UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE RZESZOWSKIM. 1 Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE RZESZOWSKIM. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE RZESZOWSKIM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej między Instytucją Pośredniczącą, a Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, w szczególności: 1) kryteria kwalifikacyjne; 2) zasady rekrutacji kandydatów; 3) zasady kwalifikacji kandydatów; 4) prawa i obowiązki uczestników; 5) zasady organizacji szkoleń. 3. Osoba zgłaszająca uczestnictwo w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 2 Definicje 1. Instytucji Szkoleniowej oznacza to instytucję, której projektodawca w ramach podwykonawstwa zleca przeprowadzenie szkolenia; 2. Kandydacie oznacza to osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w regulaminie; 3. Komisji rekrutacyjnej oznacza to komisję przeprowadzającą kwalifikację kandydatów na uczestników projektu; 4. Osobie bezdomnej oznacza to osobę czasowo zameldowaną w schronisku dla bezdomnych na terenie miasta Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego; 5. Osobie bez doświadczenia zawodowego oznacza to osobę, która nie uzyskała doświadczenia w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy; 6. Osobie bezrobotnej oznacza to osobę bezrobotną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); STRONA 1 8

2 7. Osobie bez wykształcenia średniego oznacza to osobę posiadającą wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne lub podstawowe; 8. Osobie długotrwale bezrobotnej oznacza to osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy; 9. Osobie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej oznacza to osobę korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64, poz. 593, z późn. zm.); 10. Osobie opiekującej się dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu oznacza to osobę opiekującą się dziećmi, które nie ukończyły 7 lat i nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej; 11. Projekcie oznacza to projekt pod nazwą Przeciw wykluczeniu społecznemu w powiecie rzeszowskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 12. Szkoleniu oznacza to cykl zajęć szkoleniowych organizowanych przez projektodawcę lub instytucję szkoleniową realizowanych w ramach projektu zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych i miejscach szkoleń; 13. Projektodawcy oznacza to Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21, Rzeszów; 14. Uczestniku oznacza to kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie został przez projektodawcę zakwalifikowany do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3 Ogólne założenia Projektu 1. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku w trzech edycjach: 1) edycja I od 1 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku; 2) edycja II od 1 grudnia 2013 roku do 30 września 2014 roku; 3) edycja III od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. 2. Projekt zakłada udział 51 kobiet i 51 mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, które jednocześnie kwalifikują się do jednej z poniższych grup: a) mieszkańcy Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego korzystający ze świadczeń pomocy społecznej; b) bezdomni przebywający w schroniskach na terenie Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego. 3. Projekt skierowany jest w szczególności do osób: a) długotrwale bezrobotnych; b) bez wykształcenia średniego; c) bez doświadczenia zawodowego; d) opiekujących się dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu. 4. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa poprzez rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społecznych i zawodowych w okresie realizacji projektu. STRONA 2 8

3 5. Cele szczegółowe projektu: 1) Zdobycie lub podniesienie kompetencji społecznych przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 2) Zdobycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 3) Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 4) Nabycie bądź zwiększenie doświadczenia zawodowego przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 5) Nabycie wiedzy pozwalającej na zmniejszenie barier równości płci przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 6. Cele i założenia projektu realizowane będą poprzez udział uczestników w następujących formach wsparcia: a) doradztwo; b) poradnictwo zawodowe; c) szkolenia/warsztaty/kursy; d) staże zawodowe. 7. Udział w formach wsparcia, o których mowa w ust. 6 jest bezpłatny. 8. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 4 Rekrutacja 1. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie projektodawcy, przy ulicy Jana Styki 21 w Rzeszowie. 2. Rekrutacja do każdej z edycji, o której mowa w 3 ust. 1 prowadzona jest osobno. Terminy prowadzenia rekrutacji projektodawca ogłosi na stronie internetowej projektu oraz na plakatach, ulotkach i innych ogłoszeniach podawanych do wiadomości publicznej. 3. Do poszczególnych edycji projektu, o których mowa w 3 ust. 1, w procesie rekrutacji wyłonionych zostanie po 34 uczestników: 17 kobiet i 17 mężczyzn. 4. Postępowanie rekrutacyjne podzielone jest na dwa etapy. 5. W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. 6. Osoba zainteresowana może dokonać zgłoszenia na dwa sposoby: 1) poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i złożenie formularza w biurze projektu lub przesłanie go pocztą lub kurierem na adres biura projektu; 2) poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza dostępnego na stronie internetowej projektu i przesłanie formularza drogą elektroniczną do biura projektu. STRONA 3 8

4 7. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 6 p. 1 dostępny jest w biurze projektu, na stronie internetowej projektu (wersja do druku), w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz ośrodkach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. 8. Termin przyjmowania zgłoszeń projektodawca ogłosi na stronie internetowej projektu oraz na plakatach, ulotkach i innych ogłoszeniach podawanych do wiadomości publicznej. 9. Warunkiem zakwalifikowania do drugiego etapu rekrutacji jest: 1) prawidłowe dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6; 2) dokonanie zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 8; 3) spełnianie warunków, o których mowa w 3 ust. 2; 4) zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień; 5) wyrażenie zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjno doradczym; 6) wyrażenie zgody na udział w badaniach związanych z realizacją projektu; 7) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku do celów związanych z realizacją projektu; 8) wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu. 10. Weryfikacji warunków, o których mowa w ust. 9 p. 1 8 dokonuje asystent koordynatora projektu. 11. Na drugi etap rekrutacji składa się wywiad kwalifikacyjny osób spełniających warunki, o których mowa w ust. 9 p. 1 8 z psychoterapeutą oraz doradcą zawodowym. 12. Wywiad, o którym mowa w ust. 11 odbywa się w biurze projektu. Osoba zakwalifikowana do drugiego etapu rekrutacji zobowiązana jest stawić się osobiście w biurze projektu w uzgodnionym z projektodawcą terminie i dostarczyć następujące dokumenty: 1) dowód tożsamości; 2) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej w dniu zgłoszenia oraz okres pozostawania w rejestrze bezrobotnych; 3) zaświadczenie ze schroniska dla osób bezdomnych potwierdzające pobyt na schronisku w dniu zgłoszenia (osoby bezdomne); 4) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (pozostałe osoby). 13. Kwalifikacji uczestników dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi asystent koordynatora projektu, psychoterapeuta i doradca zawodowy. 14. Komisję rekrutacyjną powołuje koordynator projektu. 15. Podstawą kwalifikacji uczestnika do udziału w projekcie jest lista rankingowa utworzona przez komisję rekrutacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów przez osoby biorące udział w procesie rekrutacji, w kolejności od największej do najmniejszej liczby zdobytych punktów. 16. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi Punkty przyznawane są według następujących kryteriów: 1) ocena psychoterapeuty na podstawie wywiadu, o którym mowa w ust. 11 maksymalnie 6 pkt; 2) ocena doradcy zawodowego na podstawie wywiadu, o którym mowa w ust. 11 maksymalnie 6 pkt; 3) osoby długotrwale bezrobotne 1 pkt; 4) osoby bez wykształcenia średniego 1 pkt; 5) osoby bez doświadczenia zawodowego 1 pkt; 6) osoby opiekujące się dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu 1 pkt. 18. Komisja rekrutacyjna tworzy listę uczestników projektu na podstawie: 1) listy rankingowej, o której mowa w ust. 15; STRONA 4 8

5 2) liczby wolnych miejsc, zgodnie z zapisami ust Osoby, które nie znalazły się na liście uczestników komisja rekrutacyjna umieszcza na liście rezerwowej na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń. 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 5 Warunki uczestnictwa 1) podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie; 2) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie; 3) podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnego ze wzorem określonym w Zasadach finansowania PO KL z 22 grudnia 2011 roku. 2. Osoby, które w okresie od dnia dokonania zgłoszenia do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie przestaną spełniać warunki uczestnictwa, o których mowa w 3 ust. 2 zostają skreślone z listy uczestników. 3. Projekt zakłada udział uczestników w następujących formach wsparcia: 1) szkolenia obowiązkowe dla wszystkich: a) trening kompetencji społecznych 36 godzin; b) warsztat doradztwa zawodowego 24 godziny; c) szkolenie z zakresu równości płci 8 godzin; d) kurs zawodowy. 2) szkolenia obowiązkowe dla kobiet: a) warsztat przedsiębiorczości 30 godzin. 3) szkolenia obowiązkowe dla mężczyzn: a) warsztat motywacyjny 8 godzin. 4) szkolenia nieobowiązkowe: a) kurs obsługi komputera (17 osób w każdej edycji) 78 godzin. 5) staże zawodowe (6 osób w każdej edycji). 4. Kurs zawodowy, o którym mowa w ust. 3 p. 1 lit. d obejmuje: 1) kurs sprzedawcy-handlowca 110 godzin; 2) kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego 160 godzin; 3) kurs fryzjera 170 godzin; 4) kurs kucharza 160 godzin. Każdy uczestnik wybiera jeden z kursów, o których mowa w p W przypadku gdy liczba osób chętnych do odbycia kursu obsługi komputera jest większa od liczby miejsc, o której mowa w ust. 3 p. 4 lit. a o przyjęciu na kurs decyduje pozycja na liście rankingowej, o której mowa w 4 ust Projektodawca zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestnika do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia. Uczestnik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku. STRONA 5 8

6 7. Każdy uczestnik ma obowiązek: 1) uczestniczenia w szkoleniach dla niego obowiązkowych; 2) podpisywania list obecności na szkoleniach; 3) co najmniej 70 % frekwencji na szkoleniach; 4) punktualności; 5) aktywnego uczestnictwa w szkoleniach; 6) właściwego zachowania; 7) wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez projektodawcę w trakcie realizacji projektu; 8) przedłożenia w biurze projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia w przypadku podjęcia zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy poprzez nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy cywilno-prawnej lub samozatrudnienie w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie; 9) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów i innych przepisów porządkowych obowiązujących w instytucji projektodawcy oraz instytucjach szkoleniowych. 8. Projektodawca ma prawo żądać od uczestnika przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność. 9. W przypadku naruszenia przepisów ust. 6 uczestnik zostaje skreślony z listy i wykluczony z udziału w projekcie. Decyzję w tej sprawie podejmuje koordynator projektu. 10. Uczestnik, który został wykluczony z udziału w projekcie zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez projektodawcę z tytułu uczestnictwa w projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 11. Uczestnik, który został wykluczony z udziału w projekcie zobowiązany jest do zwrotu niezniszczonych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych projektodawcy. W przypadku zwrotu zniszczonych, nienadających się do dalszego wykorzystania materiałów lub niezwrócenia ich projektodawcy, osoba ta jest zobowiązana pokryć koszt ich zakupu lub przygotowania. 12. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie przed rozpoczęciem szkoleń, o których mowa w ust. 3 na miejsce uczestnika zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej, o której mowa w 4 ust Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, którzy rażąco naruszają porządek organizacyjny przyjęty niniejszym regulaminem. 14. Każdy uczestnik ma prawo do: 1) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 2) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi, projektodawcy lub instytucji szkoleniowej; 3) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć; 4) oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz wykładowców; 5) otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia 6) wyżywienia w trakcie zajęć; 7) opieki nad dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu w trakcie zajęć prowadzonych w ramach projektu; 8) zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia; 9) otrzymania stypendium szkoleniowego; 10) trzymiesięcznego stażu zawodowego 11) ochrony danych osobowych. 15. Zasady otrzymania stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz organizacji staży zawodowych regulują przepisy odrębne. STRONA 6 8

7 6 Warunki rezygnacji 1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, może z ważnej przyczyny takiej, jak: a. podjęcie zatrudnienia, b. choroba uniemożliwiająca kontynuację uczestnictwa w projekcie, zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. 2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, o której mowa w ust. 1 wymaga przedłożenia w biurze projektu dokumentów potwierdzających zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1 lit. a b. 3. Osoba składająca rezygnację z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez projektodawcę z tytułu uczestnictwa w projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 4. Osobie składającej rezygnację z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 przysługuje prawo złożenia wniosku o częściowe bądź całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust Projektodawca może przychylić się do wniosku, o którym mowa w ust. 4 i odstąpić od opłaty, o której mowa w ust Osoba składająca rezygnację z udziału w projekcie zobowiązana jest do zwrotu niezniszczonych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych projektodawcy. W przypadku zwrotu zniszczonych, nienadających się do dalszego wykorzystania materiałów lub niezwrócenia ich projektodawcy, osoba ta jest zobowiązana pokryć koszt ich zakupu lub przygotowania. 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie przed rozpoczęciem szkoleń, o których mowa w 5 ust. 3 na miejsce uczestnika zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej, o której mowa w 4 pkt Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu przed zakończeniem udziału w projekcie określonego w umowie uczestnictwa w projekcie na okres co najmniej trzech miesięcy poprzez nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy cywilno-prawnej lub samozatrudnienie traktuje się jako zakończenie udziału w projekcie, w związku z czym zapisów ust. 6 nie stosuje się. 7 Organizacja szkoleń 1. Szkolenia odbywają się w siedzibie projektodawcy oraz w siedzibach instytucji szkoleniowych, którym projektodawca zleci w ramach podwykonawstwa przeprowadzenie kursów zawodowych. 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalanym przez projektodawcę; w przypadku kursów zleconych przez projektodawcę zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez instytucję szkoleniową. 3. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy. Liczba grup oraz liczba osób w grupie zostanie ustalona wg potrzeb, charakteru zajęć i standardów obowiązujących dla poszczególnych zajęć w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom komfort oraz najwyższą jakość kształcenia. 4. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć, o którym mowa w ust Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie trwania szkoleń podziału na grupy, o którym mowa w ust. 3. STRONA 7 8

8 8 Postanowienia końcowe 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 2. W sytuacjach nieuregulowanych w regulaminie, a odnoszących się do projektu decyzje podejmuje koordynator projektu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku i obowiązuje przez okres realizacji projektu, czyli do dnia 30 czerwca 2015 roku. 4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie Rzeszów, 1 marca 2013 r. Koordynator projektu Paweł Karst STRONA 8 8

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Wykwalifikowany technik farmaceutyczny wiedza ultra forte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

"POKONAĆ BARIERY" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

POKONAĆ BARIERY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Regulamin uczestnictwa w Projekcie "POKONAĆ BARIERY" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin uczestnictwa w Projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Akademia Wolontariatu jest Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Nowa Szansa z Certyfikatem"

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowa Szansa z Certyfikatem Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Nowa Szansa z Certyfikatem" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe dla mieszkańców Pomorza jest TEB Edukacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku

Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 3 kwietnia 2017 Szkolenie plus staż dla uczniów i słuchaczy AP Edukacja Centrum Kształcenia na Dolnym Śląsku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r.

Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia r. Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2011 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2011 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! (nr wniosku:

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe i językowe I. Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem projektu Bądź konkurencyjny- zdobądź kwalifikacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Włączeni do życia 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie Włączeni do życia realizowanym w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu nr POKL.07.02.01-04-009/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zmiana na lepsze w Wielkopolsce

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zmiana na lepsze w Wielkopolsce , www.ipp.net.pl REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zmiana na lepsze w Wielkopolsce I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Zmiana na lepsze w Wielkopolsce jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom

Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom Regulamin rekrutacji w projekcie,,powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "4 KROKI - Zachód"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 4 KROKI - Zachód Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "4 KROKI - Zachód" 1 Informacje o projekcie 1) Nazwa projektu: "4 KROKI-Zachód". Numer identyfikacyjny projektu: POWR.01.03.01-00-0234/15. Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPAS WIEDZY 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Realizator projektu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Organizator Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wadowicach z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacji kształcenie zawodowego w Małopolskiego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL

REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL REGULAMIN ORGANIZACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Komercjalizacja wiedzy naukowej przedsiębiorczość akademicka w Radomiu nr POKL.08.02.01-14-014/10 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2013 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. Uczelnia Nowej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zaprojektuj swoje kwalifikacje naucz się realizować projekty multimedialne RPWP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zaprojektuj swoje kwalifikacje naucz się realizować projekty multimedialne RPWP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zaprojektuj swoje kwalifikacje naucz się realizować projekty multimedialne RPWP.08.03.02-30-0123/16 I Postanowienia ogólne I.1 Realizatorem Zaprojektuj swoje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo