Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik - Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Zamawiający - Oznacza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, oraz jego prawnych następców. Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, należy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do dokumentu, którego projekt jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. Stacja Robocza - Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego Oprogramowanie Aplikacyjne [Zintegrowany System Informatyczny] Hospital Information System (HIS) Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oprogramowanie Systemowe - Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór Aplikacji wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Zintegrowany System Informatyczny dedykowany dla sektora służby zdrowia - Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę użytkowników umożliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. - Oznacza programy komputerowe instalowane na Stacjach Roboczych i Serwerze niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego. Projekt - Oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i opisane w 1

2 projekcie umowy. Autor - Podmiot, któremu przynależne są prawa autorskie. Serwer/serwery - Oznacza serwer(-y) sieciowy(-e) dostarczony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. System Informatyczny Usługi Wdrożeniowe Błąd oprogramowania (został podzielony na 3 grupy: awarie, wady i usterki) - Oznacza zintegrowane oprogramowanie, o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta. - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdrożenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. - Reakcja oprogramowania, użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie przez użytkownika danych, c) użytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz oprogramowania systemowego, d) użytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN e) użytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdrożenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, systemowego oraz motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie siły wyższej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień oprogramowania systemowego i aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy także 2

3 Awaria (błąd krytyczny) logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji, p) użytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i użytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne. Wada - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się tak dalece nie ergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. Usterka - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie może normalnie funkcjonować, lecz jej użytkowanie jest uciążliwe. Standardy Wdrożeniowe Inny sprzęt komputerowy Inne oprogramowania Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) - Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdrożeniowym i instruktażowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania aplikacyjnego. - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania. - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np.: oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjno-serwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SIWZ oraz w projekcie umowy. Dokumentacja Unowocześnienie aplikacji Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: 1) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, 2) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, 3) dodanie nowych mechanizmów, 4) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y Upgrade wiąże się ze zmianą pierwszej z nich n, przy założeniu, że każda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1. 3

4 Aktualizacja - Unowocześnienie nie wymagające konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y update wiąże się ze zmianą numeru x, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1. Łata - Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąże się ze zmianą interfacu lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y patch wiąże się ze zmianą numeru y, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła Wyższa - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. 4

5 2 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot umowy obejmuje: PU I oprogramowanie aplikacyjne HIS licencje i wdrożenie modułów: Rejestracja/Recepcja, Stomatologia, Gabinet Lekarski, Pracownia Diagnostyczna lub Gabinet Zabiegowy, Statystyka Przychodni, Rozliczenia z NFZ Przychodni, Gabinet Medycyny Pracy, Biuro Medycyny pracy, Sprzedaż Usług Medycznych - rozliczanie komercyjne, e- pacjent, Rejestracja zakażeń na oddziale, Zakażenia, Rehabilitacja, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna PU II dostawę, rozmieszczenie i instalację następujących elementów infrastruktury teleinformatycznej: serwer dla systemu elektronicznego obiegu dokumentów 1 szt. serwer dla systemu e-portal 1 szt., serwer wirtualizacji 2 szt., serwer backup - 1 szt biblioteka taśmowa - 1 szt. KVM z konsolą 1 szt. macierz dyskowa wraz z dyskami 12 TB 1 szt., Infokiosk - 2 szt. zasilacze awaryjne UPS serwerowy 7 szt., zasilacze awaryjne UPS 12 szt., stanowiska komputerowe - 65 szt., terminale z monitorami 88 szt. Komputery przenośne 3 szt. czytniki kodów kreskowych 35 szt. Tablet 25 szt. drukarki do opasek 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne 16 szt. Drukarki laserowe 66 szt. Drukarki laserowe A3 kolor 3 szt oprogramowanie systemu baz danych 2 licencje serwerowy system operacyjny 2 licencje 5

6 Licencje Windows Server Device CAL (lub równoważny) 167 sztuk Licencje Windows Server Rmt Dsktp Svcs Device CAL (lub równoważny) 167 szt. System archiwizacji 1 szt. PU III ucyfrowienie diagnostyki obrazowej: skaner jednoslotowy 3 szt., Stacja technika 3 szt., negatoskop cyfrowy 2 szt. stacja diagnostyczna lekarska 1 szt., PU IV Modernizacja sieci komputerowej wykonanie rozbudowy sieci strukturalnej - prace instalacyjne materiały dla okablowania i zasilania elektrycznego nowe PEL: 51 szt, szafy RACK: 3 szt 42U i szafy dystrybucyjne ilość i wielkość zgodna z projektem switche zarządzane - 14 szt switch rdzeniowy 1 szt sieci WiFi (36 punktów AP) i kontroler WiFi 1 szt. router z analizatorem PU V Wdrożenie e-usług: e-rejestracja, e-powiadomienia, e-konsultacje, e-badania, e-recepta, e-szkolenia, e-profilaktyka, e-diagnostyka, e-podpis, e-faktura, e-informator PU VI Elektroniczny Obieg Dokumentów Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany. 6

7 W RAMACH ZAPROPONOWANEJ CENY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO BEZPŁATNEGO ŚWIADCZENIA I usługi nadzoru autorskiego dla dostarczonego medycznego oprogramowania aplikacyjnego II usługi gwarancyjnej i serwisowej wobec całości dostarczonego, rozmieszczonego i zainstalowanego sprzętu. Zgodnie z poniższymi zapisami: Ad. I. usługi nadzoru autorskiego dla dostarczonego medycznego oprogramowania aplikacyjnego W ramach udzielonej gwarancji - przez okres 36 miesięcy od daty dostawy licencji, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność medycznego oprogramowania aplikacyjnego dla licencji poprzez nieodpłatne usuwanie błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa, Wykonawca będzie również świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. Zakres świadczonych usług będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabeli 1. Tabela 1. Zakres usług nadzoru autorskiego Nazwa Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Przedmiot Usługi Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem WYKONAWCY. Subskrypcja usługi zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń, wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez 7

8 Nazwa Usługi Przedmiot Usługi wyszczególnione poniżej organizacje w stosunku do których ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego, wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji. Ad.II. Usługa gwarancyjna i serwisowa wobec całości dostarczonego, rozmieszczonego i zainstalowanego sprzętu. 1. Warunki gwarancyjne: Minimum 36 miesięcy (trzy lata) gwarancji od momentu podpisania protokołu odbioru zadania. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych w innym miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 2. Warunki serwisu: sprzęt będzie objęty 3 letnim serwisem świadczonym przez autoryzowany kanał serwisowy producenta lub dostawcę: - serwis obejmuje podmianę sprzętu,, dostęp do bazy wiedzy technicznej oraz możliwość pomocy technicznej; - podmiana sprzętu następuje po uprzedniej weryfikacji i akceptacji konieczności wymiany sprzętu przez inżyniera wsparcia technicznego Wykonawcy; - czas reakcji w przypadkach wymagających podmiany sprzętu: jeżeli zgłoszenie takie zostanie zaakceptowane do godz dnia roboczego sprzęt na podmianę zostanie wysłany tego samego dnia z magazynu producenta; zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od godz do godz ; - czas reakcji w pozostałych przypadkach: następny dzień roboczy; dostęp do bazy wiedzy technicznej, systemu zgłoszeń oraz bezpłatnych aktualizacji oprogramowania; - zgłoszenia będą przyjmowane drogą pisemna, telefoniczną na wskazany nr telefonu, pocztą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny lub przez wskazaną stronę internetową.; - czas naprawy maksymalnie 14 dni lub inny uzgodniony z Zamawiającym w przypadkach, gdy dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względów logistycznych bądź technicznych. 8

9 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 PU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJI Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył bezterminowe licencje modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego Tabela 2 Liczba licencji Moduł ilość Rejestracja/Recepcja 5 Stomatologia 2 Gabinet Lekarski OPEN Pracownia Diagnostyczna 33 Gabinet Zabiegowy 12 Statystyka Przychodni 7 Rozliczenia z NFZ Przychodni 7 Gabinet Medycyny Pracy 1 Biuro Medycyny pracy 1 Sprzedaż Usług Medycznych - rozliczanie komercyjne 6 e- pacjent 1 Rejestracja zakażeń na oddziale 21 Zakażenia 2 Rehabilitacja 9 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna OPEN Wyjaśnienie do Tab.2.: 1) Licencje mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych / terminalach po ustaleniu z zamawiającym. 2) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do sprzedaży licencji lub posiada nadane przez jej autora prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego. 3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, którego zakres funkcjonalny został określony w SOPZ. 4) Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego jest licencją niewyłączną i zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony. 5) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania Aplikacyjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie może być używana równocześnie z systemem informatycznym. 6) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczania, powielania, odstępowania, lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego. 9

10 7) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. 8) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego. Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanego systemu informatycznego w zakresie integracji Integracja z systemem Marcel - analityka, Integracja z systemem Marcel - serologia i BK, Integracja z systemem Marcel - mikrobiologia Integracja z częścią administracyjną system Infomedica WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA MODUŁÓW LICENCJI 1. W ramach usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowa Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego na serwerze oraz na stacjach roboczych, 2. Zamawiający wymaga by moduły oprogramowania medycznego wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w punkcie Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz :30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. 4. Po dokonaniu instalacji i wdrożenia modułów systemu medycznego, docelowo system medyczny powinien: spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem, spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania wdrożonych modułów, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru bezusterkowy. 6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla administratorów zawierającą dokładny opis funkcjonalny poszczególnych modułów systemu medycznego z uwzględnieniem ich konfiguracji na etapie wdrożenia. 7. Wykonawca winien zagwarantować ciągłość rozwoju wdrożonego systemu medycznego przez okres minimum 5 lat, liczony od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego). Wykonawca załączy do oferty oświadczenie na tę okoliczność WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU WDROŻENIA Zamawiający w załączniku 1a do SIWZ przedstawił oczekiwaną funkcjonalność modułów licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 10

11 3.1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY a) Zamawiający wymaga by prace instalacyjne i wdrożeniowe systemu przeprowadzały osoby posiadające, doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie. b) Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdrożenie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. c) Wykonawca wskaże minimum 2 osoby odpowiedzialne w jego imieniu za koordynację na poziomie całego oprogramowania medycznego wdrożeń nadzorowanych przez osoby odpowiedzialne (opiekunów) za wdrażanie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. d) Funkcję koordynatora z funkcją opiekuna może łączyć co najwyżej jedna osoba spośród koordynatorów i opiekunów wskazanych przez Wykonawcę. e) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. g) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ a) Szkolenia obejmować będą: administrowanie nową wersją bazy danych, administrowanie systemem operacyjnym serwera administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami oprogramowania aplikacyjnego eksploatacja modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego eksploatacja urządzeń zakupionych w przetargu. b) W ramach szkolenia (podczas wdrożenia modułów systemu medycznego) przekazana zostanie przez Wykonawcę użytkownikom pełna wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania modułów systemu medycznego, potrzebna do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy. c) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niż 10 osób. d) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu medycznego, tak by umożliwić użytkownikom testowanie funkcjonalności modułów systemu medycznego. e) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego. f) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów systemu medycznego. 11

12 g) Czas szkolenia z danego modułu systemu medycznego dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu systemu medycznego. h) Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY - W ZAKRESIE SZKOLEŃ a) Zamawiający wymaga by szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie. b) Zamawiający wymaga by ilość osób szkolących w zakresie modułów systemu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach wyniosła nie mniej niż 2. c) Osoby szkolące winny być dyspozycyjne w trakcie trwania szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących szkolenia. e) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących, wdrażających i szkolących zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 3.2 PU II WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Serwery do wirtualizacji 2 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Gniazda PCI Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Każdy z procesorów musi osiągnąć wynik co najmniej pkt w teście PassMark CPU Mark 128GB RAM w maksymalnie 8 modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci, Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 złącz. 12

13 Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 600 GB SAS 10K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Serwer e-portalu 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Procesor musi osiągać wynik co najmniej 8500pkt. w teście wydajności PassMark CPU Mark 48GB RAM maksymalnie w trzech modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA Gniazda PCI Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 13

14 złącz. Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 300 GB SAS 10K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Serwer systemu obiegu dokumentów 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Procesor musi osiągać wynik co najmniej 8500pkt. w teście wydajności PassMark CPU Mark 32GB RAM- maksymalnie w dwóch modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA 14

15 Gniazda PCI Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 złącz. Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 600 GB SAS 10K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami Dokumentacja użytkownika zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Konsola KVM 1 szt. Parametr Wymaganie Obudowa Rack o wysokości maks. 1U Obudowa wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Konsola KVM ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD min 17, klawiatura oraz touchpadem Porty KVM powinien posiadać porty do sterowania co najmniej ośmioma urządzeniami Macierz dyskowa wraz z dyskami 12 TB 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne 15

16 Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 3U zawierająca dwa porty SAS 6GB dla dysków, miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS o wielkości 2,5 cala, pamięć cache oraz wszystkie porty wymagane do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Dwa kontrolery RAID obsługujące dyski SAS 6GB/s Kontroler Protokoły Porty zewnętrzne Obsługa dysków Pojemność Każdy kontroler wyposażony w minimum 4 GB pamięci Cache zabezpieczonej na wypadek awarii zasilania mechanizmem zrzutu zawartości do pamięci nieulotnej. Wymagana możliwość rozbudowy pamięci cache do 8 GB w każdym kontrolerze Kontrolery macierzy muszą obsługiwać połączenia FC, iscsi oraz protokół SAS Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 4 porty FC o prędkości 8Gbit/s, 3 portach SAS, na kontroler, do podłączenia hostów, plus jeden port SAS do podłączenia dodatkowych półek Macierz dyskowa musi obsługiwać minimum 240 dyskow. Sumaryczna pojemność łączba dysków w dostarczonej macierzy nie może być mniejsza niż 12TB. -Macierz musi posiadać możliwość wykonywania 64 kopii migawkowych zarówno w trybie rejestracji zmienionych bloków jak i pełnej kopii dla całej pojemności macierzy. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji Funkcjonalność -Macierz musi obsługiwać funkcjonalność Thin Provisioning dla wszystkich wolumenów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy rożnymi typami grup RAID w obrębie macierzy dyskowej. Migracja ma odbywać się przy użyciu wewnętrznych mechanizmów nie powodując przerwy w dostępie do danych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji System dyskowy musi posiadać możliwość zarządzania poprzez interface Zarządzanie WWW oraz CLI dostępny przez protokół SSH. Wszystkie funkcje interface zarządzającego muszą być udostępniane bezpośrednio przez kontrolery. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych stacji zarządzających oraz dedykowanego oprogramowania. Serwer backupowy 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Gniazda PCI Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Procesor musi osiągać wynik co najmniej 8500pkt. w teście wydajności PassMark CPU Mark 32GB RAM maksymalnie w dwóch modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 złącz. 16

17 Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 1TB SAS 7.2K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami Dokumentacja użytkownika zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Terminale 88 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne - Możliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji użytkownika lub tylko konkretnych aplikacji systemów operacyjnych Windows, Linux czy Unix, Funkcjonalność - Możliwość scentralizowanego zarządzania oprogramowaniem, systemem operacyjnym terminala. - Możliwość zdalnego zarządzania funkcjami oszczędzającymi energię - Podgląd sesji (tryb "podglądu" i "wprowadzania zmian") dla każdej wyświetlanej aplikacji i systemu operacyjnego, Inicjalizowanie sesji Dostęp do sesji użytkownika za pomocą karty Smart Card z każdego terminala, możliwość alternatywnej konfiguracji dostępu bez karty Smart Card Czytnik Smart Card Czytnik Smart Card kompatybilny z API PC/SC driver (ready for 2.01) Porty - minimum 2 porty USB, - minimum 1 port Serial, - porty Audio - minimum 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek, 1 wejście audio, 17

18 - port DVI - minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora - porty sieciowy - minimum 1 port 100/1000 Ethernet, gniazdo RJ45, Pobór prądu Wyposażenie Chłodzenie Akcesoria Średni pobór mocy - nie większy niż 8 W. Maksymalny pobór prądu 3A przy zasilaniu napięciem 12V. Komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych Brak aktywnych układów chłodzenia Klawiatura oraz mysz optyczna jasnego koloru z rolką. Monitory do terminali - 88szt. Ekran Rozdzielczość natywna, proporcje ekranu Głośniki Czas reakcji matrycy/jasność. Złącza i pobór mocy 19" w technologii LED 1280x768, 4:3 5ms / 250cd/m2 Cyfrowe DVI, Analogowe VGA, Złącze audio, maks. pobór mocy 16W w spoczynku 0,5W Biblioteka taśmowa 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Przystosowana do montażu w szafie 19 o wysokości 2U Obudowa Napędy Pojemność Czytnik Wydajność Regulacja prędkości Pojemność taśmy Taśma czyszcząca Zarządzanie Biblioteka musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19. Biblioteka musi posiadać ekran LCD na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp. Wyposażona w min. jeden napędy LTO5 z interfejsem FC 8Gbps Możliwość rozbudowy do 24 slotów na taśmy magnetyczne, w tym minimum 1 slotów mail slot umożliwiające wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami Czytnik kodów kreskowych Wydajność napędów min. 140MB/s Napęd z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej MB/s. Minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych 1,5TB 1 taśma czyszcząca oraz kabel FC LC-LC o długości minimum 5m Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania poprzez interfejs webowy Zestawy komputerowe 65 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Mini Tower 18

19 Procesor Pamieć dyskowa System Operacyjny Pamięć operacyjna Chipset Pobór mocy Akcesoria Złącza Dwurdzeniowy o częstotliwości pracy co najmniej 3,2GHz, Pojemność pamieci cache 6MB, częstotliwość szyny danycg 5GT/s co najmniej 500GB SATA Microsoft Windows 7 Professional lub Windows 8 Pro w wersji polskiej lub równoważny zapewniający poprawne w 100% działanie aplikacji Microsoft Office 2000, 2007, Oprogramowanie w równoważne musi zapewniać poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych. 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB wyprodukowany przez tego samego producenta, co procesor Maksymalnie 290W Klawiatura, mysz optyczna z rolką, kable, monitor co najmniej 21,5" w technologii LED podłączany cyfrowo. 4 x USB x USB x cyfrowe wyjście Video 1 x VGA 1 x RJ-45 (LAN 10/100/1000Mbit/s) 1 x wejście na mikrofon 1 x wyjście na słuchawki Komputery przenośne 3 szt. Parametr Typ Procesor Pamięć operacyjna: Dysk Twardy Przekątna ekranu LCD Maksymalna rozdzielczość LCD Konfiguracja minimalna Komputer typu: przenośny Min. i5-3317u, 1,7 GHz lub równoważny Min: 4096 MB Min: 128 GB SSD Min. 13,3 cali 1600 x 900 antyrefleksyjna Typ karty graficznej Nie gorsza niż: Intel HD Graphics 4000 Złącza zewnętrzne Karta sieciowa Czytnik kart pamięci System operacyjny Waga komputera z baterią Akcesoria 1 x Micro HDMI 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Wyjście słuchawkowe wejście na mikrofon wejście zasilania (DC-in) IEEE a/b/g/n Microsoft Windows 7 lub Windows 8 w wersji polskiej lub równoważny zapewniający poprawne w 100% działanie aplikacji Microsoft Office 2000, 2007, Oprogramowanie w równoważne musi zapewniać poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych. Max 1,13 kg Mysz optyczna z rolką, torba, dodatkowy monitor podłączany cyfrowo o przekątnej ekranu co najmniej 24" wykonany w technologii LED i rozdzielczości 1920x1080 z mocowaniem umożliwiającym pochylanie panela i wyposażonym w złącze HDMI. Zewnętrzny napęd DVD. Tablet 25 szt. Wielkość: Co najmniej 7,8" Procesor: Dwurdzeniowy o częstotliwości pracy co najmniej 1,5GHz 19

20 Rozdzielczość: System operacyjny: Pamięć Klawiatura: Porty: Kamera: Interfejsy komunikacji: Waga Interfejsy audio: Temperatura pracy: Czujniki Pojemność baterii: Co najmniej 1280 x 800 pikseli System operacyjny: co najmniej Android 4.0 lub równoważny 16GB Klawiatura: dotykowa, 10 punktowy, pojemnościowy panel dotykowy, 3 programowalne przyciski Porty: Micro USB, Micro HD Kamera przednia co najmniej 1,3Mpix, Kamera tylna co najmniej 5Mpix z Autofocusem Interfejsy komunikacji: a/b/g/n 2,4 + 5 Ghz, Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN Co najwyżej 320g Interfejsy audio: głośnik 1W, mikrofon, gniazdo słuchawkowe Temperatura pracy: od 0 do +45 stopni C Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik geometryczny, GPS/Glonass Akumulator litowo-jonowy, min mah umożliwiający pracę przez 10h Drukarka opasek 3 szt. Sposób druku: Pamięć: Rozdzielczość: Maksymalna długość druku: Minimalna długość druku: Szerokości druku: Maksymalna szybkość druku: Druk Termiczny Pamięć: 16 MB SDRAM, 8 MB Flash Rozdzielczość: 12 punktów na mm/300 dpi Maksymalna długość druku: 558 mm Minimalna długość druku: 76 mm Szerokości druku: 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm Maksymalna szybkość druku: 51 mm na sekundę Kody liniowe: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar (dawniej RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami EAN 2- lub 5-cyfrowymi Czcionki: standardowe czcionki bitmapowe Zebra: A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V i wygładzana skalowalna Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika, w tym logotypów użytkownika Czcionki bitmapowe z możliwością powiększenia do 10 razy, wysokość i szerokość niezależne; powiększone czcionki E i H (OCR-B i OCR-A) nie są jednak uważane za zgodne ze specyfikacją Czcionka wygładzana-skalowalna Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) powiększana punkt po punkcie, wysokość i szerokość niezależne, 20

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian

5. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna. bez zmian 6. Wbudowane porty 4x USB 2.0 lub 3.0; bez zmian UZUPEŁNIENIE SIWZ Zestaw serwerowy 1 szt. 1. Obudowa Nazwa komponentu 2. Płyta główna 3. Procesor 4. Pamięć operacyjna Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO ... Wykonawca SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO FORMULARZA OFERTOWEGO Typ/ Procesor Płyta główna zegara Ilość pamięci cache L2 szyny danych (FSB) Liczba rdzeni Procesor z rodziny procesorów serwerowych

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM

SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM Nr postępowania: DZP.272-28/13 Zał. nr 2 do SIWZ/Zał. nr 2 do umowy Nazwa parametru Szafa RACK Zasilacze awaryjne UPS Przełącznik KVM Konsola LCD SZAFA SERWEROWA Z WYPOSAŻENIEM minimalne SZAFA SERWEROWA

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł)

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Część I przedmiotu zamówienia. Cena jednostkowa netto (zł) Część I przedmiotu 1. tasiemki RDX 500GB [IO MEGA 500GB lub równoważny] Typ, model Tasiemki RDX 500GB. (szt.) 6 netto Format RDX spełnia / nie spełnia * Pojemność 500GB nominalna Gwarancja 2 lata Część

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo