Zawartość opracowania :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania :"

Transkrypt

1

2 Zawartość opracowania : Strona tytułowa str 1 - Spis treści str 2 - Oświadczenie projektanta, uprawnienia str 3-4 Wymagane przepisami szczególnymi uzgodnienia, pozwolenia, opinie oraz stosowne do potrzeb oświadczenia str Pismo Urzędu Gminy Babice znak G z r dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do przedsięwzięcia Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach Wygiełzów, Babice, Zagórze str 5 - Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie znak. DDM WZ z dot. przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Piłsudskiego i ul. Podgórskiej w Zagórzu str 6 - Uzgodnienie branżowe - Rozdzielnia Gazu Chrzanów str 7 - Uzgodnienie branżowe - Enion SA Trzebinia str 8 - Uzgodnienie branżowe TP SA str 9 - Opis techniczny str Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót str Rysunki i profile str Orientacja str 18 - Sytuacje 1: 1000 z trasą projektowanego wodociągu str Profile podłużne proj. wodociągu str Rysunek hydrantu p.poż. nadziemnego ø 80 mm str 28

3

4

5

6

7

8

9

10 OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne - Inwestor wodociągu Gmina Babice - Użytkownik Gmina Babice 2. Materiały wyjściowe do projektowania : - umowa z Gminą Babice na opracowanie projektu wymiany sieci wodociągowej - sytuacje 1:1000 z siecią wodociągową dostarczone przez Zleceniodawcę - pomiary geodezyjne dla potrzeb projektowania - dokumentacja geologiczna opracowana przez uprawnionego geologa - uzgodnienia branżowe - wizje w terenie 3. Warunki gruntowo wodne Zgodnie z opracowaną dokumentację geologiczną nie stwierdzono wody gruntowej. Przyjęto grunty budowlany III - IV kategorii. Opracowana dokumentacja geologiczna nie wykazała wody gruntowej. 4. Stan istniejący Sieć wodociągowa istniejąca na przedmiotowym terenie z uwagi na czasokres eksploatacji, duże skorodowanie związane z brakiem odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego powoduje liczne awarie i straty wody oraz przerwy w jej dostawie dla mieszkańców. Wiele odcinków sieci wodociągowej wykonanych jest z rur azbestocementowych. Jednocześnie wykonane kilkadziesiąt lat temu wodociągi ze względu na zwężone przekroje i ciśnienie nie zapewniają zabezpieczenia p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia podziemne: Na dostarczonych przez Zleceniodawcę mapach geodeta wykazał urządzenia pod i naziemne występujące na terenie objętym opracowaniem. Trasa proj. wodociągu koliduje z istn. siecią i przyłączami energetycznymi, teletechnicznymi i gazowymi. Dlatego przed rozpoczęciem robót należy geodezyjnie wykonać tyczenie trasy proj. wodociągu w obecności przedstawicieli właścicieli wszystkich podziemnych instalacji. W miejscach kolizji i zbliżeń należy przed rozpoczęciem robót ziemnych (w obecności właściciela instalacji) dokonać odkrywki ręcznej celem dokładnego ustalenia miejsca usytuowania oraz głębokości instalacji podziemnej. Dokładne ustalenie przebiegu gazociągu, kabli energetycznych i teletechnicznych usytuowanych na trasie proj. wodociągu oraz roboty ziemne w ich rejonie, powinny odbywać się bezwzględnie pod nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu Chrzanów, Telekomunikacji Polskiej SA, Enion SA oraz zgodnie z uzgodnieniem branżowym załączonym do projektu. 5. Stan projektowany Realizacja projektowanej sieci wodociągowej będzie się odbywała : a- systemem wykopu otwartego wykonywanego mechanicznie i ręcznie szczególnie w rejonie występujących kolizji z urządzeniami podziemnymi i przełączeń b- systemem bezwykopowym metodą horyzontalnego przecisku sterowanego z zastosowaniem rur dwuwarstwowych PE TS o średnicy 110 i 80 mm 6. Zabezpieczenie p.poż. Zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą zgodnie z obowiązującym Dz. U. nr 124 poz. 1030, który został wydany na podstawie ustawy z dnia o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2002 r Nr 147 poz z późniejszymi zmianami. 7. Ustalenie przekroju Na omawianym rejonie zaprojektowano wymianę istn. sieci wodociągowej ulicznej na rurociągi z rur PE ø 110 i ø 80 mm, jak pokazano na mapach i profilach podłużnych. 8. Roboty montażowe Projektowany wodociąg układany będzie większości w drogach o nawierzchni asfaltowej, których właścicielem jest Gmina Babice i Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie ( ul. Piłsudskiego i ul. Podgórska ).

11 - ul. Czerwona Górka i ul. Podgrodzisko - ul. Czerwona Górka od ul. Piłsudskiego do ul. Pańskiej Trasa przebiega w drodze o nawierzchni asfaltowej na odcinku - węzły A-B i C-D o dł. 140 m Wykonawstwo - przecisk zdalnie sterowany rurami PE TS o średnicy 110 mm. Włączenie do istn. rurociągu ø 200 mm opaską do nawiercania ø 200/100mm i trójnikiem. Na włączeniach do sieci i odgałęzieniach zabudować kpl. zasuwę odcinającą ø 100 mm. Przełączenia przyłączy do budynków w wykopie NWø100/50 w ilości 10 szt. rurami ø 40 mm PE. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. - ul. Czerwona Górka od ul. Stawowej do ul. Podgrodzisko Trasa przebiega w poboczu i w ul. Czerwona Górka o nawierzchni asfaltowej na odc. węzły E-F-G o dł. 333 m. Wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm. Na włączeniu kpl. zasuwa ø 100 mm. - ul. Podgrodzisko Trasa przebiega w drodze utwardzonej na odc. węzeł F-H o dł. 130 m, wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 80 mm. Na odgałęzieniu kpl. zasuwa ø 80 mm. Na sieci węzły E-F-G w ul. Czerwona Górka i F-H w ul. Podgrodzisko zaprojektowano 4 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie za pomocą nawiertki ø 100/50 i ø 80/50 mm ( w ul. Podgrodzisko ) - rurami ø 40 mm PE w ilości 24 szt. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Na części trasy wymienianego wodociągu w ul. Czerwona Górka i ul.podgrodzisko przebiega gazociąg i kabel energetyczny w związku z powyższym należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu Chrzanów i Pogotowia Energetycznego Chrzanów, na warunkach podanych w uzgodnieniu branżowym załączonym do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. - ul. Piłsudskiego do ul.piaski Trasa w ul. Piłsudskiego o nawierzchni asfaltowej na odc. węzeł A- I o dł. 470 m. Wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm. Na włączeniu kpl. zasuwa ø 100 mm. Przekroczenie ul. Piłsudskiego rura ochronna PE ø 250 mm l = 12 m. Na sieci zaprojektowano 4 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie nawiertką NWø 100/50 mm rurami ø 40 mm PE w ilości 14 szt. Po zakończeniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Na całej długości trasy wymienianego wodociągu przebiegają równolegle 2 kable teletechniczne światłowodowe firmy TP SA w związku z powyższym należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, na warunkach podanych w uzgodnieniu branżowym załączonym do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji TP odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. Dodatkowo ze względu na występowanie w rejonie prowadzonych prac gazociągu, kabli energetycznych i kanału deszczowego prace prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela Rozdzielni Gazu Chrzanów, Pogotowia Energetycznego Chrzanów i Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. - ul. Podgórska Trasa w drodze o nawierzchni asfaltowej na odc. węzeł L- Ł o dł. 110 m. Wykonawstwo przecisk zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 80 mm. Na włączeniu kpl. zasuwa ø 80 mm. Na sieci zaprojektowano 1 kpl. hydrant nadziemny ø 80 mm z zasuwą ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie nawiertką NWø

12 80/50 mm rurami ø 40 mm PE. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Na całej trasie wymienianego wodociągu przebiega równolegle kabel teletechniczny światłowodowy TP SA, kabel energetyczny, kanał deszczowy oraz poprzecznie gazociąg w związku z powyższym należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, Pogotowia Energetycznego Chrzanów, Rozdzielni Gazu Chrzanów i Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. - ul. Działy odc. od ul. Piłsudskiego do ul. Żabiej Trasa przebiega głównie w drodze o nawierzchni asfaltowej na odc. węzeł J - K o dł. 529 m. Wykonawstwo przeciskiem zdalnie sterowany rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm i w wykopie otwartym w miejscach włączeń i bezpośrednich kolizji.włączenie opaska ø 200/100 i zasuwa ø 100 mm. Przekroczenie ul. Piłsudskiego rura ochronna PE ø 250 mm l = 5 m. Na sieci zaprojektowano 5 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie nawiertką NWø 100/50 mm rurami ø 40 mm PE w ilości 26 szt. Po zakończeniu prac montażowych wykonać na rurociągu próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję zgodnie z obowiązującymi normami. W rejonie włączenia do wodociągu ø 200 mm przy ul. Piłsudskiego przebiega kanał deszczowy i wodociąg ø 80 mm ac oraz kable teletechniczne TP SA. Równolegle do wymienianego wodociągu w ul. Działy przebiega gazociąg z przyłączami do budynków oraz pojedyncze przyłącza kablowe energetyczne. W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela wszystkich instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, Rozdzielni Gazu Chrzanów,Pogotowia Energetycznego Chrzanów, Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie i Gospodarki Komunalnej w Babicach na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. -ul. Posada Trasa wymienianego rurociągu przebiega w drodze asfaltowej na dł. 310 m. Wykonawstwo za pomocą przecisku zdalnie sterowanego rurami dwuwarstwowymi PE TS o średnicy 110 mm. Na odgałęzieniu kpl. zasuwa ø 100 mm. Na sieci zaprojektowano 3 kpl. hydranty nadziemne ø 80 mm z zasuwami ø 80 mm na włączeniu. Przełączenia przyłączy w wykopie za pomocą nawiertki ø 100/50 - rurami ø 40 mm PE w ilości 14 szt. Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę szczelności oraz płukanie i dezynfekcję rurociągu. Wzdłuż trasy wymienianego wodociągu występują kolizje i zbliżenia z gazociągiem, kablem teletechnicznym TP SA i kablem energetycznym na przyłączach do budynków. W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie wykonać tyczenie trasy wodociągu w obecności właściciela wszystkich instalacji. Prace przy układaniu rurociągu i przyłączy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela TP SA, Rozdzielni Gazu Chrzanów, Pogotowia Energetycznego Chrzanów na warunkach podanych w uzgodnieniach branżowych załączonych do projektu. Za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiedzialność ponosi bezpośredni wykonawca robót montażowych. Projektowane wodociągi winny posiadać wytrzymałość na ciśnienie min. 10 atn. Zaprojektowane hydranty są zlokalizowane w poboczach drogi w najniższych punktach dla odwodnienia i najwyższych dla odpowietrzenia. Rurociągi w wykopie układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Przyjęto roboty ręczne przy wykopach w wysokości 15 %. Należy na wszystkich zaprojektowanych rurociągach wykonać próby szczelności oraz przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodu zgod-

13 nie obowiązującymi przepisami. Należy również wykonać pomiary ciśnienia i wydajności na wszystkich zabudowanych hydrantach. Przy zabudowie rur metodą bezwykopową stosowana będzie metoda horyzontalnego przwiertu sterowanego z użyciem rur PE dwuwarstwowych TS. Rury PE łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe, które prawidłowo wykonane ( zgodnie z instrukcją producenta ) gwarantuje trwałe połączenie bez konieczności stosowania bloków oporowych na załamaniach, odgałęzieniach. Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy należy oznakować tabliczkami orientacyjnymi zabudowanymi na słupkach stalowych lub betonowych czy ogrodzeniu ( zgodnie z normą PN-86/b ). Normy obowiązujące : PN-76/C rury ciśnieniowe PE, PN-B/10725 wodociągi zewnętrzne, PN-B/10726, PN-B/ studnie wodomierzowe, PN-B/10720 wodomierze i zabudowa. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z PN-74/B przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych, PN-70/B wodociągi szczelność przewodów. 9.Roboty ziemne Wykop należy rozpocząć od włączenia do istn. wodociągu. Przy wykopach jego ściany należy odeskować z zastosowaniem rozpór drewnianych lub metalowych. Przyjęto szalowanie poziome pełne. Odeskowanie powinno wystawać min. 20 cm ponad teren dla zabezpieczenia pobocza wykopu. Zabezpieczenie ścian wykopu tj. szalowanie prowadzić wg. normy PN- 99/B Dno wykopu powinno być wykonane na głębokości podanej w projekcie.teren robót ogrodzić i oznakować a na okres nocy oświetlić. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN-62/ , BN-83/ , PN-99/B Zasyp wykopu gruntem rodzimy bez kamieni prowadzić wg PN-53-B Stopień zagęszczenia gruntu w pasie drogowym 1,0 natomiast na terenach zielonych gdzie występuje humus - 0,95. Do 30 cm tj. warstwy ochronnej wodociągu zasyp winien być prowadzony warstwami co 15 cm systemem ręcznym. Powyżej 30 cm po zagęszczeniu warstwy ochronnej można stosować lekki sprzęt mechaniczny np. ubijarkę wibracyjną min. 20 KG, natomiast powyżej 60 cm nad warstwą ochronną można stosować walec wibracyjny KN/m. Bezpośrednio nad obsypką ( warstwa ochronna ) ułożyć taśmę sygnalizacyjną, której metalowe końce należy przymocować do obudowy zasuw 10.Uwagi końcowe - Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami odbioru i wykonawstwa robót budowlano montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. - Całość robót wykonać zgodnie z Dz. Ust. nr 13 z dnia r. Rozporządzenie MB i PMB BHP przy robotach ziemnych. - Koszt odbudowy nawierzchni asfaltowej z podbudową są ujęte w oddzielnie opracowanym przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim - Przed rozpoczęciem robót należy geodezyjnie w obecności właścicieli wszystkich podziemnych instalacji wyznaczyć trasę wodociągu oraz wszelkie miejsca kolizji i zbliżeń do podziemnych urządzeń. Roboty w miejscach kolizji oraz sposób ich zabezpieczenia prowadzić bezwzględnie na warunkach i pod nadzorem właściciela instalacji. - Trasa rurociągu, przekroje, rodzaj materiału pokazano na sytuacji 1:1000 oraz profilach podłużnych.

14 INFORMACJE BiOZ Temat : Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze Inwestor: Gmina Babice Babice ul. Krakowska 56 W zakres robót objętych tematem wchodzi wymiana sieci wodociągowej. Przewiduje się budowę wodociągu metodą horyzontalnego przecisku sterowanego oraz w wykopach wąsko przestrzennych umocnionych. W trakcie robót główne zagrożenia mogą stwarzać wykopy (praca robotników wykonujących wykop i monterów w wykopach umocnionych z rozparciem) oraz praca sprzętu mechanicznego. Każdy pracownik musi być przeszkolony na stanowisku pracy, posiadać osobiste środki ochrony indywidualnej oraz pracować w kaskach ochronnych. Wykopy powinny być zaopatrzone w sprzęt zabezpieczający i drabiny ewakuacyjne zgodnie z normą PN-EN 131. Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami posiadającymi balustrady o wysokości 1,1 m nad poziomem terenem, umieszczonymi na wysokości min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznakowane, a na noc oświetlone światłem czerwonym. W miejscach dostępnych dla osób postronnych - niezatrudnionych przy robotach, należy ustawić na czas zmroku i nocy bariery ochronne zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Jeżeli miejsce, gdzie wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzone, wykonawca musi zapewnić stały jego dozór. W trakcie robót praca robotników w wykopach powinna być nadzorowana z poziomu terenu. Przy wykonywaniu robót ziemnych przy użyciu sprzętu mechanicznego należy w terenie wyznaczyć strefę niebezpieczną i właściwie ją oznakować. Obok wykopów ruch środków transportowych oraz sprzętu używanego do robót powinien odbywać się poza granicą naturalnego klina odłamu gruntu. Zabronione bezwzględnie jest składowanie urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu-w przypadku wykopów umocnionych jeżeli obciążenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy. Przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod linią elektryczną, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Głęboki wykop musi być zabezpieczony barierkami oraz każdorazowo po zakończeniu prac przykryty balami lub wypraskami. Od strony jezdni bariery należy wyposażyć w czerwone światła ostrzegawcze włączane o zmroku. Dla ruchu pieszego i kołowego należy umieszczać w odpowiednich punktach tablice informacyjne i ostrzegawcze. Roboty winny być prowadzone na krótkich odcinkach, umożliwiając dojazd do wykopów oraz sąsiadujących posesji. Kolejność prowadzenia robót wynika z możliwości zajęcia pasa drogowego. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy realizować wg normy PN-N i PN-N Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 120 poz. 1126) Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan BiOZ, który powinien zawierać: - dane dotyczące kierownika budowy tj. jego imię, nazwisko i adres - dane dotyczące inwestora - jego nazwę i adres, - informacje dotyczące przewidywanych zagrożeniach mogących wystąpić na budowie a w szczególności: - informacje i ostrzeżenie o głębokich wykopach, - informacje o drogach komunikacyjnych dla mieszkańców i pracowników, - uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki, - przejścia dla pieszych i ich oznakowanie, - roboty wykonane w zbliżeniu do linii elektroenergetycznych, - informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, - precyzyjne określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, wypadku - konieczność stosowania przez pracowników indywidualnych środków ochrony i zabezpieczeń przed zagrożeniami - wskazanie sposobów szybkiej ewakuacji na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, - wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy, - lokalizacje pomieszczeń higieniczno- sanitarnych. Plan BiOZ powinien zawierać również sposób zachowania się ludzi w przypadkach uszkodzenia uzbrojenia podziemnego jak gazociąg i kable elektryczne oraz uzbrojenia nadziemne-

15 go jak linie elektroenergetyczne napowietrzane w związku z wykonywaniem robót ziemnych sposobem mechanicznym. Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robót ziemnych i drogowych jest określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia /Dz. U. Nr 118 poz. 1163/

16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat : Wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Zagórze Inwestor: Gmina Babice Babice ul. Krakowska 56 I.1 Ogólne warunki techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót a. wykonawstwo robót winno być realizowane zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną.realizację inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami i przepisami B H P. b. wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcą powinny być uzgodnione z udziałem przedstawiciela Inwestora, Inspektora nadzoru, projektanta i kierownika robót. Zmiany należy uzgodnić w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawczy a na okoliczność powyższego należy spisać protokół konieczności robót. c. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa i nie wymagających zgody projektanta powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy. d. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci wodociągowej oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej 2.Materiały a. Materiały i elementy uzbrojenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać polskim normom i normom branżowym. W przypadku ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie wydane przez jednostki upoważnione przez właściwe ministerstwo. b. Dostarczone na budowę rury oraz elementy uzbrojenie nie powinny być uszkodzone (np. wżery, pęknięcia i inne ). c. Rury z PE można składować na otwartym powietrzu w temp. zewnętrznej min. 5 stopni, zabezpieczając je przed promieniowaniem słonecznym i opadami. Podłoże na którym składuje się rury musi być równe tak aby rura była podparta na całej długości. Wysokość stosu składowanych rur nie może przekroczyć 1,0 m. 3.Montaż przewodów a. Rury przed użyciem należy starannie zabezpieczyć przed możliwością dostania się zanieczyszczeń do ich wnętrza b. Opuszczanie rur do wykopu należy wykonywać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie c. Przy przerwach w układaniu rur należy zabezpieczyć końcówki przed zamuleniem stosując zaślepki o odpowiedniej średnicy. d. Przed zasypaniem przewodu ułożonego w ziemi należy sprawdzić osiowość przewodu, zgodność spadków z projektem i wykonać próbę szczelności. e. Przy zabudowie rur metodą bezwykopową stosowana będzie metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego z użyciem rur PE dwuwarstwowych typ TS. 4.Połączenia zgrzewane Do łączenia rur należy stosować odpowiednie zgrzewarki. Rodzaj zgrzewarek i technologia łączenia powinna być zgodna z warunkami określonymi przez producenta zastosowanych rur przewodowych.zgrzewanie prowadzić z zachowaniem wymaganych parametrów czystości, temperatury zewnętrznej, czasu stygnięcia spoiny. 5.Odbiór robót a. Odbiory częściowe Dla robót zanikających tj. wykonanych odcinków wodociągu należy przeprowadzić odbiór częściowy przed zasypaniem. Udział w odbiorze biorą : przedstawiciel użytkownika, kierownik robót, inspektor nadzoru.należy sprawdzić : zgodność wykonanych robót z projektem,użycie właściwych materiałów,szczelność, zgodność z obowiązującymi normami.dla rurociągów wykonanych z rur PE próbę szczelności wykonuje się po zasypaniu przewodów w-wą piasku lub gruntu piaszczystego gr. 30 cm z odkryciem wszystkich połączeń. W szczególności należ sprawdzić : wymiary, spadki, odwodnienie, wykonanie podłoża wzmacniającego i jego stopień zagęszczenia ). Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami członków komisji z wyszczególnieniem wszystkich usterek i podaniem terminu ich usunięcia. b. Odbiór końcowy

17 Po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu wszystkich odbiorów częściowych należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi : kierownik robót, przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora, użytkownika, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, właściciela drogi ( jeżeli trasa przebiega w pasie drogowym ). Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: Dokumentacją techniczną z naniesionym ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły wykonanych prób i badań, świadectwa stwierdzające stopień zagęszczenia w-wy zasypowej wykopu w drogach, operat geodezyjny powykonawczy, świadectwo jakości wydane przez dostawców uzbrojenia oraz materiałów podlegających odbiorom technicznym a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. II. Roboty pomocnicze towarzyszące przy budowie zewnętrznych sieci podziemnych 1. Wstęp. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z tyczeniem proj. wodociągu, ustalaniem miejsc kolizji i zbliżeń z pod i nadziemnymi urządzeniami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania humusu, odwozem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu oraz komisyjne przekazanie terenu pod budowę. W skład komisji winni wchodzić przedstawiciele: inwestora, wykonawcy, inspektora nadzoru, projektanta oraz użytkowników instalacji podziemnych występujących na trasie proj. kanału. a. Projektowaną oś wodociągu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych, które należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 pkty co około 40 m. b. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. Urządzenia należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. c. Przy pompowaniu wody z wykopu nie można dopuścić do naruszenia struktury w podłożu wykonywanej instalacji ani też w podłożu sąsiednich budowli mieszkalnych. 2. Wykopy a. Wykop należy rozpocząć od włączenia do istn. wodociągu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy stale kontrolować głębokość wykopu i jego zgodność z projektem. 3.Podłoże a. Przewód należy ułożyć w wykopie na podłożu jak określono w dokumentacji. b. Zastosowana podsypka podłoża powinna umożliwiać wyprofilowanie kształtu i spadku rurociągu. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego nie mogą przekraczać 10 mm. 4. Odbiór robót Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. Sprawdzeniu podlega: wykonanie wykopu i podłoża, zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, stan odeskowania wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracowników przy montażu, wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin co 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30 cm i być przymocowane do odeskowania tak aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. III. Normy związane i wymagania techniczne Wykonawstwo sieci wodociągowej winno być oparte o : 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru tom I Budownictwo ogólne tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe 2. Obowiązujące normy. BN-83/ Roboty ziemne PN-81/B Grunty budowlane, posadowienia bezpośrednie budowli PN-76/C rurociągi ciśnieniowe z PE, PN-B/10725 wodociągi zewnętrzne, PN-B/10726, PN-B/ studnie wodomierzowe, PN-B/10720 wodomierze i zabudowa. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z PN-74/B przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych, PN-70/B wodociągi szczelność przewodów.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów CPV 45232150-8 CPV 45332200-5 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN

1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN 1. INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ ).-TELEKOMUNIKACJA Plan został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul.

Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Informacja BIOZ: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu DP nr 1433 S Cięcina Dolna - Cięcina Górna, etap I: od ul. Górskiej do ul. Brańków" Stanowisko Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis Opracował: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik

ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Inwestor / Użytkownik BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 ROZBUDOWA SZPITALA W SZCZECIN ZDROJACH Nazwa przedsięwzięcia - zadania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy Stadium projektu Drogowa-elektryczna Branża Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych Al Jana Pawła II i L Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia OBIEKT : PROJEKTOWANA BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI I SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA M. SUCHORZE ADRES : SUCHORZE dz. nr 10/1, 10/15, 10/18, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172 e-mail: budoprojekt@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA

BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA BUDOPROJEKT PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY Aleksander KALETKA 34-382 BYSTRA tel. 693069706 BYSTRA 210 NIP 553-135-99-14 konto mbank: 05114020040000330246404958 REGON 070763172 e-mail: budoprojekt@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41

PROJEKT BUDOWLANY. ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 60-401 POZNAŃ, ul. Wiślana 46 tel. 0-61 8433485, tel./fax. 8430630 BIURO PROJEKTOWE e-mail: projekty@abrys-technika.pl www.abrys-technika.pl PROJEKT BUDOWLANY ZAMAWIAJĄCY Miasto Drawsko Pomorskie 78-500

Bardziej szczegółowo

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni Projekt Przyłączy Wodnych i Kanalizacyjnych dla Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. Opis techniczny 2. Uzgodnienia dokumentacji 3. Uprawnienia budowlane projektanta 4. Wypisy z rejestru gruntu 5. Część graficzna : orientacja w skali 1 : 50 000 plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STRONA TYTUŁOWA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO ZIIB SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. DANE OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej

MAXPROJEKT PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Numer Wyszczególnienie Jednostka Specyfikacji elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość Technicznej 1 2 3 4 5 D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 1 Odtworzenie trasy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych

JAMROTECH Sp. z o.o. II. PRZEDMIAR ROBÓT. Umowa: Nr WI-PI.7011.229.1.2012 z dnia 15.11.2012r. Nr uprawnień budowlanych JAMROTECH Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52G, 35-601 Rzeszów Tel. kom.: (+48) 606-726-118, tel. / fax: (+48) 17 86-11-134 NIP: 813-367-20-85, REGON: 180833938, KRS: 0000416819 Adres e-mail: kontakt@jamrotech.pl,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306010-2014 z dnia 2014-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Biłgoraj 1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Różanej i ul. Bajkowej w Biłgoraju wraz z przyłączami, z rur PE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH - odc. na ternie PKP kolejowej nr 428 Szczecin Dąbie Szczecin Podjuchy, km 5,176km - 5,204km SPIS TREŚCI 1. Część opisowa 3 1.1 Podstawy opracowania

Bardziej szczegółowo

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa

Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa PLAN BIOZ 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zakres robót objętych opracowaniem : BRANŻA DROGOWA - roboty ziemne wykopy pod projektowaną

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Gmina Gnojno. Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl PROJEKT TECHNICZNY Inwestor: Gmina Gnojno Załącznik nr 6 do SIWZ Gnojno 145, 28-114 Gnojno tel/fax 41 353 20 38, e-mail ug_gnojno@go2.pl Stadium opracowania: PROJEKT TECHNICZNY Przedmiot opracowania: Utwardzenie placu na

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

3. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich. S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor. 1.3. Jednostka projektowa. 1.4. Podstawa opracowania. 1.5. Zakres rzeczowy. 1.6. Zatwierdzenie dokumentacji. 1.7. Wykonawca robót.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY 1 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu - przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej. (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)

KOSZTORYS OFERTOWY 1 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu - przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej. (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE) Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 KOSZTORYS OFERTOWY 1 Przebudowa Targowiska Miejskiego w Suszu - przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej. (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Lp. Nazwa działu Od Do 1 WODOCIĄG - ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę Zakład Usług Technicznych "ERGO-PRO- JEKT" Poznań, os. Orła Białego 82 m.7 KOSZTORYS ŚLEPY - PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel.

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel. PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: 423-50-67; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17 PROJEKT BUDOWLANY budowy ul. Wąskiej w Kobyłce na odcinku od ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni

Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni Projekt Sieci Ciepłowniczej Preizolowanej do Budynku Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze wodociągowe OBIEKT: Rozbudowa Zespołu Szkół o salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo