PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, Poznań Zakres robót: Grupa robót Klasa robót Kategoria robót Nazwa Roboty w zakresie instalacji budowlanych Hydraulika i roboty sanitarne Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza Zamawiający: Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu Autorzy opracowania: 1. Włodzimierz Kostka 2. Grzegorz Bubula Spis zawartości: 1. Część opisowa 2. Część informacyjna 1 / 11

2 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu klimatyzacji (zwanego dalej Systemem) w serwerowni Izby Celnej w Poznaniu. Zamawiający wymaga: a) wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji powykonawczej systemu oraz b) wykonania modernizacji systemu klimatyzacji wraz z przeprowadzeniem robót towarzyszących wg opracowanej dokumentacji Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowania miejsca wykonania instalacji, - miejsce osadzenia wytwornic wody lodowej (WWL), utwardzona podstawa pod WWL, wykopy ziemne pod instalacje hydrauliczne, okablowanie elektryczne i logiczne do WWL, - miejsce prowadzenia instalacji demontaż chodnika lub przepust pod chodnikiem, zabezpieczenie klatki schodowej, przewierty (przepusty) przez przegrody do prowadzenia instalacji, - miejsce posadowienia wewnętrznych jednostek chłodzących (WJC) Serwerownia zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w pomieszczeniu przed uszkodzeniem, zapyleniem, zalaniem, itp. ustalenie miejsc instalacji dla wewnętrznych jednostek chłodzących (wraz z ustaleniem układu szaf serwerowych), wykonanie instalacji zasilania elektrycznego jednostek chłodzących, wraz z ułożeniem okablowania w systemie koryt siatkowych, wykonanie instalacji zasilania elektrycznego dla każdej z szaf wraz z ułożeniem okablowania w korytach siatkowych, wykonanie systemu koryt siatkowych do ułożenia okablowania logicznego pomiędzy szafami. b) dostarczenia elementów instalacji klimatyzacji, - rozładunek urządzeń i materiałów, - transport na miejsce instalacji. c) montażu elementów instalacji we wskazanym miejscu, d) uruchomienia systemu klimatyzacji, - konfiguracji urządzeń wchodzących w skład systemu, - wykonania testów systemu klimatyzacji, - wykonania pomiarów parametrów środowiska w serwerowni, - uruchomienia oprogramowania monitorującego układ chłodzenia, - przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń i oprogramowania składającego się na system. e) wykonania zabudowy lub osłon określonych elementów instalacji, 2 / 11

3 f) wykonania prac wykończeniowych, - uszczelnienia pomieszczeń stanowiących strefy ochrony p.poż. - wykonania wyprawek powierzchni wraz z pomalowaniem, - odtworzenia funkcji terenu naruszonego podczas wykonywania prac Aktualne uwarunkowania Budynek, w którym przeprowadzone zostaną prace jest obiektem podpiwniczonym, zrealizowanym w konstrukcji tradycyjnej z zastosowaniem elementów technologii prefabrykowanej. Ściany murowane z cegieł. W części klatki schodowej na żelbetowych słupach oparto rygle służące do opierania płyt stropowych i żelbetowych biegów schodów. Stropy masywne typu DMS. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem. Plan rozmieszczenia urządzeń w pomieszczeniu stanowi załącznik do niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego. Zasilanie elektryczne urządzeń Systemu przyłącza w pomieszczeniu UPS. Serwerownia i pomieszczenie UPS stanowią wydzielone strefy p.poż. i wyposażone są w gazowy system gaśniczy. Serwerownia i pomieszczenie UPS wyposażone są w działający system klimatyzacyjny Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe Celem wykonania modernizacji systemu klimatyzacji jest zapewnienie właściwych warunków środowiskowych, tj. temperatury, wilgotności oraz czystości powietrza dla urządzeń IT pracujących w pomieszczeniu Serwerownia w Izbie Celnej w Poznaniu Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. System musi zapewniać utrzymanie temperatury (funkcja chłodnicza) powietrza wlotowego urządzeń chłodzonych będących w normalnym stanie pracy, na założonym poziomie. System musi być przeznaczony do pracy 24h na dobę. Parametry takie, jak wydajność chłodnicza systemu i wielkość strumienia chłodzonego powietrza muszą być na poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych. System musi być pozbawiony tzw. pojedynczego punktu awarii, przez co Zamawiający rozumie taki System, w którym uszkodzenie jednego z jego elementów nie powoduje zaprzestania działania całego Systemu i nie powoduje spadku wydajności chłodniczej Systemu poniżej wartości wymaganej do utrzymania temperatury powietrza wlotowego poniżej założonej wartości maksymalnej. System musi umożliwiać rozbudowę (w tym zwiększenie wydajności chłodniczej) z zachowaniem warunku, że podczas czynności rozbudowy nie nastąpi zaprzestanie działania całego Systemu lub nie nastąpi spadek wydajności chłodniczej Systemu poniżej założonej wartości maksymalnej. Uruchomiony system musi umożliwiać prawidłową pracę dotychczasowego systemu klimatyzacji. 3 / 11

4 System musi zapewniać utrzymanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu (funkcja higrostatyczna) w założonym zakresie. Zainstalowany w Serwerowni układ nawilżania nie może powodować fałszywych alarmów systemu wczesnej detekcji dymu posiadanej przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie, które umożliwi monitorowanie parametrów Systemu i środowiska w Serwerowni (przynajmniej temperatury i wilgotności powietrza, wycieku, awarii jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej), ich rejestrację oraz dokona zobrazowania zarejestrowanych parametrów. Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać skonfigurowanie akcji (w tym wysłanie wiadomości ) w przypadku zarejestrowania alarmu. System musi być wyposażony w układ powiadamiający o wyciekach. Stan awaryjny musi zostać zarejestrowany i zobrazowany w oprogramowaniu monitorującym. WJC muszą być wyposażone w filtry powietrza (funkcja oczyszczania powietrza), z możliwością ich czyszczenia przez Użytkownika. Każde WJC musi być wyposażona w kartę zarządzającą umożliwiającą zdalny nadzór i kontrolę nad urządzeniem. Każde z urządzeń Systemu musi być wyposażone w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub wahnięciu zasilania, z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami. Każda z minimum dwóch zainstalowanych WWL musi być wyposażona w taki układ chłodzenia czynnika, który pozwoli na prawidłową pracę z obciążeniem cieplnym poniżej 50% wydajności WWL. WWL i układ hydrauliczny musi być zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przystosowany do warunków klimatycznych panujących w Polsce. WWL muszą być wyposażone w zdalne panele monitorujące zlokalizowane w pomieszczeniu nadzoru oraz w sygnalizację awarii. Stan awaryjny musi zostać zarejestrowany i zobrazowany w oprogramowaniu monitorującym. Urządzenia charakteryzujące się znacznymi prądami rozruchowymi muszą zostać wyposażone w układy łagodnego rozruchu, z jednoczesnym zapewnieniem współpracy z generatorem prądotwórczym Zamawiającego Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe I. Informacje dotyczące systemu System musi zapewnić odprowadzenie ciepła z pomieszczenia Serwerownia łączna wydajność cieplna urządzeń zainstalowanych w serwerowni wynosi około 40 kw. 4 / 11

5 System musi zapewniać utrzymanie temperatury powietrza wlotowego urządzeń chłodzonych będących w normalnym stanie pracy, na poziomie 22 (±2) ºC. Pomiar temperatury powietrza wlotowego urządzeń chłodzonych wykonywany jest na wysokości około 1,8m w płaszczyźnie przednich drzwi szaf serwerowych. System musi być przeznaczony do pracy 24h na dobę. Parametry takie, jak wydajność chłodnicza systemu i wielkość strumienia chłodzonego powietrza muszą być na poziomie umożliwiającym zapewnienie założonych warunków dla urządzeń chłodzonych; Spadek wydajności chłodniczej podczas awarii jednego z elementów Systemu nie może spowodować wzrostu temperatury powietrza wlotowego urządzeń powyżej 25 C. System musi umożliwiać rozbudowę (w tym zwiększenie wydajności chłodniczej) z zachowaniem warunku, że podczas czynności rozbudowy nie nastąpi zaprzestanie działania całego Systemu lub nie nastąpi spadek wydajności chłodniczej Systemu, który spowoduje wzrost temperatury powietrza wlotowego urządzeń powyżej 25 C. System musi zapewnić utrzymanie wilgotności powietrza w pomieszczeniu w zakresie 40 (±5)%. Dopuszczalne są rozwiązania bazujące na urządzeniach zintegrowanych (chłodzenie i nawilżanie), jak i użycie urządzeń jednofunkcyjnych nawilżaczy parowych (chłodzenie realizowane przez odrębne urządzenie niż nawilżanie). Zainstalowany układ nawilżania nie może powodować fałszywych alarmów systemu wczesnej detekcji dymu posiadanej przez Zamawiającego. Ilość zastosowanych nawilżaczy minimum 2 szt.. Zamawiający wymaga, aby bezpośrednim czynnikiem chłodzącym WJC była tzw. woda lodowa. Schładzanie czynnika w WWL może odbywać się z wykorzystaniem innych technologii. Elementy zewnętrzne instalacji: chłodnice, systemy pomp, etc., mają zostać zlokalizowane na posesji Zamawiającego. Uruchomiony system musi umożliwiać prawidłową pracę dotychczasowego systemu klimatyzacji. System musi być wyposażony układ powiadamiający o wyciekach w postaci czujnika liniowego rozmieszczonego wokół pomieszczenia serwerowni. Stan awaryjny musi być zobrazowany w oprogramowaniu monitorującym i powodować wygenerowanie . Typ jednostek: z uwagi na ograniczenia fizyczne i rozmieszczenie urządzeń w pomieszczeniu Zamawiającego, wymagane są jednostki chłodzące przystosowane do montażu w szeregu szaf serwerowych, na podłodze, w samodzielnych obudowach o szerokości od 30cm do 60cm i głębokości nie większej niż 110cm oraz wadze jednostkowej netto nie większej niż 250kg. Jednocześnie łączna szerokość jednostek chłodzących zainstalowanych w rzędzie szaf serwerowych nie może być większa niż 100cm. Z uwagi na układ szaf serwerowych wymagane jest, aby w każdym rzędzie szaf serwerowych została zainstalowana minimum jedna jednostka chłodząca. We wszystkich rzędach szaf, łączna wydajności chłodnicza jednostek w rzędzie musi być taka sama. Wyrzut schłodzonego powietrza musi być skierowany w przestrzeń pomiędzy rzędami szaf serwerowych. 5 / 11

6 Jednostki wewnętrzne WJC muszą być wyposażone w wentylatory z płynnie regulowaną prędkością obrotową oraz filtry powietrza z możliwością ich czyszczenia przez Użytkownika. Każda z minimum dwóch zainstalowanych WWL musi być wyposażona w taki układ chłodzenia czynnika, który pozwoli na prawidłową pracę z obciążeniem cieplnym poniżej 50% wydajności chłodnicy. WWL i układ hydrauliczny musi być zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych oraz przystosowany do warunków klimatycznych panujących w Polsce. Wytwornica wody lodowej musi zostać umiejscowiona w odległości minimum 10 m od budynku. Sugerowane miejsce jej zlokalizowania zostało zaznaczone na mapie zasadniczej. Każde z dostarczonych urządzeń Systemu musi być wyposażone w układ zapewniający samoczynne uruchomienie (autostart) po zaniku lub wahnięciu zasilania z uprzednio ustalonymi (zaprogramowanymi) parametrami. Urządzenia charakteryzujące się znacznymi prądami rozruchowymi muszą zostać wyposażone w układy łagodnego rozruchu, z jednoczesnym zapewnieniem współpracy z generatorem prądotwórczym Zamawiającego. Wykonawca dostarczy i uruchomi oprogramowanie, które umożliwi monitorowanie parametrów Systemu i środowiska w Serwerowni (przynajmniej temperatury i wilgotności powietrza, wycieku, awarii jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej), ich rejestrację oraz dokona zobrazowania zarejestrowanych parametrów. Oprogramowanie monitorujące musi umożliwiać skonfigurowanie akcji (w tym: wysłanie wiadomości ) w przypadku zarejestrowania alarmu. Oprogramowanie musi umożliwiać zdalny nadzór nad Systemem przy użyciu protokołu HTTPS. Każde z dostarczonych urządzeń wewnętrznych musi być wyposażone w kartę zarządzającą poprzez sieć LAN przy użyciu protokołu TCP/IP. Wymagane jest obsługa protokołów HTTPS, SSL, SSH i obsługa RADIUS. Karta zarządzająca musi umożliwiać nadzór i kontrolę nad urządzeniem poprzez interfejs WWW oraz SNMP w wersji 2c lub wyższej. Jednostki zewnętrzne muszą być wyposażone w zdalne panele monitorujące zlokalizowane w pomieszczeniu nadzoru oraz w sygnalizację awarii w postaci styków bezpotencjałowych. Stan awarii musi być zobrazowany w oprogramowaniu monitorującym i powodować wygenerowanie . Instalacja pionowa (hydrauliczna, elektryczna, itp.) ma zostać poprowadzona klatką schodową z wykorzystaniem przewiertów przez stropy. Wykonawca zobowiązany jest do zabudowy lub osłonięcia elementów instalacji w sposób estetyczny oraz zapewniający do nich dostęp. Instalacja hydrauliczna ma zostać wykonana z rur PEX-AL-PEX w izolacji termicznej. Instalacja hydrauliczna wewnątrz serwerowni musi zostać zaprojektowana w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo zalania sprzętu znajdującego się w serwerowni. Instalacja hydrauliczna wewnątrz serwerowni musi zostać umiejscowiona w osłonach zabezpieczających przed zalaniem sprzętu w Serwerowni podczas rozszczelnienia instalacji. 6 / 11

7 Przejścia instalacji przez przegrody budowlane w pomieszczeniach stanowiących strefy ppoż. muszą zostać zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi wymogami z zastosowaniem odpowiednich materiałów. Dodatkowo w Serwerowni i pomieszczeniu UPS wymagane jest takie wykonanie uszczelnień, aby możliwe było utrzymanie stężenia gaśniczego przez minimum 10 minut (zakres Tyco). Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych należy przyłączyć do istniejącej już instalacji skroplin obecnego systemu klimatyzacji. Obecny układ szaf serwerowych i urządzeń w pomieszczeniu Serwerownia uniemożliwia realizację Systemu, który spełni wszystkie założenia. Zamawiający przedstawił w załączniku do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego koncepcję rozmieszczenia szaf, a Wykonawca dostosuje rozmieszczenie WJC i wykona instalację zasilania elektrycznego do szaf oraz system prowadzenia okablowania elektrycznego i logicznego pomiędzy szafami, w postaci systemu koryt siatkowych. System prowadzenia okablowania musi pochodzić z jednej linii produktowej. Mocowanie konstrukcji systemu prowadzenia okablowania jest możliwe tylko do sufitu. Zasilanie elektryczne Systemu realizowane będzie z awaryjnego obwodu źródła zasilania budynku Zamawiającego. Przyłącze zasilania umiejscowione zostanie w pomieszczeniu UPS. II. Wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac. Ponadto Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu prac. Przekazanie terenu, organizacja robót Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli korzystać robotnicy. Pobór mediów dla celów realizacji prac jest nieodpłatny. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania z pomieszczeń gruzu i odpadów do pojemnika ustawionego na zewnątrz budynku. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów przez okna. Ponadto na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Zabezpieczenie terenu objętego pracami remontowego Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu objętego pracami instalatorskimi w okresie trwania realizacji przedsięwzięcia, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 7 / 11

8 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników oraz wygody społeczności. Wykonawca musi przewidzieć i wykonać zabezpieczenie zainstalowanych i funkcjonujących urządzeń i systemów w czasie wykonywanych prac remontowo - instalacyjnych przed uszkodzeniem, zapyleniem i zalaniem warunek ten dotyczy w szczególności urządzeń i systemów w pomieszczeniach Serwerownia i UPS. Koszt zabezpieczenia terenu objętego pracami nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe. Wymagania dotyczące ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia zieleni (wyrównanie terenu, zasianie trawy). W przypadku wykonywania prac w okresie zimowym zasianie trawy powinno nastąpić w okresie wiosennym. Wykonawca będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Tym samym prace generujące duży hałas np. przewierty przez przegrody, będą wykonywane poza godzinami urzędowania Izby Celnej w Poznaniu. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, składowisk oraz dróg dojazdowych a także na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych oraz powietrza pyłami, substancjami toksycznymi i gazami. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren objęty pracami i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót wewnątrz budynku ze względu na jednoczesne użytkowanie obiektu przez inne podmioty. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 8 / 11

9 Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu objętego pracami i usunięcia negatywnych skutków realizacji zamierzenia w obrębie wszystkich terenów objętych skutkami przeprowadzonych prac. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac. Z uwagi na powyższe zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca powiadomi bezzwłocznie Inwestora oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji. Stosowanie się do przepisów prawa Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania urządzeń lub metod. III. Wymagania dotyczące materiałów Wymagania ogólne Przy wykonywaniu robót mogą być zastosowane wyłącznie materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały muszą być nowe i nieużywane. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowały swoją jakość i właściwości. Sprzęt i maszyny Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju pracach. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Transport 9 / 11

10 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonanie robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umową oraz obowiązującymi przepisami m.in. ustawy Prawo budowlane. Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. IV. Kontrola jakości robót Program zapewnienia jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. V. Odbiór robót Rodzaje odbiorów robót Roboty podlegają następującym odbiorom: odbiorowi końcowemu Odbiór końcowy Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego. Podstawa płatności Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania Systemu zgodnie z przepisami (art. 632 par. 1 K.C.). VI. Gwarancja i przeglądy gwarancja zostaje udzielona na okres 3 lat w okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie świadczył wszelkie niezbędne przeglądy. 10 / 11

11 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na potrzeby przeprowadzenia prac modernizacyjnych systemu klimatyzacji. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Przekroje poszczególnych kondygnacji wraz z mapą zasadniczą stanowią załącznik do przedmiotowego opracowania. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno - użytkowego i umowy. Projekt systemu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac. Projekt należy wykonać z uwzględnieniem branż towarzyszących, w zestawie niezbędnym dla wykonania pełnego zakresu prac remontowo - instalacyjnych systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach objętych systemem (np. projektu instalacji elektrycznych zasilania i sterowania systemem). Dokumentację projektową należy wykonać w 3 egzemplarzach, specyfikację techniczną, przedmiar robót oraz dokumentację powykonawczą należy wykonać w 2 egzemplarzach. Zamówienie obejmuje kompletne wykonanie w/w instalacji, w tym m. in.: dostawę wszystkich materiałów montażowych i elementów składowych, dostawę i napełnienie czynnikiem chłodniczym, wykonanie instalacji elektrycznych, przeprowadzenie testów, szkolenie obsługi (2 osoby) oraz dokonywanie niezbędnych przeglądów w okresie 3 lat. Wszelkie koszty materiałów i prac wymaganych do pełnego uruchomienia systemu (w tym estetycznego wykończenia), a nie wymienionych w opisie zamówienia, pokrywa Wykonawca. W przypadku konieczności dokonania zmian w konstrukcji budynku tj. zmian w systemie wentylacji (założenie klap, uszczelnień, itp.) koszty elementów, materiałów montażowych i wykończeniowych, itd. oraz robocizny obciążają Wykonawcę. 11 / 11

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo