PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM"

Transkrypt

1 ul. E. Orzeszkowej 2; Gdańsk tel. (48 58) ; fax. (48 58) faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna data numer projektu 12/517(A)/PBW nazwa opracowania Modernizacja systemu telewizji CCTV adres obiektu Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa numery ewidencyjne działek dz. nr _8, (obr ) inwestor Skarb Państwa - Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa jednostka projektowania Pracownia Projektowa MENOS Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 2; Gdańsk projektował mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.

2 SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI... 2 I. Dokumenty formalne Oświadczenie projektanta Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych... 6 II. Opis techniczny Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Normy i wytyczne Charakterystyka obiektu Stan prawny obiektu Ocena poziomu bezpieczeństwa stan istniejący... 9 a) Kamery i ich lokalizacja b) Stanowiska archiwizacji i monitoringu c) Zasilanie systemu d) Okablowanie e) Wykaz urządzeń obecnego systemu Opis funkcjonalny systemu cyfrowej telewizji dozorowej a) Strefy ochrony b) Dobór urządzeń c) Algorytm pracy systemu Opis instalacji przewodowej systemu obwody wizyjne Zasilanie systemu cyfrowej telewizji dozorowej a) Tablica rozdzielcza, zasilanie b) Ochrona od porażeń c) Ochrona przeciwprzepięciowa d) Zasilanie awaryjne - bilans energetyczny e) Uwagi i zalecenia Uwagi końcowe a) Alternatywne propozycje

3 I. Dokumenty formalne 1. Oświadczenie projektanta Gdańsk, O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 poz z 2006.r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że, projekt budowlany (z uszczegółowieniem wykonawczym) Modernizacji systemu telewizji CCTV w obiekcie zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 (dz. nr _8, obr ) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. projektował mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych 3

4 2. Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 4

5 5

6 3. Zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych 6

7 II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o: zlecenie Inwestora, branżowy projekt architektury, wytyczne i uzgodnienia branżowe, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, obowiązujące normy i przepisy, ustawę Prawo Budowlane, ustawę O ochronie osób i mienia, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dokumentację techniczną i atesty zastosowanych w projekcie wyrobów, wizję lokalną, przeprowadzoną w dniu r. w obecności pana Jacka Sobczyńskiego. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji systemu telewizji CCTV dla budynku Najwyższej Izby Kontroli, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Inwestorem opracowanego projektu jest Skarb Państwa - Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej Normy i wytyczne Przy opracowywaniu projektu instalacji monitoringu korzystano z następujących norm i wytycznych: Ustawa O ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414). Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 października 2004 w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz. U. Nr 243, poz. 2438) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). PN-EN :2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Transmisja wideo - Ogólne wymagania eksploatacyjne. PN-EN :2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 4. Charakterystyka obiektu Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega Sejmowi. Zgodnie z konstytucją, Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych 7

8 państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Główny obiekt Najwyższej Izby Kontroli zlokalizowany jest w Warszawie. W rzeczywistości są to dwa budynki, sąsiadujące ze sobą. Głównym budynkiem jest budynek przy ul. Filtrowej 57. Jest to IV-piętrowy budynek, w kształcie litery H, połączony od strony południowej z budynkiem przy ul. Krzywickiego 9. W budynkach tych pracuje około 800 osób. Aby dostać się na teren obiektu, niezbędne jest posiadanie przepustki. W obiekcie panuje jeden tryb pracy, od około godziny 7:00 do 19:00. Ma on wpływ na bezpieczeństwo obiektu i daje możliwość zaistnienia zdarzeń przestępczych, którym ustawa nakłada obowiązek przeciwdziałania. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w budynku i osób w nim pracujących, ochrony własności materialnych i niematerialnych wykonana zostanie modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP. Ma ona za zadanie ułatwić pracę służbom ochrony obiektu w bieżącej analizie zagrożeń, które mogą wystąpić w obiekcie (np. kradzieże, akty sabotażu, próby ujawnienia tajemnic służbowych). Poza bieżącą obserwacją, wszystkie zdarzenia występujące w obszarach monitorowanych przez kamery będą stale rejestrowane w celu późniejszej weryfikacji zdarzeń i identyfikacji osób (wsparcie innych systemów elektronicznych, np. sygnalizacji alarmowej itp.). Dzięki obserwacji zagrożonych sektorów możliwe jest analizowanie występujących zdarzeń i odpowiednio szybka interwencja. Dodatkowo system nadzoru wizyjnego może zostać wykorzystany w celach organizacyjnych, porządkowych i gospodarczych. System będzie charakteryzował się możliwością rozbudowy o kolejne punkty kamerowe oraz stanowiska monitoringu. Dozór fizyczny sprawowany jest całodobowo. Recepcja zlokalizowana jest na parterze, przy głównym wejściu do obiektu. Główne stanowisko monitoringu znajduje się przy recepcji, w pomieszczeniu po prawej stronie od wejścia głównego przy ul. Filtrowej. 8

9 *mapy dzięki 5. Stan prawny obiektu Stosownie do Decyzji nr 37/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. Wojewody Mazowieckiego obiekt Najwyższej Izby Kontroli zlokalizowany w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 i ul. Krzywickiego 9 został umieszczony w Wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym mając na uwadze art. 15 ust. 2 ustawy O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.) wykonawca musi posiadać koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ww. ustawy. Natomiast pracownicy realizujący montaż, konserwację i naprawę muszą posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia, a w przypadku opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego, organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego, pracownicy muszą posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, stosownie do art. 28 i 29 ustawy. 6. Ocena poziomu bezpieczeństwa - stan istniejący W obiekcie aktualnie funkcjonuje system monitoringu telewizji dozorowej CCTV, zainstalowany na początku 2007 roku. W skład tego systemu wchodzi 27 kamer zewnętrznych oraz 6 kamer wewnętrznych. 9

10 Obecny system obejmuje cały obiekt. Ma on za zadanie ułatwiać pracę służbom ochrony obiektu w bieżącej analizie zagrożeń, które mogą wystąpić w obiekcie. Poza bieżącą obserwacją, wszystkie zdarzenia występujące w obszarach monitorowanych przez kamery są stale rejestrowane w celu późniejszej weryfikacji zdarzeń i identyfikacji osób (wsparcie innych systemów elektronicznych, np. sygnalizacji alarmowej itp.). Dzięki obserwacji zagrożonych sektorów możliwe jest analizowanie występujących zdarzeń i odpowiednio szybka interwencja. Obecny system zapewnia: - zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które pozwalają na przyznanie użytkownikom różnych poziomów i priorytetów dostępu do systemu, - podgląd na żywo minimum 10 kl./s dla każdej kamery, - przeglądanie obrazów zarówno w trybie live, jak i playback (zarejestrowanych na dysku twardym) w czasie pracy rejestratora (bez przerywania rejestracji obrazów ze wszystkich kamer), - przeglądanie obrazów jednocześnie przez minimum 10 użytkowników (9 - przeglądanie w trybie live, 1 - przeglądanie już nagranych obrazów), - minimum 4 x zoom cyfrowy w podglądzie i archiwum, - znacznik na obrazie zawierający opis: numer kamery, czas, datę, - umożliwia zdalny podgląd przez stronę WWW lub za pomocą dołączonego oprogramowania, - ustawienie obszaru detekcji osobno dla każdej kamery, - powiadamianie akustyczne po detekcji ruchu lub odłączeniu kamery, - na każdym z monitorów jest możliwość obserwacji dowolnie wybranych kamer w podziale co najmniej na 1/4/8/9/10/16/35, - odnajdywanie nagrań po dacie i czasie, - przewijanie przód, tył z szybkością do 32x, - pauza, spowalnianie odtwarzania, - możliwość zapisu danych na płycie DVD. W systemie wykorzystywane jest oprogramowanie firmy ALNET SYSTEM: VDR-S_NETCAM_ oraz VDR-C a) Kamery i ich lokalizacja System rejestruje sygnały wizyjne z 6 kamer wewnętrznych (5 szt. kamer typu AV1300 przewidziane do wymiany, 1 kamera VDC-HD 3100P zostanie wykorzystana do projektowanego systemu) i z 27 kamer zewnętrznych (24 kamery WTC 8343, 1 kamera VCC-HD2500P, 2 kamery Basler BIP c-dn). Do wymiany przewidziane są 22 kamery zewnętrzne. Do projektowanego systemu wykorzystane pozostaną: 1 kamera VCC-HD2500P, 2 kamery Basler BIP c-dn oraz 2 kamery WTC Kamery pracują zarówno w warunkach silnego oświetlenia słonecznego, jak również przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. Obudowy kamer zewnętrznych są wyposażone w grzałkę i termostat. Punkty kamerowe wyposażone są w obiektywy o zmiennej ogniskowej, co umożliwia ustawienie odpowiedniego pola widzenia kamery w zależności od potrzeb użytkownika. Dotychczasową lokalizację kamer określa Rys. E-1.1. b) Stanowiska archiwizacji i monitoringu Urządzenia archiwizujące i przetwarzające obraz zlokalizowano w centrali alarmowej w przyziemiu, w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczenia posiadają tylko osoby upoważnione. Główne stanowisko monitoringu zlokalizowane jest na parterze budynku. W jego 10

11 skład wchodzą cztery stacje klienckie VDR-C oraz cztery monitory LCD 32 z możliwym podziałem na 1/4/8/9/10/16/35 obrazów do obserwacji obrazu z poszczególnych kamer na każdym monitorze. Sygnały wizyjne z wszystkich kamer przesyłane są za pomocą przewodu typu UTP kat. 5e (skrętka komputerowa) do rejestratorów (komuterów klasy PC) poprzez urządzenia aktywne (switche) 24 portowe, umieszczone we wspólnej szafie teleinformatycznej 19 42U. W budynku istnieją 4 stanowiska wyposażone w system monitoringu i realizują następujące funkcję: - pok. 41 (ul. Filtrowa 57) szef ochrony - podgląd każdej kamery, - posterunek nr 2 przy wejściu głównym (ul. Filtrowa 57) - podgląd każdej kamery, - posterunek nr 3 (garaż w budynku przy ul. Filtrowej 57) - podgląd z kamer: K14, K22, K23, K24, - posterunek nr 4 przy wejściu głównym (ul. Krzywickiego 9) - podgląd z kamer: K19, K20, K21, K22. Te cztery stanowiska są połączone wydzieloną siecią z pomieszczeniem, w którym znajdują się urządzenia aktywne systemu (rejestrator) znajdującym się w centrali alarmowej. System umożliwia przeglądanie obrazów jednocześnie przez minimum 10 użytkowników (9 - przeglądanie w trybie live, 1 - przeglądanie już nagranych obrazów). Każde stanowisko nadzoru ma określony, różny poziom dostępu do funkcji systemu (obserwacja na żywo, przeglądanie archiwum, programowanie ustawień systemowych, przeglądanie zdarzeń alarmowych, sterowanie kamerami itp.). Wszelkie ustawienia systemowe w funkcjonującym monitoringu IP mogą być przeprowadzone zdalnie, poprzez sieć komputerową, bez konieczności fizycznego dostępu do urządzenia w miejscu jego zainstalowania. c) Zasilanie systemu System monitoringu wizyjnego IP zasilony jest z lokalnego źródła zasilania poprzez istniejący zasilacz bezprzerwowy UPS i wybudowany w tym celu układ zabezpieczeń. d) Okablowanie Z uwagi na dużą przepustowość przesyłanych danych system funkcjonuje na fizycznie wydzielonej sieć LAN kategorii 5, zainstalowanej specjalnie na potrzeby monitoringu wizyjnego. Instalację przewodową wykonano następującymi przewodami : - przewód YDY 3x1,5 - zasilający CCTV, - przewód UTP kat.5e - sygnałowy CCTV. Przewody prowadzono w rurkach PVC, listwach naściennych, kanałach kablowych, w stropie, w przestrzeni miedzystropowej i ścianach. W celu spełnienia standardów kompatybilności elektromagnetycznej dotyczącej emisji pola elektromagnetycznego oraz wpływu zewnętrznych pół elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych przestrzegano minimalnych odległości od urządzeń zakłócających : - 30 cm od tras energetycznych na dłuższych odcinkach, cm od transformatorów. 11

12 e) Wykaz urządzeń obecnego systemu L.P Nazwa urządzenia Typ Ilość Jedn. (szt.) 1. Kamera zewnętrzna WTC szt. 2. Obiektyw auto-irys DC 2,8-12mm 1090/ szt. 3. Obudowa kamery + uchwyt NVH-300H 24 szt. 4. Kamera zewnętrzna VCC-HD2500P 1 szt. 5. Obiektyw MP Fujinon 1/3 2,8-12mm YV4.3X2.8SA 1 szt. 6. Obudowa kamery + uchwyt VCH-354HB 1 szt. 7. Kamera zewnętrzna BIP c-dn 2 szt. 8. Obiektyw mm Tamron M12VG412 2 szt. 9. Obudowa kamery + uchwyt NVH-300H 2 szt. 10. Kamera wewnętrzna AV szt. 11. Obiektyw Computar HG3Z4512CS 5 szt. 12. Obudowa kamery + uchwyt NVH szt. 13. Kamera wewnętrzna FDC-HD 3100P 1 szt. 14. Rejestrator (2 komputery PC system operacyjny Oprogramowanie 2 szt. Microsoft Windows XP Professional PL) + oprogramowanie VDR-S_NETCAM _ Alnet System 15. Stanowisko monitoringu - komputery PC Oprogramowanie VDR-C 4 szt Alnet System 16. Monitor LCD 32 Samsung SMT szt. 17. Szafa 19 DELTA 42U z wyposażeniem TRITON 1 szt. 18. Switch 24 port. EDIMAX ES-5224RS+ 24x10/100 2 szt. 2x1000/SFP 19. Szafa 10 DELTA 4U TRITON 1 szt. 20. Switch 8 port. PLANET GSD-800S 8x10/ szt. 7. Opis funkcjonalny systemu cyfrowej telewizji dozorowej Koncepcja modernizacji systemu monitoringu wizyjnego obejmuję dostawę 27 kamer (5 kolorowych kamer stacjonarnych wewnętrznych oraz 22 kolorowych kamer stacjonarnych zewnętrznych) oraz wymianę, konfigurację i uruchomienie 33 kamer (27 kamer nowych i 6 kamer do wymiany, konfiguracji i uruchomienia które udostępni Zamawiający), urządzeń rejestrujących, urządzeń aktywnych (switchy), zastosowanie rozwiązania umożliwiającego obsługę czterech monitorów LCD 32 na głównym stanowisku monitoringu przez jedno urządzenie sterujące oraz instalację zasilania awaryjnego systemu. 12

13 Główne założenia modernizacji systemu telewizji przemysłowej: - wymianie, konfiguracji i uruchomieniu podlegać będą 33 kamery (27 kamer dostarczy wykonawca projektu, natomiast 6 kamery udostępni Zamawiający), - zasilanie zestawów kamerowych metodą PoE ( z wyłączeniem kamer oznaczonych w projekcie jako KAM 12 i KAM 13), - kamery - przełączanie automatyczne - dzień/noc, - urządzenie rejestrujące musi posiadać co najmniej następujące parametry: minimum 36 kanałów video zapisywanych jednocześnie z rozdzielczością odpowiednią do kamer, indywidualne ustawienie parametrów zapisu dla każdej z kamer, zapis ze wszystkich kamer ma odbywać się z maksymalną możliwą do uzyskania z kamery jakością, zapis obrazu z każdej kamery minimum 5 klatek na sekundę, możliwość przeglądu zapisanych zdarzeń do 30 dni wstecz, rejestracja min. 200 klatek na sekundę, możliwość zdalnej konfiguracji rejestratora poprzez stronę WWW lub za pomocą dołączonego oprogramowania, menu w języku polskim, praca w sieci, - urządzenia aktywne (switche) zasilane metodą PoE, - obsługa czterech monitorów LCD 32 z możliwym podziałem na 1/4/8/9/10/16/35 obrazów do obserwacji obrazu z poszczególnych kamer na każdym monitorze przez jedno urządzenie sterujące, - zasilanie awaryjne systemu, zapewniające jego działanie w przypadku braku zasilania przez jedna godzinę (dotyczy zestawów kamerowych, rejestratorów, urządzeń na głównym stanowisku monitoringu oraz switchy), - przekazanie nieodpłatnie Zamawiającemu oprogramowania systemu (w wersji instalacyjnej, tak by można było go wgrać po awarii systemu). a) Strefy ochrony W rozpatrywanym obiekcie Najwyższej Izby Kontroli można wydzielić dwie główne strefy obserwacyjne: 1. Strefę obserwacyjną wewnętrzną: obserwacja wejścia głównego do budynku przy ul. Filtrowej 57 kamera KAM 1 obserwacja wejścia głównego do budynku przy ul. Krzywickiego 9 kamera KAM 2 obserwacja osób w pomieszczeniu kas KAM 3 obserwacja hollu głównego na I piętrze przy sali konferencyjnej KAM 4 obserwacja wejścia do garażu KAM 31 obserwacja pokoju skarg KAM 33 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) 2. Strefę obserwacyjną zewnętrzną: obserwacja wejścia głównego przy ul. Filtrowej 57 KAM 32 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na zapory parkingowe) KAM 5 13

14 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na okna przyziemia i parteru od strony zachodniej) KAM 6 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na parking i okna przyziemia oraz parteru od strony wschodniej oraz wejście główne) KAM 7 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na okna przyziemia oraz parteru od strony zachodniej oraz wejście główne) KAM 8 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na okna przyziemia oraz parteru od strony wschodniej) KAM 9 obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na wejścia/wyjścia ewakuacyjne nr 6, 8 oraz wyjście ewakuacyjne z powielarni) KAM 10 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na dach garażu, wjazd na dziedziniec od strony ul. Ładysława, okna przyziemia i parteru od strony zachodniej, wjazd na dziedziniec od strony ul. Ładysława, cześć okien na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Krzywickiego 9 od strony północnej) KAM 11 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na dach garażu, okna niskiego parteru i parteru od strony wschodniej, cześć okien na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Krzywickiego 9) KAM 12 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na dach garażu, okna parteru od strony południowo - wschodniej) KAM 13 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja zjazdu do garażu podziemnego od strony ul. Ładysława KAM 14 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 (skierowana w stronę wschodnią) KAM 15 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 (skierowana w stronę zachodnią) KAM 16 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony wschodniej wzdłuż ul. Krzywickiego (skierowana w stronę południową) KAM 17 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony wschodniej wzdłuż ul. Krzywickiego (skierowana w stronę północną) KAM 18 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony wschodniej wzdłuż ul. Krzywickiego (skierowana w stronę północną, zainstalowana nad rampą pod daszkiem, na kierunku okien, na wysokim parterze) KAM 19 obserwacja łącznika między budynkami od strony wschodniej (skierowana na drzwi ewakuacyjne z poziomu niskiego parteru) KAM 20 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony wschodniej (skierowana w stronę północną - na wejście główne do budynku) KAM 21 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony południowej (skierowana w stronę zachodnią) KAM 22 obserwacja wyjścia ewakuacyjnego (skierowana na wejście/wyjście ewakuacyjne, windę towarową do budynku przy ul. Krzywickiego 9 od strony południowej oraz bramę wjazdową na dziedziniec od strony ul. Ładysława) KAM 23 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony południowej (skierowana w stronę wschodnią) KAM 24 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony zachodniej (skierowana w stronę północną) KAM 25 obserwacja łącznika między budynkami od strony zachodniej (skierowana na okna na wysokości parteru i przyziemia) KAM 26 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. 14

15 Solariego (skierowana w stronę północną) KAM 27 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. Solariego (skierowana w stronę południową - przy wejściu nr 9) KAM 28 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. Solariego (skierowana w stronę północną - przy wejściu nr 9) KAM 29 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. Solariego (skierowana w stronę północną - przy wejściu nr 9) KAM 30 15

16 b) Dobór urządzeń Elementy obecnego systemu, wykorzystane w projektowanym systemie: Kamera zewnętrzna IP VCC-HD2500P SANYO (1 szt.) Kamery megapikselowe IP Sanyo z przetwornikiem 1/3" wyposażone są w funkcję automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Konfiguracja ustawień odbywa się za pomocą przycisków na panelu tylnym lub z poziomu przeglądarki internetowej. Posiada 2 wejścia/wyjścia alarmowe oraz funkcję detekcji ruchu. Kompresja odbywa się w standardzie JPEG i H.264, prędkość 25 kl./s w rozdzielczości Full HD i trybie H.264. Maksymalna rozdzielczość w trybie JPEG to 2288 x Współpracuje z obiektywami DC. Posiada mechaniczny system wspomagający ustawianie ostrości. Kamera ta jest zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV, przy wejściu głównym do budynku. Zostanie wykorzystana w projektowanym systemie. Skierowana jest na drzwi wejściowe. Parametry techniczne: Przetwornik: 1/3 CMOS Rozdzielczość px: 1920 x 1080 Odświeżanie: 25 kl/s Czułość w dzień: 1 lux, F1.2 Czułość w nocy: 0.1 lux F1.2 Kompresja: MJPEG, H264 Audio: Tak Detekcja ruchu: Tak Zapis lokalny / dyski /karty pamięci: TAK, SD/SDHC PoE: Tak Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af) lub 12 V DC Temperatura pracy: -10 C ~ +50 C 16

17 Obiektyw MP Fujinon 1/3" asferyczny DC megapixelowy, 2,8~12mm F1,4~T360 Kamera wewnętrzna megapikselowa IP SANYO VDC-HD3100P (1 szt.) Kamera SANYO VDC-HD3100P, w kopułowej obudowie wandaloodpornej, wyposażona jest w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego balansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Kamera ta jest już zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV, w pomieszczeniu skarg, na parterze przy wejściu głównym, po lewej stronie. Zostanie wykorzystana w projektowanym systemie. 17

18 Specyfikacja techniczna: Przetwornik: 1/3 Progressive Scan CMOS Liczba pikseli: Efektywna: 16: x 1080, 4: x 1712 Rozdzielczość pozioma: Minimalne oświetlenie (czułość): Stosunek sygnał/szum: Obiektyw: Korekcja ostrości: Funkcja kompensacji oświetlenia tła (BLC) : Bilans bieli: Funkcja AGC: Elektroniczna migawka: Sterowanie przysłoną: 1100 linii TV 1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High, kolor) > 50 db (AGC wył.) Wbudowany, zmiennoogniskowy f=3 do 9 mm; F1.2 do 2.1 Mechaniczne wspomaganie ustawień ostrości Tak, MULTI / CENTER / OFF ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent. Możliwość ustawienia poziomu koloru czerwonego i niebieskiego w trybie MWB Normal/Middle/High/Off 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/ Wydłużona migawka: x1, x2, x4, x8, x16, x32 Korekcja gamma: Tak, od 0,45 do 1 Kompensacja apertury: DC On / Off Funkcja Dzień/Noc: - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) : Nazwa kamery: Detekcja ruchu: Tak, 3D DNR Tak, do 16 znaków Detekcja twarzy: - Strefy prywatności: Tak Tak, 8 stref, wybór koloru i stopnia przezroczystości Funkcja kadrowania obrazu: - 18

19 Kompresja obrazu: MJPEG / H.264 Rozdzielczość MJPEG (16:9) : Rozdzielczość MJPEG (4:3) : Rozdzielczość H.264 (16:9) : Rozdzielczość H.264 (4:3) : Jakość obrazu: 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 640x x1712 / 1600x1200 / 1280x960 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 320x x1080 / 1280x720 / 640x360 / 320x x1200 / 1280x960 / 1024x768 / 640x480 / 320x240 5 poziomów kompresji Ilość klatek: Max 25 obrazów / sek. (1920 x 1080) Ilość jednoczesnych strumieni wideo 2 Metoda kompresji audio: - Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP Maksymalna ilość użytkowników: Max: 20 Zabezpieczenia: Wyjście monitorowe: Podstawowa autoryzacja (ID/hasło), obsługa SSL (tylko obraz), filtrowanie adresów IP Wyjście kompozytowe (jedynie w celu konfiguracji) Wejście karty SD: - Wejście sieciowe: 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) Wejście/wyjście alarmowe: 2/2 Wejście/wyjście audio: - Temperatura pracy: Temperatura przechowywania: Zasilanie: Od -10 C do +50 C / od - 30 C do 50 C (z opcjonalną grzałką VA-60H) Od -20 C do +70 C 24 VAC ±10%, VDC, PoE (IEEE802.3af ) przy zainstalowanej grzałce tylko 24 VAC Pobór mocy: 4,6 W (z grzałka 18 W) Wymiary (śr. x wys.): Waga: 146 x 94 mm 770 g 19

20 Kamera zewnętrzna typu WTC-8343 (2 szt.) Kamera tego typu jest już zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV w 26 miejscach. Dwie kamery (KAM 12 i KAM13), obserwujące dziedziniec od ul. Ładysława, zostaną wykorzystana w projektowanym systemie. Specyfikacja: 20

21 Obiektyw AI/DC 2,8-12mm 1090/546 (2 szt.) Obiektyw ten zostanie wykorzystany przy kamerach KAM 12 i KAM 13. Specyfikacja: Obudowa NVH-300H wraz z uchwytem do kamer zewnętrznych (27 szt.) Obudowa ta jest zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV w 27 miejscach. Zostanie wykorzystana do wszystkich kamer zewnętrznych projektowanego systemu. 21

22 Specyfikacja techniczna: Zewnętrzna, wraz z uchwytem, z przepustem Typ: kablowym aluminium z dodatkowym wzmocnieniem, kolor Materiał obudowy: szary, Wymiary zew. (mm): 150 (szer.) x 125 (wys.) x 415 (dł.) Wymiary wew. użytkowe (mm): 100 (szer.) x 60 (wys.) x 230 (dł.) Grzałka: tak Osłona przeciwsłoneczna: tak Zasilanie: 230 VAC Klasa szczelności : IP 67 Szafa TRITON DELTA S 19"/42U/800x900 ( 1 szt.) Szafa ta jest umieszczona w pomieszczeniu technicznym, w garażu. Zostanie wykorzystana w projektowanym systemie. Umieszczony w niej będzie serwer rejestracji, UPS oraz switch 48- portowy. Parametry techniczne: Wysokość wewnętrzna: Wysokość: Szerokość: Głębokość: Masa netto: Dodatkowe informacje: 42 U 1970 mm 800 mm 900 mm kg Perfekcyjne rozwiązanie wobec wysokich wymagań. Wytrzymałość konstrukcji dostosowana do ciężkiego ładunku wypełniającego całą pojemność. Kamera zewnętrzna typu BASLER BIP C-DN (2 szt.) (opis i parametry poniżej) 22

23 Elementy wybrane do systemu: Kamera zewnętrzna Basler BIP c-dn ( 22 szt.) Kamera IP Basler BIP c-DN może korzystać z czasu rzeczywistego klatek (25 kl./s), w rozdzielczości 2 megapikseli. Kamera ta jest odpowiednia, gdy potrzebujemy wysokiej wydajności oraz optymalnej wierności kolorów w słabym świetle. Jej światowa technologia migawki w czasie rzeczywistym sprawia, że funkcja wyzwalania tej kamery jest idealnym rozwiązaniem. Kamera ta zostanie zainstalowana w 24 miejscach, w obudowach obecnego systemu telewizji CCTV, na ścianach zewnętrznych obiektu NIK. Uwaga: Istnieje możliwość wyboru innej kamery CCD pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w specyfikacji. Specyfikacja techniczna: Przetwornik obrazu: matryca CCD, 1/2 Rozdzielczość przetwornika: 1600 x 1200 Czułość: 0.4 lx/f=1.4 Elektroniczna migawka: Automatyczna/od 1s do 1/30000s Wydłużona migawka (DSS) : 1/30s do 1s ARW (AGC) : Automatyczna/od 0 db do 30 db Balans bieli: 7 trybów Kompensacja jasnego tła (BLC) : włączona/wyłączona Synchronizacja: wewnętrzna Redukcja migotania: 50Hz/ 60 Hz/wyłączona Strefy prywatności: Siatka 32x24 Dodatkowe funkcje: obrót obrazu o 180, obszar przetwarzania (AOI) Automatyczna przysłona: D Mocowanie obiektywu: CS Ustawienia obrazu: ostrość, nasycenie, gamma Kompresja wideo: H.264/MPEG-4/M-JPEG 23

24 Rozdzielczość: Wejścia alarmowe: Wyjścia alarmowe: Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - FTP: Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - Wyjście alarmowe: Tryb wielostrumieniowy: Funkcje przed-alarmu i po-alarmu: Prędkość przetwarzania: Format zapisywanego obrazu: Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych: Porty zewnętrzne Detekcja ruchu: Synchronizacja czasu: Wspierane protokoły: Autoryzacja hasłem: Zasilanie PoE: Zasilanie: Pobór mocy: od 160 x 120 do 1600 x 1200 (skalowalna) 3 porty konfigurowalne jako wejście/wyjście alarmowe 3 porty konfigurowalne jako wejście/wyjście alarmowe (wyjścia typu otwarty kolektor 24VDC) wysyłanie pliku TXT, JPEG wyzwalane przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego zapis pliku TXT, JPEG na serwerze FTP, wyzwalany przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego Impuls od 1 do s wyzwalany przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego 3 strumienie nagrywanie przed-alarmowe po-alarmowe z możliwością regulacji rozmiaru bufora do 25 obr./s dla M-JPEG do 25 obr./s dla MPEG-4 do 25 obr./s dla H.264 JPEG 7 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s, 8 pinowy terminal: DC Power in/out, RS-485, Digital I/O Sprzętowa automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP HTTP, FTP, NTP, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, ARP, SMTP, IGMP, ZEROCONF, QoS Layer3, hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji tak od 12 do 24 VDC 4.6 W dla 12 VDC Temperatura pracy: 0 C ~ 50 C 24

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS

NVIP-5DN5001C-1P NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 5Mpix > Model : - Producent : NOVUS kamera IP kompaktowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/2.5 (4:3), mechaniczny filtr podczerwieni,

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.

elshop NVIP-TDN3401H/IR/MPX2.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > NVIP-TDN3401H/IR/MPX2. Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery BOX > Kamery 2Mpix > Model : - Producent : NOVUS Kamera dzień/noc w obudowie IP 66 z oświetlaczem IR, 2.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość Full HD 1600x1200

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN3000H/IR-1P Cena : 899,00 zł (netto) 1.105,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera NoVus NVIP-2DN7018CZ-2P Cena : 3.199,00 zł (netto) 3.934,77 zł (brutto) Producent : NoVus Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 marzec 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > szybkoobro Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx > Model : Producent : BCS Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/1.9" 2Megapixel PS CMOS Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa trzech strumienia kodowania 50kl/s przy rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 17 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 8Mpx [4k] > Model : - Producent : BCS metrów) Przetwornik 1/2,3" 8 Megapixel PS CMOS Wysoko wydajny procesor AMBARELLA A5S Kompresja video H.264 i obrazu JPEG Obsługa

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 1.3Mpx [720p] > Model : - Producent : BCS Przetwornik 1/3" 1,3 Megapixel PS Aptina CMOS Wysoko wydajny procesor DSP serii Ambarella A5S Kompresja video H.264 i obrazu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > W Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2" 2MP PS Sony Exmor CMOS wysokowydajny procesor DSP TI rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 marzec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > Po Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2MP PS Sony Exmor CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T + 802.3at kompresja:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 24 październik 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI CCTV RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016

CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 CENNIK PRODUKTÓW CCTV 2016 www.alles24.com Cena netto Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 DS-7732NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps,

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe

KAMERING / MONITORING IP. Kamery IP kopułkowe Kamery IP kopułkowe GV-MDR120 Mpix GV-FE4301 GV-VD1530 GV-FE2301 Mpix Geovision GV-EFD2100-0F Przetwornik: 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym, Rozdzielczość [Mpix]: 1,3, Wielkość obrazu [px]: 1280 x

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji

0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0 lux (zał. promiennik) Stosunek sygnał / szum: Wbudowany obiektyw: Funkcja kompensacji Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna kamer: Kamera typ 1: Obudowa : Efektywność pikseli: Czułość: kopułkowa, wandaloodporna 1/2,7'' CMOS 1920x1080 (2 Mpix) 0,3 / 0,2 lux (F1.2; 50 IRE; AGC HIGH) / 0

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW

CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW CENNIK DYSTRYBUTORSKI IP RABATY DLA INSTALATORÓW Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 czerwiec 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > WDR P Model : - Producent : Dahua Przetwornik 1/3 3 Megapixel progressive scan CMOS Kompresja H.264&MJPEG dual codec Ilość klatek 20fps 3Mp(2304x1296), & 25/30fps

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2010F-I Cena : 364,00 zł (netto) 447,72 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny TurboHD, IP

Cennik detaliczny TurboHD, IP Grupa produktów Kod produktu Zdjęcie Opis PL Uwagi Cena katalogowa (MSRP) PLN DVR71 DS-7104HWI-SH Rejestrator DVR Hikvision, 4 wejścia wizyjne, 1 wejście audio, HDMI, VGA, BNC, 2 USB 2.0, 1 interfejs SATA,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2120F-I Cena : 548,00 zł (netto) 674,04 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Informacje o produkcie Kamera HikVision DS-2CD2412F-I(W) Cena : 670,00 zł (netto) 824,10 zł (brutto) Producent : HikVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Kamery IP kuliste MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP, 2.0 Mpx, 1920 x 1080, 1080p, ONVIF 2.0, H.264, MJPEG, PoE, obiektyw

Bardziej szczegółowo

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCMR0702 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Smartups 750VA LCD RM 2U 230V APC SmartUPS, 500 Watts /750 VA, na wejściu 230V /na wyjściu

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu

Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Załącznik nr 4 do oferty Opis oferowanych urządzeń i sprzętu Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego dla 4 obiektów Nadleśnictwa. I. Siedziba Nadleśnictwa Jawor

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR)

ELEKTRONIKOM. Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Utworzono 25-01-2017 Kamera IP kopułowa Hikvision DS-2CD2122FWD-I (2 MPix, 4mm, 0.01 lx, IK08, IR do 30m, WDR) Cena : 922,50 zł Nr katalogowy : K17366 Producent : Hikvision Dostępność : Dostępność - 3

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 05 styczeń 2016 Model : - Producent : BCS Obrotowa kamera kopułowa 2 megapixelowa FULL HD, z obiektywem zmienno ogniskowym i automatyczną ostrością. Obiektyw o ogniskowej 4,3 mm~129mm pozwala w dużym zakresie regulować

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych

Inteligentna platforma CCTV. HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych HSD820H1-IM Kamera szybkoobrotowa FullHD do zastosowań wewętrznych Siqura HSD820H1-EP jest kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP-08C5 (1MPX) 2 X KAMERA CBA-03C5, 2 KAMERA CDA-02C5, REJESTRATOR,

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2.

Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c. warunków CMOS formatu 1/2.8 ze skanowaniem przetwornik obrazu: 2. Formularz cenowy dla systemu Monitoringu wizyjnego Załącznik nr 9c 1. Kamera zewnętrzna typu Bullet 2 MP Wymagane parametry kamer typu Bullet 2 MP Parametry proponowanego Spełnienie 1. urządzenia CMOS

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 16 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 2.0MP PS Exmor CMOS wysoko wydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP

Produkt z kategorii: Zestawy do monitoringu IP Strona 1 MDHSYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.814446285 lub kom.693865235 e mail: info@mdhsystem.pl ZESTAW DO MONITORINGU "EURA PRO" MSP09C5, 1 X KAMERA PTZ CEA41C5 (2MPX), 1 X KAMERA CDA02C5 (1MPX),

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM

Inteligentna platforma CCTV. BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM BC820H1 Kamera sieciowa Full HD ze zintegrowanym obiektywem typu ZOOM Siqura BC820H1 jest stacjonarną kamerą sieciową, pracującą w rozdzielczości Full HD. Dzięki funkcjom 18-krotnego zbliżenia optycznego

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do siwz i formularza ofertowego 1. Serwer NAS Liczba sztuk: 2 Oferowany model:.. Producent:..... L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul.

Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Zad. C pkt. A Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr. 3 A Montaż, dostawa i uruchomienie urządzeń zabezpieczająco-ochronnych i instalacji wewnętrznych dla Sądu Rejonowego w Żarach ul. Spokojna 20 System

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe NVR

Rejestratory sieciowe NVR 1 2 3 Rejestratory sieciowe NVR Rejestratory sieciowe 32 kanałowe NVR77 7732 NI-E4/16P Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe/wyjściowe: 160Mbps/80Mbps, 32 kanały IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania/odtwarzania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 Model : - AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Producent : CNB Kamera KAM-BFF-41F 700TVL TDN DSS 3D-DNR WDR Eclipsa AWB, AGC, BLC, DZ OSD Effio-P Double Scan, 0,1Lux (kolor), Kamera

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Kamera Sunell SN-FXP59/21UIR Cena : 382,00 zł (netto) 469,86 zł (brutto) Producent : Sunell Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 27-09-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne

Dane szczegółowe - system monitoringu ADM. I. Informacje ogólne I. Informacje ogólne Monitoring CCTV będzie obejmował wszystkie budynki, będące siedzibami Spółki, czyli: 1. Śniadeckich 1 (Siedziba Główna- SG) 2. Paderewskiego 15 - (Dział Egzekucji -ZEG) 3. Techników

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Kamera VIVOTEK IP 8361

Kamera VIVOTEK IP 8361 Kamera VIVOTEK IP 8361 Vivotek IP8361 to 2-megapikselowa zewnętrzna kamera IP pozwalająca uzyskać doskonałą jakość obrazu i wyjątkową przepustowość. Kamera może przechwytywać większą powierzchnię sceny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063

KARTA KATALOGOWA. Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ ZEG-E EE426063 Koncentrator komunikacyjny dla zespołów CZAZ EUKALIPTUS ZEG-E PRZEZNACZENIE Koncentrator komunikacyjny Eukaliptus przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na karty SD DETEKCJA RUCHU + 2 mini kamery + akcesoria

Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na karty SD DETEKCJA RUCHU + 2 mini kamery + akcesoria MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Strona tytułowa. 2. Spis treści. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny. 5. Rysunki. SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW 1. Projekt zagospodarowania terenu instalacja telewizji dozorowej - rozmieszczenie kamer.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Kamera Yudor YUC-Hi26A Cena : 1.360,00 zł (netto) 1.672,80 zł (brutto) Producent : Yudor Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016 Kamera

Bardziej szczegółowo

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66

HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 HSD820H1-EP Kamera szybkoobrotowa Full HD z obudową IP66 Siqura HSD820H1-EP jest zewnętrzną kamerą szybkoobrotową, pracującą w wysokiej rozdzielczości (1080p). Kamera nadaje się idealnie do szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 01 grudzień 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx [1080p] > 30 Model : - Producent : BCS Kamera szybkoobrotowa 1/1.9" CMOS 2Mpix progressive scan, H.264 & obsługa trzech strumieni kodowania, Max. 25 kl/s@1080p,

Bardziej szczegółowo

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS

Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR), CZUJNIK RUCHU PIR, AXP/PANDA/PIR/P2PS MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera IP obrotowa, Wi-Fi, 1280x720, H264, ONVIF, P2P, DZIEŃ/NOC ( 12 diod IR),

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań. Zsynchronizowanego systemu Audio-Video

Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań. Zsynchronizowanego systemu Audio-Video Obiekt: Budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Plac Wolności 17, Poznań Inwestor: Wielkopolski Urząd Wojewódzki Tytuł opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Zsynchronizowanego systemu Audio-Video Numer

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 21 lipiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400W Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400W umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego.

Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny w sieciach IP. Funkcjonalności kamer IP, projekt, funkcjonowanie i aspekty prawne monitoringu wizyjnego. Czym się zajmujemy? Projektowanie, budowa i utrzymanie: kablowych sieci telewizji

Bardziej szczegółowo