Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach października 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą. Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24-25 października 2013 r."

Transkrypt

1 Wyzwania cyfrowe stojące przed Europą Wkład Komisji w dyskusję na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach października 2013 r.

2 WKŁAD KOMISJI W DYSKUSJĘ NA TEMAT GOSPODARKI CYFROWEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ NA POSIEDZENIU RADY EUROPEJSKIEJ ZAPLANOWANYM NA PAŹDZIERNIK 2013 R. Nowoczesna łączność elektroniczna oraz usługi online, w tym usługi administracji elektronicznej, są głównymi motorami zmian w naszych gospodarkach i naszych społeczeństwach. Przyczyniają się one do stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy, poprawy produktywności, oszczędności w wydatkach publicznych, poprawy sytuacji konsumentów, a także stwarzają nowe możliwości wyrażania opinii. Same w sobie stanowią także znaczące sektory gospodarki. Gospodarka cyfrowa może wesprzeć wzrost przemysłu europejskiego, przyczynić się do stworzenia infrastruktury dla przedsiębiorstw jutra oraz pobudzić tworzenie nowych przedsiębiorstw. Nawet w czasach wysokiego bezrobocia dzięki internetowi powstaje pięć miejsc pracy w miejsce każdych dwóch, które są likwidowane 1. Do 2020 r. Europa mogłaby zwiększyć swój PKB o 4% poprzez stymulowanie szybkiego rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, a nasze organy publiczne mogłyby ograniczyć koszty swego funkcjonowania o 15-20% dzięki przejściu na administrację elektroniczną 2. Jednolity rynek i gospodarka cyfrowa potęgują wzajemnie swoje działanie. Internet znacznie ułatwia zakup towarów i usług, ale także bardziej unaocznia te elementy jednolitego rynku, które nie funkcjonują prawidłowo, oraz koszty rozdrobnienia. Rynek telekomunikacyjny w Europie nie funkcjonuje tak, jak powinien. Stany Zjednoczone i Chiny, w przeciwieństwie do UE, zintegrowały swoje rynki telekomunikacyjne liczące odpowiednio 315 i mln klientów, obsługiwane przez 3 lub 4 operatorów, działających w oparciu o jeden zestaw przepisów. Rynki telekomunikacyjne w Europie pozostają natomiast rozdrobnione, odzwierciedlając przebieg granic między państwami. Europejskie przedsiębiorstwa nie należą do głównych rozgrywających w gospodarce internetowej. Jej liderami są platformy spoza Europy, takie jak Google, Apple, Amazon czy Baidu, które należą także do największych przedsiębiorstw na świecie. Europa odgrywała przodującą rolę w przeszłości i posiada kilka gałęzi branży teleinformatycznej (ICT) o znaczeniu światowym. Wprowadzano tutaj innowacyjne rozwiązania, takie jak aplikacje stosowane w opiece zdrowotnej, technologie na rzecz rozwoju inteligentnych miast, elektroniczne usługi publiczne oraz otwarte dane. Europa ma duży potencjał, by zwiększyć swój wzrost i podnieść swoją konkurencyjność, lecz pozostaje w tyle za innymi gospodarkami przodującymi na świecie w tej dziedzinie. Europa pilnie potrzebuje zdecydowanych działań, aby mogła odzyskać dynamikę w tym sektorze o kluczowym znaczeniu. Na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się wiosną 2013 r., podkreślono znaczenie jednolitego rynku cyfrowego dla wzrostu i wezwano Komisję do przedstawienia konkretnych środków prowadzących do jak najszybszego ustanowienia tego rynku. Aby tak się stało, konieczne jest przyjęcie środków prawnych jeszcze przed upływem kadencji obecnego Parlamentu. Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie rozporządzenia, które ma usunąć wiele barier utrudniających rozwój jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych. Na decyzje współustawodawców oczekuje także kilka innych wniosków ustawodawczych o bezpośrednim znaczeniu dla gospodarki cyfrowej - począwszy od usług płatności online po zasady ochrony danych. Wymieniono je w załączniku do niniejszej broszury. Ogólnie rzecz biorąc, wnioski te mają wyeliminować trudności w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego, które omówiono poniżej. 1 Internet Matters, McKinsey Public Services Online, e-gov benchmark insight report for the European Commission [sprawozdanie porównawcze dotyczące administracji elektronicznej dla Komisji Europejskiej], ISBN

3 1. Szersze rozpowszechnienie handlu elektronicznego i usług elektronicznych W dalszej perspektywie celem Unii Europejskiej jest zapewnienie przedsiębiorstwom i konsumentom takich możliwości kupna i sprzedaży w internecie jak na lokalnych rynkach, a także dostępu do wszystkich usług, informacji, procedur administracyjnych oraz treści kreatywnych przez internet. W dążeniu do realizacji celów strategii Europa 2020 należy w pełni wykorzystać potencjał usług online. Handel elektroniczny W niektórych państwach członkowskich handel elektroniczny dynamicznie się rozwija. Średnio w latach wzrost wyniósł 20% wartości 3. Transgraniczny handel elektroniczny w UE jest jednak nadal słabo rozwinięty. Wśród 45% konsumentów, którzy dokonali zakupów przez internet w 2012 r., tylko 11% kupiło towary za granicą 4. Stanowi to coraz poważniejszą przeszkodę w ogólnym rozwoju jednolitego rynku, ponieważ gospodarka w coraz większym stopniu staje się zależna od internetu. Dla MŚP handel elektroniczny stanowi szansę rozwinięcia działalności poza granice regionu czy kraju, w którym mają siedzibę, ale także stawia im większe wyzwania i zwiększa presję konkurencyjną. Detaliści zwracają uwagę na trudności i wyższe koszty spowodowane różnicami w przepisach podatkowych i prawie umów, wyższe opłaty za dostawy transgraniczne oraz ograniczenia dla dostawców związane z transakcjami transgranicznymi 5. Szersze wykorzystanie handlu elektronicznego przyniosłoby konsumentom korzyści rzędu 204 mld EUR (1,7% europejskiego PKB), gdyby handel elektroniczny osiągnął 15% sprzedaży detalicznej, a przeszkody w rozwoju jednolitego rynku zostały usunięte 6. W swoim planie działania w sprawie handlu elektronicznego 7 z 2012 r. Komisja wyznaczyła pięć priorytetów, aby zlikwidować istniejące przeszkody utrudniające rozwój usług cyfrowych: Opracowanie przepisów prawnych ułatwiających oferowanie produktów i usług online na poziomie transgranicznym. Lepsze informowanie podmiotów gospodarczych i ochrona konsumentów. Pewne i skuteczne systemy płatności i dostaw. Skuteczniejsze zwalczanie nadużyć i rozstrzyganie sporów. Budowa szybkich sieci oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. W kwietniu tego roku przedstawiono sprawozdanie na temat stanu realizacji planu działania. Konkretne działania mające zwiększyć ofertę usług elektronicznych przedstawiono w Planie działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Mają one na celu rozwój umiejętności niezbędnych w erze cyfrowej oraz stworzenie zachęt dla przedsiębiorców internetowych. 3 Europe B2C E-Commerce and Online Payment Report 2013, Ecommerce Europe, cytowany w dokumencie roboczym służb Komisji Konsumenci czujący się pewnie na jednolitym rynku, czyli tablica wyników dla rynków konsumenckich, SWD(2013) 291 final, lipiec Eurostat, wspólnotowe badanie wykorzystania technologii ICT w gospodarstwach domowych i wśród osób prywatnych. 5 Badanie Flash Eurobarometr Consumer market study on the functioning of e-commerce, Civic Consulting (2011) analiza przeprowadzona dla Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów działającej w imieniu DG SANCO. 7 Komunikat Komisji Spójne ramy na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym handlu elektronicznego i usług online COM (2011)942 Final 2

4 Płatności elektroniczne Płatności elektroniczne są zasadniczym elementem sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Koszt, łatwość korzystania i bezpieczeństwo płatności przez internet to główne czynniki, które klient bierze pod uwagę, rozważając zakup w danym sklepie internetowym. W 2009 r. 35% użytkowników internetu nie dokonywało zakupów przez internet ze względu na obawy o bezpieczeństwo płatności 8. Obsługa płatności stanowi przy tym sama w sobie obiecujący sektor gospodarczy. Niezaspokojony popyt na płatności przy użyciu urządzeń przenośnych w UE szacowano na ok. 50 mld EUR w 2012 r 9. Nie mniej ważne jest to, że korzystanie z bezgotówkowych metod płatności pomaga zapobiegać oszustwom i unikaniu płacenia podatków, jak z pewnością zauważyły państwa członkowskie, które wprowadziły obowiązek dokonywania płatności powyżej pewnych kwot przy użyciu środków elektronicznych (polecenie przelewu, polecenie zapłaty, karty). Rynek płatności w UE jest jednak rozproszony, a usługi te są drogie. Z szacunków Europejskiego Banku Centralnego wynika, że społeczne i prywatne koszty płatności w UE wynoszą 1,2% PKB, czyli 156 mld EUR rocznie 10. Po przedstawieniu zielonej księgi w sprawie płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych 11 Komisja wystąpiła z wnioskiem w sprawie nowej dyrektywy o usługach płatniczych oraz z wnioskiem w sprawie wielostronnych opłat interchange (MIF). Wnioski mają na celu usunięcie pozostałych barier, takich jak niewystarczająca harmonizacja, słaba konkurencja w niektórych obszarach rynku płatności kartowych i internetowych oraz brak zachęt do wprowadzania wspólnych standardów technicznych np. w obszarze płatności mobilnych. Proponuje się w nich wprowadzanie wymogów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla wszystkich dostawców usług płatniczych, w szczególności tych związanych z transakcjami dokonywanymi przez internet. Przyjęcie wniosków jest kwestią pilną i powinny one zostać rozpatrzone przez współustawodawców w trybie przyspieszonym, tak by mogły zostać przyjęte w pierwszym półroczu 2014 r. Ponadto Komisja dokona przeglądu dyrektywy w sprawie pieniądza elektronicznego, w następstwie którego być może zostaną podjęte dalsze działania w celu uproszczenia ram regulacyjnych dotyczących płatności. Dyrektywa usługowa Skuteczne wdrożenie dyrektywy usługowej jest także niezwykle istotne dla rozwoju rynków internetowych w Europie. W szczególności pojedyncze punkty kontaktowe mają potencjał znacznie wykraczający poza zakres przepisów dyrektyw usługowej. Te punkty kompleksowej obsługi zapewniają informacje o wymogach prawnych i administracyjnych obowiązujących usługodawców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w kraju lub za granicą. Przedsiębiorcy mogą z nich korzystać także w celu dopełnienia wszystkich formalności przez internet w jednym punkcie kontaktowym. 8 Eurostat Household Survey (2009), cytowany w komunikacie Komisji na temat handlu elektronicznego. 9 The Outlook for Mobile Payment (mobile Money) Services in Africa, Europe & the Middle East, Icon Group International (2011); dane w USD przeliczono według kursu 1,3 USD/EUR. 10 The social and private costs of retail payment instruments. A European perspective, którego autorami są: Heiko Schmiedel, Gergana Kostova i Wiebe Ruttenberg, European Central Bank Occasional Paper Series (2012), cytowane w ocenie skutków wniosku z 2013 r. w sprawie dyrektywy o usługach płatniczych i wniosku w sprawie rozporządzenia o wielostronnych opłatach interchange (MIF). 11 COM(2011)

5 Państwa członkowskie powinny obecnie wytężyć wysiłki i unowocześnić swoje punkty kompleksowej obsługi, aby oferowały one także szerokie usługi administracji elektronicznej dla przedsiębiorstw. Pozwoliłoby to zaoszczędzić czas i pieniądze zarówno przedsiębiorstwom, jak i organom publicznym. Dostępność i przejrzystość informacji o tym, jak korzystać z praw, jakie daje jednolity rynek, to jeden z fundamentów efektywnego systemu usług administracji elektronicznej. Państwa członkowskie powinny zainwestować środki w portale elektroniczne stanowiące punkty kompleksowej obsługi dla obywateli i przedsiębiorstw oraz zapewnić ich połączenie z właściwymi portalami UE, takim jak np. Twoja Europa. Komisja przyjęła ostatnio także dwa kolejne komunikaty związane z dyrektywą usługową: jeden dotyczy zawodów regulowanych, a drugi - ustaleń wynikających z oceny wzajemnej, której przedmiotem były wymogi dotyczące formy prawnej i struktury udziałowej. Administracja elektroniczna Inteligentne korzystanie z ICT przez organy publiczne może obniżyć koszty administracji publicznej o 15-20%. Zapewnienie wysokiej jakości usług w czasach konsolidacji budżetowej wymaga znaczących reform, a nowe technologie, w tym np. przetwarzanie w chmurze, mogą wspierać ten proces zmian. W związku z tym UE musi także przejść w pełni na system elektronicznych zamówień publicznych do 2018 r., zgodnie z wymogami nowej dyrektywy o zamówieniach publicznych. Szacuje się, że wprowadzenie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych w całej UE dałoby oszczędności rzędu 2,3 mld EUR 12. Przewiduje się, że w większości przypadków pierwotna inwestycja zwróciłaby się w ciągu 2 lat. Niektóre państwa członkowskie (Dania, Szwecja i Finlandia 13 ) już stosują faktury elektroniczne. Opierają się one jednak na krajowych normach, z których większość nie współgra ze sobą. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, aby ułatwić wprowadzanie fakturowania elektronicznego. Powinien on zostać szybko przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. Zgodnie z zaleceniem Komisji powinny zostać opracowane krajowe plany działania na rzecz kompleksowych zamówień elektronicznych. Normy ICT są zasadniczym warunkiem zapewnienia interoperacyjności systemów i usług ICT. Komisja ostatnio zmodernizowała europejski system normalizacji, tak by działał sprawniej i był bardziej otwarty. Ustanowiła także europejską wielostronną platformę ds. normalizacji ICT. Treści dostępne online i licencje Korzystanie z dostępu do muzyki, filmów, programów TV, książek i prasy online to obecnie przeważająca tendencja w wykorzystywaniu internetu przez ludzi na całym świecie. Europa ma kilku światowych liderów w sektorze kreatywnym, a wartość tej gałęzi gospodarki, która zatrudnia ok. 6,7 mln osób, wyniosła 280 mld EUR w UE w 2010 r 14. To jednak w tym sektorze obecne ograniczenia jednolitego rynku są szczególnie widoczne. Obywatele nie rozumieją, dlaczego nie mogą uzyskać legalnego dostępu do treści kreatywnych dostępnych w internecie w dowolnym miejscu w Europie. Geograficzne blokowanie treści, za 12 Ekstrapolacja Komisji cytowana w komunikacie Komisji Kompleksowe e-zamówienia jako środek modernizacji administracji publicznej, COM(2013) Austria i Włochy od 2014 r. 14 Komisja Europejska Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności w 2010 r., SEC(2010) 1276, cytowane w komunikacie Komisji w sprawie jednolitego rynku w obszarze praw własności intelektualnej, COM(2011)

6 sprawą którego konsumenci są informowani, że znajdują się na niewłaściwym terytorium, aby uzyskać dostęp do poszukiwanych treści, wyraźnie świadczy o tym, że w tym obszarze jednolity rynek nie funkcjonuje właściwie. Te przeszkody w obszarze praw autorskich trzeba usunąć. Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, której przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę jest kwestią priorytetową. Komisja zainicjowała dialog z zainteresowanymi stronami ( Licencje na Europę ), by zidentyfikować i wprowadzić w życie rozwiązania, które zostałyby opracowane przez podmioty z branży i które pomogłyby przezwyciężyć przeszkody na jednolitym rynku utrudniające swobodny przepływ treści objętych prawami autorskimi. Równocześnie Komisja kończy obecny przegląd ram prawnych UE w dziedzinie praw autorskich, w którym opiera się na badaniach rynku oraz ocenie wpływu i projektach aktów prawnych. W następstwie tego przeglądu ma ona podjąć w 2014 r. decyzję w sprawie ewentualnego przedłożenia wniosków w sprawie reformy prawa. Technologie cyfrowe są wprawdzie w pełni zakorzenione w kontaktach międzyludzkich, wymianie handlowej i metodach pracy, nie są jednak w pełni wykorzystywane w systemach edukacji i szkolenia w całej Europie. Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie otwartej edukacji, który ma przyczynić się do większego włączenia ICT w proces edukacji i szkolenia, aby wykształcić umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych w naszym cyfrowym społeczeństwie. Zostaną podjęte konkretne działania, aby propagować otwarte nauczanie, które pobudza innowacyjność wśród instytucji, nauczycieli i uczniów; wykorzystać potencjał otwartych zasobów edukacyjnych oraz ulepszyć infrastrukturę cyfrową, szczególnie łączność i interoperacyjność, w celu tworzenia nowych możliwości biznesowych. Zaufanie konsumentów, bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych Aby zwiększyć zaufanie konsumentów i użytkowników do usług internetowych, współustawodawcy powinni szybko przyjąć wnioski Komisji dotyczące kompleksowej modernizacji i ulepszenia przepisów UE w dziedzinie ochrony danych. Konieczne jest, aby konsumenci i obywatele UE w ogóle mieli zaufanie do usług cyfrowych oraz takich usług jak np. przetwarzanie w chmurze, a to wymaga stosowania zmodernizowanych i bardziej skutecznych zasad ochrony danych. Wnioski Komisji dotyczące ochrony danych zagwarantują, że w każdym przypadku przetwarzania danych obywateli UE będą miały zastosowanie przepisy UE w dziedzinie ochrony danych, bez względu na to, gdzie znajduje się serwer lub w jakiej chmurze przechowywane są dane osobowe. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest kwestią zasadniczą zarówno dla tradycyjnej infrastruktury krytycznej (np. energetycznej), a także dla przedsiębiorstw, których działalność uzależniona jest od internetu. Wielu użytkowników obecnie niechętnie korzysta z takich usług ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa. W unijnej strategii w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego odniesiono się do związanych z tym kwestii, a dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji w całej UE oczekuje na przyjęcie przez współustawodawców. Podobnie jest w przypadku wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jeśli chodzi o prawo konsumenckie, niedawno przyjęta dyrektywa w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów umożliwi konsumentom zwracanie się do sprawnie działających podmiotów zajmujących się rozstrzyganiem sporów umownych z partnerami handlowymi, bez względu na to, czy dokonali zakupu przez internet czy w inny sposób, w kraju czy za granicą. Co 5

7 więcej, rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów ustanawia ogólnounijną internetową platformę rozstrzygania sporów dotyczących transakcji internetowych. Państwa członkowskie powinny zagwarantować ambitny program szybkiego wdrożenia obu instrumentów. Europa musi ponadto stworzyć bezpieczne i godne zaufania warunki do przetwarzania w chmurze. Komisja przedstawiła zatem strategię w zakresie chmury obliczeniowej, obejmującą działania służące zbudowaniu zaufania i bezpieczeństwa w zakresie rozwoju usług opartych na chmurze obliczeniowej w Europie. UE musi także nadal uczestniczyć w szerszej globalnej debacie na temat zarządzania internetem. Kontynuowane są prace nad strategią UE w dziedzinach polityki związanych z internetem, zmierzające do stworzenia planu dla globalnego modelu opartego na dialogu, poszanowaniu różnorodności i współpracy w różnych obszarach związanych z internetem. Podatki Przejście na gospodarkę cyfrową wiąże się także z wyzwaniami w obszarze opodatkowania. Dotychczas zyski podlegały opodatkowaniu w państwie, w którym fizycznie prowadzono działalność, a które zwykle było również państwem zamieszkania odbiorcy. W kontekście handlu elektronicznego potrzebne jest nowe podejście do tych kwestii, tak aby uniknąć luk w prawie podatkowym i arbitrażu. Punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT od usług internetowych zacznie funkcjonować w 2015 r. i stanie się prostym, przyjaznym dla przedsiębiorstw narzędziem gwarantującym zapłatę podatku VAT w państwie zamieszkania odbiorcy. Przedsiębiorstwa cyfrowe mogą też łatwiej stosować techniki agresywnego planowania podatkowego dostępne dla wszystkich wielonarodowych przedsiębiorstw. UE aktywnie uczestniczy w pracach OECD w obszarze erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków, a zwłaszcza w pracach nad rozwiązaniami dla gospodarki cyfrowej. Komisja Europejska może pomóc w koordynowaniu dyskusji i wnosić do niej wkład w postaci analiz technicznych i dostępnych rozwiązań, a także wspierać uzgodnione stanowiska w ramach OECD. W ramach UE trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem planu działania w sprawie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, obejmujące inicjatywy, które pozwolą sprostać wyzwaniom związanym z gospodarką cyfrową. Dotyczy to zwłaszcza wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz rewizji dyrektyw w sprawie podatku od osób prawnych. Wniosek dotyczący aktualizacji dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych powinien zostać przyjęty w pierwszej kolejności, a Komisja wkrótce przedłoży wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie spółek dominujących i zależnych, zawierający także przepisy, które dotyczą struktur hybrydowych. 2. Wspieranie inwestycji Aby zapewnić Europie usługi, jakich potrzebują jej przedsiębiorstwa i konsumenci w erze cyfrowej, należy zwiększyć inwestycje w najnowszą infrastrukturę i sieci łączności. Średnia europejska prędkość transmisji danych jest o połowę niższa od średniej amerykańskiej 15. W Europie inwestycje w łączność bezprzewodową 4G są utrudnione przez bariery regulacyjne oraz powolny i niespójny przydział częstotliwości. Sieci w Stanach Zjednoczonych, Korei i Japonii 15 The state of the Internet Akamai (4. kw. 2012), Cisco VNI Mobile Forecast (2013). 6

8 łącznie skupiają 88% światowej liczby abonamentów komórkowych w standardzie 4G, natomiast w Europie jest to tylko 6%. Podobnie w przypadku sieci stacjonarnych pod względem rozwoju sieci światłowodowych oraz średniej prędkości łączy szerokopasmowych Europa pozostaje w tyle za swoimi międzynarodowymi konkurentami. W Korei 58% gospodarstw domowych jest przyłączonych do sieci światłowodowej, w Japonii dotyczy to 43% gospodarstw domowych, a w Europie - tylko 5%. Jest to szczególnie niepokojące, zważywszy, że nowe rozwiązania cyfrowe wymagają połączeń szybkich, bezawaryjnych i wszechobecnych. Dokonaliśmy już przejścia od poczty elektronicznej i prostych stron internetowych do telefonii internetowej i szerokopasmowej, wymiany plików, gier i filmów video. Technologia kolejnej generacji (przetwarzanie w chmurze, wydruki 3D, e- zdrowie, e-administracja, inteligentne miasta, telewizja o wysokiej rozdzielczości oraz telekonferencje, duże zbiory danych, inteligentne samochody itp.) będzie wymagała jeszcze większej szerokości pasma i nieprzerwanej łączności na całym kontynencie. Wiele gospodarstw domowych przekonało się już, że potrzeby w zakresie szerokości pasma rosną, a jakość połączenia może drastycznie się pogorszyć przy korzystaniu z kilku różnych usług w tym samym czasie. Otoczenie regulacyjne powinno stwarzać dla całego sektora korzystne warunki inwestowania w sieci o wysokiej przepustowości, równocześnie wspierając konkurencję w zakresie przechodzenia z tradycyjnej technologii (sieci miedzianych) na światłowody. Na podstawie obowiązujących ram prawnych dotyczących telekomunikacji Komisja przyjęła niedawno zalecenie, mające na celu 1) propagowanie stabilnych, opartych na kosztach cen dostępu do tradycyjnych sieci miedzianych, 2) zwiększenie możliwości konkurencyjnych podmiotów starających się o dostęp poprzez zapewnienie im równoważnego dostępu do sieci operatorów zasiedziałych, a także 3) wyeliminowanie regulacji dotyczących kontroli cen w odniesieniu do szybkich sieci internetowych, na odpowiednich warunkach (czyli przy ścisłym przestrzeganiu zasady niedyskryminacji, jeśli chodzi o produkty dostępu, a także rozwiniętej konkurencji ze strony infrastruktury alternatywnej). Zalecenie to oraz proponowane rozporządzenie w sprawie jednolitego europejskiego rynku łączności elektronicznej stanowią zestaw zrównoważonych środków, które mają wesprzeć rozwój jednolitego rynku telekomunikacyjnego i sprzyjać inwestycjom. Na początku 2013 r. Komisja przedstawiła też wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej 16, w którym uwzględniła cztery główne obszary przysparzające problemów: zagwarantowanie, że nowe i odnawiane budynki będą przystosowane do łączy szerokopasmowych o wysokiej przepustowości; otwarcie dostępu do infrastruktury pasywnej, takiej jak istniejące kanały, słupy, maszty i instalacje antenowe; wyeliminowanie niedostatecznej koordynacji robót budowlanych; uproszczenie złożonych i czasochłonnych procedur przyznawania zezwoleń. Wdrożenie tego rozporządzenia przyniesie znaczące korzyści (pokrywające 80% kosztów instalacji szybkiej łączności szerokopasmowej). Jego przyjęcie przez organy prawodawcze powinno być zatem priorytetem. Należy zwiększyć atrakcyjność prywatnych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną, nie tylko dla inwestorów instytucjonalnych. Oszczędności administracji państwowych, 16 COM(2013)147 7

9 przedsiębiorstw i gospodarstw domowych powinny być ukierunkowane skutecznie i sprawnie. Można tego dokonać za pomocą różnych pośredników (np. banków, zakładów ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych) oraz przez bezpośredni dostęp do rynków kapitałowych. Przyciągnięcie finansowania długoterminowego jest kluczowe dla wsparcia strukturalnych reform gospodarczych i powrotu na ścieżkę długoterminowego wzrostu gospodarczego. Komisja przyjęła zieloną księgę w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej w dniu 20 marca 2013 r. Działania następcze w tej kwestii powinny w istotnym stopniu przyczynić się do przyszłych inwestycji w sieci, które ułatwią osiągnięcie szerszego celu, jakim jest wywołanie ożywienia gospodarczego. Połączenie wsparcia z UE z publicznymi lub prywatnymi inwestycjami umożliwi napływ większych kwot na rzecz dużych projektów. Realizowany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym instrument Łącząc Europę określa ramy tworzenia instrumentów finansowych na potrzeby inwestycji publicznych i prywatnych w obszarach, w których prywatne inwestycje w łączność szerokopasmową są niedostateczne. W kwestii pojedynczych projektów inicjatywa dotycząca obligacji na finansowanie projektów objętych strategią Europa 2020 ułatwi zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w finansowanie nowych sieci. Fundusze strukturalne i inwestycyjne zapewnią uzupełnienie tych inwestycji. 3. Zagwarantowanie otwartego internetu Otwarty i niedyskryminujący dostęp do usług jest niezbędną cechą internetu. Neutralność sieci wymaga, aby wszyscy odbiorcy końcowi mieli otwarty dostęp do internetu i aby wszystkie dane przekazywane w sieci w ramach łączności elektronicznej były traktowane jednakowo. Najnowsze sprawozdanie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) pokazuje, że wielu konsumentów spotyka się z blokowaniem niektórych usług internetowych. Dostawcy treści są również zaniepokojeni tym, że będą dyskryminowani przez dostawców internetu na rzecz ich własnych treści. W efekcie szereg państw członkowskich rozważa wprowadzenie lub już wprowadziło środki krajowe dotyczące neutralności sieci (Belgia, Niemcy, Francja, Niderlandy, Słowenia). Różnice w podejściu do tej kwestii mogą jednak doprowadzić do dalszego rozdrobnienia rynku. Zaproponowane przez Komisję rozporządzenie ustanawiające środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej 17 zapewnia rozwiązania gwarantujące neutralność sieci, w szczególności w celu: utrzymania zasady otwartego dostępu do internetu dla użytkowników końcowych; zakazu blokowania lub hamowania usług lub aplikacji z wyjątkiem ściśle określonych i obiektywnie uzasadnionych okoliczności (np. nakaz sądowy, działalność przestępcza); zapewnienia przejrzystości, tak aby konsumenci znali zapewnianą im szerokość pasma i prędkość i aby mogli łatwiej zmienić operatora; zagwarantowania, że zainteresowani konsumenci będą mogli wykupić usługi wysokiej jakości (np. szerokość pasma zalecaną dla odbioru telewizji), o ile nie będzie to wpływać niekorzystnie na prędkość zaoferowaną innym klientom. 17 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, COM/2013/

10 4. Rozwiązanie problemu rozdrobnionego rynku telekomunikacyjnego W latach 90. Europa cieszyła się silną pozycją w zakresie ICT pomagały jej w tym sprzyjające konkurencji unijne ramy prawne w obszarze telekomunikacji, a także inwestycje w innowacje i rozwój standardów. Ta silna pozycja uległa jednak z czasem osłabieniu z różnych powodów: realizowane strategie często były niedostosowane do rozwoju sytuacji, poszczególne sektory nie wykorzystywały możliwości związanych z internetem, a oprócz tego nie starano się wystarczająco wyeliminować przeszkód istniejących na jednolitym rynku. Mimo że rynek wewnętrzny UE liczy 500 mln osób, rozdrobnione uregulowania prawne często sprawiają, że unijni operatorzy telekomunikacyjni, usługodawcy i innowacyjne, nowe przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na 28 odrębnych rynkach. Koszt braku konkurencyjnego jednolitego rynku łączności elektronicznej szacowany jest nawet na 110 mld EUR rocznie (0,9% PKB) 18. Najbardziej widocznym dla konsumentów przejawem braku rynku telekomunikacyjnego w UE są opłaty roamingowe, które są naliczane za korzystanie z telefonu komórkowego po przekroczeniu granicy państwa wewnątrz UE. Brak przejrzystości i konkurencji oznacza, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy mają ograniczony wybór operatorów, co dodatkowo zwiększa koszty. Z kolei dla operatorów rozdrobniony rynek spowalnia wprowadzenie usług opartych na sieci następnej generacji (Next Generation Network, NGN) w całej Europie. Usługi komórkowe muszą być zgodne z bardzo różnymi systemami przydziału częstotliwości. Operatorzy sieci, tak stacjonarnych, jak i komórkowych, borykają się z różnicami w interpretacji prawa unijnego. Wszystkie te problemy muszą zostać rozwiązane na poziomie europejskim. Aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom wysokiej jakości komunikację transgraniczną, operatorzy telekomunikacyjni potrzebują otwartego i sprawnie działającego jednolitego rynku. Inwestowanie w szybkie sieci szerokopasmowe wymaga pewności, spójności i konkurencji. Należy im ułatwić funkcjonowanie ponad granicami, w tym poprzez stworzenie systemu jednolitych zezwoleń, bardziej jednolite zasady przydziału częstotliwości, większą spójność w dostępie do stałych sieci szerokopasmowych oraz połączenia wzajemne gwarantujące niezmienną jakość. W ramach takiego jednolitego rynku telekomunikacyjnego konsumenci i przedsiębiorstwa nie powinni mieć do czynienia z niesprawiedliwymi opłatami za połączenia lub pobór danych za granicą powinni być także chronieni poprzez zasady neutralności sieci gwarantujące otwarty, innowacyjny internet, ale umożliwiające rozwój usług specjalistycznych. Z tych powodów Komisja przygotowała projekt rozporządzenia ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej 19. To nowe rozporządzenie oparte jest na obowiązujących ramach regulacyjnych i ustanawia między innymi: jednolite zezwolenie na świadczenie łączności elektronicznej w całej UE. Obecnie operatorzy telekomunikacyjni potrzebują odrębnych zezwoleń w każdym państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność, i często muszą przestrzegać różnych przepisów krajowych; koordynację przydziału częstotliwości dla usług mobilnych/bezprzewodowych, szczególnie w celu dostosowania terminów i warunków udzielania poszczególnych zezwoleń, tak aby operatorzy mogli łatwiej funkcjonować w kilku państwach naraz; większą spójność w sposobie działania krajowych organów regulacyjnych, przy silniejszym zaakcentowaniu wymiaru europejskiego w celu zapewnienia spójności jednolitego rynku. 18 Steps towards a truly internal market for e-communications (Kroki w kierunku rzeczywistego wewnętrznego rynku łączności elektronicznej) raport z 2011 r. przygotowany przez Ecorys NL dla Komisji Europejskiej. 19 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki dotyczące europejskiego jednolitego rynku łączności elektronicznej i mającego na celu zapewnienie łączności na całym kontynencie, zmieniającego dyrektywy 2002/20/WE, 2002/21/WE i 2002/22/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 1211/2009 i (UE) nr 531/2012, COM/2013/

11 We wniosku przewidziano także znaczące korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw, w tym: wyeliminowanie nieuzasadnionych różnic między cenami połączeń krajowych i międzynarodowych (wewnątrz UE); natychmiastowe wyeliminowanie opłat za połączenia przychodzące w roamingu oraz środki pozwalające na stopniowe wyeliminowanie wszystkich dodatkowych opłat za roaming; swobodę w wykupie usług przez obywateli i przedsiębiorstwa, bez względu na lokalizację, zapewniającą większą konkurencję i wybór dla przeciętnego użytkownika usług telekomunikacyjnych. Przyjęcie tego wniosku powinno być absolutnym priorytetem. Równocześnie należy poprawić wdrożenie obowiązujących ram prawnych (zwłaszcza poprzez lepszą współpracę administracyjną z państwami członkowskimi). Załączniki: Załącznik 1 Najważniejsze akty prawne UE oczekujące na przyjęcie Załącznik 2 Najważniejsze fakty i dane 10

12 Załącznik 1 Najważniejsze akty prawne UE oczekujące na przyjęcie Działanie Wkład Komisji Dalsze działania SIECI ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ Środki dotyczące zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku łączności elektronicznej Środki obniżające koszty infrastruktury szybkiej łączności szerokopasmowej Środki zapewniające bezpieczeństwo sieci i informacji Instrument Łącząc Europę Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy 09/2013 Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. 03/2013 Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. 02/ /2011 Porozumienie polityczne spodziewane w najbliższym czasie HANDEL I USŁUGI ELEKTRONICZNE Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi Fakturowanie elektroniczne w zamówieniach publicznych Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Wielostronne opłaty interchange Dyrektywa o usługach płatniczych Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy Wniosek ustawodawczy 06/2012 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego (część Aktu o jednolitym rynku I) 07/2012 Zawarcie porozumienia politycznego spodziewane przed końcem 2013 r. 06/2013 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego do marca 2014 r. (część Aktu o jednolitym rynku II) 01/2012 Zawarcie porozumienia politycznego konieczne do marca 2014 r. 07/2013 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego do marca 2014 r. (część Aktu o jednolitym rynku II) 07/2013 Konieczne zawarcie porozumienia politycznego do marca 2014 r. (część Aktu o jednolitym rynku II) 11

13 12

14 Załącznik 2 Podstawowe fakty i dane * 1. Gospodarka cyfrowa: główne źródło wzrostu i zatrudnienia Sektor cyfrowy ma obecnie znaczący udział w światowej gospodarce Udział sektora ICT w wartości dodanej brutto ogółem (2011 r. lub ostatnie dostępne dane) KR JP CH US UK EU IT FR DE CA 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%, OECD Wszystkie sektory są uzależnione od ICT Wydatki na ICT z podziałem na kategorie podmiotów (% łącznych wydatków na ICT w 2012 r.) Budownictwo Zasoby naturalne Energia i usługi użyteczności publicznej Usługi edukacyjne Turystyka, hotelarstwo i rekreacja Handel hurtowy i dystrybucja Handel detaliczny Opieka zdrowotna Konsumenci Transport Produkcja Usługi Usługi finansowe Władze publiczne Telekomunikacja Źródło: OECD * dane dotyczące Chorwacji zawarto w wartościach dot. UE w miarę ich dostępności

15 mln miejsc pracy Liczba miejsc pracy związanych z IT wzrasta Liczba osób pracujących w sektorze ICT w UE (w mln) 8 Produkcja ICT Usługi ICT W sektorach innych niż ICT Różnica w produktywności w stosunku do USA uwidacznia się szczególnie na tle sektora ICT Wzrost wydajności pracy w UE i USA (średnia roczna w dwóch okresach) Wkład ICT (inwestycje w ICT, produkcja i wykorzystanie, %) Wkład z innych źródeł (%) ,7 0,9 1,1 0,9 0,3 0,5 0,6 0,7 UE USA UE USA Źródło: The Conference Board

16 Wskaźnik za 2000 r. = 100 Sektor ICT zwiększa swój udział w gospodarce UE Zmiana wartości dodanej brutto sektora ICT w UE (wskaźnik za 2000 r. = 100) sektor ICT cała gospodarka Udział tego sektora jest różny w poszczególnych państwach członkowskich Udział produkcji i usług w sektorze ICT w łącznej wartości dodanej brutto w UE (2011 r.) LT PL AT ES CY PT EL BE DE FR SI IT NL LV DK EU RO CZ FI SK MT BG UK SE HU EE IE Usługi ICT Produkcja ICT 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

17 PKB UE (Wskaźnik za 2010 r. = 100) Nowe technologie tworzą nowe możliwości Potencjał przetwarzania w chmurze dla gospodarki europejskiej do 2020 r. PKB UE = łączny wpływ na PKB w wysokości 940 mld EUR między 2015 r. a 2020 r. Tworzenie przedsiębiorstw = nowych MŚP do 2016 r. Przetwarzanie w chmurze 80 % organizacji korzystających z przetwarzania w chmurze obniża koszty o % Źródła: IDC i F. Etro Gospodarka cyfrowa może zwiększyć PKB UE do 2020 r. o co najmniej 4% Wzrost PKB w UE związany z gospodarką cyfrową Źródło: Copenhagen Economics

18 2. Dynamiczny sektor w pełnym wyzwań otoczeniu 10 europejskich firm ICT wśród 50 najlepszych firm na świecie, lecz nie w pierwszej dziesiątce Ranking wiodących firm ICT według obrotów (2012 r.) Miejsce w rankingu Nazwa 1 SAMSUNG ELECTRONICS KR 2 APPLE US Kraj 3 FOXCONN TW 4 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE JP 5 AT&T US 6 HEWLETT PACKARD US 7 VERIZON COMMUNICATION US 8 HITACHI JP 9 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE US 10 CHINA MOBILE COMMUNICATION CN 13 TELEFONICA ES 14 DEUTSCHE TELEKOM DE 16 VODAFONE GROUP UK 22 FRANCE TELECOM FR 33 NOKIA FI 34 TELECOM ITALIA IT 36 VIVENDI FR 43 LM ERICSSON SE 44 ROYAL PHILIPS NL 47 BT GROUP UK Źródło: Fortune Global 500 NB: DANE W TABELI UAKTUALNIONE DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

19 Boom internetowy zwiększa zyski, jednak unijne firmy pozostają w tyle Łączny obrót firm ze światowej listy Top 50 (w mln EUR) Europa, Środkowy Wschód, Afryka Ameryka Azja, Pacyfik Źródło: Bloomberg Sektor telekomunikacyjny: względny udział UE się zmniejsza Tendencje kształtowania się dochodów z usług telekomunikacyjnych na świecie w podziale na obszary geograficzne UE USA Japonia Chiny Reszta świata 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródło: European Information Technology Observatory

20 UE stara się nadążyć za rozwojem 4G... Abonamenty 4G na świecie (2013 r.) Ameryka Łacińska Afryka-Bliski Wschód Europa Wschodnia i Środkowa Europa Zachodnia Ameryka Północna Azja/Pacyfik 2% 2% 6% 8% 42% 40% Źródło: IDATE... i zapomina o Web 2.0 Wnioski patentowe w dziedzinie Web 2.0* (lata ) *druga generacja internetu, skoncentrowana na udostępnianiu użytkownikom możliwości współpracy i dzielenia się informacjami w sieci Canada Kanada 6 Bahamas Bahamy 1 USA Korea 12 Korea Południowa 12 Japan Japonia 8 8 Australia 3 Singapore Singapur 22 China Chiny 1 India Indie 1 Finland Finlandia 8 8 France Francja 44 Sweden Szwecja 3 Switzerland Szwajcaria 33 Italy Włochy 2 2 UK Zjednoczone 1 Królestwo 1 Germany Niemcy 1 1

21 % mieszkańców 3. Korzystanie z internetu: zasięg i kwestia jakości Większość ludzi korzysta z internetu, jednak występują różnice między państwami UE Odsetek obywateli UE korzystających z internetu (2012 r.) korzystający z internetu korzystający z internetu mobilnego SE NL LU DK FI UK DE BE FR AT EE IE SK EU CZ LV HU ES MT SI LT HR PL CY PT IT EL BGRO Nasycenie szybkimi łączami światłowodowymi jest niższe w Europie niż w innych częściach świata Poziom nasycenia podstawowymi łączami szerokopasmowymi i szybkimi łączami światłowodowymi (na koniec 2012 r.) Podstawowe łącza szerokopasmowe Szybkie łącza światłowodowe 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% UE Japonia USA Korea Południowa, OECD

22 % mieszkańców % mieszkańców Bardzo różne poziomy nasycenia łączami szerokopasmowymi w UE Nasycenie łączami szerokopasmowymi w UE (liczba abonamentów na 100 osób, 2013 r.) RO PL BG SK IT PT HU LV EL IE AT ES CZ CY LT SI EE EU FI LU MT SE BE UK DE FR DK NL Obywatele coraz chętniej korzystają z e-handlu, jednak występują różnice między państwami Zmiany w wykorzystaniu* e-handlu w UE Wykorzystanie* e-handlu w UE (2012 r.) SE DK UK LU DE NL FI FR AT IE BE SK EU MT SI CZ ES PL LV HU EE HR PT CY EL LT IT BU RO * w ciągu ostatnich 12 miesięcy

23 % przedsiębiorstw % przedsiębiorstw Sprzedaż przez internet rośnie, ale występują różnice między państwami członkowskimi Odsetek przedsiębiorstw unijnych prowadzących sprzedaż przez internet (2012 r.) SE DK CZ BE IE HR DE NL UK FI LT EU LU MT PT SI ES SK EE FR AT HU PL CY EL LV RO BG IT MŚP w mniejszym stopniu wykorzystują sprzedaż internetową Odsetek unijnych MŚP i dużych przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż przez internet MŚP Duże przedsiębiorstwa Udział sprzedaży internetowej w obrocie MŚP prowadzących sprzedaż online w UE (2011 r.) Znaczący Dominując y Bardzo niski Niski

24 4. Rozdrobnienie: główny element blokujący UE UE nie jest jeszcze jednolitym rynkiem cyfrowym Główne cechy rynków cyfrowych w USA, UE i Chinach Klienci*: 330 Klienci*: 510 Klienci*: 1400 Główni operatorzy: 6 Główni operatorzy: +/- 40 Główni operatorzy: 3 Ramy regulacyjne: 1 Ramy regulacyjne: 28 Ramy regulacyjne: 1 * w mln Różnice w cenach połączeń nie są powiązane z różnicami między ogólnymi poziomami cen Wskaźniki poziomów cen: ceny połączeń w porównaniu ze średnimi cenami (2012 r., UE = 100, parytety siły nabywczej) 160 Średnie poziomy cen Ceny połączeń (stacjonarnych, komórkowych, internetu) SE DK FI LU CY DE AT LT FR EE UK IE IT SI BE LV HR NL PL MT RO PT BG EL CZ ES HU SK

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.1.2012 KOM(2011) 941 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2011 KOM(2011) 427 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA dotycząca dystrybucji utworów audiowizualnych w Internecie w Unii Europejskiej: możliwości i wyzwania związane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA

Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA PL Przedsiębiorstwa i przemysł Arkusz informacyjny SBA 2014 POLSKA W pigułce Ogólna sytuacja gospodarcza polskich MŚP w 2013 r. była stabilna. Brak istotnych zmian w porównaniu z rokiem poprzednim odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r.

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY. do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 906 final PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA

ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Poradnik KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Bartłomiej Chinowski ELEKTRONICZNE METODY PŁATNOŚCI. ISTOTA, ROZWÓJ, PROGNOZA Warszawa 2013 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne

Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne Narodowy Bank Polski Materiały i Studia Zeszyt nr 139 Elektroniczne usługi finansowe charakterystyka rynku, wyzwania i inicjatywy regulacyjne (stan na koniec 2001 r.) Małgorzata Szcześ Sebastian Jakubiec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo