Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW WSTĘP PODSTAWA FORMALNA ZAŁOśENIA WSTĘPNE STAN OBECNY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU PROJEKT MODERNIZACJA GŁÓWNEGO CENTRUM MONITOROWANIA BUDOWA LOKALNEGO CENTRUM MONITOROWANIA MODERNIZACJA STACJI BAZOWEJ BUDOWA PUNKTÓW KAMEROWYCH PROJEKT LOGICZNY CZĘŚĆ RADIOWA ZALECENIA I NORMY RYSUNKI KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ KARTY UZGODNIEŃ ZALECANY WYKAZ PRAC DO REALIZACJI NA OBECNYM ETAPIE MODERNIZACJI KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW OŁBIN UL. RYDYGIERA 46/48, DLA POTRZEB UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM NADZORU NAD MONITORINGIEM DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA SYSTEMU MONITOROWANIA WIZYJNEGO CCTV MIASTA WROCŁAWIA NA OBSZARZE WSPARCIA (40 KAMER)...74 Indeks tabel Tabela 1: Lokalizacja punktów kamerowych na obszarze Wsparcia... 9 Tabela 2: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego Tabela 3: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Tabela 4: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Tabela 5: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Tabela 6: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego Tabela 7: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Tabela 8: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Tabela 9: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Tabela 10: Bilans pobieranej mocy przez stanowisko operatorskie Strona 1/74

2 Tabela 11: Bilans pobieranej mocy przez urządzenia zainstalowane w szafie RACK Tabela 12: Bilans pobieranej mocy w punkcie kamerowym (4 kamery) Tabela 13: Bilans pobieranej mocy w punkcie kamerowym (1 kamera) Tabela 14: Zestawienie urządzeń PK01 i PK Tabela 15: Zestawienie urządzeń PK Tabela 16: Zestawienie urządzeń PK Tabela 17: Zestawienie urządzeń PK Tabela 18: Zestawienie urządzeń PK Tabela 19: Zestawienie urządzeń PK Tabela 20: Zestawienie urządzeń PK Tabela 21: Zestawienie urządzeń PK Tabela 22: Zestawienie urządzeń PK Tabela 23: Zestawienie urządzeń PK Tabela 24: Zestawienie urządzeń PK Tabela 25: Zestawienie urządzeń PK Tabela 26: Zestawienie urządzeń PK Tabela 27: Zestawienie urządzeń PK Tabela 28: Zestawienie urządzeń PK Tabela 29: Zestawienie urządzeń PK Tabela 30: Zestawienie urządzeń PK Tabela 31: Zestawienie urządzeń PK Tabela 32: Zestawienie urządzeń PK Tabela 33: Zestawienie urządzeń PK Tabela 34: Nazewnictwo urządzeń Tabela 35: Połączenia między urządzeniami Tabela 36: Adresacja IP, numeracja VLAN-ów Strona 2/74

3 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW Spis skrótów i opisów uŝytych w poniŝszej dokumentacji: 1. PK - Punkt Kamerowy. Punkt Kamerowy tworzy jedna kamera lub kilka kamer CCTV wraz z urządzeniami pomocniczymi i towarzyszącymi. Urządzenia pomocnicze i towarzyszące - zespół urządzeń znajdujących się w PK mających na celu jego prawidłowe i zgodne z wymogami niniejszej koncepcji działanie. 2. GCM główne centrum monitorowania miasta Wrocławia, zlokalizowane w budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Wrocławia przy ul. Strzegomskiej LCM lokalne centrum monitorowania, zlokalizowane w budynkach komisariatów policji. 4. Etap I istniejący system monitorowania wizyjnego dzielnicy Stare Miasto składający się z 35 kamer. 5. Etap II planowana realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata pn. Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia. Produktem niniejszej inwestycji będzie montaŝ 40 kamer wizyjnych na Obszarze Wsparcia. Niniejszy projekt dotyczy realizacji tego etapu. 6. Etap III planowana realizacja inwestycji pn. Integracji systemu monitoringu wizyjnego zarządzanego przez StraŜ Miejską Wrocławia z GCM (Głównym Centrum Monitoringu) zarządzanym przez Wydział Bezpieczeństwa. 7. CCTV (ang. Closed Circuit Television) telewizja w obwodzie zamkniętym, telewizja dozorowa. 8. Okablowanie sygnałowe okablowanie słuŝące transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów elektrycznych - okablowanie niskonapięciowe inne niŝ okablowanie strukturalne i okablowanie zasilające. 9. Okablowanie zasilające - okablowanie obwodów zasilania. 10. FO (ang. Fiber Optic) oznaczenie uŝyte w dokumentacji dla opisu połączeń wykonanych za pomocą techniki światłowodowej. Strona 3/74

4 1 WSTĘP 1.1 PODSTAWA FORMALNA 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE Głównym załoŝeniem projektowanego systemu monitorowania wizyjnego miasta Wrocławia na obszarze Wsparcia, jest zapewnienie moŝliwości nieprzerwanej obserwacji 40 newralgicznych punktów, wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów ze wszystkich kamer. Ponadto projektowany system musi zostać zintegrowany z działającym juŝ systemem monitoringu wizyjnego miasta Wrocławia uruchomionym na obszarze Starego Miasta. ZałoŜono zaprojektowanie całkowicie cyfrowego systemu monitorowania wizyjnego, w którym strumienie wizyjne pochodzące z kamer będą przesyłane do punktów kamerowych poprzez sieć działającą w standardzie Ethernet z wykorzystaniem połączeń miedzianych bądź światłowodowych. W punkcie kamerowym będzie zlokalizowany terminal nadawczy systemu radowego punkt wielopunkt, który poprzez łącze radiowe pracujące na licencjonowanym paśmie częstotliwości prześle dane do stacji bazowej. Następnie ze stacji bazowej dane zostaną przesłane łączem radiowym typu punkt punkt, pracującym na licencjonowanym zakresie częstotliwości do głównego i lokalnego centrum monitoringu. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: przeprowadzoną wizję lokalną, oczekiwania Inwestora co do systemu, dokumentację projektową dla inwestycji System monitorowania wizyjnego CCTV miasta Wrocławia, lipiec, sierpień, wrzesień 2009, dostępne informacje techniczne, dane katalogowe urządzeń. Przeglądu sprzętu i rozwiązań technicznych dokonano pod kątem parametrów technicznych oraz dostępnych technologii, a nie pod kątem konkretnego producenta. Strona 4/74

5 1.3 STAN OBECNY Aktualnie miasto Wrocław posiada system monitoringu wizyjnego CCTV składający się z 35 kamer. Do przesyłania strumieni wizyjnych pochodzących z kamer wykorzystywana jest radiowa platforma przesyłu danych punkt-wielopunkt w standardzie LMDS, pracująca w licencjonowanym paśmie częstotliwości. System monitoringu wizyjnego CCTV miasta Wrocławia składa się z następujących elementów: Główne Centrum Monitorowania zlokalizowane w budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148, Lokalne Centrum Monitorowania zlokalizowane w komisariacie policji przy ul. Trzemeskiej 12, Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane tymczasowo w budynku przy ul. Świdnickiej 53, Stacja Bazowa zlokalizowana na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przy ul. Łowieckiej 24. Komunikacja pomiędzy wymienionymi powyŝej elementami systemu monitoringu wizyjnego a stacją bazową odbywa się z wykorzystaniem radiowej platformy przesyłu danych punkt-punkt, pracującej w licencjonowanym paśmie częstotliwości. Do zarządzania sygnałem wizyjnym zastosowano oprogramowanie firmy BOSCH, tj. Bosch Video Management System 2.XX. 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt modernizacji głównego centrum monitorowania zlokalizowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148, w celu zapewnienia obsługi sygnału wizyjnego pochodzącego łącznie ze 100 kamer, projekt lokalnego centrum monitorowania zlokalizowanego w komisariacie policji Wrocław Strona 5/74

6 Ołbin przy ul. Rydygiera 46, projekt modernizacji Stacji Bazowej w celu zapewnienia obsługi sygnału wizyjnego pochodzącego łącznie ze 100 kamer, projekt 21 punktów kamerowych w lokalizacjach przedstawionych w poniŝszej tabeli. Strona 6/74

7 Strona 7/74

8 2 PROJEKT UWAGA: Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie zakładają, Ŝe inwestycja określona jako Etap III czyli Integracja systemu monitoringu wizyjnego zarządzanego przez StraŜ Miejską Wrocławia z GCM (Głównym Centrum Monitoringu) zarządzanym przez Wydział Bezpieczeństwa została juŝ wykonana i uruchomiona. Inwestor zakłada następującą kolejność realizacji zadań związanych z niniejszą inwestycją: - budowa Lokalnego Centrum Monitoringu, - budowa Głównego Centrum Monitoringu, - budowa radiowego systemu transmisji danych, - budowa punktów kamerowych. 2.1 MODERNIZACJA GŁÓWNEGO CENTRUM MONITOROWANIA W ramach modernizacji głównego centrum monitorowania, zlokalizowanego w budynku przy ul. Strzegomskiej 148, wymagane będą następujące prace: ❿ dostawa i montaŝ kompletnego stanowiska operatorskiego Zakłada się montaŝ stacji roboczej stanowiska operatorskiego o następujących parametrach technicznych: Parametr Opis Procesor Pamięć Karta graficzna Klasy Intel Xeon 3.06 GHz, 8MB cache, FSB 1066QC 6 GB DDR ECC Klasy NVIDIA Quadro GB Dysk 250 GB SATA 7200 Napęd optyczny DVD-RW Strona 8/74

9 System operacyjny Klawiatura, mysz Zasilacz Zasilacz awaryjny UPS interfejs uŝytkownika w języku polskim, klasy Windows USB 475 W MoŜliwość podtrzymania pracy zestawu przez co najmniej 15 minut Tabela 2: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego W przypadku braku fizycznych moŝliwości zainstalowania dwóch kart graficznych w jednej jednostce centralnej spełniającej minimalne wymagania techniczne określone w powyŝszej tabeli dopuszcza się zastosowanie w miejsce jednej z kart graficznych zewnętrznego dekodera strumieni wizyjnych H.264 o minimalnych parametrach nie gorszych niŝ: Wyjścia wizyjne: 1 x HDMI, 1 x DVI Standard: MPEG-4, H.264 (ISO/IEC ) Obsługa do 12 strumieni SD 4CIF Układ obrazu 4:3, 16:9 Interfejs Ethernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 Zewnętrzny dekoder strumieni wizyjnych musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym obrazem wizyjnym. Zakłada się budowę stanowiska operatorskiego wyposaŝonego w stację roboczą z podłączonymi 3 monitorami LCD, których zadaniem będzie odpowiednio: Pierwszy monitor LCD min Wyświetlanie obrazów bieŝących oraz zarejestrowanych z elementami kontroli i zarządzania systemem takimi jak: ❿ podgląd stanów alarmowych w formie tekstowej i/lub ikonowej z PK serwerów zapisu, ❿ wyświetlanie mapy terenu z rozmieszczeniem kamer i innych obiektów (dokumentów Strona 9/74

10 tekstowych i stanów przekaźników, uruchamialnych skryptów alarmowych). Mapa musi mieć moŝliwość powiększania, zmniejszania i przesuwania przez operatora w sposób płynny, ❿ podgląd listy kamer przypisanych do operatora, ❿ podgląd listy układu okien zdefiniowanych (widoku) przez uŝytkownika wraz z kamerami przypisanymi do układu, ❿ podgląd i obsługę wydruków wybranych klatek zapisanych obrazów przy pomocy drukarki, ❿ podgląd i obsługę archiwizacji wybranej sekwencji nagrań przy pomocy wbudowanej lub dołączonej nagrywarki DVD. Drugi monitor LCD min Wyświetlenie obrazów bieŝących w podziale 2x2 (quad), 3x3, 4x4 lub 5x5 ze zmianą układu z poziomu stanowiska operatora. Trzeci monitor LCD min Pełniący rolę monitora operacyjnego do wyświetlania wybranego obrazu z PK w trybie pełnoekranowym, obsługa z poziomu systemowej klawiatury drąŝkowej i z klawiatury komputera, z wyborem dowolnej kamery do wyświetlania jej w trybie pełnoekranowym oraz sterowania kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/przechył/zoom. Zakłada się zastosowanie następujących rozwiązań sprzętowych: Parametr Opis Wielkość ekranu 20 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 280 Kontrast 700 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1600x1200 DVI, VGA Strona 10/74

11 Tabela 3: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Parametr Opis Wielkość ekranu 40 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 700 Kontrast 3000 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1920x1080 DVI, HDMI Tabela 4: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Jako pulpit sterujący kamerami szybkoobrowymi PTZ zakłada się zastosowanie następującego rozwiązania sprzętowego: Parametr Wizualizacja stanu pracy Komunikacja Joystick Sterowanie Opis Wyświetlacz ciekłokrystaliczny USB, RS-232, RS-485 3D Obrót, przechył, zoom Tabela 5: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Ponadto stanowisko operatorskie naleŝy wyposaŝyć w następujące meble: 1. Biurko wykonane z płyty meblowej o grubości 28 mm, na stelaŝu metalowym umoŝliwiającym prowadzenie przewodów w korycie kablowym. W blacie biurka przelotki kablowe, umoŝliwiające wyprowadzenie okablowania, oraz podłączenie innych urządzeń. Blat o Strona 11/74

12 wymiarach o szerokości nie mniejszej niŝ 140 cm, głębokość nie mniejszej niŝ 100 cm. 2. Ergonomiczny fotel obrotowy wyposaŝony w: a) regulowane podłokietniki, b) stabilna podstawa 5-cio ramienna metalowa z aluminium polerowanego na kółkach jezdnych, c) wyprofilowana płyta siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, d) ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dające moŝliwość regulacji stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej, synchroniczna regulacja oparcia i siedziska, e) podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości siedziska, f) fotel musi posiadać mechanizm synchroniczny umoŝliwiający kołyskę, blokowanie w dowolnej pozycji, regulację siły odchylania oparcia, g) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia muszą być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację moŝna było wykonać w pozycji siedzącej, h) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, i) tapicerka z atestem niepalności typu: skóra lub skóra perforowana w kolorach np.: czarny, brązowy /ostateczna kolorystyka tapicerki i stelaŝa do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. 3. PodnóŜek z moŝliwością regulacji pochylenia, wysokości i lokalizacji pod blatem stanowiska a) ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewniająca pełny komfort uŝytkowania i odpoczynek dla stóp, b) musi posiadać regulacje wysokości, c) pochylenie podnóŝka musi być regulowane poprzez nacisk stopy, d) trwała i mocna konstrukcja, e) powierzchnia podnóŝka nie moŝe być śliska, f) podnóŝek musi być wyposaŝony w podkładki antypoślizgowe wykonane z miękkiej gumy, aby nie przesuwał się po podłodze podczas uŝywania. ❿ dostawa i montaŝ macierzy dyskowej iscsi w szafie RACK w pomieszczeniu centrum przetwarzania danych Strona 12/74

13 Zakłada się montaŝ macierzy dyskowej w technologii iscsi o następujących parametrach technicznych: obsługa systemu RAID, moŝliwość zarządzania przez WEB GUI, moŝliwość obsługi transferu danych do 400 Mb/s pochodzącego z max. 256 połączeń iscsi, pojemność dyskowa netto przy RAID-4 min. 36 TB, pozwalająca na zapis strumieni wizyjnych w rozdzielczości 4CIF, w standardzie kompresji H.264, obsługa dysków SATA II, wbudowane interfejsy wej./wyj. 4 x 10/100/1000 GbE, zasilanie 230 V, montaŝ w szafie RACK. ❿ dostawa i montaŝ przełącznika sieciowego klasy CISCO 3560G-24TS w szafie RACK w pomieszczeniu centrum przetwarzania danych Zakłada się montaŝ przełącznika sieciowego o następujących parametrach technicznych: Typ obudowy RACK 19", Architektura sieci LAN Gigabit Ethernet, Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 24 szt., Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt., Porty komunikacji: RS232 (RJ45), Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, CLI - Command Line Interface, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, RADIUS, SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, ACL bazujący na sieciach VLAN, IEEE 802.1x - Network Login Strona 13/74

14 (Port-based Access Control), Obsługiwane protokoły routingu: routing statyczny, RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2, BGP4 - Border Gateway Protocol, OSPF - Open Shortest Path First Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, IEEE 802.3z BaseSX/LX, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1x - Network Login, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, CDP - Cisco Discovery Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, NTP - Network Time Protocol, Jumbo frame support Rozmiar tablicy adresów MAC: Algorytm przełączania: store-and-forward Prędkość magistrali wew.: 32 Gb/s Przepustowość: 38,7 mpps Pamięć: 128 MB DRAM, 32 MB flash Warstwa przełączania: 2, 3 MoŜliwość łączenia w stos WyposaŜenie standardowe: IP Services (Enhanced Image EMI) - zaawansowane funkcje rutowania, kabel zasilający Gwarancja: Rękojmia Lifetime ❿ dostawa i montaŝ dwóch modułów SFP Zakłada się wyposaŝenie przełącznika sieciowego w dwa moduły MiniGBIC/SFP 1000BaseLX/LH ze złączem typu LC. ❿ dostawa i montaŝ urządzenia wielofunkcyjnego Strona 14/74

15 Zakłada się montaŝ urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, fax, skaner) o następujących parametrach technicznych: obsługiwany format papieru A5-A3 obsługa TCP/IP wydruk i kopiowanie kolorowe automatyczny druk dwustronny rozdzielczość wydruku 1200 x 600 dpi rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi rozdzielczość faksu 600 x 600 dpi pamięć systemowa 512 GB dysk twardy 80 GB ❿ dostawa i montaŝ łącza radiolinii Zakłada się montaŝ łącza radiolinii o parametrach technicznych opisanych w pkt. 5 niniejszej dokumentacji. ❿ dostawa i montaŝ okablowania strukturalnego, kabli krosowych, materiałów instalacyjnych W celu poprawnego uruchomienia systemu rejestracji i podglądu sygnałów wizyjnych w głównym centrum monitorowania konieczne będzie wykonanie połączeń krosowych pomiędzy szafą RACK z zainstalowanymi urządzeniami do obsługi systemu transmisji bezprzewodowej typu punkt punkt a szafą RACK znajdującą się w pomieszczeniu centrum przetwarzania danych. Do wykonywania połączeń pomiędzy urządzeniami jak i połączeń krosowych naleŝy wykorzystywać okablowanie strukturalne kategorii 6 oraz patchcordy światłowodowe w zaleŝności od lokalizacji o złączach SC, E-2000 (APC, PC). Nowo instalowane okablowanie naleŝy układać przede wszystkim w istniejących szachtach i Strona 15/74

16 korytach kablowych. W przypadku konieczności instalowania nowych kanałów kablowych naleŝy postępować zgodnie z zaleceniami zarządcy infrastruktury informatycznej, telekomunikacyjnej w budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. ❿ konfiguracja urządzeń i uruchomienie systemu zarządzania obrazem Zakłada się, Ŝe moduł komunikacji TCP/IP w który wyposaŝone będą kamery systemu CCTV będzie mógł jednocześnie generować dwa niezaleŝne strumienie danych H.264 o maksymalnej rozdzielczości 4CIF kaŝdy. W związku z powyŝszym zakłada się, Ŝe rejestrowany sygnał wizyjny będzie miał parametry nie gorsze niŝ 4CIF, 12kl/s. Natomiast dla sygnału przeznaczonego do podglądu zakłada się parametry nie gorsze niŝ 4CIF, 25kl/s. Zakłada się, Ŝe strumienie wizyjne pochodzące z kamer systemu CCTV trafiające do głównego i lokalnego centrum monitorowania będą obsługiwane przez profesjonalne oprogramowanie wykorzystujące protokół IP w sieciach LAN/WAN dla zarządzania obrazem wideo, opartym na strukturze klient-serwer. Dopuszcza się wykorzystanie obecnego systemu zarządzania obrazem wizyjnym zainstalowanego w Etapie I, III, w celu zapewnienia obsługi urządzeń wchodzących w skład niniejszego zadania. Wykorzystanie obecnego systemu zarządzania obrazem wizyjnym wiązać się będzie z zakupem dodatkowych licencji programowych jak i równieŝ z moŝliwością konieczności przeprowadzenia aktualizacji zainstalowanego oprogramowania. Dopuszcza się równieŝ instalację oprogramowania do zarządzania obrazem innego producenta. JednakŜe właściwości funkcjonalne nowego oprogramowania nie mogą być gorsze od właściwości funkcjonalnych dotychczasowego oprogramowania. Ponadto nowe oprogramowanie musi zapewniać pełną kompatybilność współpracy z istniejącymi kamerami w systemie, w stopniu nie gorszym niŝ to jest obecnie. Podstawowe wymagania funkcjonalno uŝytkowe systemu monitorowania: system po wykonaniu i uruchomieniu musi zapewniać dalszą swoją rozbudowę, Strona 16/74

17 system musi być w pełni kompatybilny z działającym systemem monitoringu zrealizowanym w Etapie I i Etapie III, ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kamer wraz z jednoczesną, ciągłą, samoczynną rejestracją obrazów z wszystkich kamer, niezaleŝnie dla kaŝdej kamery definiowane parametry nagrywania (rozdzielczość do 4CIF lub więcej i poklatkowość zapisu 25kl/s lub więcej), cyfrowy system zarządzania monitoringiem, umoŝliwiający zdalne programowanie połoŝenia kamer, tras monitoringu i sterowanie funkcjami kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/pochylenie/zoom z uŝyciem systemowej klawiatury drąŝkowej, zarządzanie systemem wyboru kamer z poziomu mapy terenu wizualizowanej na ekranie stanowiska operatora (Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy mapy terenu), zwiększenie liczby stanowisk operatorów systemu poprzez instalację opcjonalnego pakietu licencji zwielokratniającego liczbę stanowisk operatorskich, uruchomienie stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji, poprzez sieć komputerową TCP/IP, moŝliwość przydziału prioryteryzacji w zakresie sterowania kamerami szybkoobrotowymi dla operatorów, poprawne działanie kamer przy oświetleniu dziennym i nocnym identyfikacja, rozpoznianie wg. normy PN-EN :2003, niezaleŝne, zdalne definiowanie parametrów pracy kaŝdej kamery (w trybie nagrywanie, obserwacja, sterowanie), moŝliwość dokonywania kopii wybranych nagrań na nośniki DVD, pamięci przenośne, w przypadku uszkodzenia urządzeń rejestrujących sygnał wizyjny, zapis ma przejąć dodatkowy, awaryjny system zapisu wraz z ustawieniami zapisu jednostek uszkodzonych w sposób automatyczny i bezobsługowy, jednocześnie informując o tym obsługę systemu zdefiniowanym monitem alarmowym, ciągłe monitorowanie wszystkich PK drogą zdalnej obserwacji stanu wejść alarmowych, i powiadamiania z wyświetlaniem na przeznaczonym do tego celu monitorze odpowiedniego komunikatu, wymagany minimalny zestaw komunikatów dla operatora: Strona 17/74

18 zanik zasilania - z wskazaniem PK, w którym wystąpił, otwarcie drzwi szafki PK - ze wskazaniem na odpowiedni PK, otwarcie obudowy kamery stacjonarnej - ze wskazaniem na odpowiedni PK, zanik sygnału wideo w PK - ze wskazaniem na odpowiedni PK, minimalny czas gromadzenia zarejestrowanego obrazu pochodzącego z kamer musi wynosić minimum 20 dni (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r, DzU z 2009, nr 220, poz. 1720), rejestracja zdarzeń z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia, moŝliwość wyposaŝenia systemu w dwukierunkową transmisję dźwięku pomiędzy PK a GCM, administracja systemu z dowolnej stacji projektowanej sieci komputerowej, zmiana i rekonfiguracja połączeń dokonywana tylko programowo, bez ingerencji w okablowanie, konieczność podtrzymania pracy urządzeń znajdujących się w GCM-ie w przypadku braku zasilania co najmniej 15 min. Pakiet aplikacyjny oprogramowania do zarządzania obrazem powinien posiadać następujące, podstawowe cechy uŝytkowe: wersję instalacyjną z zewnętrznego nośnika danych, instrukcję uŝytkownika w języku polskim, instrukcję administratora lub instrukcję konfiguracji w języku polskim, praca w systemie od 1 do 20 kamer, z moŝliwością rozbudowy w kaŝdym czasie o dowolną ilość kamer do wielkości co najmniej 500 kamer, moŝliwość utworzenia kolejnych stanowisk operatorów systemu, w dowolnych lokalizacjach w zasięgu sieci komputerowej, system w pełni bezpieczny - zapewniający cyfrowe znakowanie obrazów wideo lub inne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną ingerencją w powstałe archiwum takŝe poprzez zabezpieczenie dostępu do nagrań przez system poziomów dostępu, system pracujący w oparciu o wykonaną w obiekcie sieć strukturalną (komputerową) bez konieczności stosowania prowizorycznych połączeń kablowych, administracja systemem z dowolnego miejsca zaprojektowanej sieci komputerowej, kaŝda Strona 18/74

19 zmiana i rekonfiguracja dokonywana programowo, bez przełączania lub zmian okablowania. 2.2 BUDOWA LOKALNEGO CENTRUM MONITOROWANIA Budowa lokalnego centrum monitorowania, zlokalizowanego w budynku komisariatu policji przy ul. Rydygiera 46, będzie polegać na: ❿ dostawie i montaŝu 4 kompletów stanowisk operatorskich Komputer na stanowisku operatora z oprogramowaniem posiadającym interfejs w języku polskim powinien umoŝliwiać: zdalne sterowanie kamerami obrót/pochylenie/zoom z panelu na ekranie stacji zarządzającej (z poziomu oprogramowania) i za pomocą systemowej klawiatury z manipulatorem drąŝkowym, podgląd bieŝący obrazów z 15 kamer, odtwarzanie zarejestrowanych obrazów z kamer, eksport nagrań do formatów plików wideo z weryfikacją autentyczności nagrań, eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego minimum: jpg, bmp, wykonywanie wydruków plików graficznych na kolorowej drukarce, archiwizację zapisu na płytach DVD lub na pamięciach przenośnych, wielopoziomowy dostęp dla uŝytkowników systemu, zabezpieczony systemem haseł unikalnych w całym systemie, skalowanie okien podglądu obrazu z kamer, prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie, wyświetlanie procedur postępowania oraz wpisania akcji podjętej przez operatora w przypadku wystąpienia alarmu (funkcja przepływu pracy), ewentualne wyczyszczenie stanu alarmowego ma być uwarunkowane (wymuszone) wcześniejszym opisaniem podjętego działania przez operatora akceptującego alarm. Z uwagi na dotychczasowe ustalenia i przeprowadzony remont budynku komisariatu policji, zakłada się lokalizację trzech stanowisk operatorskich w pomieszczeniu nr 114 znajdującym się na I piętrze budynku. Czwarte stanowisko operatorskie zakłada się zlokalizować w pomieszczeniu Strona 19/74

20 dyŝurnego znajdującym się na parterze budynku. Zakłada się montaŝ stacji roboczej stanowiska operatorskiego o następujących parametrach technicznych: Parametr Opis Procesor Pamięć Karta graficzna Klasy Intel Xeon 3.06 GHz, 8MB cache, FSB 1066QC 6 GB DDR ECC Klasy NVIDIA Quadro GB Dysk 250 GB SATA 7200 Napęd optyczny System operacyjny Klawiatura, mysz Zasilacz Zasilacz awaryjny UPS DVD-RW interfejs uŝytkownika w języku polskim, klasy Windows USB 475 W MoŜliwość podtrzymania pracy zestawu przez co najmniej 15 minut Tabela 6: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego W przypadku braku fizycznych moŝliwości zainstalowania dwóch kart graficznych w jednej jednostce centralnej spełniającej minimalne wymagania techniczne określone w powyŝszej tabeli dopuszcza się zastosowanie w miejsce jednej z kart graficznych zewnętrznego dekodera strumieni wizyjnych H.264 o minimalnych parametrach nie gorszych niŝ: Wyjścia wizyjne: 1 x HDMI, 1 x DVI Standard: MPEG-4, H.264 (ISO/IEC ) Obsługa do 12 strumieni SD 4CIF Układ obrazu 4:3, 16:9 Interfejs Ethernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 Strona 20/74

21 Zewnętrzny dekoder strumieni wizyjnych musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym obrazem wizyjnym. Zakłada się budowę czterech stanowisk operatorskich wyposaŝonych w stację roboczą z podłączonymi 3 monitorami LCD, których zadaniem będzie odpowiednio: Pierwszy monitor LCD min Wyświetlanie obrazów bieŝących oraz zarejestrowanych z elementami kontroli i zarządzania systemem takimi jak: ❿ podgląd stanów alarmowych w formie tekstowej i/lub ikonowej z PK serwerów zapisu, ❿ wyświetlanie mapy terenu z rozmieszczeniem kamer i innych obiektów (dokumentów tekstowych i stanów przekaźników, uruchamialnych skryptów alarmowych). Mapa musi mieć moŝliwość powiększania, zmniejszania i przesuwania przez operatora w sposób płynny (Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy mapy terenu), ❿ podgląd listy kamer przypisanych do operatora, ❿ podgląd listy układu okien zdefiniowanych (widoku) przez uŝytkownika wraz z kamerami przypisanymi do układu, ❿ podgląd i obsługę wydruków wybranych klatek zapisanych obrazów przy pomocy drukarki, ❿ podgląd i obsługę archiwizacji wybranej sekwencji nagrań przy pomocy wbudowanej lub dołączonej nagrywarki DVD. Drugi monitor LCD min Wyświetlenie obrazów bieŝących w podziale 2x2 (quad), 3x3, 4x4 lub 5x5 ze zmianą układu z poziomu stanowiska operatora. Trzeci monitor LCD min Pełniący rolę monitora operacyjnego do wyświetlania wybranego obrazu z PK w trybie pełnoekranowym, obsługa z poziomu systemowej klawiatury drąŝkowej i z klawiatury komputera, z wyborem dowolnej kamery do wyświetlania jej w trybie pełnoekranowym oraz sterowania kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/przechył/zoom. Strona 21/74

22 Zakłada się zastosowanie następujących rozwiązań sprzętowych: Parametr Opis Wielkość ekranu 20 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 280 Kontrast 700 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1600x1200 DVI, VGA Tabela 7: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Parametr Opis Wielkość ekranu 40 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 700 Kontrast 3000 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1920x1080 DVI, HDMI Tabela 8: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Jako pulpit sterujący kamerami szybkoobrowymi PTZ zakłada się zastosowanie następującego rozwiązania sprzętowego: Strona 22/74

23 Parametr Wizualizacja stanu pracy Komunikacja Joystick Sterowanie Opis Wyświetlacz ciekłokrystaliczny USB, RS-232, RS-485 3D Obrót, przechył, zoom Tabela 9: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Ponadto kaŝde ze stanowisk operatorskich naleŝy wyposaŝyć w następujące meble: 1. Biurko wykonane z płyty meblowej o grubości 28 mm, na stelaŝu metalowym umoŝliwiającym prowadzenie przewodów w korycie kablowym. W blacie biurka przelotki kablowe, umoŝliwiające wyprowadzenie okablowania, oraz podłączenie innych urządzeń. Blat o wymiarach o szerokości nie mniejszej niŝ 140 cm, głębokość nie mniejszej niŝ 100 cm. 2. Ergonomiczny fotel obrotowy wyposaŝony w: a) regulowane podłokietniki, b) stabilna podstawa 5-cio ramienna metalowa z aluminium polerowanego na kółkach jezdnych, c) wyprofilowana płyta siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, d) ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dające moŝliwość regulacji stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej, synchroniczna regulacja oparcia i siedziska, e) podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości siedziska, f) fotel musi posiadać mechanizm synchroniczny umoŝliwiający kołyskę, blokowanie w dowolnej pozycji, regulację siły odchylania oparcia, g) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia muszą być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację moŝna było wykonać w pozycji siedzącej, h) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, i) tapicerka z atestem niepalności typu: skóra lub skóra perforowana w kolorach np.: czarny, brązowy /ostateczna kolorystyka tapicerki i stelaŝa do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Strona 23/74

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Załącznik Nr 1 do SIWZ SP.ZP.-3431/7/09 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA dostawy urządzeń sieciowych i serwerów Lp. Nazwa urządzenia Ilość Sztuk/ Komplet ów 1. Przełącznik brzegowy np. catalyst

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania.

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. Zał. nr 3. - do sprawy nr: GDDKiA-O/LU-F-3-tz-0420/45/13 Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) właściwe dla przedmiotu zapytania. 32420000-3 - Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 843 26 02 ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail kancelaria@bor.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji oraz rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego miasta

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA

PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY SYSTEMU TRANSMISJI I PUNKTÓW KAMEROW PK5-6, 8-8, 9-1 - 9-8, SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA RADOMIA Wykonawca SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4a do SIWZ WyposaŜenie serwerowi (dwa serwery + montaŝ wyposaŝenia serwerowi) wraz z oprogramowaniem i montaŝem klimatyzatora Minimalne wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW W LEGNICY. Nazwa inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW W LEGNICY. Nazwa inwestycji: PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: BUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW W LEGNICY Inwestor: GMINA LEGNICA PLAC SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA Jednostka projektowa:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe Załącznik nr 1d do SIWZ sprawa nr 33/010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV Urządzenia sieciowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor:

jedn. miary ilość procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: procesor: Załacznik nr 1, znak sprawy DZ-2501/211/14 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY lp. nazwa jedn. miary ilość nazwa producenta i nr katalogowy części wchodzącej w skład zestawu/ okres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Producent i model:...

Producent i model:... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA Nazwa i siedziba Wykonawcy......... Nazwa i siedziba Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Wałczu ul. Dąbrowskiego 17 78-600 Wałcz 1. Nawiązując do ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 3. PRZEŁĄCZNIKI Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe Opis: Zamówienie obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Nr sprawy: DAS-251-2/15 Załącznik F PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie 1 Dostawa sprzętu komputerowego: notebook 1.1. Dostawa urządzenia Notebook z akcesoriami (Typ 1) [1 szt.]: ekran RAM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole.

Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. Opis przedmiotu zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu Stacji Uzdatniania Wody w Kole przy ulicy Zawadzkiego 7 w Kole. 1. Wymagania dla zawartości technicznej ofert Przedstawione oferty

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator Samsung SRD-1670D Cena : 7.960,00 zł (netto) 9.790,80 zł (brutto) Producent : Samsung Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 10-07-2016

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto

nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto nazwa producenta/ nr katalogowy/ okres gwarancji cena jedn.netto Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/32/5 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY producenta/ Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w załączniku nr a do siwz zestaw nr : laptop

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO OFERTY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO OFERTY Załącznik nr 6 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-13/12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO OFERTY Lp. Nazwa sprzętu Ilość 1 Notebook....... Ekran:..... Obudowa:... Płyta główna:... Procesor:... Pamięć operacyjna:.......

Bardziej szczegółowo