SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę i montaŝ wyposaŝenia serwerowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę i montaŝ wyposaŝenia serwerowni"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę i montaŝ wyposaŝenia serwerowni 1. Symbol CPV: Symbol CPV: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych; Szafy kablowe; Systemy przeciwpoŝarowe; Urządzenia klimatyzacyjne 2. Przedmiot zamówienia podstawowe informacje: W przedmiotowym zamówieniu naleŝy dostarczyć elementy szaf serwerowych wraz z instalacją systemu klimatyzacji do nowego pomieszczenia przeznaczonego pod serwerownię wraz z nową infrastrukturą pozwalającą na zapewnienie bezpieczeństwa dla zasobów IT. 1. W ramach zamówienia Wykonawca musi wykonać: sporządzić projekt wykonawczy całości prac z uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego; zrealizować dostawę zespołu szaf wraz z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownie zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi (wymagana autoryzacja oferowanego producenta szaf rackowych oraz producenta klimatyzacji w zakresie dostawy i montaŝu); podłączyć szafy pod wykonane instalacje elektryczne w pomieszczeniu serwerowni; dostarczyć i uruchomić listwy PDU w dostarczanych szafach, zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi; dostarczyć i uruchomić system gaszenia gazem w dostarczanych szafach, zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi (wymagana autoryzacja oferowanego producenta systemu gaszenia gazem w zakresie dostawy i montaŝu); dostarczyć wszystkie wymagane elementy oraz dokonać konfiguracji serwerów, zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi. 2. Wykonawca musi: zapewnić osobę lub osoby, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.), posiadającą/e uprawnienia elektryczne do 1kV, w specjalności instalacyjnej w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; zapewnić osobę lub osoby, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca l994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn. zm.), posiadającą/e uprawnienia sanitarne, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń wentylacyjnych, cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; wykonać instalację kart w posiadanych przez Zamawiającego serwerach HP G5/G6 przez osobę lub pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej autoryzację HP ServiceOne Expert lub równowaŝnej; 3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 3.1. Dostawa szaf rackowych wraz z systemem klimatyzacji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja trzech szaf rackowych o wysokości 42HU, o głębokości 1000mm. Dwie szafy naleŝy dostarczyć jako szczelne IP55 wraz z montowaną klimatyzacją precyzyjną pracującą w obiegu zamkniętym. Trzecia szafa będzie mieć wentylowane drzwi przednie i tylne. Strona 1 z 6

2 PoniŜej rysunek przedstawia poglądowo proponowany zestaw. Zgodnie z załoŝeniami system klimatyzacji jest przeznaczony dla dwóch szaf i będzie pracował w systemie N+1 (dwie jednostki standardowe, jedna jako jednostka zapasowa). PoniŜej ogólny rysunek zasad działania proponowanych systemów: ZałoŜenia ogólne do systemu szaf serwerowych i klimatyzacji: temperatura wewnętrzna +22 C +/-2 C; wilgotność względna 45% +/- 5%; urządzenia klimatyzujące pracujące w układzie N+1; system działający w obiegu Close Loop dla lepszej wydajności chłodniczej oraz wyciszenia; ten sam producent obudowy modułu chłodzącego oraz szaf dla zachowania optymalnej szczelności; szczelność szaf IP55 potwierdzona przez niezaleŝny instytut badawczy; instalacja freonowa prowadzona w plastikowych listwach natynkowych; Strona 2 z 6

3 skropliny wyprowadzone na zewnątrz wraz z jednostkami zewnętrznymi na dach\ ścianę obiektu, konieczne zabezpieczenie odpływu przed zamarzaniem PoniŜej przedstawiono rysunek poglądowy proponowanego zestawu szaf: Wymagania szczegółowe PoniŜsze parametry określone przez Zamawiającego stanowią parametry minimalne dla urządzeń i sprzętu. Zaoferowanie urządzeń i sprzętu, który nie spełnienia parametrów minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. mogą zaoferować urządzenie o równowaŝnych lub wyŝszych parametrach. Szafa teleinformatyczna 42U IP55 2 sztuki. Szafa uszczelniona za pomocą poliuretanowej wylewanej uszczelki na gorąco, na kaŝdym elemencie rozłącznym szafy; Szafa wykonana z blachy o gr. 1,25mm malowana farbą proszkową w kolorze grafit, np. RAL 7021 lub równowaŝną; Rama nośna szafy teleinformatycznej skręcana, zbudowana w oparciu o profil aluminiowy ze specjalnie wypuszczonym kołnierzem co wpływa na moŝliwości uzyskania maksymalnej szczelności obudów; Drzwi z przodu szafy wykonane z blachy z wklejoną szybą bezpieczną, zamek 3 pkt, moŝliwość zdjęcia osłony tylnej szafy; Na ścianach pomiędzy szafami oraz wymiennikami w przedniej oraz tylnej części, na całej wysokości szafy otwory do wprowadzenia zimnego, oraz odprowadzenia ciepłego powietrza; Nośność statyczna szafy min. 800kg; Uszczelnienie pomiędzy szafami, a wymiennikami naleŝy wykonać za pomocą uszczelki poliuretanowej wylewanej na gorąco; Szafy mają być zamykane z moŝliwością zastosowania zamków elektronicznych; Monitorowane warunki klimatyczne w szafie (temperatura i wilgotność) poprzez sieć Ethernet, dodatkowo moŝliwość monitorowania otwarcia drzwi; Szczelność szaf IP55 potwierdzona przez niezaleŝny instytut badawczy; Ten sam producent obudowy modułu chłodzącego oraz szaf dla zachowania optymalnej szczelności; Strona 3 z 6

4 Wymienniki sidecooler kaŝdy o mocy min 14 kw: 3 szt. wymiary urządzenia dopasowane gabarytami do szaf tzn. 42U ; ten sam producent obudowy modułu chłodzącego oraz szaf dla zachowania optymalnej szczelności; system działający na bezpośrednim odparowaniu; system działający w obiegu Close Loop; moŝliwość wymiany wentylatorów podczas pracy urządzenia; moduł wyposaŝony w system automatycznego przełączania na linie awaryjną w przypadku braku zasilania; sterownik wyposaŝony w 3 tryby sterujące (uŝytkownik, serwis, producent); przyłącze od góry oraz dołu urządzenia; Szafy wyposaŝone w system detekcji oraz gaszenia gazem składający się z: Urządzenia max wysokości 2U typu MASTER (z systemem wczesnej detekcji dymu) wyposaŝone: - 1 butle środka gaśniczego NOVEC lub równowaŝnego (Zamawiający nie dopuszcza Halonu), do gaszenia szaf o maksymalnej kubaturze 2,2m 3 ; - jednostkę zewnętrzną max wysokości 2U z dodatkową butlą środka gaśniczego NOVEC, do gaszenia 1-nej szafy o maksymalnej kubaturze 2,2m 3 ; - 1 moduł detekcji dymu z 3 wyciągami, kaŝdy z trzema otworami zasysającymi (po trzy otwory na szafę), sygnalizujący zadymienie odpowiadające klasie A wg PN-EN (najwyŝsza klasa czułości) dla uruchomienia gaszenia; - zintegrowany zasilacz 100/230 V AC z akumulatorami do podtrzymania min. 4 godz.; - zintegrowany system PIPE-OUT monitorujący przepływ strumienia powietrza; Urządzenia typu MASTER opcjonalnie mogą zostać wyposaŝone w karty sieciowe z modułem pamięci zdarzeń; Do kaŝdej szafy przewidziano zastosowanie dwóch krańcówek monitorujących połoŝenie drzwi i blokady gaszenia w przypadku ich otwarcia; Do kaŝdej szafy przewidziano zastosowanie jednego wentylatora do wymuszenia ruchu powietrza po gaszeniu. Zastosowanie wentylatora zapewni utrzymanie jednakowego stęŝenia gaśniczego; Przewidziano moŝliwość zastosowania modułu oraz czujników temperatury; Szafa serwerowa 42U : Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5mm wzmocniona o dodatkowy raster o nośności 1200kg, przystosowana do ustawienia na nóŝkach poziomujących lub montowana na cokole. ObrzeŜe dachu posiada perforację dla bardziej wydolnej wentylacji szafy. W dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450mm do wprowadzenia kabli; Drzwi przednie perforowane 80% z moŝliwością montaŝu prawo i lewostronnego i zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umoŝliwiających otwarcie drzwi o 180. Ściana tylna z blachy stalowej gr. 1mm, moŝliwość zamontowania drzwi przednich w tylnej części szaf; Listwa zasilająca trójfazowa z gniazdami wyjściowymi 18 IEC320 C13 i 6 IEC320 C19 z podziałem na fazy 6 IEC320 C13 plus 2 IEC320 C19 2 sztuki na szafę: Blokady przeciw przypadkowemu wypadnięciu/wyciagnięciu przewodów z gniazd IEC320 C13; Wtyk IEC V / 32A; Kabel zasilający 5 6 mm 2 o długości 3m; Strona 4 z 6

5 3 wyłączniki nadmiarowo-prądowe, rozmieszczone równomiernie na listwie przy kaŝdej sekcji gniazd (6+2) Amperomierz trójfazowy z wyświetlaczem (moŝliwość pokazania obciąŝenia dla kaŝdej z faz osobno) z sygnalizacją diodową L1, L2, L3 i wbudowanym dźwiękowym alarmem przeciąŝeniowym; MontaŜ pionowy; Wymiary maksymalne 1900mm wysokość 45mm szerokość 65mm głębokość; Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych a takŝe gotowe do uŝytku bez Ŝadnych dodatkowych zakupów Dostawa urządzeń IT do wyposaŝenia aktualnie posiadanego sprzętu. Po instalacji szaf serwerowych planowana jest dostawa i instalacja dodatkowej macierzy dyskowej z kontrolerem Fibre Channel, przełącznika SAN oraz kart sieciowych w istniejących serwerach pracujących na obiekcie. W zakresie dostawy jest instalacja kart sieciowych do serwerów oraz konfiguracja przełącznika zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wymagania szczegółowe PoniŜsze parametry określone przez Zamawiającego stanowią parametry minimalne dla urządzeń i sprzętu. Zaoferowanie urządzeń i sprzętu, który nie spełnienia parametrów minimalnych skutkować będzie odrzuceniem oferty. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. mogą zaoferować urządzenie o równowaŝnych lub wyŝszych parametrach. Macierz dyskowa 1 sztuka Typ kontroler pamięci RAID, 8Gb Fibre Channel; Podłączenia 2 storage 8Gb Fibre Chanel; Interfejsy 4 storage Serial ATA-300 / SAS 2.0; Rozmiar bufora kontrolera (cache) 2GB; Typy podłączeń kontrolera Serial ATA-300 / SAS 2.0; Przepustowość kontrolera 600 MBps; Dostępne RAID RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50; Ilość LUNs 512 o wielkości większej niŝ 40TB przy róŝnych załoŝeniach RAID; Maksymalny LUN 64TB; Maksymalna ilość obsługiwanych hostów 64; Wysokość obudowy 2U, 19cali; Wielkość dysków 2.5cala; Minimalna ilość dysków do zainstalowania 24; Dyski wyposaŝona w dwa dwuportowe dyski twarde 600GB, 6G SAS obr/min SFF; Integracja z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami HP Proliant DL, ML zwłaszcza ML350 oraz ML370; Dodatkowe wyposaŝenie 2 sztuki kable zasilające 2 metrowe C13-C14; Gwarancja 3 lata; 8 portowy przełącznik 8/8 SAN 1 sztuka Prędkość portu Fibre Channel 8 Gb/s; Liczba portów Fibre Channel z 8 portami, 8 aktywnych, maksymalnie 24; Całkowita przepustowość przełącznika minimum 384 Gb/s; Strona 5 z 6

6 Obsługiwane protokoły Fibre Chanel; Funkcje dostępności Ładowanie kodu na gorąco, Porty na Ŝądanie bez przestojów; WyposaŜony w 8 nadajników-odbiorników 8Gb Shortwave GBIC dla jednego kanału; Obudowa 1U; Gwarancja 3 lata; Współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami ML370 G5 (PID ), ML350 G6 (PN ) oraz macierzami EVA4 00, EVA6 00, EVA8 00, XP128/;XP1024 XP10000/;XP12000 XP20000/;XP24000 P9500; W komplecie zestaw do montaŝu w szafie, kabel szeregowy, kable zasilania PDU; Karta magistrali hosta Fibre Channel 2 sztuki Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami ML370 G5 (PID ), ML350 G6 (PN ); Prędkość portu Fibre Channel 8 Gb/s; Ilość kanałów jeden; Typ gniazda PCIe do Fibre Chanel; Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, VMware, Red Hat Linux, SUSE Linux, Oracle Solaris; Zgodne z platformami macierzy EVA4 00, EVA6 00, EVA8 00, XP128/; XP1024 XP10000/; XP12000 XP20000/; XP24000 P9500; Gwarancja 3 lata; Kable połączeniowe patchcordy światłowodowe o końcówkach LC/LC 8 sztuk Elastyczny patchcord z włóknami minimum OM3; Długość 2,5mb; Dodatkowe wyposaŝenie 1 Półka/obudowa przystosowana do montaŝu serwera ML350 G6 w szafie rack 1 Półka/obudowa przystosowana do montaŝu serwera ML370 G5 w szafie rack Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych a takŝe gotowe do uŝytku bez Ŝadnych dodatkowych zakupów. Strona 6 z 6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup: a) Obudowy Blade Chassis - szt. 1 b) Serwerów typu blade - szt. 2 c) Szafa typu RACK 19 42U - szt. 1 d) Macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu Wymagania ogólne: 1. Z uwagi na jednolitość platformy sprzętowej, oczekiwany pojedynczy punkt kontaktu serwisu producenta (jednolite wsparcie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY (CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA) Lp. Nazwa Opis wymagań Zamawiającego Oferowany sprzęt: należy podać producenta, oferowany model 1. ZESTAW 1 SERWERY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Łódź: Rozbudowa systemu informatycznego CEM dla potrzeb wirtualizacji oraz szkieletu

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 Dostawa sprzętu i oprogramowania A. Przedmiot zamówienia 1. Serwer plików o pojemności nominalnej dysków 24TB szt. 1 2. Szafa 19 typu rack wyposażona w zasilacz bezprzerwowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-09/08 Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia.. 1. ZESTAW SERWERÓW dla duŝego Wydziału Ksiąg Wieczystych SS.1, Ilość:

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3a Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące urządzenia Serwer raportowania i zbierania logów oraz software Ilość sztuk: 1 Kod CPV: 30264000-6

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie* Pozycja Nr Nazwa* liczba MS Office w wersji dla edukacji: OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 37

Oprogramowanie* Pozycja Nr Nazwa* liczba MS Office w wersji dla edukacji: OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 37 Zadanie 1 Oprogramowanie* Pozycja Nr Nazwa* liczba MS Office w wersji dla edukacji: OfficeProPlus SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc 37 1 VMware Workstation 10 upgrade from version 9 for Linux and Windows 3 2 MS

Bardziej szczegółowo