Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z Platformą epuap"

Transkrypt

1 Korzyści, zobowiązania i wymagania dla współpracy instytucji publicznych z MSWiA, dn r. Platformę epuap można scharakteryzować przez następujące trzy cele przyświecające jej realizacji: 1. Dostarczenie usług epuap dla instytucji publicznych, które ułatwią tym instytucjom świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. 2. Udostępnienie infrastruktury dla wymiany informacji pomiędzy instytucjami publicznymi oraz dla tworzenia usług złożonych, składających się z usług atomowych świadczonych przez potencjalnie różne instytucje publiczne. 3. Udostępnienie odbiorcom usług publicznych (obywatele, przedsiębiorstwa) pojedynczego punktu dostępowego w Internecie, w którym zagregowane będą usługi świadczone przez instytucje publiczne. Powyższe cele realizowane będą przy dwu podstawowych założeniach: a) Zachowanie jawności, otwartości oraz neutralności technologicznej interfejsów systemów teleinformatycznych. b) Dążenie do jak największej standaryzacji formatów danych wymienianych pomiędzy: instytucjami publiczne - usługobiorcy oraz pomiędzy samymi instytucjami publicznymi. epuap stanowi szansę dla instytucji publicznych by w sposób jednolity udostępniały usługi nie ponosząc przy tym znaczących kosztów. W niniejszym dokumencie przedstawiono korzyści, zobowiązania oraz wymagania na współpracę pomiędzy instytucjami publicznymi decydującymi się na korzystanie z usług epuap, poruszając także techniczne aspekty zagadnienia. 1 Usługi oferowane przez epuap instytucjom publicznym 1.1 Usługi epuap epuap oferuje zestaw elementarnych usług, które umożliwiają instytucjom publicznym budowanie i udostępnianie usług publicznych kanałami elektronicznymi. Instytucje publiczne mają pełną swobodę w doborze zastosowanych usług, tj. równie dobrze mogą np. skorzystać z pojedynczej, wybranej usługi, jak i zastosować kilka wybranych usług epuap lub nawet wszystkie usługi jednocześnie. Dane przetwarzane przez usługi epuap na rzecz instytucji publicznych: a) pozostają ich własnością, tj. epuap zapewnia jedynie infrastrukturę sprzętowo - software ową, nie biorąc odpowiedzialności za jakość danych, ich kompletność czy zgodność ze stanem faktycznym; b) epuap zapewnia ich bezpieczeństwo w trakcie przetwarzania i przechowywania na platformie; gwarantowana jest integralność, dostępność, poufność (są udostępniane jedynie ich właścicielowi oraz podmiotom, którym właściciel zdecyduje się je ujawnić) Usługi bezpieczeństwa Usługi bezpieczeństwa obejmują w szczególności: Departament Informatyzacji MSWiA tel , tel./fax ul. Wspólna 1/3, Warszawa Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1/8

2 a) infrastrukturę katalogu użytkowników, zasobów i przywilejów, wraz z mechanizmami rozproszonego zarządzania (np. właściciele zasobów samodzielnie ustanawiają przywileje dostępu do swoich zasobów); b) mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników w kontekście katalogu j.w.; c) serwisy autoryzacji (badanie relacji użytkownik-zasób-przywilej); d) serwisy realizujące elementarne operacje niezbędne w związku z wykorzystaniem podpisu cyfrowego (bezpiecznego podpisu elektronicznego jak również innego rodzaju sygnatur cyfrowych sporządzanych z wykorzystaniem kryptografii z kluczem publicznym), np.: weryfikacja podpisu, sprawdzenie ważności certyfikatu (zagregowane OCSP), oznaczanie ( niekwalifikowane znakowanie) czasem, sporządzanie archiwalnej postaci podpisu (takiej, dzięki której podpis ważny jest dłużej niż ważność certyfikatu służącego do jego weryfikacji). Użytkownicy platformy samodzielnie, tj. bez weryfikacji przez organizację epuap, zakładają swoje profile oraz wypełniają je danymi. Nie stwarza to zagrożenia podszycia się pod kogoś (lub pod firmę), gdyż tak założone konto nie pozwala wykonywać żadnych czynności wymagających autoryzacji dostępu (możliwe są jedynie takie operacje jak np. przeglądanie treści portalu, przeglądanie katalogu usług). Aby móc wykonywać czynności, dla których wymagana jest autoryzacja, wymagane będzie uzyskanie dodatkowych uprawnień bądź ról, których nadanie będzie leżało w gestii konkretnej instytucji publicznej i może wiązać się z np. przeprowadzeniem postępowania weryfikacyjnego. Usługi bezpieczeństwa typowo będą wykorzystywane jako integralny element pozostałych usług platformy nie mniej w razie szczególnych potrzeb instytucje publiczne mogą wykorzystywać usługi bezpieczeństwa w sposób bezpośredni (jako infrastrukturę dla własnych szczególnych rozwiązań kanałów elektronicznych) Usługi komunikacyjne Usługi komunikacyjne to kluczowa grupa usług platformy umożliwiająca budowanie zasobów (tzw. skrytek) służących do przekazywanie informacji w postaci elektronicznej pomiędzy użytkownikami platformy w relacjach obywatel/przedsiębiorca instytucja publiczna oraz instytucja publiczna instytucja publiczna. Usługi komunikacyjne pomyślane są jako pewien elastyczny zbiór możliwości posiadający potencjał wsparcia wielu różnych zastosowań: a. proste przekazanie synchronicznego wywołania/transakcji (wtedy usługi pełnią funkcję swego rodzaju proxy), b. asynchroniczna komunikację (z kolejkowaniem transakcji), c. zastosowania związane ze wsparciem wymiany elektronicznych pism o znaczeniu urzędowym, z całym mechanizmem generacji urzędowych poświadczeń odbioru przekazywanych pism; Skrytki mogą być wykorzystywane przez instytucje publiczne jako elektroniczne skrzynki podawcze, tj. spełniają prawne wymogi nałożone na rozwiązania realizujące elektroniczne skrzynki podawcze. Obsługiwane jest także przekazywanie kilku pism zgrupowanych w jedną przesyłkę, tzw. e-paczkę. W zależności od potrzeb konkretnego zastosowania mogą być również wykorzystywane opcje wykrywania i eliminacji duplikatów, autoryzacji nadawcy (odbiorca autoryzowany musi być zawsze), zatrzymywania niepoprawnych dokumentów (np. niezgodnych z oczekiwanym wzorem lub zawierających dane niespełniające oczekiwań odbiorcy), oznaczania czasem przekazywanych dokumentów oraz sporządzenia archiwalnej postaci podpisów. Usługi komunikacyjne oferują modele nadawania i dostarczania dokumentów z wykorzystaniem usług frontend (patrz niżej) jak również modele oparte na HTTP(S) w modelu PUSH lub PULL oraz awaryjne modele nadawania/dostarczania wsadowego dla komunikacji z systemami nadawców/odbiorców. MSWiA 2/8

3 1.1.3 Usługi front-end Usługi front-end to grupa usług platformy przeznaczona przede wszystkim do wykorzystania przez przedsiębiorców/obywateli, ale również przez mniejsze instytucje publiczne. Podmioty te nie mają i nie muszą mieć własnych narzędzi służących do przygotowywania i bezpiecznego przetwarzania dokumentów elektronicznych w czasie załatwiania swoich spraw. Usługi front-end oferują takim podmiotom możliwość gromadzenia i zarządzania zasobami dokumentów dotyczących bieżących spraw oraz wykonywania operacji na dokumentach elektronicznych (tworzenie, edycja, wizualizacja, podpisywanie itp.). W sposób naturalny usługi front-end zintegrowane są z usługami komunikacyjnymi platformy umożliwiając nadawanie/odbierania dokumentów do/ze skrytek. Wykorzystując określone definicje dostarczone przez instytucje publiczne świadczące usługi poprzez epuap (tzw. formularze), osoby korzystające z usług front-end mogą w wygodny sposób tworzyć i edytować dokumenty związane z tymi usługami. Innymi słowy, usługi front-end umożliwią instytucjom publicznym udostępnienie środowiska (aplikacji online), w którym przedsiębiorcy i obywatele będą mogli, z wykorzystaniem zdefiniowanych przez instytucje publiczne wzorów dokumentów oraz stworzonych dla nich formularzy, pracować z dokumentami, które wymagane są w komunikacji pomiędzy instytucją a przedsiębiorstwem/obywatelem. Wyrafinowane formularze mogą zawierać wiele logiki ułatwiającej stworzenie poprawnych dokumentów, możliwe jest zdefiniowanie np. takich operacji jak: automatyczne utworzenie odpowiedzi na dokument, automatyczne wypełnienie/przeliczenie pewnych pól dokumentu zgodnie z zadanymi regułami możliwość automatycznego wypełnienia pewnych pól dokumentu danymi pobranymi z rejestrów weryfikacja treści dokumentu wybór właściwego adresata dokumentu Usługi koordynacyjne Usługi koordynacyjne są grupą usług platformy służąca do budowy i udostępnienia złożonych usług publicznych powstających jako kompozycja wielu prostszych usług. Usługi koordynacyjne są wykorzystywane wg scenariusza, w którym wiele różnych zasobów (usług) komponowanych jest w określony sposób, w wyniku czego powstaje zupełnie nowy zasób (usługa). Dla użytkownika takiego zasobu fakt, że pod spodem jest potencjalnie złożony proces koordynujący wiele różnych innych zasobów, jest nieinteresujący i niezauważalny. Jedna z instytucji biorących udział w procesie musi wystąpić w roli właściciela procesu koordynacyjnego, odpowiedzialnego za jego przebieg oraz efekty. W momencie wdrożenia i udostępnienia przez epuap usługi publicznej korzystającej z mechanizmów koordynacji (zwłaszcza w scenariuszu jednego okienka) epuap przestaje być wyłącznie bramą zapewniającą dostęp do usług realizowany poza epuap. epuap staje się wtedy istotnym ogniwem realizacji takiej usługi. Szczególnym planowanym zastosowaniem zdolności koordynacyjnych epuap jest koncepcja tzw. brokera rejestrowego, którego intencją jest stanowienie pewnej warstwę abstrakcji zbudowanej ponad kluczowymi wspólnymi zasobami informacyjnymi Państwa. Broker rejestrowy pozwoliłby klientom (głównie instytucjom publicznym) sięganie po te zasoby w sposób abstrahujący od ich umiejscowienia i aktualnej postaci, w oparciu o zapytania/polecenia formułowane wyłącznie w kategoriach konkretnej potrzeby informacyjnej (np. dotyczącej osoby) bez konieczności odnoszenia się do konkretnego rejestru lub nawet wielu rejestrów Usługi wsparcia płatności Usługi wsparcia płatności to usługi umożliwiające przedsiębiorcom/obywatelom dokonanie opłaty skarbowej (lub innej opłaty administracyjnej) za pośrednictwem mediów elektronicznych. Opłata będzie dokonywana z MSWiA 3/8

4 wykorzystaniem usług szybkich płatności online udostępnianych przez wiele spośród banków oraz innych instytucji finansowych (jak np. instytucje obsługujące karty płatnicze). Płatność będzie dokonywana w sposób analogiczny, do tego, jak jest to już realizowane w środowiskach komercyjnych. tj. platforma umożliwi użytkownikowi wybór preferowanej formy płatności (np. kartą kredytową, mtransfer itp.), a następnie użytkownik zostanie przekierowany do serwisu wybranej instytucji finansowej celem dokonania płatności. Po zakończeniu transakcji, system instytucji finansowej przekieruje użytkownika z powrotem na stronę, z której płatność została zainicjowana (czyli np. do podsystemu front-end lub do systemu instytucji publicznej, zewnętrznego względem epuap), zwracając jednocześnie podpisany dokument Elektronicznego Potwierdzenia Opłaty Katalog usług Katalog usług jest wspólną infrastruktura katalogująca usługi publiczne w celu umożliwienia przedsiębiorcom/obywatelom odnalezienia (na Platformie i poza nią) odpowiednich zasobów służących rozwiązaniu konkretnych problemów z dziedziny usług publicznych. Jest to infrastruktura czysto publikacyjna (bez związku z katalogiem użytkowników-zasobów-przywilejów stanowiącym składnik usług bezpieczeństwa platformy). Jako taka usługa adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców/obywateli. Rolą instytucji publicznych jest wyłącznie udział w zasilaniu katalogu treścią opisującą świadczone usługi publiczne. 1.2 Zapewnienie interoperacyjności Osobną gałęzią planowanej działalności epuap jest zorganizowanie i dostarczenie wsparcia dla ciągłego procesu ustanawiania i doskonalenia standardów w obszarze działania administracji publicznej, dzięki którym możliwe będzie trwałe podnoszenie poziomu interoperacyjności zasobów elektronicznych administracji publicznej, co z kolei stanowi kluczowy warunek trwałego postępu w obszarze integracji i podnoszenia efektywności procesów w administracji publicznej. Innymi słowy, rekomendacje te nie są obowiązkowe dla korzystających z epuap. Oczywiście mogą wystąpić pewne wyjątki i ograniczenia podyktowane zasadami zdrowego rozsądku, np. epuap nie będzie potrafił wystawiać dokumentów Urzędowego Poświadczenia Odbioru w dowolnym, wskazanym przez instytucje publiczną formacie, a jedynie w formacie rekomendowanym. 1.3 Przykładowe scenariusze wykorzystania usług epuap Usługi epuap, z racji swej elastyczności, mogą być wykorzystywane do realizacji szerokiego zakresu zadań. Dla ilustracji możliwych zastosowań platformy podano poniżej przykładowe obszary działalności instytucji publicznych, które mogą lub powinny być (ze względu na wymogi prawne) poddane automatyzacji z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, wraz z pokazaniem, jak owa automatyzacja może zostać zrealizowana z wykorzystaniem usług epuap epuap jako elektroniczna skrzynka podawcza. Ustawa o podpisie elektronicznym nakłada na instytucje publiczne udostępnianie elektronicznej skrzynki podawczej. Skrzynka ta może być realizowana przez podsystem usług komunikacyjnych epuap, gdyż: Skrytki epuap są udostępniane w Internecie. Dostęp do nich jest możliwy za pośrednictwem powszechnie wykorzystywanego protokołu (protokołu HTTP(S), więcej o stronie technicznej usług w dalszej części dokumentu). epuap automatycznie wystawia, podpisuje i zwraca nadawcy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Instytucje publiczne mogą korzystać z usług komunikacyjnych albo z wykorzystaniem własnych aplikacji/systemów, które muszą wtedy implementować (oparty o publiczne standardy) protokół MSWiA 4/8

5 komunikacyjny epuap (własna aplikacja/system jest rozwiązaniem lepszym dla dużych instytucji, które chciałyby np. automatycznie przekazywać przesyłki do własnego systemu obiegu dokumentów) albo z wykorzystaniem udostępnianych na platformie usług front-end, gdzie online w aplikacji webowej możliwe jest odbieranie przesyłek przekazywanych za pośrednictwem usług komunikacyjnych epuap jako element infrastruktury bezpieczeństwa. epuap może być wykorzystany przez instytucje publiczne jako wsparcie infrastruktury bezpieczeństwa systemów tychże instytucji. Możemy tu wyróżnić kilka podstawowych modeli wsparcia: a. Model, w którym instytucja udostępnia swoje zasoby (systemy) z wykorzystaniem własnych łącz (np. do Internetu albo do innych instytucji publicznych), jednocześnie korzystając ze wsparcia pewnych usług bezpieczeństwa epuap, np. wykorzystując profile użytkowników epuap oraz mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników. b. Model, w którym wszelka komunikacja z zasobami (systemami) instytucji będzie realizowana za pośrednictwem epuap. W tym modelu instytucja może czerpać pełnię korzyści z infrastruktury bezpieczeństwa epuap, wykorzystując nie tylko profile użytkowników i mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia, ale także np. mechanizmy autoryzacji dostępu do zasobów oraz zapewniania bezpieczeństwa sieciowego (firewall, IPS itp.; w takim modelu, z perspektywy systemu instytucji, epuap można potraktować jako wyrafinowany firewall chroniący przed atakami z Internetu i innych sieci); instytucja może wtedy rozważyć rezygnację z własnych urządzeń zapewniania bezpieczeństwa sieciowego takiej klasy, jaka wymagana byłaby podczas udostępniania zasobów bezpośrednio np. w Internecie. c. Model, w którym instytucja wykorzystuje wybrane usługi związane z podpisem elektronicznym, takie jak np. weryfikacja podpisu, archiwizacja podpisu. Jest to model o charakterze komplementarnym wobec dwu powyższych (nie stoi z nimi w sprzeczności) epuap jako środowisko on-line dla tworzenia dokumentów przez obywateli/przedsiębiorstwa. Instytucje publiczne mogą w prosty sposób utworzyć środowisko (aplikację on-line) do tworzenia dokumentów wymaganych przez daną instytucję. W tym celu należy odpowiednio skonfigurować usługi front-end, tworząc formularze dokumentów, których tworzenie miałoby być wspierane przez epuap. Odpowiednio utworzony formularz może zautomatyzować nawet do 100% czynności pierwotnie wykonywanych przez obywatela/przedsiębiorstwo (oczywiście spośród czynności, które mogą podlegać automatyzacji). W szczególności formularz może zawierać informacje o opłacie skarbowej wymaganej przy składaniu dokumentu danego typu; dla takich dokumentów użytkownik w trakcie edycji będzie miał prezentowaną informację o konieczności złożenia opłaty oraz jednocześnie prostą możliwość dokonania opłaty z wykorzystaniem usług wsparcia płatności epuap epuap jako środowisko on-line dla weryfikowania poprawności i przetwarzania przez urzędników dokumentów złożonych do instytucji. Dokumenty przekazywane do skrytek instytucji publicznych z wykorzystaniem usług komunikacyjnych epuap mogą podlegać pewnym automatycznym weryfikacjom (np. w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu). Niemniej, pomimo możliwości automatycznej weryfikacji, w części przypadków zachodzi również potrzeba dodatkowej weryfikacji przeprowadzanej przez urzędnika. Wynika to m.in. z tego, że nie wszystkie reguły dotyczące dokumentu mogą zostać automatycznie zweryfikowane oraz z tego, że nie każdy dokument złożony do urzędu przekazywany będzie za pośrednictwem usług komunikacyjnych epuap (niektóre mogą zostać dostarczone do urzędu np. na płycie CD). MSWiA 5/8

6 Usługi front-end umożliwiają wykonanie różnego rodzaju weryfikacji treści dokumentu przez urzędników. W tym celu instytucja publiczna powinna utworzyć formularz dla danego wzoru dokumentu, który zawierał będzie odpowiednie reguły weryfikacyjne. Formularz może zawierać także definicje akcji możliwych do podjęcia w kontekście danego dokumentu, np. utworzenie standardowych odpowiedzi o przyjęciu bądź o odrzuceniu wniosku itp (sam dokument nie może być modyfikowany, gdyż naruszałoby to integralność pisma złożonego przez obywatela/przedsiębiorstwo). Uwaga: formularz dla wzoru dokumentu, na bazie którego pracować będzie urzędnik najprawdopodobniej będzie innym formularzem, niż formularz, na bazie którego pracować będzie obywatel/przedsiębiorstwo podczas tworzenia dokumentu, chociażby z tego względu, że urzędnik nie powinien mieć możliwości edycji pól dokumentu, może za to mieć bardziej rozbudowane reguły walidacyjne epuap jako system automatyzujący łączenie usług instytucji publicznych w jedną złożoną usługę. Niektóre z usług publicznych, które z perspektywy obywatela/przedsiębiorstwa stanowią pojedynczą usługę, wymagają załatwienia szeregu spraw w kilku instytucjach publicznych. Sztandarowym przykładem takiej usługi może być rejestracja działalności gospodarczej. Usługi koordynacyjne epuap umożliwiają automatyczną lub półautomatyczną (w modelu koordynatora-doradcy) integrację usług atomowych w usługę złożoną. Usługi koordynacyjne wykorzystują funkcjonalności usług komunikacyjnych, usług bezpieczeństwa oraz mogą wykorzystywać usługi front-end (przede wszytkim w modelu koordynatora-doradcy) i usługi wsparcia płatności epuap jako broker rejestrowy. Platforma epuap będzie ewoluować w kierunku powszechnie stosowanego przez instytucje publiczne brokera rejestrowego. Instytucje publiczne mogą zarówno udostępniać swoje dane rejestrowe na platformie, jak i pobierać dane udostępniane przez rejestry. W obu przypadkach komunikacja realizowana jest z wykorzystaniem standardowych usług komunikacyjnych epuap, w oparciu o zapytania/transakcje synchroniczne. Operacje przetwarzania danych udostępnianych przez rejestry oraz obsługi złożonych zapytań realizowane są z wykorzystaniem usług koordynacyjnych epuap jako źródło wzorów dokumentów. epuap udostępnia wzory dokumentów oraz inne artefakty, które uzyskały status rekomendowanych w procesie standaryzacyjnym w ramach organizacji interoperacyjności. Prawdopodobnie (decyzja zostanie podjęta w najbliższym czasie) epuap będzie umożliwiał także składowanie i udostępnianie wzorów dokumentów, które nie mają statusu oficjalnych rekomendacji, a które stosowane są przez instytucje publiczne. 2 Założenia konstrukcyjne epuap oraz wymagania techniczne na korzystanie z usług epuap. Podstawowe założenia konstrukcyjne epuap oraz wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez rozwiązania instytucji publicznych chcących skorzystać z usług epuap: 1. System będzie spełniał wymagania bezpieczeństwa określone przez Ustawę o ochronie danych osobowych dla systemów przetwarzających wrażliwe dane osobowe. 2. Moduły systemu odpowiedzialne za tworzenie Urzędowych Poświadczeń Odbioru, sporządzanie i podpisywanie dokumentów oraz rejestrację zdarzeń w systemie spełniać będą odpowiednie wymagania standardów CEN - CWA i CEN - CWA MSWiA 6/8

7 3. System pracować będzie w trybie ciągłym (365x24), przy założonej dostępności na poziomie 99,5%. 4. System w momencie inicjalizacji działania produkcyjnego spełni następujące wymagania w zakresie wydajności i pojemności systemu: a. czas odpowiedzi serwisów internetowych na poziomie 2 sekund przy zakładanej obciążalności 100 odsłon na sekundę, b. możliwość przekazywania (z wystawianiem poświadczeń odbioru) do 10 dokumentów/sekundę dla dokumentów XML o wielkości 50kB, c. zdolność do obsługi do 1000 sesji użytkowników jednocześnie pracujących w różnych usługach, 5. System będzie skalowalny; obciążenie systemu będzie podlegało monitorowaniu, system będzie na bieżąco rozbudowywany tak, aby zapewnić odpowiedni poziom świadczonych usług (w szczególności odpowiednią wydajność). 6. GUI systemu będzie dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W uzasadnionych przypadkach zastosowane zostaną obiekty osadzone w stronach HTML. 7. Obsługiwane będą dokumenty w dowolnym formacie (XML, DOC, PDF, TIFF, inne), niemniej duża część bardziej zaawansowanych funkcjonalności dostępnych będzie jedynie dla dokumentów XML zgodnych ze standardem e-dokumentu 8. epuap będzie zwracał poświadczenia przedłożenia, poświadczenia doręczenia oraz elektroniczne poświadczenie opłaty jako dokument XML w formacie określonym przez organizację interoperacyjności (na chwilę obecną trwają prace standaryzacyjne w tym zakresie). 9. System umożliwi przekazywanie kilku dokumentów jako jednej przesyłki z wykorzystaniem standardu e-paczki w formacie określonym przez organizację interoperacyjności (na chwilę obecną trwają prace standaryzacyjne w tym zakresie). 10. Wszystkie interfejsy zewnętrzne platformy będą, jeżeli to możliwe, oparte na standardowych rozwiązaniach; w obszarach stosowalności standardów wymienionych w Rozporządzeniu w sprawie minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych będą stosowane te standardy, a w pozostałych obszarach będą stosowane powszechnie stosowane standardy (w szczególności standardy otwarte); w żadnym wypadku nie będą stosowane specyfikacje, których publikacja, wykorzystanie, implementacja, rozszerzanie/adaptacja podlega ograniczeniom związanym z prawami autorskimi lub pokrewnymi. 11. W szczególności, dla usług komunikacyjnych, stosowane będą interfejsy oparte na wywołaniach HTTP/HTTPS i/lub kopercie SOAP przesyłanej za pośrednictwem HTTP/HTTPS (HTTPS będzie obowiązkowy dla komunikacji wymagającej uwierzytelnienia). 12. Podpis elektroniczny będzie realizowany z wykorzystaniem standardu XAdES. 3 Udostępnienie usług epuap instytucjom publicznym. Przedsięwzięcie udostępnienia usług epuap na rzecz instytucji publicznej można rozpatrywać zarówno w kategoriach organizacyjnych, jak i technicznych. 3.1 Organizacyjne aspekty przedsięwzięcia Konieczne działania o charakterze organizacyjnym to m.in. ustanowienie porozumienia (w sensie prawnym) pomiędzy instytucją publiczną a MSWiA, udział przedstawicieli instytucji w formułowaniu wymagań na platformę w trakcie jej budowy (przynajmniej w roli opiniującego wymagania) oraz inne, których omówienie wykracza poza zakres dokumentu. MSWiA 7/8

8 3.2 Techniczne aspekty przedsięwzięcia Z perspektywy technicznej, zadania konieczne do wykonania są zależne od wybranych usług epuap oraz sposobu ich użycia, niemniej część zagadnień jest wspólna dla wszystkich usług Zapewnienie dostępu sieciowego. Połączenie sieciowe pomiędzy epuap a zasobami instytucji można zrealizować na kilka sposobów. Wybór sposobu integracji jest przede wszystkim zależny od instytucji publicznej i powinien być podyktowany takimi czynnikami jak stopień poufności danych przekazywanych do/z/za pośrednictwem epuap oraz wymagania odnośnie przepustowości i niezawodności łącza. Można wyróżnić trzy podstawowe scenariusze przeprowadzenia integracji sieciowej: doprowadzenie dedykowanego łącza do epuap ustanowienie tunelu szyfrowanego VPN w sieci Internet pomiędzy epuap a zasobami instytucji wykorzystanie komunikacji szyfrowanej SSL w sieci Internet Dostosowanie usług epuap dla indywidualnych potrzeb instytucji. Platforma epuap stanowi infrastrukturę złożoną z pewnych generycznych usług, na bazie której instytucje publiczne tworzą usługi specjalizowane dla swoich celów. Dostosowywanie usług do celów instytucji odbywa się poprzez tworzenie odpowiednich danych sterujących pracą platformy, które zbiorczo nazywane są aplikacją epuap. Dane wchodzące w skład aplikacji epuap różnią się w zależności od usługi, której dotyczą; np. dla usług bezpieczeństwa będą to dane opisujące obiekty z dziedziny bezpieczeństwa, takie jak np. zasoby instytucji czy role, które ta instytucja tworzy na platformie, podczas gdy dla usług front-end będą to dane mówiące o tym, jak wyglądać ma okno edycji dokumentu prezentowane użytkownikowi oraz jakie możliwe akcje do wykonania na tym dokumencie system ma udostępniać. Platforma epuap udostępnia środowisko wspierające tworzenie oraz testowanie aplikacji epuap, w tym przeprowadzanie testów integracyjnych z systemami stron trzecich. O ile w docelowym modelu współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a organizacją epuap całkowita odpowiedzialność za wytworzenie oraz poprawność działania aplikacji epuap (tj. mówiąc ściśle poprawność działania usług sterowanych danymi wchodzącymi w skład aplikacji epuap) spoczywa na instytucjach publicznych, to wyjątek od tej reguły stanowić będzie projekt budowy platformy, w ramach którego Wykonawca systemu zobowiązany jest wykonać pewną ograniczoną liczbę aplikacji epuap (odpowiedzialność za ich utrzymanie spoczywać będzie na instytucjach publicznych). Należy podkreślić, że jest to oferta ograniczona zarówno w czasie, jak i ilościowo, tj. w sytuacji zgłoszenia się dużej ilości instytucji publicznych MSWiA wybierze jedynie część z nich. Z racji ograniczeń czasowych, jednym z kluczowych kryterium wyboru będzie termin podjęcia decyzji o przystąpieniu do projektu. 3.3 Utrzymanie aplikacji epuap Jak już wspomniano, aplikacja epuap pozostaje własnością instytucji publicznej i to ona jest odpowiedzialna za jej działanie. Odpowiedzialność epuap ogranicza się do zapewnienia poprawności działania infrastruktury sprzętowo-programowej (platformy epuap). Jest to sytuacja analogiczna do usług hostingowych, gdzie świadczący usługi hostingowe nie bierze odpowiedzialności za działanie aplikacji hostowanych na udostępnianej przez siebie infrastrukturze, a jedynie za poprawne działanie tej infrastruktury. MSWiA 8/8

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap), mając na uwadze,

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji E-administracja warunkiem rozwoju Polski Obecna i potencjalna rola epuap w procesowym zarządzaniu w administracji Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 epuap, a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Nowa platforma 06.11.2015

Nowa platforma 06.11.2015 Nowa platforma 06.11.2015 Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Nowe usługi na epuap 4.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym jest epuap2 elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych promu nabywcy Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia... zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej e-puap WKP (2007 wiosna 2008)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej e-puap WKP (2007 wiosna 2008) Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej e-puap WKP (2007 wiosna 2008) Departament Informatyzacji MSWiA 20.04.2007 1 Cele Planu Informatyzacji Państwa (PIP) wspierane przez epuap epuap projekt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne

Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Funkcjonowanie profilu zaufanego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (epuap) Szkolenie informatyczne Agenda 1. Platforma epuap informacje ogólne, założenia, korzyści stosowania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP. Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Bezpieczna komunikacja z wykorzystaniem platformy SEKAP Dariusz Kowal Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Elektroniczna usługa publiczna to usługa świadczona przez administrację publiczną na rzecz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ PODMIOTU PUBLICZNEGO NA PLATFORMIE EPUAP

Bardziej szczegółowo

Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta Internetowe Konto Pacjenta Bezpieczne rozwiązanie dla Pacjentów i Lekarzy Tomasz Orlewicz Dyrektor Obszaru Biznesowego tomasz.orlewicz@unizeto.pl Warszawa, 28 listopada 2011 Internetowe Konto Pacjenta

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem płatności wersja 7.2 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wersja 1.0

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wersja 1.0 Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wersja 1.0 Warszawa, 2013 Spis treści Słownik pojęć i skrótów... 3 Podstawa prawna... 5 Wstęp... 6 1. Główne założenia... 7 2. Wymagane właściwości Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Grupa: przedsiębiorcy

Grupa: przedsiębiorcy Grupa: przedsiębiorcy Informacje wstępne Dostęp anonimowy/autoryzowany Zakładanie konta w CEIDG - Wybór sposobu dostępu do systemu - Wybór certyfikatu - Logowanie epuap - Weryfikacja i uzupełnienie danych

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu.

Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne w Małopolsce Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu. Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz Cyfrowego Urzędu Paweł Świercz Samorząd Województwa Małopolskiego Nowe spojrzenie na usługi elektroniczne Przebudowa Biuletynu Informacji Publicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie.

Na środowisko teleinformatyczne zbudowane w ramach Projektu składać się będzie sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. SEKAP SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ZAKRES PROJEKTU Zakres projektu SEKAP - produkty Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność system nie działa w próżni

Interoperacyjność system nie działa w próżni Interoperacyjność system nie działa w próżni Tomasz Rakoczy Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Agenda Interoperacyjność Narzędzia interoperacyjności Interfejsy systemu epuap

Bardziej szczegółowo

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2

E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 E- administracja w praktyce - Platforma epuap2 Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, powszechnie znana jako epuap, to internetowy portal umożliwiający obywatelom załatwienie wielu urzędowych

Bardziej szczegółowo

Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki.

Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki. Prawne i techniczne aspekty uznawania dokumentów elektronicznych z perspektywy skrzynki. Andrzej Ruciński Grzegorz Klasa Członek Zarządu Szef Projektu arucinski@unizeto.pl gklasa@unizeto.pl 2. Systemy

Bardziej szczegółowo

Prawa obywatela w Internecie

Prawa obywatela w Internecie W T Y M N U M E R Z E: epuap 2-10 Prawa obywatela w Internecie Newsletter nr 12 luty 2014 Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ

WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ WYKORZYSTANIE PLATFORMY e-puap we WIOŚ Warszawa, 23-24 kwietnia Art. 12 u.u.i.ś. warunkuje udostępnianie informacji o środowisku po złożeniu pisemnego wniosku. Wyjątek od tej zasady przewidziano wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ODBIORU UPP ORAZ UPD Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds.

Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Kowal, jestem pracownikiem Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, gdzie pełnię rolę inspektora ds. CC SEKAP. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu w jaki

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r.

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Wspólny intranet dla KPRM, ministerstw i urzędów centralnych Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Jak dołączyć do wspólnego intranetu? Przekazywanie raz w miesiącu katalogu służbowych

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE. Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Zakładanie konta w systemie epuap. Profil Zaufany. 28.05.2013 2 / 29 Spis treści 1. Cel dokumentu...4 2. Zakładanie konta w systemie epuap...5 Krok

Bardziej szczegółowo

1. Zakładanie konta. Na stronie głównej epuap, w dolnej części, w sekcji Podmioty publiczne kliknąć link Jak rozpocząć pracę z epuap.

1. Zakładanie konta. Na stronie głównej epuap, w dolnej części, w sekcji Podmioty publiczne kliknąć link Jak rozpocząć pracę z epuap. Drogi czytelniku. Poniżej zaprezentowano główne czynności umożliwiające założenie konta oraz udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej przez organy administracji publicznej. Podmioty posiadające

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

System Express ELIXIR

System Express ELIXIR System Express ELIXIR wybrane aspekty bezpieczeństwa Tomasz Jończyk Dyrektor Linii biznesowej rozliczenia Leszno, 15 marca 2013 roku 1 System Express ELIXIR System Express ELIXIR stanowi infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 października 2014 r. Poz. 5362 UCHWAŁA NR XLIV/483/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Wojska Polskiego 22 A-0000-52/14 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. W sprawie ustalenia Zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej Departament Informatyzacji Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej Warszawa, 2014 Spis treści Słownik pojęć i skrótów... 3 Uwarunkowania prawne... 6 Wstęp... 7 1. Główne założenia... 8 2. Wymagane właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt EA Cele i ryzyko związane z realizacją projektu Cele realizacji

Bardziej szczegółowo