaptacji pom. nr 310 na serwerownię (dobór i usytuowania poszczególnych elementów) - lokalizację tras okablowania strukturalnego, piętrowych punktów dystrybucyjnych, punktów logicznych ( gniazd RJ-45)

5 - lokalizację tras WLZ, instalacji elektrycznej dedykowanej wraz z gniazdami zasilającymi - zestawienie urządzeń aktywnych oraz innych elementów sieci strukturalnej wraz z parametrami technicznymi - zestawienie i parametry techniczne elementów wszystkich projektowanych instalacji, urządzeń i materiałów - wstępne zbiorcze zestawienie kosztów dla poszczególnych projektowanych elementów Wszystkie powyższe elementy muszą zostać bezwzględnie zatwierdzone przez Inwestora przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wykonania nowej koncepcji w przypadku przekroczenia sumy przeznaczonej na realizacje robót budowlanych objętych przedmiotowym zadaniem, która zostanie podana do wiadomości Projektanta po udzieleniu Zamówienia na prace projektowe. Po przekazaniu przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego Zamawiający w ciągu 7 dni zaproponuje poprawki i sugestie, które Wykonawca naniesie w ciągu kolejnych 7 dni. Uzgodniony projekt koncepcyjny należy złożyć do akceptacji u Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przed złożeniem dokumentacji projektowej u Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzyskania pozwolenia konserwatorskiego Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić pisemnie u Zamawiającego kompletność składanej dokumentacji oraz jej zgodność z zakresem zamówienia Projekt budowlany W ramach zamówienia Wykonawca wykona wielobranżowy projekt budowlany obejmujący następujące elementy: - projekt zagospodarowania terenu branża architektura zawierający; - rysunek planu zagospodarowania, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, w skali 1:500 - Projekt budowlany architektoniczny z opisami, rzutami, przekrojami, detalami rozwiązań - Projekt budowlany instalacji okablowania strukturalnego z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz doborem urządzeń i aparatury - Projekt budowlany instalacji elektrycznej i elektrycznej dedykowanej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Projekt budowlany instalacji teletechnicznej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz doborem urządzeń i aparatury - Projekt budowlany instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Projekt budowlany instalacji oraz zabezpieczeń p-poż z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Projekt budowlany pozostałych instalacji niskoprądowych (monitoring, kontrola dostępu, instalacja antywłamaniowa)z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań - Inne projekty budowlane, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji Po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej Zamawiający w ciągu 15 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych. Po komisyjnym przyjęciu bezusterkowej dokumentacji podpisany zostanie protokół zdawczoodbiorczy Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę Przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia mające wpływ na prawidłową realizacje inwestycji (wraz z poniesieniem odpowiednich opłat wynikających z wymogów

6 poszczególnych urzędów) w tym m.in.: - Uzgodnienia z odpowiednimi rzeczoznawcami (p-poż, sanitarny, bhp itp.) - Uzyskanie decyzji pozwolenia Małopolskiego Konserwatora Zabytków oraz w razie wystąpienia takiej konieczności - sporządzenie i zatwierdzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko -Uzgodnienia z odpowiednimi dostawcami mediów -Uzgodnienia z miejscowymi służbami geodezyjnymi - uzgodnienia i zatwierdzenia badań geotechnicznych Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o pozwolenie na budowę na cały zakres inwestycji, jak również na ewentualne procedury odrębne Projekty wykonawcze Projekty budowlane wykonawcze obejmują branże wyszczególnione w rozdziale Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegółowiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, szczegółowych kosztorysów i sprawnej realizacji i nadzoru robót budowlanych Wykonanie projektu budowlanego zamiennego W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian istotnych w Projekcie Budowlanym należy sporządzić Projekt Budowlany Zamienny zgodnie z obowiązującym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich warunków, decyzji i uzgodnień oraz uzyskaniem decyzji Zamiennego Pozwolenia na Budowę Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. W ramach STWiOR należy sporządzić zestawienie materiałów i urządzeń w formie tabelarycznej wraz z dokładna specyfikacją techniczną i opisem parametrów technicznych. Należy pamiętać o bezwzględnym unikaniu nazw własnych materiałów i urządzeń Wykonanie przedmiarów robót oraz sporządzenie Kosztorysów Wykonawca sporządzi na podstawie i zgodnie z zawartością zatwierdzonych przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych przedmiary robót, kosztorysy oraz Tabelę Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac Projektowych Pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie projektów powykonawczych wszystkich branż. Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest sprawować co najmniej 15 nadzorów autorskich w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych według dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór autorski w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych według dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania wyjaśnień na zapytania dotyczące dokumentacji jakie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Płatne będą jedynie te nadzory autorskie, które nie będą wynikać z błędów dokumentacji projektowo kosztorysowej. Projektant w porozumieniu z Wykonawcą robót budowlanych sporządzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów wykonawczych oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim w trakcie prac budowlanych, projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi ( w sposób i w zakresie określonym w Prawie Budowlanym). Dokumentacja ta będzie przedstawiona do wglądu służbom odbiorowym w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów. 1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA I PODSTAWY WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ

7 1.2.1 decyzje, uzgodnienia i inne dokumenty formalno-prawne tabela 2 Tabela 2 Spis dokumentów będących podstawą realizacji prac projektowych poz. 1 Uchwała Nr XII/131/11Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto". poz Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowo - kosztorysowych omówi i uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania i założenia do Dokumentacji. 2. Wszystkie pozostałe pozwolenia i uzgodnienia mające wpływ na prawidłową realizację inwestycji ma uzyskać Projektant w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego opracowania Pozostałe uwarunkowania Wymaga się, aby dokumentacja projektowo - kosztorysowa została sporządzona: 1) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale II. Część Opisowa niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, 2) zgodnie z przepisami prawa zawartymi w rozdziale III. Część Informacyjna niniejszego programu funkcjonalno użytkowego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót wskazanymi przez producentów materiałów i urządzeń, a także sztuką budowlaną Projektowana inwestycja nie może zaliczać się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, rozumianych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397). Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności i dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Inwestycja nie może generować uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, oraz zanieczyszczać powietrza, wody i gleby. 1.4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE Zakres opracowania obejmuje głównie pomieszczenia parteru, II i III pietra budynku. Należy jednak również uwzględnić inne fragmenty kondygnacji parteru, I piętra, klatki schodowej i poddasza gdzie zlokalizowane będą trasy pionowe i przejścia prowadzące instalacje z pomieszczeń piwnicznych. Obiekt:

8 Budynek stanowiący własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie znajduje się na działce nr 504 Obr1 Śródmieście i jest uzbrojony w następujące media: gaz, energia elektryczna,wod-kan, co, instalacja teletechniczna. Kamienica pięciokondygnacyjna (piwnica, parter, trzy piętra), murowana (kamień, cegła), w piwnicach i na parterze zachowane sklepienia oraz strop drewniany, powyżej stropy stalowo betonowe typu PKZ. Obiekt posiada trzy wejścia; od ul Grodzkiej, Kanoniczej oraz od pl. Marii Magdaleny. Obiekt wpisany do rejestru zabytków zespołów i obiektów z terenu miasta Krakowa pod nr A-425. Tabela 1. Zestawianie potrzeb sieci LAN WFOŚiGW II piętro nr rysunku ze szkicem potrzeb nr po ko ju sta no wi sk pr ac y il o ś ć g n ia z d L A N sza cow ana dłu goś ć prz ewo dów LA N [mb ] ilość gnia zd Elek trycz nych szac owa na dług ość prze wod ów Elekt r. [mb] szkice_punktow_ii_pietro.pdf

9 razem Piętro II: III piętro

10 nr rysunku ze szkicem potrzeb nr p o k oj u sta no wis k pra cy gn iaz da LA N szac owa na dług ość prz ewo dów LAN [mb] gnia zda Elek trycz ne szac owa na dług ość prz ewo dów Elekt r. [mb] szkice_punktow_iii_pietro.pdf razem Piętro III:

11 razem Piętro II + Piętro III: Proponowana lokalizacja gniazd w poszczególnych pokojach oraz lokalizacja i rozmieszczenie urządzeń w serwerowni znajduje się w zał. graficznym nr 1 do niniejszego PFU. 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE - Koncepcja, Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót i kosztorysy mają być konsultowane w trakcie realizacji prac projektowych oraz po wykonaniu zostać zatwierdzone przez przedstawicieli Zamawiającego - Wszystkie opracowania oprócz projektu budowlanego maja być wykonane w 2 egz. oraz przekazane w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. Projekt budowlany należy wykonać w 5 egz. oraz przekazać w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym w oryginalnym formacie plików oraz w formacie PDF. 2.2 CECHY OBIEKTÓW DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY W związku z tym iż projektowana inwestycja znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków przejścia i trasy okablowania należy przemyśleć pod względem estetycznym. Ewentualne urządzenia montowane na dachu budynku (instalacja wentylacji i klimatyzacji) maja się znajdować na wewnętrznej w stosunku do podwórka połaci dachowej. Projekt wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pomieszczenie serwerowni należy wydzielić z istniejącego pomieszczenia nr 310 za pomocą ścianki działowej. Zarówno ścianka działowa (dopuszcza się częściowe przeszklenie) jak i odpowiednio szerokie drzwi do serwerowni(umożliwiające swobodne wnoszenie sprzętu i szaf) powinny posiadać odpowiednie parametry p-poż i antywłamaniowe. Istniejące drzwi do pom. 310 proponuje się zlikwidować a powstałe w ten sposób przejście należy poszerzyć wraz z wymianą nadproża. W trakcie prac projektowych należy wziąć pod uwagę uwarunkowania wynikające z lokalizacji w amfiladzie do pomieszczenia serwerowni pomieszczenia kotłowni gazowej. Należy zaprojektować podłogę podniesioną w celu doprowadzenia chłodzenia i części okablowania oraz ewentualną obudowę istniejących biegnących przez pomieszczenie instalacji. Podłoga podniesiona powinna posiadać fragment w kształcie rampy pozwalającej na swobodne wnoszenie sprzętu WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI - należy wykonać ekspertyzy elementów budynków (stropy, dach) w związku z lokalizacją urządzeń serwerowni i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - należy zaprojektować ewentualne wzmocnienia lub konstrukcje wsporcze oraz nadproża - należy zaprojektować przejścia przez stropy linii pionowych linii instalacyjnych (informatycznych, elektrycznych, teleinformatycznych itp.) WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI - Wymagania dotyczące systemu okablowania STRUKTURALNEGO I teleinformatycznego: Minimalne wymagania wydajności elementów / systemu okablowania teleinformatycznego i elektrycznego:

12 - należy zaplanować trasy kanałów kablowych, tak aby znajdowały się w osobnych korytach odpowiednio dla przewodów elektrycznych i teleinformatycznych, natomiast instalacja bezpośrednio zasilająca punkt może być umieszczona w jednej listwie pod warunkiem umieszczenia przegrody rozdzielającej przewody UTP od AC, - Do usunięcia cała istniejąca sieć elektryczna przeznaczona do zasilania komputerów oraz cała sieć teleinformatyczna. - Instalacja okablowania strukturalnego wykonana w standardzie 6A, nieekranowanego (dopuszcza się zaprojektowanie lepszych parametrów) oraz RJ45 jako interfejs końcowy dla połączeń na skrętce miedzianej 4 parowej. - Do każdego stanowiska komputerowego należy zaplanować 1 szt. UPS, w projekcie należy uwzględnić iż częściowo zostaną wykorzystane istniejące UPS, wskazane przez Zamawiającego. - Do każdego gniazda należy doprowadzić oddzielny kabel 4 parowy nieekranowany, zakończony w panelu krosowym w PPD (Piętrowym Punkcie Dystrybucyjnym) właściwym dla każdego piętra - Na odcinku od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie można wykonywać łączy. - Maksymalna długość kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyć 90 m. - Kable należy układać wzdłuż ścian budynku lub w przestrzeni sufitu (należy przestrzegać zalecenia, aby maksymalne zagięcie kabla nie było mniejsze niż 6x średnica kabla lub zgodnie z normą katalogową), w listwach i korytach elektroinstalacyjnych. - Okablowanie należy zakończyć w panelu krosowym w odpowiednich PPD i wykonać krosowanie pomiędzy panelem, a przełącznikiem sieciowym przy użyciu adekwatnych kabli krosowych - do pomieszczenia 310 (nowej serwerowni) przestawionego na szkicach, należy przedłużyć z parteru budynku kabel światłowodowy (światłowód jednomodowy), usuwając całkowicie elementy infrastruktury z pomieszczenia starej serwerowni, podobnie należy postąpić z przewodami telekomunikacyjnymi TPSA/Orange - instalację telefoniczną zaprojektować na bazie kabla o parametrach podobnych do okablowania strukturalnego Zaprojektowany system okablowania powinien spełniać wszystkie poniższe wymagania: - rozwiązanie ma być objęte gwarancją producenta na okres minimum 10 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki organizujące i szafy z wyposażeniem; - wszystkie komponenty okablowania strukturalnego mają być zgodne z wymaganiami norm, co najmniej na Kategorię 6A PN-EN ; - w rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić zarówno urządzenia aktywne jak i elementy pasywne sprzętu komputerowego serwerowni takie jak np. szafa serwerowa, szafy stojące, panele krosowe, gniazda kompletne, kable przyłączeniowe, listwy zasilające, itp. Zamawiający przedstawi własną specyfikację sprzętu w trakcie konsultacji rozwiązań projektowych koncepcyjnych W rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego dla następujących elementów; - Szafa stojąca serwerowa 19, parametry Szafy: Przykładowa szafa: 1942u800x1000-perforowana-oslona-tylna-p html - szafa w standardzie 19, o wysokości 42U - preferowane drzwi szklane z przodu z zamkiem z możliwością montażu leweprawe;

13 - zdejmowane osłony boczne; - nośność 600 kg lub więcej, głębokość 99 cm lub więcej, szerokość 60 cm lub więcej; - szafa powinna zawierać cztery panele port dla przewodów nieekranowanych; - szafa powinna zawierać co najmniej jedną listwę zasilającą min 7 gniazd 19 z zabezpieczeniem. - szafa powinna posiadać cztery wentylatory w panelu podsufitowym, - 2 dodatkowe półki stałe w szafie 19 głębokość >500 mm min 50kg - odpowiednia ilość przepustów na kable, - Krosownice 24 wejściowe z gniazdami RJ45 dostosowane do przewodów, nieekranowana skrętka kat. 6A dla sieci o przepustowości 1000 Mbit z organizerem kabli - UPS RACK 19 Należy zaprojektować UPS do szafy RACK 19, przyjmując że dla zabezpieczenia serwera i urządzeń aktywnych czas autonomii UPS przy 80% obciążeniu ma wynosić nie mniej niż 30 minut - w dokumentacji należy przewidzieć, opisać oraz oznaczyć elementy do demontażu i utylizacji (dotychczasowe okablowanie wraz z punktami dystrybucyjnymi) oraz elementy do powtórnego montażu. W projekcie wykonawczym, przedmiarach, kosztorysach oraz w STWiOR powinny znaleźć się następujące zapisy dotyczące wymagań w stosunku do Wykonawcy prac budowlanych; - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej okablowania strukturalnego w wersji papierowej. - Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli miedzianych powinny zostać wykonane pomiary dynamiczne. - Wykonanie pomiarów i badań kanałów transmisyjnych oraz łącz stałych instalacji sieci logicznej na zgodność z kategorią min. 6/klasą E. - Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania powinny zostać zamieszczone w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej oraz przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD w formacie PDF i w domyślnym formacie zapisu oferowanym przez miernik. - pomiary i dokumentacja instalacji zasilającej AC ma być zaakceptowana przez osobę posiadającą uprawnienia SEP, natomiast dla instalacji teleinformatycznej - przez osobę posiadającą licencję certyfikowanego instalatora producenta okablowania, - Wykonawca będzie miał obowiązek zdemontowania i utylizacji istniejącego (starego) okablowania strukturalnego w budynku WFOŚiGW w Krakowie, ul. Kanonicza 12 na kondygnacji 2. - Miejsca po demontażu powinny zostać naprawione i zamalowane farbą w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. - Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej dedykowanej i niskoprądowej; - Do usunięcia cała istniejąca sieć elektryczna przeznaczona do zasilania komputerów oraz cała sieć teleinformatyczna. - zasilanie podstawowe serwerowni należy zaprojektować kablem o odpowiednich parametrach z istniejącej rozdzielni głównej budynku wraz z odpowiednim rozłącznikiem - WLZ-ty prowadzić wewnątrz budynku w korytku kablowym lub w bruzdach po istniejących lub nowych trasach

14 - w pomieszczeniu serwerowni (lub w jej najbliższym otoczeniu) należy zaprojektować rozdzielnię RS dedykowaną dla zasilania urządzeń serwerowni oraz doprowadzenia WLZ tów dla dedykowanej instalacji elektrycznej zawierającej sekcje: - odbiory niegwarantowane (oświetlenie, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne itp.) - sekcja zasilania WLZ-tów dla dedykowanej instalacji elektrycznej - sekcja gwarantowana UPS-em dla urządzeń serwerowni i ewentualnie dla klimatyzatorów - zaprojektować zasilacz UPS dla mocy zainstalowanych urządzeń + ok. 25% rezerwa -w pomieszczeniu serwerowni oraz w powstałym z podzielenia pomieszczenia korytarzu zaprojektować należy instalację oświetlenia wraz z oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym oraz instalację gniazd gospodarczych, zasilania instalacji klimatyzacji, - awaryjne wyłączanie pożarowe należy zaprojektować w taki sposób aby zapewnić; - wyłączenie zasilacza UPS - zablokowanie startu zasilacza UPS - należy zaprojektować okablowanie pionowe i poziome oraz odpowiednią ilość gniazd dedykowanych (rozmieszczonych w pomieszczeniach budynku zgodnie z załącznikiem do niniejszego PFU) wraz z tablicami piętrowymi - dopuszcza się wykorzystanie istniejących tras i rozbudowę rozdzielnic - przewiduje się konieczność przebudowy istniejącej sieci elektrycznej przeznaczonej na inne potrzeby (oświetlenie i gniazda), do ustalenia w trakcie konsultacji projektowych. - należy uwzględnić, by instalacja nowych przyłączy AC polegała na przyłączeniu nowych punktów do istniejących rozdzielnic i podzieleniu ich na obwody (po 3 punkty na jeden max 4 punkty). Każdy obwód należy zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi z członem różnicowym. Elementy umieścić w nowych rozdzielnicach. - Każdy obwód składający się maksymalnie z 4 punktów musi być zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 16A, wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym 40A/0.03A typ A zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami polskimi. - Do każdego stanowiska komputerowego należy zaplanować 1 szt. UPS, w projekcie należy uwzględnić iż częściowo zostaną wykorzystane istniejące UPS, wskazane przez Zamawiającego. - należy zaprojektować system kontroli dostępu, monitoring, instalacje antywłamaniową oraz p-poż - Wymagania dotyczące instalacji KLIMATYZACJI i wentylacji MECHANICZNEJ - Należy zaprojektować system klimatyzacji i wentylacji mechanicznej pomieszczenia zapewniający utrzymanie stałej odpowiedniej dla należytego funkcjonowania urządzeń temperatury powietrza - czerpnie i wyrzutnie powietrza oraz ewentualne urządzenia zewnętrzne należy zlokalizować w połaci dachowej od wewnętrznej strony podwórka - szafy klimatyzacji nawiewać mają powietrze w przestrzeń podłogi podniesionej, skąd poprzez kratki nawiewne są dostarczane od spodu do serwerów - powietrze po zebraniu zysków ciepła powraca do szafy swobodnie - zabudowa serwerów powinna być zaprojektowana w układzie zimnych i ciepłych korytarzy - Wymagania dotyczące instalacji KANALIZACYJNEJ; - Należy zaprojektować instalację odprowadzenia skroplin WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Projektowana inwestycja nie może naruszać zapisów zawartych w MPZP 2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ KONCEPCJA, PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

15 1. Osoby wykonujące projekty mają posiadać uprawnienia projektowe odpowiednie do sporządzania projektów poszczególnych branż, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie. Osoby te mają być czynnymi członkami swoich izb zawodowych oraz być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej. 2. Główny projektant powinien legitymować się odpowiednimi uprawnieniami konserwatorskimi lub doświadczeniem w projektowaniu inwestycji w obiektach zabytkowych. 3. Projekty wykonawcze mają stanowić uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Rozwiązania w nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym 4. Przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji projektowej należy: - przeprowadzić wizję lokalną w terenie, - wykonać odpowiednie pomiary i odkrywki mogące mieć wpływ na projektowane rozwiązania techniczne, - wykonać inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń objętych planowanym zadaniem inwestycyjnym - konsultować i uzgodnić planowany zakres prac projektowych, a także założenia i uwarunkowania prac projektowych z Zamawiającym 6. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować rozwiązania wszystkich projektowanych elementów z Zamawiającym 7. Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w poszczególnych fazach dokumentacji projektowej. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej; zawierającej datę i podpis Zamawiającego. 8. W przypadku odsłonięcia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych (zwłaszcza robót ziemnych) stanu faktycznego wymagającego opracowania dodatkowej dokumentacji oraz pozwoleń od odpowiednich organów administracji, 9. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 10. Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiającym możliwości etapowania wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze podziału projektów wykonawczych a także STWiOR, przedmiarach robót i kosztorysach oraz w harmonogramie terminowo rzeczowo- kosztowym realizacji robót budowlanych 11. UWAGA; W trakcie wykonywania prac projektowym należy pamiętać o bezwzględnym zakazie umieszczania nazw własnych materiałów i urządzeń w treści projektów SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Należy sporządzić STWIOR dla wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze) 2. Forma opracowania STWiOR ma być zgodna z treścią właściwego Rozporządzenia 3. Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 4. W opracowaniu należy przytoczyć odpowiednie normy budowlane, które będą podstawą do oceny parametrów wbudowanych materiałów oraz na których podstawie będą odbierane poszczególne elementy prac budowlanych 5. Należy sporządzić zestawienie materiałów i urządzeń zawartych w dokumentacji projektowej z dokładnym opisem ich parametrów technicznych PRZEDMIARY ROBÓT I KOSZTORYSY

16 1. Należy wykonać przedmiary i kosztorysy wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej(projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze) i STWIOR z zastrzeżeniem że suma kosztorysów nie może przekroczyć ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszego opracowania 2. Forma opracowania przedmiaru robót i kosztorysów ofertowych ma być zgodna z treścią właściwego Rozporządzenia 3. Struktura podziału projektu wykonawczego (rysunki i specyfikacje) winna znaleźć swe odzwierciedlenie w strukturze podziału kosztorysów oraz przedmiarów robót, 4. Przedmiary robót i kosztorysy swoim podziałem mają odzwierciedlać ewentualne etapowanie robót budowlanych 5. Na podstawie sporządzonych kosztorysów należy opracować Tabelę Elementów Rozliczeniowych Robót i Prac Projektowych III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego: - mapa zasadnicza - wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej - wypis z Ksiąg Wieczystych - wypis z obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością - umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie Materiały udostępniane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego: - Inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez KBGP inż. Adam Urzędowicz stan na r. - Dokumentacja archiwalna przebudowy wykonana przez Pracownię Konserwacji Zabytków w 1979 roku. 2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością: dz. nr 504 Obr1 Śródmieście 3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz.216, z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami. - Rozp. Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz

17 - Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844, z późniejszymi zmianami. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133 z 2003 r z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz.1137 z 2003 r ) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563 z 2006 r) - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz U. Nr 121 poz z 2003 r ) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 lipca 2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U Nr 178, poz.1841), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126). - Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 202. poz. 2072, z późniejszymi zmianami. - Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. Nr 130, poz Wspólny Słownik Zamówień Publicznych - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. ( Dz. U Nr 166 poz z późn. zmianami ) - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz oraz z 2004 r. Nr 242, poz. 2421) - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) - rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

18 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U , Dz.U , Dz.U rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.) - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz orazz 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) - Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego - Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie również z wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych 4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznikami graficznymi do niniejszego Programu Funkcjonalno Użytkowego są; zał.1- schemat planowanego rozmieszczenia gniazd informatycznych i elektrycznych

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia do SIWZ Wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu garażu podziemnego oraz sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu wentylacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B

PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO. W BUDYNKACH A i B Załącznik nr 2 PROJEKT WYKONANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO W BUDYNKACH A i B STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM TOMYŚLU UL. POZNAŃSKA 33 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE w Nowym Tomyślu OBIEKT: BUDYNEK STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do umowy nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Wiktorskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz sprawowanie z 5 2015-06-03 11:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 47416-2015 z dnia 2015-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 32308-2016 z dnia 2016-02-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków Przedmiotem zamówienia są usługi: 1) opracowania kompletnego projektu budowlanego, wraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy

Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy (zwany dalej PFU) Adaptacja ogólnobudowlana istniejącej pracowni rtg i usg Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie dla instalacji nowego tomografu komputerowego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program Funkcjonalno-Użytkowy (zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. z 2004 r Nr 130, poz.1389 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia:

wpłynęło w dniu 18.07.2012r.. poniższe pytanie i prośba o wyjaśnienia: Na stronę internetową Poznań, dnia 20.07.2012r. 540000ZAP.370-15/12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania

Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania Załącznik do SIWZ Założenia do projektowania 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Adaptacja pomieszczenia serwerowni laboratorium w budynku nr 29 w formule zaprojektuj i wybuduj Adres obiektu ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Kody klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa 1. Okablowanie strukturalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Opis rozwiązania 1.4 Zestawienie urządzeń 1.4.1 Zestawienie urządzeń dla budynku A

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową, wykonanie robót wraz z dostawą i montażem urządzeń Pracowni Elektrofizjologii

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 01/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 01/2016r. 1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Sienkiewicza 15 w Ciechanowie w

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia

ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia Lądek, dnia 07.10.2015r. ROZEZNANIE CENOWE w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE

STRONA TYTUŁOWA. Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŚNIEŻKA. Adres: UL. LEŚNA 4A ; 58-530 KOWARY WOJ.DOLNOŚLĄSKIE PROGRAM FUNKCJONLNO- UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży. Teren przeznaczony na rozszerzenie cmentarza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze oraz w trzech pomieszczeniach na pierwszym piętrze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ

STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ STANDARD OKABLOWANIA LOGICZNO- ELEKTRYCZNEGO POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści Przedmiot dokumentacji... 1.Standard okablowania logiczno-elektrycznego... 1.Ogólne wytyczne...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy nr. Opis przedmiotu zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (około 15 lokali mieszkalnych) wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 28-200 Staszów Tel:. 15 864 26 41 Fax: 15 864 26 43 www.pgkim.pl e-mail:sekretariat@pgkim.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe

Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice. Nr sprawy: G 13.0717-76/14. Do - wg rozdzielnika. Zapytanie ofertowe Gimnazjum 13 im. Huberta Jerzego Wagnera Ul. Brynicy 7 40-358 Katowice Katowice 29.10.2014r.. Nr sprawy: G 13.0717-76/14 Do - wg rozdzielnika Zapytanie ofertowe Na podstawie Art. 4. pkt. 8. Ustawy z dnia29

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr. do umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu DN 300 na odcinku od SUW Zawada do ul. Wiejskiej w Karchowicach Katowice, październik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa zasilania elektroenergetycznego budynku Łaźni Głównej i Stolarni na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach Adres obiektu: ul. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Nazwa zadania: Zespół Szkół Samochodowych ul. Kilińskiego 24a Gliwice termomodernizacja i modernizacja budynku Warsztatów Szkolnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25 wymiana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12

W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 Kraków 12.09.2012r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU ZNAK DA.24-07/12 W Związku z toczącym się postępowaniem znak DA.24-07/12 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo