Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32344-2014:text:pl:html"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Byczyna: Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 2014/S Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Byczyna Wp.II Urząd Miejski, ul. Rynek 1 Osoba do kontaktów: Wiesława Różewska, Aneta Sztojko-Chałupczyńska Byczyna POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej 1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne 1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot koncesji II.1) Opis koncesji II.1.1) II.1.2) II.1.3) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych Zaprojektowanie i wykonanie Kod NUTS PL522 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Byczyna, Polska. Krótki opis zamówienia: 1/10

2 2/10 Ilekroć w poniższym ogłoszeniu mowa jest o koncesjonodawcy lub koncesjonariuszu należy przez to rozumieć odpowiednio podmiot publiczny lub partnera prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym 1. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane jest: zaprojektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja kompleksu rekreacyjno-sportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny, nazywanego dalej przedsięwzięciem. Koncesja na roboty budowlane obejmuje: sporządzenie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego przedsięwzięcia wraz z zagospodarowaniem terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych i wyposażenia obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną na podstawie tego projektu i zgodnie z przepisami i normami prawa polskiego, unijnego i branżowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane na nieruchomości o powierzchni ha (działki nr 428/6 i 428/2 ), w tym powierzchnia użytkowa obiektów zamkniętych bezpośrednio przeznaczonych dla użytkowników planowana jest na min: 2000 m2, powierzchnia zabudowy i terenów utwardzonych na min.:2 000 m2, teren otwarty (powierzchnia nieutwardzona) w tym zieleń na maksymalnie: m2. 2. Przedsięwzięcie polega na budowie, na nieruchomości położonej nad zalewem Biskupice-Brzózki, kompleksu rekreacyjno-sportowego w stylistyce średniowiecznej. Przedsięwzięcie ma pełnić cele pobytowe, rekreacyjne, sportowe, szkoleniowe i edukacyjne ze szczególnym wyeksponowaniem kluczowych funkcji wojskowych, społecznych, kulturowych i gospodarczych spełnianych przez obiekt średniowieczny. W ramach przedsięwzięcia planuje się: Budowę kompleksu w stylistyce średniowiecznej, oddającej/uwzględniającej charakter i funkcje architektoniczne oraz rozwiązania obronno-gospodarcze i funkcje społeczne np. zamku/warowni, Zagospodarowanie terenów otwartych nie przeznaczonych pod zabudowę, tzw. zaplecza gospodarczego (stawy, tereny hodowli zwierząt, tereny namiotowe, tereny zawodów i zebrań), umożliwiającej organizację plenerowych i organizowanych w namiotach imprez, wydarzeń społeczno-kulturowych, inscenizacji historycznych). 4. W ramach przedsięwzięcia będą funkcjonowały obiekty budowlane o następującym przeznaczeniu funkcjonalno-użytkowym: Hotel z zapleczem konferencyjnym, Centrum odnowy - SPA, Obiekt klubowy np. kręgielnia z kawiarnią, Basen kryty, z zapleczem sanitarno-szatniowym, Pomieszczenie muzealne eksponatowo-wystawowe, Obiekty imitujące specjalistyczne budynki i budowle gospodarcze towarzyszące głównemu obiektowi: młyn, wiatrak, kuźnia, Restauracja w stylistyce gospody szynkarni, Obiekty małej gastronomii, sklepy i warsztaty w stylistyce kramów kupieckich i pomieszczeń rzemieślniczych, w tym rzemiosła starego, wypożyczalnie strojów z epoki, zbrojownia, 2/10

3 3/10 Pomieszczenia w obiekcie lub w obiektach przystosowane do prowadzenia prelekcji, warsztatów, pokazów, zajęć edukacyjnych, teatralnych, inscenizacji historycznych. 5. Tereny otwarte będą zagospodarowane z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych, zawodów i turniejów i będą obszarowo wystarczające do prowadzenia zabaw, zawodów, wyścigów i pokazów walk prowadzonych także przez grupy zorganizowane piesze i konne ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i technik stosowanych w średniowieczu. Przewiduje się rozbicie imprez na mniejsze organizowane na dziedzińcu obiektu i większe organizowane na zagospodarowanym terenie otwartym poza głównym obiektem. Na terenach niezbudowanych przewidywane są ponadto: Obiekty małej architektury: amfiteatr, wieża widokowa, altany, ławki, place zabaw przeznaczone dla dzieci i młodzieży, Mini zoo np. w konwencji średniowiecznej stajni lub/i pomieszczeń hodowlano-gospodarczych, z halą namiotową do maneżu, Inne obiekty i infrastruktura towarzysząca spójna z głównym obiektem w tym: namioty imprezowe w konwencji obozowisk wojsk średniowiecznych, pole namiotowe lub camping, Ogród-park, oraz zieleń na całym terenie, Mini-plaża z pomostem nad zalewem, Ścieżki spacerowe i rowerowe oraz urządzenia umożliwiające jazdę na rowerach, skejbordach i rolkach, boisko do gier zespołowych Parkingi. 6. Przedsięwzięcie może być realizowane etapami, których łączny czas realizacji szacowany jest na ok. 5 lat. Planowany kompleks zlokalizowany ma być, na będącej własnością Gminy Byczyna, nieruchomości niezabudowanej, przylegającej do zalewu Biskupice-Brzózki. Nieruchomość ma uregulowany stan prawny i nie jest obciążona żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. Na omawianym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacji i usług (pola namiotowe, usługi handlu i gastronomii, parkingi). 7. Planowane przedsięwzięcie wpisuje się w przyjętą przez Gminę Byczyna wizję i strategię rozwoju Gminy i rozwoju turystyki. Turystyka jest określona jako jedna z kluczowych sił napędowych rozwoju Miasta (cel strategiczny 2 Strategii: ochrona wartości historycznych i przyrodniczych oraz podnoszenie turystycznej atrakcyjności gminy m.in. poprzez tworzenie i stymulowanie rozwoju infrastruktury turystycznej), i stanowi inwestycję komplementarną do funkcjonującego w Gminie grodu rycerskiego będącego jedną z największych atrakcji turystycznych w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W celu dalszego rozwoju inwestycji turystycznych Gmina w 2013 r. objęła na własność kolejne nieruchomości o powierzchni 5 ha stanowiące tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, sąsiadujące z terenem przedsięwzięcia. Nieruchomości te są przeznaczone na budowę Rodzinnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, oraz budowę infrastruktury towarzyszącej przy Grodzie w Biskupicach (planowany termin zakończenia planowanych inwestycji na tych terenach r.). Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na atrakcyjnym terenie turystycznym: teren jest położony bezpośrednio przy zalewie Biskupice-Brzózki, zalew na rzece Pratwa, na paśmie falistych wzgórz północnego krańca Wyżyny Śląskiej, nad zalewem zlokalizowany jest średniowieczny drewniany gród rycerski Biskupice-Brzózki, w bliskim otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się liczne zabytki: dwory, parki, pałace, kościoły m.in. w Biskupicach, Kochłowicach, Proślicach, Polanowicach i Byczynie. 8. Formuła partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane wpisuje się w koncepcję i decyzję Gminy o realizowaniu wybranych przedsięwzięć w modelu partnerstwa z podmiotami prywatnymi, 3/10

4 4/10 II.1.4) II.2) II.2.1) II.2.2) co znalazło swoje odzwierciedlenie w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Byczynie Uchwała Nr LVIII/429/10, Rady Miejskiej w Byczynie, z dnia 30 września 2010r.). Wybór formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w trybie koncesji na roboty budowlane przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wynika z decyzji organu wykonawczego Gminy, która nie przewiduje partycypacji finansowej ani instytucjonalnej (spółka celowa) Miasta w przedsięwzięciu. Wkład własny Gminy ograniczy się do oddania, należącej do Gminy nieruchomości, podmiotowi prywatnemu do wyłącznego korzystania i ponoszeniu kosztów odpłatnego wynajmowania przez partnera prywatnego niektórych obiektów sportowych przedsięwzięcia na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej przy kluczowym założeniu, iż koncesjonariusz ponosi większość ryzyka ekonomicznego związanego z eksploatacją i korzystaniem z przedsięwzięcia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: PLN Minimalny procent robót budowlanych, których wykonanie powierzy się stronom trzecim: Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału III.1.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów 1. W postępowaniu mogą wziąć udział zainteresowane podmioty, które spełniają warunki, dotyczące: a) zdolności ekonomicznej i finansowej b) kwalifikacji technicznych i zawodowych, w tym: - posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; - dysponowania potencjałem technicznym; c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji d) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; e) niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 2. Informacja o oświadczeniach, do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji Zainteresowany podmiot składa: 1) wniosek o zawarcie umowy koncesji podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu. 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. 3) W przypadku grupy podmiotów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji dokumenty wskazane w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt. 1) lit. d) g) należy przedstawić dla każdego zainteresowanego podmiotu oddzielnie. 4) W przypadku grupy podmiotów, zainteresowanych udziałem w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji wniosek o zawarcie umowy koncesji oraz oświadczenia w nim zawarte złożyć może ustanowiony przez zainteresowane podmioty pełnomocnik. Dowód umocowania pełnomocnika należy dołączyć do wniosku. 3. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród 4/10

5 5/10 pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa: a) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której oferent posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, o których mowa w Sekcji III.1.2) ust. 1 lit. b) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem koncesji, w wysokości o której mowa w Sekcji III.1.2) ust. 1 lit. a). c) wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.3) ust. 1 lit b), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie, d) wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o których mowa w Sekcji III.1.3) ust. 1 lit a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, o zawarcie umowy koncesji a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zarządzali lub zarządzają nadal co najmniej jednym obiektem turystycznym e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. g) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. h) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji. 2) Dokumenty przedkładane przez oferenta mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) Jeżeli w przypadku oferenta mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 4 ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oferent składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt. 4 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 5/10

6 6/10 III.1.2) III.1.3) składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. b) Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt.1) lit. g) h), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Jeżeli w kraju w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt.2) lit. b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji oferenta, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Warunki odnoszące się do sytuacji ekonomicznej i finansowej zainteresowanego podmiotu koncesjodawca uzna za spełnione jeżeli zainteresowny podmiot wykaże iż a. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy o koncesji na roboty budowlane, w szczególności muszą posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową pozwalającą na wykonanie przedsięwzięcia w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów Warunki odnoszące się kwalifikacji technicznych zainteresowanego podmiotu koncesjodawca uzna za spełnione jeżeli zainteresowny podmiot wykaże iż posiada kwalifikacje techniczne lub zawodowe, w tym niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji: a. w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, zarządzali lub zarządzają nadal co najmniej jednym obiektem turystycznym, rekreacyjnym, turystyki wodnej, uzdrowiskowym, infrastruktury konferencyjno-kongresowej rozumianym jako obiekty zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego wraz z innymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzystywane w celach turystycznych i wypoczynkowych. Za obiekty takie nie będą uznawane prywatne kwatery i miejsca noclegowe oraz motele oferujące np. mniej niż 20 miejsc noclegowych b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o zawarcie umowy koncesji, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o łącznej wartości nie mniejszej niż PLN brutto. Sekcja IV: Procedura IV.1) Kryteria udzielenia zamówienia: 1. Czas trwania koncesji 2. Liczba osób zatrudnionych do funkcjonowania obiektu na etapie jego eksploatacji 6/10

7 7/10 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.2.3) 3. Koncepcja realizacji przedsięwzięcia 4. Podział ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy koncesjonariusza i koncesjodawcę Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: Wp.II Termin składania wniosków Data: :30 Języki, w których można sporządzać wnioski polski. Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.2) Informacje dodatkowe: 1. Miejsce i termin składania wniosków o zawarcie umowy koncesji: Wnioski o zawarcie umowy koncesji należy składać w siedzibie Koncesjodawcy Urząd Gminy w Byczynie, ul. Rynek 1, Byczyna, sekretariat do dnia r. godz W przypadku korzystania z usług pocztowych, Koncesjodawca uznaje za termin złożenia wniosku - termin i godzinę odbioru przesyłki przez Koncesjodawcę. 2. Wniosek o zawarcie umowy koncesji należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dostępnym na stronie internetowej 3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty (opakowania). 4. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem zainteresowanego podmiotu oraz opisana: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KONCESJI W POSTĘPOWANIU PN.: Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny NIE OTWIERAĆ PRZED r. GODZ Otwarcie kopert w nioskami jest jawne i odbędzie się w dniu r. o godzinie w sali nr Podmiot zainteresowany ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy koncesji. Zainteresowany podmiot, który przedłoży więcej niż jeden wniosek nie zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach. 6. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania zainteresowanego podmiotu (zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do podpisania wniosku musi być załączone do wniosku, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez zainteresowany podmiot. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii sporządzonej przez notariusza. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Zainteresowane podmioty o zawarcie umowy koncesji, Zainteresowane podmioty mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich przed Koncesjodawcą w toku postępowania i ewentualnie do zawarcia umowy koncesji. Oświadczenie o udzieleniu pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności wskazanie: nazwy postępowania Budowa kompleksu rekreacyjnosportowego o nazwie: Rycerski Park Historyczny nazwy podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy, ustanowienie Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Podmiotów ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy oraz przez ustanowionego Pełnomocnika oraz złożony w oryginale lub kopii sporządzonej przez notariusza. Podpisy musza zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwych rejestrach lub ewidencjach. 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zainteresowanego podmiotu powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności, wraz z wyraźnym zastrzeżeniem na piśmie, iż informacje 7/10

8 8/10 w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawnione innym Zainteresowanym podmiotom. Koncesjodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, wobec których zainteresowany podmiot nie podjął działań przedstawionych w zdaniu poprzednim, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do których obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, orzeczeń sądowych lub decyzji organów administracji publicznej niezależnie od podjęcia przez Zainteresowany podmiot działań opisanych w zdaniu poprzednim. Brak stosownego zastrzeżenia lub formy umożliwiającej zachowanie poufności będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz na ich ujawnienie. 9. Zaleca się, by strony wniosku były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i zaparafowane. 10. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim i mieć formę pisemną (napisany na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób) pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez zainteresowany podmiot. 11. Wszelkie miejsca we wniosku, w których zainteresowany podmiot naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Koncesjodawcę) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek. 12. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zainteresowany podmiot. Uwierzytelnienie dokumentu winno polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu za zgodność z oryginałem czy też zgodne z oryginałem lub zapisu o podobnej treści, w sposób który umożliwi Koncesjodawcy w sposób jednoznaczny stwierdzić, czy złożone przez zainteresowany podmiot dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny w nich stwierdzony. Stwierdzenie winno być podpisane przez właściwą osobą zgodnie z zasadami reprezentacji. 13. Koncesjodawca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Zainteresowany podmiot kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku ponosi Zainteresowany podmiot. 15. Oferent którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Koncesjodawcy, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu koncesji oraz złożyć dokumenty o których mowa w Sekcji III.1.1) ust. 3 pkt. 1) podmiotu na którego zasobach polega. 16. Negocjacje będą prowadzone w języku polskim. Wszelkie koszty wynikające z konieczności tłumaczenia ponosi Zainteresowany podmiot. 17. Oferent którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, albo oferent, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi przed zawarciem umowy: a) przedłoży pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, o ile ich umocowanie nie wynika z wcześniej złożonych dokumentów, b) przedłoży umowę regulującą współpracę grupy podmiotów, w przypadku gdy oferta została złożona przez grupę podmiotów. 18. Sposób porozumiewania się pomiędzy Zainteresowanym podmiotem a Koncesjodawcą: a) Koncesjodawca dopuszcza możliwość porozumiewania się z Zainteresowanym podmiotem zarówno na etapie poprzedzającym złożenie Wniosku, jak i etapach późniejszych. b) Koncesjodawca dopuszcza możliwość zwrócenia się przez Zainteresowane podmioty z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia. Koncesjodawca zastrzega, iż odpowie na istotne pytania pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia wpłynie do Koncesjodawcy co najmniej na 8/10

9 9/10 VI.3) VI.3.1) 14 dni przed upływem terminu składania Wniosków. Treść wniosku o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia oraz odpowiedź na wniosek Koncesjodawca zamieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła wniosku, przekazując jednocześnie odpowiedź Zainteresowanemu podmiotowi, c) przedłużenie terminu składania wniosku o zawarcie umowy koncesji nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia, o którym mowa w literze b), d) wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje Zainteresowany podmiot może przekazywać Koncesjodawcy pisemnie, za pomocą faksu lub em, z zastrzeżeniem Sekcji VI.2) ust. 1. e) wszelką korespondencję w toku postępowania, z zastrzeżeniem Zainteresowany podmiot obowiązany jest kierować na adres: Urząd Gminy w Byczynie, ul. Rynek 1, Byczyna 19. WARUNKI UZNANIA OFERTY ZA NIEODPOWIADAJĄCĄ WYMAGANIOM KONCESJODAWCY SKUTKUJĄCE NIEDOPUSZCZENIEM OFERT DO OCENY I PORÓWNANIA Koncesjodawca uzna ofertę za nieodpowiadającą wymaganiom w przypadku gdy: 1) oferta jest niezgodna z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 2) oferta jest niekompletna, 3) oferta jest niezgodna z opisem warunków koncesji, 4) oferta została złożona przez podmiot nie zaproszony do negocjacji, 5) oferent nie wyraził zgody na przedłużenie terminu ważności oferty, 6) oferta została złożona przez osoby nienależycie umocowane, 7) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8) oferta została złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Koncesjodawcę, 20. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA 1) Brak wniosków o zawarcie umowy koncesji, spełniających wymogi formalne. 2) Brak ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji. 3) Jeżeli wszystkie złożone oferty zostały uznane za nieodpowiadające wymaganiom, określonym w Sekcji VI.2. pkt.19 4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym lub nie leży w interesie Koncesjodawcy. 5) Wystąpiła wada lub okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy koncesji na roboty budowlane. 21. Przystępując do niniejszego postępowania Zainteresowany podmiot zrzeka się dochodzenia wszelkich roszczeń w stosunku do Koncecjodawcy w związku z poniesionymi wydatkami na poczet przygotowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowania, prowadzeniem negocjacji z Koncesjodawcą, przygotowaniem i złożeniem oferty lub konieczności poniesienia innych kosztów w związku z odwołaniem postępowania przez Koncesjodawcę. 22. Koncesjodawca zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia w formie sprostowania, które zostanie przesłane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej oraz zamieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Koncesjodawcy oraz na jego stronie internetowej 23. Założenia projektu mogą ulec zmianie po negocjacjach Procedury odwoławcze Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ul. Kośnego Opole POLSKA Tel.: /10

10 10/10 VI.3.2) VI.3.3) VI.4) Adres internetowy: Faks: Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań 1. Zainteresowanemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu umowy koncesji i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez Koncesjodawcę z naruszeniem przepisów ustawy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez Koncesjodawcę w sprawie. Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem Koncesjodawcy, którego czynność jest przedmiotem skargi. 2. Koncesjodawca, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia. 3. Koncesjodawca, którego czynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ul. Kośnego Opole POLSKA Tel.: Adres internetowy: Faks: Data wysłania niniejszego ogłoszenia: /10

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333393-2014:text:pl:html Polska-Płock: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 189-333393 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278172-2010:text:pl:html PL-Skawina: Usługi udzielania kredytu 2010/S 182-278172 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:366506-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 207-366506 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217884-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2012/S 131-217884 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:359532-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi pocztowe i kurierskie 2015/S 198-359532 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354022-2011:text:pl:html PL-Starogard Gdański: Paliwo do silników diesla (EN 590) 2011/S 217-354022 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86405-2010:text:pl:html PL-Milicz: Usługi udzielania kredytu 2010/S 58-086405 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:353729-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2010/S 231-353729

Bardziej szczegółowo

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349363-2014:text:pl:html Polska-Chełm: Gaz ziemny 2014/S 198-349363 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333747-2012:text:pl:html PL-Stalowa Wola: Soczewki śródoczne 2012/S 203-333747 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250208-2013:text:pl:html Polska-Siedlce: Aparatura do anestezji i resuscytacji 2013/S 144-250208 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376899-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy terenowe 2014/S 213-376899 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166308-2012:text:pl:html PL-Kielce: Samochody półciężarowe 2012/S 100-166308 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48529-2012:text:pl:html PL-Opole: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe 2012/S 30-048529 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107284-2011:text:pl:html PL-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284063-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi wywozu odpadów 2010/S 186-284063 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346330-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94026-2015:text:pl:html Polska-Opole: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 054-094026 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Poznań: Urządzenia do mammografii 2009/S 124-180498 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Centrum Medyczne HCP Sp. z o. o., ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39099-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Meble biurowe 2014/S 025-039099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255965-2013:text:pl:html Polska-Chęciny: Usługi ubezpieczeń na życie 2013/S 147-255965 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2015/S 099-180275. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2015/S 099-180275. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:180275-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Dodatkowe usługi biurowe 2015/S 099-180275 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311388-2013:text:pl:html Polska-Włocławek: Autobusy transportu publicznego 2013/S 180-311388 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy Polska-Plock: Olej napędowy 2015/S 189-343545 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy Dyrektywa 2004/17/WE Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Komunikacja Miejska

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255856-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzątania 2012/S 153-255856 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71483-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Wózki widłowe 2015/S 042-071483 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 2016/S 071-124491. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 2016/S 071-124491. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124491-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 2016/S 071-124491 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226348-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Filtry osocza krwi 2014/S 127-226348 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:398740-2015:text:pl:html Polska-Szczecin: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 2015/S 218-398740 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256058-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Wozy strażackie 2015/S 139-256058 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:243002-2010:text:pl:html PL-Kraków: Usługi bankowe 2010/S 157-243002 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie : udl?uri=:notice:90144-2015:text:pl:html Polska-Korfantów: Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów 2015/S 052-090144 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261009-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351110-2013:text:pl:html Polska-Katowice: Implanty ślimakowe 2013/S 203-351110 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:259410-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków 2010/S 169-259410 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336076-2013:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 195-336076 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350340-2014:text:pl:html Polska-Torzym: Usługi udzielania kredytu 2014/S 198-350340 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61940-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2015/S 036-061940 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356435-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 197-356435 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:386314-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Wyciągi 2013/S 222-386314 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279315-2014:text:pl:html Polska-Bełchatów: Nawozy azotowe 2014/S 155-279315 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273932-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2015/S 148-273932 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355211-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi transportu promowego 2014/S 201-355211 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273888-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich 2012/S 165-273888 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202586-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 2011/S 122-202586 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319514-2010:text:pl:html PL-Chęciny: Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego 2010/S 209-319514 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo