INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Ryzyko w miejscu pracy...4 BHP podlega kontroli...4 Wyłączenia od zasady równego traktowania...5 Wykaz ofert BEZPŁATNE Gastronomia... 6 Języki obce... 6 Komputer... 6 Księgowość i finanse... 8 Techniczne... 9 Uprawnienia do kierowania pojazdami...10 Wizaż i kosmetyka...11 Pozostałe...11 PŁATNE Bhp...12 Biznes...13 Gastronomia...14 Handel...14 Język obcy...15 Komputer...16 Księgowość i finanse...20 Operatorzy maszyn i urządzeń...21 Techniczne...24 Uprawnienia do kierowania pojazdami...27 Wizaż i kosmetyka...28 Pozostałe...30 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: vgstudio - Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Już po raz piąty zapraszamy Państwa do lektury Informatora Szkoleniowego. Wydawnictwo to skierowane jest do tych wszystkich, którzy myślą o wyborze zawodu, o jego zmianie, czy też o podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji. Dotyczy to nie tylko młodych ludzi, ale także osób dojrzałych, posiadających zawód zdobyty kiedyś. Jest bowiem tak, że w zmieniających się okolicznościach, dobrze się do nich przygotować, również pod względem zawodowym. Panująca na rynku pracy konkurencja powoduje, że możemy być zmuszeni do zmiany pracy lub zawodu. Jest to okoliczność, która wymusza na nas elastyczność w przygotowaniu się do tych warunków. Dostęp do informacji o możliwościach zdobycia kwalifikacji zawodowych jest niezbędny do takiego zachowania. Wydany właśnie informator temu ma służyć. Życzymy Państwu by służył dobrze. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Zmiany w prawie pracy od dnia 1 stycznia 2013r. Od dnia 1 stycznia 2013r., zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2012r. poz. 1016) podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień świadczeniobiorcy na podstawie numeru PESEL. Numer ten będzie weryfikowany przez placówkę zdrowotną w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Ma to nie tylko ułatwić potwierdzanie prawa do świadczeń przez pacjentów, ale także zdjąć z nich odpowiedzialność za udokumentowanie swego prawa do świadczeń. Wyjątek od tej zasady stanowi przypadek dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL i w tym przypadku elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica. Jeśli natomiast potwierdzenie prawa do świadczeń w trym trybie nie będzie możliwe, świadczeniobiorca będzie mógł: przedstawić inny dokument potwierdzający jego prawo do świadczeń (np. legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem, ZUS RMUA) lub złożyć oświadczenie zawierające imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz wskazanie podstawy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto od dnia 1 stycznia 2013r. wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia. W dniu 14 września 2012r. Rada Ministrów wydała bowiem rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013r. Zgodnie z nim wynagrodzenie minimalne będzie wynosiło zł. W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2012 r. (1500 zł) jest to wzrost o 100 zł, tj. o 6,7%. Należy też wspomnieć, iż zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2013 r. co najmniej 1280 zł (brutto). Podobnie dodatek za pracę w porze nocnej z uwagi, że jego wysokości ma ścisły związek z podniesieniem płacy minimalnej również wzrośnie. Jak stanowi Kodeks pracy, przez pracę w godzinach nocnych rozumiemy godziny między 21 a 7 rano. Pracujący w nocy to taki pracownik, który w tych godzinach pracuje co najmniej 3 godz. w ciągu doby, a także taki, którego co najmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Przepisy dotyczące zasad wynagradzania osób pracujących w nocy oraz przysługujących im dodatków ulegają w związku z tym zmianie. Ponadto zgodnie z założeniami projektu nowelizacji Kodeksu pracy, z dniem 1 stycznia 2013 r. ma wejść w życie przepis art Kodeksu pracy, który zakłada, że bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego. Wprowadzenie tej regulacji jest niezbędne ze względu na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08. Zgodnie z nim pracownik po powrocie z urlopu wychowawczego powinien mieć możliwość skorzystania z urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo przed urlopem wychowawczym. Projekt, który obecnie znajduję się w Sejmie ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, z tego też względu jego wejście w życie jest praktycznie przesądzone. Nadto projekt nowelizacji zakłada także wyłączenie urlopu wychowawczego z art Kodeksu pracy. A zatem urlop wypoczynkowy nie będzie proporcjonalnie obniżany, w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy. Nie sposób na koniec nie wspomnieć o projekcie ustawy, który zakłada, że od września 2013r. zostanie wydłużony urlop macierzyński do roku. Przy czym pierwsze pół roku na urlopie rodzicielskim będzie płatne 3

4 w 100%, a drugie półrocze już tylko w 60%. Co więcej, jeśli rodzice będą chcieli wykorzystać cały rok, to muszą to zgłosić najpóźniej na 14 dni przed porodem. Inaczej będą traktowani tak, jakby chcieli wykorzystać tylko pół roku pełnopłatnego urlopu. To nie oznacza jednak, że od takich deklaracji nie ma odwrotu - jeśli ktoś zechce zmienić zdanie, to budżet uzupełni mu straty w wynagrodzeniu. Zapowiedziano również, że od 20 tygodnia urlopu będzie można łączyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego z pracą na pół etatu i wówczas wypłacana będzie połowa zasiłku. Anna Orlińska RYZYKO W MIEJSCU PRACY Bez kompleksowej oceny ryzyka zawodowego na skonkretyzowanych stanowiskach pracy nie jest możliwa realizacja zadań w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek oceny ryzyka zawodowego wynika z obowiązującego art. 226 kodeksu pracy, bez względu na zakres prowadzonej działalności. Pracodawca poza oceną ryzyka ma również obowiązek każdorazowego zapoznania pracowników z przyjętymi w ramach oceny ryzyka ustaleniami. Dla celów dowodowych zarówno dokonana ocena ryzyka jak i potwierdzenie zapoznania pracownika z oceną ryzyka jest realizowane w formie pisemnej. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy, zarówno te występujące przy wykonywanych pracach, jak i te związane ze sposobem ich wykonywania. Efektem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego są środki profilaktyczne oraz metody i organizacja pracy ukierunkowana na zmniejszenie bądź całkowite wyeliminowanie istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Ocena ryzyka zawodowego nie powinna pomijać w szcze- gólności katalogu stosowanych maszyn, narzędzi, materiałów i wykonywanych zadań. Nie może zawierać jedynie skrótowego wykazu występujących na stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy. Jeśli zachodzą przesłanki występowania czynników szkodliwych pracodawca zobowiązany jest potwierdzić dany stan faktyczny pomiarami, z których protokoły są udostępniane organom kontrolnym i zespołowi powypadkowemu. Ocena ryzyka stanowiska pracy nie może pomijać wykazu stosowanych na stanowisku pracy środków ochrony zbiorowej i indywidualnej. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego powinna być okresowo uzupełniana (aktualizowana), szczególnie na okoliczność zmian techniczno-organizacyjnych oraz zmiany technologii produkcji. Dla zespołów powypadkowych i organów kontrolnych jest jednym z podstawowych dokumentów oceniających aktualny stan zagrożeń i dobór środków profilaktycznych chroniących zdrowie i życie pracowników. Im dokładniejsza i kompleksowa ocena ryzyka zawodowego tym mniejsze zagrożenia dla zatrudnionych pracowników. Kazimierz Pasternak BHP PODLEGA KONTROLI Bezpieczeństwo i higiena pracy jest jednym z podstawowych segmentów środowiska pracy. Wystarczy lektura Działu X Kodeksu Pracy aby się o tym przekonać. Na straży realizacji ustawowo określonych obowiązków w tym zakresie stoją instytucje kontrolne zarówno o charakterze państwowym jak i pracowniczo-związkowym. Państwowa Inspekcja Pracy jest najbardziej znaną, cenioną i wyspecjalizowaną instytucją powołaną do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególnych przypadkach może spowodować zatrzymanie maszyn, urządzeń lub ciągów technologicznych zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu osób zatrudnionych. Z jej usług i bezpłatnie świadczonych specjalistycznych porad może skorzystać każdy. Wykonuje kontrole planowe, doraźne i skargowe. Urząd Dozoru Technicznego wchodzący w skład instytucji państwowego nadzoru nad warunkami pracy, zajmuje się na mocy przepisów ustawowych kontrolą i nadzorem bezpieczeństwa pracy ściśle wymienionych maszyn i urządzeń, takich jak dźwigi, kompresory i inne. 4 Z kolei Państwowa Inspekcja Sanitarna mająca swoje agendy w powiatach i w każdym województwie wykonuje działania kontrolno-nadzorcze w sferze warunków środowiska pracy i profilaktyki. Prowadzi ponadto sprawy z zakresu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy, udziela porad i prowadzi specjalistyczny nadzór pracowni rentgenowskich i innych zakładów stosujących substancje i preparaty szkodliwe dla zdrowia. Segment zagadnień kontrolnych decydujących o przestrzeganiu przepisów i zasad przeciwpożarowych realizują, w odniesieniu także do miejsc pracy, jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W ustawowo określonych zadaniach Państwowa Straż Pożarna poza akcjami ratowniczymi prowadzi na szeroką skalę działalność informacyjno-edukacyjną ukierunkowaną także na pracowników, pracodawców i organizacje związkowe. W celu ochrony zdrowia pracujących została powołana służba medycyny pracy realizująca ustawowe zagadnienia m.in. wobec pracowników i współdziałająca z pracodawcami oraz organizacjami związkowymi. Ustawowe uprawnienia kontrolne w zakresie BHP mają również organizacje związkowe. O formie, zakresie i przebiegu prowadzonych kontroli decyduje wedle za-

5 sady samorządności związkowej. Prawo do kontroli przepisów i zasad BHP posiada również społeczna inspekcja pracy, która korzystając ze środka prawnego w postaci zalecenia może w szczególnych przypadkach zażądać wyłączenia z pracy niesprawnej maszyny, czy urządzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu pracowników, osób wykonujących określone prace. Społeczny inspektor pracy z mocy ustawy wchodzi w skład zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Kazimierz Pasternak WYŁĄCZENIA OD ZASADY RÓWNEGO TRAKTOWANIA Kodeks pracy oprócz szczegółowej regulacji dotyczącej obowiązku pracodawcy równego traktowania pracowników w zakresie określonym w art. 18 3a 1, podaje przykłady działań lub stosowania środków, które mimo różnicowania pracowników nie mogą być traktowane jako naruszenie omawianej zasady. Katalog ten zawarty jest w art. 183b 2-5 Kodeksu pracy. Pierwsze z wyłączeń dotyczy sytuacji w zakresie nawiązywania stosunku pracy. Mianowicie zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18 3a 1(np. wiek, płeć, niepełnosprawność), jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi. Chodzi tu mianowicie o prace, które z uwagi na swą specyfikę adresowane są do kobiet lub tylko do mężczyzn. Kolejne wyłączenie dotyczy możliwości wypowiedzenia pracownikowi warunków zatrudnienia np. w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny wymienione w art. 18 3a 1 Kodeksu pracy. Jako przykład można podać przypadek, kiedy pracodawca wręcza wypowiedzenia zmieniające w zakresie wymiaru czasu pracy z przyczyn niedotyczących pracowników grupie osób, które łączy jedna wspólna cech uznana za dyskryminacyjną np. wiek. Podkreślić trzeba, że przyczyna uzasadniająca taką zmianę nie może dotyczyć pracowników, a także wyjątek ten dotyczy wyłącznie zmiany warunków zatrudnienia. Następne wyłączenie dotyczy stosowania środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność. Dla przykładu można tu wskazać, szczególną ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w ciąży, pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, ograniczenia pracy w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, możliwości delegacji poza stałe miejsce pracy kobiet w ciąży, pracowników wychowujących dziecko do lat 4, ograniczenia w zakresie zatrudniania kobiet w ciąży, pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 w równoważnym systemach czasu pracy i w systemie przerywanego czasu pracy. Ponadto pracownicy mogą być uprzywilejowani ze względu na swą niepełnosprawność, uregulowania w tej kwestii zawiera ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wskazać w tym miejscu należy chociażby to, iż czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Przy czym trzeba podkreślić, że stosowanie norm czasu pracy wskazanych wyżej, nie może prowadzić do obniżenia wysokości wynagrodzenia zarówno wypłaconego w stałej stawce miesięcznej, jak i według stawki godzinowej. Czwarte wyłączenie dotyczy możliwości stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek. Kolejne wyłączenie odnosi się do działań podejmowanych przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18 3a 1 Kodeksu pracy, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie. Jako przykład można podać wyrównywanie wynagrodzeń mężczyzn i kobiet wykonujących jednakowe prace lub prace o jednakowej wartości. Ostatni wymieniony w przepisie art. 18 3b 2 Kodeksu pracy wyjątek wskazuje, że nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. Zaznaczyć trzeba, że wyłączenie to obejmuje tylko prace, których wykonywanie wiąże się z aktywnością o charakterze religijnym, a nie o charakterze świeckim. Anna Orlińska 5

6 OFERTY BEZPŁATNE 6 GASTRONOMIA PROFESJONALNY KELNER Z WARSZTATAMI CARVINGU ORAZ BARISTY Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KSWP Końskie Grupa docelowa: rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS Szkolenie realizowane w ramach projektu Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika (8.1.2 POKL), obejmujące zagadnienia z zakresu obsługi klienta w gastronomii oraz warsztaty baristy (techniki parzenia kawy) i carvingu (rzeźbienie w owocach). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK OBCY PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA ZE ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO (KOŃSKIE) Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Końskie Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Szkolenie realizaowane w ramach projektu Sięgnij po wiedzę - sięgnij po awans (8.1.1 POKL), obejmuje zagadnienia z zakresu obsługi klienta (30 godz) oraz z zakresu języka angielskiego (90 godz + egzamin TOEIC) Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTER SZKOLENIE ABC OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Instytucja szkoleniowa: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KIS Kielce, KIS Sędziszów, KIS Busko Zdrój, KIS Szczekociny, KIS Jędrzejów Grupa docelowa: osoby po 60 roku życia W ramach projektu Pogodna jesień życia osoby z miasta Kielce i powiatów: kielecki, jędrzejowski, buski, zawierciański, miechowski, proszowicki wezmą udział w szkoleniach z obsługi komputera. Ponadto skorzystają z wyjść rekreacyjnych, kulturalno-uspołeczniających oraz wycieczki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , w. 238 CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT SBS Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby z wykształcenim min. średnim Szkolenie oparte jest na programie Windows Small Business Server 2008, obejmuje 40 h, co pozwoli efektywnie i bezpiecznei konfigurować, zarządzać, i utrzymywać środowisko sieciowe małej firmy. Szkolenie kończy sie egzaminem Windows Small Business Server 2008 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedza w zakresie prowadzenia prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodę Prince2. Tematy: Wprowadzenie do zarządzania projektami, Prince2 Foundation, Harmonogramowanie i kontrola realizacji projektów Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SERWISEM WWW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Szkolenie dedykowane dla kobiet, które chcą nauczyć się publikować informacje w internecie, tworzyć własne strony www, przy wykorzystaniu bezpłatnych systemów treścią (CMS) na przykładzie systemu WordProgress. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR RED HAT LINUX Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Szkolenie składa się z dwóch modułów: - Podstawy Administracji RedHat Linux (32 h) - Administracja RedHat Linux (40 h) i kończy się egzaminem Red Hat Certified Administrator. Szczegółowe informacje na stronie Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RAPORTOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: więcej ogłoszeń na

7 OFERTY BEZPŁATNE Szkolenie obejmuje program MS Access. Program ten umożliwia skuteczne i szybkie projektowanie systemów raportowych w oparciu o parametry z formularzy oraz dystrybucje raportów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE BAZ DO PRZETWARZANIA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje program MS Access. Program ten umożliwia szybkie i skuteczne projektowanie baz do przetwarzania danych, zbieranie danych oraz współpraca z poziomu MS SQL Serwer Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYCZNE WYODRĘBNIANIE I TRANSFORMACJA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje program Visual Basic for Aplications. Program ten umożliwiają wyodrębnienie, tranformację, oraz analizę danych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KONTROLA I ANALIZA REALIZACJI PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje program MS Project. Program ten umożliwia skuteczną kontrolę i analizę realizacji projektu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Szkolenie obejmuje program MS Project. Program ten umożliwia ciekawie i skutecznie planować realizację projektów prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PŁACOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje program MS Exel. Program ten umożliwiają skuteczne projektowanie raportów płacowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PODATKOWYCH, PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje programy MS Access oraz MS Exel. Programy te umożliwiają skuteczne projektowanie raportów podatkowych, płacowych oraz rachunkowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE PROFESJONALNYCH PREZENTACJI DAL MENADŻERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 7

8 OFERTY BEZPŁATNE 8 NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA OFERT I DOKUMENTÓW MARKETINGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie obejmuje programy MS Word oraz MS Publisher l. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji ofert marketingowych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO ANALIZ RYNKOWYCH I PROJEKTOWANIA RAPORTÓW SPRZEDAŻY Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Szkolenie umożliwia zaawansowane zastosowanie aplikacji biurowych w zakresie narzędzi do analiz rynkowych i projektowania raportów sprzedaży na podstawie programu Crystal Reports. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK (351203) - TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH ORAZ ADMINISTROWANIE BAZAMI (K3) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Kurs w formie zaocznej. Obejmuje 451 godz. kształcenia, w tym 275 godz. szkolenia praktycznego. Uczestnik kursu zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK (351203) - PROJEKTOWANIE LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH I ADMINISTROWANIE SIECIAMI (K2) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Kurs w formie zaocznej. Obejmuje 371 godz. kształcenia, w tym 195 godz. szkolenia praktycznego. Uczestnik kursu zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROFESJONALNA OBSŁUGA KONMPUTERA (ECDL CORE) - KIELCE Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KSWP Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24 Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Szkolenie realizowane w ramach projektu Sięgnij po wiedzę - sięgnij po awans (8.1.1 POKL) obejmujące zagadnienia z zakresu obsługi komputera. Uczestnicy projektu po zakończeniu udziału w szkoleniu podejdą do egzaminu ECDL Core, po zdaniu którego uzyskają certyfikaty uznawane na terenie UE Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TWORZENIE PREZENTACJI DLA MENAGERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA FIRMY Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa ul. Młynarska 56, tel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MŚP Instytucja szkoleniowa: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Kielce, Biuro Zakładu ul. Śląska 9, Kielce więcej ogłoszeń na

9 OFERTY BEZPŁATNE Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel , Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNICZNE WPŁYW DOBORU MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE NA ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: (Centrum Edukacyjne Kielce) Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmujące 16 godzin (2 dni szkoleniowe) z zakresu budownictwa energooszczędnego, udział zakończony uzyskaniem certyfikatu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: INSTALACJE W BUDOWNICTWIE SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNEMU WYKORZYSTANIU ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: (Centrum Edukacyjne Kielce) Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie podczas których uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie, z jednoczesną możliwością obserwacji i bieżącego monitoringu efektywności energooszczędnej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SPECJALISTA DS. EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: (Centrum Edukacyjne Kielce) Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Szkolenie obejmujące 84 godziny (21 dni szkoleniowych) z zasad sporządzania audytu efektywności energetycznej, udział zakończony uzyskaniem zaświadczenia. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE ŚLUSARZ (722204) - WYKONYWANIE I NAPRAWA ELEMENTÓW MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI (K1) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Kurs w formie zaocznej. Obejmuje 668 godz. kształcenia, w tym 468 godz. szkolenia praktycznego. Uczestnik kursu zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NOWOCZESNE TRENDY EKOLOGICZNE W BUDOWNICTWIE - 48 GODZIN Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ul.sandomierska 89, Kielce Bezpłatne Szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników prowadzących działalność w branżach uznanych za kluczowe w woj. świętokrzyskim.projekt Eko-Trendy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , INSTALATOR/KA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - 16 GODZ Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ulica Sandomierska 89, Kielce W szkoleniu udział biorą Przedsiębiorcy i Pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność wyłącznie w branżach uznanych za kluczowe w woj. świętokrzyskim.projekt Eko-trendy współfinansowany ze środków UE i budżetu Państwa. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , AUDITOR/KA WEWNĘTRZY/A SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM - 24 GODZ Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Miejsce szkolenia: ul. Sandomierska 89, KIELCE więcej ogłoszeń na 9

10 OFERTY BEZPŁATNE Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracownic/ków działających wyłącznie w branży BUDOWLANEJ i AR- CHITEKTÓW. Szczególnie zapraszamy kobiety do udziału w szkoleniach. Bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki.projekt współfinansowany ze środków Unii Europejsk Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH PRZY POMOCY PROGRAMY PHPP (60 GODZIN) Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ul. Sandomierska 89, Kielce Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracownic/ków działających wyłącznie w branży BUDOWLANEJ i AR- CHITEKTÓW. Szczególnie zapraszamy kobiety do udziału w szkoleniach. Bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki.projekt współfinansowany ze środków Unii Europejsk Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I PRZETWARZANIE (ENERGIA WIATROWA I SŁONECZNA) 80 GODZIN Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ulica Sandomierska 89, Kielce Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników działających wyłącznie w branży BUDOWLANEJ i ARCHITEKTÓW. Bezpłatne materiały szkoleniowe i podręczniki.projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , AUDYTOR/KA ENERGETYCZNY/A 80 GODZIN Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o.o/o KIELCE, ul. Sandomierska 89 Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: ulica Sandomierska 89, Kielce Szkolenie skierowany tylko pracowników. właścicieli firm działających w branży BUDOWLANEJ i ARCHITEKTÓW. Realizowane w godz:16:30-19:45. Dodatkowo materiały szkoleniowe i podręczniki. Szkolenia bezpłatne dofinansowane ze środków UE i Budżetu Państwa Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KSWP Końskie Grupa docelowa: rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS Przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera. Uczestnicy zdobędą uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi. Program szkolenia obejmuje zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MOBILNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY + PRAWO JAZDY KAT. B Instytucja szkoleniowa: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KSWP Kielce, Al. IX Wieków Kielc 6/24 Grupa docelowa: pracujący mieszkańcy województwa świętokrzyskiego Szkolenie realizowane w ramach projektu Sięgnij po wiedzę - sięgnij po awans (8.1.1 POKL), obejmujące zagadnienia z zakresu przedstawicielstwa handlowego. Osobom uczestniczącym w projekcie sfinansowany zostanie kurs prawa jazdy kat B oraz pierwszy egzamin (teoretyczny i praktyczny). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WIZAŻ I KOSMETYKA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (514105) - PROJEKTOWANIE FRYZUR (K2) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Kurs w formie zaocznej. Obejmuje 365 godz. kształcenia, w tym 165 godz. szkolenia praktycznego. Uczestnik kursu zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH (514105) - WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH (K1) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: więcej ogłoszeń na

11 OFERTY BEZPŁATNE Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Kurs w formie zaocznej. Obejmuje 720 godz. kształcenia, w tym 520 godz. szkolenia praktycznego. Uczestnik kursu zdaje egzamin kwalifikacyjny przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną i uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: POZOSTAŁE BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NOWOOCIEMNIAŁYCH Instytucja szkoleniowa: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Miejsce szkolenia: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Tematyka:1. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku.2. Porady prawne - przywileje i uprawnienia osób niepełnosprawnych.3. Podstawy samoobsługi.więcej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZAKŁADANIA I PROWADZENIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KIS Busko Zdrój ul. Lipowa 1, tel Grupa docelowa: podmioty ekonomii społecznej, lokalni przedsiębiorcy, osoby fizyczne W ramach projektu Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej oferujemy doradztwo prawne, księgowe, marketingowe,zawodowe, informatyczne. Szkolenia dla osób fizycznych w obszarze zakładania i prowadzenia PES oraz doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych źródeł finansowania. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , w. 238 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Grupa docelowa: osoby powyżej 18 roku życia Z doradcami można porozmawiać w siedzibie InterCollege, za pośrednictwem bezpłatnej infolinii lub kierując zapytanie na adres mailowy Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIĘTOKRZYSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Pozarządowe, ul. Paderewskiego 18/20, Kielce Termin rekrutacji: W ramach projektu wsparcie dla beneficjentów będzie się odbywało w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Szkolenia e-learningowe nie będą limitowane i każdy uczestnik spełniający kryteria dostępu będzie mógł z nich korzystać on-line. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 11

12 12 BHP SZKOLENIE OKRESOWE BHP Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Koszt szkolenia: od 35,00 Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę. Rekrutacja prowadzona jest ciągle przez cały rok. Szkolimy pracowników na stanowiskach robotniczych, nierobotniczych, osoby kierujące pracownikami, pracodawców, itp. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Instytucja szkoleniowa: Wechsler Polska Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 29/4, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa przy ul. Wojska Polskiego 65a w Kielcach Koszt szkolenia: 110 Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIK BHP Koszt szkolenia: 10 rat po 200 zł Dzięki naszej Szkole nauczysz się jak odpowiednio przygotować stanowisko pracy, jak zapobiegać wypadkom. Dowiesz się jak dobrze przygotować instrukcje, jak opracować wewnętrzne regulaminy.okres nauki: 1,5 roczna szkoła z tytułem technika BHP I PPOŻ Instytucja szkoleniowa: Osrodek Szkoleniowy ul. Sienkiewicza 66, Kielce ul. Sienkiewicza 66 Koszt szkolenia: Uzależniona od ilości osób szkolonych Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: KOMBUD Sp. z o.o. Ośrodek Szkolenia Zawodowego, ul. Skrajna 76 A, Kielce Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno- biurowych, robotniczych, inżynieryjno- -technicznych. Szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIA BHP Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kielce, ZDZ Opatów, ZDZ Pińczów, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko- -Kamienna, ZDZ Staszów, ZDZ Włoszczowa ZDZ Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego 31, tel ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel , ZDZ Opatów,ul. Ćmielowska 4, tel ZDZ Pińczów ul. Słabska 13, tel ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel SZKOLENIE OKRESOWE BHP Instytucja szkoleniowa: Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP, ul. Sienkiewicza 48/50, Kielce Miejsce szkolenia: ODKiR SIMP KIELCE Szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno - biurowych oraz wstępne bhp. Szkolenia bhp przeprowadzamy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP Instytucja szkoleniowa: Sannort, ul. Ożarowska 75, Sandomierz Miejsce szkolenia: Sandomierz/siedziba Zleceniodawcy Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIE BHP Instytucja szkoleniowa: Sannort, ul. Ożarowska 75, Sandomierz Miejsce szkolenia: Sandomierz/siedziba Zleceniodawcy/szkolenia wyjazdowe Szkolenia BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych, pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia AWANS, ul. Helenówek 2, Kielce Miejsce szkolenia: PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA AWANS; Kielce, ul. Helenówek 2 więcej ogłoszeń na

13 Grupa docelowa: osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem Koszt szkolenia: 90 zł/mies 1,5 roczna szkoła, która kończy się państwowym egzaminem potwierdzajacym kwalifikacje zawodowe. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ; SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI, FIRM, OSÓB INDYWIDUALNYCH Instytucja szkoleniowa: College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczy ul. Wesoła 19/3 Kielce Koszt szkolenia: 150 W ZAKRESIE 8 LUB 16 GODZINPo pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnikom szkoleń zostają wydane certyfikaty ukończenia szkolenia poświadczające nabyte kwalifikacje. SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: P.U.H. PARTNER, ul. Zgodna 2, Starachowice Miejsce szkolenia: Starachowice Koszt szkolenia: od 50 do 150 Cena szkolenia uzależniona od zajmowanego stanowiska. Stanowiska robotnicze - 50zł/os.Stanowiska administracyjno - biurowe - 100zł/osStanowiska kierownicze - 150zł/os. Promocyjne ceny dla większych grup. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BIZNES MANAGERSKI SAVOIR VIVRE - ETYKIETA BIZNESU Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 300 pln/osoba Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz interesy, uczestniczysz w spotkaniach, konferencjach i naradach. Współpracujesz z ludźmi. Reprezentujesz siebie i swoją firmę. Bądź perfekcyjny w każdym aspekcie, bądź przygotowany i profesjonalny. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIKI NEGOCJACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy z klientem (firmą) Poznasz zasady prowadzenia negocjacji. Nauczysz się psychologicznych technik wywierania wpływu i poznasz sposoby unikania pułapek.dodatkowo szkolenie obejmuje moduł poświęcony asertywności praktycznej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRZEWÓDZTWO SYTUACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy z klientem (firmą) Dowiesz się:- jak skutecznie budować swoją pozycję w organizacji- jak efektywnie połączyć funkcje szefa i partnerajak w sposób elastyczny i wydajny zarządzać firmą i ludźmi- jak pozostać przywódcą i autorytetem niezależnie od okoliczności Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: COACHING MANAGERSKI - SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do ustalenia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: 500 pln/osoba Nauczysz się:- wspierać innych aby stawali się bardziej wydajni w pracy- motywować pracowników do efektywnego realizowania celów- nakłaniać współpracowników do rozwoju- realnej oceny sytuacji i przewidywania konsekwencji Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH OD PRACOWNIKÓW Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników firm i organizacji rzemiosła oraz do kadry zarządzającej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRACODAWCA PRZED SĄDEM PRACY Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, oraz do kadry zarządzającej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ - JAK NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Koszt szkolenia: 290 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 13

14 14 GASTRONOMIA KELNER - BARMAN Instytucja szkoleniowa: Ośrodek Kształcenia Ustawicznego AWANS, ul. Klonowa 55 A/B, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: dekorowanie stołów i nauka obsługi klienta przy stole, podawanie i elementy estetyki serwowania potraw, barman - bufetowy, nauka sporządzania drinków, doboru ilościowego i surowcowego, przygotowanie i dobór szkła, dekorowanie i wykonywanie kalkulacji potrawitp. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII, BARMAN, KELNER, KUCHARZ - ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH, NOWO- CZESNE TECHNIKI BARMAŃSKIE, KUCHARZ Miejsce szkolenia ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Kielce, ZDZ Końskie, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Starachowice,, ZDZ Staszów ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel , ZDZ Końskie ul. Piłsudskiego 82, tel ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ZDZ Starachowice ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel KURS KUCHARZ Z CATERINGIEM Instytucja szkoleniowa: Ośrodek Kształcenia Ustawicznego AWANS, ul. Klonowa 55 A/B, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 1500 W czasie kursu poruszane są następujące tematy: aspekty bhp, ppoż, przygotowanie stanowiska pracy, potraw, dobór składników, projektowanie jadłospisów, obsługa urządzeń gastronomicznych, elementy cateringu itp. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS BARMAN Instytucja szkoleniowa: Profesja Centrum Kształcenia Kadr, ul. Sienkiewicza 30/6, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR KIELCE UL.SIENKIEWICZA30 Koszt szkolenia: 700,00 Informacje ogólne:liczba godzin: 30. Czas zajęć: w dni robocze - 2,3 razy w tygodniu. Czas trwania kursu: 4 tygodnie. Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, badania lekarskie z sanepidu. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie techniki pracy barmańskiej. Uwaga: zap Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: HANDEL OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do ustalenia Koszt szkolenia: 300pln/osoba nauczysz się: - sztuki prowadzenia efektywnej rozmowy handlowej - na co zwracać uwagę, czego unikać, o co pytać i kiedy przestać- kontrolowania przebiegu rozmowy ze względu na celidentyfikowania ukrytych potrzeb klienta - aktywnego słuchania- podstawowych technik negocjacyjnych Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TYPOLOGIA KLIENTA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Koszt szkolenia: 200pln/osoba Szkolenia dla przedstawicieli handlowych i terenowych dotyczące charakterologicznych typów klientów oraz specyfiki pracy z poszczególnymi ich rodzajami. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę o kliencie w celu masymalizacji skuteczności sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIKI SPRZEDAŻY - ROZMOWA HANDLOWA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Koszt szkolenia: 200pln/osoba Szkolenie dla przedstawicieli handlowych i terenowych poświęcone sztuce prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej z klientem. kurs obejmuje zaawansowane techniki sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Okrzei 63, Jędrzejów Miejsce szkolenia: Jedrzejów Koszt szkolenia: 800,00zł Koszt przy min. 10 osobowej grupie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KASY FISKALNEJ Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 120 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

15 OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Miejsce szkolenia: ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Kielce, ZDZ Opatów, ZDZ Ostrowiec Świętokrzyski, ZDZ Pińczów, ZDZ Sandomierz, ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów, ZDZ Włoszczowa. ZDZ Busko-Zdrój ul. Wojska Polskiego 31, tel ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel , ZDZ Opatów,ul. Ćmielowska 4, tel ZDZ Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Furmańska 5, tel ZDZ Pińczów ul. Słabska 13, tel ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ZDZ Skarżysko-Kamienna ul. Metalowców 54, tel ZDZ Starachowice ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel JĘZYK OBCY JĘZYKI OBCE Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Koszt szkolenia: 595,00 Kursy języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego w zakresie podstawowym i dla średniozaawansowanych. Czas trwania kursu: 60 godzin. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instytucja szkoleniowa: Centrum Nauczania Języków Obcych ASYSTENT, ul. Ks. Granata 8B, Końskie Miejsce szkolenia: KOŃSKIE KS. GRANATA 8B LUB Z DOJAZDEM DO KLIENTA Koszt szkolenia: 14 PLN ZA GODZINĘ LEKCYJNĄ PEŁNY KURS TO 120 GODZ 2X2GODZ /TYG. PODANA CENA TO KOSZT I GODZ LEKCYJNEJ + PODRĘCZNIK DLA OSOBY PRYWATNEJ. DLA ZGŁOSZONYCGH GRUP - CENY DO NEGOCJACJI. CERTYFI- KATY. RACHUNKI. OPCJA -PŁATNOŚCI W RATACH Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ; ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH - NAUKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Instytucja szkoleniowa: English 4 You! Świętokrzyska Szkoła Języków Obcych, ul. Wesoła 37a/3, Kielce Miejsce szkolenia: ul. Wesoła 37a/3 kielce Koszt szkolenia: 195 zł m-c Nauka szybkiej komunikacji w języku angielskim metodą bezpośrednią. Sprawdź szczegóły na Już teraz zapisz się na bezpłatną lekcję próbną i przekonaj się sam! Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURSY JĘZYKOWE Koszt szkolenia: od 20 zł za godzinę College Medyczny zaprasza na kursy językowe.w naszej ofercie znajdziecie Państwo kursy językowe na różnych poziomach.oferujemy kursy z języka:angielskiego, włoskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego. KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO OGÓLNE Koszt szkolenia: 790 Kurs języka angielskiego ogólny na wszystkich poziomach:- podstawowym,- średnio-zaawansowanym,- zaawansowanym. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 68 godzin w semestrze (60 godzin zajęć programowych + 8 godzin zajęć dodatkowych) WARSZTATY FONETYCZNE Koszt szkolenia: Cena 80 zł / godzina ZAPRASZAMY na warsztaty fonetyczne, dzięki którym nauczysz się mówić poprawnie po angielsku i wreszcie będziesz mógł sprawnie posługiwać się transkrypcją fonetyczną. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOPOŁUDNIOWY GOOD MORNING Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 776,00 Spokojny i systematyczny rytm nauki. Polecany wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z językiem. 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne w godzinach dopołudniowych, 94 godziny w seme Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS STANDARDOWY - JĘZYK NIEMIECKI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 870,00 Polecany wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z języ-kiem. 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 72 godz. w sem. (64 godz. zajęć programowych + 8 zajęć Inter Corners). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 15

16 16 KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCY DO CPE ENGLISH UNLIMITED Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 1260,00 Przeznaczone dla osób posiadających dyplomy CAE lub dla osób, które wykazują się znajomością języka na poziomie C1 (rozmowa kwalifikacyjna). Absolwenci kursu mogą poszczycić się znajomością języka na poziomie filologicznym. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS STANDARDOWY - J. FRANCUSKI, J. ROSYJSKI., J. HISZPAŃSKI, J. WŁOSKI, J. NORWESKI Instytucja szkoleniowa: Kielecka Szkoła Języków Obcych InterCollege Robert Jagiełło & Lech Zięcik, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Miejsce szkolenia: KSJO InterCollege, ul. Sienkiewicza 38, Kielce Koszt szkolenia: 698,00 Polecany wszystkim, którzy mogą pozwolić sobie na przyswajanie i doskonalenie języka w dłuższym czasie oraz tym, którzy chcą utrzymać regularny kontakt z języ-kiem. 2 razy w tygodniu po 2 godziny, 73 godz. w sem. (65 godz. zajęć programowych + 8 zajęć Inter Corners). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA FIRM Instytucja szkoleniowa: BEST 4 YOU Mobilna Szkoła Językowa, os. Na Stoku 50b/26, Kielce i okolice Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: od 900 Jesteśmy Mobilną Szkołą Językową z Kielc - kursy z języka angielskiego odbywają się tam, gdzie życzy sobie tego Klient. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie wszelkiego rodzaju kursów języka angielskiego (m.in Business English, metoda Callana). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH - TOEIC Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 1400 Kurs obejmuje 102 godziny szkoleniowe. Zakończony jest egzaminem TOEIC. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI Instytucja szkoleniowa: Europa College Szkoła Języków Obcych, ul. Rynek 26, Chmielnik i ul. Batorego 3, Busko-Zdrój Miejsce szkolenia: Chmielnik lub Busko-Zdrój Koszt szkolenia: 790,00 Szkoła jest ośrodkiem egzaminującym TOEIC, TFI, ViDAFF, zajęcia odbywają się w małych grupach do 10 osób, posiadamy platformę e-learningową, tablice interaktywne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeniu trenerzy. Dla rodziców polecamy językowe przedszkole Adres strony internetowej: europacollege.pl Telefon kontaktowy: SZKOLENIA Z J. FRANCUSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPAŃ- SKIEGO, ROSYJSKIEGO, WŁOSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 1700 Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: SZKOLENIA Z J. ANGIELSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 990 Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: KOMPUTER ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 3000 Studia podyplomowecel: Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie działania i obsługi najpopularniejszych systemów operacyjnych. Nabycie umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi. Poznanie metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach k Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: APLIKACJA POWER POINT - NARZĘDZIE DO TWORZENIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH Koszt szkolenia: 229 Zagadnienia Elementy prezentacji. Efekty specjalne. Wykorzystanie szablonów. Kreator prezentacji. Modyfikacje prezentacji. Wymagania wstępne-znajomość podstawowej obsługi komputera. Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Ilość godzin-15 więcej ogłoszeń na

17 APLIKACJE UŻYTKOWE (STOPIEŃ PODSTAWOWY) Instytucja szkoleniowa: College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, Kielce Koszt szkolenia: 399 Zagadnienia - Podstawy języka HTML, obsługa podstawowych narzędzi do tworzenia stron internetowych. Wymagania wstępne-znajomość podstawowej obsługi komputera Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na drukach MEN Ilość godzin 30 AUTORYZOWANE SZKOLENIA MICROSOFT Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Miejsce szkolenia: PSI Kielce Koszt szkolenia: od 2100 do 3500 zł - w zależności od rodzaju szkolenia / do uzgodnienia Autoryzowane szkolenie Microsoft indywidualne lub grupowe; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie Klienta. MS Deploying Windows Server 2008 MS Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010 MS Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases MS Configuring Windows 8 MS Fundamentals of Network Security MS Designing Security for Microsoft Networks MS Implementing Forefront Threat Management Gateway 2010 MS Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database MS Implementing a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database MS Installing and Configuring Windows 7 Client MS Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments MS Updating your Network Infrastructure and Active Directory Skills to Windows Server 2008 MS Configuring, Managing adn Mantaining Windows Server 2008 Servers MS Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network MS Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering MS Deploying Configuring Windows Server 2008 Active Directory Domain Service MS Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory MS Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services MS Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers MS Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers MS Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers MS Planning and Implementing Windows Server 2008 MS Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 MS Designing Active Directory Infrastructure and Services in Windows Server 2008 MS Implementing and Administering Windows Small Business Server 2008 MS Implementing and Administering Windows Essential Business Server 2008 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA KOMPUTEROWA Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 450 Cel kursu: Zapoznanie się z podstawami komputerowej obróbki grafiki z wykorzystaniem programów Corel Draw i PhotoShop.Ilość godzin - 30 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA MULTIMEDIALNA - STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 2900 Studia podyplomowe, których celem jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie grafiki, multimediów, projektowania stron WWW, oraz Internetu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: semestralne studia podyplomowe. Cel: Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie m.in. programowania komputerów, wspomagania projektowania, baz danych, grafiki, tworzenia stron WWW oraz przygotowanie metodyczne do nauczania informatyki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURSY INFORMATYCZNE - KOMPUTEROWE Instytucja szkoleniowa: Ośrodek Kształcenia Ustawicznego AWANS, ul. Klonowa 55 A/B, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: Kursy-szkolenia od podstawowej nauki pracy przy komputerze i obsłudze niektórych programów komputerowych:word, Excel, Power Point po naukę projektowania i budowania stron internetowych aż po podstawą znajomość programów graficznych Corel, Photoshop. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURSY KOMPUTEROWE (WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET) Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Świętokrzyski Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Koszt szkolenia: 295,00 Kursy 30 godzinne. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 17

18 18 MS ACCESS 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Accessna różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS EXCEL 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Excel na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS OFFICE 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł /do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Office na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS OUTLOOK 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł / do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Outlook na różnych poziomach zaawansowania (również dla wersji MS ); grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS PROJECT 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: zł/ do uzgodnienia szkolenie z zakresu oprogramowania MS Project, również dla wersji ; grupowe lub indywidualne; możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie klienta Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KOMPUTERA - SYSTEM OPERACYJNY MS WINDOWS Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 300 Cel kursu: Poznanie zasad obsługi sprzętu komputerowego klasy PC i praca w systemie operacyjnym MS Windows. Ilość godzin - 20 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KOMPUTERA W ŚRODOWISKU WINDOWS Mejsce szkolenia: ZDZ Opatów ZDZ Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel Oprogramowanie biurowe (dla średnio-zaawansowanych) - MS Office Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 500 Cel kursu: Poszerzenie znajomości obsługi aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń i wykresów. Ilość godzin - 40 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPROGRAMOWANIE BIUROWE I PREZENTACYJNE - MS OFFICE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 600 Cel kursu: Poznanie aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń, wykresów i tworzenia prezentacji. Ilość godzin - 50 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Miejsce szkolenia: ZDZ Chmielnik, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Kielce, ZDZ Końskie, ZDZ Sandomierz, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel ZDZ Jędrzejów al. Piłsudskiego 6, tel ZDZ Kazimierza Wielka ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55 pok. nr 4, tel , ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel ZDZ Starachowice, ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel Planowanie i zarządzanie projektami - MS Project Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 330 Cel kursu: Opanowanie podstawowych poleceń programu MS Project, umożliwiających samodzielne planowanie więcej ogłoszeń na

19 i zarządzanie projektami.ilość godzin - 20 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON WWW Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Miejsce szkolenia: kielce Koszt szkolenia: 320 Cel kursu: Opanowanie podstaw języka HTML i narzędzi wspomagających tworzenie stron godzin - 20 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SYSTEMY BAZ DANYCH - MS ACCESS Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 540 Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne tworzenie aplikacji za pomocą programu MS Access. Ilość godzin - 40 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SZKOLENIE E-LEARNING BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE EITCA IS Instytucja szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe CompLearn, ul. Piłsudskiego 74/309b, Wrocław Miejsce szkolenia: cała Polska Koszt szkolenia: 880 Certyfikacyjne Studium Informatyczne EITCA Bezpieczeństwo Informatyczne, dostępne przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych.dzięki dofinansowaniu czesne obniżone jest o 80%, tj. wynosi 880 zł zamiast 4400 złhttp://studia.complearn.pl/kod-obnizki.aspx?kod=apddx Adres strony internetowej: studia.complearn.pl/kod-obnizki. aspx?kod=apdaz Telefon kontaktowy: SZKOLENIE E-LEARNING GRAFIKA KOMPUTEROWA EITCA CG Instytucja szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe CompLearn, ul. Piłsudskiego 74/309b, Wrocław Miejsce szkolenia: cała Polska Koszt szkolenia: 880 Certyfikacyjne Studium Informatyczne EITCA Grafika Komputerowa, dostępne przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych. Dzięki dofinansowaniu czesne obniżone jest o 80%, tj. wynosi 880 zł zamiast 4400 zł Adres strony internetowej: studia.complearn.pl/kod-obnizki. aspx?kod=apdaz Telefon kontaktowy: SZKOLENIE E-LEARNING INFORMATYKA BIZNESOWA EITCA BI Instytucja szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe CompLearn, ul. Piłsudskiego 74/309b, Wrocław Miejsce szkolenia: cała Polska Koszt szkolenia: 720 Certyfikacyjne Studium Informatyczne EITCA Informatyka Biznesowa, dostępne przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych. Dzięki dofinansowaniu czesne obniżone jest o 80%, tj. wynosi 720 zł zamiast 3600 zł aspx?kod=apddy Adres strony internetowej: studia.complearn.pl/kod-obnizki. aspx?kod=apdaz Telefon kontaktowy: SZKOLENIE E-LEARNING KLUCZOWE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE EITCA KC Instytucja szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe CompLearn, ul. Piłsudskiego 74/309b, Wrocław Miejsce szkolenia: cała Polska Koszt szkolenia: 840 Certyfikacyjne Studium Informatyczne EITCA Kluczowe Kompetencje IT, dostępne przy 80% dofinansowaniu ze środków unijnych. Dzięki dofinansowaniu czesne obniżone jest o 80%, tj. wynosi 840 zł zamiast 4200 zł aspx?kod=apddz Adres strony internetowej: studia.complearn.pl/kod-obnizki. aspx?kod=apdaz Telefon kontaktowy: TWORZENIE I ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ PORTALI INTERNETOWYCH (SYSTEM CMS - DOTNETNUKE) Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Koszt szkolenia: 1000 zł / do uzgodnienia szkolenie z zakresu tworzenia i zarzadzania portalami w oparciu o system DotNetNuke; indywidualne lub grupowe; możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH Koszt szkolenia: 399 Zagadnienia? System operacyjny Windows, podstawy obsługi Internetu i poczty elektronicznej. Wymagania wstępne? bez ograniczeń Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na drukach MEN. Ilość godzin? 30 UŻYTKOWANIE KOMPUTERA, INTERNET I APLIKACJE INTERNETOWE Koszt szkolenia: 399 Zagadnienia System operacyjny Windows, podstawy obsługi Internetu i poczty elektronicznej. Wymagania wstępnebez ograniczeńnabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na drukach MEN. Ilość godzin 30 więcej ogłoszeń na 19

20 ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI PAKIETU MS OFFICCE Instytucja szkoleniowa: College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, Kielce Koszt szkolenia: 699 Edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, bazy danych Access na poziomie zaawansowanymwymagania wstępne: znajomość podstawowej obsługi komputera, podstawowa znajomość aplikacji biurowych Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia na drukach MEN Ilo 20 ZASTOSOWANIA EDYTORA TEKSTU MS WORD Instytucja szkoleniowa: College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, Kielce Koszt szkolenia: 229 Wymagania wstępne: znajomość podstawowej obsługi komputera. Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Ilość godzin ZASTOSOWANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO Instytucja szkoleniowa: College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, Kielce Koszt szkolenia: 229 Wymagania wstępne? znajomość podstawowej obsługi komputera Nabyte umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia Ilość godzin? 15 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE EFEKTYWNA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Instytucja szkoleniowa: Wechsler Polska Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 29/4, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa przy ul. Wojska Polskiego 65a w Kielcach Koszt szkolenia: 345 Zajęcia mają na celu podniesienie skuteczności działań windykacyjnych poprzez wyposażenie ich w nowe narzędzia i techniki komunikacji, negocjacji i perswazji. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Miejsce szkolenia: ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów ZDZ Kazimierza Wielka ul. Kolejowa 27, tel ZDZ Starachowice, ul. Radomska 29 (teren SSE), tel ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W KSIĘGOWOŚCI Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 1440 Cel kursu: Przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie komputerowego wspomagania księgowości.ilość godzin Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (MŚP) Miejsce szkolenia: ZDZ Sandomierz ZDZ Sandomierz ul. Okrzei 6, tel Księgowość wspomagana techniką komputerowa Miejsce szkolenia: ZDZ Końskie, ZDZ Opatów, ZDZ Jędrzejów ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel ZDZ Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel ZDZ Jędrzejów al. Piłsudskiego 6, tel KURS DOSKONALĄCY- PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul.wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 499 zł PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: -zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), -dyplom, -certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 40 godzinny program. KURS KADRY I PŁACE Instytucja szkoleniowa: Profesja Centrum Kształcenia Kadr, ul. Sienkiewicza 30/6, Kielce Miejsce szkolenia: PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR KIELCE UL.SIENKIEWICZA 30 Koszt szkolenia: 600,00 Liczba godzin: 40Czas zajęć: w dni robocze - 2,3 razy w tygodniuczas trwania kursu: 5 tygodniwymagania wstępne: ukończone 18 latcelem kursu jest zdobycie wiedzy na temat zasad organizacji i prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników.uwaga: zap Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS ZAWODOWY- PRACOWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczny ul.wesoła 19/3 Koszt szkolenia: 1800 zł PO KURSIE UCZESTNIK OTRZYMUJE: -zaświadczenie o ukończeniu kursu (MEN), -dyplom, -certyfikat w języku angielskim płatny dodatkowo 19 zł. Kurs realizuje 165 godzinny program (2 miesiące ). więcej ogłoszeń na

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl. człowiek najlepsza inwestycja

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl. człowiek najlepsza inwestycja www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny człowiek najlepsza inwestycja Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 3/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl

COLLEGE MEDYCZNY. ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce tel. 41 33 08 800 kom. 535 60 60 14 www.college-med.pl sekretariat@college-med.pl COLLEGE MEDYCZNY kom. 535 60 60 14 PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO COLLEGE MEDYCZNY Jest placówką kształcenia dorosłych i młodzieży prowadzącą kursy, szkolenia Decyzją nr 2 z dnia 30.03.2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Projekt partnerski AS w samorządzie. Skarżysko- Kamienna dn. 17 marca 2011 r.

Spotkanie informacyjne Projekt partnerski AS w samorządzie. Skarżysko- Kamienna dn. 17 marca 2011 r. Spotkanie informacyjne Projekt partnerski AS w samorządzie Skarżysko- Kamienna dn. 17 marca 2011 r. AS w samorządzie Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Modernizacja zarządzania w administracji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU SIĘGNIJ PO WIEDZĘ - SIĘGNIJ PO AWANS Nr projektu WND-POKL.08.01.01-26-048/11. data i podpis osoby przyjmującej formularz Nazwisko:

Bardziej szczegółowo

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji w Projekcie Wyższe kwalifikacje szansą na rozwój firmy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu.

Kwota dofinansowania. Liczba uzyskanych punktów. Data podpisania. Okres realizacji. Wartość projektu. Beneficjent. Nazwa projektu. Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.2 A1 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (stan na dzień 15 września 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1.

Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1. Kontrole przeprowadzone w okresie od stycznia do września 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z realizacji Działań 6.1, 6.2 i 8.1. L.p. Nr umowy/decyzji o dofinansowanie Data przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Tytuł projektu: Vademecum Pracy program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2.

Tytuł projektu. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs A2. Lista wniosków odrzuconych (pierwsze posiedzenie KOP przeprowadzone w dniach 5 marca - 24 kwietnia 2009 roku) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - konkurs

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6 Dz.U.1998.21.94 (U) Kodeks pracy. zmiany: 1998-09-01 Dz.U.1998.113.717 art. 5 1998-09-11 Dz.U.1996.24.110 art. 1 1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 31 2000-01-01 Dz.U.1999.99.1152 art. 1 2000-04-06 Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA INFORMATOR SZKOLENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Mama,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Informator opracowano na podstawie: - art. 53a 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2015r., poz.149) -

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH. P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w J a w o r z n i e PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Informator opracowano na podstawie: - art. 53a 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia:

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia: "KADRY DLA MAZOWSZA" Zapraszamy na bezpłatne szkolenia: 1. PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY / AGENCJI TURYSTYCZNEJ 2. OBSŁUGA RECEPCJI I MARKETING USŁUG HOTELARSKO- GASTRONOMICZNYCH 3. OBSŁUGA KELNERSKA Akademickie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku

Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Rychtuj się do roboty! Projekt outplacementowy na Śląsku Czas realizacji: 01 wrzesień 2013 28 luty 2015 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE? Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 4 fax 81 464 4 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Prawo pracy dla pracowników samorządowych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Uczestnicy szkolenia mają szansę na odświeżenie

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:49:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:49:49 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2016 godz. 10:49:49 Numer KRS: 0000004608 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJĄCEGO PODSTAWOWE REGULACJE PRAWA PRACY OKREŚLAJĄCE STATUS PRAWNY ORAZ OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Program seminarium skierowany jest do osób kierujących pracownikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r.

Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Najważniejsze zmiany w przepisach prawa pracy 2009 i 2010 r. Plan prezentacji: I. Przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, II. Zmiany przepisów dotyczących obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Elementy prawa pracy, zasady i warunki wynagradzania DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Uczestnicy szkolenia poszerzą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro Opole, dnia 8 grudnia 2015 SMA.321.9.2015 FORMULARZ OFERTY na wykonywanie zadań służby BHP w Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Straż Miejska ul. Wł. Reymonta 47

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Twoją szansą szkolenia zawodowe

Twoją szansą szkolenia zawodowe Regulamin rekrutacji w Projekcie Twoją szansą szkolenia zawodowe realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Języki Obce Kapitałem Ludzi Regulamin ten określa organizacyjne warunki udziału w bezpłatnych szkoleniach językowych przewidzianych w ramach projektu Języki Obce Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny REGULAMIN PROJEKTU Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA. Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA. Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PROFESSIONAL GRACJAN GRELA 1 Nazwa, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania Nazwa placówki: PROFESSIONAL GRACJAN GRELA Celem działalności placówki

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Lp. 1 2 Nazwa Beneficjenta Fenix Group Polska Sp. z o.o. Zielińska 1 61-059 Poznań Tel. (61) 875-08-99 Tomasz Mazur Serwis Kadr Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Regulamin organizacji praktyk i staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo