Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne"

Transkrypt

1 CitiDirect Online Banking Stałe Zlecenia - Płatności Cykliczne CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

2 Spis Treści 1 Spis Treści Wprowadzenie Podstawowa terminologia Wprowadzanie Stałych Zleceń Wybór punktu wprowadzenia Wprowadzenie szczegółów płatności Wprowadzenie szczegółów Stałego Zlecenia Definiowanie szczegółów kalendarza płatności Podgląd i zapisywanie szczegółów kalendarza Zatwierdzanie Stałego Zlecenia Zatwierdzanie Płatności Cyklicznych z Typem Sumy Zmienny Autoryzacja Stałego Zlecenia Podgląd Stałego Zlecenia Naprawianie/Modyfikacja Stałych Zleceń Naprawianie Stałego Zlecenia Modyfikacja Stałego Zlecenia Usuwanie Stałego Zlecenia Raportowanie Opcje raportowania Biblioteka Stałych Zleceń... 20

3 1. Wprowadzenie 2 Płatności cykliczne to samoobsługowe narzędzie umożliwiające wprowadzenie jednego stałego zlecenia w celu zaplanowania cyklicznych płatności inicjowanych w regularnych odstępach czasu (np. pierwszego dnia każdego miesiąca), bez konieczności dalszego ich ręcznego przetwarzania przez Klienta lub przez Bank. Stałe Zlecenie to instrukcja określająca harmonogram wysyłania i szczegóły płatności cyklicznych. np. możliwe jest wprowadzenie stałego zlecenia dla płatności, która ma być generowana co miesiąc przez sześć miesięcy - sześć płatności stanowiących wynik stałego zlecenia stanowią płatności cykliczne. Dostępnych jest wiele opcji konfiguracji takich jak uwzględnienie w kalendarzu płatności cyklicznych dni świątecznych, automatyczne przenoszenie płatności na kolejny/poprzedni dzień roboczy według preferencji Użytkownika, możliwość wykonywania płatności z kwotą stałą lub zmienną, wykorzystanie istniejącego schematu autoryzacji dla rachunku lub dedykowanego do Stałych Zleceń. W dalszej części niniejszej Instrukcji Użytkownika, znajduje się opis szczegółowy możliwości konfiguracji kalendarza płatności cyklicznych, sposób generowania raportu z transakcji wykonanych tą metodą tworzenia, notyfikacje ze zleceń stałych i płatności cyklicznych, jak również inne przydatne informacje w korzystaniu z tej funkcjonalności CitiDirect. Płatności cykliczne, określane instrukcją źródłową Stałym Zleceniem, dostępne są poprzez Serwis CitiDirect. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej metody tworzenia płatności prosimy o kontakt z : CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel , +48 (22) Poniedziałek piątek,

4 2. Podstawowa terminologia 3 Zlecenie stałe stanowi instrukcję tworzoną przez klienta za pośrednictwem serwisu CitiDirect poprzez jednorazowe wprowadzenie szczegółów płatności dla płatności cyklicznej, która ma być powtarzana w terminach w określonych przez klienta. Płatność cykliczna to pojedyncze płatności inicjowane na podstawie zlecenia stałego w określonych odstępach czasu. Płatność cykliczna może być zastosowana dla przelewów krajowych zwykłych oraz przelewów zagranicznych. Szczegóły płatności są to szczegółowe dane transakcji wymagane do zrealizowania płatności cyklicznych, np. kwota płatności, waluta, numer rachunku beneficjenta, dane banku beneficjenta, metoda płatności itd. Szczegóły kalendarza są to daty i dni tygodnia, na które przypadają płatności zgodnie z kalendarzem płatności ustalonym przez użytkownika. Dostęp do szczegółowego podglądu kalendarza wyświetlającego daty płatności przypadające na weekendy lub święta, zgodnie ze zdefiniowaną częstotliwością, jest możliwy na poziomie tworzenia. np. gdy użytkownik wybiera generowanie płatności raz w miesiącu, piątego dnia każdego miesiąca, szczegóły kalendarza wskażą, że dzień 5 maja wypada w weekend. Wzorzec cyklu określa częstotliwość, z jaką będą wykonywane płatności cykliczne. Użytkownik może wybrać schemat dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Typ kwoty płatności cyklicznych pole, które musi zostać uzupełnione przez użytkownika przy tworzeniu zlecenia stałego w celu zdefiniowania kwoty płatności cyklicznych jako stałej lub zmiennej. Kwota stała płatność cykliczna ma określoną jednakową kwotę przy każdym ponownym wystąpieniu, np. klient co miesiąc realizuje płatność na kwotę 5000 PLN. Kwota zmienna płatność cykliczna za każdym wystąpieniem będzie wymagała wskazania kwoty płatności, np. gdy użytkownik płaci rachunek pierwszego dnia każdego miesiąca, ale co miesiąc należna kwota jest inna.

5 3. Wprowadzanie Stałych Zleceń 4 Po udostępnieniu rozwiązania na Państwa profilu w CitiDirect, zlecenia stałe mogą być inicjowane postępując zgodnie z poniższą instrukcją. 3.1 Wybór punktu wprowadzenia Zlecenie stałe może zostać wprowadzone na dwa sposoby: Opcja 1: Wprowadzenie przez menu Moje Transakcje i Usługi Z górnego menu CitiDirect przejdź do Moje Transakcje i Usługi, następnie wybierz opcję Nowe Zlecenie Stałe. Opcja 2: Wprowadzenie z poziomu listy płatności. 1) Z górnego menu CitiDirect wybierz Moje Transakcje i Usługi. 2) Wybierz opcję Wprowadź/Zmień. 3) Pojawi się lista płatności. 4) Kliknij na przycisk Nowy w prawym dolnym rogu ekranu. 5) Wybierz opcję Nowe Zlecenie Stałe.

6 5 3.2 Wprowadzenie szczegółów płatności Po wybraniu opcji Nowe Zlecenie Stałe stosując jedną z wymienionych wyżej metod, otworzy się formularz wyboru metody płatności. Uwaga: Użytkownik może ręcznie wprowadzić numer referencyjny dla Zlecenia Stałego. Numery referencyjne dla każdej z płatności cyklicznych będą generowane przez system automatycznie. 3.3 Wprowadzenie szczegółów Stałego Zlecenia Kliknij na Utwórz/Zmień Kalendarz Stałego Zlecenia by otworzyć okno ze szczegółami. W części Szczegóły Stałego Zlecenia wypełnij następujące pola: 1) Nazwa Stałego Zlecenia: Przyporządkuj nazwę do Zlecenia Stałego. Wszystkie Zlecenia Stałe muszą mieć przyporzadkowaną unikalną nazwę, aby móc w przyszłości z łatwością je wyszukać. 2) Data rozpoczęcia: Wprowadź datę początkową dla kalendarza płatności cyklicznych. Datę rozpoczęcia należy wyznaczyć najwcześniej na kolejny dzień.

7 3) Data Zakończenia: Wprowadź datę końcową dla kalendarza płatności. Kalendarz może obejmować przedział maksymalnie do 18 miesięcy. 4) Typ Stałego Zlecenia (opcjonalnie): dla oznaczenia celu stałego zlecenia wypełnij to pole wyszukując stworzony wcześniej typ stałego zlecenia, np. Płatność Ratalna lub Płatność Ubezpieczeniowa. Aby wyszukać kliknij na strzałkę z lewej strony pola Typ Stałego Zlecenia. Typ Stałego Zlecenia jest tworzony przez Użytkownika i przechowywany w bibliotece zleceń stałych. 5) Jednostka Biznesowa (opcjonalnie): wypełnij to pole wyszukując nazwę jednostki biznesowej dokonującej płatności. Nazwa jednostki biznesowej jest tworzona przez Użytkownika i przechowywana w bibliotece stałych zleceń. 6) Adres (opcjonalnie): Kliknij na strzałkę z lewej strony pola i wybierz uprzednio dodany do biblioteki stałych zleceń adres , na który chcesz otrzymywać powiadomienia. Adresy są tworzone przez Użytkownika i przechowywane w bibliotece stałych zleceń. Wprowadzenie adresu dla danego Stałego Zlecenia subskrybuje Użytkownika do otrzymywania powiadomień o następujących zdarzeniach: Harmonogram wysyłania płatności cyklicznych dobiega końca. Powiadomienie zostanie wysłane w dniu gdy ostatnia płatność cykliczna zostanie zainicjowana w systemie CitiDirect Zlecenie stałe zostało anulowane. Płatność cykliczna została zainicjowana pomyślnie. 6 7) Auto-roll over: zaznacz tą opcję jeśli chcesz, aby stałe zlecenie odnawiało się. Po zaznaczeniu opcji odnawiania i wskazaniu daty zakończenia dla odnawiania stałego zlecenia, zlecenie będzie odnawiać się do tej daty. Jeśli data zakończenia odnawiania stałego zlecenia przypada na dzień przed końcem harmonogramu inicjowania płatności cyklicznych, płatności będą inicjowane zgodnie z harmonogramem tylko do daty zakończenia odnawiania stałego zlecenia. W polu Przepływ automatycznego odnawiania (widocznym po zaznaczeniu opcji Auto-roll over) znajduje się wybór sposobu odnowienia stałego zlecenia tj. czy odnowienie ma odbyć się w sposób automatyczny czy każdorazowo wymagać autoryzacji. Wpisz dowolną nazwę Stałego Zlecenia. Każde Stałe Zlecenie musi posiadać unikalną nazwę. Wybierz datę rozpoczęcia dla kalendarza płatności. Data powinna być wprowadzona co najmniej 1 dzień z wyprzedzeniem. Wprowadź datę zakończenia dla kalendarza płatności. Kalendarz może obejmować okres maksymalnie 18 miesięcy. Pole opcjonalne. Wyszukaj typ stałego zlecenia aby określić jego cel. Pole opcjonalne. Wyszukaj nazwę jednostki biznesowej dokonującej płatności. Pole opcjonalne. Wybierz adres , na który mają być wysyłane powiadomienia, klikając na strzałkę z lewej strony pola.

8 W części Szczegóły Płatności Cyklicznych wypełnij następujące pola: 7 1) Wzorzec Cyklu: Wskaż wzorzec cyklu wysyłania płatności, wybierając jedną z opcji: codziennie, co tydzień lub co miesiąc. 2) Przepływ Płatności Cyklicznej: Użytkownicy mają dostęp do następujących opcji przepływu płatności, który będzie stosowany do płatności cyklicznych: Procesowanie płatności cyklicznych bez konieczności dodatkowych autoryzacji (dostępne jedynie dla płatności cyklicznych o ustalonej stałej kwocie płatności) Wymóg autoryzacji, zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika przepływem (autoryzacja jest wymagana w przypadku, gdy stałe zlecenie obejmuje wysyłanie płatności cyklicznych z kwotą zmienną) 3) Opcje świąt dla płatności cyklicznych: Użytkownicy mają możliwość wyboru 1 spośród 3 opcji w przypadku dat płatności przypadających na weekendy i święta: Przenieś na kolejny dzień roboczy: Za każdym razem, gdy data płatności przypada na weekend lub święto, płatność zostanie zrealizowana w następnym dniu roboczym. Przenieś na poprzedzający dzień roboczy: Za każdym razem, gdy data płatności przypada na weekend lub święto, płatność zostanie zrealizowana poprzedniego dnia roboczego. Pomiń dni wolne: Za każdym razem, gdy data płatności przypada na weekend lub święto, płatność zostanie pominięta. 4) Typ Kwoty Płatności Cyklicznej: Możliwe są dwie opcje: Stały typ kwoty oznacza, że płatności cykliczne będą inicjowane z jednakową, określoną podczas tworzenia stałego zlecenia, kwotą płatności. Zmienny typ kwoty oznacza, że każda z płatności cyklicznych będzie wymagała, w dniu jej zainicjowania, wprowadzenia kwoty płatności. Uwaga: Płatność cykliczna z typem kwoty zmienna wymaga wybrania opcji przepływ zdefiniowany przez użytkownika w polu Przepływ Płatności Cyklicznej, aby umożliwić wprowadzanie kwoty dla każdej zainicjowanej płatności cyklicznej i jej autoryzację. Jeżeli Użytkownik spróbuje zatwierdzić stałe zlecenie z wybraną opcją Zmienny Typ Kwoty Płatności Cyklicznej, bez wybrania opcji przepływ zdefiniowany przez użytkownika, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat błędu. Podczas tworzenia stałego zlecenia z typem kwoty zmienna, należy również wprowadzić kwotę (różną od zera) dla płatności cyklicznej, którą będzie można zmodyfikować po zainicjowaniu danej płatności. 5) Rozpoczęcie Płatności Cyklicznej: Użytkownicy mają możliwość wyboru godziny, o której płatność powinna być zainicjowana - zgodnie z opcjami dostępnymi w polu Rozpoczęcie Płatności Cyklicznej.

9 Możliwe są dwa typy kwoty płatności cyklicznej: 1. Stały płatności cykliczne z jednakową kwotą płatności 2. Zmienny kwota płatności może być różna w poszczególnych cyklach. Wybierz jedną z dwóch opcji bezpośrednio do wysłania lub wymóg autoryzacji zgodnie z przepływem zdefiniowanym przez użytkownika. Wybierz godzinę, o której płatność zostanie zainicjowana. 8 Wskaż wzorzec cyklu, wybierając jedną z opcji: 1. Codziennie dla płatności, która ma być inicjowana każdego dnia roboczego lub co oznaczoną liczbę dni. 2. Co tydzień dla płatności, która ma być inicjowana w cyklach tygodniowych. 3. Co miesiąc dla płatności, która ma być inicjowana określonego dnia każdego miesiąca. Wybierz sposób postępowania w przypadku, gdy płatność przypada na weekend lub święto: 1. Przenieś na kolejny dzień roboczy 2. Przenieś na poprzedzający dzień roboczy 3. Pomiń dni wolne. 3.4 Definiowanie szczegółów kalendarza płatności W oknie Szczegóły Kalendarza Stałego Zlecenia kliknij na link Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej, aby wyświetlić i modyfikować szczegóły kalendarza. Użytkownicy mają do wyboru 3 opcje definiowania Wzorca Cyklu: Codziennie Co tydzień Co miesiąc 1) Codziennie Użytkownicy mają dwie możliwości definiowania tego wzorca cyklu. Każdy dzień roboczy: Przy wyborze tej opcji płatności są inicjowane dla wszystkich dni roboczych między zaplanowaną datą początkową i końcową.

10 9 Gdy Użytkownik kliknie w odnośnik Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej pojawi się okno z listą Płatności Cyklicznych zaplanowanych zgodnie z wybraną częstotliwością. Co stałą liczbę dni: Na przykład co dwa dni. Użytkownik może wprowadzić dowolną liczbę od 1 do 31. W przypadku, gdy dzień zainicjowania danej płatności przypadnie na dzień wolny lub święto będą miały zastosowanie opcje świąt dla płatności cyklicznych.

11 10 2) Co tydzień Dla płatności cyklicznej inicjowanej w cyklach tygodniowych należy wybrać dzień tygodnia, w którym płatność ma być dokonana. Użytkownik może wybrać więcej niż jeden dzień tygodnia. Następnie należy wprowadzić częstotliwość płatności np. wpisz 1 aby płatność była dokonywana co tydzień, 2 aby była dokonywana co 2 tygodnie, itd. Użytkownik może wprowadzić dowolną wartość od 1 do 52. 3) Co miesiąc Użytkownik ma do wyboru dwie możliwości podczas definiowania szczegółów częstotliwości miesięcznej. Dni roboczych: Opcja ta pozwala na wybranie pierwszego lub ostatniego dnia roboczego danego miesiąca dla inicjowania płatności.

12 Dni kalendarzowych: Druga opcja pozwala na oznaczenie dnia miesiąca, w którym płatność ma być zainicjowana, np. każdego 15 dnia miesiąca, z możliwością wybrania więcej niż jednego dnia w miesiącu. 11 Uwaga: Jeżeli użytkownik wybierze dni, które nie istnieją w niektórych miesiącach, płatności w tych miesiącach nie zostaną zaplanowane. Na przykład, jeżeli użytkownik ustali, że płatności mają być dokonywane 30 dnia każdego miesiąca, w lutym nie zostanie zainicjowana żadna płatność, ponieważ luty ma zawsze mniej niż 30 dni. Użytkownik powinien sprawdzić zaplanowane płatności w oknie Szczegóły Płatności Cyklicznych, aby upewnić się, że wszystkie żądane płatności zostały zaplanowane. 3.5 Podgląd i zapisywanie szczegółów kalendarza Po wprowadzeniu szczegółów Stałego Zlecenia, kliknij na odnośnik Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych, aby zobaczyć listę płatności cyklicznych, które zostaną zainicjowane na podstawie stałego zlecenia. Dopiero po wyświetleniu kalendarza płatności cyklicznych możliwe będzie zatwierdzenie zlecenia stałego. Po kliknięciu w odnośnik Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych, system przeprowadza weryfikację w celu zidentyfikowania płatności przypadających na weekendy lub święta na podstawie częstotliwości wprowadzonej przez Użytkownika. Pojawi się nowe okno Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych, pokazujące wszystkie płatności cykliczne, które zostaną zaplanowane na podstawie uprzednio wprowadzonych Szczegółów Stałego Zlecenia. W pierwszych 3 kolumnach od lewej, tabela pokazuje daty waluty, datę inicjacji transakcji i stan zaplanowanych płatności cyklicznych. Czwarta kolumna wskazuje czy płatność przypadająca na święto lub weekend została przeniesiona, zgodnie z wybranymi przez Użytkownika opcjami dla świąt. Podczas sprawdzania szczegółów kalendarza, Użytkownicy mają możliwość zmiany daty waluty lub pominięcia wybranych płatności cyklicznych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się pominąć płatność, zostanie to odnotowane kolumnie Pomiń Szczegółów Kalendarza Płatności Cyklicznych.

13 12 Zamiast pomijania płatności, Użytkownicy mogą zmienić datę waluty płatności przypadającej w święto. Aby to zrobić, użytkownik może wybrać określony wiersz kalendarza, odpowiadający danej płatności, i kliknąć Edytuj. Po wybraniu opcji Edytuj dla danej płatności, otworzy się okno ze szczegółami, w którym Użytkownik może zmienić datę waluty lub pominąć płatność.

14 Aby zapisać zmiany, kliknij Zachowaj w oknie edycji wybranej płatności. Nie spowoduje to przesłania stałego zlecenia do autoryzacji Zatwierdzanie Stałego Zlecenia Po wprowadzeniu szczegółów płatności, zdefiniowaniu i sprawdzeniu szczegółów kalendarza płatności, Użytkownik może zatwierdzić stałe zlecenie klikając Zachowaj w oknie Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych. Kliknięcie Zachowaj sprawdzi szczegóły płatności automatycznie i zwolni stałe zlecenie do autoryzacji. Aby mieć pewność, że Użytkownicy sprawdzili szczegóły kalendarza i płatności, stałe zlecenia mogą być zatwierdzone tylko poprzez okno Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznych. 3.7 Zatwierdzanie Płatności Cyklicznych z Typem Sumy Zmienny Wszystkie płatności o zmiennych kwotach wymagają indywidualnego zatwierdzenia. W tym celu, gdy płatność ta zostanie zainicjowana zgodnie z ustalonym kalendarzem (płatność pojawi się w zakładce Wprowadź/Zmień), należy wprowadzić kwotę płatności, następnie płatność musi zostać zatwierdzona i przekazana do autoryzacji zgodnie z obowiązującym dla niej przepływem płatności. Aby zatwierdzić płatność cykliczną o zmiennej kwocie, przejdź do Moje Transakcje i Usługi w głównym menu Serwisu CitiDirect, a następnie w sekcji Inicjowanie Płatności wybierz opcję Wprowadź/Zmień.

15 14 Płatności cykliczne wymagające wprowadzenia kwoty będą oznaczone stanem Wprowadzony ręcznie. W wierszu odpowiadającym płatności cyklicznej, w kolumnie Kwota wprowadź odpowiednią kwotę płatności. Aby zatwierdzić płatność, kliknij Zatwierdź. Płatności cykliczne o stałej kwocie nie wymagają indywidualnego zatwierdzania.

16 3.8 Autoryzacja Stałego Zlecenia 15 Po zainicjowaniu Stałego Zlecenia, musi ono zostać zautoryzowane zgodnie ze zdefiniowanym przepływem płatności. Aby zautoryzować stałe zlecenie, przejdź do Moje Transakcje i Usługi w głównym menu CitiDirect. Gdy pojawi się ekran listy płatności, wybierz zakładkę Autoryzacja. Stałe Zlecenia wymagające autoryzacji będą oznaczone metodą tworzenia Stałe Zlecenie. Wybierz stałe zlecenie wymagające autoryzacji i kliknij Podgląd. Uwaga: Pamiętaj, że Stałe Zlecenie nie może być autoryzowane w widoku listy. Jeżeli osoba autoryzująca kliknie Autoryzuj bez sprawdzenia szczegółów kalendarza, pojawi się poniższy komunikat błędu. Po wybraniu Stałego Zlecenia i kliknięciu Podgląd, otworzy się okno Szczegóły płatności. Po sprawdzeniu szczegółów stałego zlecenia i płatności cyklicznej Kliknij Autoryzuj aby zautoryzować Stałe Zlecenie. Pojawi się poniższe ostrzeżenie. Kliknij OK jeżeli zapoznałeś się ze Szczegółami Stałego Zlecenia. W przeciwnym razie kliknij Anuluj. Po kliknięciu OK stałe zlecenie zostanie zautoryzowane. Po przejściu wszystkich wymaganych poziomów autoryzacji status stałego zlecenia zmieni się z Oczekiwanie na SI Aktywne. Jeżeli przepływ płatności wymaga autoryzowania każdej płatności cyklicznej, płatność taka także będzie dostępna w zakładce Autoryzacja w oknie listy płatności z metodą tworzenia Płatność Cykliczna. Autoryzacja może zostać przeprowadzona tylko z poziomu okna Szczegółów Płatności.

17 Uwaga: Jeżeli osoba wprowadzająca stałe zlecenie zostanie usunięta z systemu CitiDirect, inicjowane płatności cykliczne będą przetwarzane aż do wygaśnięcia kalendarza. Jeżeli zarówno osoba, która wprowadziła jak i osoba, która zautoryzowała stałe zlecenie będzie usunięta z systemu (nie będzie w systemie osób, które stworzyły/zautoryzowały stałe zlecenie jakie były uprawnione do autoryzacji transakcji w imieniu Klienta) płatności cykliczne, jakie będą inicjowane według kalendarza, każdorazowo pojawią się na liście płatności w zakładce Naprawa Podgląd Stałego Zlecenia Po autoryzacji stałego zlecenia, można je zobaczyć na liście płatności z metodą tworzenia Stałe Zlecenie. Płatności cykliczne będą widoczne z metodą tworzenia Płatności Cykliczne. Aby zobaczyć zlecenia stałe i płatności cykliczne, wybierz Moje Transakcje i Usługi w głównym menu CitiDirect, następnie wybierz zakładkę Statusy zleceń / Historia lub Wprowadź / Zmień. W zakładce Statusy Zleceń / Historia, możesz zobaczyć szczegóły stałego zlecenia, po zaznaczeniu go na liście, kliknij Inne Opcje w prawym dolnym rogu, a następnie wybierz Zobacz Szczegóły Stałego Zlecenia. Stan stałego zlecenia będzie oznaczony jako SI Aktywne do momentu zakończenia kalendarza płatności. Po wygenerowaniu wszystkich płatności cyklicznych dla danego stałego zlecenia, status zostanie zmieniony z SI Aktywne na SI Zakończone i zlecenie stałe może zostać wyświetlone tylko w zakładce Statusy Zleceń / Historia. Płatności cykliczne z typem kwoty zmienny będą oznaczone statusem Wprowadzony ręcznie do momentu wprowadzenia kwoty płatności. 4. Naprawianie/Modyfikacja Stałych Zleceń 4.1 Naprawianie Stałego Zlecenia Aby naprawić stałe zlecenie, wybierz Moje Transakcje i Usługi w głównym menu CitiDirect, następnie wybierz w sekcji Inicjowanie Płatności opcję Napraw. Stałe Zlecenie wymagające naprawy będzie oznaczone metodą tworzenia Stałe Zlecenie. Naprawa nie może zostać zatwierdzona z poziomu listy. Aby przejść do ekranu szczegółów, kliknij na opcję Podgląd w dolnej części ekranu.

18 17 Wprowadź szczegóły wymagające naprawy - wejdź w opcję Utwórz / Zmień Kalendarz Stałego Zlecenia. Następnie wybierz Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej. Po wprowadzeniu wszystkich pożądanych zmian kliknij Zachowaj.

19 Po kliknięciu Zachowaj, stałe zlecenie zostanie ponownie przesłane do procesowania i autoryzacji Modyfikacja Stałego Zlecenia Szczegóły Płatności i Szczegóły Kalendarza Stałego Zlecenia mogą być zmienione w każdej chwili, aż do momentu pełnej autoryzacji Stałego Zlecenia. Gdy stałe zlecenie jest zautoryzowane i oznaczone stanem IS Aktywne, dopuszczalna jest zmiana szczegółów płatności. Dopuszczalne są ograniczone zmiany w odniesieniu do szczegółów płatności, takich jak data waluty płatności cyklicznej lub jej pominięcie. W celu modyfikacji stałego zlecenia, wybierz opcję Wprowadź / Zmień w menu głównym CitiDirect Moje Transakcje i Usługi. Aby zmienić Datę waluty lub pominąć płatność cykliczną o statusie SI Aktywne, z głównego menu CitiDirect wybierz Moje Transakcje i Usługi. Pojawi się ekran listy płatności. Wybierz zakładkę Wprowadź / Zmień, następnie kliknij przycisk Podgląd. Po wybraniu opcji Utwórz/Zmień Kalendarz Stałego Zlecenia oraz kliknięciu na link Szczegóły Kalendarza Płatności Cyklicznej, wprowadź nową datę waluty dla wybranych oczekujących płatności lub je pomiń. Uwaga: Modyfikacja Płatności cyklicznych będzie wymagała autoryzacji. Aby zmienić Szczegóły Płatności dla stałego zlecenia o statusie SI Aktywne, z głównego menu CitiDirect wybierz Moje Transakcje i Usługi. Pojawi się ekran listy płatności. Wybierz zakładkę Wprowadź/Zmień. Wprowadź pożądane zmiany w szczegółach płatności, takich jak nazwa beneficjenta lub numer rachunku. Użytkownicy mogą także kopiować oraz tworzyć nowe Stałe Zlecenia na podstawie istniejącego Stałego Zlecenia. 4.3 Usuwanie Stałego Zlecenia Zlecenia stałe, które nie zostały zautoryzowane, mogą być usunięte w każdym czasie bez udzielania autoryzacji w opcjach Wprowadź / Zmień, Autoryzacja, Naprawa widocznych w Moje Transakcje i Usługi w menu głównym Serwisu CitiDirect. Jeżeli stałe zlecenie, które nie zostało jeszcze zautoryzowane, zostanie usunięte, płatności cykliczne nie zostaną zainicjowane. Jednakże powiązanie między stałym zleceniem a zaplanowanymi płatnościami cyklicznymi pozostanie zachowane. Stałe Zlecenie, które zostało już zautoryzowane i ma status SI Aktywne, nie może być usunięte. Użytkownik może jednak pominąć wszystkie płatności cykliczne wygenerowane na podstawie stałego zlecenia (pomijanie płatności cyklicznych zobacz rozdział 3.5 niniejszej Instrukcji Użytkownika). Jeżeli Użytkownik pominie wszystkie płatności cykliczne, status stałego zlecenia zostanie zmieniony na Stałe Zlecenie Anulowane.

20 5. Raportowanie Opcje raportowania Użytkownik może zobaczyć raport dla zainicjowanych i oczekujących płatności cyklicznych. W tym celu z menu głównego Raporty wybierz opcję Raporty z zainicjowanych transakcji.. Spośród listy dostępnych raportów wybierz Raport Podsumowania Stałych Zleceń. Możliwy jest dobór kryteriów do wygenerowania raportu m.in. kryterium Statusu Stałego Zlecenia czy Statusu Płatności Cyklicznej, numeru rachunku debetowanego, Typu Stałego Zlecenia i wielu innych - poniższy rysunek przedstawia ekran edycji kryteriów raportu. Wygenerowany w ten sposób raport pokaże Płatności Cykliczne pogrupowane według Stałego Zlecenia, na podstawie którego zostały utworzone.

21 Biblioteka Stałych Zleceń Użytkownicy mają możliwość stworzenia Typu Stałego Zlecenia oraz Jednostki biznesowej, które to dane będą przechowywane w bibliotece stałych zleceń w celu korzystania z nich podczas tworzenia stałych zleceń oraz raportów. Użytkownicy mogą także wprowadzić i przechowywać adresy , na które mogą być przesyłane powiadomienia dotyczące wybranych przez Użytkownika stałych zleceń. Biblioteka jest zarządzana przez Klienta. Wszelkie modyfikacje Typów Stałych Zleceń, Jednostek biznesowych oraz adresów , przechowywanych w bibliotece, wymagają autoryzacji zgodnie z przepływem autoryzacji zdefiniowanym dla biblioteki stałych zleceń. Podgląd rekordów biblioteki: Aby zobaczyć rekordy biblioteki w menu Narzędzia i Preferencje wybierz Szablony Odbiorców. Wybierz z biblioteki usługę Płatności oraz opis - Stałe Zlecenie. Pojawi się biblioteka stałych zleceń z widocznymi zakładkami Wprowadzony ręcznie, Autoryzuj, Statusy Zleceń/ Historia.

22 21 Podgląd poszczególnych rekordów biblioteki możliwy jest poprzez wybór opcji Przejdź do szczegółów w prawym dolnym rogu ekranu. Wprowadzanie nowego Typu Stałego Zlecenia, Jednostki biznesowej oraz adresu Z zakładki Wprowadzony ręcznie wybierz opcję Nowy. Otworzy się nowe okno Szczegóły Zlecenia Stałego. Wprowadź Typ Zlecenia Stałego, Jednostkę biznesową oraz adres , na który mają być przesyłane powiadomienia. Użytkownicy mogą wprowadzić swój adres w polu Adres , aby w przypadku wybrania opcji powiadomień dla danego stałego zlecenia, otrzymywać trzy typy powiadomień dotyczące stałych zleceń (typy powiadomień - patrz sekcja 3.3 niniejszej Instrukcji Użytkownika). Kliknij Zatwierdź aby zatwierdzić nowy Typ Zlecenia Stałego oraz Jednostkę biznesową wprowadzenie nowego rekordu biblioteki będzie przedstawione do autoryzacji zgodnie z przepływem autoryzacji ustalonym dla biblioteki. Modyfikacja rekordu biblioteki stałych zleceń: Z zakładki Wprowadzony ręcznie wybierz rekord biblioteki, który chcesz zmodyfikować i kliknij Przejdź do szczegółów. W oknie, które następnie pojawi się, dokonaj odpowiednich zmian możliwa jest jedynie modyfikacja adresu .

23 Kliknij Zatwierdź aby zatwierdzić zmiany, które w dalszej kolejności będą autoryzowane zgodnie z przepływem autoryzacji ustalonym dla biblioteki. 22 Usuwanie Typu Stałego Zlecenia i Jednostki Biznesowej: Z zakładki Wprowadzony ręcznie wybierz Typ Zlecenia Stałego oraz Jednostkę Biznesową, które mają być usunięte i kliknij Usuń. Otworzy się nowe okno z prośbą o podanie powodu, dla którego Typ Stałego Zlecenia oraz Jednostka Biznesowa są usuwane. Wpisz powód i kliknij OK, aby przesłać usunięcie do autoryzacji, zgodnie z przepływem autoryzacji ustalonym dla biblioteki. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, CitiDirect Online Banking oraz CitiDirect EB są zastrzeżonymi znakami towarowym należącym do podmiotów z grupy Citigroup Inc.

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink)

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) CitiDirect EB - Citi Trade Portal Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir

CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiDirect Online Banking Import Format Elixir CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis treści 1. stęp...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo