SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego"

Transkrypt

1 Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tej inwestycji Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty EURO Warszawa, 2013 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KOPII ODWOŁAŃ V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI III. GWARANCJA ROZDZIAŁ III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ IV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT ROZDZIAŁ V INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VI KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III.ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VII ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ VIII WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XI ZMIANA UMOWY 2

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Warszawa, tel , fax / 36. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwana dalej ustawą, t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907). Wartość zamówienia: Wartość zamówienia nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 1. KaŜdy Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia, wskazanego w Rozdziale II SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU, KOPII ODWOŁAŃ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub mailem w postaci skanu dokumentu z podpisem z uwzględnieniem ust. 2. Nr faxu Zamawiającego: /36. Adres mail Zamawiającego: 2. Forma pisemna zastrzeŝona jest dla złoŝenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy równieŝ uzupełnienia oferty art. 26 ust.3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a takŝe zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks lub mail Zamawiającego. 4. JeŜeli Wykonawca przekaŝe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem/mailem i pisemnie za datę ich złoŝenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uwaŝa się za złoŝony w terminie jeŝeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeŝeniem ust. 2. 3

4 5. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na nr / 36 lub drogą elektroniczną wyłącznie na adres: V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest imię i nazwisko: Renata Pilch stanowisko słuŝbowe: główny specjalista tel.: , fax.: / 36 godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/57/2013. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje moŝliwość uzyskania załączników do SIWZ, niezbędnych do przygotowania oferty, w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR) dla zadania: Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tej inwestycji - zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (Usługi inŝynieryjne w zakresie projektowania) (Nadzór nad projektem i dokumentacją) 3. Zamawiający umoŝliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie. Zgłoszenia osób delegowanych przez Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej naleŝy przesłać faksem na numer

5 II.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES GWARANCJI, WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia: a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej: w terminie 70 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy, w tym: w terminie 50 dni kalendarzowych na wykonanie dokumentacji i przekazanie Zamawiającemu do sprawdzenia oraz w terminie 20 dni kalendarzowych na wprowadzenie przez Wykonawcę ewentualnych korekt zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie sprawdzania dokumentacji, z zastrzeŝeniem, iŝ okres odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, nie dłuŝszy niŝ 20 dni kalendarzowych, nie jest wliczany w zakres terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę; b) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, wg wykonanej dokumentacji projektowej - w terminie od daty podpisania umowy wykonawczej na roboty budowlane do daty podpisania Protokołu odbioru końcowego inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na II kwartał 2014r. Zakończenie realizacji inwestycji szacowane jest w terminie do r. 2. Okres gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową, będącą przedmiotem zamówienia, obowiązywać będzie przez okres 2 lat od dnia zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego, tj. przez okres dwóch lat od dnia podpisania Protokołu odbioru inwestycji. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia będą dokonywane przez Zamawiającego z dołu, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego sekretariat Departamentu Administracyjnego Centrali ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 prawidłowo wystawionych faktur, po zakończeniu poszczególnych etapów zamówienia, tj.: 1) na podstawie sprawdzonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego wykonania dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku nr 1 do SIWZ), z zastrzeŝeniem, iŝ wynagrodzenie przewidziane za realizację tego etapu zamówienia zostanie wypłacone w dwóch częściach: a) w wysokości 70% po podpisaniu przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy), b) w wysokości 30 % po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, na podstawie podpisanego przez Strony Protokołu odbioru pozwolenia na budowę (Załącznika nr 9 do Umowy); 2) na podstawie wypełnionych i podpisanych przez Strony bez zastrzeŝeń Protokołów Nadzoru Autorskiego (Załącznik nr 6 do Umowy) oraz Rejestru Nadzorów Autorskich (Załącznik nr 7 do Umowy). 5

6 Rozdział III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali usługi główne, polegające na wykonaniu co najmniej dwóch dokumentacji projektowych, kaŝda obejmująca projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) serwerowni o mocy min. 200 kw i powierzchni komory IT min. 100m², oraz kaŝda obejmująca co najmniej trzy z niŝej wymienionych elementów: a) Architektura i konstrukcja, b) Instalacja elektryczna i elektroenergetyczna, c) System klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji HVAC i oddymiania, d) Instalacja wod. kan., e) System sygnalizacji poŝaru, f) Instalacja wczesnej detekcji poŝaru, g) Instalacja gazowego gaszenia poŝaru, h) Elektroniczny System Ochrony ESO składający się z: - Systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, - Systemu telewizji dozorowej CCTV, - Systemu kontroli dostępu SKD, i) System BMS, j) Instalacja okablowania strukturalnego, k) Instalacja teleinformatyczna, l) Instalacja telefoniczna. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują, lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 6

7 c) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej, d) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub toŝsame uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony takŝe wtedy, gdy jedna osoba będzie posiadała kwalifikacje w wielu specjalnościach. UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych aktualnych uprawnień budowlanych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz ze zm.), rozumie przez to równieŝ odpowiadające im waŝne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeŝeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji; 2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złoŝony (w sposób umoŝliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upowaŝnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy; 4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę, 2. Zaleca się, aby: 1) kaŝda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; 2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały; 7

8 3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty; 4) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeŝone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeŝone informacje. Nie podlegają zastrzeŝeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji; 2) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale III podrozdział I ust. 2 SIWZ: wykaz wykonanych głównych usług, spełniających wymagania wskazane w Rozdziale III podrozdz. I ust. 2 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających, czy usługi te zostały wykonane naleŝycie. * Zgodnie z 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), dowodami tymi są: a) poświadczenie; b) oświadczenie Wykonawcy jeŝeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a); c) zamiast poświadczeń, o których mowa w ppkt a), Wykonawca moŝe przedkładać dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie usług, określone w 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); 8

9 d) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.1.2), zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyŝej. 3) Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale III podrozdział I ust. 3 SIWZ: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz oświadczenie (zawarte w treści w/w wykazu), Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają aktualne wymagane prawem uprawnienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 4) jeŝeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. 9

10 1.3. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy. 2. Wykonawca zagraniczny 2.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 1.2.: ppkt 2), 3), 4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2.2. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 2.1. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale III pkt 1.2 niniejszego Rozdziału składa kaŝdy z Wykonawców, b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy wszyscy Wykonawcy wspólnie; c) pozostałe dokumenty - składane wspólnie. 10

11 V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty powinny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w podrozdziale III Wymagane dokumenty ust. 1, pkt 1.1, ppkt 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upowaŝnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które naleŝy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. 4. JeŜeli złoŝone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę naleŝy złoŝyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną naleŝy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5 Oferta przetargowa na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tej inwestycji Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oferta przetargowa i zaadresowana na adres Wykonawcy. 11

12 VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki oraz czy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia na podstawie złoŝonych, przez Wykonawcę, wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego i określonych w Rozdziale III SIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca - spełnia albo Wykonawca - nie spełnia poszczególnych warunków. Rozdział IV OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Formularzu ofertowym w części V Formularz cenowy (załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji). 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich, a cena całkowita wyraŝona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw zaleŝnych do wykonanej dokumentacji projektowej oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a takŝe ewentualne upusty i rabaty. 5. Zamawiający zastrzega, Ŝe wartość prac za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji powinna stanowić wartość od 10% do 20% całkowitego wynagrodzenia z podatkiem VAT za realizację przedmiotu zamówienia. Rozdział V INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Skrzydło C, pok. 104, do dnia r. do godziny Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone. 3. KaŜdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie z numerem wpływu odnotowanym takŝe na kopercie oferty. 4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, sala C 135, o godzinie

13 III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a takŝe termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeŝeli ich podanie w ofercie było wymagane. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. Powiadomienie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŝone w sposób i formie przewidzianych w Specyfikacji dla złoŝenia oferty, z zastrzeŝeniem, Ŝe koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA i zostanie podany numer wpływu z potwierdzenia, o którym mowa w podrozdziale I pkt 3 niniejszego Rozdziału. Rozdział VI KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3, będzie podlegała odrzuceniu. II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kryterium wyboru Znaczenie Cena oferty 100 % 13

14 III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium: cena brutto ( z podatkiem VAT) za realizację zamówienia według następującego wzoru: NajniŜsza cena ofertowa brutto C = X 100 Cena oferty badanej brutto 2. Przyjmuje się, Ŝe 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów ww. kryterium. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. 4. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział VII ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty zawierającej podatek VAT. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej, 5) poręczeniu udzielonym przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy: 1) w pieniądzu - odpowiednią kwotę naleŝy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku PKO BP S.A. nr , a dokument potwierdzający wpłatę (pokwitowanie) naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, pok. 104, najpóźniej przed podpisaniem umowy; 2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach dokument zabezpieczenia naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Departament Zamówień Publicznych, skrzydło C, I piętro, pok. 104 najpóźniej przed podpisaniem umowy. 14

15 4. Z dokumentu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat naleŝności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do Ŝądania wypłaty naleŝności. 5. Warunki i termin zwolnienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy. Rozdział VIII WZÓR UMOWY Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji. Rozdział IX POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki Ochrony Prawnej. Rozdział X FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktacje przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 15

16 II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed zawarciem umowy, wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do przestawienia: a) aktualnego opłaconego dokumentu potwierdzającego, iŝ Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej ponoszonej w związku z wykonywaniem usług o charakterze stanowiącym przedmiot umowy z minimalną sumą ubezpieczenia, która powinna odpowiadać co najmniej wartości umowy z podatkiem VAT; b) aktualnych uprawnień osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) lub toŝsame uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzającymi przynaleŝność do izby właściwego samorządu zawodowego. 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na warunkach i w formie określonych w Rozdziale VII niniejszej Specyfikacji. 4. Umowa zostanie zawarta w terminach o których mowa w art. 94 ust 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. Rozdział XI ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonania zmian umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i jego cech oraz sposobu i terminu jego realizacji, jeŝeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub wywołane okolicznościami, których nie moŝna było przewidzieć w momencie składania oferty. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości zmiany Umowy w zakresie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelności. 3. Zmiana umowy wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy moŝe wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 16

17 Wymienione poniŝej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 - Wzór umowy, Załącznik nr 4 - Oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Załącznik nr 6 - Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale III podrozdział I ust. 2 SIWZ: wykaz wykonanych głównych usług, spełniających wymagania wskazane w Rozdziale III podrozdz. I ust. 2 SIWZ, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane naleŝycie, Załącznik nr 7 - Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale III podrozdział I ust. 3 SIWZ: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz oświadczenie (zawarte w treści w/w wykazu), Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają aktualne wymagane prawem uprawnienia. 17

18 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR) dla zadania: Budowa serwerowni dla Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją tej inwestycji. Zakres dokumentacji technicznej: 1) Architektura i konstrukcja, 2) Instalacja elektroenergetyczna, 3) System klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji i oddymiania HVAC, 4) Instalacja wodno kanalizacyjna, 5) System zabezpieczający przed zalaniem dla instalacji zasilającej nawilŝacze w szafach klimatyzacji precyzyjnej, 6) System sygnalizacji poŝaru, 7) Instalacja wczesnej detekcji poŝaru, 8) Instalacja gazowego gaszenia poŝaru, 9) Elektroniczny System Ochrony ESO składający się z: a) Systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, b) Systemu telewizji dozorowej CCTV, c) Systemu kontroli dostępu SKD, 10) System BMS, 11) Instalacja okablowania strukturalnego, 12) Instalacja teleinformatyczna, 13) Instalacja telefoniczna. Architektura i konstrukcja Zamawiający wymaga zaprojektowania następujących elementów: - wyburzenia ściany oddzielającej pomieszczenia, - instalacji odciąŝania przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, - komory IT o łącznej powierzchni min. 400 m², wraz z podłogą techniczną, wejściami technicznymi, kratą metalową oddzielającą część techniczną od serwerowej oraz uchwytami do mocowania kurtyn lub siatek metalowych, - korytarzy technicznych wokół komory IT. Instalacja elektroenergetyczna Zamawiający wymaga zaprojektowania: - zasilania elektrycznego dla komory IT (pobór mocy na poziomie min. 600 kw), z istniejących zestawów UPS-ów pracujących w układzie 2(N+1) na kaŝdym torze zasilającym, 18

19 - doprowadzenia do kaŝdej szafy szynoprzewodów (o odpowiedniej mocy ze skrzynkami odpływowymi wyposaŝonymi w zabezpieczenia obwodów z przeznaczeniem dla zasilania serwerów i innych urządzeń teleinformatycznych zamontowanych w szafach) z obu torów gwarantowanych rozdzielnic serwerowni, - urządzeń komputerowych w komorze serwerowni w układzie gorących i zamkniętych zimnych przejść, - układania szynoprzewodów systemu zasilania na posadzce wzdłuŝ gorących przejść pod podłogą techniczną, - zasilania energetycznych szaf rozdzielczych z istniejących rozdzielnic RG-UPS1 oraz RG-UPS2, - zasilania Głównych Punktów Dystrybucyjnych WAN i LAN z dwóch niezaleŝnych źródeł zasilania gwarantowanego z istniejących rozdzielnic RG-UPS1 oraz RG-UPS2, - modernizacji rozdzielnic dla zasilania szaf klimatyzacji precyzyjnej, - instalacji połączeń wyrównawczych. Instalacje sanitarne Zamawiający wymaga zaprojektowania: a) dedykowanej instalacji klimatyzacji precyzyjnej w oparciu o dane: - załoŝenie maksymalnego obciąŝenia cieplnego komory IT na poziomie min. 600 kw, - technologii korytarza gorącego i zamkniętego korytarza zimnego z nawiewem spod podłogi, - szaf klimatyzacji precyzyjnej wyposaŝonych w nawilŝacze parowe oraz dodatkowych szaf zapewniających redundancję N+3 b) niezaleŝnego systemu sygnalizacji wycieku oraz zamykania zaworów podczas wycieku wody na instalacji zasilającej nawilŝacze w szafach klimatyzacji precyzyjnej. Telekomunikacja Zamawiający wymaga zaprojektowania systemu okablowania strukturalnego (LAN min. kat. 6/światłowodowej) : - na potrzeby realizowanej serwerowni, - na potrzeby połączenia komory IT z zewnętrznym punktem dystrybucyjnym, - umoŝliwiającego dostęp do usług telefonicznych i sieci komputerowej z kaŝdego punktu przyłączeniowego w serwerowni. Dodatkowe wymagania Zamawiającego Zamawiający wymaga : - spełnienia wymagań projektowych według wytycznych Tier III Uptime Institute, - wykonania modelowania przepływu powietrza przy pomocy analizy CFD, - przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw zaleŝnych do dokumentacji projektowokosztorysowej na Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje: a) Projekt budowlany: - 5 egz. w formie graficznej (papierowej), - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w formacie plików.pdf i.dwg, b) Projekt wykonawczy: - 5 egz. w formie graficznej (papierowej), 19

20 - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w formacie plików.pdf i.dwg, c) Kosztorys inwestorski - 2 egz. w formie graficznej (papierowej), - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w formacie.pdf, - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD, w formacie plików ATH w programie kosztorysowym obsługiwanym przez program NORMA PRO lub kompatybilnym z nim, d) Przedmiar robót - 2 egz. w formie graficznej (papierowej), - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w formacie.pdf, - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD, w formacie plików ATH w programie kosztorysowym obsługiwanym przez program NORMA PRO lub kompatybilnym z nim, e) Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - 2 egz. w formie graficznej (papierowej), - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w formacie.pdf, f) Informację dotyczącą organizacji robót, - 2 egz. w formie graficznej (papierowej), - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w formacie.pdf, g) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót STWiOR - 2 egz., w formie graficznej (papierowej), - 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD w formacie.pdf i.doc h) Przedstawienie na etapie projektowania wstępnego koncepcji projektu do zaakceptowania przez Zamawiającego, i) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z postanowień Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa zgodnie z regulacją art. 20 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, j) ZłoŜenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę; k) Uzyskanie wszelkich koniecznych i wymaganych przez Prawo budowlane lub inne obowiązujące przepisy prawa decyzji (w szczególności pozwoleń), uzgodnień, zgód, zgłoszeń, opinii, itp. dla realizacji Inwestycji oraz dla uzyskania pozwolenia na uŝytkowanie. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana na podstawie: 1) dokumentów przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, 2) aktualnie obowiązujących w tym zakresie PN i przepisów prawa, Dokumentem potwierdzającym wykonanie dokumentacji projektowej będzie: Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej (Załącznik nr 4 do umowy) podpisany przez obie strony bez uwag, po złoŝeniu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o kompletności dokumentacji. Oświadczenie Wykonawcy ma zawierać informację o kompletności dokumentacji, jej przydatności do celów, którym ma słuŝyć i jej wykonaniu zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi. Do oświadczenia Wykonawca dołączy wykaz opracowań wchodzących w skład zakresu dokumentacji, określony w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy). 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo