SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej: imię i nazwisko Zatwierdzam podpis

2 Spis Treści 1. DEFINICJE DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKUPU UWAGI DLA WYKONAWCÓW TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA TERMIN PŁATNOŚCI WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KRYTERIA OCENY OFERT SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY WADIUM OPIS SPOSBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OTWARCIE OFERT NIEJAWNE BADANIE OFERT AUKCJA ELEKTRONICZNA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY UMOWA UWAGI KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ Strona 2 z 15

3 1. DEFINICJE Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie: 1) Grupa Kapitałowa PGE lub GK PGE PGE S.A. oraz spółki będące stronami Porozumienia o współpracy, jednostki zależne, kontrolowane przez PGE. 2) Kierownik Zamawiającego Zarząd lub Dyrektor Generalny Oddziału PGE Dystrybucja S.A. lub inna osoba działająca na podstawie stosownych umów, aktów wewnętrznych lub pełnomocnictw, która wykonuje w Postępowaniu zakupowym czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego. 3) Oferta oświadczenie woli zawarcia Umowy zakupowej lub ramowej złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na SIWZ w formie określonej w tych dokumentach. 4) Najkorzystniejsza oferta Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów albo Oferta z najniższą ceną. 5) Oddział PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 6) Postępowanie zakupowe proces mający na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych, prowadzony na podstawie Regulaminu, ustawy Prawo zamówień publicznych lub Kodeksu cywilnego 7) Specyfikacja/SIWZ dokument zawierający informacje i wymagania pozwalające na złożenie Ofert 8) Specyfikacja Techniczna Specyfikacja zawierająca opis przedmiotu zamówienia. 9) Umowa zakupowa / umowa umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia Postępowania zakupowego umowa odpłatna pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, lub Umowa ramowa, 10) Regulamin Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. 11) Kodeks Cywilny Kodeks cywilny. (Dz. U. z 18 maja 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 12) Zamawiający PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna w ramach udzielonego pełnomocnictwa, 13) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę zakupową 14) Zamówienie/Zakup potrzeba zakupowa, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane 2. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko Kamienna z siedzibą w Skarżysku Kamiennej adres: Skarżysko Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, która prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Strona 3 z 15

4 Akcyjna z siedzibą w Lublinie, KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł w całości opłacony: Telefon: (41) , , Fax.: (41) , Witryna WWW: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku. 3. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami. Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest w formie pisemnej w języku polskim Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania zakupowego bez podania przyczyny. (pkt Unieważnienie postępowania podp Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. ) 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej: 5. TRYB POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO 5,1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz na podstawie niniejszej SIWZ. 5,2. Postępowanie zakupowe oraz wszelka korespondencja prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przesłana w formie elektronicznej (e mail) lub faksem spełnia wymóg pisemności. 6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKUPU 6.1. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: , Przedmiotem zamówienia jest Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja w następującym zakresie określonym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ Wykaz oraz ilość urządzeń podlegających serwisowi przeglądom: HPM M58UA + HCE33 szt. 5 HPM M29UA + HCE33 szt. 1 HPSE/SC 14 szt. 1 HPM M29UA + HCE33 szt. 2 Strona 4 z 15

5 7. UWAGI DLA WYKONAWCÓW PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna 7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom 7.5. Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ pkt 22. 1/ INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ a) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt i ). Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Do udziału w aukcji zostanie zaproszonych 3 Wykonawców, których oferty papierowe przedstawiają najkorzystniejszy bilans cenowy zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi z pkt. 12 SIWZ. b) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający po aukcji elektronicznej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo negocjacji handlowych (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt ). Do udziału w negocjacjach handlowych zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy brali udział w aukcji elektronicznej. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcą jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt ). d) Wykonawca uczestniczący w aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczny formularz ofertowy podlegający procesowi aukcyjnemu/negocjacyjnemu, tzw. Formularz ofertowy po aukcji/negocjacji, który Zamawiający prześle Wykonawcom wraz z zaproszeniem do aukcji elektronicznej/negocjacji handlowych. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany okres wsparcia serwisowego: od do MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Jako miejsce realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna ul. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna. 10. TERMIN PŁATNOŚCI 10.1 Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia, podpisanego protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego, za każdorazową dostawę. Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. wz, protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Strona 5 z 15

6 Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 11. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu O udzielenie zakupu może ubiegać się wykonawca, który: 1) Przedłożą ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez szczegółową analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 SIWZ W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli: 1/ Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych przez Zamawiającego, 2/ Wykonawca nie wykonał umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK PGE, 3/ ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, 4/ złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu, 5/ Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna. Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę, (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 16) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 12. KRYTERIA OCENY OFERT Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: cena brutto oferty 100% Strona 6 z 15

7 12.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ), która otrzyma największą ilość punktów Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu ewentualnych rabatów oraz zniżek Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który w wyniku wyboru takiej oferty miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia W cenie jednostkowej netto Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dostawy Wartość netto uzyskuje się poprzez pomnożenie ilości jednostek przez cenę jednostkową netto towaru Wykonawca jest zobowiązany do określenia stawki % podatku VAT Wartość podatku VAT wartość (kwotę) podatku VAT zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, Wartość podatku VAT uzyskuje się przez pomnożenie ceny jednostkowej netto/ netto towaru przez stawkę % podatku VAT Cenę jednostkową brutto uzyskuje się poprzez dodanie do ceny jednostkowej netto wartości podatku VAT Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty winna zawierać podatek VAT od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień składania ofert Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie Oferta winna zawierać ostateczną sumaryczną wartość zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Cena oferty (wartość brutto) winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14. ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta winna składać się z następujących elementów: Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ. Strona 7 z 15

8 14.2. Zaakceptowany i parafowany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Projekt Umowy załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia. (Załącznik nr 3 do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). UWAGA: w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt.14.3 do 14.6 składa każdy podmiot Dokument potwierdzający autoryzacje producenta firmy Emerson w zakresie serwisu przedmiotu zamówienia Oryginał imiennego upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w tym do podpisania oferty wraz z załącznikami do SIWZ oraz zaakceptowania i parafowania Projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, uczestniczenia w negocjacjach handlowych, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia: a) oznaczenie stron, b) wskazanie Lidera konsorcjum c) jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia d) odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego(art. 366 Kodeksu cywilnego), e) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia f) zasady działania uczestników konsorcjum z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt SIWZ, winno być wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia na rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie uprawnione do reprezentowania lidera konsorcjum zgodnie z dokumentem, o którym mowa w pkt Strona 8 z 15

9 SIWZ wystawionym na rzecz lidera konsorcjum, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego z uczestników konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum. Dokumenty, o których mowa w pkt 14.3.,14.4., i 14.6 SIWZ winny być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 należy załączyć w oryginale lub odpisie (z wyłączeniem pkt. 14.8) poświadczonym na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do jej prawdziwości). Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 15. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt. 14 SIWZ Oferta winna zawierać SPIS TREŚCI uwzględniający: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przedstawienia oferty zgodnie z jej wymogami Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Zamawiający wymaga aby następujące dokumenty: 1\ Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ), 2\ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ oprócz podpisu (podpisów) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy dodatkowo były opatrzone pieczęcią firmową oraz pieczęcią imienną osób reprezentujących Wykonawcę Dokumenty wymienione przez Zamawiającego w pkt SIWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ Dokumenty stanowiące ofertę należy ułożyć w kolejności wymienionej w punktach 14 niniejszej SIWZ Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. z późn. zm.), Strona 9 z 15

10 winny być przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (paczce lub kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania (paczki lub koperty) Opakowanie (paczka lub koperta) winno być zaadresowane na adres Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Departament Logistyki ul. Szydłowiecka 26 A Skarżysko Kamienna i oznaczona napisem: Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/ WADIUM nie dotyczy Nie otwierać przed dniem roku przed godz. 10: OPIS SPOSBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie Wykonawcy musi być sformułowane na piśmie i dostarczone do Zamawiającego (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko Kamienna pokój nr 213 Sekretariat na II piętrze), w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zamieści wyjaśnienia dotyczące SIWZ oraz postępowania będą umieszczane na stronie internetowej Osobami upoważnionymi do kontaktowania z Wykonawcami są: w sprawach proceduralnych Agnieszka Brodniewicz e mail: w sprawach technicznych: Wanda Goncerzewicz e mail: Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do UWAGA: (Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego oraz nazwą zadania) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania w formie elektronicznej lub faksem za skuteczne dostarczenie uważa się moment potwierdzenia. Strona 10 z 15

11 17.7. Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję o wprowadzeniu modyfikacji treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym lub SIWZ w szczególności opisu przedmiotu Zakupu, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia, warunków udziału w postępowaniu, wymagań dotyczących dopuszczenia Wykonawców do kolejnego etapu Postępowania zakupowego (warunki prekwalifikacji), jak również IPU albo projektu Umowy zakupowej. uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin składania Ofert Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu na stronie internetowej. Modyfikacja SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu jest wiążąca dla Wykonawców. 18. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz. 8:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Departament Logistyki ul. Szydłowiecka Skarżysko Kamienna pokój nr 213 Sekretariat na II piętrze Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert Zmiana lub wycofanie oferty winno być opisane nr i nazwą postępowania oraz zaadresowane w ten sam sposób co oferta, odpowiednio opatrzone napisem WYCOFANIE, ZMIANA Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą odnosiły się do terminu zmienionego O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. 19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych i bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy. Strona 11 z 15

12 19.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, o którym mowa w pkt 16.1, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 20. OTWARCIE OFERT NIEJAWNE Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Departament Logistyki Wydział Zamówień ul. Szydłowiecka 26 a, Skarżysko Kamienna świetlica na parterze Wszystkie oferty doręczone do Zamawiającego po terminie złożenia zostaną zwrócone Otwarcie ofert jest niejawne Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 21. BADANIE OFERT Wszystkie oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym W toku badania i oceny wniosków lub Ofert Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków lub Ofert oraz złożonych oświadczeń lub dokumentów. Komisja Przetargowa może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym, lub SIWZ, lub złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie Komisja Przetargowa poprawia w ofercie oczywiste omyłki i zawiadamia Wykonawcę o ich poprawieniu oraz prawie Wykonawcy do wniesienia sprzeciwu w wyznaczonym terminie. W przypadku innych omyłek Komisja przetargowa może wezwać Wykonawcę do ich poprawienia w wyznaczonym terminie W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o odrzuceniu Oferty Wykonawcy, jeżeli: 1/. oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 2/. oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zakupu, 3/. oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa, 4/. Wykonawca nie poprawił omyłek w Ofercie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistych omyłek przez Zamawiającego, 5/. Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego, 6/. wykonawca złożył Ofertę lub ofertę wstępną nie będąc zaproszony do jej złożenia. Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna 22. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z pkt i Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający po Strona 12 z 15

13 dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dopuści i zaprosi do aukcji elektronicznej 3 wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty papierowe. Jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający zgodnie z pkt Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres e mail podany w formularzu oferty, instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Oferenta oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA OFERENTA Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej 3 Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty papierowe oraz oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: pozycji złożonych przez nich ofert, stronie internetowej na której odbędzie się aukcja, https://swpp.gkpge.pl minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, terminie otwarcia aukcji elektronicznej, terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej, sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej Zamawiający informuje, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa [PLN] Zamawiający podaje wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców przystępujących do udziału w aukcji: a) nazwa i NIP Wykonawcy oraz imię, nazwisko, e mail i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: a) Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie: 20 min. b) Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. c) Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie. d) Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej dynamicznej, co oznacza, że każda oferta cenowa wykonawcy zostanie przyjęta przy minimalnej wartości postąpienia, tylko wówczas gdy będzie ona niższa od aktualnej oferty Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia ceny uprzednio złożonej oferty. e) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. f) Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu, aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. g) W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Strona 13 z 15

14 h) Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie i) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną j) W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję lub ją unieważnić. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e mail podany w formularzu oferty. k) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji: Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 Mhz; Pamięć operacyjna min. 64 MB; System operacyjny MS Windows w wersji 98 lub wyższej; Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 lub wyższej; Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający po aukcji elektronicznej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo negocjacji handlowych (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt ). Do udziału w negocjacjach handlowych zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy brali udział w aukcji elektronicznej Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą Ofertę w toku aukcji elektronicznej Jako najkorzystniejsza zostanie wskazana oferta, która z ostatniego etapu postępowania (po aukcji elektronicznej lub po negocjacji) uzyskała najniższą cenę. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego (maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych) pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych. Wykonawca uczestniczący w aukcji dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczną ofertę formularz ofertowy po aukcji, podlegającej procesowi aukcyjnemu, tj. na które złożył uprzednio ofertę Ofertę po aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych Wykonawca może przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiającego, podane w SIWZ. Oferta po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty złożonej w aukcji elektronicznej, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. 23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. UMOWA PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarzysko Kamienna zawrze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania oraz przedłoży ofertę najkorzystniejszą w według kryteriów przyjętych w niniejszym SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą Zawarcie umowy nastąpi w terminie 5 dni licząc od daty przekazania przez Zamawiającego Strona 14 z 15

15 zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną. Podpisanie umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację przedmiotu Umowy, 2) zmiany obowiązującej stawki VAT, 3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy), nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty złożonej w aukcji elektronicznej, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. 25. UWAGI KOŃCOWE Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html Ponadto Wykonawca który złożył Najkorzystniejszą Ofertę otrzyma informację e mailem, faksem lub w innej formie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym o wyniku Postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu Wykonawca, którzy złoży najkorzystniejszą ofertę zostanę powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. jest do wglądu od poniedziałku do piątku od godz do w Departamencie Logistyki, Wydział Zamówień, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko Kamienna oraz dostępny na stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami nie może być wykorzystywana przez Wykonawców do innych celów. 26. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ Projekt Umowy załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ Warunki świadczenia przeglądów i serwisu załącznik nr 4 do SIWZ Program konserwacji załącznik nr 5 do SIWZ. Strona 15 z 15

16 Załącznik Nr 1 do SIWZ Ofertę sporządzono dnia.... Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A.. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. 1. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa: Siedziba NIP REGON Nr telefonu/faks Adres Nazwa:* Siedziba* NIP REGON* Nr telefonu/faks* Adres * (w przypadku oferty składanej przez kilku Wykonawców wspólnie (konsorcjum) należy wskazać wszystkich Wykonawców ze wskazaniem lidera konsorcjum) 2. Dane dotyczące Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, adres: Al. M. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, która działa w imieniu: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł w całości opłacony, 3. Przedmiot zamówienia/zakupu 3.1. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: , Przedmiotem zamówienia jest Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja w następującym zakresie określonym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. 4. Zobowiązania Wykonawcy. Strona 1 z 3

17 Załącznik Nr 1 do SIWZ 4.1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym w trybie przetargu nieograniczonego na Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowejsystemu chłodzenia klimatyzacja w następującym zakresie określonym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę: Cena netto:... zł (słownie:...) podatek VAT:... zł Cena brutto:...zł (słownie:...) 5. Oświadczenia Wykonawcy Zobowiązuję się do realizacji dostaw zgodnie z warunkami i terminem realizacji dostaw określonym w pkt. 8 SIWZ oraz zgodnie z miejscem realizacji dostaw określonym w pkt. 9 SIWZ Akceptuję termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu umowy, podpisanego protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego za zrealizowaną dostawę Zapoznałem się ze SIWZ wraz z załącznikami akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń Akceptuję wskazany w SIWZ okres związania ofertą Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK) Oświadczam, że oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty i zostały opatrzone napisem POUFNE Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się z Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: (imię i nazwisko). tel.: e mail: Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do przeprowadzenia aukcji/ negocjacji w niniejszym postępowaniu jest: (imię i nazwisko). tel.: e mail: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować na: e mail: W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy będzie: (imię i nazwisko)... tel.:.. Strona 2 z 3

18 Załącznik Nr 1 do SIWZ e mail: Załączniki do oferty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Załącznik do oferty zawierają... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ. *) niepotrzebne skreślić (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 3 z 3

19 Departament Logistyki Nr postępowania 140/GL/LZA/AB/2015 UMOWA Nr 140/GL/LZA/AB/2015 Serwis wraz z przeglądami klimatyzacji w CPOD i serwerowni rezerwowej zawarta w dniu r. w Skarżysku Kamiennej pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie: Lublin, ulica Garbarska 21a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony, w imieniu, której działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko Kamienna z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, adres: Skarżysko Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, reprezentowany przez:.., na podstawie pełnomocnictwa z dnia.. zwany dalej Zamawiającym, a, zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.. pod numerem.., NIP:., REGON:, reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A Przedmiotem zamówienia jest roczny serwis wraz z przeglądami klimatyzacji precyzyjnej Emerson znajdującej się w pomieszczeniach CPOD oraz w serwerowni rezerwowej. Szczegółowy zakres opis zasad serwisowych jest zamieszczony w załączniku nr 6 Warunki świadczenia serwisu oraz załączniku nr 7 Program konserwacji. 2. Wykaz oraz ilość urządzeń podlegających serwisowi i przeglądom: HPM M58UA + HCE33 szt. 5 HPM M29UA + HCE33 szt. 1 HPSE/SC 14 szt. 1 HPM M29UA + HCE33 szt Wartość umowy wynosi: netto: zł. (słownie:. złotych) brutto: zł. (słownie:. złotych) 4. Płatności za usługę, w wysokości równej 1/12 wartości umowy wskazanej w 1 ust 2, realizowane będą w cyklach miesięcznych. 5. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia towarów oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego. Strona 1 z 4

20 Departament Logistyki Nr postępowania 140/GL/LZA/AB/ Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: 7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca wystawi fakturę na dostarczone towary po zmianie przepisów prawa posługując się stawką VAT obowiązującą w momencie wystawienia faktury. Podatek VAT zostanie obliczony od cen netto podanych w ofercie zgodnie z ust Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. 9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A. 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 2 a) jeżeli w stosunku do Wykonawcy wszczęte zostanie postępowanie układowe lub upadłościowe, b) w przypadku naruszania umowy przez Wykonawcę w skutek zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: nie dotrzymania terminu realizacji Umowy po przekroczeniu terminu realizacji o 7 dni, realizacji Umowy niezgodnie z wymogami jakościowymi zawartymi w SIWZ. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłance odstąpienia pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mają prawo dochodzić kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 1% od wartości netto przedmiotu umowy (wynikającej z 1 ust. 3) nie zrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) w wysokości 1% wartości netto zareklamowanego przedmiotu umowy (wynikającej z 1 ust. 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad jakościowych i/lub ilościowych, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie reklamacji, c) w wysokości 5% wartości netto przedmiotu umowy (wynikającej z 1 ust. 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca. Strona 2 z 4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj Nr sprawy: 420000-ILGW-253-14/09/BK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

PGNiG Serwis Sp. z o.o.

PGNiG Serwis Sp. z o.o. PGNiG Serwis Sp. z o.o. ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego dla PGNiG Serwis Sp. z o.o. Znak sprawy: 9/PN/2016/001/PS/DKPZ

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3/2015 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 17.11.2015.r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.11.2015.r. Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) zgodnie Zarządzeniem nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem

Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zaproszenie do złożenia oferty zwane w dalszej części zaproszeniem Zamawiający: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy ul. Podskarbińska 2 03-833 Warszawa tel. 22 277 08 20

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań.

Poszczególne pozycje lub grupy asortymentów w pakietach nie będą wyłączne do osobnych postępowań. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne. 1. Zamawiający: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45, 32 650 Kęty. Tel. 33/845-20-36 Fax 33/845-27-12 www.gzoz-kety.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zielona Góra, dnia 07.10.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZP/BBU/01/ZDW/2013)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia tel. +48 75 772 3001 fax. +48 75 772 3002 www.eltur-serwis.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 5/2014 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo