Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis"

Transkrypt

1 Jednostka projektowania: Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax , Egzemplarz 1 Symbol projektu: Faza opracowania: Projekt Wykonawczy Symbol opracowania: Tom: Zeszyt: Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszcze na serwerowni na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury Nauki Techniczne w gmachu Wydzia u EiTI Politechniki Warszawskiej. Numery ewidencyjne dzia ek: dzielnica: ródmie cie, dzia ka nr ew.: 11, obr b: Nazwa i adres Inwestora: Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy przebudowy pomieszcze na serwerowni na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury Nauki Techniczne w gmachu Wydzia u EiTI Politechniki Warszawskiej. Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Architektura Projektowa mgr in. arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektowa mgr in. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91

2 Spis tre ci 1. ZAKRES PRAC W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH... 2 Pomieszczenie sali Serwerów 025.C... 2 Roboty rozbiórkowe... 2 Roboty budowlane monta owe... 2 Pom. Rozdzielnicy elektrycznej Serwerowej 025H... 3 Roboty rozbiórkowe... 3 Roboty budowlane monta owe... 3 Pom. Stojaków Baterii 025G... 4 Roboty rozbiórkowe... 4 Roboty budowlane monta owe... 4 Pom. korytarza wewn trznego 025I... 4 Roboty rozbiórkowe... 4 Roboty budowlane monta owe... 5 Pomieszczenie Serwisowe 025E... 5 Roboty rozbiórkowe... 5 Roboty budowlane monta owe... 5 Pomieszczenie techniczno-magazynowe 025D... 6 Roboty rozbiórkowe... 6 Roboty budowlane monta owe... 6 Pom. magazynowe 025B... 7 Roboty rozbiórkowe... 7 Roboty budowlane monta owe POSADZKI CIANY ciany zewn trzne ciany wewn trzne WIE CE, S UPY I BELKI ELBETOWE, NADPRO A TYNKI I WYLEWKI Tynki Wylewki i wyko czenie posadzek PRZEBICIA I PRZEPUSTY DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKO CZENIE ELEWACJI OPIS ROBÓT Tynk cienkowarstwowy Izolacja zewn trzna Wyloty wentylacji mechanicznej na elewacji STOLARKA I LUSARKA OTWOROWA STALOWA ORAZ PCV U ywane materia y Wymagania dotycz ce monta u RÓ NE Monta obramowa Samozamykacze Wykonanie i monta stolarki Obróbki stolarki PCV Tolerancje Stolarka wewn trzna drzwi Parapety wewn trzne Os ony grzejnikowe

3 1. ZAKRES PRAC W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH Pomieszczenie sali Serwerów 025.C Roboty rozbiórkowe - demonta skrzyde drzwi i wykucie o cie nicy drewnianej ze ciany oddzielaj cej pom. serwerowni i pomieszczenie magazynowe, - wykonanie nadpro a i wykucie otworu pod drzwi pó tora skrzyd owe w cianie oddzielaj cej pom serwerowni z korytarzem przechodnim 025A - wykonanie nadpro a i wykucie otworu pod drzwi pó tora skrzyd owe w cianie oddzielaj cej pom serwerowni z korytarzem wewn trznym 025I - wykucie otworów na przej cia instalacji przez cian pomi dzy pom. serwerowni i korytarzem wewn trznym, oraz innych wymaganych przej w stropie dla ewentualnych przek adanych instalacji, - skucie istniej cej posadzki na g boko min 128cm (z wybraniem gruntu), - ca kowite skucie odparzonego tynku lub skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu, gruntu i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nieu ytkowanych instalacji sanitarnych dowodnych, c.o. i kanalizacyjnych oraz przeniesienie instalacji tranzytowych, - demonta ca kowity istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych i podtynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn : gniazd ogólnych, czników i o wietlenia, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej z za lepieniem kana u, - wykonanie otworów w stropie pod tras instalacji klimatyzacyjnej na dach. - demonta istniej cego okna z o cie nic, - usuni cie murków oporowych i balustrad szachtu do wietlaj cego. Roboty budowlane monta owe - wykonanie podbicia fundamentów istniej cych cian zewn trznych i wewn trznych, - wykonanie dodatkowej ciany z wie cem wzd u istniej cych fundamentów ciany zewn trznej. - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk serwerowni na gruncie, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej na ca o ci powierzchni zatartej na g adko o du ej no no ci 1000kG/m2, - malowanie pod o a farb kauczukow, do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn odporna na obci enia, od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), 30% pod ogi z krat umo liwiaj cych swobodn cyrkulacj w ca ej kubaturze zlokalizowanych przed przedni elewacja szaf serwerowymi - zamurowanie istniej cego otworu po drzwiach jednoskrzyd owych od strony pomieszczenia magazynowego, - zamurowanie ca kowite otworu okiennego z ociepleniem i otynkowaniem, - weryfikacja stanu istniej cej izolacji przeciwwilgociowej po usuni ciu murków oporowych i uzupe nienie jej na odcinku zamurowywanego okna z nast pn napraw elewacji w istniej cej kolorystyce, - naprawy i szpachlowanie cian i sufitów po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych w asno ciach szczepnych, gipsem wst pne i ko cowe, - malowanie farba lateksow (zmywaln ) dwukrotne cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi stalowych pó tora skrzyd owych dymoszczelnych z nadpro em wymiar 120x200cm o odporno ci ogniowej z samozamykaczem i elektro ryglem, 2

4 - monta drzwi wej ciowych stalowych jednoskrzyd owych dymoszczelnych z nadpro em wymiar 100x200cm o odporno ci ogniowej z samozamykaczem i elektro ryglem sterowanym z czytnika kart dwustronna kontrola wej cia/wyj cia, - obróbka glifów drzwi i po oknach z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur klimatyzacji i rur c.o., wod-kan tranzytowych cznie z wykonaniem zabudów z ekranów z blachy kwasoodpornej dla niemo liwych do usuni cia kolizji instalacji elektrycznych z sanitarnymi, - wykonanie wn ki z p yty GKF dla butli z gazem oboj tnym dla gazowego gaszenia pomieszczenia serwerowni, - wykonanie uszczelnienia ppo. wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci, Pom. Rozdzielnicy elektrycznej Serwerowej 025H Roboty rozbiórkowe - wykucie otworu na drzwi od korytarza wewn trznego z wymiarem skrzyd a 100x200 z monta em nadpro a w cianie konstrukcyjnej, - skucie istniej cej posadzki na g boko minimum 128cm (z wybraniem gruntu i wzmocnieniem istniej cych aw fundamentowych cian zewn trznych i podbiciem pod awy cian wewn trznych), - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne instalacji istniej cych u ytkowanych wg projektu koordynacji kolizji bran owych, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg projektu koordynacji bran owej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne typu ppo., Roboty budowlane monta owe - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 1000kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn o du ej odporno ci na nacisk, od spodu p yt blacha (wymagane uziemienie wszystkich elementów pod ogi), 30% pod ogi z krat umo liwiaj cych swobodn cyrkulacj w ca ej kubaturze (za o enia istotne dla instalacji SUG), rozmieszczenie kratownicy p yt w sposób umo liwiaj cy rozebranie pod ogi bezpo rednio przy urz dzeniach, - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach czepnych i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie dwukrotne farba lateksow cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x 200cm,, dymoszczelnych progowych, z wykonaniem nowego nadpro a z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro rygiel, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur instalacji istniej cych z rewizjami, - wykonanie zabudów z ekranów z blachy kwasoodpornej dla kolizji urz dze i instalacji elektrycznych z sanitarnymi dla odprowadzenia wody do kanalizacji z zastosowaniem zasuwy burzowej, 3

5 - wykonanie uszczelnienia ppo wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. Pom. Stojaków Baterii 025G Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki na g boko minimum 128cm (z wybraniem gruntu i wzmocnieniem istniej cych aw fundamentowych cian zewn trznych i podbiciem pod awy cian wewn trznych), - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - wyburzenie cianki dzia owej od strony korytarza 025I, - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne Ppo., Roboty budowlane monta owe - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wymurowanie ciany dzia owej z ceg y pe nej o odporno ci po arowej REI120 z wykonaniem otworu na drzwi o skrzydle 100x200, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 25 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 1000kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr. 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin PCV antystatyczn od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), 30% pod ogi z krat umo liwiaj cych swobodn cyrkulacj w ca ej kubaturze (za o enia istotne dla instalacji SUG), - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x 200cm,, dymoszczelnych progowych z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro rygiel, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi i okien z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur i instalacji, - wykonanie zabudów ekranów z blachy kwasoodpornej dla kolizji urz dze i instalacji elektrycznych z sanitarnymi dla odprowadzenia wody do kanalizacji pod stropem lub najbli szej kanalizacji, - wykonanie uszczelnienia ppo. wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. Pom. korytarza wewn trznego 025I Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki na g boko minimum 128cm (z wybraniem gruntu i podbiciem pod awy cian wewn trznych), - poszerzenie istniej cego otworu drzwiowego do szeroko ci korytarza i do wysoko ci podci gu, - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, 4

6 - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nieu ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne Ppo., - demonta lub prze o enie innych instalacji po uzyskaniu stosownej wiedzy o ich przydatno ci i po uzgodnieniu z Administratorem budynku. Roboty budowlane monta owe - wybudowanie ciany o odporno ci ogniowej REI120 oddzielaj cej korytarz wewn trzny od pomieszczenia serwisowego, - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 700kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn odpornej na nacisk, od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym - dwukrotne, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. skrzyd a 100x 200cm,, klasy C (2 zamki), progowych, z samozamykaczem, elektro-ryglem i kontaktronem z wykonaniem nowego nadpro a przed monta em, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie uszczelnienia ppo. wszystkich przej i otworów do pomieszczenia rozdzielnicy o odpowiedniej odporno ci. Pomieszczenie Serwisowe 025E Roboty rozbiórkowe - wyburzenie istniej cej ciany oddzielaj cej pomieszczenie serwisowe od klatki schodowej - skucie istniej cej posadzki min 56cm, - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - demonta instalacji sieci strukturalnej i telefonicznej, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne ppo., - demonta istniej cej stolarki okiennej, Roboty budowlane monta owe - wykonanie szlichty z gruntowaniem o no no ci 500 kg/m2, - wykonanie wylewki samopoziomuj cej z gruntowaniem o no no ci j.w., 5

7 - wymurowanie ciany dzia owej z ceg y pe nej o odporno ci po arowej REI120 z wykonaniem otworu na drzwi o skrzydle 100x200, - wykonanie spocznika wysoko ci 18cm przed drzwiami do klatki schodowej, - dostawa i u o enie wyk adziny PVC antyelektrostatycznej z wywini ciem na ciany 10cm, - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym (STO37204) - dwukrotne, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x 200 cm,, progowych, z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektrorygiel, sterowanie z czujnika zbli eniowego, kontaktron do korytarza wewn trznego, - dostawa i monta 3 szt okien PCV z szyb P4, - obróbka glifów drzwi i okien z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur instalacji, - wykonanie uszczelnienia ppo wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. Pomieszczenie techniczno-magazynowe 025D Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki min 77cm, - skucie odparzonego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - wyburzenie cianki dzia owej od strony korytarza 025I, - usuni cie gruzu i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych, co i grzejników, - demonta nie u ytkowanych instalacji elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne instalacji istniej cych u ytkowanych wg projektu koordynacji kolizji bran owych, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej, wymiana na kratk z aluzj szczeln lub zamurowanie, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne typu ppo., Roboty budowlane monta owe - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wymurowanie ciany dzia owej z ceg y pe nej o odporno ci po arowej REI120 z wykonaniem otworu na drzwi o skrzydle 100x200, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 700kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 39 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn odpornej na nacisk, od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach czepnych i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie dwukrotne farba lateksow cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym (STO37204), - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x200cm,, dymoszczelnych progowych, z wykonaniem nowego nadpro a z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro rygiel, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie uszczelnienia ppo., wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. 6

8 Pom. magazynowe 025B Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki do g boko ci min 56cm - skucie odparzonego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne instalacji istniej cych u ytkowanych wg projektu koordynacji kolizji bran owych, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne typu ppo., - demonta istniej cego okna z o cie nic, - usuni cie murków oporowych i balustrad szachtu do wietlaj cego, Roboty budowlane monta owe - wymurowanie ciany z ceg y pe nej dzia owej o odporno ci ogniowej min R, wydzielaj cej pomieszczenie z korytarza wewn trznego, - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na stropie w ca ym pom. elektrycznym, - wykonanie posadzki betonowej o no no ci 700kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na ostro, - wykonanie wylewki samopoziomuj cej z gruntowaniem o no no ci j.w., - dostawa i u o enie wyk adziny PVC antyelektrostatycznej z wywini ciem na ciany 10cm - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian i s upów zapraw o podwy szonych parametrach czepnych i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie dwukrotne farba lateksow cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi wewn trznych pó tora skrzyd owych stalowych o wym. 160x 200cm, EI30, bezprogowych, z wykonaniem nowego nadpro a z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro-rygiel sterowanie z czujnika zbli eniowego, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie uszczelnienia ppo., wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. 2. POSADZKI Warstwy posadzkowe poszczególnych pomieszcze Warstwa I Pod oga techniczna wyko czona wyk adzin PVC antyelektrostatyczn Prze wit, przestrze instalacyjna Farba kauczukowa antystatyczna P yta fundamentowa, zatarta na g adko Izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku Beton podk adowy C8/10 Lokalizacja: pom. 025C, 025I, 025H, 025G Warstwa II Wyk adzina PVC antyelektrostatyczna G ad cementowa zbrojona zatarta mechanicznie Polietylenowa folia paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm styropian FS 30 (wsp.przewodzenia ciep a l=0,034w/mk, paroprzepuszczalno 7-18 mg) Beton podk adowy C8/10 piasek stabilizowany cementem min. Lokalizacja: pom. 025B, 025E 4cm 86cm 15cm 5cm 1 cm 8 cm 5cm 10cm 15cm 7

9 Warstwa III Pod oga techniczna wyko czona wyk adzin PVC antyelektrostatyczn Prze wit, przestrze instalacyjna Farba kauczukowa antystatyczna P yta fundamentowa, zatarta na g adko Izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku Beton podk adowy C8/10 Lokalizacja: pom. 025D 4cm 39cm 15cm 5cm Posadzki / wyko czenie cian wed ug Technologii obiektu 3. CIANY 3.1 ciany zewn trzne ciana istniej ca zewn trzna ciana istniej ca 42 cm izolacja wodoszczelna - g sto 1,0 kg/dm3 polistyren ekstrudowany (wsp. przewodzenia ciep a 0,036 W/mk). 8 cm folia kube kowa do poziomu terenu Naprawa elewacji powy ej poziomu terenu w kolorze jak istniej ca elewacja Lokalizacja: ciany zewn trzne piwnicy 3.2 ciany wewn trzne ciana istniej ca ciana istniej ca Tynk gipsowy obustronnie, malowanie farbami lateksowymi w kolorze jasno-szarym Lokalizacja: ciany wewn trzne w pom 025E, 025D i 025G 25cm lub 30cm 1,5cm ciana murowana 12 cm w klasie REI120 ciana z ceg y pe nej Tynk gipsowy obustronnie, malowanie farbami lateksowymi w kolorze jasno-szarym Lokalizacja: ciany wewn trzne w pom 025E, 025D i 025G 12cm 1,5cm Malowanie / wyko czenie cian wed ug Projektu aran acji wn trz 4. WIE CE, S UPY I BELKI ELBETOWE, NADPRO A Projektuje sie wykonanie nowej p yty elbetowej o grubo ci 15cm z betonu C20/25. Przyj to zbrojenie #12 co 15cm stal A-IIIN (B500SP). Projektuje sie zabezpieczenie zewn trznych cian piwnicznych przed przesuni ciem za pomoc wie ca elbetowego o wym. szer. x wys. 21x25cm oraz ciany szer. x wys. 20x86cm (po czonych z istniej cymi awami i nowa p yta elbetowa) z betonu C20/25 w poziomie aw fundamentowych cian zewn trznych i cian oddzielaj cych pomieszczenia z pog bianym i niepog bianym poziomem posadzki. Zbrojenie wynikowe wie ca stanowi 4 pr ty #12 ze stali A-IIIN (B500SP), oraz strzemiona 8 co 25cm ze stali A-II (18G2). Nadpro a wylewane zaprojektowano jako monolityczne wymiary i przyj te zbrojenie w cz ci obliczeniowej i na rysunkach wg projektu konstrukcji. Nadpro a w cianach istniej cych zaprojektowano jako stalowe ze stali S235JR. 8

10 5. TYNKI I WYLEWKI 5.1Tynki Wykonanie tynków gipsowych oraz silikonowych na cianach murowanych zewn trznych i wewn trznych zgodnie z przyj tymi technologiami. Przygotowanie powierzchni (pod o a) zgodnie z przewidzianym typem wyko czenia. 5.2 Wylewki i wyko czenie posadzek Pomieszczenia z pod og podniesion : powierzchnia p yty fundamentowej zatarta na g adko i pomalowana farb kauczukow do betonu. Pomieszczenia z wyk adzin PVC: powierzchnia wylewki zatarta na g adko z ewentualnym wyrównaniem masami samopoziomuj cymi. Poziom surowy wylewki z uwzgl dnieniem grubo ci wyko czenia. 6. PRZEBICIA I PRZEPUSTY DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Wentylacja wg projektu bran owego wszystkie przej cia kana ów wentylacyjnych w cianach wloty powietrza wg projektu bran owego, architektury i konstrukcji. Ostatecznie wymiary sprawdzi na budowie. 7. WYKO CZENIE ELEWACJI OPIS ROBÓT 7.1. Tynk cienkowarstwowy Na cianach elewacyjnych przewiduje si wykonanie tynku cienkowarstwowego o granulacji, lepiszczu oraz kolorystyce analogicznych jak istniej ce. Lokalizacja: W miejscu zamurowania okien Izolacja zewn trzna A Na licach cian zewn trznych powy ej poziomu 0.00 Wyko czenie elewacji z o one z nast puj cych warstw: a) izolacja cieplnej zewn trznej ze styropianu, mocowanych do elementów monolitycznych b) warstwa zabezpieczaj ca tynk cienkowarstwowy c) w kolorystyce analogicznej jak istniej ca Lokalizacja:W miejscu zamurowania okien B Na licach cian zewn trznych poni ej poziomu terenu Wyko czenie elewacji z o one z nast puj cych warstw: a) izolacji cieplnej zewn trznej ze spienionego polistyrenu ekstrudowanego, do wysoko ci min. 30 cm ponad poziom projektowanego terenu Lokalizacja:W miejscu zamurowania okien 9

11 8. Wyloty wentylacji mechanicznej na elewacji Obróbka wylotów kana ów wentylacji zostanie wykonana przy pomocy gotowych elementów odpowiadaj cych rodzajowi pokrycia, z ko nierzem o rednicy wi kszej ni rednica otworu. Lokalizacja: wyloty wentylacji mechanicznej 9. STOLARKA I LUSARKA OTWOROWA STALOWA ORAZ PCV 9.1 U ywane materia y Jako u ywanych materia ów, ich pochodzenie, kontrola, odbiór oraz sposób wykorzystania b d zgodne z obowi zuj cymi przepisami i normami. lusarka okienna zewn trzna: PCV z szyb P4 lusarka drzwiowa wewn trzna: - metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL Wymagania dotycz ce monta u Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji Elementy stolarki zostan zamocowane do elementów konstrukcji przy pomocy ko ków rozporowych lub innych oku o wymiarach i liczbie odpowiednich dla ka dego przypadku. Jako produkcji Wzmocnienia metalowe zostan zamontowane w elementach stolarki aby zapewni ich odpowiedni wytrzyma o, je li b dzie to konieczne. Wyko czenie elementów stolarki b dzie staranne, powierzchnie profili b d bez zarysowa, ugi i innych uszkodze. Kraw dzie b d proste. Po czenia Sposób czenia profili w zale no ci od materia u b dzie spe nia wymagania obowi zuj cych norm oraz wytyczne producentów. Tolerancje Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach b d zgodne z obowi zuj cymi przepisami. 10. RÓ NE 10.1 Monta obramowa Nale y przewidzie wykonanie wszelkich otworów oraz zamontowanie i zamocowanie obramowa wszelkich urz dze klap, drzwi, okien zlokalizowanych w ciankach dzia owych i sufitach. O cie nice dla drzwi o okre lonej odporno ci ogniowej b d wyposa one w uszczelki wg danych producenta. O cie nice i obramowania oraz ich montowanie zostan dopasowane do rodzaju cianek dzia owych: w zale no ci od ich grubo ci w zale no ci od materia u (beton, ceg a...) 10

12 10.2 Samozamykacze Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i lusarki zostan wyposa one w samozamykacze. Ich usytuowanie nie mo e ogranicza pe nego otwierania drzwi Wykonanie i monta stolarki U ycie masy uszczelniaj cej aby poprawi lub ukry uszkodzenia w elementach stolarki jest zabronione. Nale y wykona regulacj wszystkich elementów stolarki aby zapewni wygodne otwieranie i zamykanie oraz konieczne luzy i szczelno Obróbki stolarki PCV Wykonanie robót obejmie wszystkie konieczne obróbki monta owe i uszczelnienia. Obróbki zostan wykonane z tego samego materia u co elementy stolarki Tolerancje Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach b d zgodne z obowi zuj cymi przepisami. Maksymalna dopuszczalna odchy ka od pionu dla o cie nic wynosi 2 mm we wszystkich kierunkach Stolarka wewn trzna drzwi Wygl d, charakterystyka i rodzaje drzwi wewn trznych wg zestawienia stolarki wewn trznej Parapety wewn trzne Parapety wewn trzne z PVC. Brzegi zaokr glone. Monta przed wykonaniem prac wyko czeniowych cian wpuszczane w cian, na wylewce cementowej. Parapety maj wystawa poza lico grzejników. Lokalizacja: w pom. 025E i 025F 10.8 Os ony grzejnikowe W projekcie nale y zastosowa os ony grzejnikowe z p yty MDF z nawierconymi otworami w kszta cie kó w miejscach okre lonych na rzucie rys. 01. Kolorystyka os on zgodnie z tablicami technologii wyposa enia pomieszcze. Lokalizacja: w pom. 025E Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Projektowa : mgr in. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 w specjalno ci architektonicznej mgr in. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalno ci architektonicznej 11

13 Nauki Techniczne w gmachu Wydzia u EiTI Politechniki Warszawskiej. PROJEKT WYKONAWCZY CZ ARCHITEKTONICZNA CZ RYSUNKOWA Spis rysunków Numer Nazwa Skala rysunku Rys. 01. Rzut piwnicy 1:50 Rys. 02. Przekrój A-A 1:50 Rys. 03. Przekrój B-B 1:50 Rys. 04. Siatka pod ogi podniesionej. Rzut piwnicy 1:25 Rys. 05. Zestawienie lusarki drzwiowej i okiennej 1:50 Rys. 06. Detal pod ogi podniesionej 1:2 Rys. 07. Detal pod ogi podniesionej z ram wsporcz 1:2

14 okno do zamurowania O1 O1 O , stopień 18cm 100-3, ,38 025E dymoszczelne Pom. serwisowe progowe 025F 20,54m 2 z samozamykaczem Wykładzina PVC kontrola dostępu kontaktron antyelektrostatyczna wyburzenie istn ściany progowe wymurowanie ściany z samozamykaczem działowej z cegły pełnej klasa C (dwa zamki) 0200 REI120 kontrola dostępu oś360-ps kontaktron pod stropem D02 D D H=145 H=145 H= D x300 pod stropem 600x300 pod stropem 025G 300x60 025I Pom. stojaków 700x400 pod stropem 300x60 Korytarz na baterie 5,96m wewnętrzny 100 wyburzenie istn ściany ,04m 2 Podł. podn. 200 wymurowanie ściany wyburzenie istn ściany Podł. podn. 272 działowej z cegły pełnej wymurowanie ściany działowej z cegły pełnej 284 D03 D x60 300x60 300x60-3, D01 025D Pom. techn. 5,57m 2 025C Pom. serwerów 37,91m 2 Podł. podn REI wyburzenie ściany x oś 380-PS 025H Rozdzielnia 1100x400 12,34m 2 pod stropem Podł. podn. 500x300 pod posadzką wyburzenie (sp.-3,67) otworu na drzwi oś360-ps 200x B Pom. magazynowe 14,63m 2 Wykładzina PVC antyelektrostatyczna - 3,38 B - 0,83 projektowanywieniec żelbetowy wzdłużścianzewnętrznych A A - 3,38 REI120 R REI120 zamurowanie otworu drzwi B uzupełnić izolację przeciwwilgociową usunąć murki oporowe i zasypać balustrady do zdemontowania usunąć murki oporowe i zasypać uzupełnić izolację przeciwwilgociową wymiana okien na PCV z szybą P4 wymiana okien na PCV z szybą P4 wymiana okien na PCV z szybą P4 REI120 projektowany wieniec żelbetowy wzdłuż ścian zewnętrznych Podł. podn 0200 pod stropem - 3,38 025A wyburzenie otworu na drzwi 0200 pod stropem 0350 pod stropem 0200 oś-400ps 300x pod stropem EI Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Lokalizacja ingerencji projektowej: Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Rzut piwnicy Projekt: Skala: Faza Branża Nr rysunku Indeks :50 Opracowanie: Data: PW/A/01 PW A 01 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c okno do zamurowania

15 ,38-4,15-3,38-3,97-4,43-3,20-3,38-3,97-4,43-3,38-3,97-4,43-3, II stopień dla ustawienia szaf klimatyzacji istniejący poziom posadzki II podbicie fundamentów podbicie fundamentów Przekrój A-A I II Podłoga techniczna wykończona wykładziną PVC antyelektrostatyczną prześwit 86 cm Farba kauczukowa antystatyczna Płyta fundamentowa 15cm zatarta na gładko Izolacja przeciwwodna wg. Projektu Konstrukcji Beton podkładowy C8/10 5 cm Wykładzina PVC antyelektrostatyczna Gładź cementowa zbrojona zatarta mechanicznie 8 cm Folia Polietylenowa Styropian 5 cm Beton podkładowy C8/10 10cm Piasek stabilizowany cementem na głębokość wg Projektu Konstrukcji wymiana okien na PCV z szybą P Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Przekrój A-A Projekt: Skala: Faza Branża Nr rysunku Indeks :50 Opracowanie: Data: PW/A/01 PW A 02 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c I

16 -3,38-3, ,38-3,67-3,97-4,53 istniejący poziom posadzki -3,38-4,28 podbicie fundamentów dodatkowy wieniec żelbetowy wzdłuż ścian zewnętrznych I Podłoga techniczna wykończona wykładziną PVC antyelektrostatyczną prześwit 86 cm Farba kauczukowa antystatyczna Płyta fundamentowa wg. Projektu Konstrukcji zatarta na gładko Izolacja przeciwwodna wg. Projektu Konstrukcji Beton podkładowy C8/10 10 cm -4,28-3,38-3,97-4,43 istniejące warstwy posadzkowe i grunt do usunięcia -3,97-4,53 podbicie fundamentów podbicie fundamentów dodatkowy wieniec żelbetowy wzdłuż ścian zewnętrznych Przekrój B-B balustrady do zdemontowania usunąć murki oporowe i zasypać Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: Nazwa obiektu budowlanego: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Przekrój B-B Projekt: Skala: Opracowanie: Data: PW/A/01 1:50 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 03 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c I I I

17 5,57m 2 okno do zamurowania Pom. serwerów 37,89m 2 Podł. podn Pom. stojaków na baterie 5,96m 2 UPS Podł. podn Rozdzielnia 12,34m 2 Podł. podn Korytarz wewnętrzny 25,69m 2 Podł. podn D Pom. techn.-mag. Wykładzina PVC antyelektrostatyczna 025C I 025G UPS 025H Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Lokalizacja ingerencji projektowej: Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Siatka podłogi podniesionej. Rzut piwnicy Projekt: Skala: Faza Branża Nr rysunku Indeks :25 Opracowanie: Data: PW/A/01 PW A 04 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c REI120 szafa klim. szafa klim. szafa klim. szafa klim. 7 75

18 Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej (wewnętrznej) Symbol D01 D02 oznaczenia katalogowe D03 Schemat Skala 1:100 Wymiary otworu montażowego Wymiary w świetle ościeżnicy H Odporność ogniowa S S H drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe półtoraskrzydłowe jednoskrzydłowe progowe jednoskrzydłowe progowe bezprogowe przewidzieć zamontowanie dymoszczelne przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu dwustronnej z czytnika kart kontroli dostępu Opis kontaktron kontaktron Drzwi wypos. Drzwi wypos. Drzwi wypos. Uwagi w urządzenie w urządzenie w urządzenie samozamykające samozamykające samozamykające Zamek Rodzaj skrzydła P L P L P L Piwnica - Łącznie D drzwi stalowe jednoskrzydłowe progowe, zwiększona odporność na włamanie - klasa C przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu kontaktron Drzwi wypos. w urządzenie samozamykające P L D drzwi stalowe jednoskrzydłowe progowe dymoszczelne przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu kontaktron Drzwi wypos. w urządzenie samozamykające P L Zestawienie stolarki okiennej(zewnętrznej) Symbol O1 oznaczenia katalogowe Schemat Skala 1:100 Wymiary otworu montażowego Wymiary zewnętrzne Piwnica Razem S 0 H 0 S H Uwaga okno PVC z szybą P Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l UWAGI: Podane wymiary zewnętrzne ślusarki są wymiarem otworu montażowego. Przed wykonaniem stolarki wymiary otworów należ sprawdzić na budowie. Drzwi p-poż - rozwiązanie z atestem p-poż. Rysunek pokazuje widoki okien od wewnątrz pomieszczeń Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Zestawienie ślusarki drzwiowej i okiennej Projekt: Skala: Opracowanie: Data: PW/A/01 1:50 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 05 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

19 część górna wspornika stalowego ocynkowanego część dolna wspornika stalowego ocynkowanego aplikowana płyta wiórowa belka rusztu 1mm do nałożenia i przykręcenia o długości 60cm przewodząca podkładka z PCV 2 nakrętki M16 do regulacji i zablokowania wysokości Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: Nazwa obiektu budowlanego: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Adres obiektu budowlanego: Nr uprawnień Data Podpis Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Detal podłogi podniesionej Projekt: Opracowanie: PW/A/01 Skala: Data: 1:2 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 06 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

20 profil stalowy ocynkowany C40/40/2 profil stalowy ocynkowany C82/40/2 śruba M8 z łbem młoteczkowym uszczelka podkładka tłumiąca aplikowana płyta wiórowa część górna wspornika stalowego ocynkowanego 2 nakrętki M16 do regulacji i zablokowania wysokości część dolna wspornika stalowego ocynkowanego Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: Nazwa obiektu budowlanego: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Detal podłogi podniesionej z ramą wsporczą Projekt: Skala: Opracowanie: Data: PW/A/01 1:2 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 07 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja stacji transformatorowej PT-19802 (Wiadukt) w Szklarskiej

Bardziej szczegółowo

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57

BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY BIURO : 40-132 KATOWICE, UL. WYSZYÑSKIEGO 12 Kom. (0) 601-44-17-57 KONTAKT : TEL. (0-32) 730-25-24, TEL/FAX (0-32) 730-28-76, MAIL: poczta@ pryzmatapa.pl TEMAT : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19

PRZEDMIAR ROBÓT. STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 STEF-BUD Roboty remontowo - budowlane 07-200 Wyszków, ul. 3-go Maja 6/19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ARANśACJA WNĘTRZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE-SEKCJA I ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010

Do Wykonawców. Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Świecie, 14 lipca 2010 r. IN 341 245 13/2010 Do Wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację budynku na środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13

INWENTARYZACJA, KONCEPCJA, KOSZTORYS, STWiOR. Szkoła Podstawowa nr 64 53-006 Wrocław, ul.wojszycka 1/13 Przedsiębiorstwo NOVBUD sp. z o.o. 51-180 Wrocław, ul.grawerska 28 NIP 895-17-65-166 Tel.71-346 23 69; fax 71-385 09 86 e-mail : biuro@novbud.pl STADIUM NAZWA ZADANIA ADRES INWESTOR INWENTARYZACJA, KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia:

DOM MAX. Pomieszczenia. : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2 łazienki, kotłownia, garderoby, garaż 2. Powierzchnia całkowita: 212,3 m Technologia: jq2j(document).ready(function(){jq2j("#twoj_container-1 > ul").tabs({ event: 'click'});}); - Opis - Wizualizacje - Rzuty - Standardy wykończenia DOM MAX Pomieszczenia : 7 pokoi, 1 kuchnia, spiżarka, 2

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis przedmiotu zamówienia Ogólny opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 17.02.2016 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pustostanów własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz: ul. Wojska Polskiego 58 m 3, 30; Bieniewicka

Bardziej szczegółowo

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL Załącznik nr 7 Do specyfikacji zamówienia na: Wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę Hotelu Grand Sal TABELA WYCENY ELEMENTÓW TECHNICZNYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ HOTELU GRAND SAL

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Prace murarsko-tynkarskie

Prace murarsko-tynkarskie Prace murarsko-tynkarskie Budowa domu - stan surowy otwarty (bez materiału) - powierzchnia netto Murowanie z cegły Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów.

1. Budynek nadle nictwa wie Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Załącznik nr 1 1. Budynek nadleśnictwa wieś Kromnów dz. 246 gmina Brochów. Prace termomodernizacyjne obejmują wykonanie docieplenia ścian metodą lekką mokrą gr. 14 cm z wyprawą z tynku akrylowego typu

Bardziej szczegółowo

CENNIK ROBÓT BUDOWLANYCH 2009 FIRMA BUD-MIX-NYSA PRZEMYSŁAW BOCIANIAK Tel. Kom. 886-669-049

CENNIK ROBÓT BUDOWLANYCH 2009 FIRMA BUD-MIX-NYSA PRZEMYSŁAW BOCIANIAK Tel. Kom. 886-669-049 CENNIK ROBÓT BUDOWLANYCH 2009 FIRMA BUD-MIX-NYSA PRZEMYSŁAW BOCIANIAK Tel. Kom. 886-669-049 Cennik usług uzaleŝniony jest od szeregu czynników takich jak: rodzaj prac, ich wielkość i zróŝnicowanie, warunki

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar...

Przedmiar robót. 2014-11-10 mgr inż. arch. Krzysztof Junak,... mgr inż. arch. Dominika Stygar... Przedmiar robót Budowa: Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 Kraków; Obiekt lub rodzaj robót: Remont pomieszceń pralni zlokalizowanych na parterze budynku - Roboty Budowlane Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE

Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Przedmiar robót ROBOTY BUDOWLANE Data: 2015-07-03 Budowa: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PIWNIC BUDYNKU "A" Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE ORAZ ZABUDOWA PRZESUWNYCH REGAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH I SZAF SZUFLADOWYCH

Bardziej szczegółowo

O P I S R O B Ó T. Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice. Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice

O P I S R O B Ó T. Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice. Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice O P I S R O B Ó T Inwestycja: Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice Inwestor: Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice Opracował: inż. Paweł Woźniak 1 1. Pomieszczenia biurowe

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej

Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys - formularz cenowy dla branży budowlanej Obiekt "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia szkoły na pomieszczenie sanitarne

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 mgr inż. arch. Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, ul.józefitów 1/17, tel./fax. 633-38-18 OBIEKT: DOM AKADEMICKI nr 4 ADRES: KRAKÓW, AL. 29-LISTOPADA 48B DZIAŁKA NR 60/6

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁEBA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim Tomaszów Lubelski, dnia 07.10.2011r. Nr sprawy : PF-2370/13/11. Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Koszty zakupu [Kz]... % M VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń garażowych OSP w Miałach ADRES INWESTYCJI : Miały INWESTOR : Gmima Wieleń ADRES INWESTORA : 64-730 Wieleń ul. Kosciuszki 34 BRANŻA : Remontowo-budowlana

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski Domy szeregowe Standard wykończenia Stan deweloperski 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy teren ogrodzony;

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI

OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI OSZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa zadania: Koncepcja przedinwestycyjna dla Inkubatora Przemysłu Kreatywnego w budynku Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy ( lepy )

Kosztorys Ofertowy ( lepy ) Warto kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa ownie: Zatwierdzam: Kosztorys Ofertowy ( lepy ) REMONT POMIESZCZE II PI TRA W BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ 13/15 W TORUNIU ADMINISTROWANEGO PRZEZ WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia

Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 10.05.2013. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Odnowienie elewacji wraz z balkonami ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny ul. Warszawska 1 w Gizycku INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa nr 114 ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: upr. bud. St 550/81

budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 INWESTOR: upr. bud. St 550/81 NAZWA INWESTYCJI: Zjazd gospodarczy do piwnic budynku Domu Studenckiego DS-1 ADRES INWESTYCJI: Warszawa, ul. Konarskiego 1 TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt napraw i modernizacji zjazdu INWESTOR: Akademia Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH NA BIURA ADRES: ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław BRANŻA: KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW ul. F.D.Roosevelta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY do indywidualnego projektu architektonicznokonstrukcyjnego (zawierającego również rysunki wykonawcze ) budynku remizy strażackiej w miejscowości Babice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr

Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem. dzia ka nr Inwestor: Zak ad Us ug Komunalnych 59-940 W gliniec Ul. Partyzantów 8 Przedmiot opracowania: Wymiana przy czy domowych, oraz naprawa pokrycia dachowego z przemurowaniem trzonów kominowych ponad dachem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe

PRZEDMIAR ROBÓT. Adaptacja pomieszczenia na sale wykładowe. Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu. Obiekt : Prace remontowe STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Główny Urząd Statystyczny Oddział w Poznaniu Data: 2014-04-17 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01

Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej 1,20*2,00 m2 2,40 razem m2 2,40 21 KNR 2-31 0407/01 Tabela elementów Strona 5/5 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. SST 4 45210000-2 Kontener Stacji uzdatniania wody 1.1. SST 4 45210000-2 Roboty ziemne 1.2. SST 4 45210000-2 Fundament 1.3. SST 4 45210000-2 Montaż

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec

BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec BIURO PROJEKTOWE MDS- Projekt ul. Kulczy skiego 3 59-900 Zgorzelec PROJEKT ZAM IENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REM ONTU CZ CI PARTEROWEJ BUDYNKU URZ DU GMINY W SULIKOWIE WRAZ Z LIKWIDACJ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 pom.1 1 pom.1 1 KNR 4-01 Odbicie tynków wewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, d.1 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.14*(5.68+11.66+11.73+8.79+5.86+3) 146.701

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej

Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Projekt robót remontowych II pawilonu i łącznika Szkoły Podstawowej w Błażowej Inwestor: Gmina Błażowa Plac Jana Pawła II 1 36-030 Błażowa Adres Inwestycji: Szkoła Podstawowa w Błażowej ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

Zx49 GP2. PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z500 www.z500.pl tel: 607-17-12-12 tel:(0-22) 425-50-30 PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU PROJEKTY DOMÓW Pracownia rchitektoniczna www.z00.pl tel: 07-17-12-12 tel:(0-22) 42-0-30 PERSPEKTYW WIDOK OD OGRODU PERSPEKTYW WIDOK OD FRONTU techniczno-materiałowe. Niniejszy projekt jest wersją demonstracyjną

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 26,44-100

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny

OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. Opis techniczny 2. Rysunki arch. - konstrukcyjne: rys. nr 1/4 - rzut parteru s skala 1:50 rys. nr 2/4 - przekrój A-A i B-B skala 1:50 rys. nr 3/4 - wykaz stolarki budowlanej skala

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 30.06.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2014. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT TERMOMODERNIZACJI CIAN ZEWN TRZNYCH BUDYNKU WRAZ Z KOLORYSTY- ORAZ OCIEPLENIE STROPODACHU ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM NIERUCHO- MO CI ADRES INWESTYCJI : PADEREWSKIEGO 22,44-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CIESZYNIE PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 14 Poziom cen:ii KWARTAŁ 2007r. -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 22 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39. Data opracowania: 2008-09-03. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2008-09-03 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie otoczenia osady Gaudynek 39 Adres inwestycji: Gaudynek 39, dz. 107 obręb Gaudynek Zamawiający: Nadleśnictwo Drygały, ul.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Kasjopea ( z piwnic )

ZESTAWIENIE. Kasjopea ( z piwnic ) 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 114,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 2 131,80

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku.

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Kosztorys ślepy Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Obiekt lub rodzaj robót: Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe; CPV 452231100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; CPV

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OSIEDLE SŁONECZNE ETAP II SPECYFIKACJA TECHNICZNA Data opracowania: 2014-05-06 Rewizja: Stan Deweloperski 1. Opis techniczny Niniejszy opis techniczny określa parametry konstrukcyjne jak i techniczno materiałowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Jamnik. awy fundamentowe B-20 16,28 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,72 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 63,00

ZESTAWIENIE. Jamnik. awy fundamentowe B-20 16,28 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,72 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 63,00 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 16,28 Stopy fundamentowe B-20 0,72 ciany fundamentowe 63,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 178,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE. Smyk - strop drewniany 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 1/B/08

Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Inwestor: Urząd Dzielnicy Praga Północ ul. Kłopotowskiego 15 Warszawa Wykonawca: 2008-07-08 Przedmiar robót Nr: 1/B/08 Nr. Umowy: Kod CPV: 45453100-8 Data Oprac.: 2008-07-03 Umowa z dnia: 2008-07-03 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL

ODBUDOWA ZALANEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL Przedmiar robót OSIEDLU MIESZKALNYM PRZY HUCIE PILKINGTON (PORTOWA) WRAZ Z ODBUDOWA POMP PRZY POMPOWNI SCIEKÓW PRZY UL. PORTOWEJ ORAZ REMONT I ODBUDOWA ZALANEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W PRAWOBRZEŻNEJ

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. CZ KONSTRUKCYJNA CZ KONSTRUKCYJNA 2 1. SPIS TRE CI 1. Spis tre ci... 3 2. Spis rysunków... 4 3. Opis techniczny konstrukcyjno budowlany... 5 3.1. Podstawa opracowania... 5 3.2. Przedmiot Inwestycji... 5 3.3. Istniej cy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Riwiera

ZESTAWIENIE. Riwiera 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 18,8 Stopy fundamentowe B-20 3,48 ciany fundamentowe 123,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 41 bloczki betonowe na cian o gr. 24 2 300,10

Bardziej szczegółowo

Branża budowlana Strona 1

Branża budowlana Strona 1 ROBOTY BUDOWLANE ZREALIZOWANE 1 Roboty przygotowawcze w tym wycinka drzew 2 Wykopy pod fundamenty 2.1 Zdjęcie humusu 2.2 Wykopy pod funadamenty osie A-C/12-19 2.3 Wykopy pod funadamenty osie D-K/12-19

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu

WYKAZ WOLNYCH GARAŻY do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu WYKAZ WOLNYCH GARAŻY do rozdysponowania w trybie negocjacji miesięcznej stawki czynszu Przeznaczenie lokalu Stan techniczny lokalu wraz z wyszczególnieniem BOK ŚRÓDMIEŚCIE ul. 1 Maja 35 1. Nowy Świat 5c

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały.

Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Data utworzenia: 2008-09-21 Rozbudowa budynku garażowo-gospodarczego z wymianą ogrodzenia w osadzie Zielona 10 na działce 3125/3, obręb Drygały. Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A"

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego SIELANKA A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Kosztorys sporz dzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostoj cego "SIELANKA A" Zało enia do kosztorysowania: - Roboty ziemne: przyj

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Projektowych OPUS Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Projektowych OPUS 62-200 Gniezno, ul. Mieszka I 28 lok. 7 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchennych na sale lekcyjne wraz z przebudową kuchni w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Aranżacja wnętrz budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 55 - KLATKA SCHODOWA ADRES INWESTYCJI : Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 55 INWESTOR : Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE KLATKI OD STRONY UL.KORCZAKA W POŁUDNIOWYM SKRZYDLE BUDYNKU ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Nazwa obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 11.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 11.2014. Data zatwierdzenia "ARTOP". Pracownia Projektowa Szczecin ul Zuzanny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Domu Studenta nr 4 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Podgórna INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011

PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE. styczeń 2011 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE KONSTRUKCJI BUDOW LANYCH AKN-467 PRZEBUDOWA PODDASZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CICHAWCE Lokalizacja: Cichawka 8, 32-704 Łapanów Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 41 FINEZJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 174,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.70 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Chata krajeńska Identyfikator kosztorysu: Chata krajeńska.forte W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2010-02-25 str. 1 1 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. "Dom na wspólnej"

ZESTAWIENIE. Dom na wspólnej 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-2, Stopy fundamentowe B-20 2,93 ciany fundamentowe 54,60 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 021,02 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo