SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro na Adaptację pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków ZATWIERDZAM:

2 1. Zamawiający Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31 202), ul. Prądnicka 80, tel , strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ, zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty Euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni, w tym wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń dotyczących adaptacji istniejących pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym układu zasilania wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS, układu klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożarowej i gaszenia gazem, okablowania strukturalnego, systemów monitoringu wizyjnego, włamania i kontroli dostępu oraz wdrożenie zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania serwerownią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Program funkcjonalno- użytkowy, będący integralną częścią SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy materiału/urządzenia lub symbole, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający wymaga, aby proponowany przez wykonawcę materiał/ urządzenie były o parametrach technicznych i jakościowych nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. CPV: Grupa, klasa, kategoria CPV: Grupa usługi inżynieryjne usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe różne usługi inżynieryjne Grupa Roboty budowlane: roboty remontowe i renowacyjne roboty murarskie instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych instalowanie drzwi metalowych tynkowanie roboty malarskie podłoża i posadzki kładzenie wykładzin elastycznych instalacja centralnego ogrzewania roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego instalowanie sprzętu chłodniczego roboty w zakresie instalacji elektrycznych instalowanie systemów alarmowych instalowanie linii telefonicznych instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego instalowanie przełączeniowych central telefonicznych instalowanie infrastruktury kablowej Strona 2

3 kładzenie kabli instalowanie okablowania komputerowego roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej roboty w zakresie opraw elektrycznych instalowanie systemów alarmowych i anten instalowanie pożarowych systemów alarmowych instalowanie alarmów włamaniowych instalowanie anten wykładanie ścian instalowanie sufitów podwieszanych roboty instalacyjne przeciwpożarowe roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych instalowanie sprzętu gaśniczego izolacja dźwiękoszczelna roboty odwadniające roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych drzwi p-poż serwery komputerowe Prace wykonywane będą w czynnych obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, których funkcjonowanie, poza obszarem robót, nie będzie ograniczone. Należy przewidzieć realizację prac w taki sposób, by w jak najmniejszy stopniu wpływać na funkcjonowanie obiektów. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy w pozostałych pomieszczeniach szpitala, obejmujące również: - zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych; - zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w zasilaniu w energię elektryczną; - zabezpieczenie przed wibracjami i hałasem; - wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem zalaniem, włamaniem, kradzieżą. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji i rękojmi na agregat wody lodowej i wykonane roboty budowlane- minimum 5 lat, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do dwóch bezpłatnych przeglądów rocznie, których terminy zostaną wyznaczone po odbiorze końcowym. Wykonawcy uprawnieni są do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót. Osoby delegowane przez zainteresowane podmioty proszone są o telefoniczne ustalenie terminu wizji z Panem Janem Lipcem w Dziale Głównego Energetyka Szpitala, tel , od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00. UWAGA! Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 (Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.) 6. Opis ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Strona 3

4 7.Termin wykonania zamówienia Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap do 3 m-cy od dnia podpisania umowy, etap drugi 5 m-cy od dnia zakończenia etapu pierwszego, lecz nie dłużej niż 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy termin zamknięcia ustalony będzie podczas przekazania placu budowy. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy. Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 9.Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. Od Wykonawcy Zamawiający wymaga złożenia: L.p. Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru handlowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do 1 oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 2 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 3 wykluczenia - Załącznik nr 1 a do SIWZ; Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik 1b do SIWZ. 5 Formularz ofertowy - Załącznik 1c do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Strona 4

5 gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje wykluczenie wykonawcy - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zostać zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie w odrębnej kopercie z napisem: tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów 10.1 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, Dział Zamówień Publicznych We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ-271/128/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 11.1 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Magdalena Charbat, tel od pn. do pt. w godz , Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia są: - Jan Lipiec- Kierownik sekcji Działu Głównego Energetyka, tel , od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00; - Zbigniew Celebański- Kierownik Działu Głównego Energetyka, tel , od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00; - Roman Rogóż- Kierownik sekcji Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych, tel , od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00; 12. Wadium Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert 14.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy Oferta powinna być: - sporządzona w formie pisemnej, - sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SIWZ, - napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką, - złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Strona 5

6 Postępowanie nr DZ-271/128/2013 Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni. Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 11: Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich, zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ. Ceny powinny zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, a także ewentualne rabaty Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana" lub wycofanie". 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 15.1 Miejsce i termin składania ofert Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym (Dziennik Podawczy) do dnia roku do godziny Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, o godzinie 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle mu informację z otwarcia ofert. 16. Opis sposobu obliczania ceny Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 1c do SIWZ Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. Strona 6

7 17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich (PLN). 18. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert 18.1 Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli: Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Lp. Kryterium kryterium (R j ) oferta za dane kryterium 1. Cena R = 100 % 100 punktów suma: 100 % 18.2 Sposób oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max) wg poniższego wzoru. Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: W=C W=C gdzie: kryterium cena C=R x C min/ C b C min cena oferty najtańszej C b cena oferty badanej R znaczenie procentowe kryterium cena UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19.1 Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona 7

8 Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 10% wartości przedmiotu umowy brutto. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch nw. terminach: a) 70% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w 30 dniu od ostatecznego bezusterkowego odbioru robót, b) 30% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 21. Warunki umowy Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 22.1 Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Strona 8

9 zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: - nie zawiera braków formalnych; - uiszczono wpis Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 23. Załączniki Załącznik nr 1a: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1b: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 1c: Formularz ofertowy Załącznik nr 2: Wzór umowy Załącznik nr 3: Program funkcjonalno- użytkowy ZATWIERDZAM: Strona 9

10 Załącznik nr 1a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... TEL. (0.)... FAX (0.) www: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, DZ/271/128/2013- Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni, oświadczam, że: - spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia... Strona 10

11 Załącznik 1b Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia... Strona 11

12 Załącznik nr 1c - Formularz ofertowy PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... TEL.... FAX NIP.. REGON: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za cenę: Etap I- cena. z VAT pln Etap II- cena.z VAT pln RAZEM CENA. z VAT pln (etap I + etap II) /słownie/ 2. Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*: Lp Część zamówienia *wypełnić (W wypadku gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa powinien w sposób nie budzący wątpliwości zaznaczyć to w niniejszym polu)..., dnia... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 12

13 Załącznik nr 2- Wzór umowy Zawarta w dniu 2013 roku w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez dr n. med. Annę Prokop Staszecką Dyrektora Szpitala, zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Do zawarcia umowy doszło w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro, postępowanie nr Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeniesienie i rozbudowę serwerowni informatycznej do budynku po obecnej przychodni Kardiologicznej (w tym: stanowisko UPS-ów w piwnicy budynku 0). 2. Przedmiot Umowy obejmuje: a. opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnej z opisem technicznym i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, b. wykonanie prac przygotowawczych i demontażowych w Lokalizacji, c. wykonanie prac remontowo-budowlanych, d. wykonanie prac instalacyjnych, e. dostawa materiałów, urządzeń/sprzętu i oprogramowania, niezbędnych do wykonania zadania objętego dokumentacją projektową i opisem technicznym, f. uruchomienie urządzeń/sprzętu i wykonanie testów, pomiarów i badań sprawdzających współdziałanie wszystkich zamontowanych i zainstalowanych elementów w/g listy prac wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy, g. przeprowadzenie szkoleń personelu wskazanego przez Zamawiającego, h. opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, w tym instrukcji obsługi i harmonogramu przeglądów serwisowych. 3. Prace ujęte w 1 pkt. 2 będą prowadzone na podstawie i zgodnie z: a) Programem Funkcjonalno-Użytkowym, będącym załącznikiem nr 1 do umowy. 4. Dokumentacja Projektowa wymieniona w ust. 2a i Program Funkcjonalno-użytkowy wymieniony w pkt. 3a stanowią podstawę realizacji prac modernizacyjnych objętych niniejszą umową. 5. Wykonawca oświadcza, że na podstawie w/w dokumentów oraz wizji lokalnej obiektu i terenu robót posiadł wszelkie informację niezbędne do podpisania i realizacji niniejszej umowy z niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym. 6. Wszystkie prace będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami wyszczególnionymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 7. Prace modernizacyjne objęte niniejszą umową będą na czynnym obiekcie w trakcie ciągłej eksploatacji. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości zamknięcia obiektu na czas trwania realizacji umowy Strony ustalają następujące terminy realizacji prac modernizacyjnych: - rozpoczęcie prac modernizacyjnych : najpóźniej w ciągu w 4 tygodni od podpisania umowy; Strona 13

14 - zakończenie I etapu prac modernizacyjnych: do r., - zakończenie II etapu robót modernizacyjnych: r. 2. Za termin zakończenia prac modernizacyjnych lub danego etapu prac przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę na adres Zamawiającego zakończenia prac lub ich etapu i gotowości ich odbioru. W momencie zgłoszenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, urządzenia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia muszą osiągnąć nominalne parametry wymagane przez Zamawiającego zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 3. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku: - opóźnienia w realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przerw w pracy z powodu prowadzenia podstawowej działalności medycznej Szpitala); - w przypadku gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót dodatkowych, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia uzgodnionego z Zamawiającym i jego przedstawicielami, w tym przedstawicielami personelu medycznego, szczegółowego harmonogramu prac modernizacyjnych, zgodnego z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej mowy Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w celu realizacji umowy będzie:.. 2. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w celu realizacji umowy będzie : a. mgr inż. Jan lipiec b. mgr inż. Krzysztof Niemiec c. mgr inż. Roman Rogóż 4 1. Zamawiający zobowiązany jest do: a. protokolarnego przekazania pomieszczeń serwerowni oraz pomieszczeń w Przychodni Kardiologicznej Wykonawcy, po wcześniejszym usunięciu wszystkich materiałów ruchomych uniemożliwiających składowanie materiałów i wykonywanie prac montażowych. Przekazanie pomieszczeń nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, b. odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiązek: a. przejąć i zabezpieczyć pomieszczeń serwerowni i przychodni kardiologicznej oraz zabezpieczyć majątek Zamawiającego znajdujący się w obrębie prowadzenia prac modernizacyjnych, zaś po zakończeniu prac doprowadzić go do stanu jak przed ich rozpoczęciem b. zorganizować w porozumieniu z Zamawiającym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzętu niezbędnego do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, c. oznakować wydzielony obszar montażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić jego pełną ochronę i zabezpieczenie, d. zgłosić fakt rozpoczęcia prac modernizacyjnych, e. wykonać przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie ewentualne wady i usterki z należytą starannością i pilnością, f. realizować zamówienie zgodnie z umową, przepisami BHP, Polskim Ustawodawstwem, Normami i zasadami sztuki budowlanej, g. zapewnić specjalistyczny nadzór nad realizacją zadania, h. zapewnić wykwalifikowanych pracowników, jacy są niezbędni do odpowiedzialnego i terminowego wykonania robót, i. realizować roboty w kolejności i terminach uzgodnionych z Zamawiającym, j. zapewnić oraz pokryć koszty deponowania na składowisku odpadów gruzu pochodzącego z terenu budowy i rozbiórek, k. po zakończeniu robót pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się do użytkowania, l. przygotować przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania, m. wykonać na własny koszt wszelkie niezbędne pomiary, badania, próby i uzgodnienia konieczne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń. O zamiarze przeprowadzenia pomiarów, badań Strona 14

15 i prób Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności,, n. zapewnienie utylizacji lub zagospodarowania odpadów pozostałych po wykonaniu prac modernizacyjnych, o. zapewnienie Zamawiającemu dostępu do każdej części miejsca wykonywania prac modernizacyjnych lub miejsca wytwarzania materiałów i usług, p. zobowiązany jest do realizacji prac modernizacyjnych i wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w sposób zapewniający ciągłość pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę mediów W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał pomieszczenia serwerowni, przychodni kardiologicznej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i deponował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów. 2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót w porozumieniu z Zamawiającym, zapewnić miejsce na czasowe składowanie materiałów. Zamawiający zapewni miejsce na składowanie materiałów na terenie szpitala. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody pozostające w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Odpowiedzialność trwa od chwili podpisania protokołu przejęcia maszynowni wentylacyjnej do odbioru końcowego prac modernizacyjnych potwierdzającego zakończenie prac Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszą umową, na sumę gwarancyjną w wysokości zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia na okres pozostały do zakończenia prac objętych niniejszą umową. W przypadku gdy przedłużenie okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, obejmującej okres pozostały do zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, jak również każdorazowo po przedłużeniu umowy ubezpieczenia lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości i bezpieczeństwa, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawa, w szczególności w art ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami. 3. Przed wbudowaniem materiału, urządzenia i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub CE, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną albo odpowiedni atest. W przypadku niedotrzymania tego warunku, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wymiany materiału lub urządzenia na własny koszt. 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przewidzianych normami badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami umowy. 5. Badania, o których mowa w pkt. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badań określonych w ust.4 obciążają Wykonawcę. 8. Strona 15

16 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych. Transport poziomy, pionowy maszyn i urządzeń nie może blokować czy w jakikolwiek inny sposób utrudniać podstawowej działalności Szpitala Wykonawca nie może powierzyć wykonania w całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, po wcześniejszym udostępnieniu Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub jej projekcie. 2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 3. W razie realizacji przedmiotu niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1. ust.1 umowy zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:... zł (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie wypłacone będzie w terminach i kwotach podanych poniżej na podstawie faktur VAT z 30 dniowym terminem płatności. - kwota. zł brutto. (słownie: ) po ukończeniu I etapu prac modernizacyjnych i ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru, - kwota zł brutto.. (słownie: ) po ukończeniu II etapu prac modernizacyjnych i ich odbiorze na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności wynikające: a. Programu Funkcjonalno-Użytkowego, b. z obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy, c. zasad wiedzy i sztuki budowlanej, d. z lokalizacji obiektu i wszelkich napotkanych utrudnień w realizacji prac budowlanych, e. z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów, f. przepisów BHP. 4. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera koszty konieczne do realizacji umowy, w tym koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i późniejszej likwidacji, porządkowania placu budowy oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, ubezpieczenia budowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej, transportu zewnętrznego i wewnętrznego pracowników, materiałów i odpadów, deponowania na składowisku, i inne wynikające z załączonego projektu umowy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy (w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzonej ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót wskazanego w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie robót są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji i, że wynagrodzenie z ust.1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do kompleksowej realizacji umowy. 6. Przyjmuje się, że wynagrodzenie przewidziane w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania - bez możliwości wysuwania roszczeń finansowych i terminowych w stosunku do Zamawiającego. Strona 16

17 7. Podstawą do wystawienia faktury za I etap prac będzie protokół odbioru I etapu prac, sporządzony po wykonaniu I etapu prac, bez wad i usterek. 8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót bez wad i usterek, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, protokół potwierdzający ich usunięcie. Procedurę sporządzenia protokołu końcowego określa 14 umowy. 9. Płatność faktury na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie przelewem w 30 dniu od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek a w przypadku stwierdzenia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, protokołu potwierdzającego ich usunięcie. 10. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zmiana umowy jest możliwa również gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług, lub towarów lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego lub d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się: a. zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego otrzymane lub uzyskane w trakcie współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł, b. wykorzystać informacje wyłącznie w celach określonych w Umowie, c. podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia od drugiej strony, d. ujawniać informacje jedynie tym pracownikom albo doradcom Strony, wobec których ujawnienia takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w Umowie, e. nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać żadnych dokumentów. Wszelkie niejawne kopie lub reprodukcje będą własnością Strony, która stanowi źródło informacji. 2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek informacji przekazanych przez Strony, które: a. zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości, b. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron, za uprzednią zgodą drugiej Strony, c. ich ujawnienia wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Zważywszy, że Zamawiający jest, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926; z późn. zm. - Ustawa o ochronie danych") administratorem danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w zbiorach danych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, a Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy również usługi związane z naprawą oraz serwisowaniem sprzętu/urządzeń oraz oprogramowania przetwarzającego dane osobowe, Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy, a Wykonawca niniejszym przyjmuje przetwarzanie Danych zgodnie z art. 31 Strona 17

18 Ustawy o ochronie danych w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z naprawą oraz serwisowaniem sprzętu/urządzeń oraz oprogramowania. 2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celach określonych w niniejszej Umowie. 3. Wykonawca oświadcza, że: a. spełnia wymogi określone w art oraz 39a Ustawy o ochronie danych, b. dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) 4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych. 5. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich faktach i zdarzeniach dotyczących przetwarzania Danych, w szczególności o zakłóceniach w funkcjonowaniu systemu informatycznego, stwierdzonych naruszeniach zabezpieczeń, czynnościach kontrolnych ze strony uprawnionych organów i tym podobnych okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Obowiązek przestrzegania tajemnicy trwa także po ustaniu niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni, by opisany w niniejszym punkcie obowiązek był należycie realizowany również przez osoby/podmioty, z pomocą których Wykonawca wykonuje niniejszą Umowę. 7. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przetwarzania Danych w każdym czasie. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa Danych w szczególności poprzez zastosowanie systemu informatycznego Zamawiającego, służącego do przetwarzania danych osobowych, chronionego przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem. 9. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem Danych, w tym ich usuwaniem, w szczególności poprzez obecność w miejscach, w których proces ten przebiega. 10. W ramach przetwarzania Danych, Wykonawca nie dokonuje jakichkolwiek ich zmian, usuwania czy modyfikacji, jak również nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie. 11. Po wykonaniu czynności będących celem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. Usunięcie danych powinno być trwałe oraz polegać na uniemożliwieniu osobom trzecim odzyskania danych osobowych Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi dwuetapowo, po zakończeniu robót I etapu oraz robót II etapu i przedłożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, atestów i zezwoleń zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskim Ustawodawstwem i Normami. Wykonawca zgłasza pisemnie na adres Zamawiającego zakończenie robót. Zamawiający pisemnie określi termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru dokonanego przez Wykonawcę. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Strona 18

19 5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy, o których mowa w 15 i Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 8. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji w razie późniejszego ujawnienia się wad Ustanawia się zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w 10 ust. 1., tj... zł brutto 2. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w jednej z form przewidzianych w treści art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, według wyboru Wykonawcy. Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 10 % wartości przedmiotu umowy brutto. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch nw. terminach: a) 70% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w 30 dniu od ostatecznego bezusterkowego odbioru robót, b) 30% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 4. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do złożenia aneksu do przedłużenia zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia terminu realizacji umowy Na wykonane prace, jak również na wszelkie użyte i zainstalowane urządzenia i materiały, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości. Wykonawca udziela rękojmi na okres. licząc od daty okresu Protokołu Odbioru Końcowego bez wad i usterek. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonane prace, liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, bez wad i usterek, z wyjątkiem zainstalowanych elementów okablowania strukturalnego, na które Wykonawca dostarczy certyfikat gwarancji systemowej producenta z min. 20-letnią gwarancją na system okablowania jako całość. 3. Serwis sprzętu i urządzeń w okresie gwarancyjnym pozostaje po stronie Wykonawcy, koszt wszelkich materiałów eksploatacyjnych pozostaje po stronie Zamawiającego. 4. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje w szczególności: a. uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym używaniem lub naprawami dokonanymi przez Zamawiającego lub osobę trzecią nieuprawnioną przez Wykonawcę, b. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, przepięć elektrycznych, itp., wywołanych przyczyną zewnętrzną lub przez Zamawiającego lub przez osobę trzecią nieuprawnioną przez Wykonawcę, c. braku funkcjonalności nie zapisanych w SIWZ lub dokumentacji Przedmiotu Umowy, d. błędów wynikających z używania przez Zamawiającego sprzętu/urządzeń lub oprogramowania niezgodnie z ich dokumentacją, e. nieprawidłowości wynikających z nieuprawnionej ingerencji w kod źródłowych lub wynikowy oprogramowania, f. problemów wynikłych ze zmian w konfiguracji urządzeń/sprzętu, oprogramowania lub konfiguracji systemowej, dokonanych bez autoryzacji Wykonawcy, g. nieprawidłowości wynikających z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, h. działania siły wyższej. 5. Niezależnie od postanowień poniższych Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w kodeksie cywilnym. 6. Wykonawca winien przystąpić do usuwania zgłoszonych wad i awarii w zainstalowanych urządzeniach w ciągu 2 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca winien usunąć wadę lub awarię w Strona 19

20 terminie nie dłuższym niż 6 godzin od czasu zgłoszenia. Z uwagi na przyczyny obiektywne termin na usunięcie wad i awarii może zostać wydłużony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Terminy niniejsze obowiązują również w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz godzinach nocnych. 7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad i awarii ujawnionych w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia, o której mowa w 9 ust. 1. Przed zleceniem usunięcia wad osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy drogą mailową bądź pisemnie (fax) do przystąpienia do usuwania wad i awarii, wyznaczając mu dodatkowy termin nie dłuższy niż 12 godzin. 8. Jeżeli pozostająca do dyspozycji Zamawiającego kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 9. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 10. Zamawiający przy odbiorze końcowym, wyznacza dwa terminy przeglądów gwarancyjnych rocznie przez okres gwarancji, w których Wykonawca zobowiązuje się brać udział, a także wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie Wykonawca gwarantuje, iż oprogramowanie Wykonawcy lub osób trzecich, dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy, będzie wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności, że Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego funkcjonalnością oraz przeznaczeniem oraz że korzystanie takie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej, pod warunkiem, że Zamawiający korzystał będzie z oprogramowania w sposób zgodny z licencją Wykonawcy lub producenta tego oprogramowania. 2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kwot ewentualnych odszkodowań i kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia ich praw własności intelektualnej lub przemysłowej związanej z korzystaniem przez Zamawiającego z w/w oprogramowania, pod warunkiem potwierdzenia zasadności takich roszczeń prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą zawartą za pisemną (pod rygorem nieważności) zgodą Wykonawcy. 3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zakres uprawnień do korzystania z oprogramowania uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie Umowy i licencji Wykonawcy lub producentów oprogramowania, jest w pełni wystarczający dla realizacji wszelkich wymagań funkcjonalnych i parametrów określonych w Umowie, a w szczególności w Opisie Technicznym i Programie Funkcjonalno- Użytkowym. 4. Jeśli roszczenie osoby trzeciej związane z wadą prawną oprogramowania lub jego części zostanie zgłoszone (lub będzie istnieć prawdopodobieństwo jego zgłoszenia lub informacje o naruszeniu uzasadniać będą potrzebę podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed podniesieniem roszczenia), Wykonawca zmodyfikuje dotychczas przekazane Zamawiającemu oprogramowanie lub zapewni jego modyfikację przez producenta oprogramowania lub wymieni je przy zachowaniu przynajmniej równoważnej jakości i zawartości oraz funkcjonalności, co elementy oryginalne. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dostarczenia lub udzielenia Zamawiającemu niewyłącznych i bezterminowych licencji na korzystanie z oprogramowania na standardowych warunkach licencyjnych Wykonawcy lub producenta tego oprogramowania Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za opóźnienie w wykonaniu prac modernizacyjnych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót (zarówno I jak i II etapu), b) za opóźnienie, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów określonych w 16 ust. 6 umowy, Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 9.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro Zakup: macierzy, serwera pocztowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Postępowanie nr DZ. 271. 99. 2016 Opracowanie projektu wstępnego, dokumentacji budowlanej i wykonawczej, pełnienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wykonanie instalacji osuszania wraz z zasilaniem w budynku Lodowiska imienia Witalisa Ludwiczaka w Poznaniu przy ul. Ojca Mariana Żelazka Ogłoszenie opublikowano

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

1. Zgodnie z wynikiem postępowania Nr 40/ZT/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2010 zawarta w Warszawie w dniu 2010 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.mielec.pl Mielec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II-Kolektor

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405

Postępowanie nr: 2014/WNP-000405 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/ firma Wykonawcy... Siedziba i adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:100183-2016:text:pl:html Polska-Żukowo: Usługi związane z odpadami 2016/S 059-100183 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Zabezpieczenie dachu nastawni bramowej w Gdańsku Wrzeszczu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dpslp.org.pl/pl/przetargi Legnickie Pole: Zabezpieczenie przeciwpożarowe zespołu budynków nr 1,4,5,6,7

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Gdańsk: ZP/61/2014 Budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej dla Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Rybnik: Wykonanie instalacji ogrzewania rynien i rur spustowych budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku Numer ogłoszenia: 239107-2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... -projekt-

UMOWA Nr... -projekt- UMOWA Nr... -projekt- w dniu... pomiędzy Gminą Chocianów zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Franciszka Skibickiego Burmistrza Miasta i Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.po.katowice.pl Katowice: Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego w formacie A5,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 298265-2015

Zamówienie public... - 298265-2015 1 z 5 2015-08-25 10:17 Zamówienie public... - 298265-2015 25/08/2015 S163 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Gdańsk:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 14 lutego 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych poniżej równowartości 200 000 euro na usługę transportu zewnętrznego Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl Warszawa: Dostawa, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

przeprowadzka pomiędzy budynkami szpitala

przeprowadzka pomiędzy budynkami szpitala Kraków, dnia 28.03.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 200 000 euro na przeprowadzka pomiędzy budynkami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r

OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Olsztyn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Agencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.info/ Polkowice: Dostosowanie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo