Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1)"

Transkrypt

1 Klimatyzacja nowoczesnych serwerowni o dużej gęstości mocy (cz. 1) Wprowadzenie bardziej wydajnych serwerów 1U oraz serwerów typu blade spowodowało całkowitą zmianę podejścia do klimatyzacji pomieszczeń komputerowych. Dopiero w roku 2001 w Stanach Zjednoczonych zauważono, że zasady projektowania infrastruktury chłodzenia instalacji newralgicznych, takich jak ośrodki przetwarzania danych i serwerownie, nie zmieniły się od roku Od tego czasu powstało kilka organizacji zajmujących się problemami chłodzenia w Data Center, głównym jest tzw. ASHRAE TC9.9 Committee, która wydała szereg publikacji o nazwie Ashrae Datacom Series. Mamy nadzieję ze opisane poniżej wskazówki i rozwiązania pomogą inżynierom w dokonaniu najlepszego wyboru z punktu widzenia efektywności, kosztów wdrożenia i eksploatacji systemu klimatyzacji dla współczesnych pomieszczeń komputerowych. Oczywiście wraz ze wzrostem gęstości mocy w centrach przetwarzania danych niezmienne zostają takie parametry jak nadmiarowość, czystość powietrza, bezpieczeństwo pracy, wilgotność itp. W ciągu w sumie krótkiego czasu powstały tysiące stron opracowań oraz wdrożono urządzenia i układy klimatyzacyjne, których celem było poradzenie sobie z problemem wysokich gęstości mocy i to zarówno w Centrach Danych już pracujących, jak i w nowoprojektowanych. O ile w nowo projektowanych pomieszczeniach komputerowych wstępnie wiemy w jakich granicach możemy się poruszać, o tyle w istniejących Centrach Danych cały system klimatyzacji musi zostać zmodernizowany i rozbudowany w większości przypadków bez możliwości przerwania pracy centrum. Poza prostym, ale skrajnie nieekonomicznym rozwiązaniem zapewniającym dostarczenie np. 25 kw chłodu do każdej obudowy, zaprojektowanie nowego albo rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji stawia przed projektantem wiele trudności oraz generuje wiele możliwych rozwiązań. Brak krajowych opracowań oraz trudności z dostępem do opracowań amerykańskich powodują, że użytkownicy i firmy obsługujące centra danych nie zawsze radzą sobie z problemami stojącymi przed systemami klimatyzacji dla stale zwiększających się obciążeń. Frustrację użytkowników działających Centrów pogłębia fakt, że często teoretycznie dysponują one odpowiednim zapasem mocy chłodzenia. W skrajnym przypadku niewydolnego systemu klimatyzacji z jakim się zetknęliśmy, duża serwerownia dysponowała ponad 3-krotnym zapasem mocy chłodniczej w stosunku do rzeczywistych zysków ciepła.

2 Rys. 1. Gęstość mocy na poziomie szafy, rzędu i pomieszczenia, z uwzględnieniem przestrzeni komunikacyjnej i serwisowej Rys. 2. Klasyczny układ chłodzenia pomieszczeniowego - nawiew górą powrót swobodny Określenie gęstości mocy Do niedawna dla pomieszczenia komputerowego wielkością określającą wytyczne mocy chłodniczej dla klimatyzacji była gęstość mocy przypadająca na jednostkę powierzchni podawana w watach na m 2 powierzchni. Obecnie przy określeniu ilości ciepła jakie należy usunąć z pomieszczeń komputerowych stosuje się dwa określenia, gęstości mocy" oraz mocy zainstalowanej w jednej szafie serwerowej. Gęstość mocy zwykle jest określeniem odnoszącym się do powierzchni zajmowanej przez szafy serwerowe wraz z przestrzenią komunikacyjno-serwisową wokół nich. Przy projektowaniu trzymanie się wytycznej np. średniej gęstości mocy dla serwerowni jest dzisiaj określeniem niejednoznacznym ze względu na to, że różnice w gęstości mocy na poziomie szafy, rzędu czy poziomie pomieszczenia mogą się bardzo różnić, a różnice te mają decydujący wpływ na konstrukcję systemu chłodzenia. Określenie średniej gęstości mocy dla rzędu lub wydzielonej strefy wysokiej gęstości mocy powinno raczej być wynikiem pracy projektanta, a nie wytyczną Inwestora. Na szczęście od dłuższego czasu wytyczne dla projektowania nowych pomieszczeń komputerowych w których planowane jest użycie np. serwerów typu Blade, opierają się na wstępnym określeniu

3 przez zamawiającego jaka będzie ilość szaf rakowych nisko- i średnio obciążonych (np. do 6 kw) oraz podaniu ilości szaf wysoko-obciążonych (np. do 25 kw). Rys. 3. Uniwersalny rozkład "hot isle cold isle" Określenie sposobu rozdziału powietrza w pomieszczeniu W chwili obecnej wyjściowymi warunkami przy określaniu sposobu rozdziału i chłodzenia powietrza w pomieszczeniu powinny być: dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do strefy zasysania powietrza przez każdy serwer, o optymalnej temperaturze C i wilgotności nie niższej niż 45%; odprowadzenie z obudowy/serwera nie mniejszej ilości powietrza niż dostarczyliśmy; zabezpieczenie przed przedostawaniem się gorącego powietrza w strefę zasysania. Spełnienie w/w warunków w sposób nieprzerwany i maksymalnie bezpieczny (nadmiarowy) determinuje system klimatyzacji wraz z wstępnym określeniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz z wymogami jakie muszą być spełnione w pomieszczeniu. Im wyższe są zakładane gęstości mocy w pomieszczeniach komputerowych tym większy jest wpływ projektanta klimatyzacji na ogólną architekturę pomieszczenia, czy wręcz całego Data Center. Bazując na powyższych warunkach można obecnie rozróżnić 4 podstawowe strategie chłodzenia we współczesnych pomieszczeniach komputerowych w zależności od mocy zainstalowanej w jednej szafie rakowej: chłodzenie powietrza w pomieszczeniu - do 2 kw na szafę rakową; chłodzenie powietrza w strefie zimnej i gorącej - do 8 kw na szafę rakową; chłodzenie z wykorzystaniem zamknięcia" strefy gorącej lub zimnej kw na RLU; chłodzenie szaf rakowych - do 40 kw na szafę rakową. Wszystkie wymienione powyżej metody chłodzenia można stosować w jednej serwerowni rozdzielając strefy chłodzenia w zależności od wydajności. Chłodzenie pomieszczeniowe Typowym przykładem chłodzenia pomieszczeniowego jest układ z szafami klimatyzacyjnymi z nawiewem górnym i powrotem swobodnym od frontu. Ciągle w zastosowaniu np. dla pomieszczeń

4 UPS i baterii z nastawą C Chłodzenie w układzie strefa gorąca -strefa zimna" Dzisiaj zaczynając projektowanie serwerowni z szafami średnio obciążonymi (maksymalnie 6 do 8 kw) przyjmujemy za pewnik rozkład szaf rakowych w układzie strefa zimna - strefa ciepła". Za optymalny układ w tej chwili uznaje się konfigurację: strefa zimna 120 cm, strefa gorąca cm. Ustalenie tych wielkości poprzedziły jednak długie badania numeryczne i laboratoryjne nad optymalnym i uniwersalnym rozkładem serwerowni, przy czym większość badań opisywana była dwoma kluczowymi indeksami SHI (Supply Heat Index) i RHI (Return Heat Index). Indeksy SHI i RHI Wielkość SHI opisana matematycznie w [1] określa w jakim stopniu gorące powietrze usuwane z raków miesza się z zimnym powietrzem dostarczanym do strefy zimnej, natomiast wielkość RHI jest indeksem opisującym w jakim stopniu gorące powietrze z raków miesza się z zimnym powietrzem zanim powróci do klimatyzatorów. Suma obu indeksów zawsze jest równa 1, co oznacza, że im wyższa wartość RHI tym jest lepszy rozkład przepływu powietrza i mniejsze mieszanie powietrza gorącego z zimnym. Jednym z pierwszych oczywistych wniosków wynikającym z analizy indeksów było, że doprowadzenie układu klimatyzacyjnego do formy w której SHI =0 oraz RHI =1, jest rozwiązaniem wszelkich problemów z klimatyzacją. Oczywiście powstały takie układy klimatyzacyjne oraz klimatyzatory, które działają w takich systemach, jednakże ich bardzo wysokie koszty oraz duży wpływ na inne instalacje w pomieszczeniach komputerowych powodują, że zasadność ich stosowania wymaga złożonej analizy. Indeksy RHI i SHI sąnie tylko narzędziem do zrozumienia przepływu ciepła w pomieszczeniach komputerowych, ale sugerują także sposoby do zwiększenia wydajności energetycznej systemów klimatyzacji. Poprawnie zaprojektowanym układzie klimatyzacyjnym, po zapewnieniu wszystkim serwerom odpowiedniej temperatury i ilości powietrza na zasysaniu, o sprawności energetycznej systemu klimatyzacji świadczy temperatura powietrza powracającego do klimatyzatora, im wyższa (oczywiście w dopuszczalnym dla klimatyzatora zakresie zwykle do 30 C) tym lepiej. Indeks RCI Następnym z indeksów wprowadzonym w toku analiz problemów chłodzenia współczesnych pomieszczeń komputerowych był indeks RCI (Rack Cooling Index), czyli Indeks Chłodzenia Szaf Rakowych. Ogólnie służy on do określania skuteczności chłodzenia raków oraz wyznaczania wydajności energetycznej systemów klimatyzacyjnych, co jest możliwe dzięki dwóm podindeksom RCIHI oraz RCILO. Pierwszy indeks RCIHI mierzy procent szaf rakowych dla których temperatury powietrza na zasysaniu przez sprzęt komputerowy są niższe lub równe przyjętym standardom. RCIHI = 100% oznacza, że temperatura na zasysaniu sprzętu we wszystkich szafach rakowych jest niższa lub równa przyjętym standardom. Drugi indeks RCILO określa jaka ilość sprzętu otrzymuje powietrze o temperaturze zbyt niskiej w stosunku do wymagań producentów. RCILO = 100% oznacza, że temperatura na zasysaniu sprzętu we wszystkich szafach rakowych jest wyższa lub równa od rekomendowanej. We wstępnej fazie badań nad indeksem w klasycznych serwerowniach z nawiewem dolnym spod podłogi i szafach klimatyzacyjnych z bezpośrednim odparowaniem wartość indeksu RCILO = 40%, co oznaczało, że aż 60 procent sprzętu zasysało powietrze o niepotrzebnie niskiej temperaturze. Najdokładniejszym sposobem określenia optymalnych temperatur są wytyczne producentów sprzętu, ale analiza taka jest bardzo pracochłonna. W związku z tym w chwili obecnej przyjmuje się standard

5 ASHRAE Thermal Guideline (20-25 C) dla środowisk CLASS 1, albo NEBS (18-27 C), przy czym przy projektowaniu i późniejszym ustawianiu nawiewów zakładamy zwykle temperatury z przedziału (18-22 C). Doświadczenia z uruchomiania systemów klimatyzacyjnych w serwerowniach, wykazały że spełnienie w/w indeksów jest możliwe przy podniesieniu aż do 27 C nastaw na szafach klimatyzacyjnych zasilanych wodą lodową. Niestety zmiana nastawy temperatury (zwykle średnia temperatura powietrza powracającego) na sterownikach szaf klimatyzacyjnych na wyższą niż 22 C, spotyka się z powszechnym (piszę oględnie żeby nikogo nie urazić) oporem. Kilku użytkowników udało się przekonać do prób z podnoszeniem temperatur powietrza do 26 C, a jedna duża serwerownia od roku pracuje z powodzeniem na nastawach 27 C. Indeksy RCI miały decydujący wpływ na opracowanie zupełnie nowych rodzajów systemów klimatyzacyjnych, przy czym co ciekawe dwa najdoskonalsze systemy na rynku, czyli rzędowy APC RC system oraz LiebertXD (od niedawna jest model rzędowy) bazując na odmiennych ideach są równie skuteczne. Podstawowe wytyczne dla układu hot isle-cold isle" O ile zaprojektowanie takiego układu jak na rysunku 3 dla kompletnego i z góry znanego obciążenia poszczególnych szaf rakowych jest zadaniem prostym o tyle utrzymanie tego układu w warunkach pracy serwerowni jest, jak się okazuje, bardzo trudne i wymaga zachowania kilku reguł postępowania przy wprowadzaniu zmian i dostawianiu dodatkowego sprzętu komputerowego. Ciąg dalszy artykułu w wydaniu 8/2008 Źródło: Chłodnictwo i klimatyzacja 7/2008 Autor: Maciej ŻUK Dyrektor Działu Klimatyzacji Precyzyjnej, ZECHIK Sp. z o.o. KONTAKT Chłodnictwo & Klimatyzacja Tel: Fax: Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej Warszawa

Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych

Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych Strategie wdrażania serwerów typu blade w istniejących centrach danych Neil Rasmussen White Paper 125 Streszczenie Serwery typu blade pracują przy gęstościach mocy, które przekraczają wydajność zasilania

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą

Nie ma tu znaczenia, czy firma lub instytucja. Data Center i wszytko pod kontrolą i wszytko pod kontrolą DCSerwis.pl Każda współczesna organizacja, która swoje działanie opiera na usługach IT, może być schematycznie pokazana jako piramida zależności, której podstawę stanowią elementy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów

Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów Dlaczego i w jaki sposób systemy chłodzenia o znaczeniu krytycznym różnią się od typowych klimatyzatorów White Paper 56 Wersja 2 Streszczenie Współczesne pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym wymagają

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej

Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej Energetyka Przemysł Telekomunikacja Trakcja Automatyka Sterowanie Informatyka Budownictwo Kolej 11/2011 Rok 2, numer 2 Power News TEMATY NUMERU Zadanie na dziś - Stworzyć akumulatorownię Stworzenie akumulatorowni,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad.

Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. Prof. zw. Edward Szczechowiak, dr inż. Mieczysław Porowski KLIMATYZACJA z CHŁODNICTWEM Kierunek: Inżynieria Środowiska Rok III R. akad. 2006/07 Literatura 1. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną

Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych Z-6 Zarządzanie usługami informatycznymi oraz infrastrukturą informatyczną (Z6)06.30.002.6 (OI)07.30.002.6 (Z2)02.30.007.6 Warszawa 2006 2 3 Zarządzanie usługami

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH

SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH 3 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE O AUTORACH A 1 STANDARDY BIUROWE 2 Streszczenie 3 Standardy Biurowe klasyfikacja 4 Klasa obiektu Tabela klasyfikacji B I KRYTERIA KRYTERIUM JAKOŚCI PRZESTRZENI BIUROWEJ 1 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Rittal The System. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT. Faster Better Worldwide. BROSZURA REFERENCYJNA

Rittal The System. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT. Faster Better Worldwide. BROSZURA REFERENCYJNA Rittal The System. Faster Better Worldwide. Innowacje systemowe dla infrastruktury IT BROSZURA REFERENCYJNA Prosta droga do idealnego centrum obliczeniowego Centra obliczeniowe są złożonymi systemami.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?

Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną? Poradnik dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku Niniejszy poradnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NA MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY IT SYNTHOS S.A. CZĘŚĆ B WYMAGANIA TECHNICZNE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Synthos S.A. w Oświęcimiu zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y Załącznik nr 5 do Oferty Ramowej Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y DO OFERTY OKREŚLAJĄCEJ RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dla tych którzy podążają za trendami w inteligentnych rozwiązaniach inżynieryjnych NEWSLETTER WYDANIE 29, LUTY 2015

Spis treści. Dla tych którzy podążają za trendami w inteligentnych rozwiązaniach inżynieryjnych NEWSLETTER WYDANIE 29, LUTY 2015 NEWSLETTER WYDANIE 29, LUTY 2015 Dla tych którzy podążają za trendami w inteligentnych rozwiązaniach inżynieryjnych Spis treści Wiadomości Temat numeru. Innowacyjne rozwiązania chłodzenia ograniczają koszty

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości

jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Analiza outsourcingu IT jako metody zarządzania kosztami i podnoszenia jakości Kiedy opłacalne jest korzystanie z usług zewnętrznych firm w tym z usług dzierżawy aplikacji? Dla jakich firm są to usługi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo