PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM"

Transkrypt

1 ul. E. Orzeszkowej 2; Gdańsk tel. (48 58) ; fax. (48 58) faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna data numer projektu 12/517(A)/PBW nazwa opracowania Modernizacja systemu telewizji CCTV adres obiektu Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa numery ewidencyjne działek dz. nr _8, (obr ) inwestor Skarb Państwa - Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa jednostka projektowania Pracownia Projektowa MENOS Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 2; Gdańsk projektował mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) Wykorzystywanie i udostępnianie osobom trzecim możliwe jest na podstawie pisemnego zezwolenia.

2 SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI... 2 I. Dokumenty formalne Oświadczenie projektanta Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych... 6 II. Opis techniczny Podstawa opracowania Przedmiot opracowania Normy i wytyczne Charakterystyka obiektu Stan prawny obiektu Ocena poziomu bezpieczeństwa stan istniejący... 9 a) Kamery i ich lokalizacja b) Stanowiska archiwizacji i monitoringu c) Zasilanie systemu d) Okablowanie e) Wykaz urządzeń obecnego systemu Opis funkcjonalny systemu cyfrowej telewizji dozorowej a) Strefy ochrony b) Dobór urządzeń c) Algorytm pracy systemu Opis instalacji przewodowej systemu obwody wizyjne Zasilanie systemu cyfrowej telewizji dozorowej a) Tablica rozdzielcza, zasilanie b) Ochrona od porażeń c) Ochrona przeciwprzepięciowa d) Zasilanie awaryjne - bilans energetyczny e) Uwagi i zalecenia Uwagi końcowe a) Alternatywne propozycje

3 I. Dokumenty formalne 1. Oświadczenie projektanta Gdańsk, O Ś W I A D C Z E N I E Stosownie do art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz.U. Nr 156 poz z 2006.r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że, projekt budowlany (z uszczegółowieniem wykonawczym) Modernizacji systemu telewizji CCTV w obiekcie zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 (dz. nr _8, obr ) został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć. projektował mgr inż. Zbigniew Tomczyk upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04 specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych 3

4 2. Uprawnienia i zaświadczenia z Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa 4

5 5

6 3. Zaświadczenie Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych 6

7 II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o: zlecenie Inwestora, branżowy projekt architektury, wytyczne i uzgodnienia branżowe, wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, obowiązujące normy i przepisy, ustawę Prawo Budowlane, ustawę O ochronie osób i mienia, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dokumentację techniczną i atesty zastosowanych w projekcie wyrobów, wizję lokalną, przeprowadzoną w dniu r. w obecności pana Jacka Sobczyńskiego. 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji systemu telewizji CCTV dla budynku Najwyższej Izby Kontroli, mieszczącego się w Warszawie przy ul. Filtrowej 57. Inwestorem opracowanego projektu jest Skarb Państwa - Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej Normy i wytyczne Przy opracowywaniu projektu instalacji monitoringu korzystano z następujących norm i wytycznych: Ustawa O ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414). Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 października 2004 w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (Dz. U. Nr 243, poz. 2438) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462). PN-EN :2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: Transmisja wideo - Ogólne wymagania eksploatacyjne. PN-EN :2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 4. Charakterystyka obiektu Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega Sejmowi. Zgodnie z konstytucją, Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych 7

8 państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Główny obiekt Najwyższej Izby Kontroli zlokalizowany jest w Warszawie. W rzeczywistości są to dwa budynki, sąsiadujące ze sobą. Głównym budynkiem jest budynek przy ul. Filtrowej 57. Jest to IV-piętrowy budynek, w kształcie litery H, połączony od strony południowej z budynkiem przy ul. Krzywickiego 9. W budynkach tych pracuje około 800 osób. Aby dostać się na teren obiektu, niezbędne jest posiadanie przepustki. W obiekcie panuje jeden tryb pracy, od około godziny 7:00 do 19:00. Ma on wpływ na bezpieczeństwo obiektu i daje możliwość zaistnienia zdarzeń przestępczych, którym ustawa nakłada obowiązek przeciwdziałania. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w budynku i osób w nim pracujących, ochrony własności materialnych i niematerialnych wykonana zostanie modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP. Ma ona za zadanie ułatwić pracę służbom ochrony obiektu w bieżącej analizie zagrożeń, które mogą wystąpić w obiekcie (np. kradzieże, akty sabotażu, próby ujawnienia tajemnic służbowych). Poza bieżącą obserwacją, wszystkie zdarzenia występujące w obszarach monitorowanych przez kamery będą stale rejestrowane w celu późniejszej weryfikacji zdarzeń i identyfikacji osób (wsparcie innych systemów elektronicznych, np. sygnalizacji alarmowej itp.). Dzięki obserwacji zagrożonych sektorów możliwe jest analizowanie występujących zdarzeń i odpowiednio szybka interwencja. Dodatkowo system nadzoru wizyjnego może zostać wykorzystany w celach organizacyjnych, porządkowych i gospodarczych. System będzie charakteryzował się możliwością rozbudowy o kolejne punkty kamerowe oraz stanowiska monitoringu. Dozór fizyczny sprawowany jest całodobowo. Recepcja zlokalizowana jest na parterze, przy głównym wejściu do obiektu. Główne stanowisko monitoringu znajduje się przy recepcji, w pomieszczeniu po prawej stronie od wejścia głównego przy ul. Filtrowej. 8

9 *mapy dzięki 5. Stan prawny obiektu Stosownie do Decyzji nr 37/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. Wojewody Mazowieckiego obiekt Najwyższej Izby Kontroli zlokalizowany w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 i ul. Krzywickiego 9 został umieszczony w Wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, rozmieszczonych na terenie województwa mazowieckiego. W związku z powyższym mając na uwadze art. 15 ust. 2 ustawy O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.) wykonawca musi posiadać koncesję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ww. ustawy. Natomiast pracownicy realizujący montaż, konserwację i naprawę muszą posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia, a w przypadku opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego, organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego, pracownicy muszą posiadać licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, stosownie do art. 28 i 29 ustawy. 6. Ocena poziomu bezpieczeństwa - stan istniejący W obiekcie aktualnie funkcjonuje system monitoringu telewizji dozorowej CCTV, zainstalowany na początku 2007 roku. W skład tego systemu wchodzi 27 kamer zewnętrznych oraz 6 kamer wewnętrznych. 9

10 Obecny system obejmuje cały obiekt. Ma on za zadanie ułatwiać pracę służbom ochrony obiektu w bieżącej analizie zagrożeń, które mogą wystąpić w obiekcie. Poza bieżącą obserwacją, wszystkie zdarzenia występujące w obszarach monitorowanych przez kamery są stale rejestrowane w celu późniejszej weryfikacji zdarzeń i identyfikacji osób (wsparcie innych systemów elektronicznych, np. sygnalizacji alarmowej itp.). Dzięki obserwacji zagrożonych sektorów możliwe jest analizowanie występujących zdarzeń i odpowiednio szybka interwencja. Obecny system zapewnia: - zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które pozwalają na przyznanie użytkownikom różnych poziomów i priorytetów dostępu do systemu, - podgląd na żywo minimum 10 kl./s dla każdej kamery, - przeglądanie obrazów zarówno w trybie live, jak i playback (zarejestrowanych na dysku twardym) w czasie pracy rejestratora (bez przerywania rejestracji obrazów ze wszystkich kamer), - przeglądanie obrazów jednocześnie przez minimum 10 użytkowników (9 - przeglądanie w trybie live, 1 - przeglądanie już nagranych obrazów), - minimum 4 x zoom cyfrowy w podglądzie i archiwum, - znacznik na obrazie zawierający opis: numer kamery, czas, datę, - umożliwia zdalny podgląd przez stronę WWW lub za pomocą dołączonego oprogramowania, - ustawienie obszaru detekcji osobno dla każdej kamery, - powiadamianie akustyczne po detekcji ruchu lub odłączeniu kamery, - na każdym z monitorów jest możliwość obserwacji dowolnie wybranych kamer w podziale co najmniej na 1/4/8/9/10/16/35, - odnajdywanie nagrań po dacie i czasie, - przewijanie przód, tył z szybkością do 32x, - pauza, spowalnianie odtwarzania, - możliwość zapisu danych na płycie DVD. W systemie wykorzystywane jest oprogramowanie firmy ALNET SYSTEM: VDR-S_NETCAM_ oraz VDR-C a) Kamery i ich lokalizacja System rejestruje sygnały wizyjne z 6 kamer wewnętrznych (5 szt. kamer typu AV1300 przewidziane do wymiany, 1 kamera VDC-HD 3100P zostanie wykorzystana do projektowanego systemu) i z 27 kamer zewnętrznych (24 kamery WTC 8343, 1 kamera VCC-HD2500P, 2 kamery Basler BIP c-dn). Do wymiany przewidziane są 22 kamery zewnętrzne. Do projektowanego systemu wykorzystane pozostaną: 1 kamera VCC-HD2500P, 2 kamery Basler BIP c-dn oraz 2 kamery WTC Kamery pracują zarówno w warunkach silnego oświetlenia słonecznego, jak również przy bardzo niskim poziomie oświetlenia. Obudowy kamer zewnętrznych są wyposażone w grzałkę i termostat. Punkty kamerowe wyposażone są w obiektywy o zmiennej ogniskowej, co umożliwia ustawienie odpowiedniego pola widzenia kamery w zależności od potrzeb użytkownika. Dotychczasową lokalizację kamer określa Rys. E-1.1. b) Stanowiska archiwizacji i monitoringu Urządzenia archiwizujące i przetwarzające obraz zlokalizowano w centrali alarmowej w przyziemiu, w klimatyzowanym pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczenia posiadają tylko osoby upoważnione. Główne stanowisko monitoringu zlokalizowane jest na parterze budynku. W jego 10

11 skład wchodzą cztery stacje klienckie VDR-C oraz cztery monitory LCD 32 z możliwym podziałem na 1/4/8/9/10/16/35 obrazów do obserwacji obrazu z poszczególnych kamer na każdym monitorze. Sygnały wizyjne z wszystkich kamer przesyłane są za pomocą przewodu typu UTP kat. 5e (skrętka komputerowa) do rejestratorów (komuterów klasy PC) poprzez urządzenia aktywne (switche) 24 portowe, umieszczone we wspólnej szafie teleinformatycznej 19 42U. W budynku istnieją 4 stanowiska wyposażone w system monitoringu i realizują następujące funkcję: - pok. 41 (ul. Filtrowa 57) szef ochrony - podgląd każdej kamery, - posterunek nr 2 przy wejściu głównym (ul. Filtrowa 57) - podgląd każdej kamery, - posterunek nr 3 (garaż w budynku przy ul. Filtrowej 57) - podgląd z kamer: K14, K22, K23, K24, - posterunek nr 4 przy wejściu głównym (ul. Krzywickiego 9) - podgląd z kamer: K19, K20, K21, K22. Te cztery stanowiska są połączone wydzieloną siecią z pomieszczeniem, w którym znajdują się urządzenia aktywne systemu (rejestrator) znajdującym się w centrali alarmowej. System umożliwia przeglądanie obrazów jednocześnie przez minimum 10 użytkowników (9 - przeglądanie w trybie live, 1 - przeglądanie już nagranych obrazów). Każde stanowisko nadzoru ma określony, różny poziom dostępu do funkcji systemu (obserwacja na żywo, przeglądanie archiwum, programowanie ustawień systemowych, przeglądanie zdarzeń alarmowych, sterowanie kamerami itp.). Wszelkie ustawienia systemowe w funkcjonującym monitoringu IP mogą być przeprowadzone zdalnie, poprzez sieć komputerową, bez konieczności fizycznego dostępu do urządzenia w miejscu jego zainstalowania. c) Zasilanie systemu System monitoringu wizyjnego IP zasilony jest z lokalnego źródła zasilania poprzez istniejący zasilacz bezprzerwowy UPS i wybudowany w tym celu układ zabezpieczeń. d) Okablowanie Z uwagi na dużą przepustowość przesyłanych danych system funkcjonuje na fizycznie wydzielonej sieć LAN kategorii 5, zainstalowanej specjalnie na potrzeby monitoringu wizyjnego. Instalację przewodową wykonano następującymi przewodami : - przewód YDY 3x1,5 - zasilający CCTV, - przewód UTP kat.5e - sygnałowy CCTV. Przewody prowadzono w rurkach PVC, listwach naściennych, kanałach kablowych, w stropie, w przestrzeni miedzystropowej i ścianach. W celu spełnienia standardów kompatybilności elektromagnetycznej dotyczącej emisji pola elektromagnetycznego oraz wpływu zewnętrznych pół elektromagnetycznych, w trakcie prowadzenia tras kablowych przestrzegano minimalnych odległości od urządzeń zakłócających : - 30 cm od tras energetycznych na dłuższych odcinkach, cm od transformatorów. 11

12 e) Wykaz urządzeń obecnego systemu L.P Nazwa urządzenia Typ Ilość Jedn. (szt.) 1. Kamera zewnętrzna WTC szt. 2. Obiektyw auto-irys DC 2,8-12mm 1090/ szt. 3. Obudowa kamery + uchwyt NVH-300H 24 szt. 4. Kamera zewnętrzna VCC-HD2500P 1 szt. 5. Obiektyw MP Fujinon 1/3 2,8-12mm YV4.3X2.8SA 1 szt. 6. Obudowa kamery + uchwyt VCH-354HB 1 szt. 7. Kamera zewnętrzna BIP c-dn 2 szt. 8. Obiektyw mm Tamron M12VG412 2 szt. 9. Obudowa kamery + uchwyt NVH-300H 2 szt. 10. Kamera wewnętrzna AV szt. 11. Obiektyw Computar HG3Z4512CS 5 szt. 12. Obudowa kamery + uchwyt NVH szt. 13. Kamera wewnętrzna FDC-HD 3100P 1 szt. 14. Rejestrator (2 komputery PC system operacyjny Oprogramowanie 2 szt. Microsoft Windows XP Professional PL) + oprogramowanie VDR-S_NETCAM _ Alnet System 15. Stanowisko monitoringu - komputery PC Oprogramowanie VDR-C 4 szt Alnet System 16. Monitor LCD 32 Samsung SMT szt. 17. Szafa 19 DELTA 42U z wyposażeniem TRITON 1 szt. 18. Switch 24 port. EDIMAX ES-5224RS+ 24x10/100 2 szt. 2x1000/SFP 19. Szafa 10 DELTA 4U TRITON 1 szt. 20. Switch 8 port. PLANET GSD-800S 8x10/ szt. 7. Opis funkcjonalny systemu cyfrowej telewizji dozorowej Koncepcja modernizacji systemu monitoringu wizyjnego obejmuję dostawę 27 kamer (5 kolorowych kamer stacjonarnych wewnętrznych oraz 22 kolorowych kamer stacjonarnych zewnętrznych) oraz wymianę, konfigurację i uruchomienie 33 kamer (27 kamer nowych i 6 kamer do wymiany, konfiguracji i uruchomienia które udostępni Zamawiający), urządzeń rejestrujących, urządzeń aktywnych (switchy), zastosowanie rozwiązania umożliwiającego obsługę czterech monitorów LCD 32 na głównym stanowisku monitoringu przez jedno urządzenie sterujące oraz instalację zasilania awaryjnego systemu. 12

13 Główne założenia modernizacji systemu telewizji przemysłowej: - wymianie, konfiguracji i uruchomieniu podlegać będą 33 kamery (27 kamer dostarczy wykonawca projektu, natomiast 6 kamery udostępni Zamawiający), - zasilanie zestawów kamerowych metodą PoE ( z wyłączeniem kamer oznaczonych w projekcie jako KAM 12 i KAM 13), - kamery - przełączanie automatyczne - dzień/noc, - urządzenie rejestrujące musi posiadać co najmniej następujące parametry: minimum 36 kanałów video zapisywanych jednocześnie z rozdzielczością odpowiednią do kamer, indywidualne ustawienie parametrów zapisu dla każdej z kamer, zapis ze wszystkich kamer ma odbywać się z maksymalną możliwą do uzyskania z kamery jakością, zapis obrazu z każdej kamery minimum 5 klatek na sekundę, możliwość przeglądu zapisanych zdarzeń do 30 dni wstecz, rejestracja min. 200 klatek na sekundę, możliwość zdalnej konfiguracji rejestratora poprzez stronę WWW lub za pomocą dołączonego oprogramowania, menu w języku polskim, praca w sieci, - urządzenia aktywne (switche) zasilane metodą PoE, - obsługa czterech monitorów LCD 32 z możliwym podziałem na 1/4/8/9/10/16/35 obrazów do obserwacji obrazu z poszczególnych kamer na każdym monitorze przez jedno urządzenie sterujące, - zasilanie awaryjne systemu, zapewniające jego działanie w przypadku braku zasilania przez jedna godzinę (dotyczy zestawów kamerowych, rejestratorów, urządzeń na głównym stanowisku monitoringu oraz switchy), - przekazanie nieodpłatnie Zamawiającemu oprogramowania systemu (w wersji instalacyjnej, tak by można było go wgrać po awarii systemu). a) Strefy ochrony W rozpatrywanym obiekcie Najwyższej Izby Kontroli można wydzielić dwie główne strefy obserwacyjne: 1. Strefę obserwacyjną wewnętrzną: obserwacja wejścia głównego do budynku przy ul. Filtrowej 57 kamera KAM 1 obserwacja wejścia głównego do budynku przy ul. Krzywickiego 9 kamera KAM 2 obserwacja osób w pomieszczeniu kas KAM 3 obserwacja hollu głównego na I piętrze przy sali konferencyjnej KAM 4 obserwacja wejścia do garażu KAM 31 obserwacja pokoju skarg KAM 33 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) 2. Strefę obserwacyjną zewnętrzną: obserwacja wejścia głównego przy ul. Filtrowej 57 KAM 32 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na zapory parkingowe) KAM 5 13

14 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na okna przyziemia i parteru od strony zachodniej) KAM 6 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na parking i okna przyziemia oraz parteru od strony wschodniej oraz wejście główne) KAM 7 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na okna przyziemia oraz parteru od strony zachodniej oraz wejście główne) KAM 8 obserwacja dziedzińca od ul. Filtrowej 57 (skierowana na okna przyziemia oraz parteru od strony wschodniej) KAM 9 obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na wejścia/wyjścia ewakuacyjne nr 6, 8 oraz wyjście ewakuacyjne z powielarni) KAM 10 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na dach garażu, wjazd na dziedziniec od strony ul. Ładysława, okna przyziemia i parteru od strony zachodniej, wjazd na dziedziniec od strony ul. Ładysława, cześć okien na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Krzywickiego 9 od strony północnej) KAM 11 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na dach garażu, okna niskiego parteru i parteru od strony wschodniej, cześć okien na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Krzywickiego 9) KAM 12 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja dziedzińca od ul. Ładysława (skierowana na dach garażu, okna parteru od strony południowo - wschodniej) KAM 13 (kamera zostaje z poprzedniego systemu) obserwacja zjazdu do garażu podziemnego od strony ul. Ładysława KAM 14 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 (skierowana w stronę wschodnią) KAM 15 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 (skierowana w stronę zachodnią) KAM 16 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony wschodniej wzdłuż ul. Krzywickiego (skierowana w stronę południową) KAM 17 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony wschodniej wzdłuż ul. Krzywickiego (skierowana w stronę północną) KAM 18 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony wschodniej wzdłuż ul. Krzywickiego (skierowana w stronę północną, zainstalowana nad rampą pod daszkiem, na kierunku okien, na wysokim parterze) KAM 19 obserwacja łącznika między budynkami od strony wschodniej (skierowana na drzwi ewakuacyjne z poziomu niskiego parteru) KAM 20 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony wschodniej (skierowana w stronę północną - na wejście główne do budynku) KAM 21 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony południowej (skierowana w stronę zachodnią) KAM 22 obserwacja wyjścia ewakuacyjnego (skierowana na wejście/wyjście ewakuacyjne, windę towarową do budynku przy ul. Krzywickiego 9 od strony południowej oraz bramę wjazdową na dziedziniec od strony ul. Ładysława) KAM 23 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony południowej (skierowana w stronę wschodnią) KAM 24 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Krzywickiego 9, od strony zachodniej (skierowana w stronę północną) KAM 25 obserwacja łącznika między budynkami od strony zachodniej (skierowana na okna na wysokości parteru i przyziemia) KAM 26 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. 14

15 Solariego (skierowana w stronę północną) KAM 27 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. Solariego (skierowana w stronę południową - przy wejściu nr 9) KAM 28 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. Solariego (skierowana w stronę północną - przy wejściu nr 9) KAM 29 obserwacja terenu przed budynkiem przy ul. Filtrowej 57 od strony zachodniej wzdłuż ul. Solariego (skierowana w stronę północną - przy wejściu nr 9) KAM 30 15

16 b) Dobór urządzeń Elementy obecnego systemu, wykorzystane w projektowanym systemie: Kamera zewnętrzna IP VCC-HD2500P SANYO (1 szt.) Kamery megapikselowe IP Sanyo z przetwornikiem 1/3" wyposażone są w funkcję automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego bilansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Konfiguracja ustawień odbywa się za pomocą przycisków na panelu tylnym lub z poziomu przeglądarki internetowej. Posiada 2 wejścia/wyjścia alarmowe oraz funkcję detekcji ruchu. Kompresja odbywa się w standardzie JPEG i H.264, prędkość 25 kl./s w rozdzielczości Full HD i trybie H.264. Maksymalna rozdzielczość w trybie JPEG to 2288 x Współpracuje z obiektywami DC. Posiada mechaniczny system wspomagający ustawianie ostrości. Kamera ta jest zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV, przy wejściu głównym do budynku. Zostanie wykorzystana w projektowanym systemie. Skierowana jest na drzwi wejściowe. Parametry techniczne: Przetwornik: 1/3 CMOS Rozdzielczość px: 1920 x 1080 Odświeżanie: 25 kl/s Czułość w dzień: 1 lux, F1.2 Czułość w nocy: 0.1 lux F1.2 Kompresja: MJPEG, H264 Audio: Tak Detekcja ruchu: Tak Zapis lokalny / dyski /karty pamięci: TAK, SD/SDHC PoE: Tak Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af) lub 12 V DC Temperatura pracy: -10 C ~ +50 C 16

17 Obiektyw MP Fujinon 1/3" asferyczny DC megapixelowy, 2,8~12mm F1,4~T360 Kamera wewnętrzna megapikselowa IP SANYO VDC-HD3100P (1 szt.) Kamera SANYO VDC-HD3100P, w kopułowej obudowie wandaloodpornej, wyposażona jest w funkcje automatycznej kontroli wzmocnienia, automatycznego balansu bieli, automatycznej elektronicznej migawki i kompensacji oświetlenia tła (tryb centralny lub wielosegmentowy). Kamera ta jest już zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV, w pomieszczeniu skarg, na parterze przy wejściu głównym, po lewej stronie. Zostanie wykorzystana w projektowanym systemie. 17

18 Specyfikacja techniczna: Przetwornik: 1/3 Progressive Scan CMOS Liczba pikseli: Efektywna: 16: x 1080, 4: x 1712 Rozdzielczość pozioma: Minimalne oświetlenie (czułość): Stosunek sygnał/szum: Obiektyw: Korekcja ostrości: Funkcja kompensacji oświetlenia tła (BLC) : Bilans bieli: Funkcja AGC: Elektroniczna migawka: Sterowanie przysłoną: 1100 linii TV 1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High, kolor) > 50 db (AGC wył.) Wbudowany, zmiennoogniskowy f=3 do 9 mm; F1.2 do 2.1 Mechaniczne wspomaganie ustawień ostrości Tak, MULTI / CENTER / OFF ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent. Możliwość ustawienia poziomu koloru czerwonego i niebieskiego w trybie MWB Normal/Middle/High/Off 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/ Wydłużona migawka: x1, x2, x4, x8, x16, x32 Korekcja gamma: Tak, od 0,45 do 1 Kompensacja apertury: DC On / Off Funkcja Dzień/Noc: - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) : Nazwa kamery: Detekcja ruchu: Tak, 3D DNR Tak, do 16 znaków Detekcja twarzy: - Strefy prywatności: Tak Tak, 8 stref, wybór koloru i stopnia przezroczystości Funkcja kadrowania obrazu: - 18

19 Kompresja obrazu: MJPEG / H.264 Rozdzielczość MJPEG (16:9) : Rozdzielczość MJPEG (4:3) : Rozdzielczość H.264 (16:9) : Rozdzielczość H.264 (4:3) : Jakość obrazu: 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 640x x1712 / 1600x1200 / 1280x960 / 1024x768 / 800x600 / 640x480 / 320x x1080 / 1280x720 / 640x360 / 320x x1200 / 1280x960 / 1024x768 / 640x480 / 320x240 5 poziomów kompresji Ilość klatek: Max 25 obrazów / sek. (1920 x 1080) Ilość jednoczesnych strumieni wideo 2 Metoda kompresji audio: - Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP Maksymalna ilość użytkowników: Max: 20 Zabezpieczenia: Wyjście monitorowe: Podstawowa autoryzacja (ID/hasło), obsługa SSL (tylko obraz), filtrowanie adresów IP Wyjście kompozytowe (jedynie w celu konfiguracji) Wejście karty SD: - Wejście sieciowe: 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) Wejście/wyjście alarmowe: 2/2 Wejście/wyjście audio: - Temperatura pracy: Temperatura przechowywania: Zasilanie: Od -10 C do +50 C / od - 30 C do 50 C (z opcjonalną grzałką VA-60H) Od -20 C do +70 C 24 VAC ±10%, VDC, PoE (IEEE802.3af ) przy zainstalowanej grzałce tylko 24 VAC Pobór mocy: 4,6 W (z grzałka 18 W) Wymiary (śr. x wys.): Waga: 146 x 94 mm 770 g 19

20 Kamera zewnętrzna typu WTC-8343 (2 szt.) Kamera tego typu jest już zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV w 26 miejscach. Dwie kamery (KAM 12 i KAM13), obserwujące dziedziniec od ul. Ładysława, zostaną wykorzystana w projektowanym systemie. Specyfikacja: 20

21 Obiektyw AI/DC 2,8-12mm 1090/546 (2 szt.) Obiektyw ten zostanie wykorzystany przy kamerach KAM 12 i KAM 13. Specyfikacja: Obudowa NVH-300H wraz z uchwytem do kamer zewnętrznych (27 szt.) Obudowa ta jest zainstalowana w obecnym systemie telewizji CCTV w 27 miejscach. Zostanie wykorzystana do wszystkich kamer zewnętrznych projektowanego systemu. 21

22 Specyfikacja techniczna: Zewnętrzna, wraz z uchwytem, z przepustem Typ: kablowym aluminium z dodatkowym wzmocnieniem, kolor Materiał obudowy: szary, Wymiary zew. (mm): 150 (szer.) x 125 (wys.) x 415 (dł.) Wymiary wew. użytkowe (mm): 100 (szer.) x 60 (wys.) x 230 (dł.) Grzałka: tak Osłona przeciwsłoneczna: tak Zasilanie: 230 VAC Klasa szczelności : IP 67 Szafa TRITON DELTA S 19"/42U/800x900 ( 1 szt.) Szafa ta jest umieszczona w pomieszczeniu technicznym, w garażu. Zostanie wykorzystana w projektowanym systemie. Umieszczony w niej będzie serwer rejestracji, UPS oraz switch 48- portowy. Parametry techniczne: Wysokość wewnętrzna: Wysokość: Szerokość: Głębokość: Masa netto: Dodatkowe informacje: 42 U 1970 mm 800 mm 900 mm kg Perfekcyjne rozwiązanie wobec wysokich wymagań. Wytrzymałość konstrukcji dostosowana do ciężkiego ładunku wypełniającego całą pojemność. Kamera zewnętrzna typu BASLER BIP C-DN (2 szt.) (opis i parametry poniżej) 22

23 Elementy wybrane do systemu: Kamera zewnętrzna Basler BIP c-dn ( 22 szt.) Kamera IP Basler BIP c-DN może korzystać z czasu rzeczywistego klatek (25 kl./s), w rozdzielczości 2 megapikseli. Kamera ta jest odpowiednia, gdy potrzebujemy wysokiej wydajności oraz optymalnej wierności kolorów w słabym świetle. Jej światowa technologia migawki w czasie rzeczywistym sprawia, że funkcja wyzwalania tej kamery jest idealnym rozwiązaniem. Kamera ta zostanie zainstalowana w 24 miejscach, w obudowach obecnego systemu telewizji CCTV, na ścianach zewnętrznych obiektu NIK. Uwaga: Istnieje możliwość wyboru innej kamery CCD pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w specyfikacji. Specyfikacja techniczna: Przetwornik obrazu: matryca CCD, 1/2 Rozdzielczość przetwornika: 1600 x 1200 Czułość: 0.4 lx/f=1.4 Elektroniczna migawka: Automatyczna/od 1s do 1/30000s Wydłużona migawka (DSS) : 1/30s do 1s ARW (AGC) : Automatyczna/od 0 db do 30 db Balans bieli: 7 trybów Kompensacja jasnego tła (BLC) : włączona/wyłączona Synchronizacja: wewnętrzna Redukcja migotania: 50Hz/ 60 Hz/wyłączona Strefy prywatności: Siatka 32x24 Dodatkowe funkcje: obrót obrazu o 180, obszar przetwarzania (AOI) Automatyczna przysłona: D Mocowanie obiektywu: CS Ustawienia obrazu: ostrość, nasycenie, gamma Kompresja wideo: H.264/MPEG-4/M-JPEG 23

24 Rozdzielczość: Wejścia alarmowe: Wyjścia alarmowe: Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - FTP: Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe - Wyjście alarmowe: Tryb wielostrumieniowy: Funkcje przed-alarmu i po-alarmu: Prędkość przetwarzania: Format zapisywanego obrazu: Liczba jednoczesnych połączeń sieciowych: Porty zewnętrzne Detekcja ruchu: Synchronizacja czasu: Wspierane protokoły: Autoryzacja hasłem: Zasilanie PoE: Zasilanie: Pobór mocy: od 160 x 120 do 1600 x 1200 (skalowalna) 3 porty konfigurowalne jako wejście/wyjście alarmowe 3 porty konfigurowalne jako wejście/wyjście alarmowe (wyjścia typu otwarty kolektor 24VDC) wysyłanie pliku TXT, JPEG wyzwalane przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego zapis pliku TXT, JPEG na serwerze FTP, wyzwalany przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego Impuls od 1 do s wyzwalany przez użytkownika lub detekcją ruchu lub aktywacją wejścia alarmowego 3 strumienie nagrywanie przed-alarmowe po-alarmowe z możliwością regulacji rozmiaru bufora do 25 obr./s dla M-JPEG do 25 obr./s dla MPEG-4 do 25 obr./s dla H.264 JPEG 7 1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s, 8 pinowy terminal: DC Power in/out, RS-485, Digital I/O Sprzętowa automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP HTTP, FTP, NTP, DHCP, UDP, TCP/IP, RTP, RTSP, RTCP, ICMP, ARP, SMTP, IGMP, ZEROCONF, QoS Layer3, hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji tak od 12 do 24 VDC 4.6 W dla 12 VDC Temperatura pracy: 0 C ~ 50 C 24

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny. Zakres zamówienia

Opis Ogólny. Zakres zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MPTI Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ESOK i INTERNET ARCHITEKTURA WNĘTRZ - wytyczne techniczne i wykonawcze BRANŻA: Studio Projektowe Atoato. Agnieszka Pasieka-Adamek

SYSTEM ESOK i INTERNET ARCHITEKTURA WNĘTRZ - wytyczne techniczne i wykonawcze BRANŻA: Studio Projektowe Atoato. Agnieszka Pasieka-Adamek Studio Projektowe Atoato Agnieszka Pasieka-Adamek ul. Zwierzyniecka 3/5 60-813 Poznań PROJEKT WYKONAWCZY TOM 6 ZESZYT 2 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO/INWESTYCJI: ROZBUDOWA OBIEKTU PŁYWALNI w Obornikach o nowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo