INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Ryzyko w miejscu pracy...4 BHP podlega kontroli...4 Wyłączenia od zasady równego traktowania...5 Wykaz ofert BEZPŁATNE Gastronomia... 6 Języki obce... 6 Komputer... 6 Księgowość i finanse... 8 Techniczne... 9 Uprawnienia do kierowania pojazdami...10 Wizaż i kosmetyka...11 Pozostałe...11 PŁATNE Bhp...12 Biznes...13 Gastronomia...14 Handel...14 Język obcy...15 Komputer...16 Księgowość i finanse...20 Operatorzy maszyn i urządzeń...21 Techniczne...24 Uprawnienia do kierowania pojazdami...27 Wizaż i kosmetyka...28 Pozostałe...30 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: vgstudio - Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Już po raz piąty zapraszamy Państwa do lektury Informatora Szkoleniowego. Wydawnictwo to skierowane jest do tych wszystkich, którzy myślą o wyborze zawodu, o jego zmianie, czy też o podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji. Dotyczy to nie tylko młodych ludzi, ale także osób dojrzałych, posiadających zawód zdobyty kiedyś. Jest bowiem tak, że w zmieniających się okolicznościach, dobrze się do nich przygotować, również pod względem zawodowym. Panująca na rynku pracy konkurencja powoduje, że możemy być zmuszeni do zmiany pracy lub zawodu. Jest to okoliczność, która wymusza na nas elastyczność w przygotowaniu się do tych warunków. Dostęp do informacji o możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych jest niezbędny do takiego zachowania. Wydany właśnie informator temu ma służyć. Życzymy Państwu by służył dobrze. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Zmiany w prawie pracy od dnia 1 stycznia 2013r. Od dnia 1 stycznia 2013r., zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 1016) podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL. Numer ten będzie weryfikowany przez placówkę zdrowotną w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Ma to nie tylko ułatwić potwierdzanie prawa do świadczeń przez pacjentów, ale także zdjąć z nich odpowiedzialność za udokumentowanie swego prawa do świadczeń. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL i w tym przypadku elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica. Jeśli natomiast potwierdzenie prawa do świadczeń w trym trybie nie będzie możliwe, świadczeniobiorca będzie mógł: przedstawić inny dokument potwierdzający jego prawo do świadczeń (np. legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem, ZUS RMUA) lub złożyć oświadczenie zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto od dnia 1 stycznia 2013r. wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia. W dniu 14 września 2012r. Rada Ministrów wydała bowiem rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013r. Zgodnie z nim wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło zł. W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2012 r. (1500 zł) jest to wzrost o 100 zł, tj. o 6,7%. Należy też wspomnieć, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2013 r. co najmniej 1280 zł (brutto). Podobnie dodatek za pracę w porze nocnej z uwagi, że jego wysokości ma ścisły związek z podniesieniem płacy minimalnej również wzrośnie. Jak stanowi Kodeks pracy, przez pracę w godzinach nocnych rozumiemy godziny między 21 a 7 rano. Pracujący w nocy to taki pracownik, który w tych godzinach pracuje co najmniej 3 godz. w ciągu doby, a także taki, którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Przepisy dotyczące zasad wynagradzania osób pracujących w nocy oraz przysługujących im dodatków ulegają w związku z tym zmianie. Ponadto zgodnie z założeniami projektu nowelizacji Kodeksu pracy, z dniem 1 stycznia 2013 r. ma wejść w życie przepis art Kodeksu pracy, który zakłada, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Wprowadzenie tej regulacji jest niezbędne ze względu na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08. Zgodnie z nim pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego powinien mieć możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Projekt, który obecnie znajduję się w Sejmie ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, z tego też względu jego wejście w życie jest praktycznie przesądzone. Nadto projekt nowelizacji zakłada także wyłączenie urlopu wychowawczego z art Kodeksu pracy. A zatem urlop wypoczynkowy nie będzie proporcjonalnie obniżany, w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy. Nie sposób na koniec nie wspomnieć o projekcie ustawy, który zakłada, że od września 2013r. zostanie wydłużony urlop macierzyński do roku. Przy czym pierwsze pół roku na urlopie rodzicielskim będzie płatne 3

4 w 100%, a drugie półrocze już tylko w 60%. Co więcej, jeśli rodzice będą chcieli wykorzystać cały rok, to muszą to zgłosić najpóźniej na 14 dni przed porodem. Inaczej będą traktowani tak, jakby chcieli wykorzystać tylko pół roku pełnopłatnego urlopu. To nie oznacza jednak, że od takich deklaracji nie ma odwrotu - jeśli ktoś zechce zmienić zdanie, to budżet uzupełni mu straty w wynagrodzeniu. Zapowiedziano również, że od 20 tygodnia urlopu będzie można łączyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego z pracą na pół etatu i wówczas wypłacana będzie połowa zasiłku. Anna Orlińska RYZYKO W MIEJSCU PRACY Bez kompleksowej oceny ryzyka zawodowego na skonkretyzowanych stanowiskach pracy nie jest możliwa realizacja zadań w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek oceny ryzyka zawodowego wynika z obowiązującego art. 226 kodeksu pracy, bez względu na zakres prowadzonej działalności. Pracodawca poza oceną ryzyka ma również obowiązek każdorazowego zapoznania pracowników z przyjętymi w ramach oceny ryzyka ustaleniami. Dla celów dowodowych zarówno dokonana ocena ryzyka jak i potwierdzenie zapoznania pracownika z oceną ryzyka jest realizowane w formie pisemnej. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy, zarówno te występujące przy wykonywanych pracach, jak i te związane ze sposobem ich wykonywania. Efektem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego są środki profilaktyczne oraz metody i organizacja pracy ukierunkowana na zmniejszenie bądź całkowite wyeliminowanie istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Ocena ryzyka zawodowego nie powinna pomijać w szcze- gólności katalogu stosowanych maszyn, narzędzi, materiałów i wykonywanych zadań. Nie może zawierać jedynie skrótowego wykazu występujących na stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy. Jeśli zachodzą przesłanki występowania czynników szkodliwych pracodawca zobowiązany jest potwierdzić dany stan faktyczny pomiarami, z których protokoły są udostępniane organom kontrolnym i zespołowi powypadkowemu. Ocena ryzyka stanowiska pracy nie może pomijać wykazu stosowanych na stanowisku pracy środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna być okresowo uzupełniana (aktualizowana), szczególnie na okoliczność zmian techniczno-organizacyjnych oraz zmiany technologii produkcji. Dla zespołów powypadkowych i organów kontrolnych jest jednym z podstawowych dokumentów oceniających aktualny stan zagrożeń i dobór środków profilaktycznych chroniących zdrowie i życie pracowników. Im dokładniejsza i kompleksowa ocena ryzyka zawodowego tym mniejsze zagrożenia dla zatrudnionych pracowników. Kazimierz Pasternak BHP PODLEGA KONTROLI Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z podstawowych segmentów środowiska pracy. Wystarczy lektura Działu X Kodeksu Pracy aby się o tym przekonać. Na straży realizacji ustawowo określonych obowiązków w tym zakresie stoją instytucje kontrolne zarówno o charakterze państwowym jak i pracowniczo-związkowym. Państwowa Inspekcja Pracy jest najbardziej znaną, cenioną i wyspecjalizowaną instytucją powołaną do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególnych przypadkach może spowodować zatrzymanie maszyn, urządzeń lub ciągów technologicznych zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu osób zatrudnionych. Z jej usług i bezpłatnie świadczonych specjalistycznych porad może skorzystać każdy. Wykonuje kontrole planowe, doraźne i skargowe. Urząd Dozoru Technicznego wchodzący w skład instytucji państwowego nadzoru nad warunkami pracy, zajmuje się na mocy przepisów ustawowych kontrolą i nadzorem bezpieczeństwa pracy ściśle wymienionych maszyn i urządzeń, takich jak dźwigi, kompresory i inne. 4 Z kolei Państwowa Inspekcja Sanitarna mająca swoje agendy w powiatach i w każdym województwie wykonuje działania kontrolno-nadzorcze w sferze warunków środowiska pracy i profilaktyki. Prowadzi ponadto sprawy z zakresu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy, udziela porad i prowadzi specjalistyczny nadzór pracowni rentgenowskich i innych zakładów stosujących substancje i preparaty szkodliwe dla zdrowia. Segment zagadnień kontrolnych decydujących o przestrzeganiu przepisów i zasad przeciwpożarowych realizują, w odniesieniu także do miejsc pracy, jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W ustawowo określonych zadaniach Państwowa Straż Pożarna poza akcjami ratowniczymi prowadzi na szeroką skalę działalność informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną także na pracowników, pracodawców i organizacje związkowe. W celu ochrony zdrowia pracujących została powołana służba medycyny pracy realizująca ustawowe zagadnienia m.in. wobec pracowników i współdziałająca z pracodawcami oraz organizacjami związkowymi. Ustawowe uprawnienia kontrolne w zakresie BHP mają również organizacje związkowe. O formie, zakresie i przebiegu prowadzonych kontroli decyduje wedle za-

5 sady samorządności związkowej. Prawo do kontroli przepisów i zasad BHP posiada również społeczna inspekcja pracy, która korzystając ze środka prawnego w postaci zalecenia może w szczególnych przypadkach zażądać wyłączenia z pracy niesprawnej maszyny, czy urządzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu pracowników, osób wykonujących określone prace. Społeczny inspektor pracy z mocy ustawy wchodzi w skład zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Kazimierz Pasternak WYŁĄCZENIA OD ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA Kodeks pracy oprócz szczegółowej regulacji dotyczącej obowiązku pracodawcy równego traktowania pracowników w zakresie określonym w art. 18 3a 1, podaje przykłady działań lub stosowania środków, które mimo różnicowania pracowników nie mogą być traktowane jako naruszenie omawianej zasady. Katalog ten zawarty jest w art. 183b 2-5 Kodeksu pracy. Pierwsze z wyłączeń dotyczy sytuacji w zakresie nawiązywania stosunku pracy. Mianowicie zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18 3a 1(np. wiek, płeć, niepełnosprawność), jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi. Chodzi tu mianowicie o prace, które z uwagi na swą specyfikę adresowane są do kobiet lub tylko do mężczyzn. Kolejne wyłączenie dotyczy możliwości wypowiedzenia pracownikowi warunków zatrudnienia np. w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art. 18 3a 1 Kodeksu pracy. Jako przykład można podać przypadek, kiedy pracodawca wręcza wypowiedzenia zmieniające w zakresie wymiaru czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracowników grupie osób, które łączy jedna wspólna cech uznana za dyskryminacyjną np. wiek. Podkreślić trzeba, że przyczyna uzasadniająca taką zmianę nie może dotyczyć pracowników, a także wyjątek ten dotyczy wyłącznie zmiany warunków zatrudnienia. Następne wyłączenie dotyczy stosowania środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność. Dla przykładu można tu wskazać, szczególną ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w ciąży, pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, ograniczenia pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, możliwości delegacji poza stałe miejsce pracy kobiet w ciąży, pracowników wychowujących dziecko do lat 4, ograniczenia w zakresie zatrudniania kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 w równoważnym systemach czasu pracy i w systemie przerywanego czasu pracy. Ponadto pracownicy mogą być uprzywilejowani ze względu na swą niepełnosprawność, uregulowania w tej kwestii zawiera ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wskazać w tym miejscu należy chociażby to, iż czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Przy czym trzeba podkreślić, że stosowanie norm czasu pracy wskazanych wyżej, nie może prowadzić do obniżenia wysokości wynagrodzenia zarówno wypłaconego w stałej stawce miesięcznej, jak i według stawki godzinowej. Czwarte wyłączenie dotyczy możliwości stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek. Kolejne wyłączenie odnosi się do działań podejmowanych przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18 3a 1 Kodeksu pracy, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. Jako przykład można podać wyrównywanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet wykonujących jednakowe prace lub prace o jednakowej wartości. Ostatni wymieniony w przepisie art. 18 3b 2 Kodeksu pracy wyjątek wskazuje, że nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. Zaznaczyć trzeba, że wyłączenie to obejmuje tylko prace, których wykonywanie wiąże się z aktywnością o charakterze religijnym, a nie o charakterze świeckim. Anna Orlińska 5

6 OFERTY BEZPŁATNE 6 GASTRONOMIA PROFESJONALNY KELNER Z WARSZTATAMI CARVINGU ORAZ BARISTY Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KSWP Końskie Grupa docelowa: rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS Szkolenie realizowane w ramach projektu Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika (8.1.2 POKL), obejmujące zagadnienia z zakresu obsługi klienta w gastronomii oraz warsztaty baristy (techniki parzenia kawy) i carvingu (rzeźbienie w owocach). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK OBCY PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO (KOŃSKIE) Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Końskie Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Szkolenie realizaowane w ramach projektu Sięgnij po wiedzę - sięgnij po awans (8.1.1 POKL), obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi klienta (30 godz) oraz z zakresu języka angielskiego (90 godz + egzamin TOEIC) Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTER SZKOLENIE ABC OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Instytucja szkoleniowa: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KIS Kielce, KIS Sędziszów, KIS Busko Zdrój, KIS Szczekociny, KIS Jędrzejów Grupa docelowa: osoby po 60 roku życia W ramach projektu Pogodna jesień życia osoby z miasta Kielce i powiatów: kielecki, jędrzejowski, buski, zawierciański, miechowski, proszowicki wezmą udział w szkoleniach z obsługi komputera. Ponadto skorzystają z wyjść rekreacyjnych, kulturalno-uspołeczniających oraz wycieczki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , w. 238 CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT SBS Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby z wykształcenim min. średnim Szkolenie oparte jest na programie Windows Small Business Server 2008, obejmuje 40 h, co pozwoli efektywnie i bezpiecznei konfigurować, zarządzać, i utrzymywać środowisko sieciowe małej firmy. Szkolenie kończy sie egzaminem Windows Small Business Server 2008 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedza w zakresie prowadzenia prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodę Prince2. Tematy: Wprowadzenie do zarządzania projektami, Prince2 Foundation, Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektów Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SERWISEM WWW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Szkolenie dedykowane dla kobiet, które chcą nauczyć się publikować informacje w internecie, tworzyć własne strony www, przy wykorzystaniu bezpłatnych systemów treścią (CMS) na przykładzie systemu WordProgress. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR RED HAT LINUX Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Szkolenie składa się z dwóch modułów: - Podstawy Administracji RedHat Linux (32 h) - Administracja RedHat Linux (40 h) i kończy się egzaminem Red Hat Certified Administrator. Szczegółowe informacje na stronie Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RAPORTOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: więcej ogłoszeń na

7 OFERTY BEZPŁATNE Szkolenie obejmuje program MS Access. Program ten umożliwia skuteczne i szybkie projektowanie systemów raportowych w oparciu o parametry z formularzy oraz dystrybucje raportów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE BAZ DO PRZETWARZANIA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje program MS Access. Program ten umożliwia szybkie i skuteczne projektowanie baz do przetwarzania danych, zbieranie danych oraz współpraca z poziomu MS SQL Serwer Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYCZNE WYODRĘBNIANIE I TRANSFORMACJA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje program Visual Basic for Aplications. Program ten umożliwiają wyodrębnienie, tranformację, oraz analizę danych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KONTROLA I ANALIZA REALIZACJI PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje program MS Project. Program ten umożliwia skuteczną kontrolę i analizę realizacji projektu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Szkolenie obejmuje program MS Project. Program ten umożliwia ciekawie i skutecznie planować realizację projektów prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PŁACOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje program MS Exel. Program ten umożliwiają skuteczne projektowanie raportów płacowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PODATKOWYCH, PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje programy MS Access oraz MS Exel. Programy te umożliwiają skuteczne projektowanie raportów podatkowych, płacowych oraz rachunkowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE PROFESJONALNYCH PREZENTACJI DAL MENADŻERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 7

8 OFERTY BEZPŁATNE 8 NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA OFERT I DOKUMENTÓW MARKETINGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje programy MS Word oraz MS Publisher l. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji ofert marketingowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO ANALIZ RYNKOWYCH I PROJEKTOWANIA RAPORTÓW SPRZEDAŻY Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie umożliwia zaawansowane zastosowanie aplikacji biurowych w zakresie narzędzi do analiz rynkowych i projektowania raportów sprzedaży na podstawie programu Crystal Reports. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK (351203) - TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI (K3) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Kurs w formie zaocznej. Obejmuje 451 godz. kształcenia, w tym 275 godz. szkolenia praktycznego. Uczestnik kursu zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK (351203) - PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH I ADMINISTROWANIE SIECIAMI (K2) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Kurs w formie zaocznej. Obejmuje 371 godz. kształcenia, w tym 195 godz. szkolenia praktycznego. Uczestnik kursu zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROFESJONALNA OBSŁUGA KONMPUTERA (ECDL CORE) - KIELCE Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KSWP Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24 Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Szkolenie realizowane w ramach projektu Sięgnij po wiedzę - sięgnij po awans (8.1.1 POKL) obejmujące zagadnienia z zakresu obsługi komputera. Uczestnicy projektu po zakończeniu udziału w szkoleniu podejdą do egzaminu ECDL Core, po zdaniu którego uzyskają certyfikaty uznawane na terenie UE Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TWORZENIE PREZENTACJI DLA MENAGERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA FIRMY Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MŚP Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce więcej ogłoszeń na

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO

Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Raport M O D U Ł I I OFERTY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO DOSTĘPNE NA RYNKU PRACY SUBREGIONU SKIERNIEWICKIEGO Badanie zrealizowane w ramach projektu pt: Wszechnica Skierniewicka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16 18 lat Informator Warszawa 2012 Podstawy prawne zatrudniania młodzieży

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo