REGULAMIN E-migrant.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN E-migrant.pl"

Transkrypt

1 REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy wykorzystaniu dedykowanego serwisu internetowego umieszczonego pod adresem e-migrant.pl usług w znajdujących się w ofercie tego serwisu (zwane dalej Usługami). 2. Euro-Tax.pl na stronach e-migrant.pl nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy regulamin przed zawarciem Umowy, a także - na jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. 3. Serwis i Usługa są tworzone, organizowane i świadczone przez firmę Euro-Tax.pl Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy gen. W. Sikorskiego 2-8, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP: , Regon: , o kapitale zakładowym 5000,00 zł, opłaconym w całości. (zwaną dalej Euro-Tax.pl), 4. Euro-Tax.pl świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług. 2 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1) Usługobiorca podmiot korzystający z Usług Euro-Tax.pl, znajdujących się w ofercie serwisu internetowego e-migrant.pl. 2) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zmianami). 3) Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. 4) System teleinformatyczny oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5) Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej. 6) Formularz rejestracyjny elektroniczny formularz znajdujący się na stronie Serwisu e-migrant.pl, służący do rejestracji Usługobiorcy w Serwisie. str. 1

2 7) Rejestracja czynność polegająca na podaniu przez osobę korzystającą z Serwisu e- migrant.pl swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji Usług, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniu zgody na ich treść. Z chwilą zakończenia Rejestracji osoba korzystająca z Serwisu e-migrant.pl uzyskuje status Usługobiorcy. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu Formularza rejestracyjnego, Serwis e-migrant.pl, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z podaniem loginu i hasła do Panelu klienta oraz informację o Płatności za wybrane Usługi oraz o sposobie jej dokonania, o ile taka płatność występuje. 8) Panel klienta utworzone po Rejestracji indywidulane konto Usługobiorcy, do którego ma dostęp przy użyciu wygenerowanego loginu i hasła. 9) Dokumenty wszelkie druki dokumentów niezbędne do dokonywania czynności prawnych przed właściwym organem podatkowym w danym kraju. 10) Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Euro-Tax.pl na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. 11) Regulamin - niniejszy regulamin. 12) Rachunek za usługę faktura VAT, dokumentująca płatność Usługobiorcy za usługi. 3 Ochrona Danych Osobowych 1. Euro-Tax.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Euro-Tax.pl w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 3. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Usługobiorca Serwisu wyraził zgodę. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez Euro-Tax.pl w celu wykonania Umowy, a także w celach marketingowych. 4. Euro-Tax.pl zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności umożliwia Usługobiorcom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorca powinien kierować na adres: Euro-Tax.pl sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 2-8, Wrocław, Polska, z dopiskiem Dane Osobowe. 4 Poufność 1. Euro-Tax.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. str. 2

3 Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych. 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Euro-Tax.pl jeżeli: stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, lub jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Euro-Tax.pl, lub strony w Umowie nie postanowiły inaczej. 3. Euro-Tax.pl zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu. 5 Rodzaje i zakres świadczonych Usług 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego e-migrant.pl i obejmuje w szczególności następujące usługi: a) Naliczenie szacunkowej kwoty zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii, USA i Irlandii. b) Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii, USA i Irlandii. c) Rozliczenie zasiłku rodzinnego, zwrotu dodatku Zorgtoeslag, rozliczenie usługi Gewerbe w Niemczech oraz w Holandii, d) Korzystanie z usługi Letters czyli przechowywania i udostępniania dokumentów z zagranicznych urzędów skarbowych; e) Korzystanie z usługi LING czyli tłumaczenie dokumentów urzędowych; f) Korzystanie z usługi Office czyli interwencja w sprawach urzędowych; g) Wymeldowanie z Norwegii; h) Zamówienie kodów PIN w Norwegii; i) Rozliczanie i prowadzenie Akcji Polecaj i zarabiaj; 2. W ramach wykonania umowy o świadczenie usługi rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą Euro-Tax.pl i w szczególności: a) umożliwia Usługobiorcy dostęp do panelu klienta w ramach aplikacji zlokalizowanej pod adresem umożliwiającego archiwizację danych dotyczących zawarcia umowy oraz jej wykonania. b) umożliwia Usługobiorcy rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w za granicą w oparciu o dane przekazane przez Usługobiorcę, przy wykorzystaniu opracowanej w tym celu przez Usługodawcę aplikacji, c) przesyła w imieniu Usługobiorcy dokumenty pozwalające na rozliczenie podatku zapłaconego za granicą do zagranicznego urzędu skarbowego. 6 Zasady Ogólne Świadczenia Usług, Ceny i Podstawowe Warunki Techniczne 1. Euro-Tax.pl świadczy usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bądź indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy. 2. Dostęp do Usług odbywać się będzie poprzez serwis internetowy udostępniony pod adresem str. 3

4 d) Użytkownikiem Usług może być każda osoba fizyczna, która zarejestrowała się w serwisie, zaś w odniesieniu do usługi rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego za granicą, nadto w okresie do 5 lat podatkowych poprzedzających rejestrację zapłaciła podatek dochodowy od osób fizycznych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii, USA i Irlandii. 3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Usług, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Usługi. Powyższe postanowienie nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów prawa, co do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty i osoby zarówno realizujące, jak i korzystające z Usługi. 4. Euro-Tax.pl informuje, że wzory Dokumentów, w tym karty podatkowe są dokumentami urzędowymi, których treść i struktura została ustalona przez właściwe organy podatkowe. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że wzory kart podatkowych nie są chronione prawami autorskimi, przy czym jakakolwiek ich modyfikacja może skutkować wydaniem przez organ podatkowy odmownej decyzji w przedmiocie wniosku. 5. Dokumenty mogą być przesyłane przez Euro-Tax.pl w postaci pliku PDF. W celu jego otwarcia w wiadomości potwierdzającej Rejestrację, Usługobiorca otrzymuje instrukcję dotyczącą pobierania oprogramowania firmy Adobe i otwierania plików PDF. 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Euro-Tax.pl są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka stron WWW Internet Explorer 7, Firefox 3 oraz Google Chrome. 7 Dostęp do usług 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi i zawiera Umowę w przedmiocie jej wykonania po dokonaniu rejestracji, chyba że inne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 2. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Euro-Tax.pl o Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w Norwegii jest zawarta z chwilą opłacenia usługi za pośrednictwem systemu ecard lub w razie wybrania innego sposobu płatności gdy przedpłata nie jest wymagana, z chwilą użycia kończącego procedurę naliczania podatku, przycisku odzyskaj swój podatek, znajdującego się na podstronie podsumowanie zwrotu. 3. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Euro-Tax.pl o korzystanie z usług: Letters, LiNG i Office jest zawarta z chwilą opłacenia usługi za pośrednictwem systemu ecard lub w razie wybrania innego sposobu płatności gdy przedpłata nie jest wymagana, z chwilą użycia kończącego procedurę naliczania przycisku. 4. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Euro-Tax.pl o korzystanie z Panelu Klienta, co do zasady jest usługą akcesoryjną w stosunku do usługi o rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą, a wynagrodzenie za korzystanie z usługi objęte jest wynagrodzeniem za wykonanie w/w usługi. Euro-Tax.pl zabezpiecza dostęp do Usługi poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła dostępu, które przekazywane są Usługobiorcy po zarejestrowaniu się w serwisie. 8 Usługa świadczone w serwisie E-migrant.pl 1. Po wejściu na podstronę Serwisu, po uprzednim zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyrażeniu zgody na ich treść, Usługobiorca zostanie przeprowadzony przez kolejne kroki procedury zmierzającej do ustalenia kwoty przysługującego mu do zwrotu podatku. str. 4

5 2. Usługobiorca w zgłoszeniu na wszystkich etapach jego wypełniania zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi, i poprawnego wypełnienia formularzy zagranicznego urzędu skarbowego, w szczególności danych dotyczących roku podatkowego, który zamierza rozliczyć, formy świadczenia pracy za granicą (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, samozatrudnienie itp.), wysokości zapłaconego podatku, składek na ubezpieczenia społeczne, wskazania sposobu otrzymania zwrotu podatku z zagranicznego urzędu skarbowego. 3. Usługobiorca na każdym etapie realizacji Umowy zobowiązany jest do dokonywania weryfikacji wprowadzonych przez siebie danych, które następnie zostaną wprowadzone do Dokumentów podlegających złożeniu do zagranicznego urzędu skarbowego. Euro- Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niekompletnych danych. Wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi Usługobiorca. 4. W przypadku Usługi, za której wykonanie przysługuje Euro-Tax.pl wynagrodzenie, przed przejściem do etapu, w którym system generuje kwotę zwrotu przysługująca Usługobiorcy, Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania wyboru sposobu płatności w formie przedpłaty lub zapłaty po wykonaniu Usługi przez Euro-Tax.pl. 5. W przypadkach, gdy Euro-Tax.pl jest autoryzowanym agentem upoważnionym do reprezentowania osób trzecich przez zagranicznych urzędem skarbowym (Holandia), Usługobiorca zobowiązany jest do przesłania w terminie 14 dni od zawarcia umowy, w sposób opisany powyżej, podpisanego pełnomocnictwa w formie papierowej, zgodnego z wzorem pełnomocnictwa przesłanego na adres mailowy podany przy rejestracji przez Euro-Tax.pl 6. Usługę Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego w Norwegii, uznaje się za wykonaną z chwilą wysłania przez Euro-Tax.pl Dokumentów podlegających zgłoszeniu do zagranicznego urzędu skarbowego. Po wysłaniu Dokumentów do zagranicznego urzędu skarbowego Usługobiorca otrzyma informację Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w urzędzie. 7. Z chwilą wysłania zgłoszenia Usługobiorca uzyskuje także dostęp do usługi korzystania z Panelu Klienta. 8. Usługę Letters, uznaje się za wykonaną z chwilą wysłania przez Euro-Tax.pl Dokumentów otrzymanych z zagranicznego urzędu skarbowego i wyświetlenie ich w zakładce Twoje sprawy; 9. Usługę LING, uznaje się za wykonaną z chwilą wyświetlenia tłumaczonego pliku w zakładce Twoje sprawy. 10. Usługę OFFICE uznaje się za wykonaną z chwilą wyjaśnienia sprawy przed zagranicznym urzędem skarbowym. 11. Usługę KOD PIN uznaje się za wykonaną z chwilą, gdy użytkownik otrzyma na swój adres korespondencyjny lub w systemie E-migrant.pl kody PIN z norweskiego urzędu skarbowego. 9 Rozpoczęcie świadczenia usług 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą, rozumianego, jako wysłanie Usługobiorcy do wypełnienia dokumentacji do zagranicznego Urzędu Skarbowego jest zawarcie Umowy. 2. Euro-Tax.pl zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług opisanych w ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni liczonych od zawarcia umowy. 3. Usługa korzystania z Panelu Klienta dostępna jest po zawarciu umowy, jak zdefiniowane w ust. 2 i zostaje uruchomiona wraz z pierwszym zalogowaniem się Klienta do systemu. str. 5

6 4. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług Letters, LING, OFFICE, Wymeldowanie z Norwegii, Kod PIN, jest zawarcie Umowy. 10 Czas świadczenia usług, Rozwiązanie i Wygaśnięcie Umowy 1. Umowa o świadczenie usługi rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego za granicą, zawarta jest na czas niezbędny do wykonania objętych nią czynności. 2. Umowa o dostęp do Panelu Klienta zawierana jest na czas nieokreślony i może być przez Usługobiorcę rozwiązana w każdym czasie poprzez przesłanie formularza z wnioskiem o zamknięcie konta Usługobiorcy. Jeżeli w Panelu Usługobiorca przechowuje dane, które chce chronić przed usunięciem, zobowiązany jest do zarchiwizowania tych danych we własnym zakresie przed przesłaniem formularza z wnioskiem o likwidację konta. Wraz z usunięciem konta usuwane są wszelkie przechowywane na nim dane. Eurotax.pl nie ma obowiązku archiwizacji danych przed ich usunięciem. 3. Euro-Tax.pl ma prawo rozwiązać Umowę przed upływem okresu, na jaki ją zawarto i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty (w zależności od stopnia wykonania Usługi) w następujących przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu bądź Umowy, bądź przepisów prawa, b) podania błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie i ich nieuzupełnienia we wskazanym przez Euro-Tax.pl w terminie, c) wykorzystywania przez Usługobiorcę danej Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, d) przeniesienia praw i obowiązków Usługobiorcy wynikających z Umowy w związku z udostępnieniem korzystania z usługi lub w przypadku udostępnienia korzystania z usługi pomimo niewyrażenia zgody przez Euro-Tax.pl. 4. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy o świadczenie usługi rozliczenia podatku dochodowego zapłaconego za granicą w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Euro-Tax.pl warunków Umowy. 5. W przypadku zamiaru rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 3 pkt od a) do d) i ust. 4, Strona Umowy zobowiązana jest do wezwania Drugiej Strony w formie pisemnej do niezwłocznego usunięcia zaistniałych naruszeń, wyznaczając ku temu stosowny termin. 6. Z dniem rozwiązania Umowy Euro-Tax.pl zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową. 7. Umowa wygasa wskutek: a) w odniesieniu do umowy o rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zapłaconego za granicą w razie śmierci Usługobiorcy. b) W odniesieniu do umowy o korzystanie z Panelu Klienta w razie zaprzestania przez Usługobiorcę korzystania z Panelu na okres co najmniej 4 miesięcy. 8. W dacie stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przesłanek Euro-Tax.pl zaprzestanie świadczenia Usług wynikających z Umowy. 11 Przyczyny odmowy, odstąpienie od Umowy 1. Euro-Tax.pl ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od Umowy w terminie siedmiu dni od jej zawarcia w przypadku, gdy Usługobiorca: a) poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy, b) nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeśli Euro-Tax.pl w razie uzasadnionych wątpliwości takiego potwierdzenia zażąda, str. 6

7 c) jego poprzednia umowa z Euro-Tax.pl została rozwiązana z powodu braku terminowego regulowania płatności bądź innego naruszenia postanowień regulaminu, d) jego poprzednia umowa z Euro-Tax.pl obejmuje/obejmowała już realizacje analogicznego zgłoszenia. 2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy w terminie określonym w 10. W przypadku odstąpienia od umowy następuje zwrot płatności w tej samej wysokości i formie w jakiej nastąpiła zapłata za usługę. 12 Opłaty 1. Euro-Tax.pl świadczy usługi odpłatnie, chyba że w Umowie, Regulaminie, lub Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. 2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcom, taryfy oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie, Umowie lub Cenniku. 3. Euro-Tax.pl zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów. 4. Euro-Tax.pl zawiadamia Usługobiorców o zmianie opłat lub zasad ich naliczania przez ogłoszenie na stronie www. multi-tax.com na 14 dni, przed wprowadzeniem tych zmian z określeniem daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika. 5. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać Usługobiorców zamawiających usługi lub zawierających Umowę o określone usługi, po ich wejściu w życie, tj. po upływie 14 dni od ogłoszenia zmian. Zmiany w zakresie opłat nie mają w szczególności wpływu na wysokość wynagrodzenia Euro-Tax.pl z tytułu umów zawartych lub wykonanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 6. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie. 13 Sposób płatności 1. Opłaty za usługę mogą być według wyboru Usługobiorcy uiszczane w formie przedpłat, bądź po otrzymaniu faktury. Wyboru opcji Usługobiorca dokonuje w toku procedury Rejestracyjnej do serwisu, a przed wysłaniem zgłoszenia. 2. Fizyczne przesłanie dokumentów do zagranicznego Urzędu Skarbowego w razie zaznaczenia w opcjach płatności przedpłaty za pośrednictwem systemu ecard następuje po dokonaniu płatności za wykonanie usługi. 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a) karta płatnicza Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, b) eprzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mtransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z ipko, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz eprzelewem obsługiwane są przez ecard S.A. str. 7

8 4. Opłaty za Usługi należne z tytułu świadczenia Usług, naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku za Usługę stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez Euro-Tax.pl. 5. Euro-Tax.pl jest zobowiązany określić w Rachunku za Usługę kraj oraz rok, za który zostało dokonane rozliczenie, za który wystawiony został rachunek. 6. Rachunek za Usługę przesyłany jest na adres Usługobiorcy pocztą lub udostępniony w inny, ustalony z Usługobiorcą, sposób. 7. Za dzień zapłaty rachunku za usługę uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Euro-Tax.pl lub wpłaty należności do kasy Euro-Tax.pl. W przypadku płatności kartą do realizacji transakcji wystarczająca jest pozytywna autoryzacja. 8. W razie opóźnienia z zapłatą którejkolwiek płatności, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Euro-Tax.pl odsetki ustawowe za czas opóźnienia poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności wskazany w rachunku za usługę. 9. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty. 10. Uiszczone przez Usługobiorcę opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec Euro- Tax.pl. Dokonane wpłaty o ile Usługobiorca nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie. 14 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy 1. Usługobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających ze o świadczenie Usług określonych Regulaminem. 2. Euro-Tax.pl może powierzyć bez uzyskania zgody Usługobiorcy wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części na zasadzie podwykonawstwa. Za działania podwykonawcy Euro-Tax.pl ponosi odpowiedzialność jak za własne. 15 Zmiana danych 1. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować Euro-Tax.pl na piśmie ( em na skierowanym o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie, przy rejestracji lub panelu klienta w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 2. W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie, przy rejestracji lub panelu klienta Euro-Tax.pl może wezwać Usługobiorcę do przedstawienia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów, które Usługobiorca obowiązany jest przedstawić. 3. Niedopełnienie powyższych obowiązków przez Usługobiorcę może stanowić dla Euro- Tax.pl podstawę do odmowy świadczenia Usług. 4. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych. 16 Konserwacja 1. Euro-Tax.pl zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców. str. 8

9 2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane 3 dni przed rozpoczęciem prac. 3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego Euro-Tax.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. 17 Odpowiedzialność 1. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 2. Euro-Tax.pl nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi będących następstwem w szczególności: a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec, b) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), c) błędnego logowania Usługobiorcy, d) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych, e) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności. 3. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązku zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem. 4. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne wynikłe wskutek wad bądź nieodpowiednich parametrów sprzętu teleinformatycznego z którego korzysta Usługobiorca. 5. Euro-Tax.pl dołoży należytych starań dla zapewnienia szybkiego i nieograniczonego dostępu do Usług. Euro-Tax.pl zastrzega jednak, że nie można wykluczyć wystąpienia problemów z uzyskaniem dostępu do Serwisu, wynikłych wskutek siły wyższej lub innych podobnych nieoczekiwanych okoliczności, którym Euro-Tax.pl nie mógł zapobiec przy dochowaniu należytej staranności. Przypadki wystąpienia takich problemów, wraz ze szczegółowym opisem usterki, należy zgłaszać do Euro-Tax.pl na adres lub poprzez infolinię: Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z usługi w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu. Euro- Tax.pl nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi przez osoby trzecie. 7. Euro-Tax.pl nie odpowiada za: a) nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez organy podatkowe; b) utratę bądź zniszczenie lub uszkodzenie dokumentacji przez organ podatkowy; d) treść decyzji wydanej przez organ podatkowy; e) skutki wynikłe z niedołączenia przez Usługobiorcę wszystkich wymaganych przez właściwy organ Dokumentów, lub przekazania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych informacji. str. 9

10 8. Euro-Tax.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędne oznaczenie kraju skutkujące przesłaniem niewłaściwych Dokumentów. 9. Euro-Tax.pl nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usługi opłacanej w ramach przedpłat, wynikające z niewłaściwego dokonania Płatności, w tym wynikające z nieprawidłowego oznaczenia jej tytułu. 18 Reklamacje 1. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym na następujący adres Euro- Tax.pl sp. z o.o., ul. Gen. W. Sikorskiego 2 8, Wrocław. 4. Za dzień wniesienia reklamacji, od którego liczony jest termin udzielenia na nia odpowiedzi, przyjmuje się dzień wpływu do Euro-Tax.pl listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy, określenie przedmiotu reklamacji, przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje. 6. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku za usługę Usługobiorca zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku. 7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 8. Reklamacje rozpatruje Euro-Tax.pl. 9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 10. O rozpatrzeniu reklamacji Euro-Tax.pl poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierającym stanowisko Euro-Tax.pl w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym. 11. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. 19 Zmiana Regulaminu Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) w Serwisie. Euro-Tax.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 dni od ich udostępnienia w Serwisie. 20 Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Euro-Tax.pl indywidualnych Umów dotyczących świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów. 21 Postanowienia końcowe str. 10

11 1. Każdorazowe użycie serwisu oznacza, że użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. 2. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień. 3. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu. 4. Serwis oraz Usługa i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich Euro-Tax.pl i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usługi, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 6. Euro-Tax.pl zastrzega, że w Serwisie bądź w oprogramowaniu Serwisu mogą występować rozwiązania wymagające określonych konfiguracji przeglądarek internetowych. str. 11

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo 1 DEFINICJE Adresat: Awers: REGULAMIN Świadczenia usługi neokartka w ramach Envelo wskazana przez Użytkownika w formularzu Usługi osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo