UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE RZESZOWSKIM. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE RZESZOWSKIM. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. PRZECIW WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W POWIECIE RZESZOWSKIM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez Instytucję Pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz umowy o dofinansowanie projektu zawartej między Instytucją Pośredniczącą, a Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie. 2. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie, w szczególności: 1) kryteria kwalifikacyjne; 2) zasady rekrutacji kandydatów; 3) zasady kwalifikacji kandydatów; 4) prawa i obowiązki uczestników; 5) zasady organizacji szkoleń. 3. Osoba zgłaszająca uczestnictwo w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 2 Definicje 1. Instytucji Szkoleniowej oznacza to instytucję, której projektodawca w ramach podwykonawstwa zleca przeprowadzenie szkolenia; 2. Kandydacie oznacza to osobę ubiegającą się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad określonych w regulaminie; 3. Komisji rekrutacyjnej oznacza to komisję przeprowadzającą kwalifikację kandydatów na uczestników projektu; 4. Osobie bezdomnej oznacza to osobę czasowo zameldowaną w schronisku dla bezdomnych na terenie miasta Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego; 5. Osobie bez doświadczenia zawodowego oznacza to osobę, która nie uzyskała doświadczenia w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy; 6. Osobie bezrobotnej oznacza to osobę bezrobotną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); STRONA 1 8

2 7. Osobie bez wykształcenia średniego oznacza to osobę posiadającą wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne lub podstawowe; 8. Osobie długotrwale bezrobotnej oznacza to osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy; 9. Osobie korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej oznacza to osobę korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64, poz. 593, z późn. zm.); 10. Osobie opiekującej się dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu oznacza to osobę opiekującą się dziećmi, które nie ukończyły 7 lat i nie rozpoczęły nauki w szkole podstawowej; 11. Projekcie oznacza to projekt pod nazwą Przeciw wykluczeniu społecznemu w powiecie rzeszowskim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 12. Szkoleniu oznacza to cykl zajęć szkoleniowych organizowanych przez projektodawcę lub instytucję szkoleniową realizowanych w ramach projektu zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem, w ustalonych odrębnie grupach szkoleniowych i miejscach szkoleń; 13. Projektodawcy oznacza to Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie, ul. Jana Styki 21, Rzeszów; 14. Uczestniku oznacza to kandydata, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w regulaminie został przez projektodawcę zakwalifikowany do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3 Ogólne założenia Projektu 1. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku w trzech edycjach: 1) edycja I od 1 marca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku; 2) edycja II od 1 grudnia 2013 roku do 30 września 2014 roku; 3) edycja III od 1 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. 2. Projekt zakłada udział 51 kobiet i 51 mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, które jednocześnie kwalifikują się do jednej z poniższych grup: a) mieszkańcy Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego korzystający ze świadczeń pomocy społecznej; b) bezdomni przebywający w schroniskach na terenie Rzeszowa lub powiatu rzeszowskiego. 3. Projekt skierowany jest w szczególności do osób: a) długotrwale bezrobotnych; b) bez wykształcenia średniego; c) bez doświadczenia zawodowego; d) opiekujących się dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu. 4. Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa poprzez rozwój kwalifikacji oraz kompetencji społecznych i zawodowych w okresie realizacji projektu. STRONA 2 8

3 5. Cele szczegółowe projektu: 1) Zdobycie lub podniesienie kompetencji społecznych przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 2) Zdobycie lub podniesienie kompetencji zawodowych przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 3) Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 4) Nabycie bądź zwiększenie doświadczenia zawodowego przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 5) Nabycie wiedzy pozwalającej na zmniejszenie barier równości płci przez co najmniej 41 kobiet i 41 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa w okresie realizacji projektu. 6. Cele i założenia projektu realizowane będą poprzez udział uczestników w następujących formach wsparcia: a) doradztwo; b) poradnictwo zawodowe; c) szkolenia/warsztaty/kursy; d) staże zawodowe. 7. Udział w formach wsparcia, o których mowa w ust. 6 jest bezpłatny. 8. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 4 Rekrutacja 1. Rekrutacja uczestników prowadzona jest w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie projektodawcy, przy ulicy Jana Styki 21 w Rzeszowie. 2. Rekrutacja do każdej z edycji, o której mowa w 3 ust. 1 prowadzona jest osobno. Terminy prowadzenia rekrutacji projektodawca ogłosi na stronie internetowej projektu oraz na plakatach, ulotkach i innych ogłoszeniach podawanych do wiadomości publicznej. 3. Do poszczególnych edycji projektu, o których mowa w 3 ust. 1, w procesie rekrutacji wyłonionych zostanie po 34 uczestników: 17 kobiet i 17 mężczyzn. 4. Postępowanie rekrutacyjne podzielone jest na dwa etapy. 5. W pierwszym etapie rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. 6. Osoba zainteresowana może dokonać zgłoszenia na dwa sposoby: 1) poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i złożenie formularza w biurze projektu lub przesłanie go pocztą lub kurierem na adres biura projektu; 2) poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza dostępnego na stronie internetowej projektu i przesłanie formularza drogą elektroniczną do biura projektu. STRONA 3 8

4 7. Formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 6 p. 1 dostępny jest w biurze projektu, na stronie internetowej projektu (wersja do druku), w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz ośrodkach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. 8. Termin przyjmowania zgłoszeń projektodawca ogłosi na stronie internetowej projektu oraz na plakatach, ulotkach i innych ogłoszeniach podawanych do wiadomości publicznej. 9. Warunkiem zakwalifikowania do drugiego etapu rekrutacji jest: 1) prawidłowe dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6; 2) dokonanie zgłoszenia w terminie, o którym mowa w ust. 8; 3) spełnianie warunków, o których mowa w 3 ust. 2; 4) zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień; 5) wyrażenie zgody na udział w postępowaniu rekrutacyjno doradczym; 6) wyrażenie zgody na udział w badaniach związanych z realizacją projektu; 7) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku do celów związanych z realizacją projektu; 8) wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją projektu. 10. Weryfikacji warunków, o których mowa w ust. 9 p. 1 8 dokonuje asystent koordynatora projektu. 11. Na drugi etap rekrutacji składa się wywiad kwalifikacyjny osób spełniających warunki, o których mowa w ust. 9 p. 1 8 z psychoterapeutą oraz doradcą zawodowym. 12. Wywiad, o którym mowa w ust. 11 odbywa się w biurze projektu. Osoba zakwalifikowana do drugiego etapu rekrutacji zobowiązana jest stawić się osobiście w biurze projektu w uzgodnionym z projektodawcą terminie i dostarczyć następujące dokumenty: 1) dowód tożsamości; 2) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej w dniu zgłoszenia oraz okres pozostawania w rejestrze bezrobotnych; 3) zaświadczenie ze schroniska dla osób bezdomnych potwierdzające pobyt na schronisku w dniu zgłoszenia (osoby bezdomne); 4) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające fakt korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (pozostałe osoby). 13. Kwalifikacji uczestników dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi asystent koordynatora projektu, psychoterapeuta i doradca zawodowy. 14. Komisję rekrutacyjną powołuje koordynator projektu. 15. Podstawą kwalifikacji uczestnika do udziału w projekcie jest lista rankingowa utworzona przez komisję rekrutacyjną na podstawie liczby zdobytych punktów przez osoby biorące udział w procesie rekrutacji, w kolejności od największej do najmniejszej liczby zdobytych punktów. 16. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacji wynosi Punkty przyznawane są według następujących kryteriów: 1) ocena psychoterapeuty na podstawie wywiadu, o którym mowa w ust. 11 maksymalnie 6 pkt; 2) ocena doradcy zawodowego na podstawie wywiadu, o którym mowa w ust. 11 maksymalnie 6 pkt; 3) osoby długotrwale bezrobotne 1 pkt; 4) osoby bez wykształcenia średniego 1 pkt; 5) osoby bez doświadczenia zawodowego 1 pkt; 6) osoby opiekujące się dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu 1 pkt. 18. Komisja rekrutacyjna tworzy listę uczestników projektu na podstawie: 1) listy rankingowej, o której mowa w ust. 15; STRONA 4 8

5 2) liczby wolnych miejsc, zgodnie z zapisami ust Osoby, które nie znalazły się na liście uczestników komisja rekrutacyjna umieszcza na liście rezerwowej na podstawie listy rankingowej, o której mowa w ust W przypadku takiej samej ilości punktów o pozycji na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń. 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 5 Warunki uczestnictwa 1) podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie; 2) podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie; 3) podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnego ze wzorem określonym w Zasadach finansowania PO KL z 22 grudnia 2011 roku. 2. Osoby, które w okresie od dnia dokonania zgłoszenia do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie przestaną spełniać warunki uczestnictwa, o których mowa w 3 ust. 2 zostają skreślone z listy uczestników. 3. Projekt zakłada udział uczestników w następujących formach wsparcia: 1) szkolenia obowiązkowe dla wszystkich: a) trening kompetencji społecznych 36 godzin; b) warsztat doradztwa zawodowego 24 godziny; c) szkolenie z zakresu równości płci 8 godzin; d) kurs zawodowy. 2) szkolenia obowiązkowe dla kobiet: a) warsztat przedsiębiorczości 30 godzin. 3) szkolenia obowiązkowe dla mężczyzn: a) warsztat motywacyjny 8 godzin. 4) szkolenia nieobowiązkowe: a) kurs obsługi komputera (17 osób w każdej edycji) 78 godzin. 5) staże zawodowe (6 osób w każdej edycji). 4. Kurs zawodowy, o którym mowa w ust. 3 p. 1 lit. d obejmuje: 1) kurs sprzedawcy-handlowca 110 godzin; 2) kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego 160 godzin; 3) kurs fryzjera 170 godzin; 4) kurs kucharza 160 godzin. Każdy uczestnik wybiera jeden z kursów, o których mowa w p W przypadku gdy liczba osób chętnych do odbycia kursu obsługi komputera jest większa od liczby miejsc, o której mowa w ust. 3 p. 4 lit. a o przyjęciu na kurs decyduje pozycja na liście rankingowej, o której mowa w 4 ust Projektodawca zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania uczestnika do celów informacyjnych i marketingowych (katalogi, foldery i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia lub nagranie zostało wykonane w trakcie trwania szkolenia. Uczestnik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na wykorzystanie jego wizerunku. STRONA 5 8

6 7. Każdy uczestnik ma obowiązek: 1) uczestniczenia w szkoleniach dla niego obowiązkowych; 2) podpisywania list obecności na szkoleniach; 3) co najmniej 70 % frekwencji na szkoleniach; 4) punktualności; 5) aktywnego uczestnictwa w szkoleniach; 6) właściwego zachowania; 7) wzięcia udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez projektodawcę w trakcie realizacji projektu; 8) przedłożenia w biurze projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia w przypadku podjęcia zatrudnienia na okres co najmniej trzech miesięcy poprzez nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy cywilno-prawnej lub samozatrudnienie w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie; 9) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminów i innych przepisów porządkowych obowiązujących w instytucji projektodawcy oraz instytucjach szkoleniowych. 8. Projektodawca ma prawo żądać od uczestnika przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność. 9. W przypadku naruszenia przepisów ust. 6 uczestnik zostaje skreślony z listy i wykluczony z udziału w projekcie. Decyzję w tej sprawie podejmuje koordynator projektu. 10. Uczestnik, który został wykluczony z udziału w projekcie zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez projektodawcę z tytułu uczestnictwa w projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 11. Uczestnik, który został wykluczony z udziału w projekcie zobowiązany jest do zwrotu niezniszczonych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych projektodawcy. W przypadku zwrotu zniszczonych, nienadających się do dalszego wykorzystania materiałów lub niezwrócenia ich projektodawcy, osoba ta jest zobowiązana pokryć koszt ich zakupu lub przygotowania. 12. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie przed rozpoczęciem szkoleń, o których mowa w ust. 3 na miejsce uczestnika zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej, o której mowa w 4 ust Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników, którzy rażąco naruszają porządek organizacyjny przyjęty niniejszym regulaminem. 14. Każdy uczestnik ma prawo do: 1) udziału w projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu; 2) zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi, projektodawcy lub instytucji szkoleniowej; 3) otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć; 4) oceny organizacji i przebiegu szkolenia oraz wykładowców; 5) otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia 6) wyżywienia w trakcie zajęć; 7) opieki nad dziećmi niepodlegającymi obowiązkowi szkolnemu w trakcie zajęć prowadzonych w ramach projektu; 8) zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia; 9) otrzymania stypendium szkoleniowego; 10) trzymiesięcznego stażu zawodowego 11) ochrony danych osobowych. 15. Zasady otrzymania stypendium szkoleniowego, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia oraz organizacji staży zawodowych regulują przepisy odrębne. STRONA 6 8

7 6 Warunki rezygnacji 1. Uczestnik, który został zakwalifikowany do projektu, może z ważnej przyczyny takiej, jak: a. podjęcie zatrudnienia, b. choroba uniemożliwiająca kontynuację uczestnictwa w projekcie, zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. 2. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie, o której mowa w ust. 1 wymaga przedłożenia w biurze projektu dokumentów potwierdzających zaistnienie przesłanek, o których mowa w ust. 1 lit. a b. 3. Osoba składająca rezygnację z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 zobowiązana jest do zwrotu kosztów poniesionych przez projektodawcę z tytułu uczestnictwa w projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 4. Osobie składającej rezygnację z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 przysługuje prawo złożenia wniosku o częściowe bądź całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w ust Projektodawca może przychylić się do wniosku, o którym mowa w ust. 4 i odstąpić od opłaty, o której mowa w ust Osoba składająca rezygnację z udziału w projekcie zobowiązana jest do zwrotu niezniszczonych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych projektodawcy. W przypadku zwrotu zniszczonych, nienadających się do dalszego wykorzystania materiałów lub niezwrócenia ich projektodawcy, osoba ta jest zobowiązana pokryć koszt ich zakupu lub przygotowania. 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie przed rozpoczęciem szkoleń, o których mowa w 5 ust. 3 na miejsce uczestnika zostaje przyjęta osoba z listy rezerwowej, o której mowa w 4 pkt Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu przed zakończeniem udziału w projekcie określonego w umowie uczestnictwa w projekcie na okres co najmniej trzech miesięcy poprzez nawiązanie stosunku pracy, zawarcie umowy cywilno-prawnej lub samozatrudnienie traktuje się jako zakończenie udziału w projekcie, w związku z czym zapisów ust. 6 nie stosuje się. 7 Organizacja szkoleń 1. Szkolenia odbywają się w siedzibie projektodawcy oraz w siedzibach instytucji szkoleniowych, którym projektodawca zleci w ramach podwykonawstwa przeprowadzenie kursów zawodowych. 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem ustalanym przez projektodawcę; w przypadku kursów zleconych przez projektodawcę zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez instytucję szkoleniową. 3. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na grupy. Liczba grup oraz liczba osób w grupie zostanie ustalona wg potrzeb, charakteru zajęć i standardów obowiązujących dla poszczególnych zajęć w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom komfort oraz najwyższą jakość kształcenia. 4. Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu zajęć, o którym mowa w ust Projektodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w trakcie trwania szkoleń podziału na grupy, o którym mowa w ust. 3. STRONA 7 8

8 8 Postanowienia końcowe 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień bez podania przyczyn. Regulamin z wprowadzonymi zmianami dostępny będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. Uczestnik jest zobowiązany do śledzenia zmian w regulaminie i przestrzegania zawartych w nim postanowień. 2. W sytuacjach nieuregulowanych w regulaminie, a odnoszących się do projektu decyzje podejmuje koordynator projektu. 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku i obowiązuje przez okres realizacji projektu, czyli do dnia 30 czerwca 2015 roku. 4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie Rzeszów, 1 marca 2013 r. Koordynator projektu Paweł Karst STRONA 8 8

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim Regulamin uczestnictwa w Projekcie Edukacja na poziomie europejskim 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

"POKONAĆ BARIERY" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

POKONAĆ BARIERY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Regulamin uczestnictwa w Projekcie "POKONAĆ BARIERY" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin uczestnictwa w Projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Wolontariatu nr POKL.07.02.01-04-052/10 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Akademia Wolontariatu jest Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Nowa Szansa z Certyfikatem"

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Nowa Szansa z Certyfikatem Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Nowa Szansa z Certyfikatem" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.

WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Strona1 REGULAMIN PROJEKTU WSPÓLNYM GŁOSEM. MODEL WSPÓLPRACY POWIATU SŁUPECKIEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. POKL.05.04.02-00-G80/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu nr POKL.07.02.01-04-009/13

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRAŻACKA INICJATYWA realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lenartach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą 2010/2011 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie konkursowym Klub Integracji Społecznej Twoją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć

Postanowienia ogólne. 2. Definicje pojęć Załącznik do zarządzenia nr 17/2014 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107/11-00 pt. Uczelnia Nowej Generacji

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu

1. Informacje ogólne. 2. Cele i zakres realizacji Projektu Regulamin Rekrutacji i Udziału Beneficjentów Ostatecznych w Projekcie NR WND-POKL 09.01.02-10-129/13, pt. Edukacja ku przyszłości- program rozwojowy Zespołu Szkół w Słowiku realizowany w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi Piotrowice 18 Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/RK/2011 Zarządu Stowarzyszenia z dn. 1.10.2011 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Razem po nowe kwalifikacje! realizowanego przez Stowarzyszenie Człowiek-Człowiekowi

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM!

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! Strona1 REGULAMIN PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! POKL.07.04.00-18-117/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Niepełnosprawny pełnowartościowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ASYSTENT UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Organizator Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 56/2013 Rektora PO Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla kadry średniego i wyższego szczebla w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. Uczelnia Nowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Ustka, 17.07.2013r. REGULAMIN SZKOLENIA TRENERÓW TRENINGU ALTERNATYW ŻYCIOWYCH w ramach projektu pt. MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Zawodowe perspektywy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Zawodowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Staże w Myszkowie 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu Staże w Myszkowie. Nr KSI POKL.07.02.01-24-010/14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner:, Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OGNIWO. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OGNIWO. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OGNIWO 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie Zakład Aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 1.Projekt Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN nr 2/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu z języka specjalistycznego angielskiego (konwersatorium z native speakerem) realizowanym w ramach Zadania 4 Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał Ludzki Załącznik nr I do zarządzenia Nr 5/ 2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z dnia 19 kwietnia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Dam radę! Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: METAMORFOZA. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo