MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu"

Transkrypt

1 MODERNIZACJA SIECI LAN WRAZ z SERWEROWNIĄ w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej Zlecający: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu ISTOTNE WARUNKI ZLECENIA w postępowaniu o udzielenie zlecenia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 14.tyś. Euro Rodzaj zlecenia : usługi Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny oraz z zastosowaniem niektórych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. t.j.2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie p. z. p. Zawartość: Istotne Warunki Zlecenia (IWZ) Załączniki: 1.Wzór formularza ofertowego 2.wzór oświadczenia w trybie art. 22 ustawy 3.wzór oświadczenia w trybie art. 24 ustawy 4.oświadzczenie o braku podstaw do wykluczenia, 5.wzór wykazu wykonywanych robót, 6.wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień i osób uczestniczących w ich wykonaniu, 7.wzór umowy, 8. przedmiar prac ZATWIERDZIŁ: Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej mgr Józef ZIMNAL Bielsko-Biała, dnia 31 sierpnia 2012r. 1

2 1. Opis przedmiotu zlecenia. 1. Dostosowanie pomieszczenia serwerowni. - wymiana drzwi wejściowych serwerowni na przeciwwłamaniowe z zamkami klasy C - założenie dostarczonej przez Zamawiającego klimatyzacji i wentylacji do pomieszczenia o powierzchni 5.0m² wysokości 3.0m - wyrównanie powierzchni i malowanie pomieszczenia serwerowni - autonomiczną instalację elektryczną niskiego napięcia w układzie TN-S (sprawdzenie instalacji i ewentualne dostosowanie) - montaż, uruchomienie szafy serwerowej wraz osprzętem ( dostarczone przez Zamawiającego) kod CPV Modernizacja sieci LAN i zasilania dedykowanego w SKO Bielsko-Biała - Wymiana i uzupełnienie instalacji elektrycznej 37 podwójnych gniazdek elektrycznych kodowanych i sieci LAN 37 podwójnych gniazdek RJ45 dla sieci komputerowej o przepustowości 100 Mbit ( nieekranowana skrętka kategorii 5e ) wraz z montażem listew PCV. Do zakresu prac objętych modernizacją sieci wchodzi m.in.; - usunięcie istniejącego okablowania i położenie nowego okablowania dla sieci o przepustowości 100 Mbit ( nieekranowana skrętka kategorii 5e ), zapewniającego bezpośrednie połączenie serwera ze wszystkimi punktami dostępowymi ( do każdego podwójnego punktu RJ45 mają zostać poprowadzone po 2 przewody, nieekranowana skrętka kat. 5e) i uzupełnienie listew natynkowych, - podłączenie okablowania do urządzenia krosownicy w szafie serwera i wykonanie połączeń krosownicy do switcha (przełącznika sieciowego) - doprowadzenie niezależnej linii zasilającej z RG do zasilania urządzeń serwerowni zakończonej tablicą rozdzielczą z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniami przepięciowymi i nadmiarowo-różnicowo prądowymi, - sporządzenie certyfikatu dla wykonanej sieci LAN o przepustowości min. 100 Mbit - wykonanie modernizacji pionu zasilającego wraz z podłączeniem do niego dedykowanej sieci zasilającej 3. Montaż, uruchomienie dostarczonych elementów serwerowni. Szczegółowy przewidywany zakres prac jest wskazany w pliku o nazwie Przedmiar kosztorysowy LAN + siec SKO BB.pdf Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty wypełniony własnymi danymi kosztowymi kosztorys ofertowy. Uwaga: 1. Przedmiotowe zamówienie ma zapewnić realizowanie funkcji serwera i sieci LAN z okablowaniem kategorii 5e o przepustowości min.100 Mbit i uzyskać certyfikat(25 lat gwarancji producenta) zgodności z normą dla sieci 100 Mbit. 2

3 2. Serwis gwarancyjny Wykonawca wykonuje w siedzibie Zlecającego. 2. Oferty częściowe i wariantowe. Zlecający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zlecający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zlecenia uzupełniające. W niniejszym postępowaniu Zlecający przewiduje zlecenie ewentualnych zamówień uzupełniających, o wartości do 10% zadania podstawowego. 4. Termin realizacji zlecenia. Termin wykonania zlecenia 30 dni od podpisania umowy, 5.Gwarancja jakości Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną wykonanych prac, w wysokości ca najmniej 60 miesięcy. Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru końcowego wszystkich robot. 6. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w postępowaniu. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., a także spełniający warunki, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy oraz pozostałe warunki określone w niniejszych istotnych warunkach zlecenia, tj; 6.1 uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 6.2 których przedmiotem działalności jest wykonywanie prac związanych z budową i modernizacją sieci elektrycznych i informatycznych, 6.3 dysponujący właściwym potencjałem kadrowym i technicznym zapewniającym prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zlecenia, 6.4 znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia, 6.5 którzy zapoznają się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszych istotnych warunkach zlecenia i przyjmą je bez zastrzeżeń. 7.WADIUM 1.Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zł 2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do chwili składania ofert. 3. Wadium będzie wniesione w pieniądzu i należy go wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zlecającego NBP Oddział w Katowicach z podaniem tytułu, wadium przetarg modernizacja sieci Lan, 4.Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym zakresie związania ofertą, który wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert. 3

4 8. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami istotnych warunków zlecenia. Powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do oferty.(zał 1). 2. Warunki formalne sporządzenia oferty: a) - oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, b) - wszystkie zapisane strony oferty oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, a informacja o liczbie stron zamieszczona w ofercie, c)- każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, d) - każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty, e) - oferta musi być złożona w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta na wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni, sieci LAN wraz dedykowaną siecią zasilającą w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. (art. 82 p.z.p.) 4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zlecający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zlecający uzna oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu składania ofert i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. (art. 27, ust. 1 i 2 p.z.p.) 5. Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części, (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), z którymi będą mogli się zapoznać tylko Zlecający i które nie będą mogły być okazywane osobom trzecim. (art. 8 ust. 3 p.z.p.) 6. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 tj; nazwy firmy, adresu firmy, ceny oferty, terminu wykonania zlecenia, okresu gwarancji, warunków płatności. 9. Informacje o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy, aby spełnić wymagane warunki. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania prac związanych z przedmiotem zlecenia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 p.z.p. zobowiązany jest on załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 prawa zamówień publicznych (załącznik nr 2 do oferty), 1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, oraz umowa spółki, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki lub inny aktualny dokument dotyczący powołania i funkcjonowania zakładu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,, 4

5 1.1 wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zlecenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, (załącznik nr 5 do oferty), 1.2 Wykaz porównywalnych prać- wymagane jest wykazanie się wykonaniem przynajmniej jednego zadania o podobnym zakresie i wartości. Ponadto do oceny spełniania wymaganych warunków należy załączyć zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy lub oświadczenie stwierdzające akceptację umowy, ( załącznik nr 7 do oferty ), Załączniki do oferty powinny być załączone w oryginale. W przypadku załączenia do złożonej oferty kserokopii w/w zaświadczeń i wypisów, Wykonawca zobowiązany jest do ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem poprzez podpisanie przez osoby uprawnione lub upoważnione, a na żądanie Zlecającego do przedstawienia ich oryginałów. 10. Tryb udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zlecenia. Wyjaśnienia dotyczące warunków zlecenia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 i 2 p.z.p. 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zlecającego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących niniejszego zlecenia publicznego. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed otwarciem ofert. 2.Jeżeli zapytanie wpłynie do Zlecającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert, Zlecający nie będzie miał obowiązku udzielania wyjaśnień. 3. Zlecający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 11.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. W sprawie procedury przetargowej należy kontaktować się z Bożeną Polak-Sternal tel Samorządowe Kolegium Odwoławcze 2. W sprawach merytorycznych (technicznych), dotyczących przedmiotu zlecenia i sporządzanej oferty należy kontaktować się z Januszem Czauderna, tel lub Okres związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, Zlecający może tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę, nie powoduje utraty wadium. 5. Gwarancja na wykonany zakres prac : 60 miesięcy 13. Zawartość oferty. Oferta powinna zawierać: nazwę i siedzibę Wykonawcy z telefonami kontaktowymi, 5

6 oferowaną kwotę wynagrodzenia netto, podatek VAT i kwotę brutto, wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Zlecającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 14. Opakowanie i oznakowanie ofert. Wykonawca powinien opakować ofertę zgodnie z następującymi zasadami: 1) oferta powinna być opakowana nieprzejrzystą kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zlecającego, z napisem: Oferta na wykonanie modernizacji pomieszczenia serwerowni, sieci LAN wraz dedykowaną siecią zasilającą w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ⁰ oraz Nie otwierać przed r., godz ) oferta powinna być opakowana kopertą wewnętrzną zaadresowaną nazwą i adresem Wykonawcy, tak by możliwe było zwrócenie oferty bez otwierania w razie opóźnienia w jej doręczeniu. 15. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, bez względu na przyczyny opóźnienia. (art. 84 ust. 2 p.z.p.) 16. Miejsce i termin składania ofert. 1. Oferta winna być dostarczona w terminie do dnia rr. do godz. 14⁰⁰ do siedziby Zlecającego, tj; Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 pokój nr 2 Sekretariat -II piętro 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zlecającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone bez otwierania kopert wewnętrznych. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zlecającego, tj; w Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku- Białej ul. 3 Maja 1 pokój 18, w dniu 19 września 2012r. o godz. 11⁰⁰ 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zlecający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zlecenia. 2. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie: a - imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców, b - cen ofert, c - terminu wykonania zlecenia, d - okresu gwarancji, zgodnie z art. 86 ust. 1, pkt 4 p.z.p. 3. Informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert odnotowywane są w protokóle postępowania. 4. Otwarcie jest jawne dla wszystkich chętnych. 5. Informacje, które są odczytane podczas otwarcia ofert, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 18. Sposób poprawiania błędów w ofercie. 1. Zlecający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2. Zlecający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2 p.z.p. 6

7 19. Powody odrzucenia ofert. Zlecający odrzuci ofertę, jeżeli: a - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zlecenia, b - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, c - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zlecenia, d - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 20. Tryb i ocena ofert. 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja Zlecającego. 2. Oferty zostaną sprawdzone, czy sporządzono je zgodnie z postanowieniami istotnych warunków zlecenia, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w IWZ przez komisję przetargową podczas posiedzenia niejawnego. 3. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych i treścią IWZ. 4. Zlecający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie 3 dni nie wykonanie wezwania we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie oferty. 5. Zlecający wezwie także w terminie 3 dni, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o ile to będzie konieczne. 6.W dalszej kolejności w odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki formalne i oferty ich nie będą odrzucone, komisja dokona oceny ich ofert zgodnie z Kryterium oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację poszczególnych zadań, Zlecający będzie kierował się następującym kryterium: cena ofertowa waga kryterium % 22.Ogłoszenie wyników postępowania. 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty, po zakończeniu prac. 2. Ogłoszenie zawierające informacje, o których mowa w pkt. 1 zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zlecającego oraz umieszczone na stronie internetowej 23.Unieważnienie postępowania. Zlecający unieważni postępowanie jeżeli: 1.nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 2.cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zlecający może przeznaczyć na sfinansowanie zlecenia, 3.wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zlecenia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 4.postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zlecenia. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zlecający poda przyczyny unieważnienia, zgodnie z prawem o zleceniach publicznych. Zawiadomienie zostanie przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 7

8 24. Warunki umowy. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do oferty. 25. Postępowanie odwoławcze. Oferentowi nie przysługują żadne środki odwoławcze. Data, dnia r. Podpis Bożena Polak- Sternal Kierownik Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej 8

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo