SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) lub , faks.: (14) adres strony internetowej: adres poczty elektronicznej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: CM-5/81 /14/ZP pod nazwą: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych Przetarg nieograniczony o wartości poniżej euro Tryb udzielania zamówienia: Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1 oraz art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji PZP.

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie Plac Dworcowy 6, Tarnów 1.2. Telefon: Faks: Strona internetowa: Godziny urzędowania: we wszystkie dni robocze od godziny 7:00 do godziny 14:35 2. Finansowanie przedmiotu zamówieniu 2.1. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych Zamawiającego 3. Tryb postępowania 3.1. Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 PZP. 4. Opis przedmiotu zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby: Centrum Medycznego KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie, Plac Dworcowy 6, Tarnów 4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Dostawę wraz z instalacją sprzętu komputerowego zgodnie z Załącznikiem Nr 9; Dostawę wraz z instalacją bezterminowej licencji oprogramowania bazy danych ORACLE wersja 10g/11g na procesor (wraz 12 miesięcznym prawem do aktualizacji). Baza danych ORACLE zostanie zainstalowana na serwerze opisanym w Załączniku Nr 9 (serwer 2 procesorowy) i będzie przeznaczona do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego modułem ambulatoryjnym KS-SOMED (produkcji KAMSOFT S.A.); Przeniesienie bazy danych aplikacji ambulatoryjnej KS-SOMED z obecnego serwera na nowy serwer wraz z zapewnieniem ciągłości pracy użytkowników. Baza danych aplikacji KS-SOMED zostanie zainstalowana na dostarczonym motorze bazy danych ORACLE; Dostawę bezterminowych licencji oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej (zwany dalej SZARA) w zakresie modułów: - Finanse Księgowośd z modułem Koszty 4 stanowiska - Ewidencja Majątku Trwałego 1 stanowisko - Kadry-Płace dla 300 zatrudnionych (minimum 2 stanowiska) Dostawę wraz z instalacją bezterminowej licencji oprogramowania bazodanowego licencja na procesor(y) (wraz 12 miesięcznym prawem do aktualizacji), z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne SZARA, na dostarczonym serwerze opisanym w Załączniku Nr 9; Dostawę oprogramowania systemowego niezbędnego dla zaoferowanego rozwiązania aplikacyjnego SZARA i oprogramowania KS-SOMED; Wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego SZARA w zakresie zgodnym: z punktem z punktem 7 załącznika nr 7 do SIWZ z załącznikiem Nr 8 do SIWZ w środowisku bazodanowym wymienionym w pkt Szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi oraz administracji oprogramowania SZARA zgodnie z punktem 7 załącznika nr 7 do SWIZ; Bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania SZARA przez okres 12 miesięcy od daty zakooczenia wdrożenia; Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z punktem nr 4 i punktem nr 8 załącznika nr 7 do SIWZ; Ciągłą adaptację do wymogów prawa oprogramowania SZARA, oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji; 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załącznik nr 7 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ; załącznik nr 8 pn. Minimalne wymagania funkcjonalne stawiane systemowi ; 2

3 załącznik nr 9 pn. Minimalne wymagania funkcjonalne sprzętu komputerowego ; 4.4. Dodatkowe uwagi: Miejsce dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego: Centrum Medyczne KOL- MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie, Plac Dworcowy 6, Tarnów ; Prace muszą byd prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą przychodni, mając na uwadze szeroko rozumiane dobro pacjentów przychodni; Obsługa infrastruktury informatycznej powinna zapewniad utrzymanie urządzeo i instalacji w należytym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalną sprawnośd, ciągłośd pracy, bezpieczną eksploatację przy zachowaniu wymagao producentów oraz ogólnie obowiązujących przepisów oraz norm; W zakresie prowadzonych prac Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności naprawy, wymiany lub rozbudowy elementów niezbędnych do prawidłowego działania systemu; Wykonawca zapewni ciągłośd pracy systemu; Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zakresu prac w sposób ciągły; Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie przez Zamawiającego z zintegrowanego systemu informatycznego i dokumentacji do tego systemu; Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na instalację, uruchomienie, aktualizację, konfigurację i poprawną pracę zintegrowanego systemu informatycznego w zakresie funkcjonalnym ujętym w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ, przez 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru koocowego; Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na instalację, uruchomienie, aktualizację, konfigurację i poprawną pracę oprogramowania systemowego i bazodanowego oraz oprogramowania stacji roboczych i oprogramowania dodatkowego w zakresie ujętym w SIWZ, przez 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru koocowego; 4.5. Główny przedmiot: CPV: pakiety oprogramowania medycznego pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne systemy baz danych różny sprzęt komputerowy usługi szkolenia personelu usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 4.6. W celu potwierdzenia, że oferowany przez wykonawcę sprzęt oraz oprogramowanie odpowiada wymogom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, do oferty wykonawca winien dołączyd wypełniony załącznik nr 8 do SIWZ pn. Minimalne wymagania funkcjonalne stawiane systemowi W celu przygotowania prawidłowej oferty zaleca się przyjazd do siedziby Zamawiającego w celu zapoznania się z istniejącą strukturą organizacyjną oraz infrastrukturą telekomunikacyjną. 5. Oferty częściowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna 5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 6. Zamówienia uzupełniające 6.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo uzupełniających. 7. Informacje o ofercie wariantowej 7.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Termin realizacji zamówienia 8.1. Termin wykonania zamówienia: do dnia roku, z podziałem na trzy etapy: 1. Etap I: dostawa sprzętu komputerowego z wymaganymi licencjami, instalacja bazy danych ORACLE, instalacja bazy danych dla oprogramowania aplikacyjnego SZARA, przeniesienie aplikacji KS-SOMED na nowy serwer, uruchomienie KS-SOMED w nowym środowisku - w terminie 6 tygodni od podpisania umowy. 2. Etap II: Instalacja oprogramowania aplikacyjnego SZARA, uruchomienie, wdrożenie wraz ze szkoleniem od dnia do dnia , zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prac. 3. Etap III: Weryfikacja przeprowadzonych prac oraz funkcjonalności programu. Wymagana obecnośd pracowników Wykonawcy przy pierwszych operacjach pracowników Zamawiającego, typu: zamykanie miesiąca księgowego, rozliczenie kosztów, sporządzenia list płac, raportowanie do programu Płatnik. Od 3

4 dnia do dnia r., zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem prac. 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków 9.1. O zamówienie mogą się ubiegad wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy (3) dostawy oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej obejmującej co najmniej moduły: Finanse Księgowośd, Finanse Księgowośd Koszty, Ewidencja Majątku Trwałego, Kadry-Płace w placówce opieki zdrowotnej wraz z jego instalacją oraz wdrożeniem, dostawą sprzętu komputerowego, bazy danych zrealizowane w ramach odrębnych umów, o wartości nie mniejszej niż zł., brutto każda z dostaw; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj. dysponuje co najmniej: jedną osobą posiadającą certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny w stopniu podstawowym, która uczestniczyła w minimum jednym wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części administracyjnej dla podmiotu leczniczego na stanowisku kierownika projektu, która to osoba będzie bezpośrednio przed Zamawiającym odpowiadała za realizację zamówienia; trzema osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj.: stosowne zaświadczenie/certyfikat producenta oferowanego oprogramowania aplikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje w zakresie instalacji, wdrożenia, szkolenia i serwisu oraz 3 letnie doświadczenie w dziedzinie instalacji, wdrożenia, szkolenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego; 9.2. Oprócz warunków wskazanych w pkt 9.1 SIWZ, w postępowaniu mogą wziąd udział jedynie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 PZP Sprawdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 9.1 SIWZ oraz warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 24 ust. 1 PZP zostanie dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych oświadczeo i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia. 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyd wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP do oferty należy załączyd następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców dostaw wskazanych w wykazie, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie - wzór druku wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt SIWZ; Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyd: 1) W przypadku, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 2) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert w formie określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane; W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania Zamawiającego, do oferty należy załączyd następujące dokumenty: 4

5 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, iż Wykonawca jako świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego spełnia wymogi jakościowe co najmniej w zakresie instalacji i wdrożenia systemów informatycznych oraz świadczenia usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny; Pozytywną opinię biegłego rewidenta dotyczącą zgodności oferowanego modułu finansowoksięgowego z ustawą o rachunkowości z dnia r. oraz prawem podatkowym; Nośnik zawierający obrazy dysków dla środowiska wirtualnego z zawartą pełną konfiguracją oferowanych modułów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty, a ich oferta nie została odrzucona lub nie zostali wykluczeni z prowadzonego postępowania, na prezentację oferowanego oprogramowania dziedzinowego w celu weryfikacji zapisów oferty, na następujących warunkach: a. Podczas prezentacji systemu Zamawiający dokona weryfikacji wybranych przez siebie wymagao i parametrów wymaganych wykazanych w niniejszej SIWZ. W każdej z ofert zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalnośd: wybrane funkcje z parametrów wymaganych, za wyjątkiem funkcji dot. integracji systemu ambulatoryjnego Zamawiającego z dostarczanym systemem administracyjnym SZARA; b. Prezentacja musi byd przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych. W trakcie prezentacji Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania oceni zgodnośd z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji; c. Prezentacja odbędzie się wyłącznie z wykorzystaniem dołączonej do oferty próbki (płyty DVD lub Blue-ray) z zainstalowanym (na maszynach wirtualnych klienta i serwera) oprogramowaniem dziedzinowym z uwzględnieniem oferowanych modułów opisanych w Załączniku Nr 8. Moduły te muszą byd przygotowane w taki sposób, aby podczas prezentacji Wykonawca mógł zaprezentowad wybrane funkcje z parametrów wymaganych, za wyjątkiem funkcji dot. integracji systemu ambulatoryjnego Zamawiającego z dostarczanym systemem administracyjnym SZARA ; d. Wykonawca zobowiązuje się uruchomid wirtualne środowisko na komputerze dostarczonym przez Wykonawcę na potrzeby prezentacji; e. Próbka musi zawierad również oprogramowanie niezbędne do instalacji środowiska wirtualnego; Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt i SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzieo, w którym opublikowano ogłoszenie w Biuletynie Zamówieo Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP do oferty należy załączyd następujące dokumenty: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP; Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5

6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do SIWZ; Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 10.5 SIWZ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, niniejszy dokument winien byd wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, niniejszy dokument winien byd wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Niniejszy dokument winien byd wystawiony odpowiednio w terminie wskazanym odpowiednio w pkt , i SIWZ Stosownie do 6 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania muszą ustanowid Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodnośd z oryginałem wszystkich dokumentów pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikad z umowy lub z innej czynności prawnej, mied formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikad z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, konsorcjum przedstawi umowę regulującą współpracę Wykonawców tworzących konsorcjum wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z liderem konsorcjum Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniad następujące wymagania: 1) musi byd zgodna z postanowieniami SIWZ; 2) sposób składania oświadczeo i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej: a) dokumenty wspólne, takie jak: - oferta, - wykaz wykonanych dostaw oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, - oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy, - informacja bankowa 6

7 - polisa OC podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. b) oświadczenia i dokumenty, takie jak: - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, - odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa każdy z partnerów konsorcjum. 12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 13. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta musi spełniad następujące wymogi: Wykonawca może złożyd tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej; Treśd oferty musi odpowiadad treści SIWZ; Oferta musi byd podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikad z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyd pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa; Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostad wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy i dołączone do oferty; We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej wykonawcy; Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 PZP; Forma oferty: Oferta musi byd sporządzona w języku polskim, mied formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyd do formatu A4; Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą byd dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie; Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mied formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadad co do treści wzorom załączonym do SIWZ; Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą byd parafowane przez wykonawcę; Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą byd przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodnośd z oryginałem kopii. Zgodnośd z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi byd potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy; Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości; Na zawartośd oferty składa się: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; Wypełniony i podpisany Formularz oferty cenowej - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; Wypełnione i podpisane oświadczenia oraz dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ; Wypełniony i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ, pn MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE STAWIANE SYSTEMOWI ; Wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ, pn. MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ; Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru; 7

8 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; Nośnik zawierający obrazy dysków dla środowiska wirtualnego z zawartą pełną konfiguracją oferowanych modułów; Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą byd podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. Z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa, przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one byd poświadczone za zgodnośd z oryginałem przez osoby upoważnione Poświadczenie za zgodnośd z oryginałem winno byd sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodnośd z oryginałem), w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodnośd z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyd stosowne pełnomocnictwo. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartośd gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny byd przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zamawiający ma prawo badad skutecznośd zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r. sygn. III CZP 74 /05). 14. Opis sposobu udzielania wyjaśnieo do treści SIWZ oraz informacje o przekazywania oświadczeo i dokumentów Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnieo na zapytania związane z treścią SIWZ, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienid treśd SIWZ. Dokonaną zmianę przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (WWW.) Zmiany SIWZ są każdorazowo wiążące dla wykonawców Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu albo poczty elektronicznej Wykonawca może zwracad się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ kierując swoje zapytania: pisemnie na adres: Centrum Medyczne KOL-MED. spzoz w Tarnowie, Plac Dworcowy 6, Tarnów faxem na nr: Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faxu lub poczty elektronicznej, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeo, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 PZP, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyd (złożyd/uzupełnid) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą, tj. w formie pisemnej. 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: W sprawach organizacyjnych: Lidia Lech, faks Tel W sprawach technicznych: Mateusz Śliwa, faks Tel

9 16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy złożyd w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie, budynek B, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia roku do godziny Ofertę należy umieścid w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Kopertę (paczkę) należy opisad następująco: Oferta na wykonanie zadania pn.: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych Numer sprawy: Nie otwierad przed dniem: r. godz Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścid nazwę i adres wykonawcy Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty Wykonawca może wprowadzid zmiany lub wycofad złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą byd złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyd dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyd napisem zmiana nr Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez wykonawcę. Wycofanie należy złożyd w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyd dopiskiem WYCOFANIE. 18. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w dniu roku o godzinie Zwrot oferty bez otwierania Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci wykonawcy bez otwierania. 20. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 21. Opis sposobu obliczenia ceny Ceną oferty jest ryczałtowa łączna kwota brutto wymieniona w Formularzu ofertowym (w cenie ofertowej należy uwzględnid należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami) Wykonawca poda cenę w sposób określony w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), wyliczoną na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ Przy obliczeniu ceny oferty należy posłużyd się Formularzem oferty cenowej (załącznik nr 2 do SIWZ), w którym należy wyszczególnid we wszystkich pozycjach dla danego produktu: cenę jednostkową netto, wartośd netto oraz wartośd brutto. Wyszczególnione w niniejszym formularzu ceny jednostkowe są cenami stałymi (ryczałtowymi), obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy Cena oferty wybranej obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w rozdziale 4 SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach nr 7-9 do SIWZ Ponadto cena oferty musi zawierad wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonad przedmiotu zamówienia (również ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę), w szczególności w cenie należy uwzględnid wszelkie dodatkowe koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu umowy Podana w ofercie cena (w tym ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu oferty cenowej wykonawcy) musi byd wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglid w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglid w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglid w górę. 22. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 9

10 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr Nazwa kryterium Waga 1 Cena oferty - C 100 % Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów: 1. Kryterium: CENA OFERTY - C C= ( Cmin : Cb) x 100 gdzie: Cmin - najniższa oferowana cena ofertowa Cb - cena badanej oferty Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny zgodnie z w/w podanym sposobem Oceny ostatecznej ofert. 23. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w pkt 22 SIWZ Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą ilośd punktów zgodnie z kryterium określonym w pkt 22 SIWZ. 24. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostad dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jak najkorzystniejsza doręczy zamawiającemu poniższe dokumenty lub oświadczenia: oświadczenie wykonawcy, że oferowany sprzęt posiada deklarację zgodności dla sprzętu komputerowego, o której mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 138, poz. 935 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt SIWZ; certyfikat zgodności CE (wymagane jest dołączenie certyfikatów w języku polskim, a nie tylko oświadczenie o zgodności producenta, importera lub dostawcy sprzętu) dla następującego sprzętu: serwerów i zasilaczy awaryjnych. Dla pozostałego sprzętu wykonawca jest zwolniony od przedstawienia deklaracji zgodności, jeżeli zaoferowany sprzęt komputerowy spełnia warunki oznakowania CE i jest tym znakiem oznaczony. Wykonawca oferujący taki sprzęt jest jednak zobowiązany dołączyd pisemne oświadczenie o tym, że oferowany sprzęt spełnia warunki oznakowania CE i jest tym znakiem oznaczony; Oświadczenie wykonawcy, że posiada porozumienie/umowę z producentem/ami serwerów i zasilaczy awaryjnych, że w przypadku nie wywiązywania się przez niego z obowiązków gwarancyjnych i serwisowych, producent/ci przejmie/mą na siebie wszelkie zobowiązania umowne związane z obowiązkami gwarancyjnymi i serwisowymi; Wykaz osób, które będą uczestniczyd w wykonaniu Zamówienia, wraz ze wskazaniem posiadanych przez nie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantowad uczestnictwo niżej wymienionych osób: jedną osobą posiadającą certyfikat zarządzania projektami, np. IPMA, PMP, Prince 2 lub równoważny w stopniu zawansowanym, która uczestniczyła w minimum jednym wdrożeniu systemu informatycznego w zakresie części dla ZOZ na stanowisku kierownika projektu, która to osoba będzie bezpośrednio przed zamawiającym odpowiadała za realizację zamówienia, trzema osobami posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj.: stosowne zaświadczenie/certyfikat producenta oferowanego oprogramowania aplikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje w zakresie instalacji, wdrożenia, szkolenia i serwisu oraz 3 letnie doświadczenie w dziedzinie instalacji, wdrożenia, szkolenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego, 10

11 Dokonanie zmiany wskazanych osób w trakcie trwania umowy na inne jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem, że nowa osoba będzie posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Dokumenty, które potwierdzą, że zaoferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie aplikacyjne posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że odpowiadają normom: ISO 9001:2008 lub równoważny (dla producenta oprogramowania aplikacyjnego oraz sprzętu komputerowego), Deklaracja zgodności znak CE (dla sprzętu komputerowego), TCO 99 lub równoważny (dla zaoferowanych monitorów) Zaniechanie przedłożenia Zamawiającemu wyżej wskazanych dokumentów lub oświadczeo w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie jednoznaczne z odmową podpisania umowy z winy wykonawcy. 25. Umowa Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej zabezpieczeniem służy pokryciu roszczeo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Przed podpisaniem umowy, wykonawca uzgodni z Zamawiającym formę wniesienia wymaganego zabezpieczenia Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może byd wniesione wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniężnej; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; W wypadku udzielenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi byd gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów udzieloną tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeo Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeo Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania Umowy oraz udzielonej rękojmi i gwarancji Gwarancja, o której mowa w pkt 26.5, winna zawierad następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie siedzib; określenie wierzytelności, która ma byd zabezpieczona gwarancją; kwotę gwarancji; termin ważności gwarancji; zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu: niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących wyłącznie po stronie wykonawcy, nienależytego wykonania umowy W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miał prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu, co ujęte zostanie w treści gwarancji Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca Postanowienia o których mowa w pkt od 26.5 do 26.8 SIWZ odnoszą się również do poręczeo bankowych lub poręczeo spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 11

12 poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeo udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacid przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: W przypadku pozostałych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (innych niż pieniężna) oryginał dowodu wniesienia należytego zabezpieczenia należy zdeponowad w siedzibie Zamawiającego Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy W przypadku należytego wykonania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zwrócid lub zwolnid zabezpieczenie w następujący sposób: % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przez wykonawcę przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru koocowego, % kwoty zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeo z tytułu rękojmi za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 27. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówieo publicznych Środki ochrony prawnej (art g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieśd szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówieo publicznych. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Prawa zamówieo publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodnośd z przepisami PZP, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego; Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ( Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt SIWZ Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowad Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynnośd albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w PZP dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt 27.8 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 27.4 SIWZ Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP (faksem lub pocztą elektroniczną) albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 12

13 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowieo SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówieo Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt i pkt SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieo specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Przystąpienie do postępowania odwoławczego następuje na warunkach określonych w art. 185 PZP Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli PZP nie stanowi inaczej Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem Skarga powinna czynid zadośd wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierad oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 28. Podwykonawstwo Wykonanie zamówienia może byd powierzone podwykonawcom Podwykonawca musi posiadad uprawnienia niezbędne do realizacji powierzonej mu części przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom Wskazanie niniejszego podwykonawcy nastąpi w Formularzu ofertowym. 29. Wykaz załączników Formularz ofertowy - wzór druku załącznik nr 1, Formularz oferty cenowej - wzór druku załącznik nr 2, Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP - wzór druku załącznik nr 3, Wykaz dostaw - wzór druku załącznik nr 4, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy - wzór druku załącznik nr 5, Wzór umowy załącznik nr 6, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7, Minimalne wymagania funkcjonalne stawiane systemowi załącznik nr 8, Minimalne wymagania funkcjonalne sprzętu komputerowego załącznik nr Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik Nr 10 Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniad treści załączników. 13

14 Załącznik nr 1... ( pieczęd wykonawcy ) FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY *) Dane dotyczące wykonawcy: Ja / My, niżej podpisany / i **) działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa wykonawcy )... ( adres siedziby wykonawcy ) REGON: NIP: Numer faksu: ( )... Dane dotyczące Zamawiającego: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie, Plac Dworcowy 6, Tarnów Zobowiązania wykonawcy: W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, składam /y **) ofertę na zadanie pod nazwą: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych Numer sprawy: i oferuję /my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ za: 1. Ryczałtową cenę brutto... zł (z pod. VAT) słownie:... zł.) 2. Oświadczam /my **), że podana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wynika z podsumowania cen jednostkowych wszystkich produktów wyszczególnionych w Formularzu oferty cenowej wykonawcy, który stanowi załącznik do niniejszego Formularza ofertowego, 3. Termin wykonania zamówienia: do dnia roku z zastrzeżeniem, że certyfikowane szkolenie Administratorów odbędzie się i zostanie w całości zakooczone w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. 4. Termin płatności: 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury VAT do Zamawiającego, po każdym z wykonanych etapów. 5. Oświadczam, że zapewnię: a) pełną funkcjonalnośd systemu (również po zmianie przepisów) poprzez bezpłatne usuwanie błędów w 14

15 oprogramowaniu SZARA przez okres 12 miesięcy od daty zakooczenia wdrożenia (protokół odbioru koocowego). b) bezpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania SZARA przez okres 12 miesięcy od daty zakooczenia wdrożenia (protokół odbioru koocowego), c) ciągłą adaptację do wymogów prawa oprogramowania SZARA, oraz wprowadzanie zmian do dokumentacji, 6. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt serwerowy, macierz, automat do backupu przez okres 36 miesięcy od daty dokonania odbioru sprzętu(on site) z gwarantowanym czasem naprawy do kooca kolejnego dnia roboczego, oraz na pozostały sprzęt zgodnie z gwarancją producenta (min. 24 miesiące od daty dokonania odbioru sprzętu). W takim samym zakresie i na taki sam okres Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi z wady. 7. Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców **)... ( zakres prac powierzony podwykonawcom ) 8. Oświadczam /y, że uważam /y się związany /i niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ **). 9. Oświadczam /y, że zapoznałem /liśmy się z treścią wzoru umowy i akceptujemy jego treśd **). 10. W przypadku wygrania postępowania podpiszę/my umowę na warunkach określonych w SIWZ w terminie wskazanym przez Zamawiającego **). 11. Ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach i obejmuje następujące załączniki***): 1) 2) 3). 4)...., dnia Podpis i pieczęd osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. *) należy wypełnid **) niepotrzebne skreślid ***) wskazad, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 15

16 ... ( pieczęd wykonawcy ) Załącznik nr 2 Formularz oferty cenowej wykonawcy Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych Cena ryczałtowa w wysokości: zł netto, wartośd podatku VAT,.. brutto, (słownie zł) z tego: I ETAP - Serwer wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym za kwotę. zł netto, wartośd podatku VAT, zł brutto (słownie zł) - instalacja za kwotę. zł netto, wartośd podatku VAT, zł brutto (słownie zł) II ETAP - oprogramowanie za kwotę. zł netto, wartośd podatku VAT, zł brutto (słownie zł) - usługi wdrożeniowe za kwotę. zł netto, wartośd podatku VAT, zł brutto (słownie zł) - usługi szkoleniowe za kwotę. zł netto, wartośd podatku VAT, zł brutto (słownie zł) III ETAP - usługi wdrożeniowe za kwotę. zł netto, wartośd podatku VAT, zł brutto (słownie zł)..., dnia Podpis i pieczęd osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 16

17 ... ( pieczęd wykonawcy ) Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art. 22 ust. 1 *) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH Ja / My, niżej podpisany / i **)... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa wykonawcy )... ( adres siedziby wykonawcy ) Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) spełniam /y **) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych Numer sprawy: w zakresie: 1. posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia Podpis i pieczęd osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. *) należy wypełnid **) niepotrzebne skreślid 17

18 ... ( pieczęd wykonawcy ) Załącznik nr 4 WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW na potwierdzenie *) warunku udziału, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) PZP Ja / My, niżej podpisany / i **)... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa wykonawcy )... ( adres siedziby wykonawcy ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych Numer sprawy: OŚWIADCZAM /Y *), ŻE wykonałem / wykonaliśmy *), następujące DOSTAWY: Odbiorca dostaw Zakres dostaw (zgodnie z warunkiem opisanym w pkt SIWZ) początek (data) Czas realizacji koniec (data) Wartośd dostaw (zamówienia) z podatkiem VAT (brutto) [PLN] UWAGA wykonawca jest zobowiązany dołączyd do wykazu dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie...., dnia... *) należy wypełnid **) niepotrzebne skreślid... Podpis i pieczęd osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. 18

19 ... ( pieczęd wykonawcy ) Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w trybie art. 24 ust. 1*) USTAWY PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH Ja / My, niżej podpisany / i **)... działając w imieniu i na rzecz:... ( pełna nazwa wykonawcy )... ( adres siedziby wykonawcy ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych Numer sprawy: będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam /y **), że wyżej wskazany wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności nie zachodzą w stosunku do wykonawcy okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Wszystkie informacje, złożone dokumenty i oświadczenia są zgodne z prawdą...., dnia Podpis i pieczęd osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu. *) należy wypełnid **) niepotrzebne skreślid 19

20 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Na Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową i oprogramowaniem bazodanowym, oprogramowania części szarej: kadrowo-płacowe, finanse i księgowośd, koszty, ewidencja środków trwałych dla Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie, Plac Dworcowy 6, Tarnów W dniu... roku w. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora a z siedzibą w...,wpisaną/ym do rejestru KRS, prowadzonego przez... pod numerem...,krs..., wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym nr NIP..., REGON.., reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) strony postanawiają: 1. Przedmiot Umowy 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego oraz dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na potrzeby Zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralna częśd niniejszej umowy. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. dostawę bezterminowych licencji oprogramowania aplikacyjnego w zakresie: modułów: - Finanse Księgowośd z modułem Koszty 4 stanowiska - Ewidencja Majątku Trwałego 1 stanowisko - Kadry-Płace dla 300 zatrudnionych (minimum 2 stanowiska) bezterminowych licencji oprogramowania bazodanowego (licencja na użytkownika), z którym w sposób bezproblemowy będzie współpracowało oprogramowanie aplikacyjne 2.2. wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w zakresie zgodnym z SIWZ wraz z oprogramowaniem bazodanowym wymienionym w SIWZ, 2.3. przeniesienie danych z obecnie użytkowanego oprogramowania zgodnie z pkt. nr 9 załącznika nr 7 do SIWZ, 2.4. szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi oraz administracji oprogramowania, 2.5. świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 1. Termin realizacji zamówienia do roku, 2. Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy 2. Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego, adres: Pl. Dworcowy 6, Tarnów. 3. Zasady świadczenia przedmiotu umowy 1. Poszczególne prace będą podlegały odbiorowi zgodnie niniejszą Umową i SIWZ. 2. Prace muszą byd prowadzone w sposób niekolidujący z działalnością leczniczą placówki, mając na uwadze szeroko 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:11702-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243914-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Systemy i serwery informacyjne 2014/S 136-243914 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.pulawy.pl Puławy: Adaptacja pomieszczeo pod nowoczesną aparaturę badawczą - prace branży budowlanej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Pieśni i Tańca Lublin im. W. Kaniorowej ul. I Armii Wojska Polskiego 3 20-078 Lublin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Leasing operacyjny 1 sztuki fabrycznie nowego autokaru, rok produkcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 1 z 5 2015-11-27 16:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo