Opracował: Zygmunt Dolata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował: Zygmunt Dolata"

Transkrypt

1 Instrukcja przeprwadzenia prcesu cachingweg dla MśP (mikr, małych i średnich przedsiębirstw) z wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu JOSEFIN Opracwał: Zygmunt Dlata 1

2 SCHEMAT INSTRUKCJI PRZEPROWADZENIA PROCESU COACHINGOWEGO I. Cel instrukcji II. Elementy instrukcji III. Dkumenty d instrukcji I. Cel instrukcji Instrukcja zstała pracwana w ramach prjektu JOSEFIN dla wielkplskich MśP (mikr, małych i średnich przedsiębirstw i jest narzędziem dla partnerów Jsefin (głównie z Wielkplski) w przeprwadzaniu cachingu z przedsiębircami. P pzytywnie zakńcznym prcesie cachingwym MśP trzymują CERTYFIKAT ( pcachwy ), ptwierdzający wykrzystaną przez MśP szansę na zbudwanie wiarygdnści i dpwiedzialnści w innwacyjnym prjekcie. Certyfikat jest również ptwierdzeniem dpwiedzialneg wykrzystania finanswania )pchdząceg d partnerów Jsefin) na dynamiczny innwacyjny rzwój zgdnie z wizją, celami i planem na międzynardwym, knkurencyjnym rynku Cele cachingu z MśP: Strategiczny Zróżnicwanie rynków i wprwadzenie nwych innwacyjnych prduktów raz usług, Pzyskanie wiarygdnych, sprawdznych i dpwiednich partnerów zagranicznych, Określenie jasnej strategii (biznes plan) wchdzenia na międzynardwe rynki, Rzwój internacjnalizacji MśP, Rzwjwy Optymalne i celwe wykrzystanie przez MśP istniejąceg ptencjału/kmpetencji/ zasbów i śrdków (mi. technlgii, struktur zarządzania i rganizacji, kanałów dystrybucji i sprzedaży, prmcji, marketingu, PR), Zdbycie międzynardweg dświadczenia pprzez dzielenie się wiedzą i uczestnictw we wspólnych badaniach rzwjwych, Wypracwanie jasnej wizji innwacyjneg rzwju, Rzwój MśP, istniejąceg ptencjału w kierunku innwacyjnści, Aktywizujący Umżliwienie MśP szybkiej i planwej adaptacji d zmian raz pdnszenie samświadmści rzwju, Wsparcie MśP w uzyskaniu większej wiarygdnści kredytwej dla finanswania inwestycji, Zwiększenie aktywnści i mżliwści dynamiczneg rzwju MśP na knkurencyjnych rynkach, Bizneswy Dsknalenie umiejętnści przez MśP dknania analizy ppytu (kt, gdzie i kiedy będzie nabywca na wytwrzne twary i usługi, 2

3 Rzwijanie przez MśP umiejętnści analizy zasilania finansweg działalnści (zasby własne i zewnętrzne), Pzyskanie przez MśP finanswania innwacyjnych prjektów i rzwiązań na drdze dynamiczneg i szybkieg wzrstu MśP, Pprawa i usprawnienie współpracy pmiędzy MśP, a źródłami finanswania dla wspierania innwacyjnych rzwiązań i działań, Dsknalenie spsbów (zamierzeń, działań) w kierunku ptymalizwania przez MśP ksztów pnsznych na finanswani działalnści. Wsparcie udzielne MśP dbywa się pprzez systematyczne i cykliczne sptkania cachingwe pmiędzy Cachem, a MśP, c pzwala na dkrycie szans i mżliwści na szybki i innwacyjny rzwój MśP, a także na graniczenie ryzyka zarówn dla instytucji finanswej, jak i MśP. II. Elementy instrukcji 2.1. Etapy mdelu cachingu 2.2. Zasady budwania zaufania i twartści pmiędzy Cachem, a MśP, 2.3. Zasady kmunikwania się (udzielania i przyjmwania infrmacji) pdczas prwadzenia cachingu, 2.4. Zasady kmunikwania i infrmwania sytuacji MśP d partnerów Jsefin 2.5. Mnitrwanie zagrżeń (kiedy, jak, jakimi kanałami?), instrumenty mnitringu, 2.6. Etapy prwadzenia cachingu Etapy mdelu cachingu Jsefin (pr. Blueprint The Jsefin Caching Apprach, Blueprint n reginal implementatin) Etap 0 Infrmacja kmpetencje, dświadczenie indywidualne MśP, materiały, sptkania, skrypty, raprty, zestawienia, wywiadwnie gspdarcze, Etap 1 Kntakt nawiązanie kntaktów z przedstawicielami biznesu w innych krajach, instytucje wsparcia biznesweg, Rzwój caching indywidualny, narzędzia (biznes plan, checklista), Etap 2 Wdrżenie p trzymaniu finanswania cachng indywidualny, narzędzia (biznes plan. checklista 2.2. Zasady budwania zaufania i twartści Zachęcanie MśP d dyskusji, zadawanie pytań twartych i uważne słuchanie dpwiedzi: - mówienie z MśP t c się wydarzył (fakty i następstwa), 3

4 - dyskutwanie c mżna był zrbić inaczej, jak pzytywnie wpłynąć na sytuację i c należy pwtórzyć, - dyskutwanie dlaczeg wydarzenia ptczyły się w taki, a nie inny spsób. Pełna kncentracja cacha na MśP, Zapewnienie bezpieczeństwa prwadznych rzmów (dyskrecja, neutralnść miejsca, dpwiednie pmieszczenie zapewniające wygdę i kmfrt prwadzenia rzmów), Dtrzymywanie przez cacha bietnic składanych MśP, Budwanie twartści (aktywne wysłuchanie pinii MśP, nie krytykwanie wypwiedzi), Pdkreślanie mcnych strn MśP (zaangażwania, generwania pmysłów rzwiązań, kreatywnści, inicjatywy), Opieranie się pdczas rzmów z MśP na faktach, a nie na przypuszczeniach i dmysłach, O czym cach pwinien pamiętać: Cach pwinien pamiętać tnie głsu i mwie ciała, adekwatnej d treści wypwiedzi, Cach nie pwinien się sprzeczać z MśP, prwkwać knflikty, wchdzić w słw MśP, dpwiadać na własne pytania, dpwiadać na pytania za MŚP, stawiać kilka pytań w jednym, Cach pwinien dwływać się d kryteriów biektywnych (ceny, kszty, kursy walut, przepisy prawa, zwyczaje i byczaje, uwarunkwania kulturwe, inne), Cach pwinien umieć ddzielić MśP d istniejących prblemów: człwieka miękkprblem tward, stswać empatię, nie bwiniać MśP za prblemy, pisywać, a nie ceniać MŚP, udzielać infrmacji w spsób jednznaczny, knkretny i prsty, Cach pwinien być partnerem dla MśP, a nie sędzią lub prkuratrem, Cach twrząc pzytywne relacje parte na zaufaniu i twartści pwinien krzystać z ntatek i kalkulatra Cach pwinien być panwany, panwać nad emcjami Cach ptrafi właściwie wykrzystywać zwrty grzecznściwe pdczas sesji cachingwych d zbudwania relacji z MśP, Cach umie traktwać MśP w spsób asertywny z szacunkiem, nie ulega jednak presji ze strny MśP. Cach wie jak dwzrwać słwnictw i gesty cachwaneg, Cach wie, że w rzmwie cachingwej ptrzebna jest dpwiednia frma współpracy z MśP (wspólne wypracwanie rzwiązań, danie wlnej ręki), Cach ptrafi adekwatnym słwnictwem zbudwać klimat rzmwy, kreślić swje intencje i cel rzmwy, Cach psiada umiejętnść skłnienia MśP pprzez zadawanie pytań d autanalizy spsbu działania (pstępwania), 4

5 Krki w budwaniu atmsfery twartści i zaufania Zbuduj dbrą atmsferę: Uzgdnij z MśP temat i cele rzmwy, Upewnij się czy MśP rzumie Twje intencje. Zrób analizę sytuacji: Dceń dtychczaswe siągnięcia MŚP, Dwiedz się jak MśP rzumie mawianą sytuację, Wspólnie z MśP szukaj rzwiązań: Zachęcaj MśP d szukania rzwiązań, Sugeruj MśP sprawdzne i skuteczne pmysły dtyczące rzwiązań, Ustal strategie działania: Zaplanuj knkretne terminy i zadania, Określ jasne kryteria ich realizacji, Zmtywuj MśP d działania Zasady kmunikacji i udzielania infrmacji pdczas przeprwadzania cachingu Cach kncentruje się na zachwaniu, a nie na sbie, Infrmacja zwrtna udzielna przez cacha pwinna dtyczyć zachwania, na które MśP ma wpływ, Cach pwinien pierać się na sprawdznych, rzetelnych infrmacjach i zwracać uwagę na szczegóły, Cach nie pwinien wygłaszać knkluzji, pwinien skupiać się na faktach i wynikach bserwacji, Cach nie pwinien zasypywać MśP gradem infrmacji, Mdel przyjmwania infrmacji zwrtnej przez cacha: Słuchaj i nie przerywaj MśP, Upewnij się czy dbrze zrzumiałeś wypwiedź MśP, Nie brń się, panuj nad uczuciami, Prś przykłady i knkrety (c, gdzie, kiedy, z kim, jak, czym) Odnś się d swich dświadczeń i sytuacji, Pdziękuj za infrmacje zwrtne, Cach bserwuje uważnie MśP i reaguje na jeg mwę ciała, stwierdzenia i pinie, Cach przekazuje MśP pytania i infrmacje w prcjach, pdsumwując ustalenia, stsuje dpwiednie temp przekazu dpaswane d dbircy, wykrzystuje prównania, metafry, anegdty związane z tematyką sesji cachingwej, Cach stsuje techniki aktywneg słuchania: parafrazę, dwzrwanie, pytania, klaryfikację, dwartściwanie i pdtrzymywanie kntaktu, Przykładwe pytania przydatne w rzmwie cachingwej: Na ile główny cel rzmwy cachingwej z MśP zstał jasn kreślny?, Jak MśP rzumie rzeczywista sytuację?, Jakie wersje wyknania zadania przedstawił MśP? Jakie pcje działania zstały mówine z MśP?, Na ile MśP wykazuje autentyczną wlę działania?, 5

6 Jaką MśP dczuwa mtywację d działania?, Kt i c zainspirwał MśP d rzwju wizji siągnięcia celu?, Jaki uzgdniny plan działania psiada MśP?, C MśP zrbił dbrze (pprawnie)? C MśP chce rbić inaczej / pprawić i w jakim celu?, Jakie MśP ma pmysły na zmianę tej sytuacji?, C MśP chciałby siągnąć pprzez?, C MśP chce zrbić dalej? W jakim zakresie MśP wymaga pmcy, wsparcia?, Od kiedy MśP rzpcznie innwacyjną działalnść?, Kiedy MśP zamierza zakńczyć prces wdrżenia innwacyjnych działań?, W jaki spsób MśP sfinansuje rzwój?, Jak przebiegała kalkulacja ksztów przez MśP?, W jakim zakresie (w %) MśP zamierza sfinanswać rzwój ze śrdków własnych? W jakim zakresie MśP zamierza skrzystać z finanswania partnerów Jsefin. P zakńczeniu każdej sesji cachingwej pracwany jest raprt wspólny cacha i cachwaneg (ewaluacja), zawierający: datę sprządzenia, pruszane pdczas sesji zagadnienia, wyniki i ustalenia c d dalszych działań i aktywnści cachwaneg, a także załżne rezultaty d siągnięcia, czas wyknania uzgdninych zadań i datę następneg sptkania, Egzemplarze raprtów trzymują bydwie strny (cach i MśP). Dkumenty cachingwe (raprty, ntatki sprządzne przez bydwie strny pwinny być ewidencjnwane. Raprt z sesji cachingwej stanwi pdstawę d pracwania raprtu diagnzująceg aktualną sytuację (uzyskane rezultaty działań MśP) dla partnerów Jsefin, 2.4. Zasady kmunikwania i infrmwania sytuacji MśP d partnerów Jsefin O bieżącej sytuacji w realizwaniu innwacyjneg prjektu, partnerzy Jsefin infrmwani są w frmie raprtu sprządzneg przez cacha, Raprt jest narzędziem infrmującym partnerów Jsefin bieżących działaniach pdejmwanych przez MśP, ich rezultatach, dtrzymanych terminach realizacji (również w jakich zadaniach siągnięt wynik przed terminem, w terminie i p terminie wyknania zgdnie z ustalnym przez zaintereswane strny harmngramem) Mnitrwanie zagrżeń (kiedy, jak, jakimi kanałami?) Każde dstępstw w rezultatach działań pmiędzy przyjętym pdczas sptkania cachingweg planem, a realizacją pwinn być ściśle mnitrwane (na drdze: MśP- Cach - Partnerzy Jsefin), W przypadku stwierdzenia dstępstw pmiędzy przyjętym i zaakceptwanym przez MśP planem, a realizacją planu pwinien pwstać plan naprawczy (krygujący), przygtwany wspólnie z cachwanym, Szczegółw mnitrwane pwinny być sytuacje przekrczenia wydatków (pnad plan) na wyknanie zadania (zakup, marketing, szklenie, pdróże służbwe, kszty pzyskania klientów/partnerów d współpracy), a także wydatki niecelwe (nie uzgdnine), 6

7 W pierwszym etapie mnitrwany jest pzim finanswania własnymi śrdkami przez MśP załżnych wydatków na realizacje celów (zadań) według pracwaneg i wdrażaneg biznes planu. Jeśli pdczas klejneg sptkania cachingweg każe się, że pzim wydatków na siągniecie załżnych pdczas I sesji cachingwej celów zstał przekrczny, cach wspólnie z MśP przeprwadza rzmwę w parciu szczegółwą diagnzę przyczyn przekrczenia wydatków (zakupy, lgistyka, inwestycje, źródła wiedzy, pzyskanie partnerów handlwych, klientów) i dalszych zamierzeń MśP. Na tym etapie takie pstępwanie jest szczególnie ważne, aby MśP miał świadmść wagi prawidłwej kalkulacji ksztów w klejnych działaniach i finanswaniu innwacyjnej działalnści (zmiana prfilu/kierunku działań innwacyjnych, zawieszenie działań innwacyjnych), P trzymaniu finanswania, działania MśP pdlegają ścisłemu mnitringwi celweg, sukcesywneg wykrzystywania śrdków finanswych, W przypadku dstępstw (niedtrzymanie terminów, przekrczenie wydatków, niecelwe wydatki), MśP pwinien być świadmy mżliwych knsekwencji, które mże pnieść w związku z tą sytuacją (zawieszenie finanswania, wyknanie prgramu naprawczeg, zmiana prfilu działań). MśP przy wsparciu cacha pracwuje prgram naprawczy d wdrżenia. Partnerzy Jsefin pwinni być infrmwaniu aktualnej sytuacji zagrżenia, p każdej sesji cachingwej w frmie raprtu, lub rzmwy bezpśredniej ( , telefn, fax, list, sptkanie bezpśrednie) Etapy prwadzenia cachingu Przygtwanie cacha d przeprwadzenia sesji cachingwej z MśP- Cel: wypsażenie cacha w niezbędne instrumenty wspierające przeprwadzenie cachingu, przygtwanie cacha d przeprwadzenia cachingu, pzytywne nastawienie i uzyskanie autmtywacji cacha d przeprwadzenia cachingu z MśP, wsparcie cacha w uzyskaniu niezbędnej wiedzy i infrmacji, Pytania d sby cacha 1. Czy cach wie, kt będzie sbą cachwaną?, 2. W jaki spsób cach kreślił ptrzeby rzwjwe (cele) cachingu?, 3. Jak cach rzumie swją rlę w relacji d MśP?, 4. W jakim stpniu cach i MśP jest przygtwany d rzmów?, 5. Na ile cach wie, w jaki spsób sprządzać ntatki i zapiski pmcnicze, tłumacząc MśP cel swich działań?, 6. Czy cach przy pisywaniu i kreślaniu celów d realizacji będzie zwracał uwagę na precyzję i knkret, a nie gólniki typu więcej, lepiej, mniej?, 7. Na ile cach będzie krzystał pdczas cachingu z takich kreśleń jak: Prszę pisać.., sprządzić..., wytwrzyć..., pkazać..., wyknać..., dkńczyć..., napisać..., działać..., ułatwić..., wdrżyć..., zakmunikwać..., sprawdzić..., zrbić..., 7

8 Pytania dtyczące wiedzy cacha MśP 1. Czy cach wie kim jest MśP i czeg czekuje d cacha?, 2. Jak cach zebrał i przygtwał dpwiednie narzędzia d przeprwadzenia rzmwy z MśP (infrmacje, charakterystyka MśP, pis aktualnej aktywnści, usystematyzwanie i przygtwanie instrumentów, które pmgą cachwi na skuteczne przeprwadzenie sesji, 3. W jakim stpniu MśP wie na czym będzie plegał caching?, 4. Na ile MśP zna cel rzmwy cachingwej?, 5. Jakie mgą być ewentualne czekiwania MśP p przeprwadznym cachingu? Czy cach pprsił MśP, aby przemyślał czeg czekuje d cachingu?, 6. Jak MśP będzie wiedział jak przygtwać się d cachingu na temat innwacyjneg prjektu?, 7. Czy MśP mże prwadzić ntatki dla lepszeg zapamiętywania zadań i celów d realizacji?, 8. Jakich infrmacji cach będzie ptrzebwał? Pytania dtyczące miejsca pracy i czasu cachingu 1. Czy cach wie, gdzie dbędzie się caching?, czy t miejsce będzie właściwie przygtwane, zapewniające dpwiedni klimat i kameralnść rzmwy?, 2. Czy cach wyraźnie zapisze pczątek działania, jeg przebieg, charakter, wydarzenia, jak również i czas zakńczenia pszczególnych działań MśP?, 3. W jaki spsób cach prówna czas, jakść i rezultaty pszczególnych działań, 4. W jaki spsób cach zaplanwał swój czas?, Pytania dtyczące spsbu pracy cacha 1. Jak dług ptrwa sesja cachingwa?, 2. Jak cach przygtwał siebie i materiały pisemne ptrzebne d przeprwadzenia cachingu?, 3. W jaki spsób Cach stwrzy atmsferę i dbry kntakt z MśP. 4. Jak cach będzie zbierał dane i spstrzeżenia z tczenia MśP (samcena MśP, bserwacja, dane statystyczne, wyniki prdukcyjne, jakść świadcznych usług, raprty, zestawienia, ntatki)?, 5. Jak cach będzie wydbywał rzwiązania d d MśP?, 6. W jaki spsób cach uwzględni sytuacje, w których pwinien interweniwać: - kiedy MśP zrbi cś, c będzie dla nieg szkdliwe, - kiedy istnieje ryzyk narażenia na straty firmy, Klientów, innych sób, - kiedy istnieje ryzyk narażenia prjektu na niedwracalne straty finanswe? 7. W jaki spsób cach zaaranżuje dświadczenie lub działanie? 8

9 8. W jaki spsób cach mże upzrwać rzeczywistą sytuację działania MśP? 9. Na ile cach zastanwił się, jak MśP chce wykrzystać dświadczenie, bądź działanie? Spsby kmunikacji pmiędzy cachem, a cachwanym 1. W jaki spsób cach nawiązał relację z cachwanym (MśP)?, 2. Jak cach wspólnie z MśP jasn kreśli zasady interwencji(natychmiastwa infrmacja zwrtna)?, 3. W jakim stpniu cach zna zasady udzielania i uzyskiwania infrmacji zwrtnej, takie jak: - słuchaj, - mów knkretnie i zwięźle c zabserwwałeś, - pdawaj knkretne przykłady, - mów zachwaniu i działaniu, a nie sbie, - wyjaśnij rezultat pstępwania ( Jaki był rezultat, c sbie myślałeś...?), - bądź szczegółwy, - pieraj się na bserwacjach, - nie ceniaj sby, tylk wyrażaj swja pinie jej działaniu lub zachwaniu wpływającym na wyknanie zadania czy siąganie celu, - mów c dana sba zrbiła dbrze, a c wymaga pprawy, - pmagaj MśP pytaniami w dtarciu d czekiwaneg rzwiązania, - Rzpcznij rzmwę na temat mżliwści pprawy lub zmiany sytuacji bieżącej, - Udzielaj zarówn pzytywnych, jak i negatywnych infrmacji zwrtnych, - Nie zasypuj MśP nadmiarem infrmacji zwrtnych, 4. W jaki spsób cach chwali siągnięcia, działania, kreatywnść, inicjatywę, determinację, siągane przez MśP pdczas innwacyjneg rzwju (np: t dsknały pmysł, takie rzwiązanie wymagał dużej wiedzy i kreatywnści, świetna decyzja, znakmity rezultat, ptymalne działanie )?, 5. Jak cach zadaje MśP następujące pytania diagnzujące pdczas rzmwy cachingwej? - C się wydarzył?, - C jest pzytywneg w działaniu MśP?, - C się MśP nie udał zrealizwać?, - Dlaczeg MśP uznaje te działania za sukces lub prażkę?, - W jaki spsób MśP przyczynił się d rzwiązania teg prblemu?, - Czeg MśP chce uniknąć następnym razem?. - Jak t MśP zrbi?, - Czeg MśP nie wyknał?, dlaczeg?, - C jeszcze MśP mógłby zrbić?, Etap 0 Infrmacja kmpetencje, dświadczenie indywidualne MśP, materiały, sptkania, skrypty, raprty, zestawienia, wywiadwnie gspdarcze. 9

10 Diagnza becnej sytuacji MśP i kreślenie ptrzeb rzwjwych, a także mżliwści i graniczeń MśP w innwacyjnym rzwju. Cel: Zdiagnzwanie aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się MśP, Określenie sytuacji dcelwej MśP p siągnięciu celów i wyknaniu zadań, Zbadanie mtywacji i mżliwści wyknawczych, finanswych, rganizacyjnych MśP, na drdze d siągnięcia sukcesu w zrealizwanym, innwacyjnym prjekcie, Wyknanie analizy SWOT MśP, pzycjnwanie MśP na rynku. Wizja firmy 1. Jaką becnie działalnść gspdarczą MśP prwadzi, d kiedy, na jaką skalę?, 2. C dla MśP był inspiracją d sfrmułwania takiej, a nie innej wizji rzwju?, 3. C skłnił MśP d rzwijania własneg biznesu?, 4. C MśP mże zaliczyć d swich sukcesów?, dlaczeg?, 5. Jaką MśP ma wizję dalszeg rzwju swjej firmy w ciągu najbliższeg rku, 5 lat, 10 lat?, 6. Dlaczeg MśP uważa, że taka wizja gwarantuje sukces, dynamiczny rzwój?, 7. Dlaczeg właśnie ten pmysł na innwacje ma gwarantwać MśP sukces?, 8. Skąd zrdził się pmysł MśP na innwacyjny rzwój?? 9. Kt lub c i w jaki spsób mtywuje MśP d przekształcenia swjej wizji w innwacyjny rzwój?, 10. Jaka jest wizja i misja firmy MśP, która będzie miała pierać się na innwacyjnym rzwju? Cele 1. Jakie cele sbie stawia MśP na drdze innwacyjneg rzwju własnej firmy?, 2. W jaki spsób MśP kreśli swój cel główny i cele ddatkwe?, 3. Jak kreślny przez MśP cel spełnia wymagania stawiane celm: czy cel zstał jasn kreślny, czy cel jest wymierny, czy cel jest ambitny, czy cel jest terminwy, czy cel jest płacalny?(reguła SMART lub WARTO), 4. W jakim stpniu cel jest dpaswany d aktualnych mżliwści MśP?, 5. Jakie są według MśP szanse na zrealizwanie celu w %?, 6. Dlaczeg MśP uważa, że dniesie sukces?, 7. Jak/jaki MśP stwrzył biznes plan innwacyjneg rzwju?, 8. Na jakim rynku MśP zamierza je sprzedawać (dstarczać dbircm)?, 9. W jaki spsób przygtwany zstał przez MśP wariant awaryjny innwacyjneg rzwju firmy?, Działania 1. Jaki będzie zasięg jeg innwacyjneg działania MśP i dlaczeg?, 2. Jakie decyzje i działania zamierza MśP pdjęć w pierwszej klejnści?, d czeg zacznie, c będzie rbił dalej, w jakiej klejnści?, 3. W jaki spsób MśP pdzielił zadania?, 10

11 4. Kmu, c i dlaczeg będzie MśP delegwał z zaplanwanych zadań?, 5. C będzie MśP wyknywał, jakie działania pdejmie w najbliższej przyszłści?, na jakim bszarze, na terenie jakieg kraju chce rzwijać swój biznes?, dlaczeg właśnie tam?, 6. C już zrbił MśP, jakie działania pdjął aby rzwinąć swją firmę?, 7. W jaki spsób MśP stwrzył plan pszczególnych działań na drdze d siągnięcia celu?, 8. W jaki spsób MśP wykrzysta swje atuty w pdjętych działaniach?, 9. C zrbi MśP jeśli realizacja zaplanwanych działań przekrczy budżet na nie przeznaczny?, 10. Jakie działania MśP pdejmie w sytuacji kryzyswej?, 11. Jak MśP będzie radził sbie z przeszkdami stjącymi na drdze innwacyjnemu prjektwi?, Rynek 1. Kt będzie dbircą innwacyjnych dóbr, które MśP zamierza ferwać na ptencjalnym rynku?, 2. Na jakim bszarze MśP zamierza rzwijać innwacyjną działalnść?, dlaczeg tam, jakie są atuty teg rynku z punktu widzenia MśP?, 3. Jakie są czynniki sprzyjające MśP działań na tym rynku?, 4. Jakie są ptencjalne czynniki hamujące rzwój MśP na tym rynku?, 5. W jakim stpniu MśP jest przeknany, że jeg nwatrskie rzwiązania pprawią rentwnść firmy, rzwiną ją, stwrzą lepsze perspektywy?, jak t MśP zbadał, skąd tym wiadm?, 6. Czy MśP zna specyfikę teg rynku?, 7. Ile pdbnych pdmitów gspdarczych funkcjnuje na tym rynku?, 8. Jaki będzie ppyt na innwacyjne rzwiązania MśP na ptencjalnym rynku?, 9. Na ile jest t rynek prducenta, a na ile klienta?, 10. Jak MśP kreślił ppyt na swje twary/usługi na tym rynku?, 11. W jaki spsób MśP zamierza sprzedawać swje usługi/prdukty?, 12. Czy MśP ma już wypracwane kanały rynkwe?, kntakty?, partnerów bizneswych?, 13. Czy ptencjalny rynek działania MśP jest rynkiem: szerkim, głębkim, płytkim, wąskim?, 14. Jakie badania rynkwe już zstały wyknane przez MśP na ptencjalnym rynku?, jakie są wyniki tych badań?. Kmpetencje 1. Jakie MśP przeszedł szklenia na ten temat?, 2. Jakie był dświadczenie MśP przed pdjęciem decyzji innwacyjnym działaniu?, 3. Jak MśP będzie nawiązywał kntakty z przedstawicielami biznesu daneg kraju?, z czyjeg pśrednictwa skrzysta?, 4. Jakie są uczucia MśP związane z tym tematem?, 5. Z jakich źródeł MśP pzyskiwał wiedzę na temat rzwju innwacyjnych działań, rynku, ppytu, pdaży, dystrybucji, reklamy rganizacji, finanswania działalnści?, 6. Jakie infrmacje zwrtne i d kg MśP trzymywał na temat zamierzeń w innwacyjnym rzwju?, 7. Jakie MśP mże pdać przykłady swich działań, dświadczeń, wiedzy z teg bszaru? 11

12 8. Z jakich psiadanych umiejętnści MśP krzystał w trakcie tych działań?, 9. Jakimi MśP dyspnuje ptrzebnymi kmpetencjami d przygtwania biznes planu, kalkulacji ksztów, kreślania rentwnści swjej działalnści, bilansu, badań rynkwych, inwestycji, planwania, rganizwania, kierwania, mnitrwania działalnści?, w jaki spsób zamierza zniwelwać braki kmpetencyjne?, 10. Jaki aspekt działalnści jest dla MśP łatwy (dlaczeg?), trudny (dlaczeg?), 11. Dlaczeg ten aspekt zadania dla MśP stanwi prblem?, 12. Jakie czynniki wpływają na pzim wyknania zadań przez MśP?, 13. Jakie kmpetencje d prwadzenia swjej firmy becnie psiada (wiedza, umiejętnści, dświadczenie)?, 14. C MśP chciałby umieć p zakńcznym cachingu? 15. Z jakich instytucji wsparcia biznesweg MśP będzie krzystał? 16. Gdzie znajdują się te instytucje i jak MśP d nich dtrze?. Nakłady 1. Jakie nakłady pniósł MśP d tej pry, na rzwój innwacyjny swjej firmy?, 2. Jak MśP skalkulwał kszty innwacyjnej działalnści?, 3. Dlaczeg MśP wybrał ten spsób sfinanswania?, 4. W jaki spsób MśP planwał i uzyskiwał rentwnść swjej firmy?, 5. Jakie trudnści w finanswaniu swjej działalnści MśP naptkał?, 6. Jak sbie z nimi pradził?, 7. W jaki spsób MśP kalkuluje wydatki na realizację swich zamierzeń, inwestycji, rzwju?, 8. Jakimi nakładami na rzwój innwacyjny MśP dyspnuje?, jak skalkulwał wydatki? 9. Kiedy według MśP pniesine wydatki się zwrócą, kiedy zacznie zarabiać?, 10. Czy MśP ma przygtwany harmngram finanswania działalnści?, 11. C się stanie, jeśli nakłady na innwacyjny rzwój zstaną przez MśP przekrczne?, 12. Dlaczeg MśP uważa, że jeg innwacyjne pmysły, cele i zadania pwinny zstać sfinanswane?, 13. Jakimi argumentami MśP przeknałby d sfinanswania swjej działalnści?, partnerów Jsefin dlaczeg takie argumenty by wybrał?, Kultura 1. Który bszar/kraj/regin kulturw jest najbliższy MśP d rzpczęcia innwacyjnych działań?, dlaczeg?, 2. Czy MśP zna kulturę kraju, w którym zamierza zrealizwać innwacyjny prjekt?, inwestycji?, skąd czerpał tę wiedzę? 3. Jak MśP zamierza pradzić sbie z barierą językwą/kulturwą/mentalną na ptencjalnym rynku?, 4. Jakie zagrżenia MśP dstrzega w związku z inwestwaniem na bcym kulturw bszarze? 5. Czy znane są MśP tradycje, zwyczaje i byczaje, relacje związane z bcym kulturw bszarem?, 6. W jaki spsób MśP będzie nawiązywał kntakty z tamtejszym rynkiem/dbircami?, 12

13 2.6.3.Etap 1 Kntakt nawiązanie kntaktów z przedstawicielami biznesu w innych krajach (rynkach), instytucje wsparcia biznesweg, Precyzyjne uzgdnienie celów i zdań w innwacyjnym rzwju. Cel etapu Przygtwanie przez MśP pszczególnych etapów i zadań w innwacyjnym rzwju, Wytyczenie przez MśP ścieżki nawiązania kntaktów z przedstawicielami biznesu w kraju dcelwym, Ostateczne uzgdnienie celów i zadań raz wytyczenie dróg dla ich wyknania, Wizja firmy 1. Na jakim becnie etapie realizacji innwacyjneg rzwju MśP się znajduje?, 2. W czym tkwi przeknanie MśP, że dniesie sukces rynkwy?, 3. Jaka jest stateczna wizja rzwju MśP na pszczególnych etapach (krkach), c na pczątek?, c dalej, dlaczeg w takiej klejnści, z czeg t wynika, czy MśP stwrzył prócz biznes planu harmngram szczegółwy działań/zadań?, Cele 1. Jakie MśP psiada knkretne przykłady i dwdy, które wspierają jeg pglądy na temat swjej firmy i innwacyjnych pmysłów na rzwój?, 2. C będzie w realizacji pmysłu MśP najłatwiejsze?, c będzie najtrudniejszym wyzwaniem i jak MśP sbie z nim pradzi?, 3. Jak MśP rzumie kreślenie celu rzwjweg?, Działania 1. W jak spsób MśP zamierza pradzić sbie z wyzwaniami (nieznany rynek, nieznani dbircy, zagrżenia na drdze d wytwrzenia d sprzedania kńcwemu dbircy?, 2. Czeg d tej pry MśP dknał?, c się udał zrealizwać?, 3. C w pmyśle MśP jest wyjątkweg, niepwtarzalneg, c ma przynieść sukces (zwielkrtnine dchdy, dynamiczny rzwój?), 4. C będzie kiedy biznes MśP nie wypali?, jaki MśP ma plan awaryjny, c zrbi, aby graniczyć straty?, 5. Jakie czynniki wpływają według MśP na pzim wyknanych zadań?, 6. C MśP chciałby usłyszeć np. p 2 miesiącach d rzpczęcia prjektu innwacyjneg?, 7. Na jakim etapie rzwju MśP wówczas chciałby być?, 8. Skąd będzie widm, że pprawiły się efekty działania MśP? Jakie będą teg wyznaczniki?. Rynek 1. Jak się MśP pzycjnuje w relacji d swich knkurentów na rynku?, czy ktś jest lepszy, dlaczeg?, jak n pstępuje?, kg MśP pdziwia i za c?, 2. W jaki spsób MśP zamierza zdbyć nwy rynek/rynki zbytu na swje innwacyjne prdukty/usługi?, 3. Czy MśP stwrzył plan wchdzenia i zdbywania nwych rynków?, 4. Jakie są załżenia teg planu?, 13

14 Kmpetencje 1. Jak wyskie są kmpetencje MśP w becnej dziedzinie?, 2. Jakie MśP przeszedł szklenia, jak zdbył dświadczenie, c g skłnił d załżenia własneg biznesu, w jakim stpniu był zdeterminwany, aby g rzwijać?, 3. Jak MśP kreśliłby w skali d 1 d 10 pzim swjej mtywacji i determinacji d siągnięcia zaplanwaneg celu/celów?, dlaczeg taki?, 4. Czeg MśP zamierza się nauczyć dzięki cachinwi?, jak widzi rlę cachingu w innwacyjnym rzwju swjej firmy?, 5. Czy p zakńcznym cachingu MśP będzie ptrafił wykrzystać w pełni swój ptencjał rzwjwy i istniejące zasby, precyzyjnie zaplanwać etapami (krkami) swój innwacyjny rzwój, zaspkajając ptrzebę rzwjwą, zminimalizwać mżliwść prażki?, 6. Jakimi cechami i umiejętnściami MśP, chciałby dyspnwać, aby zrealizwać swój plan innwacyjneg rzwju, dlaczeg?, 7. Kt ze znanych MśP przedsiębirców jest dla MśP wzrem d naśladwania?, dlaczeg?, Nakłady 1. Jakie MśP mże dać gwarancje, że jeg prjekt zakńczy się sukcesem i finanswanie zstanie właściwie wykrzystane?, 2. C chce MśP sfinanswać w I klejnści i dlaczeg?, 3. Kt i dlaczeg pwinien sfinanswać działalnść MśP?, 4. W jaki spsób MśP skalkulwał własny wkład finanswy na innwacyjny rzwój?, 5. W jaki spsób MśP skalkulwał płacalnść inwestycji?, kt będzie beneficjentem rzwju MśP?, kt skrzysta na innwacyjnym wdrżeniu pmysłu?, 6. Jakie śrdki d realizacji pmysłu są becnie dstępne dla MśP (zasby, śrdki, prcedury, struktura firmy, zatrudnienie, pzim kwalifikacji i mtywacji persnelu)?, Kultura 1. Jak MśP będzie budwał relacje i kntakty w kraju/reginie kulturw/byczajw różnym d kraju/reginu macierzysteg? 2. Ile czasu i kiedy MśP przebywał w kraju/reginie, w którym zamierza prwadzić innwacyjny biznes?, Opracwanie szczegółweg planu działań innwacyjnych dla MśP Cel etapu: Sknstruwanie szczegółweg planu działań/prgramu, Pwiązanie celów rzwjwych z pszczególnymi działaniami w etapach, Wyraźnie kreślenie krków służące siągnięciu celów rzwjwych, Zidentyfikwanie wąskich gardeł w prjekcie i kreślenie spsbów na ich wyeliminwanie, Wizja 1. Jaką MśP ma wizję stwrzenia planu innwacyjneg rzwju na drdze d sytuacji istniejącej d zaplanwanej?, 2. Na czym MśP się parł twrząc taka wizję?, 14

15 Cele 1. Jak MśP kreślił w spsób chrnlgiczny cele szczegółwe ptrzebne d siągnięcia główneg celu rzwjweg?, 2. Które z zaplanwanych celów przez MśP mżna siągnąć najłatwiej (najmniejszym nakładem sił i śrdków), a które najtrudniej ( wąskie gardł )?, Działania 1. Jakie działania MśP zaplanwał?, 2. Kiedy t działanie według MśP pwinn zstać przeprwadzne?, 3. C zaplanwał MśP d siągnięcia w tym tygdniu, miesiącu, kwartale, rku?, w jaki spsób?, 4. Kiedy te działania MśP pwinien zrealizwać?, 5. W jakiej klejnści?, 6. Jakie zasby będą ptrzebne MśP d ich siągnięcia?, 7. Jaki MśP przeznaczył czas na realizację pszczególnych działań/zadań?, 8. Czy ten czas będzie wystarczający, aby wyknać działania na wyskim pzimie i w wyznacznym terminie?, 9. Jakie są zadania wstępne, które musi zrealizwać MśP (drga d pmysłu d realizacji pdzielna na etapy i zadania)?, 10. Które zadanie MśP mżna wyknać w całści, a które pdzielić na części?, 11. Które z działań MśP mże przywłać i pwtórzyć z przeszłści?, 12. Czy MśP pnwnie wyknuje zadanie lub pwtarza zadanie wykrzystując pmysły i sugestie wcześniej mówine?, w jaki spsób?, 13. Jakie MśP ustalił kryteria ceny wyknaneg działania?, Rynek 1. Jak rynek zareaguje na działania pdejmwane przez MśP?, 2. Jakie rynek stwrzy szanse, a jakie graniczenia w pdejmwanych działaniach MśP?, 3. W jakiej walucie MśP będzie rzliczał inwestycje na dcelwym rynku?, dlaczeg MśP wybrał ten spsób rzliczenia?, 4. Czy MśP przewidział i zaplanwał różne reakcje rynku pdczas rzwijania innwacyjnych działań?, jakie mgą być te reakcje, czy nie wpłyną ne na rezultat kńcwy działań innwacyjnych?, czy nie zagrżą ne prjektwi?, Kmpetencje 1. Jak MśP drbił pracę dmwą, c wyknał na pczątku swjej drgi d sukcesu: lektury (jakie, gdzie, skąd, p c), grmadzenie danych (jakie, skąd, kiedy, ile, dlaczeg te?), 2. Kg MśP zaangażuje/deleguje d realizacji zadań (współpracwników, rdzinę, znajmych, instytucje), jak rzplanwał zasby d wykrzystania na realizację pszczególnych zadań?, 3. Skąd MśP będzie wiedział, że pstępuje celw i dbrze, skąd będzie czerpał infrmację zwrtną?, 4. W jakim stpniu MśP czerpał również swje dświadczenie z bserwacji innych, którzy wyknywali pdbne działania (knkurentów, przyjaciół, autrytetów)?, 5. Jakie zadania wstępne wyknał MŚP w drdze d sukcesu (lektury, grmadzenie danych, tłumaczenia)?, 15

16 Kultura 1. Czy czynnik kulturwy będzie wsparciem czy przeszkdą w działaniach MśP?, 2. Czy MśP w planwaniu uwzględnił istnienie czynnika kulturweg i jeg wpływ na innwacyjny rzwój? Caching indywidualny p trzymaniu finanswania. Wyknywanie w ustalnej klejnści przez MśP zaplanwanych i zaakceptwanych działań zmierzających d siągnięcia celu kńcweg (dniesienia sukcesu rynkweg). Cel etapu ścisłe i terminwe wyknanie przez MśP zaplanwanych działań przestrzeganie przez MśP klejnści ustalnych działań i nakładów mnitrwanie i kntrlwanie przez MśP przebiegu pszczególnych działań i reagwanie na dstępstwa d przyjęteg planu, ukńczenie zadania, działania, siągnięcie celu, Wizja 1. Jak MśP wyknuje zaplanwane zadania?, 2. Czy wizja innwacyjneg rzwju MśP nie uległa zmianie na becnym etapie w prównaniu z mmentem pdjęcia decyzji innwacyjnym rzwju? 3. Czy MśP ma mtywacje d knsekwentneg materializwania pczątkwej wizji?, Cel 1. Z siągnięciem jakich celów pdczas dążenia d ich siągnięcia MśP sbie radzi, a z jakimi ma trudnści w ich siągnięciu?, 2. Na jakie knsekwencje ppełnienia błędów (straty finanswe, niewyknanie zadań, brak siągnięteg celu), MśP jest przygtwany?, 3. Kiedy MśP uznaje, że zadanie zstał wyknane (c jest miernikiem wyknaneg zadania termin, jakść, ilść, satysfakcja, zysk, rentwnść, kszty, szczędnści, limity?), 4. W jaki spsób MśP kryguje dstępstwa d planu pdczas wyknywania zadań?, ile ich jest?, c jest przyczyna ich pwstawania?. Działania 1. W jaki spsób MśP zniweluje dstępstwa pmiędzy planem, a realizacją?. Jakie działania pdejmie?, z kim zstały ne uzgdnine?, 2. C się stanie jeśli MśP ppełni błąd na etapie planwania i realizacji działań?, jakie mgą być knsekwencje?, 3. Jak MśP pwinien pstępwać, aby działanie wyknać zgdnie z planem?, c będzie stanwił prblem w prawidłwym wyknaniu działań przez MŚP?, 4. Jak sbie MśP pradzi z tym prblemem?, c prpnuje, jaki ma pmysł, c w jakiej klejnści wykna?, 5. Jakie błędy mże ppełnić MśP (zakres i mżliwść eksperymentwania z rzwiązaniami i pcjami), aby nie przynisł t niedwracalnych szkód i strat finanswych, materialnych, strat czasu, spadku mtywacji d działania)?, 16

17 6. Jak MśP wykrzystuje nakłady finanswe na pszczególne działania i wyknywane zadania?, czy zgdnie z planem (harmngramem)?jakie są dstępstwa i dlaczeg?, 7. Jak przebiega aktualne finanswanie działań przez MśP?, Rynek 1. Czy rynek dczuwa już rezultaty działań MśP?, w jaki spsób?, 2. Jakie są reakcje rynku na działania MśP?, 3. Jak ceniają działania MśP na rynku partnerzy handlwi?, 4. Jakie trudnści naptykają działania MśP na rynku?, 5. Jakie są dtychczaswe kszty pniesine przez MśP przy pdczas innwacyjnych działań na rynek (przekrczne, zgdne z planem)?, Kmpetencje 1. W jaki spsób MśP zademnstruje wiedzę, dświadczenie i umiejętnści ptrzebne d wykrzystania w działaniu?, 2. Pdczas wyknywania jakich zadań/działań, MśP dczuwa braki kmpetencyjne?, 3. Jak MśP zamierza uzupełnić lukę kmpetencyjną?, 4. Na ile braki kmpetencyjne przeszkadzają MśP w terminwej realizacji zadań?, 5. C stanwi dla MśP na tym etapie największe wyzwanie?, 6. C t jest i jak MśP sbie z tym wyzwaniem radzi?, 7. Z jakieg wsparcia i pmcy MśP krzysta na tym etapie?. P wykrzystaniu finanswania na wyknanie zaplanwanych działań innwacyjnych Etap 2 Wdrżenie cachng indywidualny Przegląd rezultatów działań MśP i pdsumwanie efektów tych działań w dniesieniu d siągnięcia celów. Cel etapu Ocena dtychczaswych działań i rezultatów prcesu cachingweg p wykrzystaniu finanswania, Ocena uzyskanych rezultatów na drdze innwacyjneg rzwju, Prównanie zaplanwanych celów i działań z ich siągnięciem i wyknaniem, Pmiar efektów działania MśP przy pmcy mierników (ilść, wielkść, jakść, terminwść, szczędnść, zysk, rentwnść, rzwój, prmcja, zadwlenie dbirców, zadwlenie partnerów bizneswych, akceptacja runku dla innwacyjnych rzwiązań), Dknanie krekt i zaplanwanie ewentualnych działań naprawczych, Wizja 1. Jaką decyzje pdejmie MśP, gdy każe się, że wyknane zadania przekrczyły przydzielne na nie finanswanie?, 17

18 2. Jaka wizję dalszeg rzwju ma MśP w sytuacji kiedy przydzielne śrdki finanswe skńczyły się przed upływem terminu realizacji zadań?, 3. Czy MśP jest w stanie finanswać innwacyjny rzwój z innych źródeł niż finanswanie przez partnerów Jsefin?, z jakich?, Cele 1. Jakie cele zstały już zrealizwane przez MśP, w jakim stpniu?, 2. Jakie cele ( w tym cel stateczny, kńcwy) zstały przez MśP zrealizwane?, kt i c się d teg przyczynił? 3. Jakie cele nie zstały zrealizwane przez MśP?, z jakich pwdów?, 4. W jaki spsób MśP siągnął załżne cele (c był wsparciem, a c przeszkdą)?, 5. Osiągniecie których celów przez MśP wymagał szczególneg wysiłku i największych nakładów finanswych?, dlaczeg?, 6. Czy innwacyjny prjekt zdaniem MśP zstał dprwadzny d kńca?, kiedy MśP uznał, że prjekt jest skńczny?, 7. Jeśli nie, t na jakim etapie realizacji innwacyjneg prjektu jest becnie MśP jeśli chdzi siąganie celów?. Działanie 1. Czy MśP jest zadwlny z rezultatów działań?, 2. Jak przebiegł wyknanie zaplanwanych działań przez MśP?, 3. Jakie są rezultaty tych działań?, 4. Które z efektów działań były dla MśP zadwalające, a które nie?, dlaczeg?, 5. Czy działania MśP były wyknywane zgdnie z planem?, 6. C udał się siągnąć?, dlaczeg?, 7. Czeg się nie udał siągnąć?, dlaczeg?, 8. Dlaczeg MśP wybrał taki, a nie inny spsób wyknania zadania?, dlaczeg?, 9. C MśP mógł zrbić inaczej?, dlaczeg?, 10. W kjakim stpniu MśP jest zadwlny z siągniętych rezultatów?, 11. W jaki spsób MśP krzystał z finanswania działań?, 12. Na jakie działania MśP zabrakł pieniędzy i dlaczeg?, 13. C zrbił MśP, kiedy pjawiły się trudnści z finanswaniem innwacyjnych działań?, 14. Ile z przeznacznych na działania śrdków finanswych MśP wydał?, czy i ile pzstał?, jak zstaną wykrzystane te śrdki?, 15. W jaki spsób MśP ptymalizwał wydatki?, 16. Jakie wniski z wyknanych zdań MśP wyciągnął?, 17. Jakie działania MśP by pdjął, gdyby innwacyjny prjekt spalił na panewce?, 18. Czy MśP krzystał z planów awaryjnych ścieżek alternatywnych, aby siągnąć cel?, 19. Jakie byłyby działania MśP w przypadku braku finanswania?, 20. Czy wydawane przez MśP śrdki finanswe przekładają się na zaplanwane rezultaty?, 21. Na jakim etapie finanswania inwestycji z własnych śrdków becnie jest MśP?, 22. Jaką rezerwę finanswą z własnych śrdków MśP sbie zapewnił?, 23. Czy rezerwa zabezpieczna przez MśP wystarczyła d mmentu rzpczęcia finanswania?, 24. Na c w pierwszej klejnści MśP przeznaczy finanswanie innwacyjnych działań?, 18

19 25. Jakie zadania inwestycyjne MśP będzie wspierał finanswaniem?, 26. W jaki spsób MśP zarządzałby śrdkami finanswymi przyznanymi przez partnerów Jsefin?, 27. Czy MśP rzdzielił śrdki finanswe na realizacje pszczególnych celów i zadań zgdnie z planem?, 28. Jakimi argumentami MśP przeknałby partnerów Jsefin d dalszeg finanswania innwacyjneg rzwju?, 29. Jaką gwarancję siągnięcia sukcesu (dprwadzenia prjektu d kńca),mśp dałby partnerm Jsefin?, c byłby gwarancją?, 30. Jakie argumenty MśP byłyby kluczwe d przeknania partnerów Jsefin, że prjekt będzie się samfinanswał i zacznie zarabiać (być rentwnym)?, Rynek 1. W jakim stpniu p uzyskanych dświadczeniach na rynku MśP pdtrzymuje swje przeknanie właściwym wybrze rynku?, 2. Dlaczeg dla innwacyjneg rzwju MśP wybrał ten, a nie inny rynek?, 3. Czy według ceny MśP rynek pzytywnie przyjął innwacyjny prjekt (wyknanie i rezultaty pszczególnych działań)?, 4. Jak funkcjnują według MśP kanały dystrybucji innwacyjnie wytwrznych dóbr?, 5. Jaki jest zabserwwany i zbadany ppyt na innwacyjne prdukty/usługi MśP na rynku?, 6. Czy MśP dciera skutecznie ze swimi prduktami/usługami d dbirców?, c dbircy sadzą tych prduktach/usługach?, 7. Jakie są pinie dbirców prduktów działaniach rynkwych MśP?, czy są ne dla nich krzystne (akceptwalne)?, 8. Kiedy MśP zaplanwał pjawienie się pierwszych zysków pchdzących z prjektu?, 9. Czy zdaniem MśP pjawiły się już pierwsze zyski z inwestycji? 10. Jaka jest według MśP dynamika ich przyrstu?, 11. Jaka będzie (jest) według MśP wielkść tych zysków?, w jakim czasie?, 12. Jak usytuwana będzie MśP w knkurencyjnym tczeniu za rk, 5 lat, 10 lat?, na jakiej pdstawie MśP ceni swją pzycje rynkwą?, 13. Jaką strategię zdbywania rynku MśP przyjął?, 14. Jakie instrumenty rynkwe (np. kanały dystrybucji, marketing, PR, Internet) MśP wykrzystuje dla innwacyjneg rzwju?, które z nich przynszą największe krzyści?, 15. C według MśP mże być użyteczne w realizacji innwacyjnych rzwiązań, rzwju firmy, pzycji firmy na międzynardwym (knkurencyjnym rynku)?, Kmpetencje 1. Czy źródła infrmacji rynku dla MśP kazały się przydatne w innwacyjnym prjekcie?, 2. W jaki spsób MśP dtarł i pzyskał dpwiednich partnerów bizneswych?, 3. Jak MśP radził sbie ze stwrzeniem kanałów dystrybucyjnych?, 4. W jaki spsób MśP zabezpieczył się na wypadek niepwdzenia?, 5. Jaki jest plan alternatywny MśP w przypadku niepwdzenia w innwacyjnym prjekcie?, 6. Jakie była reakcja MśP w przypadku zagrżeń i trudnści?, 19

20 7. Na ile pmcny dla MśP był prces cachingwy?, 8. C był MśP w nim wsparciem, a c utrudnieniem?, 9. Czy udział MśP w cachingu przyczynił się d szybszeg i lepszeg wyknania zadań, siągnięcia celów?, 10. O c MśP chciałby pwiększyć prces cachingwy w przyszłści?, 11. Czy nabyte przez MśP dświadczenie i wiedza pdczas sesji cachigwych pzwli MśP na dalsze samdzielne działanie w rzwijaniu innwacyjneg prjektu?, 12. Czy MśP psiada wystarczające kmpetencje d zarządzania zewnętrznymi śrdkami finanswymi pchdzącymi d partnerów Jsefin?, Kultura 1. W jaki spsób MśP uprał się z barierą językwą i kulturwą na zdbytym rynku pprzez innwacyjną działalnść?, 2. Czy MśP ma pczucie asymilacji kulturwej na nwym rynku?, 3. W jaki spsób MśP zasymilwał się kulturw?, 4. Jakie trudnści naptkał MśP na tym plu?, jak sbie z nimi pradził?, 5. C sprzyjał MśP w pzytywnej asymilacji kulturwej?, a c przeszkadzał?. 20

21 2. Dkumenty d instrukcji 3.1. Schemat przeprwadzneg cachingu, 3.2. Raprt wspólny cacha i cachwaneg (MśP) p każdej sesji cachingwej (wzór), 3.3. Arkusz pracy cachingwej (wzór), 3.4. Ewaluacja sesji cachingwej (wzór), 3.5. Bibligrafia 3.1. Schemat przeprwadzneg cachingu Cel: Prces cachingwy z MŚP w ramach prjektu Jsefin Etap 0. Analiza sytuacji prces cachingu rzpczynamy d sptkania z MśP ukierunkwaneg na cenę wszystkich kmpetencji MśP ( Bilans Otwarcia). Na klejnych sptkaniach wynikających z przyjęteg harmngramu pracy dknujemy analizy sytuacji w kntekście rzwju wybranych kmpetencji. Cach bserwuje, diagnzuje, kreśla przyczyny sytuacji raz przeprwadza na ten temat rzmwę z MśP. P tym etapie cach i MśP wiedzą, jakie są przyczyny naptkanych trudnści i jaki spsób MśP dciera d źródeł infrmacji rynku i dbircach innwacyjnych dóbr. Etap 1 Plan działania zawarcie kntraktu. Na tym etapie kreślamy (cach i MśP) i uzgadniamy cel cachingu, pracwujemy dpwiednie metdy działania, kreślamy niezbędne zasby, spsby rzliczenia raz wskazujemy, jakie związane są z tym knsekwencje. Wyknanie na tym pzimie wdrażamy (cach i MśP) w życie zawarty kntrakt. Jeg celem jest zrealizwanie teg, na c umówiliśmy się zawierając kntrakt. W zależnści d treści MśP realizuje g ze znacznym lub minimalnym zaangażwaniem cacha. Etap 2. Ocena efektów na tym etapie analizujemy t, c zstał zrbine (cach i MśP). Celem jest cena, czy trening przyniósł czekiwane rezultaty, jak zstał wykrzystane finanswanie innwacyjneg rzwju.przez partnerów Jsefin. Jeśli cel cachingu zstał siągnięty. mawiamy dświadczenie i zamykamy prces. W innym przypadku wracamy d etapów pprzednich. Twrzymy wspólne z MśP plan naprawczy, aby pwrócić na ścieżkę dalszeg, systematyczneg wzrstu. 21

22 3.2. Raprt wspólny cacha i cachwaneg (MśP) p każdej sesji cachingwej 1.Imię i nazwisk cachwaneg (MśP):... 2.Imie i nazwisk cacha: Data sprządzenia raprtu:... Rzliczenie rezultatów/ustaleń z statnieg sptkania cachingweg. Zaplanwane zadania d wyknania Wyknanie TAK lub NIE 1. Pszukanie partnerów bizneswych Tak 2. Stwrzenie biznes planu Nie Pdsumwanie wyników działań MśP (siągniętych celów). Mcne strny (c zstał zrbine) Uzasadnienie / Opis (Jak, dlaczeg?) 1.Tłumaczenie ze źródeł infrmacji 1. Ptrzeba zebrania infrmacji i uzyskania ptencjalnym rynku wiedzy ptencjalnym rynku w innwacyjnym prjekcie. Skrzystanie z Centrum Infrmacji Gspdarczej ptencjalnym rynku Obszary d rzwju (c nie zstał zrbine) 1.Brak pracwaneg biznes planu Uzasadnienie / Opis (Dlaczeg?, jaka przyczyna?)) 1. Brak kmpetencji MśP d twrzenia biznes planu 2. Uzgdniny plan skrygwaneg działania (prgram naprawczy) 1. Pzyskanie wiedzy (lektura pdręcznika, Internet, szklenie) Termin realizacji 2. Data i pdpis cacha Data i pdpis cachwaneg (MśP) 22

23 ARKUSZ PRACY COACHINGOWEJ COACHA Z COACHOWANYM (MśP) Kmpetencje panwane 1. Umiejętnść dtarcia i wykrzystania źródeł infrmacji na temat ptencjalneg rynku 2. Umiejętnść twrzenia biznes-planu 3. Psiadana wiedza na temat budżetwania innwacyjnej działalnści 4. Umiejętnść delegwania zadań Kmpetencje niepanwane/ d rzwju 1. Umiejętnść frmułwania celów i zadań 2. Umiejętnść kalkulacji ksztów Jak t zrbić? 1. Lektura pdręcznika, Internet, trening 2. Szklenie, trening, Zadania d realizacji 1.Sfrmułwać i zapisać chrnlgicznie cele i zadania na drdze d siągnięcia celu innwacyjneg rzwju Termin realizacji Pdpis cacha Pdpis MśP 2. Skalkulwać kszty finanswe d pszczególnych zadań rzwjwych Imie i nazwisk cachwaneg (MśP)... Imię i nazwisk cacha... Termin następneg sptkania... 23

24 Ewaluacja sesji cachingwej wg. etapów Jsefin Imię i nazwisk cachwaneg (MśP): Imię i nazwisk cacha: Data: Pdpis: Pdpis: Cele/zadania/kmpetencje uzyskane przez MśP Etap O. 1. Uzyskał dpwiednie kmpetencje na temat planwanych działań 2. Zdiagnzwał swją becna sytuację 3. Ptrafi kreślić pżądaną sytuację dcelwą w innwacyjnym rzwju 4. Psiada wizję rzwju i ptrafi ją zwerbalizwać 5. Stwrzył biznes plan w innwacyjnym prjekcie 6. Wyknał analizę SWOT w kntekście rzwju 7. Ptrafi pdejmwać decyzje i działania 8. Stwrzył harmngram działań 9. Dknał pdziału psiadanych śrdków finanswych d zaplanwanych działań 10. Ptrafi (wyliczyć) ppyt na swje prdukty/usługi 11. Nawiązał kntakt z przedstawicielami biznesu na rynku ETAP 1 1 Określił etapy i zadania d wyknania 2. Psiada alternatywny plan innwacyjneg rzwju 3. Ptrafi w spsób zrzumiały przedstawić innwacyjny pmysł stsując przeknujące argumenty 4. Nabył dpwiednie kmpetencje w swjej działalnści 5. Skalkulwał płacalnść (rentwnść) pdejmwanych inwestycji 6. Ptrafi stwrzyć szczegółwy plan działania 7. Ptrafi pwiązać cele rzwjwe z działaniami w etapach 8. Ptrafi skalkulwać pdjęte ryzyk w innwacyjnych działaniach ETAP 2 1. Ściśle i terminw wyknał klejne działania 2. Prwadził mnitring i kntrlę swich działań 3. Ptrafi radzić sbie z sytuacjami trudnymi 4.Ptrafił właściwie, celw wykrzystać finanswanie Data sptkania I II III Harmngram Plan działań Pczątek Kniec 24

25 Wzór Harmngram/plan cachingwy L.p. Działanie/zadanie Pczątek Kniec 1. Przygtwanie cacha i MśP d rzmwy 2. Ustalenie terminu, miejsca i czasu sptkania 3. Zebranie infrmacji ptencjalnym rynku/kraju 4. Lektura materiałów, artykułów, pdręczników, 5. Tłumaczenia skryptów, materiałów, tekstów bcjęzycznych, 6. Stwrzenie harmngramu działań w pszczególnych etapach/celach 7. Określenie stanu MśP przed trzymaniem finanswania (gdzie jest, jaka jest aktualna sytuacja MśP) 8. Otrzymanie finanswania 9. Finanswanie klejnych zadań 10. Mnitring wydatków (celwść, dstępstwa d planu, sytuacje kryzyswe, plan na kryzys 25

26 BIBLIOGRAFIA 1. Back, K.,., Assertiveness At Wrk: A practical guide t handling awkward situatins, Lndn Bentley T., Facilitatin: Prviding prtunities fr learning,lndn 1994, 3. Eatn, Jhnsn, R., Caching Successfully, Lndn 2001, 4. Grant, R.,Cmmunicate with Cnfidence, Lndn 1993, 5. Matthews, S., Mentring and Caching, Lndn 1997, 6. Parsle, E., The Manager as Cach and Mentr, Lndn Whitmre, J., Caching fr Perfrmance,! Jhn Adair.Anatmia Biznesu. Mtywacja.; wydawnictw Studi EMKA, Warszawa Steve Whiddett, Sahar Hyfrde.Mdele kmpetencyjne w zarządzaniu zasbami ludzkimi.; Oficyna Eknmiczna Kraków Janina E. Karney.Psychlgia w zarządzaniu.. Międzynardwa Szkła menedżerów Warszawa Jn R. Katzenbach, Duglas K. Smith.Siła zespłów. Wpływ pracy zespłwej na efektywnść rganizacji. Oficyna Eknmiczna Kraków Kenneth Blanchard, Spencer Jhnsn.Jednminutwy menedżer. Wydawnictw medium Pitr Wachwiak.Prfesjnalny menedżer. Umiejętnść pełnienia ról kierwniczych. Wydawnictw Difin Warszawa Eric Parsle, Mnika Wray.Trener i mentr. Udział cachingu i mentringu dsknaleniu prcesu uczenia się.. Oficyna Eknmiczna Kraków Wprwadzenie d psychlgii., Ziemwit Włdarski, Anna Matczak, Wydawnictwa Szklne i pedaggiczne 1987r. 16. Planwanie i prjektwanie szkleń., Leslie Rea, przekład Anna Herzak, Dm wydawniczy ABC 1999r. 17. Umiejętnści menedźerskie., Cnr Hannaway, Gabriel Hunt, przekład Krystyna Blesta-Kukułka; Wydawnictw KOPIA Sp. z r. 18. Kształtwanie relacji pracwniczych., Ewa Brzeziñska, Anna Paszwska- Rgacz, 19. Pdręcznik dla uczestników studiów i szkleń menedżerskich, Plsk- Amerykańskie Centrum Zarządzania. 20. Caching i mentring., Eric Parsle; Wydawnictw Petit 1998r. 21. Udział cachingu i mentringu w dsknaleniu prcesu uczenia się., Eric Parsle, Mnika Wray, Oficyna Eknmiczna Kraków, 22. Mistrzwski Caching Rbert Hargrve 23. Caching dla kadry menedżerskiej siła i wrażliwść cacha w systemwym pdejściu d prblemów w zarządzaniu Mary Beth O Neill 24. Reguły Lmbardieg 26 lekcji wybitneg cacha 25. Frm Cach t Awakener Rbert Dilts 26. The C-Active Caching - Laura Whitwrth, Henry Kimsey-Huse, Phil Sandahl 27. Technika szybkieg zadawania trafnych pytań Vera F. Birkenbihl 28. Mdeling with NLP- Rbert Dilts 29. Dzień dbry i c dalej Eric Berne 30. Caching Julie Starr 26

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni

Formularz zgłoszeniowy do III edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni Frmularz zgłszeniwy d III edycji knkursu Zwyczajnie Aktywni Knkurs Zwyczajnie Aktywni skierwany jest d rganizacji zrzeszających pacjentów cierpiących na autimmunlgiczne chrby zapalne z bszaru reumatlgii,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji

Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji usług szkoleniowych i doradztwa w ramach konkursu Herosi Organizacji Zapytanie fertwe w sprawie realizacji usług szkleniwych i dradztwa w ramach knkursu Hersi Organizacji I - dt. rganizacji i przeprwadzenia szkleń II - dt. usług dradczych pwiązanych ze szkleniami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

PROGRAMOWANIE POMOCY SZKOLE WYZWANIA na poszczególnych etapach moderator: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Od dialgu edukacyjneg d sieci współpracy i samkształcenia. Jak zrganizwać w reginie wspmaganie szkół z uwzględnieniem dialgu edukacyjneg i sieciwania? (cztery grupy) PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi

Kluczowe przesłania. III Europejska Konferencja Wodna. Bruksela, 24 25 maja 2012. Centrum Konferencyjne Charlemagne w Brukseli. Sala Alcide de Gasperi III Eurpejska Knferencja Wdna Bruksela, 24 25 maja 2012 Centrum Knferencyjne Charlemagne w Brukseli Sala Alcide de Gasperi Kluczwe przesłania Organizwane przez na rzecz O knferencji Trzecia Eurpejska Knferencja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo