SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/2015 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Przewodniczący Komisji Przetargowej: imię i nazwisko Zatwierdzam podpis

2 Spis Treści 1. DEFINICJE DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU TRYB POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKUPU UWAGI DLA WYKONAWCÓW TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA TERMIN PŁATNOŚCI WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KRYTERIA OCENY OFERT SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY WADIUM OPIS SPOSBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ OTWARCIE OFERT NIEJAWNE BADANIE OFERT AUKCJA ELEKTRONICZNA ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY UMOWA UWAGI KOŃCOWE ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ Strona 2 z 15

3 1. DEFINICJE Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają poniższe znaczenie: 1) Grupa Kapitałowa PGE lub GK PGE PGE S.A. oraz spółki będące stronami Porozumienia o współpracy, jednostki zależne, kontrolowane przez PGE. 2) Kierownik Zamawiającego Zarząd lub Dyrektor Generalny Oddziału PGE Dystrybucja S.A. lub inna osoba działająca na podstawie stosownych umów, aktów wewnętrznych lub pełnomocnictw, która wykonuje w Postępowaniu zakupowym czynności zastrzeżone dla Kierownika Zamawiającego. 3) Oferta oświadczenie woli zawarcia Umowy zakupowej lub ramowej złożone przez Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na SIWZ w formie określonej w tych dokumentach. 4) Najkorzystniejsza oferta Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów albo Oferta z najniższą ceną. 5) Oddział PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna 6) Postępowanie zakupowe proces mający na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych, prowadzony na podstawie Regulaminu, ustawy Prawo zamówień publicznych lub Kodeksu cywilnego 7) Specyfikacja/SIWZ dokument zawierający informacje i wymagania pozwalające na złożenie Ofert 8) Specyfikacja Techniczna Specyfikacja zawierająca opis przedmiotu zamówienia. 9) Umowa zakupowa / umowa umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia Postępowania zakupowego umowa odpłatna pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane, lub Umowa ramowa, 10) Regulamin Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. 11) Kodeks Cywilny Kodeks cywilny. (Dz. U. z 18 maja 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 12) Zamawiający PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna w ramach udzielonego pełnomocnictwa, 13) Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zakupu, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę zakupową 14) Zamówienie/Zakup potrzeba zakupowa, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane 2. DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko Kamienna z siedzibą w Skarżysku Kamiennej adres: Skarżysko Kamienna, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, która prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Strona 3 z 15

4 Akcyjna z siedzibą w Lublinie, KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł w całości opłacony: Telefon: (41) , , Fax.: (41) , Witryna WWW: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku. 3. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami. Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony, do stosowania z dniem r., Zarządzeniem nr 50/14 Prezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dnia r. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest w formie pisemnej w języku polskim Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania zakupowego bez podania przyczyny. (pkt Unieważnienie postępowania podp Regulaminu zakupów PGE Dystrybucja S.A. ) 4. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej: 5. TRYB POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO 5,1. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. oraz na podstawie niniejszej SIWZ. 5,2. Postępowanie zakupowe oraz wszelka korespondencja prowadzone jest w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja przesłana w formie elektronicznej (e mail) lub faksem spełnia wymóg pisemności. 6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/ZAKUPU 6.1. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: , Przedmiotem zamówienia jest Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja w następującym zakresie określonym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ Wykaz oraz ilość urządzeń podlegających serwisowi przeglądom: HPM M58UA + HCE33 szt. 5 HPM M29UA + HCE33 szt. 1 HPSE/SC 14 szt. 1 HPM M29UA + HCE33 szt. 2 Strona 4 z 15

5 7. UWAGI DLA WYKONAWCÓW PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna 7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie części zamówienia podwykonawcom 7.5. Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ pkt 22. 1/ INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ a) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt i ). Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. Do udziału w aukcji zostanie zaproszonych 3 Wykonawców, których oferty papierowe przedstawiają najkorzystniejszy bilans cenowy zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi z pkt. 12 SIWZ. b) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający po aukcji elektronicznej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo negocjacji handlowych (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt ). Do udziału w negocjacjach handlowych zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy brali udział w aukcji elektronicznej. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcą jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt ). d) Wykonawca uczestniczący w aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczny formularz ofertowy podlegający procesowi aukcyjnemu/negocjacyjnemu, tzw. Formularz ofertowy po aukcji/negocjacji, który Zamawiający prześle Wykonawcom wraz z zaproszeniem do aukcji elektronicznej/negocjacji handlowych. 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany okres wsparcia serwisowego: od do MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA Jako miejsce realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna ul. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna. 10. TERMIN PŁATNOŚCI 10.1 Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia, podpisanego protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego, za każdorazową dostawę. Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. wz, protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Strona 5 z 15

6 Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN. 11. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu, 3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu O udzielenie zakupu może ubiegać się wykonawca, który: 1) Przedłożą ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez szczegółową analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawców. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 SIWZ W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli: 1/ Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub innych wymagań określonych przez Zamawiającego, 2/ Wykonawca nie wykonał umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, bądź znajduje się w sporze ze Spółką GK PGE, 3/ ogłoszono upadłość bądź likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, 4/ złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie będąc zaproszony do udziału w Postępowaniu, 5/ Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna. Nie wniesienie wadium przez Wykonawcę, (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 16) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 12. KRYTERIA OCENY OFERT Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium: cena brutto oferty 100% Strona 6 z 15

7 12.2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ), która otrzyma największą ilość punktów Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu ewentualnych rabatów oraz zniżek Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który w wyniku wyboru takiej oferty miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto przedmiotu zamówienia W cenie jednostkowej netto Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy w tym koszty dostawy Wartość netto uzyskuje się poprzez pomnożenie ilości jednostek przez cenę jednostkową netto towaru Wykonawca jest zobowiązany do określenia stawki % podatku VAT Wartość podatku VAT wartość (kwotę) podatku VAT zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, Wartość podatku VAT uzyskuje się przez pomnożenie ceny jednostkowej netto/ netto towaru przez stawkę % podatku VAT Cenę jednostkową brutto uzyskuje się poprzez dodanie do ceny jednostkowej netto wartości podatku VAT Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena oferty winna zawierać podatek VAT od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień składania ofert Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Cena oferty brutto winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie Oferta winna zawierać ostateczną sumaryczną wartość zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) Cena oferty (wartość brutto) winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie Wszystkie ceny i wartości kwotowe należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 14. ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oferta winna składać się z następujących elementów: Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ. Strona 7 z 15

8 14.2. Zaakceptowany i parafowany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Projekt Umowy załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia. (Załącznik nr 3 do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub decyzję potwierdzającą, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). UWAGA: w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt.14.3 do 14.6 składa każdy podmiot Dokument potwierdzający autoryzacje producenta firmy Emerson w zakresie serwisu przedmiotu zamówienia Oryginał imiennego upoważnienia (pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w tym do podpisania oferty wraz z załącznikami do SIWZ oraz zaakceptowania i parafowania Projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, uczestniczenia w negocjacjach handlowych, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia: a) oznaczenie stron, b) wskazanie Lidera konsorcjum c) jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia d) odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego(art. 366 Kodeksu cywilnego), e) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia f) zasady działania uczestników konsorcjum z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt SIWZ, winno być wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia na rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y nie uprawnione do reprezentowania lidera konsorcjum zgodnie z dokumentem, o którym mowa w pkt Strona 8 z 15

9 SIWZ wystawionym na rzecz lidera konsorcjum, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego z uczestników konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum. Dokumenty, o których mowa w pkt 14.3.,14.4., i 14.6 SIWZ winny być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców. Dokumenty, o których mowa w pkt. 14 należy załączyć w oryginale lub odpisie (z wyłączeniem pkt. 14.8) poświadczonym na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do jej prawdziwości). Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 15. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta winna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt. 14 SIWZ Oferta winna zawierać SPIS TREŚCI uwzględniający: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przedstawienia oferty zgodnie z jej wymogami Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przedstawionym aktem rejestrowym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Zamawiający wymaga aby następujące dokumenty: 1\ Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ), 2\ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ oprócz podpisu (podpisów) osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy dodatkowo były opatrzone pieczęcią firmową oraz pieczęcią imienną osób reprezentujących Wykonawcę Dokumenty wymienione przez Zamawiającego w pkt SIWZ winny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ Dokumenty stanowiące ofertę należy ułożyć w kolejności wymienionej w punktach 14 niniejszej SIWZ Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. z późn. zm.), Strona 9 z 15

10 winny być przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (paczce lub kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania (paczki lub koperty) Opakowanie (paczka lub koperta) winno być zaadresowane na adres Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Departament Logistyki ul. Szydłowiecka 26 A Skarżysko Kamienna i oznaczona napisem: Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja ZNAK POSTĘPOWANIA: 140/GL/LZA/AB/ WADIUM nie dotyczy Nie otwierać przed dniem roku przed godz. 10: OPIS SPOSBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie Wykonawcy musi być sformułowane na piśmie i dostarczone do Zamawiającego (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko Kamienna pokój nr 213 Sekretariat na II piętrze), w terminie nie późniejszym niż na 3 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający zamieści wyjaśnienia dotyczące SIWZ oraz postępowania będą umieszczane na stronie internetowej Osobami upoważnionymi do kontaktowania z Wykonawcami są: w sprawach proceduralnych Agnieszka Brodniewicz e mail: w sprawach technicznych: Wanda Goncerzewicz e mail: Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do UWAGA: (Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego oraz nazwą zadania) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania w formie elektronicznej lub faksem za skuteczne dostarczenie uważa się moment potwierdzenia. Strona 10 z 15

11 17.7. Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję o wprowadzeniu modyfikacji treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym lub SIWZ w szczególności opisu przedmiotu Zakupu, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia, warunków udziału w postępowaniu, wymagań dotyczących dopuszczenia Wykonawców do kolejnego etapu Postępowania zakupowego (warunki prekwalifikacji), jak również IPU albo projektu Umowy zakupowej. uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin składania Ofert Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu na stronie internetowej. Modyfikacja SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu jest wiążąca dla Wykonawców. 18. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia r. do godz. 8:00 w: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Departament Logistyki ul. Szydłowiecka Skarżysko Kamienna pokój nr 213 Sekretariat na II piętrze Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert Zmiana lub wycofanie oferty winno być opisane nr i nazwą postępowania oraz zaadresowane w ten sam sposób co oferta, odpowiednio opatrzone napisem WYCOFANIE, ZMIANA Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą odnosiły się do terminu zmienionego O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. 19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych i bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy. Strona 11 z 15

12 19.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, o którym mowa w pkt 16.1, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 20. OTWARCIE OFERT NIEJAWNE Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna Departament Logistyki Wydział Zamówień ul. Szydłowiecka 26 a, Skarżysko Kamienna świetlica na parterze Wszystkie oferty doręczone do Zamawiającego po terminie złożenia zostaną zwrócone Otwarcie ofert jest niejawne Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 21. BADANIE OFERT Wszystkie oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym W toku badania i oceny wniosków lub Ofert Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków lub Ofert oraz złożonych oświadczeń lub dokumentów. Komisja Przetargowa może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym, lub SIWZ, lub złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie Komisja Przetargowa poprawia w ofercie oczywiste omyłki i zawiadamia Wykonawcę o ich poprawieniu oraz prawie Wykonawcy do wniesienia sprzeciwu w wyznaczonym terminie. W przypadku innych omyłek Komisja przetargowa może wezwać Wykonawcę do ich poprawienia w wyznaczonym terminie W Postępowaniu zakupowym Zamawiający może zdecydować o odrzuceniu Oferty Wykonawcy, jeżeli: 1/. oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, 2/. oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zakupu, 3/. oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa, 4/. Wykonawca nie poprawił omyłek w Ofercie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie wyraził zgody na poprawienie oczywistych omyłek przez Zamawiającego, 5/. Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie Zamawiającego, 6/. wykonawca złożył Ofertę lub ofertę wstępną nie będąc zaproszony do jej złożenia. Oferta odrzucona nie podlega ocenie i jest nieważna 22. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej zgodnie z pkt i Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający po Strona 12 z 15

13 dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dopuści i zaprosi do aukcji elektronicznej 3 wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty papierowe. Jeżeli zostanie złożona tylko 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający zgodnie z pkt Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A. przewiduje przeprowadzenie negocjacji handlowych z Wykonawcą Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres e mail podany w formularzu oferty, instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Oferenta oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO AUKCJI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PODRĘCZNIKA OFERENTA Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w aukcji elektronicznej 3 Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty papierowe oraz oferty niepodlegające odrzuceniu. W zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej Zamawiający poinformuje Wykonawców o: pozycji złożonych przez nich ofert, stronie internetowej na której odbędzie się aukcja, https://swpp.gkpge.pl minimalnych wartości postąpień składanych w toku aukcji elektronicznej, terminie otwarcia aukcji elektronicznej, terminie i warunkach zamknięcia aukcji elektronicznej, sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej Zamawiający informuje, iż przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa [PLN] Zamawiający podaje wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców przystępujących do udziału w aukcji: a) nazwa i NIP Wykonawcy oraz imię, nazwisko, e mail i nr telefonu osoby do kontaktów podczas aukcji Dodatkowe informacje dla Wykonawców dotyczące aukcji elektronicznej: a) Aukcja jest jednoetapowa. Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej wynosić będzie: 20 min. b) Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi wraz z upływem podstawowego czasu trwania aukcji elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. c) Jeżeli w ciągu ostatnich 5 minut czasu trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta (zgłoszone nowe postąpienie) aukcja zostanie automatycznie przedłużona o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę od chwili złożenia nowej oferty, o ile nie nastąpi nowe postąpienie. d) Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej dynamicznej, co oznacza, że każda oferta cenowa wykonawcy zostanie przyjęta przy minimalnej wartości postąpienia, tylko wówczas gdy będzie ona niższa od aktualnej oferty Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia ceny uprzednio złożonej oferty. e) Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i wydatki niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. f) Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu, aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. g) W trakcie aukcji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Strona 13 z 15

14 h) Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie w jakim złożył on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania oferta nie ulega zmianie i) Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej wszystkie wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawca będą sobie przekazywać drogą elektroniczną j) W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający ma prawo wstrzymać aukcję lub ją unieważnić. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres e mail podany w formularzu oferty. k) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych niezbędne do udziału w aukcji: Komputer klasy PC z procesorem min. Pentium 133 Mhz; Pamięć operacyjna min. 64 MB; System operacyjny MS Windows w wersji 98 lub wyższej; Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej lub MS Explorer w wersji 5.5 SP 1 lub wyższej; Połączenie z siecią Internet o szybkości transmisji nie mniejszej niż 56 kb/s W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający po aukcji elektronicznej zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowo negocjacji handlowych (podstawa prawna: Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. pkt ). Do udziału w negocjacjach handlowych zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy brali udział w aukcji elektronicznej Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych. Oferta Wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą Ofertę w toku aukcji elektronicznej Jako najkorzystniejsza zostanie wskazana oferta, która z ostatniego etapu postępowania (po aukcji elektronicznej lub po negocjacji) uzyskała najniższą cenę. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego (maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych) pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji elektronicznej i/lub negocjacji handlowych. Wykonawca uczestniczący w aukcji dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej ostateczną ofertę formularz ofertowy po aukcji, podlegającej procesowi aukcyjnemu, tj. na które złożył uprzednio ofertę Ofertę po aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych Wykonawca może przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiającego, podane w SIWZ. Oferta po aukcji elektronicznej lub negocjacjach handlowych winna być podpisana zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty złożonej w aukcji elektronicznej, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. 23. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24. UMOWA PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarzysko Kamienna zawrze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione w SIWZ wymagania oraz przedłoży ofertę najkorzystniejszą w według kryteriów przyjętych w niniejszym SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą Zawarcie umowy nastąpi w terminie 5 dni licząc od daty przekazania przez Zamawiającego Strona 14 z 15

15 zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną. Podpisanie umowy nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej bądź utrudniającej realizację przedmiotu Umowy, 2) zmiany obowiązującej stawki VAT, 3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na umotywowany, pisemny wniosek jednej ze Stron Umowy, przedstawiony drugiej stronie Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę, uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy), nie potwierdził wynegocjowanych warunków w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty złożonej w aukcji elektronicznej, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert. 25. UWAGI KOŃCOWE Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:http://skarzysko.pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi.html Ponadto Wykonawca który złożył Najkorzystniejszą Ofertę otrzyma informację e mailem, faksem lub w innej formie wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym o wyniku Postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców informuje o jego zakończeniu Wykonawca, którzy złoży najkorzystniejszą ofertę zostanę powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy Regulamin Zakupów PGE Dystrybucja S.A. jest do wglądu od poniedziałku do piątku od godz do w Departamencie Logistyki, Wydział Zamówień, ul. Szydłowiecka 26, Skarżysko Kamienna oraz dostępny na stronie internetowej SIWZ wraz z załącznikami nie może być wykorzystywana przez Wykonawców do innych celów. 26. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ Formularz ofertowy załącznik nr 1 do SIWZ Projekt Umowy załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia załącznik nr 3 do SIWZ Warunki świadczenia przeglądów i serwisu załącznik nr 4 do SIWZ Program konserwacji załącznik nr 5 do SIWZ. Strona 15 z 15

16 Załącznik Nr 1 do SIWZ Ofertę sporządzono dnia.... Pieczęć firmowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY Postępowanie prowadzone według Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A.. Przedmiotowe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. 1. Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa: Siedziba NIP REGON Nr telefonu/faks Adres Nazwa:* Siedziba* NIP REGON* Nr telefonu/faks* Adres * (w przypadku oferty składanej przez kilku Wykonawców wspólnie (konsorcjum) należy wskazać wszystkich Wykonawców ze wskazaniem lidera konsorcjum) 2. Dane dotyczące Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, adres: Al. M. J. Piłsudskiego 51, Skarżysko Kamienna, która działa w imieniu: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: zł w całości opłacony, 3. Przedmiot zamówienia/zakupu 3.1. Nazwa przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: , Przedmiotem zamówienia jest Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowej systemu chłodzenia klimatyzacja w następującym zakresie określonym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. 4. Zobowiązania Wykonawcy. Strona 1 z 3

17 Załącznik Nr 1 do SIWZ 4.1. Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym w trybie przetargu nieograniczonego na Serwis infrastruktury w CPOD i serwerowni rezerwowejsystemu chłodzenia klimatyzacja w następującym zakresie określonym w załączniku nr 4 i 5 do SIWZ. oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę: Cena netto:... zł (słownie:...) podatek VAT:... zł Cena brutto:...zł (słownie:...) 5. Oświadczenia Wykonawcy Zobowiązuję się do realizacji dostaw zgodnie z warunkami i terminem realizacji dostaw określonym w pkt. 8 SIWZ oraz zgodnie z miejscem realizacji dostaw określonym w pkt. 9 SIWZ Akceptuję termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu umowy, podpisanego protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego za zrealizowaną dostawę Zapoznałem się ze SIWZ wraz z załącznikami akceptuję je w całości i nie wnoszę do nich zastrzeżeń Akceptuję wskazany w SIWZ okres związania ofertą Oświadczam, że załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK) Oświadczam, że oferta nie zawiera*/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje poufne są zawarte na następujących stronach oferty i zostały opatrzone napisem POUFNE Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do porozumiewania się z Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: (imię i nazwisko). tel.: e mail: Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy do przeprowadzenia aukcji/ negocjacji w niniejszym postępowaniu jest: (imię i nazwisko). tel.: e mail: Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować na: e mail: W przypadku wyboru naszej firmy do realizacji przedmiotu zamówienia osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Wykonawcy będzie: (imię i nazwisko)... tel.:.. Strona 2 z 3

18 Załącznik Nr 1 do SIWZ e mail: Załączniki do oferty: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Załącznik do oferty zawierają... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie z wymogami SIWZ. *) niepotrzebne skreślić (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 3 z 3

19 Departament Logistyki Nr postępowania 140/GL/LZA/AB/2015 UMOWA Nr 140/GL/LZA/AB/2015 Serwis wraz z przeglądami klimatyzacji w CPOD i serwerowni rezerwowej zawarta w dniu r. w Skarżysku Kamiennej pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie: Lublin, ulica Garbarska 21a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w całości opłacony, w imieniu, której działa: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko Kamienna z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, adres: Skarżysko Kamienna, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, reprezentowany przez:.., na podstawie pełnomocnictwa z dnia.. zwany dalej Zamawiającym, a, zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez.. pod numerem.., NIP:., REGON:, reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zakupów PGE Dystrybucja S.A Przedmiotem zamówienia jest roczny serwis wraz z przeglądami klimatyzacji precyzyjnej Emerson znajdującej się w pomieszczeniach CPOD oraz w serwerowni rezerwowej. Szczegółowy zakres opis zasad serwisowych jest zamieszczony w załączniku nr 6 Warunki świadczenia serwisu oraz załączniku nr 7 Program konserwacji. 2. Wykaz oraz ilość urządzeń podlegających serwisowi i przeglądom: HPM M58UA + HCE33 szt. 5 HPM M29UA + HCE33 szt. 1 HPSE/SC 14 szt. 1 HPM M29UA + HCE33 szt Wartość umowy wynosi: netto: zł. (słownie:. złotych) brutto: zł. (słownie:. złotych) 4. Płatności za usługę, w wysokości równej 1/12 wartości umowy wskazanej w 1 ust 2, realizowane będą w cyklach miesięcznych. 5. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia towarów oraz prawidłowo wystawionej faktury VAT zawierającej nr zamówienia Zamawiającego. Strona 1 z 4

20 Departament Logistyki Nr postępowania 140/GL/LZA/AB/ Oryginał faktury VAT wraz z niezbędnymi załącznikami, potwierdzającymi dostarczenie/odebranie przedmiotu umowy (np. protokół odbioru), należy przesyłać na adres: Skrytka Pocztowa nr 227 Iron Mountain Polska Sp. z o. o. ul. Jacka Malczewskiego Radom 9 lub adres poczty elektronicznej: 7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca wystawi fakturę na dostarczone towary po zmianie przepisów prawa posługując się stawką VAT obowiązującą w momencie wystawienia faktury. Podatek VAT zostanie obliczony od cen netto podanych w ofercie zgodnie z ust Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. 9. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z Regulaminem Zakupów PGE Dystrybucja S.A. 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 2 a) jeżeli w stosunku do Wykonawcy wszczęte zostanie postępowanie układowe lub upadłościowe, b) w przypadku naruszania umowy przez Wykonawcę w skutek zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: nie dotrzymania terminu realizacji Umowy po przekroczeniu terminu realizacji o 7 dni, realizacji Umowy niezgodnie z wymogami jakościowymi zawartymi w SIWZ. 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przesłance odstąpienia pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy strony mają prawo dochodzić kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w wysokości 1% od wartości netto przedmiotu umowy (wynikającej z 1 ust. 3) nie zrealizowanego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, b) w wysokości 1% wartości netto zareklamowanego przedmiotu umowy (wynikającej z 1 ust. 3) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad jakościowych i/lub ilościowych, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie reklamacji, c) w wysokości 5% wartości netto przedmiotu umowy (wynikającej z 1 ust. 3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca. Strona 2 z 4

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo