SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu wizyjnego CCTV. 2. Wykonanie okablowania, montaż urządzeń i uruchomienie systemu CCTV zgodnie z obowiązującymi normatywami oraz niniejszym dokumentem. 3. Przeszkolenie użytkowników w zakresie zarządzania, obsługi i eksploatacji systemu CCTV. 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 2. Podstawa i zakres opracowania. Podstawę wykonania niniejszej dokumentacji stanowią: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Polska Norma PN-EN :2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1: Wymagania systemowe Polska Norma PN-EN :2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5-1: Transmisja wideo - Ogólne wymagania eksploatacyjne Polska Norma PN-EN :2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania wizja lokalna w obiekcie oraz analiza potrzeb Zarządcy obiektu koncepcja systemu monitoringu wizyjnego CCTV. Niniejsze opracowanie dotyczy realizacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacji teletechnicznych niezbędnych do prawidłowego działania systemu. 3. Ogólna charakterystyka obiektu. Osiedle mieszkaniowe Wilanowska należące do GTBS, ma charakter mieszkalny i przeznaczone jest do zamieszkania przez najemców mieszkań. Na terenie obiektu znajduje się dziewięć budynków z czego dwa posiadają dodatkowe części oznaczone na rysunku 10A oraz 4A. Teren obiektu nie jest ogrodzony. Na terenie obiektu znajdują się budynki: 1) budynek nr 2A budynek administracyjny. W budynku tym znajdują się pomieszczenia biurowe, pomieszczenia zarządu i ZPR (zbiorczy punkt 1/12

2 rejestracji) i zamontować szafę dystrybucyjną 19. 2) budynek nr 2 budynek mieszkalny, w części biurowy. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej. W pomieszczeniu nadzoru Straży Miejskiej zaplanowano montaż stanowiska podglądu zdarzeń CCTV. 3) budynki nr 4, 5, 6, 7, 8,10,12 budynki mieszkalne, podpiwniczone z garażami w części piwnicznej. Ponadto na terenie obiektu znajdują się place zabaw dla dzieci oraz parkingi dla mieszkańców. W budynku nr 2A obecnie jest eksploatowany system CCTV analogowy. Również w budynku 2 eksploatowany jest system CCTV, jednakże systemy te nie będą częścią nowopowstałego systemu i nie powinny być brane pod uwagę. 4. Struktura teletechniczna obecnie istniejąca w obiekcie. W budynku nr 2A obecnie jest eksploatowany system CCTV oraz system SSWiN. Obecnie eksploatowany system CCTV zabezpiecza jedynie budynek 2A. System rejestracji obecnego systemu CCTV nie spełnia wymagań Zarządcy i nie może być rozszerzany o kolejne punkty kamerowe. Nowy system rejestracji zainstalowany zostanie w tym samym pomieszczeniu co stary system, jednakże niezależnie od starego systemu. Na terenie obiektu istnieje kanalizacja teletechniczna umożliwiająca wykonanie połączeń sieciowych pomiędzy budynkami, na potrzeby instalacji CCTV w każdym z budynków wyprowadzone zostały po 2 światłowody jednomodowe, do których, przez odpowiednie konwertery i switche, podłączone zostaną kamery. Światłowody ze wszystkich budynków schodzą się w serwerowni, w której umieszczony zostanie system rejestracji. 5. Wymagania funkcjonalne CCTV. System monitoringu wizyjnego stanowi I etap realizacji systemu CCTV i musi składać się, co najmniej z: - sieci strukturalnej (nowoutworzonej) zapewniającej wydajność, która pozwoli na docelową rozbudowę systemu bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń w kolejnych etapach - 42 kamer megapikselowych z transmisja poprzez dedykowana siec TCP/IP, rozmieszczonych zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową - serwera z min. 2 letnia gwarancja następnego dnia roboczego w miejscu instalacji wraz z macierzą RAID zapewniającą zapis z wszystkich kamer przez okres 14 dni, (zakłada się rozbudowę systemu do 50 kamer) - oprogramowania serwer/klient umożliwiającego realizacje założonych w poniższym 2/12

3 opracowaniu funkcjonalności, oraz obsługę docelowej ilości kamer bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń rejestrujących w kolejnych etapach - stanowiska wizualizacji umieszczonego w pomieszczeniu operatora wskazanym przez Zarządcę, wyposażonego, w co najmniej 1 monitor LCD - zasilaczy UPS zapewniających nieprzerwane działanie przez czas, co najmniej 15 min. w przypadku braku zasilania Wszystkie elementy systemu musza być objęte min 2 letnia gwarancja. Do wszystkich oferowanych elementów systemu należy dołączyć karty katalogowe. Wykonawca musi w terminie siedmiu dni od daty podpisania umowy uzgodnić z przedstawicielem inwestora projekt wykonawczy uwzględniający wszystkie elementy systemu. System CCTV na osiedlu Wilanowska stanowi większą część systemu monitoringu wizyjnego CCTV rozbudowującego się osiedla. Docelowo ma być możliwe zdalne, centralne zarządzanie systemem CCTV zainstalowanym we wszystkich budynkach. Dlatego też bardzo istotnym jest by wdrażany w obiektach system umożliwiał dalszą rozbudowę oraz pozwalał na zdalne zarządzanie z jednego punktu centralnego, połączonego siecią teleinformatyczną. Mając na uwadze ilość punktów kamerowych w obiekcie, a także długości tras teletechnicznych jak i charakter obiektu i związane z tym zagrożenia, system CCTV, przede wszystkim w części, do której dostęp jest z ulicy, musi wykazywać odporność na akty sabotażu, wandalizmu, dlatego też okablowanie w części od ziemi do wysokości 3m powinno być prowadzone w osłonie zapewniającej ochronę przed wandalizmem. Z uwagi na strukturę teletechniczną przewidziano wykonanie systemu w oparciu o jeden serwer rejestrujący zainstalowany w budynku 2a połączony z budynkami za pomocą światłowodów. Serwer wraz z patchpanelem, konwerterami i switchem zarządzalnym powinny być zainstalowane w nowej szafie typu RACK w serwerowni budynku 2a. Wszystkie budynki osiedla objęte będą jednym spójnym systemem CCTV pracującym w sieci komputerowej, co pozwoli na zdalne zarządzanie (podgląd zdarzeń, odtwarzanie nagrań sterowanie podglądem z punktów kamerowych) w miejscu wskazanym przez Zarządcę. Podstawowe wymagania stawiane projektowanemu CCTV: a) czas rejestracji zdarzeń minimum 14 dni, zapis automatyczny, nadpisywanie najstarszych nagrań w przypadku zapełnienia dysków, b) hierarchia uprawnień użytkowników systemu CCTV tylko podgląd bieżących zdarzeń, zarządzanie pełnym systemem autoryzacja użytkownika, 3/12

4 c) możliwość utworzenia stanowiska dostępu do CCTV w dowolnym budynku za pomocą stanowiska komputerowego i sieci komputerowej, z możliwością sterowania funkcjami elementów systemu, d) w budynku nr 2 na stanowisku operatora za pomocą stanowiska komputerowego PC powinien być możliwy dostęp do wszystkich punktów kamerowych (podgląd na żywo) z możliwością zdalnego odtwarzania nagranego materiału, e) projektowany system CCTV musi umożliwiać rozbudowę w miarę przyszłych potrzeb Zarządcy o kamery IP, których rejestracja odbywać się będzie na stanowisku komputerowym w budynku nr 2a. 6. CCTV oraz rozmieszczenie punktów kamerowych. Na załączonych rysunkach pokazano rozmieszczenie punktów kamerowych, oraz lokalizację punktów, w których znajdują się zakończenia światłowodów, w których zainstalowane powinny zostać szafka Rack, konwertery ze switchem POE do komunikacji i zasilania kamer. Wykaz załączonych rysunków: rys. 1/B : Szkic Plan sytuacyjny obiektu, Rozmieszczenie elementów CCTV na terenie obiektu 6.1 Budynek nr 2 Urządzenia sieciowe, konwerter światłowodowy, switch POE, należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. W pomieszczeniu należy zamontować szafę rack 19 zapewniającą instalację w/w urządzeń oraz w przyszłości instalację urządzenia typu UPS do podtrzymania pracy kamer. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać po uzgodnieniu trasy z Zarządcą budynków w korytach lub rurkach PCV. Do każdego punktu kamerowego przewidziano doprowadzenie jednego przewodu UTP. W pomieszczeniu operatora wskazanym przez Zarządcę należy zainstalować stanowisko komputerowe PC z monitorem (monitorami) wg wskazania, służące do podglądu zdarzeń CCTV (podgląd na żywo) ze wszystkich kamer zainstalowanych na obiekcie. Stanowisko operatora powinno być połączone bezpośrednio z nowopowstałą siecią komputerową stworzoną wyłącznie na potrzeby systemu CCTV. Kamery powinny być zamontowane na wysokości 2 piętra nad wejściem do klatek, jak zaznaczono na rysunku. 4/12

5 6.2 Budynek nr 4, 5, 7, 8, 10, 12, 4A, 10A Urządzenia sieciowe, konwerter światłowodowy, switch POE, należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym, wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać w korytkach instalacyjnych PCV lub rurkach PCV. W pomieszczeniu należy zamontować szafę rack 19 zapewniającą instalację w/w urządzeń oraz w przyszłości instalację urządzenia typu UPS do podtrzymania pracy kamer. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać po uzgodnieniu trasy z Zarządcą budynków w korytach lub rurkach PCV. Do każdego punktu kamerowego przewidziano doprowadzenie jednego przewodu UTP. Kamery powinny być zamontowane na wysokości 1 piętra na zewnętrznej konstrukcji balkonów na wysokości posadzki pierwszego piętra. Kamery o wąskim kącie obserwacji przeznaczone do obserwacji wjazdów zainstalować na wysokości posadzki 2 piętra. 6.3 Budynek nr 6 Szafę rack należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym, wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Do szafy należy wprowadzić światłowody. W budynku 6 na dzień dzisiejszy nie przewiduje się punktów kamerowych. 6.4 Budynek nr 2A Urządzenia sieciowe, konwerter światłowodowy, switch POE, należy zainstalować w pomieszczeniu magazynowo-technicznym, wskazanym przez Zarządcę w piwnicy budynku. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać w korytkach instalacyjnych PCV lub rurkach PCV. W pomieszczeniu należy zamontować szafę rack 19 zapewniającą instalację w/w urządzeń oraz w przyszłości instalację urządzenia typu UPS do podtrzymania pracy kamer. Do tego pomieszczenia będą schodzić się wszystkie połączenia kablowe z budynku. Instalację w budynku należy wykonać po uzgodnieniu trasy z Zarządcą budynków w korytach lub rurkach PCV. Do każdego punktu kamerowego przewidziano doprowadzenie jednego przewodu UTP. W pomieszczeniu serwera wskazanym przez Zarządcę należy zainstalować szafę 19, w której znajdą się patchpanel, switch oraz konwertery światłowodowe, urządzenie podtrzymujące pracę serwera UPS oraz serwer. 5/12

6 7. Specyfikacja techniczna wymaganych urządzeń CCTV. Opis przedmiotu zamówienia został wykonany w oparciu o technologie IP, nie dopuszcza się zmiany technologii. Dopuszcza się zastosowanie jakichkolwiek urządzeń, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie niższych niż wymienione w niniejszej dokumentacji, umożliwiających zachowanie funkcjonalności oraz jakości systemu CCTV określonej w Opisie przedmiotu zamówienia. 7.1 Minimalne parametry serwera 1) Płyta główna: jednoprocesorowa, min, 32GB RAM (4 złącza DIMM), 3xPCI-e, 1xPCI 32b. 2) Karta graficzna: zintegrowana z płytą. 3) Karta sieciowa: zintegrowana z płytą 2 x 1GbE, 4) Obudowa: Obudowa 4U (R1200W 1+1) 24x Hot-swap SAS/SATA 5) Procesor: min. Intel Xeon X3450 6) Pamięć operacyjna: 2x4096MB 1333MHz DDR3 ECC, 7) Dysk twardy: 24x HDD SATA Raid Edition przeznaczonych do pracy w układzie RAID z przeznaczeniem do pracy ciągłej, każdy o pojemności min. 2 TB, 8) Kontroler RAID: kontroler SAS/SATA RAID 0,1,5,6,10,50, MB, 9) Bateria: moduł bateryjny podtrzymujący pamięć cache kontrolera RAID, 10) System operacyjny: OEM Windows 7 Professional PL 64-bit 7.2 Minimalne parametry stacji klienckiej (Do obsługi systemu przewidziano stację operatorską zainstalowaną w pomieszczeniu wskazanym przez Zarządcę w budynku 2): 1) Płyta główna: dwuprocesorowa, min. 192GB RAM, 2xPCI-E 2.0 x16, 1xPCI E x4, 3xPCI. 2) Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą HD Audio 3) Karta graficzna: 2x Quadro FX MB, 4) Karta sieciowa: zintegrowana z płytą 2 x 10/100/1000, 5) Obudowa: Obudowa Tower 4U 865W 6) Procesor: min. 2x Intel Xeon E5620 7) Pamięć operacyjna: 2x 4096MB DDR3 ECC, 8) Napęd optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, 9) Dysk twardy: 1TB SATA RAID Edition, 10) Kontroler RAID: zintegrowany kontroler SATA RAID 0,1,5,10, 11) System operacyjny: OEM Windows 7 Professional PL 64-bit 12) Wysokiej klasy monitor LCD z podświetleniem LED, min. przekątna obrazu 24 lub 40, 42, rozdzielczość FullHD 1920x1080, min. jasność 250cd/m2, min. czas reakcji 2ms, kontrast dynamiczny :1 (ACR), kontrast typowy 1000:1, wejścia: DVI, HDMI i D-Sub, 7.2 Oprogramowanie wizyjne IP System bezpieczeństwa wizyjnego powinien zapewnić zapis obrazu z wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Ponadto powinien umożliwić obserwację wybranych obrazów w centralnym punkcie ochrony budynku, z wykorzystaniem funkcji ściany monitorowej (monitor wall) wykorzystywanej do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany. Całą instalację należy wykonać w technologii 6/12

7 IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu oraz przestrzeń dyskowa przydzielona w dla każdej kamery oddzielnie. Pozwoli to na zapis wybranych kamer umieszczonych w ważnych punktach obiektu z okresem znacznie dłuższym od pozostałych. W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu. Parametry: - Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, rożnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego - Zapis 3500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera - Aplikacja 64-bit - Obsługę systemów wieloprocesorowych - Obsługa klastrów pracy awaryjnej w środowisku Windows Server Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu - Intuicyjny interfejs użytkownika - Zdalną obsługę podłączonych urządzeń - Dostęp z dowolnego miejsca na świecie - Tryb wielomonitorowy - Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer - Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map - Ściana monitorowa - rozszerzenie programowe wykorzystywane do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany monitorowej. - Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, obsługi map i przycisków itp. - Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z rożnymi prędkościami dla rożnych użytkowników - Powiadomienie alarmowe przez / SMS / OPC / SNMP - Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana są do łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów - Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku 7/12

8 - Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych - Integracja map, na których aktywne elementy systemu wyświetlane są w formie ikon możliwych do wybrania przez jednokrotne kliknięcie myszy, a w przypadku pojawienia się alarmu obiekt zostaje oznaczony kolorem czerwonym - Możliwość dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, wejść oraz wyjść alarmowych, przycisków wirtualnych - Płynne skalowanie wielkości obiektów nanoszonych na mapy, oraz płynna regulacja kąta ich ustawienia (360 o ) - Możliwość wykrywania ruchu w obrazie - Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach - Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach. - Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników - Możliwość definiowania obchodu strażników - Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji - Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców - Oprogramowanie serwerowe współpracujące w rożnymi platformami systemowymi - Integracja z systemami innych producentów dzięki zastosowaniu komunikacji OPC lub dedykowanych modułów oprogramowania oraz wizualizacja obrazu i zdarzeń alarmowych - Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozawory. - Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji - Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora - Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D Urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem zapewnia jednoczesny zapis, podgląd na żywo oraz przeszukiwanie archiwum zapisanego wcześniej materiału wideo. 7.3 Podstawowe parametry techniczne punktów kamerowych Dokonując doboru parametrów kamer kierowano się głównie potrzebami wskazanymi przez Zarządcę obiektu oraz parametrami technicznymi urządzeń. Ważnym czynnikiem decydującym o doborze kamer stanowił również pobór mocy urządzeń, co ma zdecydowany wpływ na koszt wykonania i eksploatacji systemu zasilania. 8/12

9 7.3.1 Zewnętrzny punkt kamerowy - megapiskelowa kamera tulejowa z IR dzien/noc o wysokiej czułości Rozdzielczość obrazu 3 megapiksele (min. 2040x1530) - Maksymalna prędkość 15kl/s przy pełnej rozdzielczości, przy niższych 25kl/s - Minimalne oświetlenie (czułość) bez doświetlacza IR - 0,07 lux przy F1,2; 50IRE Dwa niezależne strumienie wideo Wbudowany obiektyw zapewniający obraz o kącie patrzenia między 72 a 78 stopni - Zasilanie 12 VDC oraz 48V PoE - Kompresja H.264 oraz MJPEG, z regulacją pasma dla każdego strumienia z funkcjami CBR i VBR. - Kamery muszą posiadać funkcje detekcji ruchu oraz rozbudowane opcje harmonogramu do zapisu oraz wykrywania ruchu. Kamery powinny posiadać funkcję WDR (Wide Dynamic Range) - Funkcja dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni, z możliwością regulacji progu przełączenia. - Zdalna aktualizacja firmware'u, zgrywanie i wgrywanie ustawień oraz dostęp do dziennika zdarzeń z poziomu przeglądarki internetowej. - Możliwość ręcznego rozpoczęcia nagrywania na lokalny dysk twardy w komputerze. - Obudowa tulejowa o klasie szczelności IP66 z wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasięgu 30 m. - Zakres temperatur pracy od minimum -30 do minimum +60 stopni Celsjusza Kamera zewnętrzna w obudowie, kolorowa (dzien/noc) o bardzo wysokiej czułości Rozdzielczość obrazu 2 megapiksele (min. 1920x1080) - Prędkość 15kl/s przy pełnej rozdzielczości, przy niższych do 30kl/s - Minimalne oświetlenie (czułość) bez doświetlacza IR - 0,025 lux przy F1,2; 50IRE Dwa niezależne strumienie wideo - Zasilanie 12 VDC lub 48V PoE - Kompresja H.264, MPEG-4 i MJPEG, z regulacją pasma dla każdego strumienia z funkcjami CBR i VBR. - Kamery muszą posiadać funkcje detekcji ruchu oraz rozbudowane opcje harmonogramu do zapisu oraz wykrywania ruchu. - Kamery powinny posiadać funkcję WDR (Wide Dynamic Range) lub inną równoważną funkcję szerokiej dynamiki - Kamery powinny posiadać funkcję poprawy jakości widzenia we mgle i smogu - Kamery powinny posiadać funkcję zwiększenia dynamiki oraz uwydatniania obrazu - Funkcja dzień/noc z mechanicznie przesuwanym filtrem podczerwieni, z 9/12

10 możliwością regulacji progu przełączenia. - Zdalna aktualizacja firmware u, zgrywanie i wgrywanie ustawień oraz dostęp do dziennika zdarzeń z poziomu przeglądarki internetowej. - Możliwość ręcznego rozpoczęcia nagrywania na lokalny dysk twardy w komputerze. - Zakres temperatur pracy od minimum -30 do minimum +60 stopni Celsjusza (po zastosowaniu odpowiedniej obudowy) Obiektywy - Dedykowane do zastosowań w kamerach megapikselowych - Ogniskowa 5-50mm jasność, co najmniej F1,6 - Zakres temperatur pracy od minimum-30 do minimum +50 stopni Celsjusza (po zastosowaniu odpowiedniej obudowy) Obudowy - Dedykowane do zastosowań w warunkach zewnętrznych - Szyba o wysokiej jakości o wysokiej przepuszczalności światła - Wyposażone w grzałkę i wentylator - Wandaloodporna obudowa - Wandaloodporna szyba przednia o grubości min 5mm - Min 3 przepusty kablowych - Klasa szczelności IP67 - Uchwyt z ukrytym torem kablowym 7.4 Podstawowe parametry urządzeń sieciowych Switch Do utworzenia sieci LAN na potrzeby CCTV Zamawiający wymaga minimum 8 portowego przełącznika Gigabit Ethernet z dwoma portami światłowodowymi. 1) Zgodność ze standardami - ACL bazujący na adresach IP i typie protokołu - ACL bazujący na adresach MAC - ACL bazyjący na numerach portów TCP/UDP - IEEE 802.1x - Network Login - RADIUS - zdalne uwierzytelnianie użytkowników - TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System - SSL - Secure Sockets Layer - MD5 - ACL bazujący na sieciach VLAN - ACL bazujący na Diffserv (DSCP) - ACL bazujący na protokole 802.1p - SSH v.1 - Secure Shall ver. 1 - SSH v.2 - Secure Shall ver. 2 - IEEE BaseT - IEEE 802.3u - 100BaseTX - IEEE 802.3x - Flow Control - auto MDI/MDI-X - half/full duplex - IEEE 802.1x - Network Login (Port-based Access Control) - DSCP - DiffServ Code Point - IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol 10/12

11 - IEEE 802.1D - Spanning Tree - IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree - IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree - IEEE 802.1p Priority - IEEE 802.1Q - Virtual LANs - IEEE 802.1x - Network Login (MAC-based Access Control) - IGMP - Internet Group Management Protocol - TFTP - Trivial File Transfer Protocol - Jumbo frame support - BOOTP - BOOTstrap Protocol - Broadcast Storm Control - GVRP - Group VLAN Registration Protocol - IEEE 802.3ab BaseT - IEEE 802.3z BaseSX/LX - PVE - Private VLAN Edge - IEEE 802.3af - Power over Ethernet - LLDP - Link Layer Discovery Protocol - LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery - CDP - Cisco Discovery Protocol - MLDv6 2) Porty Minimum osiem portów (8) 10/100/1000 Mbps z auto wykrywaniem + 2 porty Gigabit SFP uplinks 3) Wydajność Forwarding modes: Store-and-forward Pasmo: 20 Gbps full duplex Algorytm przełączania store-and-forward Bufor pamięci: 16 MB Rozmiar tablicy adresów MAC: ) Dodatkowe informacje test okablowania miedzianego z poziomu przełącznika PoE (7.5W na 8 portach lub 15.4W na 4 portach i 7.5W na pozostałych 4) Portowy zarządzalny switch światłowodowy do montażu przy serwerze Switch zgodny ze switchami na budynkach porty Gigabit SFP + 4 współdzielone porty 10/100/1000 RJ-45 - obsługiwane standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP) - Pojemność przełączania: 144 Gbps - Algrytmy enkrypcji: TLS 1.0, SSL Protokół zarządzania zdalnego: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 11/12

12 Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI - Parametry: Layer 3 switching, wsparcie BOOTP, wsparcie ARP, wsparcie VLAN, IGMP snooping, traffic shaping, wsparcie DiffServ, WRR queuing, store and forward, wsparcie IPv6, sflow, wsparcie STP, wsparcie RSTP, wsparcie MSTP, Quality of Service (QoS), DHCP server, MLD snooping, wsparcie IPv4, DHCP relay, LACP, wsparcie GVRP, CoS 7.5 Zasilacze UPS Parametry zasilacza w budynkach ze switchami POE - 400W obciążenie ciągłe, 460W dla 3 minut, 600W dla 10 sekund - prawdziwa sinusoida (THD <3.0%) - 230Vac, 50Hz (Factory setting) Zabezpieczenia: - przeciążenie, odwrotne podłączenie akumulatora, wyłączenie przy niskim napięciu akumulatora, Alarm niskiego stanu akumulatora - akumulator minimum 20Ah/12V Parametry zasilacza UPS przy serwerze W obciążenie ciągłe - prawdziwa sinusoida (THD <3.0%) - 230Vac, 50Hz Zabezpieczenia: - przeciążenie, odwrotne podłączenie akumulatora, wyłączenie przy niskim napięciu akumulatora, Alarm niskiego stanu akumulatora - akumulator minimum 200Ah/12V Załączniki: rys. 1 : Szkic Plan sytuacyjny obiektu, Rozmieszczenie elementów CCTV na terenie obiektu 12/12

13

14 numer kamery typ kamery rozdzielczość miejsce montażu wysokość montażu ilość klatek 1 stała 2 balkon 2p ok 7m 10 2 stała 3 elewacja budynku 1p ok 4,5m 6 3 stała 3 elewacja budynku 1p ok 4,5m 6 4 brak brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 7 brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 9 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 10 brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 12 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 13 stała 2 balkon 2p ok 7m stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 15 brak stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 17 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 18 brak stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 20 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 21 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 22 brak stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 24 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 25 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 26 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 27 stała 3 elewacja klatka 1p ok 4,5m 6 28 brak brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 31 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 32 brak

15 33 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 34 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 35 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 36 stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 37 brak brak stała 3 balkon 1p ok 4,5m 6 40 brak stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 42 brak stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 44 stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 45 stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 46 stała 3 elewacja klatki 1p ok 4,5m 6 47 stała 2 elewacja 2p ok 7m stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 49 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 50 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 51 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 52 stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6 53 stała 2 balkon 2p ok 7m stała 3 elewacja 1p ok 4,5m 6

16 obiektyw maksymalna przepustowość (Mb/s) moc pobierana przez kamerę (W) 5-50mm mm

17 5-50mm mm

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC ELEMENTÓW SYSTEMÓW TELETECHNICZNYCH 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

A B C D. ... sztuk:..

A B C D. ... sztuk:.. Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Serwer (Ilość: 3 szt.) Lp. : Minimalna wartość: 1. Procesor 2. Pamięć RAM Minimum: 16 GB ECC 3. Płyta główna 4. HDD 5. Napęd optyczny Napęd DVD 6. Komunikacja 7. Obudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, oprogramowania oraz licencji 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Pakiet I: Zestawy komputerowe wraz z monitorami LCD 200 zestawów

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Pakiet I: Zestawy komputerowe wraz z monitorami LCD 200 zestawów Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Pakiet I: Zestawy komputerowe wraz z monitorami LCD 200 zestawów Komputer PC 200 szt. L.P. Podać producenta i model... Wymagana minimalna wartość parametru Oferowana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wyposażenie serwerowni i biura w budynku administracji terminala kontenerowego Założenia Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wyposażenia serwerowni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 STADION PIŁKARSKI MOSIR GDAŃSK PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 WYKONAWCA : EKO Elektronik Zakład Urządzeń i Systemów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 2 do SIWZ Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Instrukcja wypełnienia 1. W kolumnie PARAMETRY TECHNICZNE/FUNKCJONALNE WYMAGANE Zamawiający określił parametry jakie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo