Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Byczyna: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 2014/S Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Byczyna Wp.II Urząd Miejski, ul. Rynek 1 Osoba do kontaktów: Wiesława Różewska, Aneta Sztojko-Chałupczyńska Byczyna POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej 1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne 1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot koncesji II.1) Opis koncesji II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych Zaprojektowanie i wykonanie Kod NUTS PL522 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Byczyna, Polska. Krótki opis zamówienia: 1/10

2 2/10 Ilekroć w poniższym ogłoszeniu mowa jest o koncesjonodawcy lub koncesjonariuszu należy przez to rozumieć odpowiednio podmiot publiczny lub partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym 1. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane jest: zaprojektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja kompleksu rekreacyjno-sportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny, nazywanego dalej przedsięwzięciem. Koncesja na roboty budowlane obejmuje: sporządzenie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia wraz z zagospodarowaniem terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i wyposażenia obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną na podstawie tego projektu i zgodnie z przepisami i normami prawa polskiego, unijnego i branżowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na nieruchomości o powierzchni ha (działki nr 428/6 i 428/2 ), w tym powierzchnia użytkowa obiektów zamkniętych bezpośrednio przeznaczonych dla użytkowników planowana jest na min: 2000 m2, powierzchnia zabudowy i terenów utwardzonych na min.:2 000 m2, teren otwarty (powierzchnia nieutwardzona) w tym zieleń na maksymalnie: m2. 2. Przedsięwzięcie polega na budowie, na nieruchomości położonej nad zalewem Biskupice-Brzózki, kompleksu rekreacyjno-sportowego w stylistyce średniowiecznej. Przedsięwzięcie ma pełnić cele pobytowe, rekreacyjne, sportowe, szkoleniowe i edukacyjne ze szczególnym wyeksponowaniem kluczowych funkcji wojskowych, społecznych, kulturowych i gospodarczych spełnianych przez obiekt średniowieczny. W ramach przedsięwzięcia planuje się: Budowę kompleksu w stylistyce średniowiecznej, oddającej/uwzględniającej charakter i funkcje architektoniczne oraz rozwiązania obronno-gospodarcze i funkcje społeczne np. zamku/warowni, Zagospodarowanie terenów otwartych nie przeznaczonych pod zabudowę, tzw. zaplecza gospodarczego (stawy, tereny hodowli zwierząt, tereny namiotowe, tereny zawodów i zebrań), umożliwiającej organizację plenerowych i organizowanych w namiotach imprez, wydarzeń społeczno-kulturowych, inscenizacji historycznych). 4. W ramach przedsięwzięcia będą funkcjonowały obiekty budowlane o następującym przeznaczeniu funkcjonalno-użytkowym: Hotel z zapleczem konferencyjnym, Centrum odnowy - SPA, Obiekt klubowy np. kręgielnia z kawiarnią, Basen kryty, z zapleczem sanitarno-szatniowym, Pomieszczenie muzealne eksponatowo-wystawowe, Obiekty imitujące specjalistyczne budynki i budowle gospodarcze towarzyszące głównemu obiektowi: młyn, wiatrak, kuźnia, Restauracja w stylistyce gospody szynkarni, Obiekty małej gastronomii, sklepy i warsztaty w stylistyce kramów kupieckich i pomieszczeń rzemieślniczych, w tym rzemiosła starego, wypożyczalnie strojów z epoki, zbrojownia, 2/10

3 3/10 Pomieszczenia w obiekcie lub w obiektach przystosowane do prowadzenia prelekcji, warsztatów, pokazów, zajęć edukacyjnych, teatralnych, inscenizacji historycznych. 5. Tereny otwarte będą zagospodarowane z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych, zawodów i turniejów i będą obszarowo wystarczające do prowadzenia zabaw, zawodów, wyścigów i pokazów walk prowadzonych także przez grupy zorganizowane piesze i konne ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i technik stosowanych w średniowieczu. Przewiduje się rozbicie imprez na mniejsze organizowane na dziedzińcu obiektu i większe organizowane na zagospodarowanym terenie otwartym poza głównym obiektem. Na terenach niezbudowanych przewidywane są ponadto: Obiekty małej architektury: amfiteatr, wieża widokowa, altany, ławki, place zabaw przeznaczone dla dzieci i młodzieży, Mini zoo np. w konwencji średniowiecznej stajni lub/i pomieszczeń hodowlano-gospodarczych, z halą namiotową do maneżu, Inne obiekty i infrastruktura towarzysząca spójna z głównym obiektem w tym: namioty imprezowe w konwencji obozowisk wojsk średniowiecznych, pole namiotowe lub camping, Ogród-park, oraz zieleń na całym terenie, Mini-plaża z pomostem nad zalewem, Ścieżki spacerowe i rowerowe oraz urządzenia umożliwiające jazdę na rowerach, skejbordach i rolkach, boisko do gier zespołowych Parkingi. 6. Przedsięwzięcie może być realizowane etapami, których łączny czas realizacji szacowany jest na ok. 5 lat. Planowany kompleks zlokalizowany ma być, na będącej własnością Gminy Byczyna, nieruchomości niezabudowanej, przylegającej do zalewu Biskupice-Brzózki. Nieruchomość ma uregulowany stan prawny i nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. Na omawianym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacji i usług (pola namiotowe, usługi handlu i gastronomii, parkingi). 7. Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w przyjętą przez Gminę Byczyna wizję i strategię rozwoju Gminy i rozwoju turystyki. Turystyka jest określona jako jedna z kluczowych sił napędowych rozwoju Miasta (cel strategiczny 2 Strategii: ochrona wartości historycznych i przyrodniczych oraz podnoszenie turystycznej atrakcyjności gminy m.in. poprzez tworzenie i stymulowanie rozwoju infrastruktury turystycznej), i stanowi inwestycję komplementarną do funkcjonującego w Gminie grodu rycerskiego będącego jedną z największych atrakcji turystycznych w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W celu dalszego rozwoju inwestycji turystycznych Gmina w 2013 r. objęła na własność kolejne nieruchomości o powierzchni 5 ha stanowiące tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia. Nieruchomości te są przeznaczone na budowę Rodzinnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, oraz budowę infrastruktury towarzyszącej przy Grodzie w Biskupicach (planowany termin zakończenia planowanych inwestycji na tych terenach r.). Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na atrakcyjnym terenie turystycznym: teren jest położony bezpośrednio przy zalewie Biskupice-Brzózki, zalew na rzece Pratwa, na paśmie falistych wzgórz północnego krańca Wyżyny Śląskiej, nad zalewem zlokalizowany jest średniowieczny drewniany gród rycerski Biskupice-Brzózki, w bliskim otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się liczne zabytki: dwory, parki, pałace, kościoły m.in. w Biskupicach, Kochłowicach, Proślicach, Polanowicach i Byczynie. 8. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane wpisuje się w koncepcję i decyzję Gminy o realizowaniu wybranych przedsięwzięć w modelu partnerstwa z podmiotami prywatnymi, 3/10

4 4/10 II.1.4) II.2) II.2.1) II.2.2) co znalazło swoje odzwierciedlenie w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Byczynie Uchwała Nr LVIII/429/10, Rady Miejskiej w Byczynie, z dnia 30 września 2010r.). Wybór formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wynika z decyzji organu wykonawczego Gminy, która nie przewiduje partycypacji finansowej ani instytucjonalnej (spółka celowa) Miasta w przedsięwzięciu. Wkład własny Gminy ograniczy się do oddania, należącej do Gminy nieruchomości, podmiotowi prywatnemu do wyłącznego korzystania i ponoszeniu kosztów odpłatnego wynajmowania przez partnera prywatnego niektórych obiektów sportowych przedsięwzięcia na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej przy kluczowym założeniu, iż koncesjonariusz ponosi większość ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją i korzystaniem z przedsięwzięcia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się stronom trzecim: Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału III.1.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów 1. W postępowaniu mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które spełniają warunki, dotyczące: a) zdolności ekonomicznej i finansowej b) kwalifikacji technicznych i zawodowych, w tym: - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; - dysponowania potencjałem technicznym; c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji d) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; e) niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 2. Informacja o oświadczeniach, do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji Zainteresowany podmiot składa: 1) wniosek o zawarcie umowy koncesji podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. 3) W przypadku grupy podmiotów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji dokumenty wskazane w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt. 1) lit. d) g) należy przedstawić dla każdego zainteresowanego podmiotu oddzielnie. 4) W przypadku grupy podmiotów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji wniosek o zawarcie umowy koncesji oraz oświadczenia w nim zawarte złożyć może ustanowiony przez zainteresowane podmioty pełnomocnik. Dowód umocowania pełnomocnika należy dołączyć do wniosku. 3. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród 4/10

5 5/10 pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa: a) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której oferent posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, o których mowa w Sekcji III.1.2) ust. 1 lit. b) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem koncesji, w wysokości o której mowa w Sekcji III.1.2) ust. 1 lit. a). c) wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.3) ust. 1 lit b), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, d) wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.3) ust. 1 lit a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, o zawarcie umowy koncesji a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zarządzali lub zarządzają nadal co najmniej jednym obiektem turystycznym e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. 2) Dokumenty przedkładane przez oferenta mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli w przypadku oferenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferent składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 5/10

6 6/10 III.1.2) III.1.3) składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. b) Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt.1) lit. g) h), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Jeżeli w kraju w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt.2) lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Warunki odnoszące się do sytuacji ekonomicznej i finansowej zainteresowanego podmiotu koncesjodawca uzna za spełnione jeżeli zainteresowny podmiot wykaże iż a. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy o koncesji na roboty budowlane, w szczególności muszą posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalającą na wykonanie przedsięwzięcia w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Warunki odnoszące się kwalifikacji technicznych zainteresowanego podmiotu koncesjodawca uzna za spełnione jeżeli zainteresowny podmiot wykaże iż posiada kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji: a. w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, zarządzali lub zarządzają nadal co najmniej jednym obiektem turystycznym, rekreacyjnym, turystyki wodnej, uzdrowiskowym, infrastruktury konferencyjno-kongresowej rozumianym jako obiekty zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego wraz z innymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzystywane w celach turystycznych i wypoczynkowych. Za obiekty takie nie będą uznawane prywatne kwatery i miejsca noclegowe oraz motele oferujące np. mniej niż 20 miejsc noclegowych b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN brutto. Sekcja IV: Procedura IV.1) Kryteria udzielenia zamówienia: 1. Czas trwania koncesji 2. Liczba osób zatrudnionych do funkcjonowania obiektu na etapie jego eksploatacji 6/10

7 7/10 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.2.3) 3. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia 4. Podział ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy koncesjonariusza i koncesjodawcę Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: Wp.II Termin składania wniosków Data: :30 Języki, w których można sporządzać wnioski polski. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe: 1. Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: Wnioski o zawarcie umowy koncesji należy składać w siedzibie Koncesjodawcy Urząd Gminy w Byczynie, ul. Rynek 1, Byczyna, sekretariat do dnia r. godz W przypadku korzystania z usług pocztowych, Koncesjodawca uznaje za termin złożenia wniosku - termin i godzinę odbioru przesyłki przez Koncesjodawcę. 2. Wniosek o zawarcie umowy koncesji należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dostępnym na stronie internetowej 3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (opakowania). 4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem zainteresowanego podmiotu oraz opisana: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI W POSTĘPOWANIU PN.: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ Otwarcie kopert w nioskami jest jawne i odbędzie się w dniu r. o godzinie w sali nr Podmiot zainteresowany ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Zainteresowany podmiot, który przedłoży więcej niż jeden wniosek nie zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach. 6. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania zainteresowanego podmiotu (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być załączone do wniosku, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez zainteresowany podmiot. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii sporządzonej przez notariusza. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Zainteresowane podmioty o zawarcie umowy koncesji, Zainteresowane podmioty mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich przed Koncesjodawcą w toku postępowania i ewentualnie do zawarcia umowy koncesji. Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie: nazwy postępowania Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny nazwy podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy, ustanowienie Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy oraz przez ustanowionego Pełnomocnika oraz złożony w oryginale lub kopii sporządzonej przez notariusza. Podpisy musza zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwych rejestrach lub ewidencjach. 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zainteresowanego podmiotu powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności, wraz z wyraźnym zastrzeżeniem na piśmie, iż informacje 7/10

8 8/10 w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione innym Zainteresowanym podmiotom. Koncesjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których zainteresowany podmiot nie podjął działań przedstawionych w zdaniu poprzednim, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji organów administracji publicznej niezależnie od podjęcia przez Zainteresowany podmiot działań opisanych w zdaniu poprzednim. Brak stosownego zastrzeżenia lub formy umożliwiającej zachowanie poufności będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz na ich ujawnienie. 9. Zaleca się, by strony wniosku były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i zaparafowane. 10. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i mieć formę pisemną (napisany na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób) pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez zainteresowany podmiot. 11. Wszelkie miejsca we wniosku, w których zainteresowany podmiot naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Koncesjodawcę) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek. 12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zainteresowany podmiot. Uwierzytelnienie dokumentu winno polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu za zgodność z oryginałem czy też zgodne z oryginałem lub zapisu o podobnej treści, w sposób który umożliwi Koncesjodawcy w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy złożone przez zainteresowany podmiot dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny w nich stwierdzony. Stwierdzenie winno być podpisane przez właściwą osobą zgodnie z zasadami reprezentacji. 13. Koncesjodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Zainteresowany podmiot kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku ponosi Zainteresowany podmiot. 15. Oferent którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Koncesjodawcy, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu koncesji oraz złożyć dokumenty o których mowa w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt. 1) podmiotu na którego zasobach polega. 16. Negocjacje będą prowadzone w języku polskim. Wszelkie koszty wynikające z konieczności tłumaczenia ponosi Zainteresowany podmiot. 17. Oferent którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi przed zawarciem umowy: a) przedłoży pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, o ile ich umocowanie nie wynika z wcześniej złożonych dokumentów, b) przedłoży umowę regulującą współpracę grupy podmiotów, w przypadku gdy oferta została złożona przez grupę podmiotów. 18. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zainteresowanym podmiotem a Koncesjodawcą: a) Koncesjodawca dopuszcza możliwość porozumiewania się z Zainteresowanym podmiotem zarówno na etapie poprzedzającym złożenie Wniosku, jak i etapach późniejszych. b) Koncesjodawca dopuszcza możliwość zwrócenia się przez Zainteresowane podmioty z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia. Koncesjodawca zastrzega, iż odpowie na istotne pytania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia wpłynie do Koncesjodawcy co najmniej na 8/10

9 9/10 VI.3) VI.3.1) 14 dni przed upływem terminu składania Wniosków. Treść wniosku o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedź na wniosek Koncesjodawca zamieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła wniosku, przekazując jednocześnie odpowiedź Zainteresowanemu podmiotowi, c) przedłużenie terminu składania wniosku o zawarcie umowy koncesji nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia, o którym mowa w literze b), d) wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zainteresowany podmiot może przekazywać Koncesjodawcy pisemnie, za pomocą faksu lub em, z zastrzeżeniem Sekcji VI.2) ust. 1. e) wszelką korespondencję w toku postępowania, z zastrzeżeniem Zainteresowany podmiot obowiązany jest kierować na adres: Urząd Gminy w Byczynie, ul. Rynek 1, Byczyna 19. WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA Koncesjodawca uzna ofertę za nieodpowiadającą wymaganiom w przypadku gdy: 1) oferta jest niezgodna z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 2) oferta jest niekompletna, 3) oferta jest niezgodna z opisem warunków koncesji, 4) oferta została złożona przez podmiot nie zaproszony do negocjacji, 5) oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu ważności oferty, 6) oferta została złożona przez osoby nienależycie umocowane, 7) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8) oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Koncesjodawcę, 20. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA 1) Brak wniosków o zawarcie umowy koncesji, spełniających wymogi formalne. 2) Brak ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji. 3) Jeżeli wszystkie złożone oferty zostały uznane za nieodpowiadające wymaganiom, określonym w Sekcji VI.2. pkt.19 4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub nie leży w interesie Koncesjodawcy. 5) Wystąpiła wada lub okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji na roboty budowlane. 21. Przystępując do niniejszego postępowania Zainteresowany podmiot zrzeka się dochodzenia wszelkich roszczeń w stosunku do Koncecjodawcy w związku z poniesionymi wydatkami na poczet przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowania, prowadzeniem negocjacji z Koncesjodawcą, przygotowaniem i złożeniem oferty lub konieczności poniesienia innych kosztów w związku z odwołaniem postępowania przez Koncesjodawcę. 22. Koncesjodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia w formie sprostowania, które zostanie przesłane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Koncesjodawcy oraz na jego stronie internetowej 23. Założenia projektu mogą ulec zmianie po negocjacjach Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ul. Kośnego Opole POLSKA Tel.: /10

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315966-2010:text:pl:html PL-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85961-2010:text:pl:html PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo