SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10 Telefon : Fax : Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm. zwanej w dalszej części Ustawą ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej w dalszej części SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : I pakiet: Notebooki Drukarki laserowe Komputery osobiste Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Systemy operacyjne Serwery plików Serwery sieciowe Urządzenia komputerowe II pakiet: Awaryjne układy energetyczne główny przedmiot zamówienia Komputery osobiste. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego I pakiet: zestawy komputerowe 25 szt., serwer 1 szt., pakiet oprogramowania -25 szt., urządzenie wielofunkcyjne 1 szt., drukarka laserowa monochromatyczna 8 szt., laptopy 4 szt., router HP A-MSR szt., switch HP E szt. 1

2 II pakiet: zasilacz awaryjny 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1 do specyfikacji Gdziekolwiek w SIWZ przywołane są normy lub nazwy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Rozdział IV - Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V - Opis przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie ; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VI Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: I pakiet do 11 sierpnia 2014 r. II pakiet do 15 września 2014r. Rozdział VII - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje realizację przynajmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum ,00 złotych brutto /wartość jednorazowej dostawy/, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na postawie składanych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 2

3 5. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 6. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: a. jest niezgodna z ustawą, b. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, f. zawiera błędy w obliczeniu ceny, g. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy h. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 8. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Rozdział VIII - Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty: a.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, b.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty: a. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ b. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawcy winni udokumentować realizację przynajmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości minimum ,00 złotych brutto /wartość jednorazowej dostawy/, 3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. b składa dokumenty 3

4 wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty o których mowa w pkt. 3 niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Wszystkie dokumenty w postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, 11. W przypadku, jeżeli informacje składane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane, muszą być wydzielone w wybrany przez Wykonawcę sposób, opatrzone klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (Dz. U. z 2003r., nr 153, poz z późn. zm.). 12. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozdział IX Informacja o podwykonawcach. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji. Brak załącznika do oferty uznany będzie za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia. Rozdział X - Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z oferentami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Wykonawcę jak przez Zamawiającego, sporządzone będą w języku polskim. W przypadku gdy Wykonawca przedkłada wraz z ofertą dokumenty sporządzone 4

5 w języku innym niż język polski, Zamawiający wymaga aby były one przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Rozdział XI - Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest Szymon Semla tel w godzinach od 9.00 do od poniedziałku do piątku; fax Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy postępowania. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom: jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w punkcie Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej 5. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz umieszcza na stronie internetowej Rozdział XII - Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wymaga wniesienia wadium. Rozdział XIII - Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Rozdział XIV Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 3. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami drukowanymi. 4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę, osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5

6 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 6. Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej i pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, zawierające co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści. 7. Oferta jako stanowcza propozycja zawarcia umowy powinna zawierać bezwarunkowe przyrzeczenie istotnych warunków umowy. Ofertę należy sporządzić wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do specyfikacji. 8. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność zaleca się trwałe spięcie (zszycie) zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp. 9. Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Oferta dostawa komputerów i oprogramowania dla MORD. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. 10. Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia 11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 12. Przed sporządzeniem ofert Wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty. 13. W celu usprawnienia kontaktu z Wykonawcą, w formularzu oferty należy wpisać nr telefonu, faksu oraz adres Wycofanie złożonej oferty dokonuje się przez złożenie pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę. Kopertę zawierającą zawiadomienie o wycofaniu należy opisać WYCOFANIE. 15. Oferta wspólna a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. b. W przypadku o którym mowa w punkcie a niniejszego rozdziału wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców o których mowa w punkcie a. d. Jeżeli oferta wykonawców których mowa w punkcie 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. e. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie, itp.) ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Rozdział XV - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : a) adres : Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10, pokój 109, I piętro sekretariat b) w terminie do dnia: r. do godz Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub ją wycofać. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty winno być złożone na piśmie, w takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami : Zmiana oferty dostawa komputerów i oprogramowania dla MORD 6

7 3. Po upływie terminu składania ofert, żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez okres związania ofertą określony w specyfikacji. 4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone. 5. Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert. 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego : a). adres : Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 10, Nowy Sącz, pokój 109 I piętro, sekretariat b) w dniu r. o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia. Rozdział XVI - Opis sposobu obliczenia ceny 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), a także upusty i rabaty. 3. Ceny mają być podane w PLN do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oczywiste omyłki pisarskie lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Rozdział XVII Informacja dotycząca walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. Rozdział XVIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według kryterium : cena 100% 2. Najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej (dla I i II pakietu łącznie) według następującej formuły : Najniższa cena brutto Wartość punktowa = x 100 Cena brutto oferty ocenianej Zamawiający spośród ważnych ofert wybierze ofertę, która uzyska największą sumę punktów 3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji w sprawie cen. 7

8 Rozdział XIX Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg dopełni następujących formalności : 1. Zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. Rozdział XX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przewiduje się. Rozdział XXI Ogólne warunki umowy 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych w projekcie umowy klauzul. Rozdział XXII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a/ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b/ wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c/ odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale X specyfikacji. 8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 8

9 9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji na stronie internetowej. 10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a/ 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b/ 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Rozdział XXIII Postanowienia końcowe 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie treści ofert zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad : a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów c) Dokumenty będą udostępniane w obecności członka komisji przetargowej d) Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania Rozdział XXIV Wykaz załączników do specyfikacji : 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie zgodne z art. 22, 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie zgodne z art. 24, 5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy, 6. Załącznik nr 6 - Pełnomocnictwo, 7. Załącznik nr 7 - Wykaz podwykonawców, 8. Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw. Z A T W I E R D Z I Ł : dnia.... (imię i nazwisko osoby zatwierdzającej oraz pieczęć) 9

10 Załącznik nr 1... (pieczątka Wykonawcy) (telefon, fax, ) Data... SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU Pakiet I termin realizacji do r: Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu 25 zestawy komputerowe. Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna Parametry pamieci masowej Grafika Wyposażenie multimedialne Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny. Typu All in One, W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niż 05/04/2014 do oferty załaczyć wydruk ze strony 4GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny Min. 500 GB Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 11, OpenGL 3.0, Shader 5.0 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe; wbudowane dwa głosńiki min. 2W każdy Obudowa Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz wewnętrzny o mocy max 200W i sprawności 90% Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 104cm bez podstawy, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Możliwość zaisntalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego 10

11 systemu montażowego VESA 100 Matryca rozmiar Min. 23 matryca dotykowa Rozdzielczość Min. FHD (1920 x 1080) Kontrast min. 1000:1 Kąty widzenia Min. 178/178 stopni Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami BIOS Zarządzanie pion/poziom Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu 11

12 operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji Bezpieczeństwo - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera Certyfikaty i Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający standardy spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub Warunki gwarancji dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365 Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, wystawione do bieżącego postępowania przetargowego, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiającego do oferty należy załączyć aktualne oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta, wystawione do bieżącego postępowania przetargowego, o spełnieniu tego warunku Wsparcie Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz techniczne warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub producenta jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 32bit PL + nośnik Wymagania dodatkowe Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0 Wbudowane porty: Min. 8 x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym minimum 4 portów USB z tyłu 12

13 obudowy, 2x PS2, VGA, HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Czytnik kart multimedialnych min. 8 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xd-picture Card, Przycisk dostępu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obsługi menu, Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 Mikrofon i kamera HD (720p) w obudowie matrycy - Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu - SERWER Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne serwera komponentu Typ W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta serwera. Zastosowanie Serwer fabrycznie nowy będzie wykorzystywany jako dostawca usług katalogowych (Active Directory) oraz serwer bazodanowy SQL (MS SQL) Procesor Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 391 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie w konfiguracji dwuprocesorowej Pamięć 64 GB pamięci RAM LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz operacyjna płyta powinna obsługiwać do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych dla pamięci Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Parametry pamięci masowej Lockstep Dyski twarde typu SAS 3,5 lub 2,5 HotPlug, min. 15k rpm, min. 8 szt. O pojemności min 146 GB. Sprzętowy kontroler pamięci masowej z autonomiczną pamięcią cache min. 512MB umożliwiający utworzenie 2 macierzy dyskowych: 1. RAID-1 dla potrzeb systemu operacyjnego o pojemności min 1TB 2. RAID-5 na potrzeby danych o efektywnej wielkości min. 2TB Grafika Obudowa Grafika dopuszcza się zintegrowaną z procesorem umożliwiająca wyświetlanie obrazu na monitorze w rozdzielczości min. 1280x1024 z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot Plug oraz montażu w szafie rack Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Zdalne zarządzanie Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Serwer Catalog i posiadać status /Certified for Windows: dla systemów Microsoft Windows Serwer 2008 R2 x64, x86 Wymagane dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karty zarządzającej posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 13

14 Certyfikaty i standardy Warunki gwarancji Wsparcie techniczne producenta - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232i przeglądarkę www Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,, x86, Microsoft Windows Server Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Kontroler dysków Interfejsy sieciowe Wbudowane porty Zasilacze i wentylatory Napęd optyczny Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 Wbudowana dwuportowa karta Gigabit Ethernet min. 9 portów USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 Redundantne zasilacze o mocy maks. 750W każdy Minimum 2 redundantne wentylatory wewnątrz obudowy Wbudowany napęd DVD+/-RW Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu : SERWER SZAFA RACKOWA Szafa rackowa o minimalnych wymaganiach: Wysokość 24U, głębokość 800mm 14

15 2 panele wentylacyjne (z termostatem) 2 półki Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu SERWER KONSOLA STELAŻA Konsola stelaża 8 portowa o minimalnych wymaganiach: fabrycznie nowa wyposażenie: klawiatura monitor ciekłokrystaliczny, tabliczkę dotykowa (touch pad) zintegrowana funkcja przełącznika konsoli lub jako dodatkowe urządzenie dla 8 kanałów przekątna ekranu min. 40cm standardowa 88-znakowa klawiatura wysokość 1U niezbędne kable potrzebne do podłączenia 8 urządzeń np. Avocent SwitchViev lub równoważny Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu - SERWER DYSK SIECIOWY Dysk sieciowy o minimalnych wymaganiach: Pojemność min. 4TB przy skonfigurowanej macierzy RAID1 Obsługa serwera plików sieci Windows Możliwość podłączenia do Active Directory Obsługa protokołu iscsi Możliwość instalacji min 4 dysków 3.5" SATA II, Obsługa dysków 4TB każdy Min. 1 złącze USB 3.0 Możliwość konfiguracji RAID 0,1,5,6,10 Dwa porty sieciowe 1Gbit/s Np. QNAP TS-420 lub równoważny Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu: PAKIET OPROGRAMOWANIA Lp. Nazwa komponentu Opis 1 Microsoft Windows 2012 Server Standard PL z możliwością downgrade do 2008R2 2 Licencje dostępowe do Microsoft Windows 2012 Server Standard 3 Microsoft SQL 2012 Standard z możliwością downgrade do 2008R2 4 Licencje dostępowe do Microsoft SQL 2012 Standard MOLP lub OEM (do oferowanego serwera) 25 sztuk suma wszystkich CAL MOLP 25 sztuk suma wszystkich CAL Spełnienia TAK/NIE (lub rzeczywista wartość parametru)* 15

16 Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu: URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Urządzenie wielofunkcyjne A4 1 szt. o minimalnych wymaganiach: fabrycznie nowe funkcje: kopiowanie, skanowanie i drukowanie w kolorze oraz faksowanie w czerni prędkość drukowania (podana przez producenta) A4, w czerni, przy 5% zadruku - min. 28 str./min prędkość drukowania (podana przez producenta) A4, w kolorze, przy 5% zadruku - min. 28 str./min jakość druku w czerni i kolorze min. 600x600 funkcja automatycznego druku dwustronnego zmniejszanie/powiększanie kopii od 25 do 400% (co 1%) typ skanera skaner stolikowy, automatyczny podajnik dokumentów, skanowanie w kolorze optyczna rozdzielczość skanowania min. 600x600 dpi szybkość faksu 33,6 kb/s rozdzielczość (w czerni, tryb najwyższy) min. 300 x 300 dpi automatyczne ponowne wybieranie numeru wysyłanie faksów z opóźnieniem wymiary (szer. x głeb. x wys.) max 540 x 510 x 560 mm waga max. 40kg Zużycie energii max. 1,4kW Np. Konica Minolta Bizhub C25 lub równoważny Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu: DRUKARKA LASEROWA Drukarka laserowa monochromatyczna 8 szt. o minimalnych wymaganiach: fabrycznie nowa z niezbędnym okablowaniem do podłączenia do komputera (USB) technologia druku: monochromatyczny druk laserowy prędkość drukowania (podana przez producenta) A4, w czerni, przy 5% zadruku min 37 str./min możliwość drukowania w rozdzielczości do 1200 x 1200 dpi pojemność podajnika papierów (podana przez producenta) min. 250 ark. czas wydruku pierwszej strony (podany przez producenta) max. 6 sekund czas (podany przez producenta) rozgrzewanie z trybu oszczędności energii max. 25 sekund nośniki: koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy, nośniki o wysokiej gramaturze format papieru: A4, A5 (wzdłużnie), B5(JIS), A6, Letter pamięć min. 64MB podłączenie: możliwość podłączenia do portu USB 2.0 (pełna zgodność), port ethernet (obsługa sieci LAN) Np. Oki B431DN lub równoważny Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu: LAPTOPY Laptop 1 szt o minimalnych wymaganiach: Nazwa komponentu Wymagania Obudowa Ultrabook serii biznesowej (wg producenta urządzenia) System operacyjny Windows 7 Professional 64bit Pamięć RAM Min. 8GB pamięci RAM DDR3 1600MHz Ekran 14 o rozdzielczości min. 1366x768 z powłoką przeciwodblaskową Czytnik Czytnik kart SD/MMS Interfejsy sieciowe: a/b/g/n, Bluetooth V4.0, 10/100/1000 Base T 16

17 Złącza Waga z baterią Zabezpieczenie Zarządzanie Dysk Kamera Procesor Karta graficzna Certyfikaty Kolor Teczka Napęd optyczny min. 3 x USB 3.0, VGA, HDMI, audio IN/OUT, RJ45 (LAN) dopuszcza się rozwiązanie przy użyciu odpowiedniego adaptera dostarczonego przez dostawcę Max. 1,8kg Zamek Kensington, skaner linii papilarnych Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji SSD o pojemności min. 250GB Kamera internetowa procesor wielordzeniowy do zastosowań mobilnych uzyskujący w osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niż 05/06/2014 do oferty załączyć wydruk ze strony Karta graficzna do zastosowań mobilnych osiągająca w teście G3D Mark wynik min. 610 punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniej niż 05/06/2014 do oferty załączyć wydruk ze strony Zgodność z CE, Energy star Odcienie czarnego Teczka do przenoszenia laptopa skórzana, czarna Zewnętrzny napęd optyczny typu slim z możliwością nagrywania płyt Blu-Ray współpracujący z laptopem Np. ASUSPRO ADVANCED BU400V w odpowiedniej konfiguracji lub równoważny Laptop 1szt o minimalnych wymaganiach: Nazwa komponentu Wymagania System operacyjny Windows 7 Professional 64bit Pamięć RAM Min. 4GB pamięci RAM DDR3 min. 1066MHz Ekran 13,3 o rozdzielczości min. 1366x768 matowy Czytnik Czytnik kart SD/SDHC Interfejsy sieciowe: b/g/n, Bluetooth 4.0, 10/100/1000 Base T Złącza min. 1 x USB 3.0,min. 1 USB 2.0, audio IN/OUT, RJ45 (LAN)- 17

18 Waga z baterią Dysk Kamera Procesor Karta graficzna Certyfikaty Kolor Teczka dopuszcza się rozwiązanie przy użyciu odpowiedniego adaptera dostarczonego przez dostawcę Max. 1,5kg SSD o pojemności min. 128GB Kamera internetowa procesor wielordzeniowy do zastosowań mobilnych uzyskujący w osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niż 05/06/2014 do oferty załączyć wydruk ze strony Karta graficzna do zastosowań mobilnych osiągająca w teście G3D Mark wynik min. 255 punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniej niż 05/06/2014 do oferty załączyć wydruk ze strony Zgodność z CE, Energy star Odcienie białego Teczka do przenoszenia laptopa Np. Samsung ATIV Book 9 Lite NP905S3G-K02PL lub równoważny Laptop 2szt. o minimalnych wymaganiach: Nazwa komponentu Wymagania System operacyjny Windows 7 Professional 64bit Pamięć RAM Min. 4GB pamięci RAM DDR3 1600MHz Ekran 15,6 o rozdzielczości min. 1366x768 z powłoką przeciwodblaskową Czytnik Czytnik kart SD/MMS Interfejsy sieciowe: a/b/g/n, Bluetooth V4.0, 10/100/1000 Base T Złącza min. 2 x USB 3.0, min. 1 USB 2.0, VGA, HDMI, audio IN/OUT, RJ45 (LAN)- dopuszcza się rozwiązanie przy użyciu odpowiedniego adaptera dostarczonego przez dostawcę Waga z baterią Max. 2,7kg Zabezpieczenie Zamek Kensington, Dysk HDD o pojemności min. 500GB Kamera Kamera internetowa Procesor procesor wielordzeniowy do zastosowań mobilnych uzyskujący w osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niż 05/06/2014 do oferty załączyć wydruk ze strony Karta graficzna Karta graficzna do zastosowań mobilnych osiągająca w teście G3D Mark wynik min. 305 punktów według wyników ze strony na dzień nie wcześniej niż 05/06/2014 do oferty załączyć wydruk ze strony Certyfikaty Zgodność z CE, Energy star Kolor Odcienie czarnego Teczka Teczka do przenoszenia laptopa Napęd optyczny Wewnętrzna nagrywarka DVD Np. ASUSPRO ESSENTIAL P55VA w odpowiedniej konfiguracji lub równoważny 18

19 Opis przedmiotu zamówienia dla pierwszego pakietu: ROUTER Router 1 sztuka o minimalnych wymaganiach: Zarządzanie jakością usług Quality of Service (QoS) Zarządzanie ruchem: wsparcie dla Commited Access Rate (CAR) Zarządzanie pasem: FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBQ, oraz RTPQ Zapobieganie przekroczenia pasma: Weighted Random Early Detection (WRED)/ Random Early Detection (RED) Inne funkcje QoS: wsparcie dla kształtowania ruchu, FR QoS, MPLS QoS oraz MP QoS /LFI Zarządzanie Zarządzanie poprzez interfejs CLI wraz ze strukturą drzewiastą poleceń Zarządzanie bezpieczeństwem: wielostopniowe zarządzanie rolami z ochroną hasłem przed dostępem do krytycznych komend konfiguracyjnych urządzenia. Wsparcie dla list kontroli dostępu (ACL) dla usług typu telnet, SNMP Przesyłanie protokołem Syslog aktywności wykonywanej na urządzeniu Wspieranie SNMPv1, v2 oraz v3 Zdalny monitoring (RMON): zastosowanie standardu SNMP do monitorowania newralgicznych zdarzeń sieciowych umożliwiających przesyłanie informacji poprzez SNMP Trap, Wsparcie dla protokołów FTP, TFP oraz SFTP poprzez sieć TCP/IP w celu aktualizacji konfiguracji oraz oprogramowania systemowego urządzenia Wbudowane narzędzia do analizy sieciowej (ping, traceroute) wspierające protokoły IPv4 oraz IPv6 Wsparcie dla synchronizacji czasu poprzez protokół Network Time Protocol (NTP) Interfejs zarządzania: dostęp zarządzając poprzez port modemu, terminal, telnet oraz SSH Łączność Minimalnie 2 porty Ethernet Różnego rodzaju portu WAN: E1, T1, ADSL, ADSL2, ADSL2+, G.SHDSL, ATM, Serial i ISDN/AM jako łącze zapasowe; Ochrona przed atakami typu storm: ataki typu broadcast, multicast, unicast z możliwością konfiguracji przez użytkownika Wsparcie dla Loopback w celach utrzymaniowych oraz zapewniające ochronę przed błędnym podłączeniem okablowania oraz konfiguracji, możliwość włączenia na port lub na VLAN Możliwość instalacji dodatkowych modułów światłowodowych oraz 1000Mbit Wydajność Wsparcie dla szyfrowania sprzętowego Wysoko-dostępność: Wsparcie dla Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Przełączanie w warstwie 2: Wsparcie dla protokołu Spanning Tree Protocol w tym dla IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol oraz IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol Wspracie dla Internet Group Management Protocol (IGMP) oraz Multicast Listener Discovery (MLD) Klonowanie portów (Port mirroring) Obsługa VLAN w ilości do 4096 oraz IEEE 802.1Q-based VLAN 19

20 Wsparcie dla sflow Usługi warstwy 3: Obsługa protokołu Address Resolution Protocol (ARP) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): DHCP Relay Routing warstwy 3: Statyczny routing IPv4 Obsługa protokołu o Routing Informational Protocol (RIPv1 I RIPv2) o OSPF: Interior Gateway Protocol (IGP), wsparcie dla ECMP, NSSA I MD5 o Border Gateway Protocol 4 (BGP-4): Exterior Gateway Protocol (IGP) na bazie IETF RFC 1195 o Routing Information Protocol next generation (RIPng): o OSPFv3 o BGP+: BGP-4 ze wsparciem Multiprotocol BGP (MBGP) oraz IPv6 o IS-IS dla IPv6 o Multiprotocol Label Switching (MPLS) o Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 3 VPN ze wsparciem dla RFC 2547bis, obsługa IPvMPLS VPN o Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 2 VPN Obsługa tuneli IPv6 in IPv4, protokołu ISATAP, 6to4 Statyczny routing IPv6 Wspracie dla działania w dwóch stosach (IPv4 oraz IPv6) Reguły routingu: własne reguły filtrujące, ACL, prefiksy IP, ścieżki AS, listy community oraz agregacja reguł Bezpieczeństwo Obsługa list kontroli dostępu (ACL) Obsługa TACACS+ Obsługa: Unicast Reverse Path Forwarding (URPF) Obsługa logowania zdalnego Obsługa protokołu RADIUS: Wsparcie dla Network address translation (NAT): o Jeden-do-jednego o Wiele-do-wielu o NAT-PT Obsługa Secure Shell (SSHv2) wraz z SFTP IPSec VPN: wsparcie dla DES, 3DES oraz AES 128/192/256 przy autentykacji MD5 and SHA-1 o Uwierzytelnianie certyfikatami X.509 o ISAKMP Group 2,5,14 DVPN lub DmVPN Internet Group Management Protocol (IGMP): IGMPv1, v2 oraz v3; Protocol Independent Multicast (PIM): dla IPv4 oraz IPv6 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Multicast Border Gateway Protocol (MBGP) Integracja Wbudowane zarządzanie podziałem pasma w warstwach od 4 do 7 Wbudowany VPN firewall np. Router HP A-MSR20-20 lub równoważny 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo