DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Toszku LOKALIZACJA: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 WYKONAŁ: Ganso Sp. z o.o. ul. Podwale 128F Jaworzno Opracował Imię, nazwisko, uprawnienia Podpis i pieczęć mgr inż. Adam Głowacz upr. SLK/4350/PWOS/12 DATA: luty 2015

2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI I. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 USTALENIA FORMALNO PRAWNE 2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAŁOŻENIA I DANE OGÓLNE 3.1 DANE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 3.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 4. WYTYCZNE BRANŻOWE 4.1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 4.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA 4.3 AUTOMATYKA 4.4 BRANŻA WOD. KAN. 5. WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI 5.1 KLIMATYZACJA 5.2 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 5.3 PRÓBY SZCZELNOŚCI 5.4 WYTYCZNE EKSPLOATACJI 5.5 INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 6. UWAGI KOŃCOWE 7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW II. SPIS RYSUNKÓW 1. RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI K-1 2. PRZEKRÓJ A-A - INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI K-2 Strona 2 z 12

3 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji dla: Adaptacja budynku archiwum na potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Toszku. Zakres opracowania obejmuje dobór urządzeń, zaprojektowanie tras przewodów freonowych oraz zestawienie materiałów. Niniejsze opracowanie nie obejmuje: - zasilania elektrycznego urządzeń, - robót budowlanych i konstrukcyjnych. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 USTALENIA FORMALNO PRAWNE Projekt opracowano odpowiednio do obowiązujących uzgodnień i warunków realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania opracowania Zamawiającemu, wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do wymagań aktualnych Polskich Norm i innych przepisów, oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania są: umowa zawarta z Zamawiającym podkłady architektoniczne uzgodnienia międzybranżowe oprogramowanie inżynierskie wspomagające projektowanie Dz. U. 2002r nr 75 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporządzeniu Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. PN-87/B-02151/01 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach PN-78/B Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego PN-89/B Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w wentylacji i klimatyzacji Opracowania pomocnicze: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL. 3. ZAŁOŻENIA I DANE OGÓLNE 3.1 DANE PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ Zgodnie z wytycznymi inwestora projektowane urządzenia zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni będą emitować maksymalne zyski ciepła na poziomie 40 kw przez cały rok. Dodatkowo w pomieszczeniu technicznym urządzenia będą emitować maksymalnie 6 kw. Strona 3 z 12

4 Do obliczeń zysków ciepła przyjęto następujące dane: - parametry powietrza wewnętrznego ZIMA temperatura powietrza w pomieszczeniu 20 C. wilgotność względna w pomieszczeniu - wynikowa (nieregulowana) LATO temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych t = 22 +/- 2 C wilgotność względna w pomieszczeniu [%] - parametry powietrza zewnętrznego ZIMA strefa klimatyczna III temperatura suchego termometru ts = -20 C entalpia powietrza i = - 18,4 kj/kg zawartość wilgoci, wilgotność bezwzględna x = 0,8 g/kg wilgotność względna powietrza =100% LATO strefa klimatyczna II temperatura suchego termometru ts = 30 C entalpia powietrza i = 60,6 kj/kg zawartość wilgoci, wilgotność bezwzględna x = 11,9 g/kg wilgotność względna powietrza =45% Instalacja wentylacyjna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania i pozostaje bez zmian. 3.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Dla pomieszczenia serwerowni zlokalizowanego w istniejącym budynku projektuje się instalację klimatyzacji opartą o szafy klimatyzacji precyzyjnej. Jednostki klimatyzacji precyzyjnej w wykonaniu wewnętrznym o mocy chłodniczej 20 kw każda przystosowane do pracy redundantnej. Przewody freonowe z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej prowadzone zgodnie z rysunkiem K-1. Nawiew powietrza do pomieszczenia serwerowni będzie się odbywał za pomocą kratek nawiewnych modułowych o wymiarach 600x600 mm wyposażonych w przepustnice powietrza zlokalizowanych w podłodze podniesionej pomieszczenia. Powietrze doprowadzone będzie do pomieszczenia kanałowo. Zakończenie kanału osiatkować zgodnie z rysunkiem K-1. Dodatkowo na kanałach nawiewnych zamontowane będą przepustnice regulacyjne z siłownikami sterowanymi z szaf klimatyzacji precyzyjnych. Dodatkowo na przejściu przez przegrody oddzielenie pożarowego przewiduje się zastosowanie klap ppoż. Sterowanych z układu gaszenia pożaru. Wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą osiatkowanych kanałów wentylacyjny zakończony na wewnętrznej ścianie pomieszczenia serwerowni między pomieszczeniami serwerowni a pomieszczeniem techniczno kablowym. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą na zewnętrznej ścianie pomieszczenia 4 pom. Techniczno - kablowego. Jednostki zewnętrzne montować na wys. min. 0,4 m nad poziomem terenu w celu zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi (np. śnieg). Skropliny z jednostki wewnętrznej należy odprowadzić za pomocą pompek skroplin montowanych fabrycznie a następnie grawitacyjnie do pionu kanalizacyjnego w umywalni. Włączenie należy wykonać z zastosowaniem syfonu np. typu SF. Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej bezpośrednio na teren przylegający do jednostki. Dodatkowo dla umożliwienia odpowiedniej pracy szafy klimatyzacji precyzyjnej przewiduje się doprowadzenie zimnej wody wodociągowej z pomieszczenia Umywalni. Rury prowadzić pod stropem. Przed każdą z szaf klimatyzacji precyzyjnej zastosować zawór odcinający. Strona 4 z 12

5 Projektowane jednostki będą posiadały rozwiązania konstrukcyjne zapewniające frontowy dostęp do wszystkich komponentów umożliwiając inspekcję i czynności serwisowe. Urządzenia ponadto charakteryzować będą się: - Rama nośna Podstawa wykonana z tłoczonej blachy aluminiowej malowanej proszkowo. Górny i dolny wieniec ramy wykonany z malowanych proszkowo profili aluminiowych. Profile wewnętrznego szkieletu zaopatrzone w specjalny system uszczelnień, zabezpieczający przed nieszczelnościami przedziału powietrznego. Panele obudowy wykonane ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo i zabezpieczonych zewnętrznie filmem PCV. Od wewnątrz izolowane materiałem dźwiękochłonnym. Przedział techniczny i elektryczny odseparowany od przepływającego powietrza. - sekcja filtracyjna Zmywalny filtr powietrza klasy F7 (EN );syntetyczny, Presostat różnicowy z sygnalizacją stanu zanieczyszczeni filtra. - sekcja parownika Wymiennik chłodnicy wykonany z wewnętrznie karbowanych rur Cu oraz profilowanych lameli Al. Zaprojektowany dla zapewnienia maksymalnych współczynników wymiany ciepła oraz zminimalizowania oporów przepływu powietrza i chłodziwa. Rama ze stali ocynkowanej Miedziane orurowanie z izolacją antykondensacyjną Aluminiowa taca ociekowa skroplin z elastycznym przyłączem z PVC - sekcja wentylatora Odśrodkowe wentylatory nawiewne z łopatami odgiętymi do tyłu, jednostronnie ssące bez obudowy typu PLUG FAN, połączone bezpośrednio z silnikiem z zewnętrznym rotorem. Silnik typu EC (elektronicznie komutowany), sterowany sygnałem 0-10V z mikroprocesora. Czujnik temperatury na ssaniu. Siatka ochronna z gumowymi podkładkami. - obieg chłodniczy Elementy każdego z obiegów chłodniczych: Termostatyczny zawór rozprężny Wziernik ze wskaźnikiem zawilgocenia. Filtr osuszacz z odkwaszaczem na linii cieczowej. Przetworniki ciśnienia z odczytem, funkcjami kontrolnymi i zabezpieczającymi, zamontowane na ssaniu i tłoczeniu czynnika. Presostat wysokiego ciśnienia z resetem manualnym. Zbiornik ciekłego czynnika z osprzętem. Obieg chłodniczy z rur miedzianych z izolacją przeciwwilgociową linii ssawnej. Elastyczne kapilary osprzętu systemu chłodniczego. Ładunek czynnika R410A. Zawory odcinające na linii gazowej i cieczowej do podłączenia do zdalnego skraplacza chłodzonego powietrzem. Regulacja ciśnienia skraplania przez zmianę prędkości obrotowej skraplacza - sterowanie sygnałem 0 10V. - mikroprocesorowy system kontroli Mikroprocesor z wyświetlaczem graficznym, do zarządzania i monitorowania stanu pracy i alarmu. Styki bezpotencjałowe alarmu ogólnego. Liczniki godzin pracy komponentów. Pamięć typu "FLASH" zachowująca dane w przypadku awarii zasilania. menu zabezpieczone hasłem. Wyjście do sieci LAN, porty szeregowe do głównych protokołów komunikacyjnych. - akcesoria zawór elektromagnetyczny na linii cieczowej Strona 5 z 12

6 kompensatory mocy biernej sprężarek (cos ϕ = 0,9) fabryczny stojak do wysokości 510 mm pompka skroplin przepustnica wielopłaszczyznowa w ramie nośnej, z siłownikiem zarządzanym ze sterownika urządzenia, do umieszczenia pod urządzeniem alarm zabrudzonych filtrów alarm wody na podłodze funkcja monitorowania poboru prądu przez silnik wentylatora. karta zegarowa sterownika karta rozszerzeń sterownika (możliwość zdefiniowania 3 alarmów na oddzielnych stykach bezpotencjałowych, wejście alarmu pożarowego, wejście alarmu zewnętrznego innego niż pożarowy) - sprężarki Hermetyczne typu SCROLL, optymalizowane do współpracy z czynnikiem chłodniczym R410A. Regulacja wydajności typu ON / OFF (0 / 100% każdej sprężarki). 2-pole 3-fazowe silniki sprężarek z bezpośrednim rozruchem (możliwy soft-starter) Grzałka karteru Termiczne zabezpieczenie silników sprężarek z wewnętrznym czujnikiem temperatury. Przyłącze w klasie szczelności IP54. Amortyzatory gumowe. PANEL ELEKTRYCZNY Zgodnie z normą EN , zawierający: Wyłącznik główny z zamkiem zabezpieczającym Magneto-termiczny wyłącznik/lub bezpieczniki każdej ze sprężarek Magneto-termiczny wyłącznik/lub bezpieczniki wentylatorów i pomp (jeśli zainstalowane). Styczniki każdego z odbiorów. Transformator pomocniczy zasilania obwodów sterowania i procesora. Zasilanie elektryczne: 400/3/50+N Podstawowe parametry szaf klimatyzacji precyzyjnej WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA Całkowita kw 21,6 Jawna kw 20,6 Temperatura powietrza wlotowego C 24 Wilgotność względna % 45 Moc wejściowa sprężarki kw 5,62 Pobór prądu sprężarki A 10,7 WENTYLATORY EC il. 1 Przepływ powietrza m³/h 5800 Spręż dyspozycyjny Pa 150 Całkowita moc wejściowa kw 0,63 Max pobór prądu FLA A 4,3 SPRĘŻARKI scroll Ilość il. 1 Max pobór prądu FLA A 15 Prąd startowy LRA A 101 Stopnie wydajności il. M FILTRY POWIETRZA il. 2 Klasa F7 CZYNNIK CHŁODNICZY R410A Strona 6 z 12

7 Całkowity ładunek czynnika kg 6,8 Obiegi gazowe il. 1 ZASILANIE V-ph-Hz N WSKAŹNIKI SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ CAŁEGO UKŁADU EER = Energy Efficiency Ratio kw/kw 3,19 1 m w wolnej przestrzeni (ISO3744) od strony tłocznej wentylatora od frontu urządzenia db(a) db(a) 62,2 48,2 WYMIARY Szerokość mm 1085 Głębokość mm 750 Wysokość mm 1925 WAGA NETTO kg 318 ZDALNE SKRAPLACZE Temp. Otoczenia C 35 Ilość il. 1 WENTYLATORY il. 1 Przepływ powietrza m³/h 9500 Nominalna moc mechaniczna kw 0,53 Max pobór prądu FLA A 2,85 ZASILANIE V-ph-Hz m w wolnej przestrzeni (ISO3744) db(a) 67 5 m w wolnej przestrzeni db(a) 56,1 10 m w wolnej przestrzeni db(a) 50,5 WYMIARY Długość mm 1400 Szerokość mm 665 Wysokość WAGA NETTO mm kg NAWILŻACZ Wydajność kg/h 3 Pobór mocy kw 2,3 Pobór prądu A 3,2 W pomieszczeniu technicznym projektuje się dodatkową klimatyzację typu split w celu odprowadzenia zysków ciepła z UPS-ów których maksymalne zyski ciepła wynoszą 6 kw. Przewiduje się zastosowanie dwóch układów o mocy chłodniczej 6 kw każdy przeznaczonych do redundantnej pracy całorocznej. Urządzenia będą posiadały funkcję auto restart która w przypadku chwilowego zaniku zasilania i jego ponownym przywróceniu włączy automatycznie klimatyzację z pamięcią wcześniej nastawionych parametrów. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane będą w pobliżu skraplaczy klimatyzacji precyzyjnej. Przewiduje się montaż jednostki jedna nad drugą. Wewnętrzne jednostki projektuje się jako ścienne wyposażone w pompki skroplin. Skropliny odprowadzane będą do kanalizacji zbiorczym przewodem zgodnie z rysunkiem K-1. Strona 7 z 12

8 4. WYTYCZNE BRANŻOWE 4.1 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Wykonać konstrukcje wsporcze pod jednostkę zewnętrzną. Zaprojektować przebicia w przegrodach dla prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych i odprowadzenia skroplin. Zakłada się prowadzenie przewodów klimatyzacyjnych w białych korytach instalacyjnych PVC. 4.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA Doprowadzić zasilanie do szaf klimatyzacji precyzyjnych oraz zdalnych skraplaczy tj: - szafa klimatyzacji precyzyjnej 2x 9 [kw], 400 [V] - jednostka wewnętrzna2x 0,53 [kw], 230 [V] (zasilanie z jednostki wewnętrznej), - klapa ppoż. 4x 0,05 [kw], 230 [V] 4.3 AUTOMATYKA Pełna automatyka producenta szaf klimatyzacji precyzyjnej m.in. układ pracy całorocznej, pracy redundantnej, układ zasilania i sterowania przepustnicami kanałowymi. 5. WYTYCZNE MONTAŻU I EKSPLOATACJI 5.1 KLIMATYZACJA Rozprowadzenie instalacji chłodu projektuje się za pomocą rur miedzianych chłodniczych wstępnie zaazotowanych izolowanych fabrycznie. Należy stosować rury w całości, jednak, jeśli będzie konieczność ich łączenia należy to wykonać poprzez lutowanie w osłonie azotu. W trakcie wykonywania instalacji rurociągi należy zabezpieczyć przez zanieczyszczeniami stałymi i dostępem wilgoci z powietrza zewnętrznego. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próbę szczelności i po jej pozytywnym wyniku wykonać próżnię w instalacji. Rurociągi na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych poprzez nałożenie płaszcza stalowego z blachy ocynkowanej. 5.2 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE Przewody i kształtki nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Pozostałe elementy, tj. konstrukcje wsporcze o odcinki przewodów po przejściu przez przegrody zewnętrzne należy oczyścić do drugiego stopnia czystości zgodnie z PN-7-/M Elementy ocynkowane należy przed pomalowaniem odtłuścić. Następnie wszystko pomalować farbą poliwinylową do bezpośredniego malowania blach ocynkowanych. 5.3 PRÓBY SZCZELNOŚCI Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji klimatyzacyjnej, a po jej zakończeniu wykonać próżnię oraz uzupełnić czynnik chłodniczy w ilości zgodnej z dtr klimatyzatorów. Strona 8 z 12

9 5.4 WYTYCZNE EKSPLOATACJI Należy wykonać okresowe przeglądy stanu konstrukcji wsporczych pod urządzenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy je niezwłocznie usunąć poprzez zabezpieczenie lakierami antykorozyjnymi. Należy wykonać okresowe pomiary parametrów pracy urządzeń oraz przeglądy stanu instalacji elektrycznej. Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami. Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzania okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 5.5 INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót: - zagrożenie upadkiem z wysokości przy wykonywaniu prac montażowych - urazy od spadających przedmiotów z wysokości zagrożenie dla osób znajdujących się w otoczeniu - potknięcie, upadek wszystkie prace budowlano montażowe w obiekcie - skaleczenia - używanie ostrych narzędzi podczas prac montażowych, oraz krawędzie elementów budowlanych - uraz odpryskami prace montażowe z użyciem elektronarzędzi - zaprószenie oka prace budowlane, kucie, stosowanie materiałów izolacyjnych hałas używanie elektronarzędzi podczas prac montażowych Instruktaż pracowników Bezpośredni nadzór nad BHP sprawują kierownik budowy i uprawnione osoby, które przed przystąpieniem do prac: - przeprowadzą instruktaż pracowników wykonujących czynności budowlane, montażowe - poinformują pracowników o możliwości wystąpienia zagrożeń wg pkt 3 - poinformują pracowników o konieczności stosowania zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej ze względu na istniejące zagrożenia - poinformują o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrożenia Prace specjalistyczne wykonują pracownicy posiadający odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejść szkolenia okresowe i stanowiskowe w zakładzie pracy, oraz posiadać aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno być wyznaczone miejsce z podstawowym sprzętem gaśniczym oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie należy wyznaczyć trasy zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą sprawną ewakuację na wypadek pożaru lub innych zagrożeń. Na trasach tych zabrania się składowania materiałów. Wszelkie roboty winne być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.. Strona 9 z 12

10 6. UWAGI KOŃCOWE Adaptacja budynku archiwum na potrzeby serwerowni w SP ZOZ w Toszku a) Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji należy ją wyregulować w celu uzyskania projektowanych parametrów pracy. b) Jeżeli będą wynikać kolizje z przewodami klimatyzacyjnymi i nie będzie możliwości ich przesunięcia to w miejscu kolizji można lokalnie obniżyć sufit lub wystające elementy obudować, po otrzymaniu uprzedniej akceptacji architekta. Rozwiązanie to należy traktować jako wyjątkową sytuację i stosować tylko w przypadku jedynego, możliwego rozwiązania. c) Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac. d) Montaż urządzeń i elementów klimatyzacyjnych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi ich producentów ( DTR, instrukcje montażowe, aprobaty techniczne itp.). e) Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty, świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne wydane prze COBRTI INSTAL. f) Otwory w przegrodach budowlanych żelbetowych nie ujęte w branży architektury i konstrukcji oraz otwory w przegrodach murowanych i lekkich, wykonawca instalacji zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie. g) Wszelkie zmiany tras oraz wynikające z tego ewentualne kolizje Wykonawca powinien rozwiązać i wykonać na własny koszt. h) W czasie budowy prace montażowe instalacji klimatyzacji należy koordynować z pracami montażowymi innych branż. Szczególnie dotyczy to montażu pionów klimatyzacji. i) Kompensację rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu rur. j) Instalacja ma być wykonana zgodnie z dokumentacją. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę za zgodą Zamawiającego w trakcie budowy musza być uzgodnione z Projektantem. k) Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. l) Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Przedstawione typy i producenci urządzeń w opisie technicznym i specyfikacji materiałowej mają na celu określenie standardu wykonania instalacji. Wszelkie zmiany urządzeń na innych producentów muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta. Strona 10 z 12

11 7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Zestawienie materiałów nr nazwa wielkość 1 kanał prostokątny x118 2 klapa ppoż. z funkcją komfort 3 kanał prostokątny x319 przepustnica regulacyjna z siłownikiem 4 szczelna 5 redukcja prostokątna 1000x3000x 6 kanał prostokątny x118 7 klapa ppoż. z funkcją komfort 8 kanał prostokątny x319 przepustnica regulacyjna z siłownikiem 9 szczelna 10 redukcja prostokątna 1000x3000x 11 kanał prostokątny 650x1000x kolano prostokątne redukcyjne 650x1000x5000x redukcja prostokątna 500x1100x500x kanał prostokątny 1100x500x klapa ppoż. z funkcją komfort 1100x kanał prostokątny 1100x500x kanał prostokątny 650x1000x kolano prostokątne redukcyjne 650x1000x5000x redukcja prostokątna 1100x500x1000x kanał prostokątny 1100x500x klapa ppoż. z funkcją komfort 1100x kanał prostokątny 1100x500x200 - kratka wentylacyjna podłogowa z przepustnicą regulacyjną o wymiarach 600x600 mm montowana w podłodze podniesionej, Af = 0,158 [m 2 ] izolacja termiczna i przeciwwilgociowa na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 20 mm 12 [kpl.] 21 [m 2 ] Strona 11 z 12

12 Zestawienie materiałów nr nazwa wielkość - szafa klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodniczej Qchł = 20 [kw] wyposażona w zdalny skraplacz, automatykę, nawilżacz parowy, system osuszania oraz pompką skroplin 2 [kpl.] jednostka klimatyzacji typu split ( jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna) o mocy chłodniczej 6 [kw] przeznaczona do pracy całorocznej z funkcją redundancji. Jednostki wewnętrzne wyposażone w pompki skroplin rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego 6.35[mm] 2 [kpl.] 12 [mb] rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego [mm] 12 [mb] - rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego Ø16 [mm] 20 [mb] - rura chłodnicza miedziana w izolacji na bazie kauczuku syntetycznego Ø18 [mm] 20[mb] - rura klejona PVC ø32 25 [mb] - rura stalowa ocynkowana DN15 18 [mb] - zawór kulowy odcinający DN15 2 [szt.] - Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 18 [mb] 0,035W/mK na przewód o średnicy DN15 - przejście ppoż. Dla rur niepalnych 1 [kpl.] - przejście ppoż. Dla rur palnych 1 [kpl.] Strona 12 z 12

13 AS1 i AS2 Agregat skraplający Qel =2,21 [kw] Vel = 230 [V] masa = 41 [kg] wymiary: 790x290x620 [mm] szer. x gł. x wys. UWAGA! Agregaty montować jeden nad drugim na konstrukcji wsporczej Wewnętrzna jednostka klimatyzacji ze sterowaniem i pompką skroplin Qchł = 6[kW] Qel = 0,1 [kw] Praca redundantna, całoroczna prowadzić pod stropem Przejście ppoż. dla rur palnych Przejście ppoż. dla rur niepalnych prowadzić pod stropem Ø32 2,0 % Ø32 2,0 % DN15 WJK1 WJK2 W-1/18 650x1000 W-1/19 N1/10 W-1/20 N1/9 UPS 2szt. 20kVA 1x15/30 W-1/ x500 N1/8 Zdalny skraplacz chłodzony powietrzem dla szafy klimatyzacji precyzyjnej zasilany z jednostki wewnętrznej (0,53 kw) masa = 120 [kg] wymiary: 1400x665x1027 [mm] szer. x gł. x wys. 1 1 W-1/ x500 N1/7 W-1/ x500 N1/6 Konstrukcja wsporcza pod zdalny skraplacz wysokość 0,4 [m] nad terenu UWAGA! Przewdzieć punkty podpracia urządzenia na konstrukcji. Szafa klimatyzacji precyzyjnej wraz z automatyką, sterowaniem przepustnicami oraz pompką skroplin Qchł = 20,6 [kw] Qel = 9 [kw] Vel = 400 [V] wymiary 1925x1085x750 (wys. x szer. x gł.) masa 318 kg W-1/11 650x1000 W-1/12 N1/5 N1/4 W-1/13 N1/3 W-1/ x500 W-1/ x500 N1/2 W-1/ x500 N1/1 Kanały osiatkować Nawiew Aef = 0,24[m²] Wywiew 1100x500 Aef = 0,51[m²] Prowadzić pod stropem REI120 EI90 Wpięcie do istniejącej instalacji kanalizacji przez zasyfonowanie 2,0 % Ø32 DN15 Wpięcie do istniejącej instalacji wody zimnej Kratka wentylacyjna podłogowa 600x600 Aef = 0,158 [m²] Vn = 966 [m³/h]

14 PRZEKRÓJ 1-1 Kanały osiatkować 1100x500 Aef = 0,51[m²] 300 Szafa klimatyzacji precyzyjnej wraz z automatyką, sterowaniem przepustnicami oraz pompką skroplin Qchł = 20,6 [kw] Qel = 9 [kw] Vel = 400 [V] wymiary 1925x1085x750 (wys. x szer. x gł.) masa 318 kg Kanały osiatkować Aef = 0,24[m²]

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo