Zawartość opracowania :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania :"

Transkrypt

1

2 Zawartość opracowania : Strona tytułowa str 1 - Spis treści str 2 - Oświadczenie projektanta, uprawnienia str 3-4 Wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie oraz stosowne do potrzeb oświadczenia str Pismo Urzędu Gminy Babice znak G z r dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do przedsięwzięcia Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach Wygiełzów, Babice, Zagórze str 5 - Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie znak. DDM WZ z dot. przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego i ul. Podgórskiej w Zagórzu str 6 - Uzgodnienie branżowe - Rozdzielnia Gazu Chrzanów str 7 - Uzgodnienie branżowe - Enion SA Trzebinia str 8 - Uzgodnienie branżowe TP SA str 9 - Opis techniczny str Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót str Rysunki i profile str Orientacja str 18 - Sytuacje 1: 1000 z trasą projektowanego wodociągu str Profile podłużne proj. wodociągu str Rysunek hydrantu p.poż. nadziemnego ø 80 mm str 28

3

4

5

6

7

8

9

10 OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne - Inwestor wodociągu Gmina Babice - Użytkownik Gmina Babice 2. Materiały wyjściowe do projektowania : - umowa z Gminą Babice na opracowanie projektu wymiany sieci wodociągowej - sytuacje 1:1000 z siecią wodociągową dostarczone przez Zleceniodawcę - pomiary geodezyjne dla potrzeb projektowania - dokumentacja geologiczna opracowana przez uprawnionego geologa - uzgodnienia branżowe - wizje w terenie 3. Warunki gruntowo wodne Zgodnie z opracowaną dokumentację geologiczną nie stwierdzono wody gruntowej. Przyjęto grunty budowlany III - IV kategorii. Opracowana dokumentacja geologiczna nie wykazała wody gruntowej. 4. Stan istniejący Sieć wodociągowa istniejąca na przedmiotowym terenie z uwagi na czasokres eksploatacji, duże skorodowanie związane z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego powoduje liczne awarie i straty wody oraz przerwy w jej dostawie dla mieszkańców. Wiele odcinków sieci wodociągowej wykonanych jest z rur azbestocementowych. Jednocześnie wykonane kilkadziesiąt lat temu wodociągi ze względu na zwężone przekroje i ciśnienie nie zapewniają zabezpieczenia p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia podziemne: Na dostarczonych przez Zleceniodawcę mapach geodeta wykazał urządzenia pod i naziemne występujące na terenie objętym opracowaniem. Trasa proj. wodociągu koliduje z istn. siecią i przyłączami energetycznymi, teletechnicznymi i gazowymi. Dlatego przed rozpoczęciem robót należy geodezyjnie wykonać tyczenie trasy proj. wodociągu w obecności przedstawicieli właścicieli wszystkich podziemnych instalacji. W miejscach kolizji i zbliżeń należy przed rozpoczęciem robót ziemnych (w obecności właściciela instalacji) dokonać odkrywki ręcznej celem dokładnego ustalenia miejsca usytuowania oraz głębokości instalacji podziemnej. Dokładne ustalenie przebiegu gazociągu, kabli energetycznych i teletechnicznych usytuowanych na trasie proj. wodociągu oraz roboty ziemne w ich rejonie, powinny odbywać się bezwzględnie pod nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu Chrzanów, Telekomunikacji Polskiej SA, Enion SA oraz zgodnie z uzgodnieniem branżowym załączonym do projektu. 5. Stan projektowany Realizacja projektowanej sieci wodociągowej będzie się odbywała : a- systemem wykopu otwartego wykonywanego mechanicznie i ręcznie szczególnie w rejonie występujących kolizji z urządzeniami podziemnymi i przełączeń b- systemem bezwykopowym metodą horyzontalnego przecisku sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE TS o średnicy 110 i 80 mm 6. Zabezpieczenie p.poż. Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą zgodnie z obowiązującym Dz. U. nr 124 poz. 1030, który został wydany na podstawie ustawy z dnia o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2002 r Nr 147 poz z późniejszymi zmianami. 7. Ustalenie przekroju Na omawianym rejonie zaprojektowano wymianę istn. sieci wodociągowej ulicznej na rurociągi z rur PE ø 110 i ø 80 mm, jak pokazano na mapach i profilach podłużnych. 8. Roboty montażowe Projektowany wodociąg układany będzie większości w drogach o nawierzchni asfaltowej, których właścicielem jest Gmina Babice i Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ( ul. Piłsudskiego i ul. Podgórska ).

11 - ul. Czerwona Górka i ul. Podgrodzisko - ul. Czerwona Górka od ul. Piłsudskiego do ul. Pańskiej Trasa przebiega w drodze o nawierzchni asfaltowej na odcinku - węzły A-B i C-D o dł. 140 m Wykonawstwo - przecisk zdalnie sterowany rurami PE TS o średnicy 110 mm. Włączenie do istn. rurociągu ø 200 mm opaską do nawiercania ø 200/100mm i trójnikiem. Na włączeniach do sieci i odgałęzieniach zabudować kpl. zasuwę odcinającą ø 100 mm. Przełączenia przyłączy do budynków w wykopie NWø100/50 w ilości 10 szt. rurami ø 40 mm PE. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. - ul. Czerwona Górka od ul. Stawowej do ul. Podgrodzisko Trasa przebiega w poboczu i w ul. Czerwona Górka o nawierzchni asfaltowej na odc. węzły E-F-G o dł. 333 m. Wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm. Na włączeniu kpl. zasuwa ø 100 mm. - ul. Podgrodzisko Trasa przebiega w drodze utwardzonej na odc. węzeł F-H o dł. 130 m, wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 80 mm. Na odgałęzieniu kpl. zasuwa ø 80 mm. Na sieci węzły E-F-G w ul. Czerwona Górka i F-H w ul. Podgrodzisko zaprojektowano 4 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie za pomocą nawiertki ø 100/50 i ø 80/50 mm ( w ul. Podgrodzisko ) - rurami ø 40 mm PE w ilości 24 szt. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Na części trasy wymienianego wodociągu w ul. Czerwona Górka i ul.podgrodzisko przebiega gazociąg i kabel energetyczny w związku z powyższym należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu Chrzanów i Pogotowia Energetycznego Chrzanów, na warunkach podanych w uzgodnieniu branżowym załączonym do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. - ul. Piłsudskiego do ul.piaski Trasa w ul. Piłsudskiego o nawierzchni asfaltowej na odc. węzeł A- I o dł. 470 m. Wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm. Na włączeniu kpl. zasuwa ø 100 mm. Przekroczenie ul. Piłsudskiego rura ochronna PE ø 250 mm l = 12 m. Na sieci zaprojektowano 4 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie nawiertką NWø 100/50 mm rurami ø 40 mm PE w ilości 14 szt. Po zakończeniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Na całej długości trasy wymienianego wodociągu przebiegają równolegle 2 kable teletechniczne światłowodowe firmy TP SA w związku z powyższym należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, na warunkach podanych w uzgodnieniu branżowym załączonym do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji TP odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. Dodatkowo ze względu na występowanie w rejonie prowadzonych prac gazociągu, kabli energetycznych i kanału deszczowego prace prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu Chrzanów, Pogotowia Energetycznego Chrzanów i Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. - ul. Podgórska Trasa w drodze o nawierzchni asfaltowej na odc. węzeł L- Ł o dł. 110 m. Wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 80 mm. Na włączeniu kpl. zasuwa ø 80 mm. Na sieci zaprojektowano 1 kpl. hydrant nadziemny ø 80 mm z zasuwą ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie nawiertką NWø

12 80/50 mm rurami ø 40 mm PE. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Na całej trasie wymienianego wodociągu przebiega równolegle kabel teletechniczny światłowodowy TP SA, kabel energetyczny, kanał deszczowy oraz poprzecznie gazociąg w związku z powyższym należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, Pogotowia Energetycznego Chrzanów, Rozdzielni Gazu Chrzanów i Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. - ul. Działy odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Żabiej Trasa przebiega głównie w drodze o nawierzchni asfaltowej na odc. węzeł J - K o dł. 529 m. Wykonawstwo przeciskiem zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm i w wykopie otwartym w miejscach włączeń i bezpośrednich kolizji.włączenie opaska ø 200/100 i zasuwa ø 100 mm. Przekroczenie ul. Piłsudskiego rura ochronna PE ø 250 mm l = 5 m. Na sieci zaprojektowano 5 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie nawiertką NWø 100/50 mm rurami ø 40 mm PE w ilości 26 szt. Po zakończeniu prac montażowych wykonać na rurociągu próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję zgodnie z obowiązującymi normami. W rejonie włączenia do wodociągu ø 200 mm przy ul. Piłsudskiego przebiega kanał deszczowy i wodociąg ø 80 mm ac oraz kable teletechniczne TP SA. Równolegle do wymienianego wodociągu w ul. Działy przebiega gazociąg z przyłączami do budynków oraz pojedyncze przyłącza kablowe energetyczne. W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela wszystkich instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, Rozdzielni Gazu Chrzanów,Pogotowia Energetycznego Chrzanów, Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie i Gospodarki Komunalnej w Babicach na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. -ul. Posada Trasa wymienianego rurociągu przebiega w drodze asfaltowej na dł. 310 m. Wykonawstwo za pomocą przecisku zdalnie sterowanego rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm. Na odgałęzieniu kpl. zasuwa ø 100 mm. Na sieci zaprojektowano 3 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie za pomocą nawiertki ø 100/50 - rurami ø 40 mm PE w ilości 14 szt. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Wzdłuż trasy wymienianego wodociągu występują kolizje i zbliżenia z gazociągiem, kablem teletechnicznym TP SA i kablem energetycznym na przyłączach do budynków. W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela wszystkich instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, Rozdzielni Gazu Chrzanów, Pogotowia Energetycznego Chrzanów na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. Projektowane wodociągi winny posiadać wytrzymałość na ciśnienie min. 10 atn. Zaprojektowane hydranty są zlokalizowane w poboczach drogi w najniższych punktach dla odwodnienia i najwyższych dla odpowietrzenia. Rurociągi w wykopie układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Przyjęto roboty ręczne przy wykopach w wysokości 15 %. Należy na wszystkich zaprojektowanych rurociągach wykonać próby szczelności oraz przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodu zgod-

13 nie obowiązującymi przepisami. Należy również wykonać pomiary ciśnienia i wydajności na wszystkich zabudowanych hydrantach. Przy zabudowie rur metodą bezwykopową stosowana będzie metoda horyzontalnego przwiertu sterowanego z użyciem rur PE dwuwarstwowych TS. Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, które prawidłowo wykonane ( zgodnie z instrukcją producenta ) gwarantuje trwałe połączenie bez konieczności stosowania bloków oporowych na załamaniach, odgałęzieniach. Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi zabudowanymi na słupkach stalowych lub betonowych czy ogrodzeniu ( zgodnie z normą PN-86/b ). Normy obowiązujące : PN-76/C rury ciśnieniowe PE, PN-B/10725 wodociągi zewnętrzne, PN-B/10726, PN-B/ studnie wodomierzowe, PN-B/10720 wodomierze i zabudowa. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z PN-74/B przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych, PN-70/B wodociągi szczelność przewodów. 9.Roboty ziemne Wykop należy rozpocząć od włączenia do istn. wodociągu. Przy wykopach jego ściany należy odeskować z zastosowaniem rozpór drewnianych lub metalowych. Przyjęto szalowanie poziome pełne. Odeskowanie powinno wystawać min. 20 cm ponad teren dla zabezpieczenia pobocza wykopu. Zabezpieczenie ścian wykopu tj. szalowanie prowadzić wg. normy PN- 99/B Dno wykopu powinno być wykonane na głębokości podanej w projekcie.teren robót ogrodzić i oznakować a na okres nocy oświetlić. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN-62/ , BN-83/ , PN-99/B Zasyp wykopu gruntem rodzimy bez kamieni prowadzić wg PN-53-B Stopień zagęszczenia gruntu w pasie drogowym 1,0 natomiast na terenach zielonych gdzie występuje humus - 0,95. Do 30 cm tj. warstwy ochronnej wodociągu zasyp winien być prowadzony warstwami co 15 cm systemem ręcznym. Powyżej 30 cm po zagęszczeniu warstwy ochronnej można stosować lekki sprzęt mechaniczny np. ubijarkę wibracyjną min. 20 KG, natomiast powyżej 60 cm nad warstwą ochronną można stosować walec wibracyjny KN/m. Bezpośrednio nad obsypką ( warstwa ochronna ) ułożyć taśmę sygnalizacyjną, której metalowe końce należy przymocować do obudowy zasuw 10.Uwagi końcowe - Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami odbioru i wykonawstwa robót budowlano montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Całość robót wykonać zgodnie z Dz. Ust. nr 13 z dnia r. Rozporządzenie MB i PMB BHP przy robotach ziemnych. - Koszt odbudowy nawierzchni asfaltowej z podbudową są ujęte w oddzielnie opracowanym przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim - Przed rozpoczęciem robót należy geodezyjnie w obecności właścicieli wszystkich podziemnych instalacji wyznaczyć trasę wodociągu oraz wszelkie miejsca kolizji i zbliżeń do podziemnych urządzeń. Roboty w miejscach kolizji oraz sposób ich zabezpieczenia prowadzić bezwzględnie na warunkach i pod nadzorem właściciela instalacji. - Trasa rurociągu, przekroje, rodzaj materiału pokazano na sytuacji 1:1000 oraz profilach podłużnych.

14 INFORMACJE BiOZ Temat : Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze Inwestor: Gmina Babice Babice ul. Krakowska 56 W zakres robót objętych tematem wchodzi wymiana sieci wodociągowej. Przewiduje się budowę wodociągu metodą horyzontalnego przecisku sterowanego oraz w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych. W trakcie robót główne zagrożenia mogą stwarzać wykopy (praca robotników wykonujących wykop i monterów w wykopach umocnionych z rozparciem) oraz praca sprzętu mechanicznego. Każdy pracownik musi być przeszkolony na stanowisku pracy, posiadać osobiste środki ochrony indywidualnej oraz pracować w kaskach ochronnych. Wykopy powinny być zaopatrzone w sprzęt zabezpieczający i drabiny ewakuacyjne zgodnie z normą PN-EN 131. Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1 m nad poziomem terenem, umieszczonymi na wysokości min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznakowane, a na noc oświetlone światłem czerwonym. W miejscach dostępnych dla osób postronnych - niezatrudnionych przy robotach, należy ustawić na czas zmroku i nocy bariery ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Jeżeli miejsce, gdzie wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzone, wykonawca musi zapewnić stały jego dozór. W trakcie robót praca robotników w wykopach powinna być nadzorowana z poziomu terenu. Przy wykonywaniu robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego należy w terenie wyznaczyć strefę niebezpieczną i właściwie ją oznakować. Obok wykopów ruch środków transportowych oraz sprzętu używanego do robót powinien odbywać się poza granicą naturalnego klina odłamu gruntu. Zabronione bezwzględnie jest składowanie urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu-w przypadku wykopów umocnionych jeżeli obciążenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy. Przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod linią elektryczną, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Głęboki wykop musi być zabezpieczony barierkami oraz każdorazowo po zakończeniu prac przykryty balami lub wypraskami. Od strony jezdni bariery należy wyposażyć w czerwone światła ostrzegawcze włączane o zmroku. Dla ruchu pieszego i kołowego należy umieszczać w odpowiednich punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze. Roboty winny być prowadzone na krótkich odcinkach, umożliwiając dojazd do wykopów oraz sąsiadujących posesji. Kolejność prowadzenia robót wynika z możliwości zajęcia pasa drogowego. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy realizować wg normy PN-N i PN-N Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126) Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan BiOZ, który powinien zawierać: - dane dotyczące kierownika budowy tj. jego imię, nazwisko i adres - dane dotyczące inwestora - jego nazwę i adres, - informacje dotyczące przewidywanych zagrożeniach mogących wystąpić na budowie a w szczególności: - informacje i ostrzeżenie o głębokich wykopach, - informacje o drogach komunikacyjnych dla mieszkańców i pracowników, - uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki, - przejścia dla pieszych i ich oznakowanie, - roboty wykonane w zbliżeniu do linii elektroenergetycznych, - informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, - precyzyjne określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wypadku - konieczność stosowania przez pracowników indywidualnych środków ochrony i zabezpieczeń przed zagrożeniami - wskazanie sposobów szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, - wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy, - lokalizacje pomieszczeń higieniczno- sanitarnych. Plan BiOZ powinien zawierać również sposób zachowania się ludzi w przypadkach uszkodzenia uzbrojenia podziemnego jak gazociąg i kable elektryczne oraz uzbrojenia nadziemne-

15 go jak linie elektroenergetyczne napowietrzane w związku z wykonywaniem robót ziemnych sposobem mechanicznym. Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robót ziemnych i drogowych jest określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia /Dz. U. Nr 118 poz. 1163/

16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat : Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze Inwestor: Gmina Babice Babice ul. Krakowska 56 I.1 Ogólne warunki techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót a. wykonawstwo robót winno być realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną.realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami i przepisami B H P. b. wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcą powinny być uzgodnione z udziałem przedstawiciela Inwestora, Inspektora nadzoru, projektanta i kierownika robót. Zmiany należy uzgodnić w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawczy a na okoliczność powyższego należy spisać protokół konieczności robót. c. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa i nie wymagających zgody projektanta powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy. d. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci wodociągowej oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 2.Materiały a. Materiały i elementy uzbrojenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać polskim normom i normom branżowym. W przypadku ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki upoważnione przez właściwe ministerstwo. b. Dostarczone na budowę rury oraz elementy uzbrojenie nie powinny być uszkodzone (np. wżery, pęknięcia i inne ). c. Rury z PE można składować na otwartym powietrzu w temp. zewnętrznej min. 5 stopni, zabezpieczając je przed promieniowaniem słonecznym i opadami. Podłoże na którym składuje się rury musi być równe tak aby rura była podparta na całej długości. Wysokość stosu składowanych rur nie może przekroczyć 1,0 m. 3.Montaż przewodów a. Rury przed użyciem należy starannie zabezpieczyć przed możliwością dostania się zanieczyszczeń do ich wnętrza b. Opuszczanie rur do wykopu należy wykonywać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie c. Przy przerwach w układaniu rur należy zabezpieczyć końcówki przed zamuleniem stosując zaślepki o odpowiedniej średnicy. d. Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków z projektem i wykonać próbę szczelności. e. Przy zabudowie rur metodą bezwykopową stosowana będzie metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego z użyciem rur PE dwuwarstwowych typ TS. 4.Połączenia zgrzewane Do łączenia rur należy stosować odpowiednie zgrzewarki. Rodzaj zgrzewarek i technologia łączenia powinna być zgodna z warunkami określonymi przez producenta zastosowanych rur przewodowych.zgrzewanie prowadzić z zachowaniem wymaganych parametrów czystości, temperatury zewnętrznej, czasu stygnięcia spoiny. 5.Odbiór robót a. Odbiory częściowe Dla robót zanikających tj. wykonanych odcinków wodociągu należy przeprowadzić odbiór częściowy przed zasypaniem. Udział w odbiorze biorą : przedstawiciel użytkownika, kierownik robót, inspektor nadzoru.należy sprawdzić : zgodność wykonanych robót z projektem,użycie właściwych materiałów,szczelność, zgodność z obowiązującymi normami.dla rurociągów wykonanych z rur PE próbę szczelności wykonuje się po zasypaniu przewodów w-wą piasku lub gruntu piaszczystego gr. 30 cm z odkryciem wszystkich połączeń. W szczególności należ sprawdzić : wymiary, spadki, odwodnienie, wykonanie podłoża wzmacniającego i jego stopień zagęszczenia ). Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami członków komisji z wyszczególnieniem wszystkich usterek i podaniem terminu ich usunięcia. b. Odbiór końcowy

17 Po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu wszystkich odbiorów częściowych należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi : kierownik robót, przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora, użytkownika, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, właściciela drogi ( jeżeli trasa przebiega w pasie drogowym ). Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: Dokumentacją techniczną z naniesionym ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły wykonanych prób i badań, świadectwa stwierdzające stopień zagęszczenia w-wy zasypowej wykopu w drogach, operat geodezyjny powykonawczy, świadectwo jakości wydane przez dostawców uzbrojenia oraz materiałów podlegających odbiorom technicznym a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. II. Roboty pomocnicze towarzyszące przy budowie zewnętrznych sieci podziemnych 1. Wstęp. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z tyczeniem proj. wodociągu, ustalaniem miejsc kolizji i zbliżeń z pod i nadziemnymi urządzeniami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania humusu, odwozem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu oraz komisyjne przekazanie terenu pod budowę. W skład komisji winni wchodzić przedstawiciele: inwestora, wykonawcy, inspektora nadzoru, projektanta oraz użytkowników instalacji podziemnych występujących na trasie proj. kanału. a. Projektowaną oś wodociągu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych, które należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 pkty co około 40 m. b. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. Urządzenia należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. c. Przy pompowaniu wody z wykopu nie można dopuścić do naruszenia struktury w podłożu wykonywanej instalacji ani też w podłożu sąsiednich budowli mieszkalnych. 2. Wykopy a. Wykop należy rozpocząć od włączenia do istn. wodociągu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy stale kontrolować głębokość wykopu i jego zgodność z projektem. 3.Podłoże a. Przewód należy ułożyć w wykopie na podłożu jak określono w dokumentacji. b. Zastosowana podsypka podłoża powinna umożliwiać wyprofilowanie kształtu i spadku rurociągu. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego nie mogą przekraczać 10 mm. 4. Odbiór robót Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, stan odeskowania wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracowników przy montażu, wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin co 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30 cm i być przymocowane do odeskowania tak aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. III. Normy związane i wymagania techniczne Wykonawstwo sieci wodociągowej winno być oparte o : 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru tom I Budownictwo ogólne tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 2. Obowiązujące normy. BN-83/ Roboty ziemne PN-81/B Grunty budowlane, posadowienia bezpośrednie budowli PN-76/C rurociągi ciśnieniowe z PE, PN-B/10725 wodociągi zewnętrzne, PN-B/10726, PN-B/ studnie wodomierzowe, PN-B/10720 wodomierze i zabudowa. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z PN-74/B przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych, PN-70/B wodociągi szczelność przewodów.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Grodzonowice, gm. Skalbmierz, dz. nr ew. 6, 72 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność wykonywania inwestycji.... 3 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel. (0-62) 725-75-05, kom. 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 1.1 Zakres projektu 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Przebudowa przyłącza wody 1.4 Uwagi końcowe 2. Załączniki: - uprawnienia budowlane - zaświadczenie ŚIIB - Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu Zdr. Projektowana

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże

ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2 Gm. Czyże Egz. Nr PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przyłącza wodociągowe, remont sieci wodociągowej ADRES : Czyże - przyłącza wodociągowe : działka nr geod. 665 - remont sieci wodociągowej : działki nr 339, 505, 385/2

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172 e-mail: budoprojekt@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Przyłącze wodociągowe Numery ewidencyjne działek: Kijany, gm. Bejsce, dz. nr ew. 109, 104, 682 Nazwa i adres inwestora: Gmina

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr C Koneck - Żołnowo

Przebudowa drogi gminnej nr C Koneck - Żołnowo Włocławek, 7.07.2015 r. Egzemplarz nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 160438C Koneck - Żołnowo Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Koneck, miejscowość Koneck, dz. 424,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Opis techniczny SIEĆ WODOCIĄGOWA 2. Warunki techniczne wydane przez WODNIK Wodociągi i Kanalizacje Marek Wnuk,ul. Zacisze 7, Suwałki 3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KICIN, GM. CZERWONAK ZLOKALIZOWANA NA DZIAŁKACH: 128, 414, 442, 444, 451 INWESTOR: PIB MELIOPOZ Ul. Starołęcka

Bardziej szczegółowo

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron

REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC ŻYWIEC RYNEK 2. PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron REMONT NAWIERZCHNI ULICY KOCUROWSKIEJ W ŻYWCU INWESTOR: MIASTO ŻYWIEC 34-300 ŻYWIEC RYNEK 2 PROJEKTOWAŁ: inż. Wojciech Faron PAŹDZIERNIK 2016 OPIS TECHNICZNY Inwestor: Inwestorem dla przedmiotowego zadania

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Przedmiotem opracowania jest informacja bioz inwestycji - rozbudowa Drogi Krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin.. Inwestor: Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

4. Omówienie opracowań branżowych Opracowanie obejmuje następujące branże: Technologia Przedmiar robót i zestawienie materiałów

4. Omówienie opracowań branżowych Opracowanie obejmuje następujące branże: Technologia Przedmiar robót i zestawienie materiałów 2 SPIS ZAWARTOŚCI : I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1. Inwestor 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawy opracowania 4. Omówienie opracowań branżowych 5. Lokalizacja inwestycji II. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 1. Trasa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i 14570 na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice INFORMACJA DOTYCZĄCE BiOZ 1.1 Podstawa opracowania. Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław

adres cz. dz. nr 26/1; 26/3; 28/8; 27/19; 27/37; 29/1; 58/6; 67/2; 58/10; 58/11 AM-37; Obręb Stare Miasto, Wrocław Zagospodarowanie terenu w rejonie skrzyżowania ul. Świdnickiej i ul. Kazimierza Wielkiego wraz z: budową konstrukcji wsporczych pod oświetlenie i trakcję tramwajową, przebudową przejścia podziemnego na

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz.

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI WODOCIĄGOWEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. GMINA BIERAWA, OBRĘB BRZEŹCE, dz. PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck OPIS TECHNICZNY do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi gminnej Trzcianna - Doleck I. Podstawa prawna 1. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, wykonana przez Usługi Geodezyjno Kartograficzne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) WYKONANA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OPRACOWANIA INWESTYCJI PT.: PROJEKT BUDOWY RONDA NA SKRZYŻOWANIU DROGI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Część graficzna: Zestawienie arkuszy Rys.1-4 Projekt zagospodarowania Rys.5-7. Profile sieć kanalizacji sanitarnej

Spis treści: Część graficzna: Zestawienie arkuszy Rys.1-4 Projekt zagospodarowania Rys.5-7. Profile sieć kanalizacji sanitarnej Spis treści: 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1.1. Temat, cel, zakres opracowania...3 1.2. Zleceniodawca, Inwestor...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Ogólna charakterystyka inwestycji....3 1.5. Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT : PROJEKTOWANA BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA M. SUCHORZE ADRES : SUCHORZE dz. nr 10/1, 10/15, 10/18, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ DO OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH RAJ SPÓŁDZIELCZY I ETAP ADRES: ul. Jagiellończyka, Olsztyn dz. nr 55-8, 55-7, 55-5, 55-4, 55-6/4 INWESTOR: Polski Związek Działkowców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ 1. Nazwa obiektu budowlanego Przebudowa drogi gminnej ulica Flisa w Pyzdrach 2. Nazwa Inwestora Gmina Pyzdry ul.taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry 3. Imię

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki

Gmina Suwałki, Urząd Gminy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OBIEKT : ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA WODA zlokalizowana na działkach nr: GMINA SUWAŁKI Biała Woda: 240/15,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Obliczenia ilości wód opadowych 4. Opis drenażu 5. Wykonawstwo robót 6. Zestawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA 1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MICKIEWICZA W GARWOLINIE INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GARWOLIN UL. POLNA 77 DATA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Strona tytułowa Zawartość opracowania Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan orientacyjny rys.0 Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu Etap 1 rys.1

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Pracownia Projektowa ELBI STARE BIELICE 70, 76-039 Biesiekierz MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: Koszalin lipiec 2009r. STADIUM OPRACOWANIA: P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE: BRANŻA: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM

BRANŻA SANITARNA OŚWIADCZENIE EGZ. ARCHIWUM PROJEKTY-USŁUGI INST. SANITARNYCH I GRZEWCZYCH SŁAWOMIR RABIEGA LASKI ul. MOSTOWA 25 63-620 TRZCINICA PROJEKT BRANŻA EGZ. ARCHIWUM BUDOWLANY SANITARNA 1 1. Obiekt: przebudowa sieci wodociągowej Miechów

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al.. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. INWEST DRÓG Koszalin ul. Tulipanów 16 tel

PROJEKT TECHNICZNY. INWEST DRÓG Koszalin ul. Tulipanów 16 tel PROJEKT TECHNICZNY INWEST DRÓG 75-679 Koszalin ul. Tulipanów 16 tel. 510-024-294 Branża: Drogowa Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Adres : Skibno dz. nr 133/3, 170, gmina Sianów Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO Do projektowanego obiektu: Rozbudowa Zespołu Szkół o sale gimnastyczną wraz z łącznikiem 1. Podstawa opracowania Projekt techniczny przyłącza wodociągowego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KARPACZU

PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KARPACZU INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KARPACZU Inwestor : Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz Projekt opracowało: Data opracowania Wrzesień

Bardziej szczegółowo