SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro na Adaptację pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni. Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków ZATWIERDZAM:

2 1. Zamawiający Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie (31 202), ul. Prądnicka 80, tel , strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ, zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty Euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni, w tym wykonanie dokumentacji projektowej oraz wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń dotyczących adaptacji istniejących pomieszczeń archiwum na potrzeby serwerowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym układu zasilania wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS, układu klimatyzacji, systemu sygnalizacji pożarowej i gaszenia gazem, okablowania strukturalnego, systemów monitoringu wizyjnego, włamania i kontroli dostępu oraz wdrożenie zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania serwerownią. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 Program funkcjonalno- użytkowy, będący integralną częścią SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter informacyjny, nie są obligatoryjne dla Wykonawcy i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty. Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko. Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy materiału/urządzenia lub symbole, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający wymaga, aby proponowany przez wykonawcę materiał/ urządzenie były o parametrach technicznych i jakościowych nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. CPV: Grupa, klasa, kategoria CPV: Grupa usługi inżynieryjne usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe różne usługi inżynieryjne Grupa Roboty budowlane: roboty remontowe i renowacyjne roboty murarskie instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych instalowanie drzwi metalowych tynkowanie roboty malarskie podłoża i posadzki kładzenie wykładzin elastycznych instalacja centralnego ogrzewania roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego instalowanie sprzętu chłodniczego roboty w zakresie instalacji elektrycznych instalowanie systemów alarmowych instalowanie linii telefonicznych instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego instalowanie przełączeniowych central telefonicznych instalowanie infrastruktury kablowej Strona 2

3 kładzenie kabli instalowanie okablowania komputerowego roboty w zakresie instalacji elektrycznych roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej roboty w zakresie opraw elektrycznych instalowanie systemów alarmowych i anten instalowanie pożarowych systemów alarmowych instalowanie alarmów włamaniowych instalowanie anten wykładanie ścian instalowanie sufitów podwieszanych roboty instalacyjne przeciwpożarowe roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych instalowanie sprzętu gaśniczego izolacja dźwiękoszczelna roboty odwadniające roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych drzwi p-poż serwery komputerowe Prace wykonywane będą w czynnych obiektach Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, których funkcjonowanie, poza obszarem robót, nie będzie ograniczone. Należy przewidzieć realizację prac w taki sposób, by w jak najmniejszy stopniu wpływać na funkcjonowanie obiektów. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w zakresie BHP, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przy wykonywaniu prac należy zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy w pozostałych pomieszczeniach szpitala, obejmujące również: - zabezpieczenie przed brudem, kurzem i pyłem z rozbiórek i prac wykończeniowych; - zabezpieczenie przed zaburzeniami pracy istniejących instalacji, w tym przed przerwami w zasilaniu w energię elektryczną; - zabezpieczenie przed wibracjami i hałasem; - wykonanie wszelkich zabezpieczeń, w szczególności przed pożarem, zadymieniem zalaniem, włamaniem, kradzieżą. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji i rękojmi na agregat wody lodowej i wykonane roboty budowlane- minimum 5 lat, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. W trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do dwóch bezpłatnych przeglądów rocznie, których terminy zostaną wyznaczone po odbiorze końcowym. Wykonawcy uprawnieni są do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca robót. Osoby delegowane przez zainteresowane podmioty proszone są o telefoniczne ustalenie terminu wizji z Panem Janem Lipcem w Dziale Głównego Energetyka Szpitala, tel , od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00. UWAGA! Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy lub nazwy własne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4. Opis części zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6,7 (Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759 z późn. zm.) 6. Opis ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Strona 3

4 7.Termin wykonania zamówienia Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap do 3 m-cy od dnia podpisania umowy, etap drugi 5 m-cy od dnia zakończenia etapu pierwszego, lecz nie dłużej niż 8 m-cy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy termin zamknięcia ustalony będzie podczas przekazania placu budowy. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadają wiedzę i doświadczenie odpowiednie do wykonania zamówienia. 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, 5. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy. Zamawiający dokona oceny wyżej wymienionych warunków na podstawie składanych przez Wykonawców wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 9.Kształt oferty i wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą. Od Wykonawcy Zamawiający wymaga złożenia: L.p. Rodzaj i wymagania oświadczeń i dokumentów Pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru handlowego) lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do 1 oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 2 braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 3 wykluczenia - Załącznik nr 1 a do SIWZ; Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - Załącznik 1b do SIWZ. 5 Formularz ofertowy - Załącznik 1c do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Strona 4

5 gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści spowoduje wykluczenie wykonawcy - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie jako niejawnych, stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą zostać zastrzeżone informacje, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. Zastrzeżenie w formie pisemnej winno wskazywać, które strony złożonej oferty zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa oraz winny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed możliwością zapoznania się z ich treścią przez osoby spoza komisji przetargowej np. poprzez złożenie w odrębnej kopercie z napisem: tajemnica przedsiębiorstwa. 10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń i dokumentów 10.1 Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami wyłącznie pisemnie. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, Dział Zamówień Publicznych We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: DZ-271/128/ Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 11.1 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Magdalena Charbat, tel od pn. do pt. w godz , Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia są: - Jan Lipiec- Kierownik sekcji Działu Głównego Energetyka, tel , od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00; - Zbigniew Celebański- Kierownik Działu Głównego Energetyka, tel , od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00; - Roman Rogóż- Kierownik sekcji Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych, tel , od poniedziałku do piątku w godz. 07:00-15:00; 12. Wadium Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 13. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 14. Opis sposobu przygotowania ofert 14.1 Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty, bez dokonywania w ich treści jakichkolwiek zastrzeżeń lub zmian ze strony Wykonawcy Oferta powinna być: - sporządzona w formie pisemnej, - sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SIWZ, - napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką, - złożona w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem: Strona 5

6 Postępowanie nr DZ-271/128/2013 Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni. Nie otwierać przed dniem roku przed godziną 11: Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich, zgodnie z załącznikiem nr 1c do SIWZ. Ceny powinny zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, a także ewentualne rabaty Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji. Jeżeli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi być dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę wymienioną w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub przez notariusza Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski Wprowadzanie zmian do oferty i jej wycofanie. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem zmiana" lub wycofanie". 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 15.1 Miejsce i termin składania ofert Ofertę opatrzoną pieczęcią Wykonawcy należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie w budynku Administracyjno-Konferencyjnym (Dziennik Podawczy) do dnia roku do godziny Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, o godzinie 11:00 w Dziale Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy prześle mu informację z otwarcia ofert. 16. Opis sposobu obliczania ceny Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 1c do SIWZ Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. Strona 6

7 17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z Wykonawcą w obcych walutach. Rozliczenia nastąpią w złotych polskich (PLN). 18. Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert i sposób oceny ofert 18.1 Opis i znaczenie kryteriów przy wyborze ofert Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli: Znaczenie procentowe Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać Lp. Kryterium kryterium (R j ) oferta za dane kryterium 1. Cena R = 100 % 100 punktów suma: 100 % 18.2 Sposób oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (W max) wg poniższego wzoru. Dla powyższego kryterium oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: W=C W=C gdzie: kryterium cena C=R x C min/ C b C min cena oferty najtańszej C b cena oferty badanej R znaczenie procentowe kryterium cena UWAGA: W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, zamawiający wyłącznie dla celów porównania ofert doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. 19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 19.1 Wykonawca, którego oferta, zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy. 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona 7

8 Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 10% wartości przedmiotu umowy brutto. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch nw. terminach: a) 70% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w 30 dniu od ostatecznego bezusterkowego odbioru robót, b) 30% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 21. Warunki umowy Warunki umowy zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 22.1 Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Strona 8

9 zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: - nie zawiera braków formalnych; - uiszczono wpis Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 23. Załączniki Załącznik nr 1a: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 1b: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Załącznik nr 1c: Formularz ofertowy Załącznik nr 2: Wzór umowy Załącznik nr 3: Program funkcjonalno- użytkowy ZATWIERDZAM: Strona 9

10 Załącznik nr 1a Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... TEL. (0.)... FAX (0.) www: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, DZ/271/128/2013- Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni, oświadczam, że: - spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; - nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia... Strona 10

11 Załącznik 1b Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, winien zaznaczyć poniższe pole: Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy..., dnia... Strona 11

12 Załącznik nr 1c - Formularz ofertowy PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:... ADRES:.... TEL.... FAX NIP.. REGON: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Adaptacja pomieszczeń w budynku Przychodni Kardiologicznej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dla potrzeb serwerowni oferuję realizację przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SIWZ za cenę: Etap I- cena. z VAT pln Etap II- cena.z VAT pln RAZEM CENA. z VAT pln (etap I + etap II) /słownie/ 2. Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom*: Lp Część zamówienia *wypełnić (W wypadku gdy Wykonawca nie przewiduje podwykonawstwa powinien w sposób nie budzący wątpliwości zaznaczyć to w niniejszym polu)..., dnia... Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 12

13 Załącznik nr 2- Wzór umowy Zawarta w dniu 2013 roku w Krakowie, pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS , reprezentowanym przez dr n. med. Annę Prokop Staszecką Dyrektora Szpitala, zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Do zawarcia umowy doszło w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro, postępowanie nr Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeniesienie i rozbudowę serwerowni informatycznej do budynku po obecnej przychodni Kardiologicznej (w tym: stanowisko UPS-ów w piwnicy budynku 0). 2. Przedmiot Umowy obejmuje: a. opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnej z opisem technicznym i uzyskanie akceptacji Zamawiającego, b. wykonanie prac przygotowawczych i demontażowych w Lokalizacji, c. wykonanie prac remontowo-budowlanych, d. wykonanie prac instalacyjnych, e. dostawa materiałów, urządzeń/sprzętu i oprogramowania, niezbędnych do wykonania zadania objętego dokumentacją projektową i opisem technicznym, f. uruchomienie urządzeń/sprzętu i wykonanie testów, pomiarów i badań sprawdzających współdziałanie wszystkich zamontowanych i zainstalowanych elementów w/g listy prac wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy, g. przeprowadzenie szkoleń personelu wskazanego przez Zamawiającego, h. opracowanie Dokumentacji Powykonawczej, w tym instrukcji obsługi i harmonogramu przeglądów serwisowych. 3. Prace ujęte w 1 pkt. 2 będą prowadzone na podstawie i zgodnie z: a) Programem Funkcjonalno-Użytkowym, będącym załącznikiem nr 1 do umowy. 4. Dokumentacja Projektowa wymieniona w ust. 2a i Program Funkcjonalno-użytkowy wymieniony w pkt. 3a stanowią podstawę realizacji prac modernizacyjnych objętych niniejszą umową. 5. Wykonawca oświadcza, że na podstawie w/w dokumentów oraz wizji lokalnej obiektu i terenu robót posiadł wszelkie informację niezbędne do podpisania i realizacji niniejszej umowy z niezmiennym wynagrodzeniem ryczałtowym. 6. Wszystkie prace będące przedmiotem niniejszej umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami wyszczególnionymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 7. Prace modernizacyjne objęte niniejszą umową będą na czynnym obiekcie w trakcie ciągłej eksploatacji. Zamawiający zastrzega, iż nie ma możliwości zamknięcia obiektu na czas trwania realizacji umowy Strony ustalają następujące terminy realizacji prac modernizacyjnych: - rozpoczęcie prac modernizacyjnych : najpóźniej w ciągu w 4 tygodni od podpisania umowy; Strona 13

14 - zakończenie I etapu prac modernizacyjnych: do r., - zakończenie II etapu robót modernizacyjnych: r. 2. Za termin zakończenia prac modernizacyjnych lub danego etapu prac przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę na adres Zamawiającego zakończenia prac lub ich etapu i gotowości ich odbioru. W momencie zgłoszenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, urządzenia wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia muszą osiągnąć nominalne parametry wymagane przez Zamawiającego zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 3. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w drodze obustronnie podpisanego aneksu, w przypadku: - opóźnienia w realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przerw w pracy z powodu prowadzenia podstawowej działalności medycznej Szpitala); - w przypadku gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na realizację robót dodatkowych, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia uzgodnionego z Zamawiającym i jego przedstawicielami, w tym przedstawicielami personelu medycznego, szczegółowego harmonogramu prac modernizacyjnych, zgodnego z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej mowy Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w celu realizacji umowy będzie:.. 2. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą w celu realizacji umowy będzie : a. mgr inż. Jan lipiec b. mgr inż. Krzysztof Niemiec c. mgr inż. Roman Rogóż 4 1. Zamawiający zobowiązany jest do: a. protokolarnego przekazania pomieszczeń serwerowni oraz pomieszczeń w Przychodni Kardiologicznej Wykonawcy, po wcześniejszym usunięciu wszystkich materiałów ruchomych uniemożliwiających składowanie materiałów i wykonywanie prac montażowych. Przekazanie pomieszczeń nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, b. odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia. 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ma obowiązek: a. przejąć i zabezpieczyć pomieszczeń serwerowni i przychodni kardiologicznej oraz zabezpieczyć majątek Zamawiającego znajdujący się w obrębie prowadzenia prac modernizacyjnych, zaś po zakończeniu prac doprowadzić go do stanu jak przed ich rozpoczęciem b. zorganizować w porozumieniu z Zamawiającym zaplecze i miejsce postojowe dla sprzętu niezbędnego do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, c. oznakować wydzielony obszar montażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić jego pełną ochronę i zabezpieczenie, d. zgłosić fakt rozpoczęcia prac modernizacyjnych, e. wykonać przedmiot umowy oraz usunąć wszelkie ewentualne wady i usterki z należytą starannością i pilnością, f. realizować zamówienie zgodnie z umową, przepisami BHP, Polskim Ustawodawstwem, Normami i zasadami sztuki budowlanej, g. zapewnić specjalistyczny nadzór nad realizacją zadania, h. zapewnić wykwalifikowanych pracowników, jacy są niezbędni do odpowiedzialnego i terminowego wykonania robót, i. realizować roboty w kolejności i terminach uzgodnionych z Zamawiającym, j. zapewnić oraz pokryć koszty deponowania na składowisku odpadów gruzu pochodzącego z terenu budowy i rozbiórek, k. po zakończeniu robót pozostawić cały teren budowy czysty i nadający się do użytkowania, l. przygotować przedmiot umowy do odbioru po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania, m. wykonać na własny koszt wszelkie niezbędne pomiary, badania, próby i uzgodnienia konieczne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń. O zamiarze przeprowadzenia pomiarów, badań Strona 14

15 i prób Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności,, n. zapewnienie utylizacji lub zagospodarowania odpadów pozostałych po wykonaniu prac modernizacyjnych, o. zapewnienie Zamawiającemu dostępu do każdej części miejsca wykonywania prac modernizacyjnych lub miejsca wytwarzania materiałów i usług, p. zobowiązany jest do realizacji prac modernizacyjnych i wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem niniejszej umowy w sposób zapewniający ciągłość pracy zakładu Zamawiającego, a w szczególności w sposób zapewniający nieprzerwaną dostawę mediów W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał pomieszczenia serwerowni, przychodni kardiologicznej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i deponował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne na składowisku odpadów. 2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do robót w porozumieniu z Zamawiającym, zapewnić miejsce na czasowe składowanie materiałów. Zamawiający zapewni miejsce na składowanie materiałów na terenie szpitala. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody pozostające w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Odpowiedzialność trwa od chwili podpisania protokołu przejęcia maszynowni wentylacyjnej do odbioru końcowego prac modernizacyjnych potwierdzającego zakończenie prac Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności objętej niniejszą umową, na sumę gwarancyjną w wysokości zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 2. W przypadku zakończenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia na okres pozostały do zakończenia prac objętych niniejszą umową. W przypadku gdy przedłużenie okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1, obejmującej okres pozostały do zakończenia obowiązywania niniejszej umowy. 3. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, jak również każdorazowo po przedłużeniu umowy ubezpieczenia lub zawarciu nowej umowy ubezpieczenia zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu aktualną polisę wraz z dowodem opłacenia składki Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości i bezpieczeństwa, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach prawa, w szczególności w art ustawy Prawo budowlane, Polskimi Normami. 3. Przed wbudowaniem materiału, urządzenia i na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa lub CE, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną albo odpowiedni atest. W przypadku niedotrzymania tego warunku, Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wymiany materiału lub urządzenia na własny koszt. 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały niezbędne do wykonania przewidzianych normami badań oraz potwierdzenia jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami umowy. 5. Badania, o których mowa w pkt. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych i ponadnormatywnych w stosunku do badań określonych w ust.4 obciążają Wykonawcę. 8. Strona 15

16 1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób nie powodujący utrudnień w komunikacji i nie stwarzający zagrożeń wypadkowych. Transport poziomy, pionowy maszyn i urządzeń nie może blokować czy w jakikolwiek inny sposób utrudniać podstawowej działalności Szpitala Wykonawca nie może powierzyć wykonania w całości lub jakiejkolwiek części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, po wcześniejszym udostępnieniu Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w tej umowie lub jej projekcie. 2. Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, cedować swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 3. W razie realizacji przedmiotu niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1. ust.1 umowy zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości:... zł (słownie:... złotych). 2. Wynagrodzenie wypłacone będzie w terminach i kwotach podanych poniżej na podstawie faktur VAT z 30 dniowym terminem płatności. - kwota. zł brutto. (słownie: ) po ukończeniu I etapu prac modernizacyjnych i ich odbiorze na podstawie protokołu odbioru, - kwota zł brutto.. (słownie: ) po ukończeniu II etapu prac modernizacyjnych i ich odbiorze na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją umowy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności wynikające: a. Programu Funkcjonalno-Użytkowego, b. z obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności z Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do tej ustawy, c. zasad wiedzy i sztuki budowlanej, d. z lokalizacji obiektu i wszelkich napotkanych utrudnień w realizacji prac budowlanych, e. z zaleceń producentów wbudowywanych materiałów, f. przepisów BHP. 4. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zawiera koszty konieczne do realizacji umowy, w tym koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, funkcjonowania placu budowy, wraz z kosztami jego organizacji i późniejszej likwidacji, porządkowania placu budowy oraz utylizacji i zagospodarowania odpadów, ubezpieczenia budowy, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej, transportu zewnętrznego i wewnętrznego pracowników, materiałów i odpadów, deponowania na składowisku, i inne wynikające z załączonego projektu umowy i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 5. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy (w szczególności błędów rachunkowych między innymi w sporządzonej ofercie, kalkulacji ryczałtu czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót wskazanego w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) oraz, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie robót są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej na placu budowy, zapoznał się z placem budowy oraz zapoznał się z warunkami realizacji i, że wynagrodzenie z ust.1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do kompleksowej realizacji umowy. 6. Przyjmuje się, że wynagrodzenie przewidziane w umowie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy oraz rekompensuje Wykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania - bez możliwości wysuwania roszczeń finansowych i terminowych w stosunku do Zamawiającego. Strona 16

17 7. Podstawą do wystawienia faktury za I etap prac będzie protokół odbioru I etapu prac, sporządzony po wykonaniu I etapu prac, bez wad i usterek. 8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego robót bez wad i usterek, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, protokół potwierdzający ich usunięcie. Procedurę sporządzenia protokołu końcowego określa 14 umowy. 9. Płatność faktury na rzecz Wykonawcy dokonana zostanie przelewem w 30 dniu od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przy czym faktura nie może być wystawiona wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad i usterek a w przypadku stwierdzenia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, protokołu potwierdzającego ich usunięcie. 10. Termin płatności ustala się na dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko w przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Zmiana umowy jest możliwa również gdy: a. wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych lub b. w wyniku zmiany umowy możliwym będzie podniesienie poziomu lub jakości usług, lub towarów lub c. zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego lub d. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmiany przepisów prawa lub e. potrzeba zmiany treści umowy wynika ze zmian organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się: a. zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Zamawiającego otrzymane lub uzyskane w trakcie współpracy, niezależnie od formy tych informacji i ich źródeł, b. wykorzystać informacje wyłącznie w celach określonych w Umowie, c. podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia od drugiej strony, d. ujawniać informacje jedynie tym pracownikom albo doradcom Strony, wobec których ujawnienia takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów określonych w Umowie, e. nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać żadnych dokumentów. Wszelkie niejawne kopie lub reprodukcje będą własnością Strony, która stanowi źródło informacji. 2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie będą miały zastosowania odnośnie jakichkolwiek informacji przekazanych przez Strony, które: a. zostały opublikowane, są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości, b. zostaną ujawnione przez jedną ze Stron, za uprzednią zgodą drugiej Strony, c. ich ujawnienia wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Zważywszy, że Zamawiający jest, w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926; z późn. zm. - Ustawa o ochronie danych") administratorem danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w zbiorach danych znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, a Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy również usługi związane z naprawą oraz serwisowaniem sprzętu/urządzeń oraz oprogramowania przetwarzającego dane osobowe, Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy, a Wykonawca niniejszym przyjmuje przetwarzanie Danych zgodnie z art. 31 Strona 17

18 Ustawy o ochronie danych w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług związanych z naprawą oraz serwisowaniem sprzętu/urządzeń oraz oprogramowania. 2. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie i w celach określonych w niniejszej Umowie. 3. Wykonawca oświadcza, że: a. spełnia wymogi określone w art oraz 39a Ustawy o ochronie danych, b. dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) 4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych. 5. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich faktach i zdarzeniach dotyczących przetwarzania Danych, w szczególności o zakłóceniach w funkcjonowaniu systemu informatycznego, stwierdzonych naruszeniach zabezpieczeń, czynnościach kontrolnych ze strony uprawnionych organów i tym podobnych okolicznościach. 6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Danych, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Obowiązek przestrzegania tajemnicy trwa także po ustaniu niniejszej Umowy. Wykonawca zapewni, by opisany w niniejszym punkcie obowiązek był należycie realizowany również przez osoby/podmioty, z pomocą których Wykonawca wykonuje niniejszą Umowę. 7. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przetwarzania Danych w każdym czasie. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa Danych w szczególności poprzez zastosowanie systemu informatycznego Zamawiającego, służącego do przetwarzania danych osobowych, chronionego przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem. 9. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu sprawowanie nadzoru nad przetwarzaniem Danych, w tym ich usuwaniem, w szczególności poprzez obecność w miejscach, w których proces ten przebiega. 10. W ramach przetwarzania Danych, Wykonawca nie dokonuje jakichkolwiek ich zmian, usuwania czy modyfikacji, jak również nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie. 11. Po wykonaniu czynności będących celem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. Usunięcie danych powinno być trwałe oraz polegać na uniemożliwieniu osobom trzecim odzyskania danych osobowych Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi dwuetapowo, po zakończeniu robót I etapu oraz robót II etapu i przedłożeniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, atestów i zezwoleń zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskim Ustawodawstwem i Normami. Wykonawca zgłasza pisemnie na adres Zamawiającego zakończenie robót. Zamawiający pisemnie określi termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru dokonanego przez Wykonawcę. 2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek. 4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Strona 18

19 5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy, o których mowa w 15 i Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót na 30 dni przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 8. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji w razie późniejszego ujawnienia się wad Ustanawia się zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto, o którym mowa w 10 ust. 1., tj... zł brutto 2. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w jednej z form przewidzianych w treści art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, według wyboru Wykonawcy. Wykonawca może ustanowić zabezpieczenie w kilku dopuszczalnych formach pod warunkiem, iż łączna wysokość zabezpieczeń wyniesie 10 % wartości przedmiotu umowy brutto. 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch nw. terminach: a) 70% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie nie później niż w 30 dniu od ostatecznego bezusterkowego odbioru robót, b) 30% zabezpieczenia zwrócone lub zwolnione zostanie w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 4. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do złożenia aneksu do przedłużenia zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia terminu realizacji umowy Na wykonane prace, jak również na wszelkie użyte i zainstalowane urządzenia i materiały, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości. Wykonawca udziela rękojmi na okres. licząc od daty okresu Protokołu Odbioru Końcowego bez wad i usterek. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5-letniej gwarancji na wykonane prace, liczonej od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, bez wad i usterek, z wyjątkiem zainstalowanych elementów okablowania strukturalnego, na które Wykonawca dostarczy certyfikat gwarancji systemowej producenta z min. 20-letnią gwarancją na system okablowania jako całość. 3. Serwis sprzętu i urządzeń w okresie gwarancyjnym pozostaje po stronie Wykonawcy, koszt wszelkich materiałów eksploatacyjnych pozostaje po stronie Zamawiającego. 4. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje w szczególności: a. uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym używaniem lub naprawami dokonanymi przez Zamawiającego lub osobę trzecią nieuprawnioną przez Wykonawcę, b. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, przepięć elektrycznych, itp., wywołanych przyczyną zewnętrzną lub przez Zamawiającego lub przez osobę trzecią nieuprawnioną przez Wykonawcę, c. braku funkcjonalności nie zapisanych w SIWZ lub dokumentacji Przedmiotu Umowy, d. błędów wynikających z używania przez Zamawiającego sprzętu/urządzeń lub oprogramowania niezgodnie z ich dokumentacją, e. nieprawidłowości wynikających z nieuprawnionej ingerencji w kod źródłowych lub wynikowy oprogramowania, f. problemów wynikłych ze zmian w konfiguracji urządzeń/sprzętu, oprogramowania lub konfiguracji systemowej, dokonanych bez autoryzacji Wykonawcy, g. nieprawidłowości wynikających z użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, h. działania siły wyższej. 5. Niezależnie od postanowień poniższych Zamawiający zachowuje uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w kodeksie cywilnym. 6. Wykonawca winien przystąpić do usuwania zgłoszonych wad i awarii w zainstalowanych urządzeniach w ciągu 2 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca winien usunąć wadę lub awarię w Strona 19

20 terminie nie dłuższym niż 6 godzin od czasu zgłoszenia. Z uwagi na przyczyny obiektywne termin na usunięcie wad i awarii może zostać wydłużony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Terminy niniejsze obowiązują również w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz godzinach nocnych. 7. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad i awarii ujawnionych w okresie rękojmi, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia, o której mowa w 9 ust. 1. Przed zleceniem usunięcia wad osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy drogą mailową bądź pisemnie (fax) do przystąpienia do usuwania wad i awarii, wyznaczając mu dodatkowy termin nie dłuższy niż 12 godzin. 8. Jeżeli pozostająca do dyspozycji Zamawiającego kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 9. W okresie gwarancyjnym Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 10. Zamawiający przy odbiorze końcowym, wyznacza dwa terminy przeglądów gwarancyjnych rocznie przez okres gwarancji, w których Wykonawca zobowiązuje się brać udział, a także wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie Wykonawca gwarantuje, iż oprogramowanie Wykonawcy lub osób trzecich, dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy, będzie wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w szczególności, że Zamawiający będzie uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z jego funkcjonalnością oraz przeznaczeniem oraz że korzystanie takie nie będzie naruszać jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej, pod warunkiem, że Zamawiający korzystał będzie z oprogramowania w sposób zgodny z licencją Wykonawcy lub producenta tego oprogramowania. 2. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kwot ewentualnych odszkodowań i kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z dochodzeniem przez osoby trzecie roszczeń dotyczących naruszenia ich praw własności intelektualnej lub przemysłowej związanej z korzystaniem przez Zamawiającego z w/w oprogramowania, pod warunkiem potwierdzenia zasadności takich roszczeń prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą zawartą za pisemną (pod rygorem nieważności) zgodą Wykonawcy. 3. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że zakres uprawnień do korzystania z oprogramowania uzyskanych przez Zamawiającego na podstawie Umowy i licencji Wykonawcy lub producentów oprogramowania, jest w pełni wystarczający dla realizacji wszelkich wymagań funkcjonalnych i parametrów określonych w Umowie, a w szczególności w Opisie Technicznym i Programie Funkcjonalno- Użytkowym. 4. Jeśli roszczenie osoby trzeciej związane z wadą prawną oprogramowania lub jego części zostanie zgłoszone (lub będzie istnieć prawdopodobieństwo jego zgłoszenia lub informacje o naruszeniu uzasadniać będą potrzebę podjęcia niezbędnych działań jeszcze przed podniesieniem roszczenia), Wykonawca zmodyfikuje dotychczas przekazane Zamawiającemu oprogramowanie lub zapewni jego modyfikację przez producenta oprogramowania lub wymieni je przy zachowaniu przynajmniej równoważnej jakości i zawartości oraz funkcjonalności, co elementy oryginalne. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 10 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dostarczenia lub udzielenia Zamawiającemu niewyłącznych i bezterminowych licencji na korzystanie z oprogramowania na standardowych warunkach licencyjnych Wykonawcy lub producenta tego oprogramowania Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za opóźnienie w wykonaniu prac modernizacyjnych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót (zarówno I jak i II etapu), b) za opóźnienie, w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, c) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminów określonych w 16 ust. 6 umowy, Strona 20

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo