Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wykonawczy ZP/PN/11/2012/WBZ PROJEKT WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik nr 2 do SIWZ 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW WSTĘP PODSTAWA FORMALNA ZAŁOśENIA WSTĘPNE STAN OBECNY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU PROJEKT MODERNIZACJA GŁÓWNEGO CENTRUM MONITOROWANIA BUDOWA LOKALNEGO CENTRUM MONITOROWANIA MODERNIZACJA STACJI BAZOWEJ BUDOWA PUNKTÓW KAMEROWYCH PROJEKT LOGICZNY CZĘŚĆ RADIOWA ZALECENIA I NORMY RYSUNKI KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ KARTY UZGODNIEŃ ZALECANY WYKAZ PRAC DO REALIZACJI NA OBECNYM ETAPIE MODERNIZACJI KOMISARIATU POLICJI WROCŁAW OŁBIN UL. RYDYGIERA 46/48, DLA POTRZEB UTWORZENIA LOKALNEGO CENTRUM NADZORU NAD MONITORINGIEM DLA INWESTYCJI PN. BUDOWA SYSTEMU MONITOROWANIA WIZYJNEGO CCTV MIASTA WROCŁAWIA NA OBSZARZE WSPARCIA (40 KAMER)...74 Indeks tabel Tabela 1: Lokalizacja punktów kamerowych na obszarze Wsparcia... 9 Tabela 2: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego Tabela 3: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Tabela 4: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Tabela 5: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Tabela 6: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego Tabela 7: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Tabela 8: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Tabela 9: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Tabela 10: Bilans pobieranej mocy przez stanowisko operatorskie Strona 1/74

2 Tabela 11: Bilans pobieranej mocy przez urządzenia zainstalowane w szafie RACK Tabela 12: Bilans pobieranej mocy w punkcie kamerowym (4 kamery) Tabela 13: Bilans pobieranej mocy w punkcie kamerowym (1 kamera) Tabela 14: Zestawienie urządzeń PK01 i PK Tabela 15: Zestawienie urządzeń PK Tabela 16: Zestawienie urządzeń PK Tabela 17: Zestawienie urządzeń PK Tabela 18: Zestawienie urządzeń PK Tabela 19: Zestawienie urządzeń PK Tabela 20: Zestawienie urządzeń PK Tabela 21: Zestawienie urządzeń PK Tabela 22: Zestawienie urządzeń PK Tabela 23: Zestawienie urządzeń PK Tabela 24: Zestawienie urządzeń PK Tabela 25: Zestawienie urządzeń PK Tabela 26: Zestawienie urządzeń PK Tabela 27: Zestawienie urządzeń PK Tabela 28: Zestawienie urządzeń PK Tabela 29: Zestawienie urządzeń PK Tabela 30: Zestawienie urządzeń PK Tabela 31: Zestawienie urządzeń PK Tabela 32: Zestawienie urządzeń PK Tabela 33: Zestawienie urządzeń PK Tabela 34: Nazewnictwo urządzeń Tabela 35: Połączenia między urządzeniami Tabela 36: Adresacja IP, numeracja VLAN-ów Strona 2/74

3 1 SŁOWNIK POJĘĆ SKRÓTÓW Spis skrótów i opisów uŝytych w poniŝszej dokumentacji: 1. PK - Punkt Kamerowy. Punkt Kamerowy tworzy jedna kamera lub kilka kamer CCTV wraz z urządzeniami pomocniczymi i towarzyszącymi. Urządzenia pomocnicze i towarzyszące - zespół urządzeń znajdujących się w PK mających na celu jego prawidłowe i zgodne z wymogami niniejszej koncepcji działanie. 2. GCM główne centrum monitorowania miasta Wrocławia, zlokalizowane w budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego miasta Wrocławia przy ul. Strzegomskiej LCM lokalne centrum monitorowania, zlokalizowane w budynkach komisariatów policji. 4. Etap I istniejący system monitorowania wizyjnego dzielnicy Stare Miasto składający się z 35 kamer. 5. Etap II planowana realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata pn. Budowa monitoringu prewencyjnego jako elementu polityki poprawy bezpieczeństwa na Obszarze Wsparcia. Produktem niniejszej inwestycji będzie montaŝ 40 kamer wizyjnych na Obszarze Wsparcia. Niniejszy projekt dotyczy realizacji tego etapu. 6. Etap III planowana realizacja inwestycji pn. Integracji systemu monitoringu wizyjnego zarządzanego przez StraŜ Miejską Wrocławia z GCM (Głównym Centrum Monitoringu) zarządzanym przez Wydział Bezpieczeństwa. 7. CCTV (ang. Closed Circuit Television) telewizja w obwodzie zamkniętym, telewizja dozorowa. 8. Okablowanie sygnałowe okablowanie słuŝące transmisji analogowych i cyfrowych sygnałów elektrycznych - okablowanie niskonapięciowe inne niŝ okablowanie strukturalne i okablowanie zasilające. 9. Okablowanie zasilające - okablowanie obwodów zasilania. 10. FO (ang. Fiber Optic) oznaczenie uŝyte w dokumentacji dla opisu połączeń wykonanych za pomocą techniki światłowodowej. Strona 3/74

4 1 WSTĘP 1.1 PODSTAWA FORMALNA 1.2 ZAŁOśENIA WSTĘPNE Głównym załoŝeniem projektowanego systemu monitorowania wizyjnego miasta Wrocławia na obszarze Wsparcia, jest zapewnienie moŝliwości nieprzerwanej obserwacji 40 newralgicznych punktów, wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów ze wszystkich kamer. Ponadto projektowany system musi zostać zintegrowany z działającym juŝ systemem monitoringu wizyjnego miasta Wrocławia uruchomionym na obszarze Starego Miasta. ZałoŜono zaprojektowanie całkowicie cyfrowego systemu monitorowania wizyjnego, w którym strumienie wizyjne pochodzące z kamer będą przesyłane do punktów kamerowych poprzez sieć działającą w standardzie Ethernet z wykorzystaniem połączeń miedzianych bądź światłowodowych. W punkcie kamerowym będzie zlokalizowany terminal nadawczy systemu radowego punkt wielopunkt, który poprzez łącze radiowe pracujące na licencjonowanym paśmie częstotliwości prześle dane do stacji bazowej. Następnie ze stacji bazowej dane zostaną przesłane łączem radiowym typu punkt punkt, pracującym na licencjonowanym zakresie częstotliwości do głównego i lokalnego centrum monitoringu. Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: przeprowadzoną wizję lokalną, oczekiwania Inwestora co do systemu, dokumentację projektową dla inwestycji System monitorowania wizyjnego CCTV miasta Wrocławia, lipiec, sierpień, wrzesień 2009, dostępne informacje techniczne, dane katalogowe urządzeń. Przeglądu sprzętu i rozwiązań technicznych dokonano pod kątem parametrów technicznych oraz dostępnych technologii, a nie pod kątem konkretnego producenta. Strona 4/74

5 1.3 STAN OBECNY Aktualnie miasto Wrocław posiada system monitoringu wizyjnego CCTV składający się z 35 kamer. Do przesyłania strumieni wizyjnych pochodzących z kamer wykorzystywana jest radiowa platforma przesyłu danych punkt-wielopunkt w standardzie LMDS, pracująca w licencjonowanym paśmie częstotliwości. System monitoringu wizyjnego CCTV miasta Wrocławia składa się z następujących elementów: Główne Centrum Monitorowania zlokalizowane w budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148, Lokalne Centrum Monitorowania zlokalizowane w komisariacie policji przy ul. Trzemeskiej 12, Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane tymczasowo w budynku przy ul. Świdnickiej 53, Stacja Bazowa zlokalizowana na terenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. przy ul. Łowieckiej 24. Komunikacja pomiędzy wymienionymi powyŝej elementami systemu monitoringu wizyjnego a stacją bazową odbywa się z wykorzystaniem radiowej platformy przesyłu danych punkt-punkt, pracującej w licencjonowanym paśmie częstotliwości. Do zarządzania sygnałem wizyjnym zastosowano oprogramowanie firmy BOSCH, tj. Bosch Video Management System 2.XX. 1.4 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt modernizacji głównego centrum monitorowania zlokalizowanego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Strzegomskiej 148, w celu zapewnienia obsługi sygnału wizyjnego pochodzącego łącznie ze 100 kamer, projekt lokalnego centrum monitorowania zlokalizowanego w komisariacie policji Wrocław Strona 5/74

6 Ołbin przy ul. Rydygiera 46, projekt modernizacji Stacji Bazowej w celu zapewnienia obsługi sygnału wizyjnego pochodzącego łącznie ze 100 kamer, projekt 21 punktów kamerowych w lokalizacjach przedstawionych w poniŝszej tabeli. Strona 6/74

7 Strona 7/74

8 2 PROJEKT UWAGA: Zapisy zawarte w niniejszym dokumencie zakładają, Ŝe inwestycja określona jako Etap III czyli Integracja systemu monitoringu wizyjnego zarządzanego przez StraŜ Miejską Wrocławia z GCM (Głównym Centrum Monitoringu) zarządzanym przez Wydział Bezpieczeństwa została juŝ wykonana i uruchomiona. Inwestor zakłada następującą kolejność realizacji zadań związanych z niniejszą inwestycją: - budowa Lokalnego Centrum Monitoringu, - budowa Głównego Centrum Monitoringu, - budowa radiowego systemu transmisji danych, - budowa punktów kamerowych. 2.1 MODERNIZACJA GŁÓWNEGO CENTRUM MONITOROWANIA W ramach modernizacji głównego centrum monitorowania, zlokalizowanego w budynku przy ul. Strzegomskiej 148, wymagane będą następujące prace: ❿ dostawa i montaŝ kompletnego stanowiska operatorskiego Zakłada się montaŝ stacji roboczej stanowiska operatorskiego o następujących parametrach technicznych: Parametr Opis Procesor Pamięć Karta graficzna Klasy Intel Xeon 3.06 GHz, 8MB cache, FSB 1066QC 6 GB DDR ECC Klasy NVIDIA Quadro GB Dysk 250 GB SATA 7200 Napęd optyczny DVD-RW Strona 8/74

9 System operacyjny Klawiatura, mysz Zasilacz Zasilacz awaryjny UPS interfejs uŝytkownika w języku polskim, klasy Windows USB 475 W MoŜliwość podtrzymania pracy zestawu przez co najmniej 15 minut Tabela 2: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego W przypadku braku fizycznych moŝliwości zainstalowania dwóch kart graficznych w jednej jednostce centralnej spełniającej minimalne wymagania techniczne określone w powyŝszej tabeli dopuszcza się zastosowanie w miejsce jednej z kart graficznych zewnętrznego dekodera strumieni wizyjnych H.264 o minimalnych parametrach nie gorszych niŝ: Wyjścia wizyjne: 1 x HDMI, 1 x DVI Standard: MPEG-4, H.264 (ISO/IEC ) Obsługa do 12 strumieni SD 4CIF Układ obrazu 4:3, 16:9 Interfejs Ethernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 Zewnętrzny dekoder strumieni wizyjnych musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym obrazem wizyjnym. Zakłada się budowę stanowiska operatorskiego wyposaŝonego w stację roboczą z podłączonymi 3 monitorami LCD, których zadaniem będzie odpowiednio: Pierwszy monitor LCD min Wyświetlanie obrazów bieŝących oraz zarejestrowanych z elementami kontroli i zarządzania systemem takimi jak: ❿ podgląd stanów alarmowych w formie tekstowej i/lub ikonowej z PK serwerów zapisu, ❿ wyświetlanie mapy terenu z rozmieszczeniem kamer i innych obiektów (dokumentów Strona 9/74

10 tekstowych i stanów przekaźników, uruchamialnych skryptów alarmowych). Mapa musi mieć moŝliwość powiększania, zmniejszania i przesuwania przez operatora w sposób płynny, ❿ podgląd listy kamer przypisanych do operatora, ❿ podgląd listy układu okien zdefiniowanych (widoku) przez uŝytkownika wraz z kamerami przypisanymi do układu, ❿ podgląd i obsługę wydruków wybranych klatek zapisanych obrazów przy pomocy drukarki, ❿ podgląd i obsługę archiwizacji wybranej sekwencji nagrań przy pomocy wbudowanej lub dołączonej nagrywarki DVD. Drugi monitor LCD min Wyświetlenie obrazów bieŝących w podziale 2x2 (quad), 3x3, 4x4 lub 5x5 ze zmianą układu z poziomu stanowiska operatora. Trzeci monitor LCD min Pełniący rolę monitora operacyjnego do wyświetlania wybranego obrazu z PK w trybie pełnoekranowym, obsługa z poziomu systemowej klawiatury drąŝkowej i z klawiatury komputera, z wyborem dowolnej kamery do wyświetlania jej w trybie pełnoekranowym oraz sterowania kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/przechył/zoom. Zakłada się zastosowanie następujących rozwiązań sprzętowych: Parametr Opis Wielkość ekranu 20 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 280 Kontrast 700 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1600x1200 DVI, VGA Strona 10/74

11 Tabela 3: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Parametr Opis Wielkość ekranu 40 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 700 Kontrast 3000 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1920x1080 DVI, HDMI Tabela 4: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Jako pulpit sterujący kamerami szybkoobrowymi PTZ zakłada się zastosowanie następującego rozwiązania sprzętowego: Parametr Wizualizacja stanu pracy Komunikacja Joystick Sterowanie Opis Wyświetlacz ciekłokrystaliczny USB, RS-232, RS-485 3D Obrót, przechył, zoom Tabela 5: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Ponadto stanowisko operatorskie naleŝy wyposaŝyć w następujące meble: 1. Biurko wykonane z płyty meblowej o grubości 28 mm, na stelaŝu metalowym umoŝliwiającym prowadzenie przewodów w korycie kablowym. W blacie biurka przelotki kablowe, umoŝliwiające wyprowadzenie okablowania, oraz podłączenie innych urządzeń. Blat o Strona 11/74

12 wymiarach o szerokości nie mniejszej niŝ 140 cm, głębokość nie mniejszej niŝ 100 cm. 2. Ergonomiczny fotel obrotowy wyposaŝony w: a) regulowane podłokietniki, b) stabilna podstawa 5-cio ramienna metalowa z aluminium polerowanego na kółkach jezdnych, c) wyprofilowana płyta siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, d) ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dające moŝliwość regulacji stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej, synchroniczna regulacja oparcia i siedziska, e) podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości siedziska, f) fotel musi posiadać mechanizm synchroniczny umoŝliwiający kołyskę, blokowanie w dowolnej pozycji, regulację siły odchylania oparcia, g) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia muszą być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację moŝna było wykonać w pozycji siedzącej, h) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, i) tapicerka z atestem niepalności typu: skóra lub skóra perforowana w kolorach np.: czarny, brązowy /ostateczna kolorystyka tapicerki i stelaŝa do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. 3. PodnóŜek z moŝliwością regulacji pochylenia, wysokości i lokalizacji pod blatem stanowiska a) ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewniająca pełny komfort uŝytkowania i odpoczynek dla stóp, b) musi posiadać regulacje wysokości, c) pochylenie podnóŝka musi być regulowane poprzez nacisk stopy, d) trwała i mocna konstrukcja, e) powierzchnia podnóŝka nie moŝe być śliska, f) podnóŝek musi być wyposaŝony w podkładki antypoślizgowe wykonane z miękkiej gumy, aby nie przesuwał się po podłodze podczas uŝywania. ❿ dostawa i montaŝ macierzy dyskowej iscsi w szafie RACK w pomieszczeniu centrum przetwarzania danych Strona 12/74

13 Zakłada się montaŝ macierzy dyskowej w technologii iscsi o następujących parametrach technicznych: obsługa systemu RAID, moŝliwość zarządzania przez WEB GUI, moŝliwość obsługi transferu danych do 400 Mb/s pochodzącego z max. 256 połączeń iscsi, pojemność dyskowa netto przy RAID-4 min. 36 TB, pozwalająca na zapis strumieni wizyjnych w rozdzielczości 4CIF, w standardzie kompresji H.264, obsługa dysków SATA II, wbudowane interfejsy wej./wyj. 4 x 10/100/1000 GbE, zasilanie 230 V, montaŝ w szafie RACK. ❿ dostawa i montaŝ przełącznika sieciowego klasy CISCO 3560G-24TS w szafie RACK w pomieszczeniu centrum przetwarzania danych Zakłada się montaŝ przełącznika sieciowego o następujących parametrach technicznych: Typ obudowy RACK 19", Architektura sieci LAN Gigabit Ethernet, Liczba portów 1000BaseT (RJ45) 24 szt., Liczba gniazd MiniGBIC (SFP) 4 szt., Porty komunikacji: RS232 (RJ45), Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja: SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1, SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2, SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3, CLI - Command Line Interface, RMON - Remote Monitoring, RMON II - Remote Monitoring ver. 2, zarządzanie przez przeglądarkę WWW, TFTP - Trivial File Transfer Protocol, Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu: IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control), TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System, RADIUS, SSH v.2 - Secure Shall ver. 2, ACL bazujący na sieciach VLAN, IEEE 802.1x - Network Login Strona 13/74

14 (Port-based Access Control), Obsługiwane protokoły routingu: routing statyczny, RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1, RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2, BGP4 - Border Gateway Protocol, OSPF - Open Shortest Path First Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE BaseT, IEEE 802.3u - 100BaseTX, IEEE 802.3ab BaseT, IEEE 802.3z BaseSX/LX, IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree, IEEE 802.1x - Network Login, IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3x - Flow Control, IEEE 802.1D - Spanning Tree, IEEE 802.1p - Priority, IEEE 802.1Q - Virtual LANs, CDP - Cisco Discovery Protocol, IGMP - Internet Group Management Protocol, NTP - Network Time Protocol, Jumbo frame support Rozmiar tablicy adresów MAC: Algorytm przełączania: store-and-forward Prędkość magistrali wew.: 32 Gb/s Przepustowość: 38,7 mpps Pamięć: 128 MB DRAM, 32 MB flash Warstwa przełączania: 2, 3 MoŜliwość łączenia w stos WyposaŜenie standardowe: IP Services (Enhanced Image EMI) - zaawansowane funkcje rutowania, kabel zasilający Gwarancja: Rękojmia Lifetime ❿ dostawa i montaŝ dwóch modułów SFP Zakłada się wyposaŝenie przełącznika sieciowego w dwa moduły MiniGBIC/SFP 1000BaseLX/LH ze złączem typu LC. ❿ dostawa i montaŝ urządzenia wielofunkcyjnego Strona 14/74

15 Zakłada się montaŝ urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, fax, skaner) o następujących parametrach technicznych: obsługiwany format papieru A5-A3 obsługa TCP/IP wydruk i kopiowanie kolorowe automatyczny druk dwustronny rozdzielczość wydruku 1200 x 600 dpi rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi rozdzielczość faksu 600 x 600 dpi pamięć systemowa 512 GB dysk twardy 80 GB ❿ dostawa i montaŝ łącza radiolinii Zakłada się montaŝ łącza radiolinii o parametrach technicznych opisanych w pkt. 5 niniejszej dokumentacji. ❿ dostawa i montaŝ okablowania strukturalnego, kabli krosowych, materiałów instalacyjnych W celu poprawnego uruchomienia systemu rejestracji i podglądu sygnałów wizyjnych w głównym centrum monitorowania konieczne będzie wykonanie połączeń krosowych pomiędzy szafą RACK z zainstalowanymi urządzeniami do obsługi systemu transmisji bezprzewodowej typu punkt punkt a szafą RACK znajdującą się w pomieszczeniu centrum przetwarzania danych. Do wykonywania połączeń pomiędzy urządzeniami jak i połączeń krosowych naleŝy wykorzystywać okablowanie strukturalne kategorii 6 oraz patchcordy światłowodowe w zaleŝności od lokalizacji o złączach SC, E-2000 (APC, PC). Nowo instalowane okablowanie naleŝy układać przede wszystkim w istniejących szachtach i Strona 15/74

16 korytach kablowych. W przypadku konieczności instalowania nowych kanałów kablowych naleŝy postępować zgodnie z zaleceniami zarządcy infrastruktury informatycznej, telekomunikacyjnej w budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. ❿ konfiguracja urządzeń i uruchomienie systemu zarządzania obrazem Zakłada się, Ŝe moduł komunikacji TCP/IP w który wyposaŝone będą kamery systemu CCTV będzie mógł jednocześnie generować dwa niezaleŝne strumienie danych H.264 o maksymalnej rozdzielczości 4CIF kaŝdy. W związku z powyŝszym zakłada się, Ŝe rejestrowany sygnał wizyjny będzie miał parametry nie gorsze niŝ 4CIF, 12kl/s. Natomiast dla sygnału przeznaczonego do podglądu zakłada się parametry nie gorsze niŝ 4CIF, 25kl/s. Zakłada się, Ŝe strumienie wizyjne pochodzące z kamer systemu CCTV trafiające do głównego i lokalnego centrum monitorowania będą obsługiwane przez profesjonalne oprogramowanie wykorzystujące protokół IP w sieciach LAN/WAN dla zarządzania obrazem wideo, opartym na strukturze klient-serwer. Dopuszcza się wykorzystanie obecnego systemu zarządzania obrazem wizyjnym zainstalowanego w Etapie I, III, w celu zapewnienia obsługi urządzeń wchodzących w skład niniejszego zadania. Wykorzystanie obecnego systemu zarządzania obrazem wizyjnym wiązać się będzie z zakupem dodatkowych licencji programowych jak i równieŝ z moŝliwością konieczności przeprowadzenia aktualizacji zainstalowanego oprogramowania. Dopuszcza się równieŝ instalację oprogramowania do zarządzania obrazem innego producenta. JednakŜe właściwości funkcjonalne nowego oprogramowania nie mogą być gorsze od właściwości funkcjonalnych dotychczasowego oprogramowania. Ponadto nowe oprogramowanie musi zapewniać pełną kompatybilność współpracy z istniejącymi kamerami w systemie, w stopniu nie gorszym niŝ to jest obecnie. Podstawowe wymagania funkcjonalno uŝytkowe systemu monitorowania: system po wykonaniu i uruchomieniu musi zapewniać dalszą swoją rozbudowę, Strona 16/74

17 system musi być w pełni kompatybilny z działającym systemem monitoringu zrealizowanym w Etapie I i Etapie III, ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kamer wraz z jednoczesną, ciągłą, samoczynną rejestracją obrazów z wszystkich kamer, niezaleŝnie dla kaŝdej kamery definiowane parametry nagrywania (rozdzielczość do 4CIF lub więcej i poklatkowość zapisu 25kl/s lub więcej), cyfrowy system zarządzania monitoringiem, umoŝliwiający zdalne programowanie połoŝenia kamer, tras monitoringu i sterowanie funkcjami kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/pochylenie/zoom z uŝyciem systemowej klawiatury drąŝkowej, zarządzanie systemem wyboru kamer z poziomu mapy terenu wizualizowanej na ekranie stanowiska operatora (Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy mapy terenu), zwiększenie liczby stanowisk operatorów systemu poprzez instalację opcjonalnego pakietu licencji zwielokratniającego liczbę stanowisk operatorskich, uruchomienie stanowisk operatorskich w dowolnej lokalizacji, poprzez sieć komputerową TCP/IP, moŝliwość przydziału prioryteryzacji w zakresie sterowania kamerami szybkoobrotowymi dla operatorów, poprawne działanie kamer przy oświetleniu dziennym i nocnym identyfikacja, rozpoznianie wg. normy PN-EN :2003, niezaleŝne, zdalne definiowanie parametrów pracy kaŝdej kamery (w trybie nagrywanie, obserwacja, sterowanie), moŝliwość dokonywania kopii wybranych nagrań na nośniki DVD, pamięci przenośne, w przypadku uszkodzenia urządzeń rejestrujących sygnał wizyjny, zapis ma przejąć dodatkowy, awaryjny system zapisu wraz z ustawieniami zapisu jednostek uszkodzonych w sposób automatyczny i bezobsługowy, jednocześnie informując o tym obsługę systemu zdefiniowanym monitem alarmowym, ciągłe monitorowanie wszystkich PK drogą zdalnej obserwacji stanu wejść alarmowych, i powiadamiania z wyświetlaniem na przeznaczonym do tego celu monitorze odpowiedniego komunikatu, wymagany minimalny zestaw komunikatów dla operatora: Strona 17/74

18 zanik zasilania - z wskazaniem PK, w którym wystąpił, otwarcie drzwi szafki PK - ze wskazaniem na odpowiedni PK, otwarcie obudowy kamery stacjonarnej - ze wskazaniem na odpowiedni PK, zanik sygnału wideo w PK - ze wskazaniem na odpowiedni PK, minimalny czas gromadzenia zarejestrowanego obrazu pochodzącego z kamer musi wynosić minimum 20 dni (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r, DzU z 2009, nr 220, poz. 1720), rejestracja zdarzeń z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia, moŝliwość wyposaŝenia systemu w dwukierunkową transmisję dźwięku pomiędzy PK a GCM, administracja systemu z dowolnej stacji projektowanej sieci komputerowej, zmiana i rekonfiguracja połączeń dokonywana tylko programowo, bez ingerencji w okablowanie, konieczność podtrzymania pracy urządzeń znajdujących się w GCM-ie w przypadku braku zasilania co najmniej 15 min. Pakiet aplikacyjny oprogramowania do zarządzania obrazem powinien posiadać następujące, podstawowe cechy uŝytkowe: wersję instalacyjną z zewnętrznego nośnika danych, instrukcję uŝytkownika w języku polskim, instrukcję administratora lub instrukcję konfiguracji w języku polskim, praca w systemie od 1 do 20 kamer, z moŝliwością rozbudowy w kaŝdym czasie o dowolną ilość kamer do wielkości co najmniej 500 kamer, moŝliwość utworzenia kolejnych stanowisk operatorów systemu, w dowolnych lokalizacjach w zasięgu sieci komputerowej, system w pełni bezpieczny - zapewniający cyfrowe znakowanie obrazów wideo lub inne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną ingerencją w powstałe archiwum takŝe poprzez zabezpieczenie dostępu do nagrań przez system poziomów dostępu, system pracujący w oparciu o wykonaną w obiekcie sieć strukturalną (komputerową) bez konieczności stosowania prowizorycznych połączeń kablowych, administracja systemem z dowolnego miejsca zaprojektowanej sieci komputerowej, kaŝda Strona 18/74

19 zmiana i rekonfiguracja dokonywana programowo, bez przełączania lub zmian okablowania. 2.2 BUDOWA LOKALNEGO CENTRUM MONITOROWANIA Budowa lokalnego centrum monitorowania, zlokalizowanego w budynku komisariatu policji przy ul. Rydygiera 46, będzie polegać na: ❿ dostawie i montaŝu 4 kompletów stanowisk operatorskich Komputer na stanowisku operatora z oprogramowaniem posiadającym interfejs w języku polskim powinien umoŝliwiać: zdalne sterowanie kamerami obrót/pochylenie/zoom z panelu na ekranie stacji zarządzającej (z poziomu oprogramowania) i za pomocą systemowej klawiatury z manipulatorem drąŝkowym, podgląd bieŝący obrazów z 15 kamer, odtwarzanie zarejestrowanych obrazów z kamer, eksport nagrań do formatów plików wideo z weryfikacją autentyczności nagrań, eksport klatek obrazów do typowego formatu pliku graficznego minimum: jpg, bmp, wykonywanie wydruków plików graficznych na kolorowej drukarce, archiwizację zapisu na płytach DVD lub na pamięciach przenośnych, wielopoziomowy dostęp dla uŝytkowników systemu, zabezpieczony systemem haseł unikalnych w całym systemie, skalowanie okien podglądu obrazu z kamer, prezentację nazwy kamery oraz czasu na obrazie, wyświetlanie procedur postępowania oraz wpisania akcji podjętej przez operatora w przypadku wystąpienia alarmu (funkcja przepływu pracy), ewentualne wyczyszczenie stanu alarmowego ma być uwarunkowane (wymuszone) wcześniejszym opisaniem podjętego działania przez operatora akceptującego alarm. Z uwagi na dotychczasowe ustalenia i przeprowadzony remont budynku komisariatu policji, zakłada się lokalizację trzech stanowisk operatorskich w pomieszczeniu nr 114 znajdującym się na I piętrze budynku. Czwarte stanowisko operatorskie zakłada się zlokalizować w pomieszczeniu Strona 19/74

20 dyŝurnego znajdującym się na parterze budynku. Zakłada się montaŝ stacji roboczej stanowiska operatorskiego o następujących parametrach technicznych: Parametr Opis Procesor Pamięć Karta graficzna Klasy Intel Xeon 3.06 GHz, 8MB cache, FSB 1066QC 6 GB DDR ECC Klasy NVIDIA Quadro GB Dysk 250 GB SATA 7200 Napęd optyczny System operacyjny Klawiatura, mysz Zasilacz Zasilacz awaryjny UPS DVD-RW interfejs uŝytkownika w języku polskim, klasy Windows USB 475 W MoŜliwość podtrzymania pracy zestawu przez co najmniej 15 minut Tabela 6: Minimalne parametry techniczne stacji roboczej stanowiska operatorskiego W przypadku braku fizycznych moŝliwości zainstalowania dwóch kart graficznych w jednej jednostce centralnej spełniającej minimalne wymagania techniczne określone w powyŝszej tabeli dopuszcza się zastosowanie w miejsce jednej z kart graficznych zewnętrznego dekodera strumieni wizyjnych H.264 o minimalnych parametrach nie gorszych niŝ: Wyjścia wizyjne: 1 x HDMI, 1 x DVI Standard: MPEG-4, H.264 (ISO/IEC ) Obsługa do 12 strumieni SD 4CIF Układ obrazu 4:3, 16:9 Interfejs Ethernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45 Strona 20/74

21 Zewnętrzny dekoder strumieni wizyjnych musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem zarządzającym obrazem wizyjnym. Zakłada się budowę czterech stanowisk operatorskich wyposaŝonych w stację roboczą z podłączonymi 3 monitorami LCD, których zadaniem będzie odpowiednio: Pierwszy monitor LCD min Wyświetlanie obrazów bieŝących oraz zarejestrowanych z elementami kontroli i zarządzania systemem takimi jak: ❿ podgląd stanów alarmowych w formie tekstowej i/lub ikonowej z PK serwerów zapisu, ❿ wyświetlanie mapy terenu z rozmieszczeniem kamer i innych obiektów (dokumentów tekstowych i stanów przekaźników, uruchamialnych skryptów alarmowych). Mapa musi mieć moŝliwość powiększania, zmniejszania i przesuwania przez operatora w sposób płynny (Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy mapy terenu), ❿ podgląd listy kamer przypisanych do operatora, ❿ podgląd listy układu okien zdefiniowanych (widoku) przez uŝytkownika wraz z kamerami przypisanymi do układu, ❿ podgląd i obsługę wydruków wybranych klatek zapisanych obrazów przy pomocy drukarki, ❿ podgląd i obsługę archiwizacji wybranej sekwencji nagrań przy pomocy wbudowanej lub dołączonej nagrywarki DVD. Drugi monitor LCD min Wyświetlenie obrazów bieŝących w podziale 2x2 (quad), 3x3, 4x4 lub 5x5 ze zmianą układu z poziomu stanowiska operatora. Trzeci monitor LCD min Pełniący rolę monitora operacyjnego do wyświetlania wybranego obrazu z PK w trybie pełnoekranowym, obsługa z poziomu systemowej klawiatury drąŝkowej i z klawiatury komputera, z wyborem dowolnej kamery do wyświetlania jej w trybie pełnoekranowym oraz sterowania kamer szybkoobrotowych w zakresie obrót/przechył/zoom. Strona 21/74

22 Zakłada się zastosowanie następujących rozwiązań sprzętowych: Parametr Opis Wielkość ekranu 20 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 280 Kontrast 700 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1600x1200 DVI, VGA Tabela 7: Minimalne parametry techniczne monitora 20" Parametr Opis Wielkość ekranu 40 Czas reakcji matrycy 8 Kąt widzenia obrazu 170 Jasność 700 Kontrast 3000 do 1 Rozdzielczość Wejścia wizyjne 1920x1080 DVI, HDMI Tabela 8: Minimalne parametry techniczne monitora 40" Jako pulpit sterujący kamerami szybkoobrowymi PTZ zakłada się zastosowanie następującego rozwiązania sprzętowego: Strona 22/74

23 Parametr Wizualizacja stanu pracy Komunikacja Joystick Sterowanie Opis Wyświetlacz ciekłokrystaliczny USB, RS-232, RS-485 3D Obrót, przechył, zoom Tabela 9: Minimalne parametry techniczne pulpitu sterującego kamerami Ponadto kaŝde ze stanowisk operatorskich naleŝy wyposaŝyć w następujące meble: 1. Biurko wykonane z płyty meblowej o grubości 28 mm, na stelaŝu metalowym umoŝliwiającym prowadzenie przewodów w korycie kablowym. W blacie biurka przelotki kablowe, umoŝliwiające wyprowadzenie okablowania, oraz podłączenie innych urządzeń. Blat o wymiarach o szerokości nie mniejszej niŝ 140 cm, głębokość nie mniejszej niŝ 100 cm. 2. Ergonomiczny fotel obrotowy wyposaŝony w: a) regulowane podłokietniki, b) stabilna podstawa 5-cio ramienna metalowa z aluminium polerowanego na kółkach jezdnych, c) wyprofilowana płyta siedziska i oparcia odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, d) ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dające moŝliwość regulacji stopnia podparcia kręgosłupa w części lędźwiowej, synchroniczna regulacja oparcia i siedziska, e) podnośnik pneumatyczny do płynnej regulacji wysokości siedziska, f) fotel musi posiadać mechanizm synchroniczny umoŝliwiający kołyskę, blokowanie w dowolnej pozycji, regulację siły odchylania oparcia, g) mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia muszą być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację moŝna było wykonać w pozycji siedzącej, h) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, i) tapicerka z atestem niepalności typu: skóra lub skóra perforowana w kolorach np.: czarny, brązowy /ostateczna kolorystyka tapicerki i stelaŝa do uzgodnienia wg potrzeb Zamawiającego. Strona 23/74

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczno uŝytkowe i ich funkcjonalność Lp Opis parametrów i wymaganych funkcjonalności 1 2 I. SYSTEM PACS I OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY WyposaŜenie w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, serwery, tablice interaktywne i sprzęt biurowy, nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 340 w Warszawie wraz z instalacją

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu laptop, drukarek, skanerów i innych akcesoriów komputerowych 2. Instalacja 2 kontrolerów domeny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6

INWESTYCJI SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Warszawa Marzec 2010 roku PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, W TYM SYSTEMU IDENTYFIKACJI KIBICÓW NA STADIONIE PRZY UL. KONWIKTORSKIEJ 6 Adres obiektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo