Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach października 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r."

Transkrypt

1 Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach października 2013 r.

2 WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ NA POSIEDZENIU RADY EUROPEJSKIEJ ZAPLANOWANYM NA PAŹDZIERNIK 2013 R. Nowoczesna łączność elektroniczna oraz usługi online, w tym usługi administracji elektronicznej, są głównymi motorami zmian w naszych gospodarkach i naszych społeczeństwach. Przyczyniają się one do stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, poprawy produktywności, oszczędności w wydatkach publicznych, poprawy sytuacji konsumentów, a także stwarzają nowe możliwości wyrażania opinii. Same w sobie stanowią także znaczące sektory gospodarki. Gospodarka cyfrowa może wesprzeć wzrost przemysłu europejskiego, przyczynić się do stworzenia infrastruktury dla przedsiębiorstw jutra oraz pobudzić tworzenie nowych przedsiębiorstw. Nawet w czasach wysokiego bezrobocia dzięki internetowi powstaje pięć miejsc pracy w miejsce każdych dwóch, które są likwidowane 1. Do 2020 r. Europa mogłaby zwiększyć swój PKB o 4% poprzez stymulowanie szybkiego rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, a nasze organy publiczne mogłyby ograniczyć koszty swego funkcjonowania o 15-20% dzięki przejściu na administrację elektroniczną 2. Jednolity rynek i gospodarka cyfrowa potęgują wzajemnie swoje działanie. Internet znacznie ułatwia zakup towarów i usług, ale także bardziej unaocznia te elementy jednolitego rynku, które nie funkcjonują prawidłowo, oraz koszty rozdrobnienia. Rynek telekomunikacyjny w Europie nie funkcjonuje tak, jak powinien. Stany Zjednoczone i Chiny, w przeciwieństwie do UE, zintegrowały swoje rynki telekomunikacyjne liczące odpowiednio 315 i mln klientów, obsługiwane przez 3 lub 4 operatorów, działających w oparciu o jeden zestaw przepisów. Rynki telekomunikacyjne w Europie pozostają natomiast rozdrobnione, odzwierciedlając przebieg granic między państwami. Europejskie przedsiębiorstwa nie należą do głównych rozgrywających w gospodarce internetowej. Jej liderami są platformy spoza Europy, takie jak Google, Apple, Amazon czy Baidu, które należą także do największych przedsiębiorstw na świecie. Europa odgrywała przodującą rolę w przeszłości i posiada kilka gałęzi branży teleinformatycznej (ICT) o znaczeniu światowym. Wprowadzano tutaj innowacyjne rozwiązania, takie jak aplikacje stosowane w opiece zdrowotnej, technologie na rzecz rozwoju inteligentnych miast, elektroniczne usługi publiczne oraz otwarte dane. Europa ma duży potencjał, by zwiększyć swój wzrost i podnieść swoją konkurencyjność, lecz pozostaje w tyle za innymi gospodarkami przodującymi na świecie w tej dziedzinie. Europa pilnie potrzebuje zdecydowanych działań, aby mogła odzyskać dynamikę w tym sektorze o kluczowym znaczeniu. Na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się wiosną 2013 r., podkreślono znaczenie jednolitego rynku cyfrowego dla wzrostu i wezwano Komisję do przedstawienia konkretnych środków prowadzących do jak najszybszego ustanowienia tego rynku. Aby tak się stało, konieczne jest przyjęcie środków prawnych jeszcze przed upływem kadencji obecnego Parlamentu. Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie rozporządzenia, które ma usunąć wiele barier utrudniających rozwój jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Na decyzje współustawodawców oczekuje także kilka innych wniosków ustawodawczych o bezpośrednim znaczeniu dla gospodarki cyfrowej - począwszy od usług płatności online po zasady ochrony danych. Wymieniono je w załączniku do niniejszej broszury. Ogólnie rzecz biorąc, wnioski te mają wyeliminować trudności w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego, które omówiono poniżej. 1 Internet Matters, McKinsey Public Services Online, e-gov benchmark insight report for the European Commission [sprawozdanie porównawcze dotyczące administracji elektronicznej dla Komisji Europejskiej], ISBN

3 1. Szersze rozpowszechnienie handlu elektronicznego i usług elektronicznych W dalszej perspektywie celem Unii Europejskiej jest zapewnienie przedsiębiorstwom i konsumentom takich możliwości kupna i sprzedaży w internecie jak na lokalnych rynkach, a także dostępu do wszystkich usług, informacji, procedur administracyjnych oraz treści kreatywnych przez internet. W dążeniu do realizacji celów strategii Europa 2020 należy w pełni wykorzystać potencjał usług online. Handel elektroniczny W niektórych państwach członkowskich handel elektroniczny dynamicznie się rozwija. Średnio w latach wzrost wyniósł 20% wartości 3. Transgraniczny handel elektroniczny w UE jest jednak nadal słabo rozwinięty. Wśród 45% konsumentów, którzy dokonali zakupów przez internet w 2012 r., tylko 11% kupiło towary za granicą 4. Stanowi to coraz poważniejszą przeszkodę w ogólnym rozwoju jednolitego rynku, ponieważ gospodarka w coraz większym stopniu staje się zależna od internetu. Dla MŚP handel elektroniczny stanowi szansę rozwinięcia działalności poza granice regionu czy kraju, w którym mają siedzibę, ale także stawia im większe wyzwania i zwiększa presję konkurencyjną. Detaliści zwracają uwagę na trudności i wyższe koszty spowodowane różnicami w przepisach podatkowych i prawie umów, wyższe opłaty za dostawy transgraniczne oraz ograniczenia dla dostawców związane z transakcjami transgranicznymi 5. Szersze wykorzystanie handlu elektronicznego przyniosłoby konsumentom korzyści rzędu 204 mld EUR (1,7% europejskiego PKB), gdyby handel elektroniczny osiągnął 15% sprzedaży detalicznej, a przeszkody w rozwoju jednolitego rynku zostały usunięte 6. W swoim planie działania w sprawie handlu elektronicznego 7 z 2012 r. Komisja wyznaczyła pięć priorytetów, aby zlikwidować istniejące przeszkody utrudniające rozwój usług cyfrowych: Opracowanie przepisów prawnych ułatwiających oferowanie produktów i usług online na poziomie transgranicznym. Lepsze informowanie podmiotów gospodarczych i ochrona konsumentów. Pewne i skuteczne systemy płatności i dostaw. Skuteczniejsze zwalczanie nadużyć i rozstrzyganie sporów. Budowa szybkich sieci oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. W kwietniu tego roku przedstawiono sprawozdanie na temat stanu realizacji planu działania. Konkretne działania mające zwiększyć ofertę usług elektronicznych przedstawiono w Planie działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Mają one na celu rozwój umiejętności niezbędnych w erze cyfrowej oraz stworzenie zachęt dla przedsiębiorców internetowych. 3 Europe B2C E-Commerce and Online Payment Report 2013, Ecommerce Europe, cytowany w dokumencie roboczym służb Komisji Konsumenci czujący się pewnie na jednolitym rynku, czyli tablica wyników dla rynków konsumenckich, SWD(2013) 291 final, lipiec Eurostat, wspólnotowe badanie wykorzystania technologii ICT w gospodarstwach domowych i wśród osób prywatnych. 5 Badanie Flash Eurobarometr Consumer market study on the functioning of e-commerce, Civic Consulting (2011) analiza przeprowadzona dla Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów działającej w imieniu DG SANCO. 7 Komunikat Komisji Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online COM (2011)942 Final 2

4 Płatności elektroniczne Płatności elektroniczne są zasadniczym elementem sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Koszt, łatwość korzystania i bezpieczeństwo płatności przez internet to główne czynniki, które klient bierze pod uwagę, rozważając zakup w danym sklepie internetowym. W 2009 r. 35% użytkowników internetu nie dokonywało zakupów przez internet ze względu na obawy o bezpieczeństwo płatności 8. Obsługa płatności stanowi przy tym sama w sobie obiecujący sektor gospodarczy. Niezaspokojony popyt na płatności przy użyciu urządzeń przenośnych w UE szacowano na ok. 50 mld EUR w 2012 r 9. Nie mniej ważne jest to, że korzystanie z bezgotówkowych metod płatności pomaga zapobiegać oszustwom i unikaniu płacenia podatków, jak z pewnością zauważyły państwa członkowskie, które wprowadziły obowiązek dokonywania płatności powyżej pewnych kwot przy użyciu środków elektronicznych (polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karty). Rynek płatności w UE jest jednak rozproszony, a usługi te są drogie. Z szacunków Europejskiego Banku Centralnego wynika, że społeczne i prywatne koszty płatności w UE wynoszą 1,2% PKB, czyli 156 mld EUR rocznie 10. Po przedstawieniu zielonej księgi w sprawie płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych 11 Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie nowej dyrektywy o usługach płatniczych oraz z wnioskiem w sprawie wielostronnych opłat interchange (MIF). Wnioski mają na celu usunięcie pozostałych barier, takich jak niewystarczająca harmonizacja, słaba konkurencja w niektórych obszarach rynku płatności kartowych i internetowych oraz brak zachęt do wprowadzania wspólnych standardów technicznych np. w obszarze płatności mobilnych. Proponuje się w nich wprowadzanie wymogów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich dostawców usług płatniczych, w szczególności tych związanych z transakcjami dokonywanymi przez internet. Przyjęcie wniosków jest kwestią pilną i powinny one zostać rozpatrzone przez współustawodawców w trybie przyspieszonym, tak by mogły zostać przyjęte w pierwszym półroczu 2014 r. Ponadto Komisja dokona przeglądu dyrektywy w sprawie pieniądza elektronicznego, w następstwie którego być może zostaną podjęte dalsze działania w celu uproszczenia ram regulacyjnych dotyczących płatności. Dyrektywa usługowa Skuteczne wdrożenie dyrektywy usługowej jest także niezwykle istotne dla rozwoju rynków internetowych w Europie. W szczególności pojedyncze punkty kontaktowe mają potencjał znacznie wykraczający poza zakres przepisów dyrektyw usługowej. Te punkty kompleksowej obsługi zapewniają informacje o wymogach prawnych i administracyjnych obowiązujących usługodawców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w kraju lub za granicą. Przedsiębiorcy mogą z nich korzystać także w celu dopełnienia wszystkich formalności przez internet w jednym punkcie kontaktowym. 8 Eurostat Household Survey (2009), cytowany w komunikacie Komisji na temat handlu elektronicznego. 9 The Outlook for Mobile Payment (mobile Money) Services in Africa, Europe & the Middle East, Icon Group International (2011); dane w USD przeliczono według kursu 1,3 USD/EUR. 10 The social and private costs of retail payment instruments. A European perspective, którego autorami są: Heiko Schmiedel, Gergana Kostova i Wiebe Ruttenberg, European Central Bank Occasional Paper Series (2012), cytowane w ocenie skutków wniosku z 2013 r. w sprawie dyrektywy o usługach płatniczych i wniosku w sprawie rozporządzenia o wielostronnych opłatach interchange (MIF). 11 COM(2011)

5 Państwa członkowskie powinny obecnie wytężyć wysiłki i unowocześnić swoje punkty kompleksowej obsługi, aby oferowały one także szerokie usługi administracji elektronicznej dla przedsiębiorstw. Pozwoliłoby to zaoszczędzić czas i pieniądze zarówno przedsiębiorstwom, jak i organom publicznym. Dostępność i przejrzystość informacji o tym, jak korzystać z praw, jakie daje jednolity rynek, to jeden z fundamentów efektywnego systemu usług administracji elektronicznej. Państwa członkowskie powinny zainwestować środki w portale elektroniczne stanowiące punkty kompleksowej obsługi dla obywateli i przedsiębiorstw oraz zapewnić ich połączenie z właściwymi portalami UE, takim jak np. Twoja Europa. Komisja przyjęła ostatnio także dwa kolejne komunikaty związane z dyrektywą usługową: jeden dotyczy zawodów regulowanych, a drugi - ustaleń wynikających z oceny wzajemnej, której przedmiotem były wymogi dotyczące formy prawnej i struktury udziałowej. Administracja elektroniczna Inteligentne korzystanie z ICT przez organy publiczne może obniżyć koszty administracji publicznej o 15-20%. Zapewnienie wysokiej jakości usług w czasach konsolidacji budżetowej wymaga znaczących reform, a nowe technologie, w tym np. przetwarzanie w chmurze, mogą wspierać ten proces zmian. W związku z tym UE musi także przejść w pełni na system elektronicznych zamówień publicznych do 2018 r., zgodnie z wymogami nowej dyrektywy o zamówieniach publicznych. Szacuje się, że wprowadzenie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w całej UE dałoby oszczędności rzędu 2,3 mld EUR 12. Przewiduje się, że w większości przypadków pierwotna inwestycja zwróciłaby się w ciągu 2 lat. Niektóre państwa członkowskie (Dania, Szwecja i Finlandia 13 ) już stosują faktury elektroniczne. Opierają się one jednak na krajowych normach, z których większość nie współgra ze sobą. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, aby ułatwić wprowadzanie fakturowania elektronicznego. Powinien on zostać szybko przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. Zgodnie z zaleceniem Komisji powinny zostać opracowane krajowe plany działania na rzecz kompleksowych zamówień elektronicznych. Normy ICT są zasadniczym warunkiem zapewnienia interoperacyjności systemów i usług ICT. Komisja ostatnio zmodernizowała europejski system normalizacji, tak by działał sprawniej i był bardziej otwarty. Ustanowiła także europejską wielostronną platformę ds. normalizacji ICT. Treści dostępne online i licencje Korzystanie z dostępu do muzyki, filmów, programów TV, książek i prasy online to obecnie przeważająca tendencja w wykorzystywaniu internetu przez ludzi na całym świecie. Europa ma kilku światowych liderów w sektorze kreatywnym, a wartość tej gałęzi gospodarki, która zatrudnia ok. 6,7 mln osób, wyniosła 280 mld EUR w UE w 2010 r 14. To jednak w tym sektorze obecne ograniczenia jednolitego rynku są szczególnie widoczne. Obywatele nie rozumieją, dlaczego nie mogą uzyskać legalnego dostępu do treści kreatywnych dostępnych w internecie w dowolnym miejscu w Europie. Geograficzne blokowanie treści, za 12 Ekstrapolacja Komisji cytowana w komunikacie Komisji Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej, COM(2013) Austria i Włochy od 2014 r. 14 Komisja Europejska Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności w 2010 r., SEC(2010) 1276, cytowane w komunikacie Komisji w sprawie jednolitego rynku w obszarze praw własności intelektualnej, COM(2011)

6 sprawą którego konsumenci są informowani, że znajdują się na niewłaściwym terytorium, aby uzyskać dostęp do poszukiwanych treści, wyraźnie świadczy o tym, że w tym obszarze jednolity rynek nie funkcjonuje właściwie. Te przeszkody w obszarze praw autorskich trzeba usunąć. Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, której przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę jest kwestią priorytetową. Komisja zainicjowała dialog z zainteresowanymi stronami ( Licencje na Europę ), by zidentyfikować i wprowadzić w życie rozwiązania, które zostałyby opracowane przez podmioty z branży i które pomogłyby przezwyciężyć przeszkody na jednolitym rynku utrudniające swobodny przepływ treści objętych prawami autorskimi. Równocześnie Komisja kończy obecny przegląd ram prawnych UE w dziedzinie praw autorskich, w którym opiera się na badaniach rynku oraz ocenie wpływu i projektach aktów prawnych. W następstwie tego przeglądu ma ona podjąć w 2014 r. decyzję w sprawie ewentualnego przedłożenia wniosków w sprawie reformy prawa. Technologie cyfrowe są wprawdzie w pełni zakorzenione w kontaktach międzyludzkich, wymianie handlowej i metodach pracy, nie są jednak w pełni wykorzystywane w systemach edukacji i szkolenia w całej Europie. Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie otwartej edukacji, który ma przyczynić się do większego włączenia ICT w proces edukacji i szkolenia, aby wykształcić umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych w naszym cyfrowym społeczeństwie. Zostaną podjęte konkretne działania, aby propagować otwarte nauczanie, które pobudza innowacyjność wśród instytucji, nauczycieli i uczniów; wykorzystać potencjał otwartych zasobów edukacyjnych oraz ulepszyć infrastrukturę cyfrową, szczególnie łączność i interoperacyjność, w celu tworzenia nowych możliwości biznesowych. Zaufanie konsumentów, bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych Aby zwiększyć zaufanie konsumentów i użytkowników do usług internetowych, współustawodawcy powinni szybko przyjąć wnioski Komisji dotyczące kompleksowej modernizacji i ulepszenia przepisów UE w dziedzinie ochrony danych. Konieczne jest, aby konsumenci i obywatele UE w ogóle mieli zaufanie do usług cyfrowych oraz takich usług jak np. przetwarzanie w chmurze, a to wymaga stosowania zmodernizowanych i bardziej skutecznych zasad ochrony danych. Wnioski Komisji dotyczące ochrony danych zagwarantują, że w każdym przypadku przetwarzania danych obywateli UE będą miały zastosowanie przepisy UE w dziedzinie ochrony danych, bez względu na to, gdzie znajduje się serwer lub w jakiej chmurze przechowywane są dane osobowe. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest kwestią zasadniczą zarówno dla tradycyjnej infrastruktury krytycznej (np. energetycznej), a także dla przedsiębiorstw, których działalność uzależniona jest od internetu. Wielu użytkowników obecnie niechętnie korzysta z takich usług ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa. W unijnej strategii w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego odniesiono się do związanych z tym kwestii, a dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w całej UE oczekuje na przyjęcie przez współustawodawców. Podobnie jest w przypadku wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jeśli chodzi o prawo konsumenckie, niedawno przyjęta dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów umożliwi konsumentom zwracanie się do sprawnie działających podmiotów zajmujących się rozstrzyganiem sporów umownych z partnerami handlowymi, bez względu na to, czy dokonali zakupu przez internet czy w inny sposób, w kraju czy za granicą. Co 5

7 więcej, rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów ustanawia ogólnounijną internetową platformę rozstrzygania sporów dotyczących transakcji internetowych. Państwa członkowskie powinny zagwarantować ambitny program szybkiego wdrożenia obu instrumentów. Europa musi ponadto stworzyć bezpieczne i godne zaufania warunki do przetwarzania w chmurze. Komisja przedstawiła zatem strategię w zakresie chmury obliczeniowej, obejmującą działania służące zbudowaniu zaufania i bezpieczeństwa w zakresie rozwoju usług opartych na chmurze obliczeniowej w Europie. UE musi także nadal uczestniczyć w szerszej globalnej debacie na temat zarządzania internetem. Kontynuowane są prace nad strategią UE w dziedzinach polityki związanych z internetem, zmierzające do stworzenia planu dla globalnego modelu opartego na dialogu, poszanowaniu różnorodności i współpracy w różnych obszarach związanych z internetem. Podatki Przejście na gospodarkę cyfrową wiąże się także z wyzwaniami w obszarze opodatkowania. Dotychczas zyski podlegały opodatkowaniu w państwie, w którym fizycznie prowadzono działalność, a które zwykle było również państwem zamieszkania odbiorcy. W kontekście handlu elektronicznego potrzebne jest nowe podejście do tych kwestii, tak aby uniknąć luk w prawie podatkowym i arbitrażu. Punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT od usług internetowych zacznie funkcjonować w 2015 r. i stanie się prostym, przyjaznym dla przedsiębiorstw narzędziem gwarantującym zapłatę podatku VAT w państwie zamieszkania odbiorcy. Przedsiębiorstwa cyfrowe mogą też łatwiej stosować techniki agresywnego planowania podatkowego dostępne dla wszystkich wielonarodowych przedsiębiorstw. UE aktywnie uczestniczy w pracach OECD w obszarze erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków, a zwłaszcza w pracach nad rozwiązaniami dla gospodarki cyfrowej. Komisja Europejska może pomóc w koordynowaniu dyskusji i wnosić do niej wkład w postaci analiz technicznych i dostępnych rozwiązań, a także wspierać uzgodnione stanowiska w ramach OECD. W ramach UE trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem planu działania w sprawie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, obejmujące inicjatywy, które pozwolą sprostać wyzwaniom związanym z gospodarką cyfrową. Dotyczy to zwłaszcza wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz rewizji dyrektyw w sprawie podatku od osób prawnych. Wniosek dotyczący aktualizacji dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych powinien zostać przyjęty w pierwszej kolejności, a Komisja wkrótce przedłoży wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie spółek dominujących i zależnych, zawierający także przepisy, które dotyczą struktur hybrydowych. 2. Wspieranie inwestycji Aby zapewnić Europie usługi, jakich potrzebują jej przedsiębiorstwa i konsumenci w erze cyfrowej, należy zwiększyć inwestycje w najnowszą infrastrukturę i sieci łączności. Średnia europejska prędkość transmisji danych jest o połowę niższa od średniej amerykańskiej 15. W Europie inwestycje w łączność bezprzewodową 4G są utrudnione przez bariery regulacyjne oraz powolny i niespójny przydział częstotliwości. Sieci w Stanach Zjednoczonych, Korei i Japonii 15 The state of the Internet Akamai (4. kw. 2012), Cisco VNI Mobile Forecast (2013). 6

8 łącznie skupiają 88% światowej liczby abonamentów komórkowych w standardzie 4G, natomiast w Europie jest to tylko 6%. Podobnie w przypadku sieci stacjonarnych pod względem rozwoju sieci światłowodowych oraz średniej prędkości łączy szerokopasmowych Europa pozostaje w tyle za swoimi międzynarodowymi konkurentami. W Korei 58% gospodarstw domowych jest przyłączonych do sieci światłowodowej, w Japonii dotyczy to 43% gospodarstw domowych, a w Europie - tylko 5%. Jest to szczególnie niepokojące, zważywszy, że nowe rozwiązania cyfrowe wymagają połączeń szybkich, bezawaryjnych i wszechobecnych. Dokonaliśmy już przejścia od poczty elektronicznej i prostych stron internetowych do telefonii internetowej i szerokopasmowej, wymiany plików, gier i filmów video. Technologia kolejnej generacji (przetwarzanie w chmurze, wydruki 3D, e- zdrowie, e-administracja, inteligentne miasta, telewizja o wysokiej rozdzielczości oraz telekonferencje, duże zbiory danych, inteligentne samochody itp.) będzie wymagała jeszcze większej szerokości pasma i nieprzerwanej łączności na całym kontynencie. Wiele gospodarstw domowych przekonało się już, że potrzeby w zakresie szerokości pasma rosną, a jakość połączenia może drastycznie się pogorszyć przy korzystaniu z kilku różnych usług w tym samym czasie. Otoczenie regulacyjne powinno stwarzać dla całego sektora korzystne warunki inwestowania w sieci o wysokiej przepustowości, równocześnie wspierając konkurencję w zakresie przechodzenia z tradycyjnej technologii (sieci miedzianych) na światłowody. Na podstawie obowiązujących ram prawnych dotyczących telekomunikacji Komisja przyjęła niedawno zalecenie, mające na celu 1) propagowanie stabilnych, opartych na kosztach cen dostępu do tradycyjnych sieci miedzianych, 2) zwiększenie możliwości konkurencyjnych podmiotów starających się o dostęp poprzez zapewnienie im równoważnego dostępu do sieci operatorów zasiedziałych, a także 3) wyeliminowanie regulacji dotyczących kontroli cen w odniesieniu do szybkich sieci internetowych, na odpowiednich warunkach (czyli przy ścisłym przestrzeganiu zasady niedyskryminacji, jeśli chodzi o produkty dostępu, a także rozwiniętej konkurencji ze strony infrastruktury alternatywnej). Zalecenie to oraz proponowane rozporządzenie w sprawie jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej stanowią zestaw zrównoważonych środków, które mają wesprzeć rozwój jednolitego rynku telekomunikacyjnego i sprzyjać inwestycjom. Na początku 2013 r. Komisja przedstawiła też wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej 16, w którym uwzględniła cztery główne obszary przysparzające problemów: zagwarantowanie, że nowe i odnawiane budynki będą przystosowane do łączy szerokopasmowych o wysokiej przepustowości; otwarcie dostępu do infrastruktury pasywnej, takiej jak istniejące kanały, słupy, maszty i instalacje antenowe; wyeliminowanie niedostatecznej koordynacji robót budowlanych; uproszczenie złożonych i czasochłonnych procedur przyznawania zezwoleń. Wdrożenie tego rozporządzenia przyniesie znaczące korzyści (pokrywające 80% kosztów instalacji szybkiej łączności szerokopasmowej). Jego przyjęcie przez organy prawodawcze powinno być zatem priorytetem. Należy zwiększyć atrakcyjność prywatnych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Oszczędności administracji państwowych, 16 COM(2013)147 7

9 przedsiębiorstw i gospodarstw domowych powinny być ukierunkowane skutecznie i sprawnie. Można tego dokonać za pomocą różnych pośredników (np. banków, zakładów ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych) oraz przez bezpośredni dostęp do rynków kapitałowych. Przyciągnięcie finansowania długoterminowego jest kluczowe dla wsparcia strukturalnych reform gospodarczych i powrotu na ścieżkę długoterminowego wzrostu gospodarczego. Komisja przyjęła zieloną księgę w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej w dniu 20 marca 2013 r. Działania następcze w tej kwestii powinny w istotnym stopniu przyczynić się do przyszłych inwestycji w sieci, które ułatwią osiągnięcie szerszego celu, jakim jest wywołanie ożywienia gospodarczego. Połączenie wsparcia z UE z publicznymi lub prywatnymi inwestycjami umożliwi napływ większych kwot na rzecz dużych projektów. Realizowany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym instrument Łącząc Europę określa ramy tworzenia instrumentów finansowych na potrzeby inwestycji publicznych i prywatnych w obszarach, w których prywatne inwestycje w łączność szerokopasmową są niedostateczne. W kwestii pojedynczych projektów inicjatywa dotycząca obligacji na finansowanie projektów objętych strategią Europa 2020 ułatwi zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w finansowanie nowych sieci. Fundusze strukturalne i inwestycyjne zapewnią uzupełnienie tych inwestycji. 3. Zagwarantowanie otwartego internetu Otwarty i niedyskryminujący dostęp do usług jest niezbędną cechą internetu. Neutralność sieci wymaga, aby wszyscy odbiorcy końcowi mieli otwarty dostęp do internetu i aby wszystkie dane przekazywane w sieci w ramach łączności elektronicznej były traktowane jednakowo. Najnowsze sprawozdanie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) pokazuje, że wielu konsumentów spotyka się z blokowaniem niektórych usług internetowych. Dostawcy treści są również zaniepokojeni tym, że będą dyskryminowani przez dostawców internetu na rzecz ich własnych treści. W efekcie szereg państw członkowskich rozważa wprowadzenie lub już wprowadziło środki krajowe dotyczące neutralności sieci (Belgia, Niemcy, Francja, Niderlandy, Słowenia). Różnice w podejściu do tej kwestii mogą jednak doprowadzić do dalszego rozdrobnienia rynku. Zaproponowane przez Komisję rozporządzenie ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej 17 zapewnia rozwiązania gwarantujące neutralność sieci, w szczególności w celu: utrzymania zasady otwartego dostępu do internetu dla użytkowników końcowych; zakazu blokowania lub hamowania usług lub aplikacji z wyjątkiem ściśle określonych i obiektywnie uzasadnionych okoliczności (np. nakaz sądowy, działalność przestępcza); zapewnienia przejrzystości, tak aby konsumenci znali zapewnianą im szerokość pasma i prędkość i aby mogli łatwiej zmienić operatora; zagwarantowania, że zainteresowani konsumenci będą mogli wykupić usługi wysokiej jakości (np. szerokość pasma zalecaną dla odbioru telewizji), o ile nie będzie to wpływać niekorzystnie na prędkość zaoferowaną innym klientom. 17 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, COM/2013/

10 4. Rozwiązanie problemu rozdrobnionego rynku telekomunikacyjnego W latach 90. Europa cieszyła się silną pozycją w zakresie ICT pomagały jej w tym sprzyjające konkurencji unijne ramy prawne w obszarze telekomunikacji, a także inwestycje w innowacje i rozwój standardów. Ta silna pozycja uległa jednak z czasem osłabieniu z różnych powodów: realizowane strategie często były niedostosowane do rozwoju sytuacji, poszczególne sektory nie wykorzystywały możliwości związanych z internetem, a oprócz tego nie starano się wystarczająco wyeliminować przeszkód istniejących na jednolitym rynku. Mimo że rynek wewnętrzny UE liczy 500 mln osób, rozdrobnione uregulowania prawne często sprawiają, że unijni operatorzy telekomunikacyjni, usługodawcy i innowacyjne, nowe przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na 28 odrębnych rynkach. Koszt braku konkurencyjnego jednolitego rynku łączności elektronicznej szacowany jest nawet na 110 mld EUR rocznie (0,9% PKB) 18. Najbardziej widocznym dla konsumentów przejawem braku rynku telekomunikacyjnego w UE są opłaty roamingowe, które są naliczane za korzystanie z telefonu komórkowego po przekroczeniu granicy państwa wewnątrz UE. Brak przejrzystości i konkurencji oznacza, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy mają ograniczony wybór operatorów, co dodatkowo zwiększa koszty. Z kolei dla operatorów rozdrobniony rynek spowalnia wprowadzenie usług opartych na sieci następnej generacji (Next Generation Network, NGN) w całej Europie. Usługi komórkowe muszą być zgodne z bardzo różnymi systemami przydziału częstotliwości. Operatorzy sieci, tak stacjonarnych, jak i komórkowych, borykają się z różnicami w interpretacji prawa unijnego. Wszystkie te problemy muszą zostać rozwiązane na poziomie europejskim. Aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom wysokiej jakości komunikację transgraniczną, operatorzy telekomunikacyjni potrzebują otwartego i sprawnie działającego jednolitego rynku. Inwestowanie w szybkie sieci szerokopasmowe wymaga pewności, spójności i konkurencji. Należy im ułatwić funkcjonowanie ponad granicami, w tym poprzez stworzenie systemu jednolitych zezwoleń, bardziej jednolite zasady przydziału częstotliwości, większą spójność w dostępie do stałych sieci szerokopasmowych oraz połączenia wzajemne gwarantujące niezmienną jakość. W ramach takiego jednolitego rynku telekomunikacyjnego konsumenci i przedsiębiorstwa nie powinni mieć do czynienia z niesprawiedliwymi opłatami za połączenia lub pobór danych za granicą powinni być także chronieni poprzez zasady neutralności sieci gwarantujące otwarty, innowacyjny internet, ale umożliwiające rozwój usług specjalistycznych. Z tych powodów Komisja przygotowała projekt rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej 19. To nowe rozporządzenie oparte jest na obowiązujących ramach regulacyjnych i ustanawia między innymi: jednolite zezwolenie na świadczenie łączności elektronicznej w całej UE. Obecnie operatorzy telekomunikacyjni potrzebują odrębnych zezwoleń w każdym państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, i często muszą przestrzegać różnych przepisów krajowych; koordynację przydziału częstotliwości dla usług mobilnych/bezprzewodowych, szczególnie w celu dostosowania terminów i warunków udzielania poszczególnych zezwoleń, tak aby operatorzy mogli łatwiej funkcjonować w kilku państwach naraz; większą spójność w sposobie działania krajowych organów regulacyjnych, przy silniejszym zaakcentowaniu wymiaru europejskiego w celu zapewnienia spójności jednolitego rynku. 18 Steps towards a truly internal market for e-communications (Kroki w kierunku rzeczywistego wewnętrznego rynku łączności elektronicznej) raport z 2011 r. przygotowany przez Ecorys NL dla Komisji Europejskiej. 19 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, COM/2013/

11 We wniosku przewidziano także znaczące korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw, w tym: wyeliminowanie nieuzasadnionych różnic między cenami połączeń krajowych i międzynarodowych (wewnątrz UE); natychmiastowe wyeliminowanie opłat za połączenia przychodzące w roamingu oraz środki pozwalające na stopniowe wyeliminowanie wszystkich dodatkowych opłat za roaming; swobodę w wykupie usług przez obywateli i przedsiębiorstwa, bez względu na lokalizację, zapewniającą większą konkurencję i wybór dla przeciętnego użytkownika usług telekomunikacyjnych. Przyjęcie tego wniosku powinno być absolutnym priorytetem. Równocześnie należy poprawić wdrożenie obowiązujących ram prawnych (zwłaszcza poprzez lepszą współpracę administracyjną z państwami członkowskimi). Załączniki: Załącznik 1 Najważniejsze akty prawne UE oczekujące na przyjęcie Załącznik 2 Najważniejsze fakty i dane 10

12 Załącznik 1 Najważniejsze akty prawne UE oczekujące na przyjęcie Działanie Wkład Komisji Dalsze działania SIECI ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ Środki dotyczące zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku łączności elektronicznej Środki obniżające koszty infrastruktury szybkiej łączności szerokopasmowej Środki zapewniające bezpieczeństwo sieci i informacji Instrument Łącząc Europę Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy 09/2013 Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. 03/2013 Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. 02/ /2011 Porozumienie polityczne spodziewane w najbliższym czasie HANDEL I USŁUGI ELEKTRONICZNE Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Wielostronne opłaty interchange Dyrektywa o usługach płatniczych Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy 06/2012 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego (część Aktu o jednolitym rynku I) 07/2012 Zawarcie porozumienia politycznego spodziewane przed końcem 2013 r. 06/2013 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego do marca 2014 r. (część Aktu o jednolitym rynku II) 01/2012 Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. 07/2013 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego do marca 2014 r. (część Aktu o jednolitym rynku II) 07/2013 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego do marca 2014 r. (część Aktu o jednolitym rynku II) 11

13 12

14 Załącznik 2 Podstawowe fakty i dane * 1. Gospodarka cyfrowa: główne źródło wzrostu i zatrudnienia Sektor cyfrowy ma obecnie znaczący udział w światowej gospodarce Udział sektora ICT w wartości dodanej brutto ogółem (2011 r. lub ostatnie dostępne dane) KR JP CH US UK EU IT FR DE CA 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%, OECD Wszystkie sektory są uzależnione od ICT Wydatki na ICT z podziałem na kategorie podmiotów (% łącznych wydatków na ICT w 2012 r.) Budownictwo Zasoby naturalne Energia i usługi użyteczności publicznej Usługi edukacyjne Turystyka, hotelarstwo i rekreacja Handel hurtowy i dystrybucja Handel detaliczny Opieka zdrowotna Konsumenci Transport Produkcja Usługi Usługi finansowe Władze publiczne Telekomunikacja Źródło: OECD * dane dotyczące Chorwacji zawarto w wartościach dot. UE w miarę ich dostępności

15 mln miejsc pracy Liczba miejsc pracy związanych z IT wzrasta Liczba osób pracujących w sektorze ICT w UE (w mln) 8 Produkcja ICT Usługi ICT W sektorach innych niż ICT Różnica w produktywności w stosunku do USA uwidacznia się szczególnie na tle sektora ICT Wzrost wydajności pracy w UE i USA (średnia roczna w dwóch okresach) Wkład ICT (inwestycje w ICT, produkcja i wykorzystanie, %) Wkład z innych źródeł (%) ,7 0,9 1,1 0,9 0,3 0,5 0,6 0,7 UE USA UE USA Źródło: The Conference Board

16 Wskaźnik za 2000 r. = 100 Sektor ICT zwiększa swój udział w gospodarce UE Zmiana wartości dodanej brutto sektora ICT w UE (wskaźnik za 2000 r. = 100) sektor ICT cała gospodarka Udział tego sektora jest różny w poszczególnych państwach członkowskich Udział produkcji i usług w sektorze ICT w łącznej wartości dodanej brutto w UE (2011 r.) LT PL AT ES CY PT EL BE DE FR SI IT NL LV DK EU RO CZ FI SK MT BG UK SE HU EE IE Usługi ICT Produkcja ICT 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

17 PKB UE (Wskaźnik za 2010 r. = 100) Nowe technologie tworzą nowe możliwości Potencjał przetwarzania w chmurze dla gospodarki europejskiej do 2020 r. PKB UE = łączny wpływ na PKB w wysokości 940 mld EUR między 2015 r. a 2020 r. Tworzenie przedsiębiorstw = nowych MŚP do 2016 r. Przetwarzanie w chmurze 80 % organizacji korzystających z przetwarzania w chmurze obniża koszty o % Źródła: IDC i F. Etro Gospodarka cyfrowa może zwiększyć PKB UE do 2020 r. o co najmniej 4% Wzrost PKB w UE związany z gospodarką cyfrową Źródło: Copenhagen Economics

18 2. Dynamiczny sektor w pełnym wyzwań otoczeniu 10 europejskich firm ICT wśród 50 najlepszych firm na świecie, lecz nie w pierwszej dziesiątce Ranking wiodących firm ICT według obrotów (2012 r.) Miejsce w rankingu Nazwa 1 SAMSUNG ELECTRONICS KR 2 APPLE US Kraj 3 FOXCONN TW 4 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE JP 5 AT&T US 6 HEWLETT PACKARD US 7 VERIZON COMMUNICATION US 8 HITACHI JP 9 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE US 10 CHINA MOBILE COMMUNICATION CN 13 TELEFONICA ES 14 DEUTSCHE TELEKOM DE 16 VODAFONE GROUP UK 22 FRANCE TELECOM FR 33 NOKIA FI 34 TELECOM ITALIA IT 36 VIVENDI FR 43 LM ERICSSON SE 44 ROYAL PHILIPS NL 47 BT GROUP UK Źródło: Fortune Global 500 NB: DANE W TABELI UAKTUALNIONE DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

19 Boom internetowy zwiększa zyski, jednak unijne firmy pozostają w tyle Łączny obrót firm ze światowej listy Top 50 (w mln EUR) Europa, Środkowy Wschód, Afryka Ameryka Azja, Pacyfik Źródło: Bloomberg Sektor telekomunikacyjny: względny udział UE się zmniejsza Tendencje kształtowania się dochodów z usług telekomunikacyjnych na świecie w podziale na obszary geograficzne UE USA Japonia Chiny Reszta świata 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródło: European Information Technology Observatory

20 UE stara się nadążyć za rozwojem 4G... Abonamenty 4G na świecie (2013 r.) Ameryka Łacińska Afryka-Bliski Wschód Europa Wschodnia i Środkowa Europa Zachodnia Ameryka Północna Azja/Pacyfik 2% 2% 6% 8% 42% 40% Źródło: IDATE... i zapomina o Web 2.0 Wnioski patentowe w dziedzinie Web 2.0* (lata ) *druga generacja internetu, skoncentrowana na udostępnianiu użytkownikom możliwości współpracy i dzielenia się informacjami w sieci Canada Kanada 6 Bahamas Bahamy 1 USA Korea 12 Korea Południowa 12 Japan Japonia 8 8 Australia 3 Singapore Singapur 22 China Chiny 1 India Indie 1 Finland Finlandia 8 8 France Francja 44 Sweden Szwecja 3 Switzerland Szwajcaria 33 Italy Włochy 2 2 UK Zjednoczone 1 Królestwo 1 Germany Niemcy 1 1

21 % mieszkańców 3. Korzystanie z internetu: zasięg i kwestia jakości Większość ludzi korzysta z internetu, jednak występują różnice między państwami UE Odsetek obywateli UE korzystających z internetu (2012 r.) korzystający z internetu korzystający z internetu mobilnego SE NL LU DK FI UK DE BE FR AT EE IE SK EU CZ LV HU ES MT SI LT HR PL CY PT IT EL BGRO Nasycenie szybkimi łączami światłowodowymi jest niższe w Europie niż w innych częściach świata Poziom nasycenia podstawowymi łączami szerokopasmowymi i szybkimi łączami światłowodowymi (na koniec 2012 r.) Podstawowe łącza szerokopasmowe Szybkie łącza światłowodowe 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% UE Japonia USA Korea Południowa, OECD

22 % mieszkańców % mieszkańców Bardzo różne poziomy nasycenia łączami szerokopasmowymi w UE Nasycenie łączami szerokopasmowymi w UE (liczba abonamentów na 100 osób, 2013 r.) RO PL BG SK IT PT HU LV EL IE AT ES CZ CY LT SI EE EU FI LU MT SE BE UK DE FR DK NL Obywatele coraz chętniej korzystają z e-handlu, jednak występują różnice między państwami Zmiany w wykorzystaniu* e-handlu w UE Wykorzystanie* e-handlu w UE (2012 r.) SE DK UK LU DE NL FI FR AT IE BE SK EU MT SI CZ ES PL LV HU EE HR PT CY EL LT IT BU RO * w ciągu ostatnich 12 miesięcy

23 % przedsiębiorstw % przedsiębiorstw Sprzedaż przez internet rośnie, ale występują różnice między państwami członkowskimi Odsetek przedsiębiorstw unijnych prowadzących sprzedaż przez internet (2012 r.) SE DK CZ BE IE HR DE NL UK FI LT EU LU MT PT SI ES SK EE FR AT HU PL CY EL LV RO BG IT MŚP w mniejszym stopniu wykorzystują sprzedaż internetową Odsetek unijnych MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż przez internet MŚP Duże przedsiębiorstwa Udział sprzedaży internetowej w obrocie MŚP prowadzących sprzedaż online w UE (2011 r.) Znaczący Dominując y Bardzo niski Niski

24 4. Rozdrobnienie: główny element blokujący UE UE nie jest jeszcze jednolitym rynkiem cyfrowym Główne cechy rynków cyfrowych w USA, UE i Chinach Klienci*: 330 Klienci*: 510 Klienci*: 1400 Główni operatorzy: 6 Główni operatorzy: +/- 40 Główni operatorzy: 3 Ramy regulacyjne: 1 Ramy regulacyjne: 28 Ramy regulacyjne: 1 * w mln Różnice w cenach połączeń nie są powiązane z różnicami między ogólnymi poziomami cen Wskaźniki poziomów cen: ceny połączeń w porównaniu ze średnimi cenami (2012 r., UE = 100, parytety siły nabywczej) 160 Średnie poziomy cen Ceny połączeń (stacjonarnych, komórkowych, internetu) SE DK FI LU CY DE AT LT FR EE UK IE IT SI BE LV HR NL PL MT RO PT BG EL CZ ES HU SK

Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso,

Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso, Innowacje w erze cyfrowej: przywrócenie Europy na właściwy kurs Prezentacja J.M. Barroso, Przewodniczącego Komisji Europejskiej na posiedzeniu Rady Europejskiej, 24-25 października 213 r. Wskaźnik globalnej

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce

Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Implementacja Agendy Cyfrowej 2020 w Polsce Czy Internet mobilny będzie substytutem stacjonarnego dostępu? Konferencja PIIT 28 października 2011 roku 2011, PIIT 1 PRAGNIENIA 2011, PIIT 2 Internet dobrem

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie

Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie IP/10/571 Bruksela, 17 maja 2010 r. Agenda cyfrowa: Komisja uznaje inwestycje w gospodarkę cyfrową za klucz do przyszłego dobrobytu w Europie Gospodarka cyfrowa w Europie rośnie w siłę, przenika do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach

Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Keep on Track! - nasze działania dla monitorowania realizacji celów wspólnotowych w różnych krajach Anna Pobłocka-Dirakis eclareon Consulting Warszawa, 24 Wrzesień 2014 Strategy Consulting Policy Consulting

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Co nowego w europejskiej polityce konsumenckiej? - przegląd aktualności z perspektywy Europejskiego Centrum Konsumenckiego Zawartość prezentacji Nowe etap systemu prawa konsumenckiego UE Nowe priorytety

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO

SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO SOLVIT JAKO SYSTEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RYNKU WEWNĘTRZNEGO Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Zwalczanie opóźnień w płatnościach handlowych 26 czerwca 2013 roku PREZENTACJA Title of the

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne Rola normalizacji. Jerzy Krawiec Warszawa, 2013-05-18

Społeczeństwo informacyjne Rola normalizacji. Jerzy Krawiec Warszawa, 2013-05-18 Społeczeństwo informacyjne Rola normalizacji Jerzy Krawiec Warszawa, 2013-05-18 Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo na takim etapie rozwoju techniczno-organizacyjnego, że poziom zaawansowania technologii

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2012 r. COM(2012) 789 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym PL PL KOMUNIKAT w sprawie treści na jednolitym rynku cyfrowym 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA

Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej. Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Implementacja nowego pakietu unijnego w świetle celów Agendy Cyfrowej Jolanta Steppa Ekspert ds. Projektów Strategicznych Telekomunikacja Polska SA Agenda Cyfrowa w obszarze szybkiego i bardzo szybkiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny

Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia 16 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 111/2011 Sprawozdanie nt. planu działań KE w zakresie energii do roku 2050: bezpieczny, konkurencyjny i niskoemisyjny sektor energetyczny Bruksela, dnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r.

Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii badań i innowacji z 2014 r. Tablica wyników Unii innowacji w zakresie badań i innowacji Streszczenie Wersja PL DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Streszczenie Tablica wyników Unii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI

PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI PRIORYTETY ETNO DLA POLSKIEJ PREZYDENCJI 1 lipca 2011r ETNO reprezentuje czołowych dostawców usług łączności elektronicznej i operatorów telekomunikacyjnych w Europie. Operatorzy zrzeszeni w ETNO zatrudniają

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2

Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Wskaźnik gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 1 2015 2 Profil państwa We wskaźniku gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2015 uzyskała na poziomie 3 0,38 i zajęła 23 na liście 28 państw

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r.

Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS. Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Efektywność ekonomiczna inwestycji jako warunek konieczny realizacji celów NPS Piotr Marciniak (KIKE) Warszawa, 3 luty 2014 r. Ramy czasowe i formalne inwestycji w ramach projektów dofinansowywanych: 1.

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem

Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem EURYDICE Nowości Wydawnicze Sieci Eurydice Nr 21 lipiec 2011 Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno- -komunikacyjnych w szkołach w Europie Wydanie 2011 Technologie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD)

COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD) C 177/64 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2014 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie nowych środków na jednolitym rynku UE w dziedzinie telekomunikacji, na które składają

Bardziej szczegółowo

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A

13286/1/14 REV 1 mik/dj/zm 1 DGE 2 A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalne numery referencyjne: 2013/0029 (COD) 2013/0028 (COD) 13286/1/14 REV 1 TRANS 434 CODEC 1837 SPRAWOZDANIE Od: Do: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY ZROZUMIEĆ MISJĘ NPS Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne

Bardziej szczegółowo

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat

Polska Szerokopasmowa Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Raport Cisco: Czterokrotny wzrost ruchu w Internecie w ciągu czterech lat Strona 1/5 Autorzy dorocznego raportu Cisco VNI Forecast szacują, że liczba urządzeń i połączeń internetowych ulegnie w latach

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo