REGULAMIN E-migrant.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN E-migrant.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy wykorzystaniu dedykowanego serwisu internetowego umieszczonego pod adresem e-migrant.pl usług w znajdujących się w ofercie tego serwisu (zwane dalej Usługami). 2. Euro-Tax.pl na stronach e-migrant.pl nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy regulamin przed zawarciem Umowy, a także - na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 3. Serwis i Usługa są tworzone, organizowane i świadczone przez firmę Euro-Tax.pl Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy gen. W. Sikorskiego 2-8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym 5000,00 zł, opłaconym w całości. (zwaną dalej Euro-Tax.pl), 4. Euro-Tax.pl świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług. 2 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1) Usługobiorca podmiot korzystający z Usług Euro-Tax.pl, znajdujących się w ofercie serwisu internetowego e-migrant.pl. 2) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zmianami). 3) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. 4) System teleinformatyczny oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej. 6) Formularz rejestracyjny elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu e-migrant.pl, służący do rejestracji Usługobiorcy w Serwisie. str. 1

2 7) Rejestracja czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z Serwisu e- migrant.pl swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na ich treść. Z chwilą zakończenia Rejestracji osoba korzystająca z Serwisu e-migrant.pl uzyskuje status Usługobiorcy. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu Formularza rejestracyjnego, Serwis e-migrant.pl, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z podaniem loginu i hasła do Panelu klienta oraz informację o Płatności za wybrane Usługi oraz o sposobie jej dokonania, o ile taka płatność występuje. 8) Panel klienta utworzone po Rejestracji indywidulane konto Usługobiorcy, do którego ma dostęp przy użyciu wygenerowanego loginu i hasła. 9) Dokumenty wszelkie druki dokumentów niezbędne do dokonywania czynności prawnych przed właściwym organem podatkowym w danym kraju. 10) Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Euro-Tax.pl na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. 11) Regulamin - niniejszy regulamin. 12) Rachunek za usługę faktura VAT, dokumentująca płatność Usługobiorcy za usługi. 3 Ochrona Danych Osobowych 1. Euro-Tax.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Euro-Tax.pl w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 3. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Usługobiorca Serwisu wyraził zgodę. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez Euro-Tax.pl w celu wykonania Umowy, a także w celach marketingowych. 4. Euro-Tax.pl zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności umożliwia Usługobiorcom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca powinien kierować na adres: Euro-Tax.pl sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, Wrocław, Polska, z dopiskiem Dane Osobowe. 4 Poufność 1. Euro-Tax.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. str. 2

3 Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych. 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Euro-Tax.pl jeżeli: stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, lub jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Euro-Tax.pl, lub strony w Umowie nie postanowiły inaczej. 3. Euro-Tax.pl zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu. 5 Rodzaje i zakres świadczonych Usług 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego e-migrant.pl i obejmuje w szczególności następujące usługi: a) Naliczenie szacunkowej kwoty zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii, USA i Irlandii. b) Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii, USA i Irlandii. c) Rozliczenie zasiłku rodzinnego, zwrotu dodatku Zorgtoeslag, rozliczenie usługi Gewerbe w Niemczech oraz w Holandii, d) Korzystanie z usługi Letters czyli przechowywania i udostępniania dokumentów z zagranicznych urzędów skarbowych; e) Korzystanie z usługi LING czyli tłumaczenie dokumentów urzędowych; f) Korzystanie z usługi Office czyli interwencja w sprawach urzędowych; g) Wymeldowanie z Norwegii; h) Zamówienie kodów PIN w Norwegii; i) Rozliczanie i prowadzenie Akcji Polecaj i zarabiaj; 2. W ramach wykonania umowy o świadczenie usługi rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą Euro-Tax.pl i w szczególności: a) umożliwia Usługobiorcy dostęp do panelu klienta w ramach aplikacji zlokalizowanej pod adresem umożliwiającego archiwizację danych dotyczących zawarcia umowy oraz jej wykonania. b) umożliwia Usługobiorcy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w za granicą w oparciu o dane przekazane przez Usługobiorcę, przy wykorzystaniu opracowanej w tym celu przez Usługodawcę aplikacji, c) przesyła w imieniu Usługobiorcy dokumenty pozwalające na rozliczenie podatku zapłaconego za granicą do zagranicznego urzędu skarbowego. 6 Zasady Ogólne Świadczenia Usług, Ceny i Podstawowe Warunki Techniczne 1. Euro-Tax.pl świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bądź indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy. 2. Dostęp do Usług odbywać się będzie poprzez serwis internetowy udostępniony pod adresem str. 3

4 d) Użytkownikiem Usług może być każda osoba fizyczna, która zarejestrowała się w serwisie, zaś w odniesieniu do usługi rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego za granicą, nadto w okresie do 5 lat podatkowych poprzedzających rejestrację zapłaciła podatek dochodowy od osób fizycznych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii, USA i Irlandii. 3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Usług, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Usługi. Powyższe postanowienie nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów prawa, co do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty i osoby zarówno realizujące, jak i korzystające z Usługi. 4. Euro-Tax.pl informuje, że wzory Dokumentów, w tym karty podatkowe są dokumentami urzędowymi, których treść i struktura została ustalona przez właściwe organy podatkowe. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że wzory kart podatkowych nie są chronione prawami autorskimi, przy czym jakakolwiek ich modyfikacja może skutkować wydaniem przez organ podatkowy odmownej decyzji w przedmiocie wniosku. 5. Dokumenty mogą być przesyłane przez Euro-Tax.pl w postaci pliku PDF. W celu jego otwarcia w wiadomości potwierdzającej Rejestrację, Usługobiorca otrzymuje instrukcję dotyczącą pobierania oprogramowania firmy Adobe i otwierania plików PDF. 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Euro-Tax.pl są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka stron WWW Internet Explorer 7, Firefox 3 oraz Google Chrome. 7 Dostęp do usług 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi i zawiera Umowę w przedmiocie jej wykonania po dokonaniu rejestracji, chyba że inne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 2. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Euro-Tax.pl o Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w Norwegii jest zawarta z chwilą opłacenia usługi za pośrednictwem systemu ecard lub w razie wybrania innego sposobu płatności gdy przedpłata nie jest wymagana, z chwilą użycia kończącego procedurę naliczania podatku, przycisku odzyskaj swój podatek, znajdującego się na podstronie podsumowanie zwrotu. 3. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Euro-Tax.pl o korzystanie z usług: Letters, LiNG i Office jest zawarta z chwilą opłacenia usługi za pośrednictwem systemu ecard lub w razie wybrania innego sposobu płatności gdy przedpłata nie jest wymagana, z chwilą użycia kończącego procedurę naliczania przycisku. 4. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Euro-Tax.pl o korzystanie z Panelu Klienta, co do zasady jest usługą akcesoryjną w stosunku do usługi o rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą, a wynagrodzenie za korzystanie z usługi objęte jest wynagrodzeniem za wykonanie w/w usługi. Euro-Tax.pl zabezpiecza dostęp do Usługi poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła dostępu, które przekazywane są Usługobiorcy po zarejestrowaniu się w serwisie. 8 Usługa świadczone w serwisie E-migrant.pl 1. Po wejściu na podstronę Serwisu, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich treść, Usługobiorca zostanie przeprowadzony przez kolejne kroki procedury zmierzającej do ustalenia kwoty przysługującego mu do zwrotu podatku. str. 4

5 2. Usługobiorca w zgłoszeniu na wszystkich etapach jego wypełniania zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi, i poprawnego wypełnienia formularzy zagranicznego urzędu skarbowego, w szczególności danych dotyczących roku podatkowego, który zamierza rozliczyć, formy świadczenia pracy za granicą (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, samozatrudnienie itp.), wysokości zapłaconego podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, wskazania sposobu otrzymania zwrotu podatku z zagranicznego urzędu skarbowego. 3. Usługobiorca na każdym etapie realizacji Umowy zobowiązany jest do dokonywania weryfikacji wprowadzonych przez siebie danych, które następnie zostaną wprowadzone do Dokumentów podlegających złożeniu do zagranicznego urzędu skarbowego. Euro- Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych. Wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi Usługobiorca. 4. W przypadku Usługi, za której wykonanie przysługuje Euro-Tax.pl wynagrodzenie, przed przejściem do etapu, w którym system generuje kwotę zwrotu przysługująca Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania wyboru sposobu płatności w formie przedpłaty lub zapłaty po wykonaniu Usługi przez Euro-Tax.pl. 5. W przypadkach, gdy Euro-Tax.pl jest autoryzowanym agentem upoważnionym do reprezentowania osób trzecich przez zagranicznych urzędem skarbowym (Holandia), Usługobiorca zobowiązany jest do przesłania w terminie 14 dni od zawarcia umowy, w sposób opisany powyżej, podpisanego pełnomocnictwa w formie papierowej, zgodnego z wzorem pełnomocnictwa przesłanego na adres mailowy podany przy rejestracji przez Euro-Tax.pl 6. Usługę Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w Norwegii, uznaje się za wykonaną z chwilą wysłania przez Euro-Tax.pl Dokumentów podlegających zgłoszeniu do zagranicznego urzędu skarbowego. Po wysłaniu Dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego Usługobiorca otrzyma informację Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w urzędzie. 7. Z chwilą wysłania zgłoszenia Usługobiorca uzyskuje także dostęp do usługi korzystania z Panelu Klienta. 8. Usługę Letters, uznaje się za wykonaną z chwilą wysłania przez Euro-Tax.pl Dokumentów otrzymanych z zagranicznego urzędu skarbowego i wyświetlenie ich w zakładce Twoje sprawy; 9. Usługę LING, uznaje się za wykonaną z chwilą wyświetlenia tłumaczonego pliku w zakładce Twoje sprawy. 10. Usługę OFFICE uznaje się za wykonaną z chwilą wyjaśnienia sprawy przed zagranicznym urzędem skarbowym. 11. Usługę KOD PIN uznaje się za wykonaną z chwilą, gdy użytkownik otrzyma na swój adres korespondencyjny lub w systemie E-migrant.pl kody PIN z norweskiego urzędu skarbowego. 9 Rozpoczęcie świadczenia usług 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą, rozumianego, jako wysłanie Usługobiorcy do wypełnienia dokumentacji do zagranicznego Urzędu Skarbowego jest zawarcie Umowy. 2. Euro-Tax.pl zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług opisanych w ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni liczonych od zawarcia umowy. 3. Usługa korzystania z Panelu Klienta dostępna jest po zawarciu umowy, jak zdefiniowane w ust. 2 i zostaje uruchomiona wraz z pierwszym zalogowaniem się Klienta do systemu. str. 5

6 4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Letters, LING, OFFICE, Wymeldowanie z Norwegii, Kod PIN, jest zawarcie Umowy. 10 Czas świadczenia usług, Rozwiązanie i Wygaśnięcie Umowy 1. Umowa o świadczenie usługi rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego za granicą, zawarta jest na czas niezbędny do wykonania objętych nią czynności. 2. Umowa o dostęp do Panelu Klienta zawierana jest na czas nieokreślony i może być przez Usługobiorcę rozwiązana w każdym czasie poprzez przesłanie formularza z wnioskiem o zamknięcie konta Usługobiorcy. Jeżeli w Panelu Usługobiorca przechowuje dane, które chce chronić przed usunięciem, zobowiązany jest do zarchiwizowania tych danych we własnym zakresie przed przesłaniem formularza z wnioskiem o likwidację konta. Wraz z usunięciem konta usuwane są wszelkie przechowywane na nim dane. Eurotax.pl nie ma obowiązku archiwizacji danych przed ich usunięciem. 3. Euro-Tax.pl ma prawo rozwiązać Umowę przed upływem okresu, na jaki ją zawarto i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty (w zależności od stopnia wykonania Usługi) w następujących przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu bądź Umowy, bądź przepisów prawa, b) podania błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie i ich nieuzupełnienia we wskazanym przez Euro-Tax.pl w terminie, c) wykorzystywania przez Usługobiorcę danej Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, d) przeniesienia praw i obowiązków Usługobiorcy wynikających z Umowy w związku z udostępnieniem korzystania z usługi lub w przypadku udostępnienia korzystania z usługi pomimo niewyrażenia zgody przez Euro-Tax.pl. 4. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usługi rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego za granicą w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Euro-Tax.pl warunków Umowy. 5. W przypadku zamiaru rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 pkt od a) do d) i ust. 4, Strona Umowy zobowiązana jest do wezwania Drugiej Strony w formie pisemnej do niezwłocznego usunięcia zaistniałych naruszeń, wyznaczając ku temu stosowny termin. 6. Z dniem rozwiązania Umowy Euro-Tax.pl zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową. 7. Umowa wygasa wskutek: a) w odniesieniu do umowy o rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą w razie śmierci Usługobiorcy. b) W odniesieniu do umowy o korzystanie z Panelu Klienta w razie zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Panelu na okres co najmniej 4 miesięcy. 8. W dacie stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przesłanek Euro-Tax.pl zaprzestanie świadczenia Usług wynikających z Umowy. 11 Przyczyny odmowy, odstąpienie od Umowy 1. Euro-Tax.pl ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od Umowy w terminie siedmiu dni od jej zawarcia w przypadku, gdy Usługobiorca: a) poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy, b) nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeśli Euro-Tax.pl w razie uzasadnionych wątpliwości takiego potwierdzenia zażąda, str. 6

7 c) jego poprzednia umowa z Euro-Tax.pl została rozwiązana z powodu braku terminowego regulowania płatności bądź innego naruszenia postanowień regulaminu, d) jego poprzednia umowa z Euro-Tax.pl obejmuje/obejmowała już realizacje analogicznego zgłoszenia. 2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy w terminie określonym w 10. W przypadku odstąpienia od umowy następuje zwrot płatności w tej samej wysokości i formie w jakiej nastąpiła zapłata za usługę. 12 Opłaty 1. Euro-Tax.pl świadczy usługi odpłatnie, chyba że w Umowie, Regulaminie, lub Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. 2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcom, taryfy oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie, Umowie lub Cenniku. 3. Euro-Tax.pl zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów. 4. Euro-Tax.pl zawiadamia Usługobiorców o zmianie opłat lub zasad ich naliczania przez ogłoszenie na stronie www. multi-tax.com na 14 dni, przed wprowadzeniem tych zmian z określeniem daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika. 5. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać Usługobiorców zamawiających usługi lub zawierających Umowę o określone usługi, po ich wejściu w życie, tj. po upływie 14 dni od ogłoszenia zmian. Zmiany w zakresie opłat nie mają w szczególności wpływu na wysokość wynagrodzenia Euro-Tax.pl z tytułu umów zawartych lub wykonanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 6. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie. 13 Sposób płatności 1. Opłaty za usługę mogą być według wyboru Usługobiorcy uiszczane w formie przedpłat, bądź po otrzymaniu faktury. Wyboru opcji Usługobiorca dokonuje w toku procedury Rejestracyjnej do serwisu, a przed wysłaniem zgłoszenia. 2. Fizyczne przesłanie dokumentów do zagranicznego Urzędu Skarbowego w razie zaznaczenia w opcjach płatności przedpłaty za pośrednictwem systemu ecard następuje po dokonaniu płatności za wykonanie usługi. 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a) karta płatnicza Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, b) eprzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mtransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z ipko, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz eprzelewem obsługiwane są przez ecard S.A. str. 7

8 4. Opłaty za Usługi należne z tytułu świadczenia Usług, naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku za Usługę stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez Euro-Tax.pl. 5. Euro-Tax.pl jest zobowiązany określić w Rachunku za Usługę kraj oraz rok, za który zostało dokonane rozliczenie, za który wystawiony został rachunek. 6. Rachunek za Usługę przesyłany jest na adres Usługobiorcy pocztą lub udostępniony w inny, ustalony z Usługobiorcą, sposób. 7. Za dzień zapłaty rachunku za usługę uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Euro-Tax.pl lub wpłaty należności do kasy Euro-Tax.pl. W przypadku płatności kartą do realizacji transakcji wystarczająca jest pozytywna autoryzacja. 8. W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Euro-Tax.pl odsetki ustawowe za czas opóźnienia poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności wskazany w rachunku za usługę. 9. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty. 10. Uiszczone przez Usługobiorcę opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec Euro- Tax.pl. Dokonane wpłaty o ile Usługobiorca nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie. 14 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy 1. Usługobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających ze o świadczenie Usług określonych Regulaminem. 2. Euro-Tax.pl może powierzyć bez uzyskania zgody Usługobiorcy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na zasadzie podwykonawstwa. Za działania podwykonawcy Euro-Tax.pl ponosi odpowiedzialność jak za własne. 15 Zmiana danych 1. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować Euro-Tax.pl na piśmie ( em na skierowanym o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie, przy rejestracji lub panelu klienta w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 2. W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie, przy rejestracji lub panelu klienta Euro-Tax.pl może wezwać Usługobiorcę do przedstawienia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów, które Usługobiorca obowiązany jest przedstawić. 3. Niedopełnienie powyższych obowiązków przez Usługobiorcę może stanowić dla Euro- Tax.pl podstawę do odmowy świadczenia Usług. 4. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych. 16 Konserwacja 1. Euro-Tax.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców. str. 8

9 2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane 3 dni przed rozpoczęciem prac. 3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Euro-Tax.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 17 Odpowiedzialność 1. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 2. Euro-Tax.pl nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będących następstwem w szczególności: a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec, b) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), c) błędnego logowania Usługobiorcy, d) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych, e) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności. 3. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązku zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem. 4. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne wynikłe wskutek wad bądź nieodpowiednich parametrów sprzętu teleinformatycznego z którego korzysta Usługobiorca. 5. Euro-Tax.pl dołoży należytych starań dla zapewnienia szybkiego i nieograniczonego dostępu do Usług. Euro-Tax.pl zastrzega jednak, że nie można wykluczyć wystąpienia problemów z uzyskaniem dostępu do Serwisu, wynikłych wskutek siły wyższej lub innych podobnych nieoczekiwanych okoliczności, którym Euro-Tax.pl nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności. Przypadki wystąpienia takich problemów, wraz ze szczegółowym opisem usterki, należy zgłaszać do Euro-Tax.pl na adres lub poprzez infolinię: Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z usługi w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Euro- Tax.pl nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi przez osoby trzecie. 7. Euro-Tax.pl nie odpowiada za: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez organy podatkowe; b) utratę bądź zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji przez organ podatkowy; d) treść decyzji wydanej przez organ podatkowy; e) skutki wynikłe z niedołączenia przez Usługobiorcę wszystkich wymaganych przez właściwy organ Dokumentów, lub przekazania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych informacji. str. 9

10 8. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne oznaczenie kraju skutkujące przesłaniem niewłaściwych Dokumentów. 9. Euro-Tax.pl nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usługi opłacanej w ramach przedpłat, wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, w tym wynikające z nieprawidłowego oznaczenia jej tytułu. 18 Reklamacje 1. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym na następujący adres Euro- Tax.pl sp. z o.o., ul. Gen. W. Sikorskiego 2 8, Wrocław. 4. Za dzień wniesienia reklamacji, od którego liczony jest termin udzielenia na nia odpowiedzi, przyjmuje się dzień wpływu do Euro-Tax.pl listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy, określenie przedmiotu reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje. 6. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku za usługę Usługobiorca zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku. 7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 8. Reklamacje rozpatruje Euro-Tax.pl. 9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 10. O rozpatrzeniu reklamacji Euro-Tax.pl poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierającym stanowisko Euro-Tax.pl w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym. 11. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. 19 Zmiana Regulaminu Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) w Serwisie. Euro-Tax.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 dni od ich udostępnienia w Serwisie. 20 Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Euro-Tax.pl indywidualnych Umów dotyczących świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów. 21 Postanowienia końcowe str. 10

11 1. Każdorazowe użycie serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 2. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień. 3. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu. 4. Serwis oraz Usługa i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich Euro-Tax.pl i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usługi, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 6. Euro-Tax.pl zastrzega, że w Serwisie bądź w oprogramowaniu Serwisu mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji przeglądarek internetowych. str. 11

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin Usługi Systemu lokalizacji GSP AlfaTRACK 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin niniejszy regulamin. Użytkownik jest nim osoba, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu

Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu Regulamin sprzedaży turystycznych polis ubezpieczeniowych interregion.eu! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zostaje określony zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: APRIL Polska Service Sp. z o.o. ul. Sienna 73 00-833 Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN DO 25.12.14r. I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym FOR MEN działającym pod adresem www.formen.com.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej. 6) Usługi wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Maycom Marta Wasilewska na rzecz

transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej. 6) Usługi wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Maycom Marta Wasilewska na rzecz Regulamin serwisu 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Maycom Marta Wasilewska Usług świadczonych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi lokalizacyjnej typu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA ZUBKOWSKA-ROJSZCZAK Strona 1 z 5 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 23 grudnia 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Usługodawca Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.pl 1 DEFINICJE 1. System GoPay24.pl - system informatyczny za pomocą, którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID. Postanowienia wstępne REGULAMIN ZASILEŃ KONTA PREPAID 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard ) Usługi Zasileń Konta

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.kredytinkaso.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Warszawa, grudzień 2015r. Preambuła I. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW NA WYDARZENIA FUNDACJI PRZEDSIEBIORCZOŚCI KOBIET PRZEZ SERWIS INTERNETOWY EVENEA 1 Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zakupu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo