MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Kraków, ul. Ciemna 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6"

Transkrypt

1 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego 19 TEMAT: Projekt systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu serwerowni BRANŻA: Sanitarna wentylacja FAZA: Projekt budowlano-wykonawczy PROJEKTOWAŁA: SPRAWDZIŁA: mgr inż. Agnieszka Czerkas mgr inż. Małgorzata Kurek MAP/0200/POOS/11 MAP/IS/0230/11 MAP/0429/POOS/09 MAP/IS/0519/10 Kraków, kwiecień 2013 r. 1

2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Opis techniczny 1. Informacje ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Podstawowe dane założeniowe 2.1. Parametry powietrza zewnętrznego 2.2. Parametry powietrza wentylacyjnego 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. System nawiewny i wywiewny N1 i W1 4. Wytyczne wykonania i montażu instalacji 4.1. Wytyczne wykonania instalacji wentylacyjnej 4.2. Wytyczne montażu instalacji wentylacyjnych Montaż przewodów Montaż nawiewników i wywiewników Montaż czerpni i wyrzutni Montaż przepustnic Montaż tłumików akustycznych 5. Wytyczne branżowe 5.1. Wytyczne budowlane 5.2. Wytyczne automatyki 5.3. Wytyczne elektryczne 6. Uwagi końcowe Załącznik 1 Oświadczenie projektantów Załącznik 2 Informacja BiOZ Załącznik 3 kopie uprawnień II. Zestawienie urządzeń i elementów Zestawienie 1. Zestawienie urządzeń i materiałów III. Część rysunkowa 1. Rzut parteru (fragment) - rys. nr 1 2

3 1. Informacje ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia serwerowni znajdujących się w budynku biurowym Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Sokołowskiego Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią : - zlecenie Inwestora Umowa nr 15/MOW NFZ WAG I/13; - Ocena rozwiązań oraz ocena działania urządzeń w serwerowniach przy ul. Sokołowskiego 19 i Józefa 21 w Krakowie opracowana przez HVAC s.c. - Projekt powykonawczy instalacji stałych urządzeń aerozolu gaśniczego w Małopolskim Oddziale Wojewódzkiego NFZ - podkłady architektoniczno-budowlane; - wizja lokalna w obiekcie; - uzgodnienia międzybranżowe; - obowiązujące normy i przepisy projektowania. 1.3 Zakres opracowania Projekt budowlano-wykonawczy swoim zakresem obejmuje : - dobór urządzenia nawiewnego (centrala wentylacyjna nawiewna) oraz wywiewnego (wentylator kanałowy); - lokalizację urządzeń wentylacyjnych; - obliczenie zapotrzebowania mediów; - wytyczne branżowe; - zaprojektowanie rozprowadzenia przewodów wentylacyjnych; - zestawienie zaprojektowanych urządzeń i materiałów; - wytyczne dotyczące sposobu wykonania i montażu instalacji, - wykonanie projektu automatyki do proponowanych zmian. Opracowanie nie obejmuje projektu doprowadzenie zasilania elektrycznego do projektowanych urządzeń wentylacyjnych. Zakres ten objęty jest niezależnych opracowaniem. 2. Podstawowe dane założeniowe 2.1 Parametry powietrza zewnętrznego - dla okresu zimowego przyjęto: temperatura obliczeniowa T z = -20 [ o C] (III-ta strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420); wilgotność względna = 100% - dla okresu letniego przyjęto: temperatura obliczeniowa T z = +30 [ o C] wilgotność względna = 45% 2.2 Parametry powietrza wentylacyjnego - dla okresu zimowego przyjęto: temperatura powietrza nawiewanego T N = +15 [ o C] wilgotność wynikowa, zależna od warunków zewnętrznych 3

4 - dla okresu letniego przyjęto: temperatura powietrza nawiewanego wynikowa, zależna od warunków zewnętrznych wilgotność wynikowa, zależna od warunków zewnętrznych 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. System nawiewny i wywiewny N1 i W1 Funkcja wentylacji nawiewnej pomieszczenia serwerowni realizowana będzie poprzez centralę podwieszoną nawiewną np. firmy Systemair typ TA 450EL 6kW. Centrala umieszczona zostanie nad sufitem podwieszonym w korytarzu przy serwerowni. Strumień powietrza świeżego nawiewanego przez centralę wynosi 290[m3/h], zgodnie w wytycznymi zawartymi w opracowaniu Ocena rozwiązań oraz ocena działania urządzeń w serwerowniach przy ul. Sokołowskiego 19 i Józefa 21 w Krakowie. Powietrze świeże po oczyszczeniu na filtrze klasy EU5, zostaje podgrzane w zimie przez nagrzewnicę elektryczną do temperatury nawiewu T N =+15[ o C]. Następnie powietrze wentylacyjne kanałami wentylacyjnymi zostaje doprowadzone do pomieszczenia serwerowni. Nawiew powietrza realizowany będzie poprzez kratkę nawiewną umieszczoną w suficie podwieszonym. Powietrze świeże pobierane jest poprzez czerpnię ścienną. Lokalizacja czerpni wg rysunku. Z centralą nawiewną N1 współpracuje wentylator wywiewny kanałowy system W1, np. firmy Systemair typ K 160M, zapewniający wywiew powietrza z serwerowni. Wentylator również zostanie umieszczony w przestrzeni nad sufitem podwieszonym w korytarzu przy serwerowni. Strumień powietrza usuwanego z wynosi 275[m3/h]. W serwerowni utrzymywane jest nadciśnienie na poziomie 5%. Powietrze wywiewane jest poprzez kratkę wywiewną umieszczoną w suficie podwieszonym, następnie transportowane jest do wyrzutni ściennej. System wentylacyjny zapewnia również przewietrzanie pomieszczenia w celu usunięcia aerozolu po ewentualnej akcji gaśniczej. W celu intensywniejszego przewietrzania pomieszczeń serwerowni należy zwiększyć wydajność urządzeń wentylacyjnych (przewidziano dwubiegową pracę urządzeń wentylacyjnych w.w. systemów) do minimum 5 wymian na godzinę. 4. Wytyczne wykonania i montażu instalacji wentylacyjnej 4.1. Wytyczne wykonania instalacji wentylacyjnej Instalację należy wykonać z uwzględnieniem wymagań zawartych w Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (COBRITI Instal), przepisach BHP i p.poż., niniejszych wymaganiach oraz zgodnie z dokumentacją projektową. Połączenia kanałów i elementów sieci wentylacyjnej wykonać w taki sposób, aby zapewnić klasę szczelności A wg PN. Kanały i kształtki wszystkich systemów wentylacyjnych wykonać z blachy ocynkowanej, zgodnie z PN /B jako niskociśnieniowe w klasie szczelności A. Przed wykonaniem kanałów wentylacyjnych należy sprawdzić na budowie możliwość ich montażu zgodnie z dokumentacją. Kanały systemu czerpnego C1 izolować izolacją zamknietokomórkową typ AF/Armaflex grubości 50[mm] Kanały nawiewne N1 oraz wywiewne W1 izolować wełną mineralną o grubości 40mm na folii aluminiowej. Zamocowanie przewodów do elementów budowlanych mają być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu; Połączenie kanałów z wentylatorem oraz centralą nawiewną należy dokładnie uszczelnić. 4

5 Całość prac przewidzianych niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z PN oraz obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i p/poż. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie R.P. Projektant informuje że wskazane w dokumentacji technicznej typy, symbole urządzeń i elementów oraz nazwy producentów zostały określone w celu sprecyzowania warunków technicznych przedmiotu niniejszego zamówienia. Projektant dopuszcza stosowanie materiałów innych producentów takiej samej jakości i porównywalnych parametrach Wytyczne montażu instalacji wentylacyjnych Sieć przewodów wentylacyjnych podwiesić do stropu i ścian zgodnie z technologią zakładu wykonującego montaż instalacji i wg PN; Przewody wentylacyjne przechodzące przez otwory w przegrodach budowlanych powinny być odizolowane od konstrukcji utwardzoną wełną mineralną gr. 5 cm; Połączenia kanałów prostokątnych za pomocą ramek; Połączenia kanałów okrągłych rur spiro poprzez nypel i mufę z uszczelką; Połączenia kanałów i elementów sieci wentylacyjnej wykonać w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią szczelność instalacji. Przewiduje się, iż w trakcie realizacji, po wykonaniu przekuć w ścianach mogą nastąpić odstępstwa od wymiarów budowlanych przyjętych w projekcie. W związku z taką możliwością należy przed montażem sprawdzić wymiary ze stanem faktycznym, a elementy kanałów wykonać z domiaru na obiekcie. Należy również liczyć się z koniecznością wykonania dodatkowych elementów obejść i odsadzek, które winny być uzgodnione na bieżąco z Inspektorem Nadzoru w porozumieniu z Projektantem. W przypadku stwierdzenia niezgodności z rysunkami należy je skorygować przed wykonaniem elementów Montaż przewodów Przewody wentylacyjne powinny być zamontowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 50 większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone odpowiednim materiałem izolacyjnym. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamontowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów, materiału izolacyjnego, elementów instalacji niezamocowanych, niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp., elementów składowych podpór lub podwieszeń. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. Przy montażu przewodów konieczne jest przestrzeganie zgodności z projektem co do rodzaju materiałów i wymiarów. Przewody wentylacyjne należy montować w taki sposób, aby były 5

6 szczelne, a ich wewnętrzne powierzchnie były gładkie. Przewody muszą być wykonane z materiałów odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmiany dotyczące materiałów można dokonać jedynie za zgodą Projektanta i Inwestora. Przewody należy montować w sposób trwały i prawidłowy pod względem technicznym. Nie wolno zakładać przewodów uszkodzonych i pogiętych. Powierzchnie poszczególnych elementów powinny być bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny i bez wżerów i wad walcowniczych. Przed montażem należy przewody starannie oczyścić z zewnątrz i wewnątrz. Przewody prowadzone w pobliżu ścian opierać należy na wspornikach umocowanych w ścianie. Wsporniki nie powinny podpierać przewodów w miejscach ich połączeń. Przewody biegnące w odległości od ścian i prowadzone pod sufitem, opiera się na podwieszeniach. Podparcie i podwieszenia przewodów muszą być wykonane w sposób trwały i sztywny. Wsporniki powinny usztywniać przewody. Zawieszenia i przymocowania przewodów do ścian i konstrukcji budowlanej powinny być wykonane zgodnie obowiązującymi normami Montaż nawiewników i wywiewników Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas brudnych prac budowlanych Montaż czerpni i wyrzutni Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp Montaż przepustnic Przepustnice do regulacji wstępnej, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego Montaż tłumików akustycznych Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym kierunek przepływu powietrza przez tłumik. 5. Wytyczne branżowe 5.1. Wytyczne budowlane wykonać przebicia w ścianie zewnętrznej dla czerpni i wyrzutni ściennych; wykonać przebicia w ścianach dla kanałów wentylacyjnych; wykonać otwory w kasetach sufitu dla kratek nawiewnych i wywiewnych; 6

7 5.2. Wytyczne automatyki Centrala wentylacyjna wyposażona jest w kompletny układ sterowania. System automatyki centrali może również sterować pracą wentylatora wyciągowego (należy doprowadzić zasilanie sterownicze wentylatora do systemu automatyki centrali). Przewiduje się pracę ciągłą, dwubiegową systemów wentylacji: - 1 bieg praca ciągła - 2 bieg załączany przy konieczności intensywnego przewietrzania pomieszczenia serwerowni (np. usunięcie aerozoli po akcji gaśniczej). Panel sterowniczy urządzeń wentylacyjnych umieścić w okolicy drzwi wejściowych do serwerowni dokładną lokalizację uzgodnić w Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji Wytyczne elektryczne przewidzieć podłączenie do instalacji elektrycznej urządzeń wentylacyjnych, wg zestawienia przedstawionego w tabeli 1; Tabela 1. Wytyczne elektryczne dla potrzeb wentylacji System Urządzenie Napięcie Pobór mocy elektrycznej Natężenie prądu Lokalizacja N1 W1 Centrala wentylacyjna nawiewna np. firmy Systemair, typ TA 450 EL 6 kw Wentylator kanałowy wywiewny np. firmy Systemair typ K 160M 3fazy/400V wentylator - 0,13 [kw] nagrzewnica 6,0 [kw] 3 x 10 [A] 1faza/230V 0,063 [kw] 0,27 [A] Sokołowskiego 19 parter, korytarz przed serwerownią regulator transformatorowy RE 1,5 6. Uwagi końcowe Niezgodność i odstępstwa od przedstawionej dokumentacji należy uzgadniać z Projektantem. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z dokumentacją pozostałych branż. Urządzenia i elementy instalacji pochodzące z dostaw, należy montować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać wszystkie, wymagane polskim prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentów należy przekazać Inwestorowi po zakończeniu prac instalacyjnych. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora, Wykonawcę oraz Inspektora. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji wentylacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. UWAGA: Roboty i materiały nie ujęte w dokumentacji projektowej a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji przetargowej nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 7

8 OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oświadczam, że : projekt budowlano-wykonawczy systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia serwerowni w budynku biurowym Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zlokalizowanym w Krakowie, przy ul. Sokołowskiego 19 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Czerkas MAP/0200/POOS/11 MAP/IS/0230/11 mgr inż. Małgorzata Kurek MAP/0429/POOS/09 MAP/IS/0519/10 Kraków, 30 kwietnia 2013 r. 8

9 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowie ze względu na specyfikę obiektu budowlanego Zgodnie z Art. 35 ust.1 pkt.3 oraz Art.20 ust.1 pkt.1 lit.b ustawy - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93. poz. 888), informujemy że: projekt budowlano-wykonawczy systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczenia serwerowni w budynku biurowym Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zlokalizowanym w Krakowie, przy ul. Sokołowskiego 19 jeśli będzie wykonany zgodnie z przepisami wykonania robót budowlanych i BHP, nie wnosi żadnych zmian, uwag i zastrzeżeń, które należałoby uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projektant: Sprawdzający: mgr inż. Agnieszka Czerkas MAP/0200/POOS/11 MAP/IS/0230/11 mgr inż. Małgorzata Kurek MAP/0429/POOS/09 MAP/IS/0519/10 Kraków, 30 kwietnia 2013 r. 9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Instalacje sanitarne ST 02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje sanitarne ST 02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl

Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Projektowanie Sanitarne i Nadzór Grzegorz Rutkowski 00-132 Warszawa ul. Grzybowska 9 lok. 1308 www.projektowaniesanitarne.pl Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor : Powiat Biłgorajski 23-400

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 12. INSTALACJE SANITARNE Spis treści 12. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 Instalacje sanitarne...117 12.1. Wstęp...117 12.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej...117 12.1.2 Zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA KLIMATYZACJI W BUDYNKU A PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. BRANŻA SANITARNA INWESTOR: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo