Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis"

Transkrypt

1 Jednostka projektowania: Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax , Egzemplarz 1 Symbol projektu: Faza opracowania: Projekt Wykonawczy Symbol opracowania: Tom: Zeszyt: Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszcze na serwerowni na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury Nauki Techniczne w gmachu Wydzia u EiTI Politechniki Warszawskiej. Numery ewidencyjne dzia ek: dzielnica: ródmie cie, dzia ka nr ew.: 11, obr b: Nazwa i adres Inwestora: Nazwa opracowania: Projekt Wykonawczy przebudowy pomieszcze na serwerowni na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury Nauki Techniczne w gmachu Wydzia u EiTI Politechniki Warszawskiej. Bran a Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Architektura Projektowa mgr in. arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektowa mgr in. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91

2 Spis tre ci 1. ZAKRES PRAC W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH... 2 Pomieszczenie sali Serwerów 025.C... 2 Roboty rozbiórkowe... 2 Roboty budowlane monta owe... 2 Pom. Rozdzielnicy elektrycznej Serwerowej 025H... 3 Roboty rozbiórkowe... 3 Roboty budowlane monta owe... 3 Pom. Stojaków Baterii 025G... 4 Roboty rozbiórkowe... 4 Roboty budowlane monta owe... 4 Pom. korytarza wewn trznego 025I... 4 Roboty rozbiórkowe... 4 Roboty budowlane monta owe... 5 Pomieszczenie Serwisowe 025E... 5 Roboty rozbiórkowe... 5 Roboty budowlane monta owe... 5 Pomieszczenie techniczno-magazynowe 025D... 6 Roboty rozbiórkowe... 6 Roboty budowlane monta owe... 6 Pom. magazynowe 025B... 7 Roboty rozbiórkowe... 7 Roboty budowlane monta owe POSADZKI CIANY ciany zewn trzne ciany wewn trzne WIE CE, S UPY I BELKI ELBETOWE, NADPRO A TYNKI I WYLEWKI Tynki Wylewki i wyko czenie posadzek PRZEBICIA I PRZEPUSTY DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKO CZENIE ELEWACJI OPIS ROBÓT Tynk cienkowarstwowy Izolacja zewn trzna Wyloty wentylacji mechanicznej na elewacji STOLARKA I LUSARKA OTWOROWA STALOWA ORAZ PCV U ywane materia y Wymagania dotycz ce monta u RÓ NE Monta obramowa Samozamykacze Wykonanie i monta stolarki Obróbki stolarki PCV Tolerancje Stolarka wewn trzna drzwi Parapety wewn trzne Os ony grzejnikowe

3 1. ZAKRES PRAC W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH Pomieszczenie sali Serwerów 025.C Roboty rozbiórkowe - demonta skrzyde drzwi i wykucie o cie nicy drewnianej ze ciany oddzielaj cej pom. serwerowni i pomieszczenie magazynowe, - wykonanie nadpro a i wykucie otworu pod drzwi pó tora skrzyd owe w cianie oddzielaj cej pom serwerowni z korytarzem przechodnim 025A - wykonanie nadpro a i wykucie otworu pod drzwi pó tora skrzyd owe w cianie oddzielaj cej pom serwerowni z korytarzem wewn trznym 025I - wykucie otworów na przej cia instalacji przez cian pomi dzy pom. serwerowni i korytarzem wewn trznym, oraz innych wymaganych przej w stropie dla ewentualnych przek adanych instalacji, - skucie istniej cej posadzki na g boko min 128cm (z wybraniem gruntu), - ca kowite skucie odparzonego tynku lub skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu, gruntu i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nieu ytkowanych instalacji sanitarnych dowodnych, c.o. i kanalizacyjnych oraz przeniesienie instalacji tranzytowych, - demonta ca kowity istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych i podtynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn : gniazd ogólnych, czników i o wietlenia, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej z za lepieniem kana u, - wykonanie otworów w stropie pod tras instalacji klimatyzacyjnej na dach. - demonta istniej cego okna z o cie nic, - usuni cie murków oporowych i balustrad szachtu do wietlaj cego. Roboty budowlane monta owe - wykonanie podbicia fundamentów istniej cych cian zewn trznych i wewn trznych, - wykonanie dodatkowej ciany z wie cem wzd u istniej cych fundamentów ciany zewn trznej. - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk serwerowni na gruncie, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej na ca o ci powierzchni zatartej na g adko o du ej no no ci 1000kG/m2, - malowanie pod o a farb kauczukow, do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn odporna na obci enia, od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), 30% pod ogi z krat umo liwiaj cych swobodn cyrkulacj w ca ej kubaturze zlokalizowanych przed przedni elewacja szaf serwerowymi - zamurowanie istniej cego otworu po drzwiach jednoskrzyd owych od strony pomieszczenia magazynowego, - zamurowanie ca kowite otworu okiennego z ociepleniem i otynkowaniem, - weryfikacja stanu istniej cej izolacji przeciwwilgociowej po usuni ciu murków oporowych i uzupe nienie jej na odcinku zamurowywanego okna z nast pn napraw elewacji w istniej cej kolorystyce, - naprawy i szpachlowanie cian i sufitów po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych w asno ciach szczepnych, gipsem wst pne i ko cowe, - malowanie farba lateksow (zmywaln ) dwukrotne cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi stalowych pó tora skrzyd owych dymoszczelnych z nadpro em wymiar 120x200cm o odporno ci ogniowej z samozamykaczem i elektro ryglem, 2

4 - monta drzwi wej ciowych stalowych jednoskrzyd owych dymoszczelnych z nadpro em wymiar 100x200cm o odporno ci ogniowej z samozamykaczem i elektro ryglem sterowanym z czytnika kart dwustronna kontrola wej cia/wyj cia, - obróbka glifów drzwi i po oknach z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur klimatyzacji i rur c.o., wod-kan tranzytowych cznie z wykonaniem zabudów z ekranów z blachy kwasoodpornej dla niemo liwych do usuni cia kolizji instalacji elektrycznych z sanitarnymi, - wykonanie wn ki z p yty GKF dla butli z gazem oboj tnym dla gazowego gaszenia pomieszczenia serwerowni, - wykonanie uszczelnienia ppo. wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci, Pom. Rozdzielnicy elektrycznej Serwerowej 025H Roboty rozbiórkowe - wykucie otworu na drzwi od korytarza wewn trznego z wymiarem skrzyd a 100x200 z monta em nadpro a w cianie konstrukcyjnej, - skucie istniej cej posadzki na g boko minimum 128cm (z wybraniem gruntu i wzmocnieniem istniej cych aw fundamentowych cian zewn trznych i podbiciem pod awy cian wewn trznych), - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne instalacji istniej cych u ytkowanych wg projektu koordynacji kolizji bran owych, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg projektu koordynacji bran owej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne typu ppo., Roboty budowlane monta owe - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 1000kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn o du ej odporno ci na nacisk, od spodu p yt blacha (wymagane uziemienie wszystkich elementów pod ogi), 30% pod ogi z krat umo liwiaj cych swobodn cyrkulacj w ca ej kubaturze (za o enia istotne dla instalacji SUG), rozmieszczenie kratownicy p yt w sposób umo liwiaj cy rozebranie pod ogi bezpo rednio przy urz dzeniach, - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach czepnych i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie dwukrotne farba lateksow cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x 200cm,, dymoszczelnych progowych, z wykonaniem nowego nadpro a z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro rygiel, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur instalacji istniej cych z rewizjami, - wykonanie zabudów z ekranów z blachy kwasoodpornej dla kolizji urz dze i instalacji elektrycznych z sanitarnymi dla odprowadzenia wody do kanalizacji z zastosowaniem zasuwy burzowej, 3

5 - wykonanie uszczelnienia ppo wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. Pom. Stojaków Baterii 025G Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki na g boko minimum 128cm (z wybraniem gruntu i wzmocnieniem istniej cych aw fundamentowych cian zewn trznych i podbiciem pod awy cian wewn trznych), - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - wyburzenie cianki dzia owej od strony korytarza 025I, - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne Ppo., Roboty budowlane monta owe - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wymurowanie ciany dzia owej z ceg y pe nej o odporno ci po arowej REI120 z wykonaniem otworu na drzwi o skrzydle 100x200, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 25 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 1000kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr. 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin PCV antystatyczn od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), 30% pod ogi z krat umo liwiaj cych swobodn cyrkulacj w ca ej kubaturze (za o enia istotne dla instalacji SUG), - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x 200cm,, dymoszczelnych progowych z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro rygiel, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi i okien z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur i instalacji, - wykonanie zabudów ekranów z blachy kwasoodpornej dla kolizji urz dze i instalacji elektrycznych z sanitarnymi dla odprowadzenia wody do kanalizacji pod stropem lub najbli szej kanalizacji, - wykonanie uszczelnienia ppo. wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. Pom. korytarza wewn trznego 025I Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki na g boko minimum 128cm (z wybraniem gruntu i podbiciem pod awy cian wewn trznych), - poszerzenie istniej cego otworu drzwiowego do szeroko ci korytarza i do wysoko ci podci gu, - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, 4

6 - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nieu ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne Ppo., - demonta lub prze o enie innych instalacji po uzyskaniu stosownej wiedzy o ich przydatno ci i po uzgodnieniu z Administratorem budynku. Roboty budowlane monta owe - wybudowanie ciany o odporno ci ogniowej REI120 oddzielaj cej korytarz wewn trzny od pomieszczenia serwisowego, - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 700kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 90 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn odpornej na nacisk, od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym - dwukrotne, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. skrzyd a 100x 200cm,, klasy C (2 zamki), progowych, z samozamykaczem, elektro-ryglem i kontaktronem z wykonaniem nowego nadpro a przed monta em, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie uszczelnienia ppo. wszystkich przej i otworów do pomieszczenia rozdzielnicy o odpowiedniej odporno ci. Pomieszczenie Serwisowe 025E Roboty rozbiórkowe - wyburzenie istniej cej ciany oddzielaj cej pomieszczenie serwisowe od klatki schodowej - skucie istniej cej posadzki min 56cm, - skucie ca ego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu i ziemi i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - demonta instalacji sieci strukturalnej i telefonicznej, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta i prze o enie instalacji sanitarnych na drogi bezkolizyjne wg koordynacji bran owej, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne ppo., - demonta istniej cej stolarki okiennej, Roboty budowlane monta owe - wykonanie szlichty z gruntowaniem o no no ci 500 kg/m2, - wykonanie wylewki samopoziomuj cej z gruntowaniem o no no ci j.w., 5

7 - wymurowanie ciany dzia owej z ceg y pe nej o odporno ci po arowej REI120 z wykonaniem otworu na drzwi o skrzydle 100x200, - wykonanie spocznika wysoko ci 18cm przed drzwiami do klatki schodowej, - dostawa i u o enie wyk adziny PVC antyelektrostatycznej z wywini ciem na ciany 10cm, - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym (STO37204) - dwukrotne, - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x 200 cm,, progowych, z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektrorygiel, sterowanie z czujnika zbli eniowego, kontaktron do korytarza wewn trznego, - dostawa i monta 3 szt okien PCV z szyb P4, - obróbka glifów drzwi i okien z monta em naro ników, - wykonanie zabudów z p yty GKBi dla rur instalacji, - wykonanie uszczelnienia ppo wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. Pomieszczenie techniczno-magazynowe 025D Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki min 77cm, - skucie odparzonego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - wyburzenie cianki dzia owej od strony korytarza 025I, - usuni cie gruzu i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji sanitarnych, co i grzejników, - demonta nie u ytkowanych instalacji elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne instalacji istniej cych u ytkowanych wg projektu koordynacji kolizji bran owych, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - demonta kratki wentylacji grawitacyjnej, wymiana na kratk z aluzj szczeln lub zamurowanie, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne typu ppo., Roboty budowlane monta owe - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na gruncie, - wymurowanie ciany dzia owej z ceg y pe nej o odporno ci po arowej REI120 z wykonaniem otworu na drzwi o skrzydle 100x200, - wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji z papy na lepiku z wywini ciem na ciany do wysoko ci 30 cm nad projektowan posadzk betonow i wykonanie posadzki betonowej o no no ci 700kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na g adko, - malowanie pod o a betonowego farb kauczukow do betonu, antystatyczn, - dostawa i monta pod ogi podniesionej regulowanej na s upkach o cznej wysoko ci do 39 cm, p yty 60x60cm gr 4 cm pokryte z wierzchu wyk adzin pcv antystatyczn odpornej na nacisk, od spodu blacha (wymagane uziemienie pod ogi), - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian zapraw o podwy szonych parametrach czepnych i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie dwukrotne farba lateksow cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym (STO37204), - monta drzwi wewn trznych jednoskrzyd owych stalowych o wym. 100x200cm,, dymoszczelnych progowych, z wykonaniem nowego nadpro a z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro rygiel, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie uszczelnienia ppo., wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. 6

8 Pom. magazynowe 025B Roboty rozbiórkowe - skucie istniej cej posadzki do g boko ci min 56cm - skucie odparzonego tynku ewentualne lokalne skrobanie cian i sufitu z farby, - usuni cie gruzu i elementów z demonta u z wyniesieniem i wywiezieniem na zwa k, - demonta nie u ytkowanych instalacji elektrycznych, - demonta istniej cych instalacji elektrycznych natynkowych, osprz tu elektrycznego i o wietlenia, prze o enie na drogi bezkolizyjne instalacji istniej cych u ytkowanych wg projektu koordynacji kolizji bran owych, - bruzdowanie cian i sufitów pod instalacj elektryczn gniazd i o wietlenia, - wykucie otworów w cianach i stropach pod przej cia instalacyjne typu ppo., - demonta istniej cego okna z o cie nic, - usuni cie murków oporowych i balustrad szachtu do wietlaj cego, Roboty budowlane monta owe - wymurowanie ciany z ceg y pe nej dzia owej o odporno ci ogniowej min R, wydzielaj cej pomieszczenie z korytarza wewn trznego, - wykonanie nowych warstw pod o a pod posadzk techniczn na stropie w ca ym pom. elektrycznym, - wykonanie posadzki betonowej o no no ci 700kG/m2 na ca o ci powierzchni, wyko czenie przez zatarcie na ostro, - wykonanie wylewki samopoziomuj cej z gruntowaniem o no no ci j.w., - dostawa i u o enie wyk adziny PVC antyelektrostatycznej z wywini ciem na ciany 10cm - naprawy i szpachlowanie cian po bruzdach i demonta ach, - naci ganie cian i s upów zapraw o podwy szonych parametrach czepnych i tynkiem gipsowym wst pne i ko cowe, - malowanie dwukrotne farba lateksow cian i sufitu na gotowo w kolorze jasno-szarym, - monta drzwi wewn trznych pó tora skrzyd owych stalowych o wym. 160x 200cm, EI30, bezprogowych, z wykonaniem nowego nadpro a z samozamykaczem wyposa onych w kontrol dost pu elektro-rygiel sterowanie z czujnika zbli eniowego, kontaktron do korytarza wewn trznego, - obróbka glifów drzwi z monta em naro ników, - wykonanie uszczelnienia ppo., wszystkich przej i otworów do pomieszcze s siaduj cych o odpowiedniej odporno ci. 2. POSADZKI Warstwy posadzkowe poszczególnych pomieszcze Warstwa I Pod oga techniczna wyko czona wyk adzin PVC antyelektrostatyczn Prze wit, przestrze instalacyjna Farba kauczukowa antystatyczna P yta fundamentowa, zatarta na g adko Izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku Beton podk adowy C8/10 Lokalizacja: pom. 025C, 025I, 025H, 025G Warstwa II Wyk adzina PVC antyelektrostatyczna G ad cementowa zbrojona zatarta mechanicznie Polietylenowa folia paroprzepuszczalna gr. 0,2 mm styropian FS 30 (wsp.przewodzenia ciep a l=0,034w/mk, paroprzepuszczalno 7-18 mg) Beton podk adowy C8/10 piasek stabilizowany cementem min. Lokalizacja: pom. 025B, 025E 4cm 86cm 15cm 5cm 1 cm 8 cm 5cm 10cm 15cm 7

9 Warstwa III Pod oga techniczna wyko czona wyk adzin PVC antyelektrostatyczn Prze wit, przestrze instalacyjna Farba kauczukowa antystatyczna P yta fundamentowa, zatarta na g adko Izolacja przeciwwodna 2x papa na lepiku Beton podk adowy C8/10 Lokalizacja: pom. 025D 4cm 39cm 15cm 5cm Posadzki / wyko czenie cian wed ug Technologii obiektu 3. CIANY 3.1 ciany zewn trzne ciana istniej ca zewn trzna ciana istniej ca 42 cm izolacja wodoszczelna - g sto 1,0 kg/dm3 polistyren ekstrudowany (wsp. przewodzenia ciep a 0,036 W/mk). 8 cm folia kube kowa do poziomu terenu Naprawa elewacji powy ej poziomu terenu w kolorze jak istniej ca elewacja Lokalizacja: ciany zewn trzne piwnicy 3.2 ciany wewn trzne ciana istniej ca ciana istniej ca Tynk gipsowy obustronnie, malowanie farbami lateksowymi w kolorze jasno-szarym Lokalizacja: ciany wewn trzne w pom 025E, 025D i 025G 25cm lub 30cm 1,5cm ciana murowana 12 cm w klasie REI120 ciana z ceg y pe nej Tynk gipsowy obustronnie, malowanie farbami lateksowymi w kolorze jasno-szarym Lokalizacja: ciany wewn trzne w pom 025E, 025D i 025G 12cm 1,5cm Malowanie / wyko czenie cian wed ug Projektu aran acji wn trz 4. WIE CE, S UPY I BELKI ELBETOWE, NADPRO A Projektuje sie wykonanie nowej p yty elbetowej o grubo ci 15cm z betonu C20/25. Przyj to zbrojenie #12 co 15cm stal A-IIIN (B500SP). Projektuje sie zabezpieczenie zewn trznych cian piwnicznych przed przesuni ciem za pomoc wie ca elbetowego o wym. szer. x wys. 21x25cm oraz ciany szer. x wys. 20x86cm (po czonych z istniej cymi awami i nowa p yta elbetowa) z betonu C20/25 w poziomie aw fundamentowych cian zewn trznych i cian oddzielaj cych pomieszczenia z pog bianym i niepog bianym poziomem posadzki. Zbrojenie wynikowe wie ca stanowi 4 pr ty #12 ze stali A-IIIN (B500SP), oraz strzemiona 8 co 25cm ze stali A-II (18G2). Nadpro a wylewane zaprojektowano jako monolityczne wymiary i przyj te zbrojenie w cz ci obliczeniowej i na rysunkach wg projektu konstrukcji. Nadpro a w cianach istniej cych zaprojektowano jako stalowe ze stali S235JR. 8

10 5. TYNKI I WYLEWKI 5.1Tynki Wykonanie tynków gipsowych oraz silikonowych na cianach murowanych zewn trznych i wewn trznych zgodnie z przyj tymi technologiami. Przygotowanie powierzchni (pod o a) zgodnie z przewidzianym typem wyko czenia. 5.2 Wylewki i wyko czenie posadzek Pomieszczenia z pod og podniesion : powierzchnia p yty fundamentowej zatarta na g adko i pomalowana farb kauczukow do betonu. Pomieszczenia z wyk adzin PVC: powierzchnia wylewki zatarta na g adko z ewentualnym wyrównaniem masami samopoziomuj cymi. Poziom surowy wylewki z uwzgl dnieniem grubo ci wyko czenia. 6. PRZEBICIA I PRZEPUSTY DLA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Wentylacja wg projektu bran owego wszystkie przej cia kana ów wentylacyjnych w cianach wloty powietrza wg projektu bran owego, architektury i konstrukcji. Ostatecznie wymiary sprawdzi na budowie. 7. WYKO CZENIE ELEWACJI OPIS ROBÓT 7.1. Tynk cienkowarstwowy Na cianach elewacyjnych przewiduje si wykonanie tynku cienkowarstwowego o granulacji, lepiszczu oraz kolorystyce analogicznych jak istniej ce. Lokalizacja: W miejscu zamurowania okien Izolacja zewn trzna A Na licach cian zewn trznych powy ej poziomu 0.00 Wyko czenie elewacji z o one z nast puj cych warstw: a) izolacja cieplnej zewn trznej ze styropianu, mocowanych do elementów monolitycznych b) warstwa zabezpieczaj ca tynk cienkowarstwowy c) w kolorystyce analogicznej jak istniej ca Lokalizacja:W miejscu zamurowania okien B Na licach cian zewn trznych poni ej poziomu terenu Wyko czenie elewacji z o one z nast puj cych warstw: a) izolacji cieplnej zewn trznej ze spienionego polistyrenu ekstrudowanego, do wysoko ci min. 30 cm ponad poziom projektowanego terenu Lokalizacja:W miejscu zamurowania okien 9

11 8. Wyloty wentylacji mechanicznej na elewacji Obróbka wylotów kana ów wentylacji zostanie wykonana przy pomocy gotowych elementów odpowiadaj cych rodzajowi pokrycia, z ko nierzem o rednicy wi kszej ni rednica otworu. Lokalizacja: wyloty wentylacji mechanicznej 9. STOLARKA I LUSARKA OTWOROWA STALOWA ORAZ PCV 9.1 U ywane materia y Jako u ywanych materia ów, ich pochodzenie, kontrola, odbiór oraz sposób wykorzystania b d zgodne z obowi zuj cymi przepisami i normami. lusarka okienna zewn trzna: PCV z szyb P4 lusarka drzwiowa wewn trzna: - metalowa, malowana proszkowo w kolorze RAL Wymagania dotycz ce monta u Mocowanie stolarki w elementach konstrukcji Elementy stolarki zostan zamocowane do elementów konstrukcji przy pomocy ko ków rozporowych lub innych oku o wymiarach i liczbie odpowiednich dla ka dego przypadku. Jako produkcji Wzmocnienia metalowe zostan zamontowane w elementach stolarki aby zapewni ich odpowiedni wytrzyma o, je li b dzie to konieczne. Wyko czenie elementów stolarki b dzie staranne, powierzchnie profili b d bez zarysowa, ugi i innych uszkodze. Kraw dzie b d proste. Po czenia Sposób czenia profili w zale no ci od materia u b dzie spe nia wymagania obowi zuj cych norm oraz wytyczne producentów. Tolerancje Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach b d zgodne z obowi zuj cymi przepisami. 10. RÓ NE 10.1 Monta obramowa Nale y przewidzie wykonanie wszelkich otworów oraz zamontowanie i zamocowanie obramowa wszelkich urz dze klap, drzwi, okien zlokalizowanych w ciankach dzia owych i sufitach. O cie nice dla drzwi o okre lonej odporno ci ogniowej b d wyposa one w uszczelki wg danych producenta. O cie nice i obramowania oraz ich montowanie zostan dopasowane do rodzaju cianek dzia owych: w zale no ci od ich grubo ci w zale no ci od materia u (beton, ceg a...) 10

12 10.2 Samozamykacze Drzwi wyszczególnione w zestawieniu stolarki i lusarki zostan wyposa one w samozamykacze. Ich usytuowanie nie mo e ogranicza pe nego otwierania drzwi Wykonanie i monta stolarki U ycie masy uszczelniaj cej aby poprawi lub ukry uszkodzenia w elementach stolarki jest zabronione. Nale y wykona regulacj wszystkich elementów stolarki aby zapewni wygodne otwieranie i zamykanie oraz konieczne luzy i szczelno Obróbki stolarki PCV Wykonanie robót obejmie wszystkie konieczne obróbki monta owe i uszczelnienia. Obróbki zostan wykonane z tego samego materia u co elementy stolarki Tolerancje Tolerancje wykonania w stosunku do wymiarów naniesionych na rysunkach b d zgodne z obowi zuj cymi przepisami. Maksymalna dopuszczalna odchy ka od pionu dla o cie nic wynosi 2 mm we wszystkich kierunkach Stolarka wewn trzna drzwi Wygl d, charakterystyka i rodzaje drzwi wewn trznych wg zestawienia stolarki wewn trznej Parapety wewn trzne Parapety wewn trzne z PVC. Brzegi zaokr glone. Monta przed wykonaniem prac wyko czeniowych cian wpuszczane w cian, na wylewce cementowej. Parapety maj wystawa poza lico grzejników. Lokalizacja: w pom. 025E i 025F 10.8 Os ony grzejnikowe W projekcie nale y zastosowa os ony grzejnikowe z p yty MDF z nawierconymi otworami w kszta cie kó w miejscach okre lonych na rzucie rys. 01. Kolorystyka os on zgodnie z tablicami technologii wyposa enia pomieszcze. Lokalizacja: w pom. 025E Imi i nazwisko Numer uprawnie Data Podpis Projektowa : mgr in. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 w specjalno ci architektonicznej mgr in. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalno ci architektonicznej 11

13 Nauki Techniczne w gmachu Wydzia u EiTI Politechniki Warszawskiej. PROJEKT WYKONAWCZY CZ ARCHITEKTONICZNA CZ RYSUNKOWA Spis rysunków Numer Nazwa Skala rysunku Rys. 01. Rzut piwnicy 1:50 Rys. 02. Przekrój A-A 1:50 Rys. 03. Przekrój B-B 1:50 Rys. 04. Siatka pod ogi podniesionej. Rzut piwnicy 1:25 Rys. 05. Zestawienie lusarki drzwiowej i okiennej 1:50 Rys. 06. Detal pod ogi podniesionej 1:2 Rys. 07. Detal pod ogi podniesionej z ram wsporcz 1:2

14 okno do zamurowania O1 O1 O , stopień 18cm 100-3, ,38 025E dymoszczelne Pom. serwisowe progowe 025F 20,54m 2 z samozamykaczem Wykładzina PVC kontrola dostępu kontaktron antyelektrostatyczna wyburzenie istn ściany progowe wymurowanie ściany z samozamykaczem działowej z cegły pełnej klasa C (dwa zamki) 0200 REI120 kontrola dostępu oś360-ps kontaktron pod stropem D02 D D H=145 H=145 H= D x300 pod stropem 600x300 pod stropem 025G 300x60 025I Pom. stojaków 700x400 pod stropem 300x60 Korytarz na baterie 5,96m wewnętrzny 100 wyburzenie istn ściany ,04m 2 Podł. podn. 200 wymurowanie ściany wyburzenie istn ściany Podł. podn. 272 działowej z cegły pełnej wymurowanie ściany działowej z cegły pełnej 284 D03 D x60 300x60 300x60-3, D01 025D Pom. techn. 5,57m 2 025C Pom. serwerów 37,91m 2 Podł. podn REI wyburzenie ściany x oś 380-PS 025H Rozdzielnia 1100x400 12,34m 2 pod stropem Podł. podn. 500x300 pod posadzką wyburzenie (sp.-3,67) otworu na drzwi oś360-ps 200x B Pom. magazynowe 14,63m 2 Wykładzina PVC antyelektrostatyczna - 3,38 B - 0,83 projektowanywieniec żelbetowy wzdłużścianzewnętrznych A A - 3,38 REI120 R REI120 zamurowanie otworu drzwi B uzupełnić izolację przeciwwilgociową usunąć murki oporowe i zasypać balustrady do zdemontowania usunąć murki oporowe i zasypać uzupełnić izolację przeciwwilgociową wymiana okien na PCV z szybą P4 wymiana okien na PCV z szybą P4 wymiana okien na PCV z szybą P4 REI120 projektowany wieniec żelbetowy wzdłuż ścian zewnętrznych Podł. podn 0200 pod stropem - 3,38 025A wyburzenie otworu na drzwi 0200 pod stropem 0350 pod stropem 0200 oś-400ps 300x pod stropem EI Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Lokalizacja ingerencji projektowej: Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Rzut piwnicy Projekt: Skala: Faza Branża Nr rysunku Indeks :50 Opracowanie: Data: PW/A/01 PW A 01 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c okno do zamurowania

15 ,38-4,15-3,38-3,97-4,43-3,20-3,38-3,97-4,43-3,38-3,97-4,43-3, II stopień dla ustawienia szaf klimatyzacji istniejący poziom posadzki II podbicie fundamentów podbicie fundamentów Przekrój A-A I II Podłoga techniczna wykończona wykładziną PVC antyelektrostatyczną prześwit 86 cm Farba kauczukowa antystatyczna Płyta fundamentowa 15cm zatarta na gładko Izolacja przeciwwodna wg. Projektu Konstrukcji Beton podkładowy C8/10 5 cm Wykładzina PVC antyelektrostatyczna Gładź cementowa zbrojona zatarta mechanicznie 8 cm Folia Polietylenowa Styropian 5 cm Beton podkładowy C8/10 10cm Piasek stabilizowany cementem na głębokość wg Projektu Konstrukcji wymiana okien na PCV z szybą P Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Przekrój A-A Projekt: Skala: Faza Branża Nr rysunku Indeks :50 Opracowanie: Data: PW/A/01 PW A 02 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c I

16 -3,38-3, ,38-3,67-3,97-4,53 istniejący poziom posadzki -3,38-4,28 podbicie fundamentów dodatkowy wieniec żelbetowy wzdłuż ścian zewnętrznych I Podłoga techniczna wykończona wykładziną PVC antyelektrostatyczną prześwit 86 cm Farba kauczukowa antystatyczna Płyta fundamentowa wg. Projektu Konstrukcji zatarta na gładko Izolacja przeciwwodna wg. Projektu Konstrukcji Beton podkładowy C8/10 10 cm -4,28-3,38-3,97-4,43 istniejące warstwy posadzkowe i grunt do usunięcia -3,97-4,53 podbicie fundamentów podbicie fundamentów dodatkowy wieniec żelbetowy wzdłuż ścian zewnętrznych Przekrój B-B balustrady do zdemontowania usunąć murki oporowe i zasypać Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: Nazwa obiektu budowlanego: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Przekrój B-B Projekt: Skala: Opracowanie: Data: PW/A/01 1:50 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 03 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c I I I

17 5,57m 2 okno do zamurowania Pom. serwerów 37,89m 2 Podł. podn Pom. stojaków na baterie 5,96m 2 UPS Podł. podn Rozdzielnia 12,34m 2 Podł. podn Korytarz wewnętrzny 25,69m 2 Podł. podn D Pom. techn.-mag. Wykładzina PVC antyelektrostatyczna 025C I 025G UPS 025H Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Lokalizacja ingerencji projektowej: Legenda: projektowane ściany, zamurowania projektowane wyburzenia obszar bez ingerencji Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Siatka podłogi podniesionej. Rzut piwnicy Projekt: Skala: Faza Branża Nr rysunku Indeks :25 Opracowanie: Data: PW/A/01 PW A 04 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c REI120 szafa klim. szafa klim. szafa klim. szafa klim. 7 75

18 Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej (wewnętrznej) Symbol D01 D02 oznaczenia katalogowe D03 Schemat Skala 1:100 Wymiary otworu montażowego Wymiary w świetle ościeżnicy H Odporność ogniowa S S H drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe półtoraskrzydłowe jednoskrzydłowe progowe jednoskrzydłowe progowe bezprogowe przewidzieć zamontowanie dymoszczelne przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu dwustronnej z czytnika kart kontroli dostępu Opis kontaktron kontaktron Drzwi wypos. Drzwi wypos. Drzwi wypos. Uwagi w urządzenie w urządzenie w urządzenie samozamykające samozamykające samozamykające Zamek Rodzaj skrzydła P L P L P L Piwnica - Łącznie D drzwi stalowe jednoskrzydłowe progowe, zwiększona odporność na włamanie - klasa C przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu kontaktron Drzwi wypos. w urządzenie samozamykające P L D drzwi stalowe jednoskrzydłowe progowe dymoszczelne przewidzieć zamontowanie kontroli dostępu kontaktron Drzwi wypos. w urządzenie samozamykające P L Zestawienie stolarki okiennej(zewnętrznej) Symbol O1 oznaczenia katalogowe Schemat Skala 1:100 Wymiary otworu montażowego Wymiary zewnętrzne Piwnica Razem S 0 H 0 S H Uwaga okno PVC z szybą P Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l UWAGI: Podane wymiary zewnętrzne ślusarki są wymiarem otworu montażowego. Przed wykonaniem stolarki wymiary otworów należ sprawdzić na budowie. Drzwi p-poż - rozwiązanie z atestem p-poż. Rysunek pokazuje widoki okien od wewnątrz pomieszczeń Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Zestawienie ślusarki drzwiowej i okiennej Projekt: Skala: Opracowanie: Data: PW/A/01 1:50 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 05 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

19 część górna wspornika stalowego ocynkowanego część dolna wspornika stalowego ocynkowanego aplikowana płyta wiórowa belka rusztu 1mm do nałożenia i przykręcenia o długości 60cm przewodząca podkładka z PCV 2 nakrętki M16 do regulacji i zablokowania wysokości Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: Nazwa obiektu budowlanego: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Adres obiektu budowlanego: Nr uprawnień Data Podpis Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Detal podłogi podniesionej Projekt: Opracowanie: PW/A/01 Skala: Data: 1:2 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 06 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

20 profil stalowy ocynkowany C40/40/2 profil stalowy ocynkowany C82/40/2 śruba M8 z łbem młoteczkowym uszczelka podkładka tłumiąca aplikowana płyta wiórowa część górna wspornika stalowego ocynkowanego 2 nakrętki M16 do regulacji i zablokowania wysokości część dolna wspornika stalowego ocynkowanego Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax +48 (41) w w w. t e a m. b u s k o. p l Projektował: mgr inż.arch.wojciech Kurzeja KL.234/93 Projektował: mgr inż arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 Opracował: Nazwa obiektu budowlanego: mgr inż. Vyacheslav Rushintsev Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Przebudowa pomieszczeń na serwerownię na potrzeby projektu Budowa serwerowni dla Chmury "Nauki Techniczne" w gmachu Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej Adres obiektu budowlanego: Detal podłogi podniesionej z ramą wsporczą Projekt: Skala: Opracowanie: Data: PW/A/01 1:2 Faza Branża Nr rysunku Indeks PW A 07 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK

KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK KONKURS NA KONCEPCJ CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO UOKiK CZ OPISOWA 1 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna adaptacji pomieszcze by ej restauracji zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo