Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia: Użytkownik - Oznacza osobę należącą do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego. Zamawiający - Oznacza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim, oraz jego prawnych następców. Umowa - Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz umowa bez wyraźnego wskazania jej numeru lub daty zawarcia, należy go interpretować jako odwołanie bezwzględne do dokumentu, którego projekt jest załącznikiem do niniejszej SIWZ. Stacja Robocza - Oznacza komputery klasy PC lub/i terminal z monitorem dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Moduł (Aplikacja) Oprogramowania Aplikacyjnego Oprogramowanie Aplikacyjne [Zintegrowany System Informatyczny] Hospital Information System (HIS) Oprogramowanie Bazodanowe (Motor bazy danych) Oprogramowanie Systemowe - Część składowa Oprogramowania Aplikacyjnego, charakteryzująca się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonująca swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania Aplikacyjnego. - Zbiór Aplikacji wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym, będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi lub/i Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. Zintegrowany System Informatyczny dedykowany dla sektora służby zdrowia - Oznacza program komputerowy na nieograniczoną liczbę użytkowników umożliwiające gromadzenie danych, produkcji strony trzeciej, stanowiące podstawę działania systemu Wykonawcy o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ. - Oznacza programy komputerowe instalowane na Stacjach Roboczych i Serwerze niezbędne do prawidłowego działania Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego, ale nie wchodzące w skład Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Bazodanowego. Projekt - Oznacza wszelkie świadczenia Wykonawcy opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i opisane w 1

2 projekcie umowy. Autor - Podmiot, któremu przynależne są prawa autorskie. Serwer/serwery - Oznacza serwer(-y) sieciowy(-e) dostarczony(-e) Wykonawcy przez Zamawiającego, przeznaczony(-e) do gromadzenia i przetwarzania danych. System Informatyczny Usługi Wdrożeniowe Błąd oprogramowania (został podzielony na 3 grupy: awarie, wady i usterki) - Oznacza zintegrowane oprogramowanie, o właściwościach i konfiguracji określonych w SIWZ, do którego Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawo do odpłatnego oferowania Zamawiającemu nadane przez producenta. - Całokształt usług świadczonych przez Wykonawcę (w szczególności: instalacja, konfiguracja i wdrożenie personelu), których celem jest doprowadzenie do uruchomienia pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego. - Reakcja oprogramowania, użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją a nie powodowaną, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn: a) zastosowanie oprogramowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, b) błędne wprowadzenie przez użytkownika danych, c) użytkowanie oprogramowania na sprzęcie komputerowym nie spełniającym minimalnych parametrów, a w szczególności parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk i producenta motoru bazy danych oraz oprogramowania systemowego, d) użytkowanie oprogramowania w sieci logicznej LAN e) użytkowanie oprogramowania w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym, f) działanie wirusa komputerowego, g) wdrożenia oprogramowania wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonywane przez Wykonawcę, h) niewłaściwa parametryzacja oprogramowania aplikacyjnego, systemowego oraz motoru bazy danych, z którym ta współpracuje, z wyłączeniem sytuacji, w której to było wykonane przez Wykonawcę, i) modyfikacja lub ingerencja w oprogramowanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie, j) zmiana w systemach dziedzinowych urządzeń, z którymi współpracuje oprogramowanie, w szczególności w programach sterujących aparatów diagnostycznych, k) wszelkie działania Zamawiającego lub osób trzecich ingerujące w oprogramowanie, z którym Oprogramowanie Aplikacyjne zostało zintegrowane w zakresie wywołującym skutki dla tej integracji (sterowniki lab., interfejsy HL7, inne), l) działanie siły wyższej, m) niewykonanie przez Zamawiającego uaktualnień oprogramowania systemowego i aplikacyjnego zalecanych przez ich producentów, n) brak zgłoszenia niepomyślnego wykonania aktualizacji oprogramowania przez Zamawiającego i dalsza eksploatacja oprogramowania mimo pojawiania się błędów (dotyczy także 2

3 Awaria (błąd krytyczny) logów), o) niezastosowanie się Zamawiającego do zaleceń Producentów oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w zakresie ich eksploatacji, p) użytkowanie oprogramowania ze złamaniem warunków licencyjnych nałożonych na Zamawiającego postanowieniami umowy licencyjnej. - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie i użytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne. Wada - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą której eksploatacja Aplikacji staje się tak dalece nie ergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych. Usterka - Nieprawidłowość w pracy oprogramowania, bez usunięcia której oprogramowanie może normalnie funkcjonować, lecz jej użytkowanie jest uciążliwe. Standardy Wdrożeniowe Inny sprzęt komputerowy Inne oprogramowania Gwarancja i Serwis (nadzór autorski) - Oznacza ogólnie przyjęte na rynku normy i zasady realizacji usług o charakterze wdrożeniowym i instruktażowym realizowanych w związku z uruchomieniem oprogramowania aplikacyjnego. - Specjalizowane urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji oprogramowania. - Specjalizowane aplikacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości rozwiązania teleinformatycznego (np.: oprogramowanie biurowe, systemowe, antywirusowe itd.). - Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjno-serwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy Zintegrowanego Systemu Informatycznego i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SIWZ oraz w projekcie umowy. Dokumentacja Unowocześnienie aplikacji Podręcznik w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający opis użytkowy oprogramowania oraz instrukcję jego obsługi w języku polskim. - Obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji: 1) usprawnienia dotychczasowych mechanizmów, 2) poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów, 3) dodanie nowych mechanizmów, 4) zmiany estetyczne i formalne. Unowocześnienie oprogramowania powoduje konieczność dostarczenia Zamawiającemu nowej Dokumentacji, w której ujęte i opisane zostają wprowadzone modyfikacje. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y Upgrade wiąże się ze zmianą pierwszej z nich n, przy założeniu, że każda nowa wersja oprogramowania (n-ty upgrade) akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych ostatniego opublikowanego przez producenta Upgrade u wersji n-1. 3

4 Aktualizacja - Unowocześnienie nie wymagające konieczności dostarczenia Zamawiającemu nowej dokumentacji. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y update wiąże się ze zmianą numeru x, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki update wersja Aplikacji akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x-1. Łata - Obejmuje zmiany związane z eliminacją zidentyfikowanych błędów oprogramowania, najczęściej nie ingerujące w strukturę bazy danych. W większości przypadków wiąże się ze zmianą interfacu lub usprawnieniem działania funkcji lub procesów, natomiast nie wzbogacają oprogramowania o nowe rozwiązania. W zapisie formalnym oznaczenia wersji oprogramowania składającym się z trzech cyfr przedzielonych kropkami n.x.y patch wiąże się ze zmianą numeru y, przy założeniu, że każda poprawiona dzięki patch wersja oprogramowania akceptuje automatycznie i wymaga struktury bazy danych wersji n.x.y-1. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nośnik - Fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych (ciągów symboli): CD, DVD, FDD, HDD, SDD, pendrive. Siła Wyższa - Wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, w szczególności takie jak: wojna, zamieszki, rewolucja, trzęsienia ziemi, warunki atmosferyczne, pożary lub inne klęski żywiołowe, wybuchy lub wypadki transportowe. 4

5 2 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot umowy obejmuje: PU I oprogramowanie aplikacyjne HIS licencje i wdrożenie modułów: Rejestracja/Recepcja, Stomatologia, Gabinet Lekarski, Pracownia Diagnostyczna lub Gabinet Zabiegowy, Statystyka Przychodni, Rozliczenia z NFZ Przychodni, Gabinet Medycyny Pracy, Biuro Medycyny pracy, Sprzedaż Usług Medycznych - rozliczanie komercyjne, e- pacjent, Rejestracja zakażeń na oddziale, Zakażenia, Rehabilitacja, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna PU II dostawę, rozmieszczenie i instalację następujących elementów infrastruktury teleinformatycznej: serwer dla systemu elektronicznego obiegu dokumentów 1 szt. serwer dla systemu e-portal 1 szt., serwer wirtualizacji 2 szt., serwer backup - 1 szt biblioteka taśmowa - 1 szt. KVM z konsolą 1 szt. macierz dyskowa wraz z dyskami 12 TB 1 szt., Infokiosk - 2 szt. zasilacze awaryjne UPS serwerowy 7 szt., zasilacze awaryjne UPS 12 szt., stanowiska komputerowe - 65 szt., terminale z monitorami 88 szt. Komputery przenośne 3 szt. czytniki kodów kreskowych 35 szt. Tablet 25 szt. drukarki do opasek 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne 16 szt. Drukarki laserowe 66 szt. Drukarki laserowe A3 kolor 3 szt oprogramowanie systemu baz danych 2 licencje serwerowy system operacyjny 2 licencje 5

6 Licencje Windows Server Device CAL (lub równoważny) 167 sztuk Licencje Windows Server Rmt Dsktp Svcs Device CAL (lub równoważny) 167 szt. System archiwizacji 1 szt. PU III ucyfrowienie diagnostyki obrazowej: skaner jednoslotowy 3 szt., Stacja technika 3 szt., negatoskop cyfrowy 2 szt. stacja diagnostyczna lekarska 1 szt., PU IV Modernizacja sieci komputerowej wykonanie rozbudowy sieci strukturalnej - prace instalacyjne materiały dla okablowania i zasilania elektrycznego nowe PEL: 51 szt, szafy RACK: 3 szt 42U i szafy dystrybucyjne ilość i wielkość zgodna z projektem switche zarządzane - 14 szt switch rdzeniowy 1 szt sieci WiFi (36 punktów AP) i kontroler WiFi 1 szt. router z analizatorem PU V Wdrożenie e-usług: e-rejestracja, e-powiadomienia, e-konsultacje, e-badania, e-recepta, e-szkolenia, e-profilaktyka, e-diagnostyka, e-podpis, e-faktura, e-informator PU VI Elektroniczny Obieg Dokumentów Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany. 6

7 W RAMACH ZAPROPONOWANEJ CENY WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO BEZPŁATNEGO ŚWIADCZENIA I usługi nadzoru autorskiego dla dostarczonego medycznego oprogramowania aplikacyjnego II usługi gwarancyjnej i serwisowej wobec całości dostarczonego, rozmieszczonego i zainstalowanego sprzętu. Zgodnie z poniższymi zapisami: Ad. I. usługi nadzoru autorskiego dla dostarczonego medycznego oprogramowania aplikacyjnego W ramach udzielonej gwarancji - przez okres 36 miesięcy od daty dostawy licencji, Wykonawca zapewni pełną funkcjonalność medycznego oprogramowania aplikacyjnego dla licencji poprzez nieodpłatne usuwanie błędów i usterek programistycznych w dostarczonym i istniejącym oprogramowaniu, nieodpłatne dostarczanie nowych wersji oprogramowania, stałą nieodpłatną adaptację do wymogów obowiązującego prawa, Wykonawca będzie również świadczył bezpłatnie usługę nadzoru autorskiego w tym okresie. Zakres świadczonych usług będzie zgodny z wymogami wymienionymi w Tabeli 1. Tabela 1. Zakres usług nadzoru autorskiego Nazwa Usługi Serwis Aplikacji [SA] Nadzór Autorski [NA] Przedmiot Usługi Gotowość Wykonawcy do usuwania Błędów Oprogramowania Aplikacyjnego. Usługa realizowana przez Autora Oprogramowania Aplikacyjnego za pośrednictwem WYKONAWCY. Subskrypcja usługi zapewnia ZAMAWIAJĄCEMU poprawę jakości oraz poszerzenie zakresu funkcjonalnego Oprogramowania Aplikacyjnego, jak również dostosowanie go do zmian czynników wewnętrznych organizacji ZAMAWIAJĄCEGO oraz zewnętrznych, będących efektem nowelizacji uwarunkowań prawnych. W ramach usługi Wykonawca zagwarantuje: prowadzenie rejestru zgłaszanych przez użytkowników Błędów Aplikacji, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik sugestii użytkowników, wprowadzanie do Aplikacji nowych funkcji oraz usprawnień już istniejących stanowiących wynik inwencji twórczej Autora, wprowadzanie do Aplikacji zmian stanowiących konsekwencję wejścia w życie nowych aktów prawnych lub aktów prawnych zmieniających obowiązujący stan prawny, opublikowanych w postaci ustaw lub rozporządzeń, wprowadzanie do Aplikacji zmian wymaganych przez 7

8 Nazwa Usługi Przedmiot Usługi wyszczególnione poniżej organizacje w stosunku do których ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek prowadzenia sprawozdawczości: Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrów Zdrowia Publicznego, wprowadzanie w trybie pilnym do Aplikacji zmian i poprawek usuwających stwierdzone błędy i luki we wbudowanych mechanizmach i funkcjach zabezpieczeń, gotowość do odpłatnego wykonania na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO zaproponowanych przez niego modyfikacji Aplikacji. Ad.II. Usługa gwarancyjna i serwisowa wobec całości dostarczonego, rozmieszczonego i zainstalowanego sprzętu. 1. Warunki gwarancyjne: Minimum 36 miesięcy (trzy lata) gwarancji od momentu podpisania protokołu odbioru zadania. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe z przyczyn technicznych w innym miejscu po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 2. Warunki serwisu: sprzęt będzie objęty 3 letnim serwisem świadczonym przez autoryzowany kanał serwisowy producenta lub dostawcę: - serwis obejmuje podmianę sprzętu,, dostęp do bazy wiedzy technicznej oraz możliwość pomocy technicznej; - podmiana sprzętu następuje po uprzedniej weryfikacji i akceptacji konieczności wymiany sprzętu przez inżyniera wsparcia technicznego Wykonawcy; - czas reakcji w przypadkach wymagających podmiany sprzętu: jeżeli zgłoszenie takie zostanie zaakceptowane do godz dnia roboczego sprzęt na podmianę zostanie wysłany tego samego dnia z magazynu producenta; zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od godz do godz ; - czas reakcji w pozostałych przypadkach: następny dzień roboczy; dostęp do bazy wiedzy technicznej, systemu zgłoszeń oraz bezpłatnych aktualizacji oprogramowania; - zgłoszenia będą przyjmowane drogą pisemna, telefoniczną na wskazany nr telefonu, pocztą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny lub przez wskazaną stronę internetową.; - czas naprawy maksymalnie 14 dni lub inny uzgodniony z Zamawiającym w przypadkach, gdy dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe ze względów logistycznych bądź technicznych. 8

9 3 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 PU I WYMAGANIA DOTYCZĄCE LICENCJI Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył bezterminowe licencje modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego Tabela 2 Liczba licencji Moduł ilość Rejestracja/Recepcja 5 Stomatologia 2 Gabinet Lekarski OPEN Pracownia Diagnostyczna 33 Gabinet Zabiegowy 12 Statystyka Przychodni 7 Rozliczenia z NFZ Przychodni 7 Gabinet Medycyny Pracy 1 Biuro Medycyny pracy 1 Sprzedaż Usług Medycznych - rozliczanie komercyjne 6 e- pacjent 1 Rejestracja zakażeń na oddziale 21 Zakażenia 2 Rehabilitacja 9 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna OPEN Wyjaśnienie do Tab.2.: 1) Licencje mają być zainstalowane w systemie z określeniem uprawnień do ich wykorzystywania na stacjach roboczych / terminalach po ustaleniu z zamawiającym. 2) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa do sprzedaży licencji lub posiada nadane przez jej autora prawo do udzielania sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego. 3) Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji/sublicencji na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego, którego zakres funkcjonalny został określony w SOPZ. 4) Licencja/sublicencja na użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego jest licencją niewyłączną i zostaje udzielona Zamawiającemu na czas nieokreślony. 5) Zamawiający ma prawo tylko do takich kopii Oprogramowania Aplikacyjnego, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ich działania. Kopia nie może być używana równocześnie z systemem informatycznym. 6) Zamawiający nie ma prawa do sprzedaży, wypożyczania, powielania, odstępowania, lub rozpowszechniania w innej formie, zmienienia, dekompilacji, tłumaczenia Oprogramowania Aplikacyjnego. 9

10 7) Zamawiający nie ma prawa do usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Wykonawcy, bądź producencie podanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym i materiałach towarzyszących. 8) Zamawiający ma prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń danych i zestawień utworzonych za pomocą Oprogramowania Aplikacyjnego. Wymagania Zamawiającego dotyczące oferowanego systemu informatycznego w zakresie integracji Integracja z systemem Marcel - analityka, Integracja z systemem Marcel - serologia i BK, Integracja z systemem Marcel - mikrobiologia Integracja z częścią administracyjną system Infomedica WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA MODUŁÓW LICENCJI 1. W ramach usług wdrożeniowych wchodzić będzie w szczególności: Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowa Instalacja, konfiguracja oraz parametryzacja modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego na serwerze oraz na stacjach roboczych, 2. Zamawiający wymaga by moduły oprogramowania medycznego wdrożone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia były wdrożone w pełnej ich funkcjonalności opisanej w punkcie Instalacja i wdrożenie winny odbywać się w godzinach pracy pracowników Zamawiającego tj. w dni robocze, w godz :30. Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac w innym czasie niż wskazany, po odpowiednim uzgodnieniu i jego akceptacji. 4. Po dokonaniu instalacji i wdrożenia modułów systemu medycznego, docelowo system medyczny powinien: spełniać wymagania określone niniejszym dokumentem, spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa i uwzględniać charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności. 5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz po stwierdzeniu poprawności funkcjonowania wdrożonych modułów, podpisany zostanie przez Zamawiającego i Wykonawcę Końcowy Protokół Odbioru bezusterkowy. 6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą dla administratorów zawierającą dokładny opis funkcjonalny poszczególnych modułów systemu medycznego z uwzględnieniem ich konfiguracji na etapie wdrożenia. 7. Wykonawca winien zagwarantować ciągłość rozwoju wdrożonego systemu medycznego przez okres minimum 5 lat, liczony od daty podpisania Końcowego Protokołu Odbioru (bezusterkowego). Wykonawca załączy do oferty oświadczenie na tę okoliczność WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU WDROŻENIA Zamawiający w załączniku 1a do SIWZ przedstawił oczekiwaną funkcjonalność modułów licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 10

11 3.1.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY a) Zamawiający wymaga by prace instalacyjne i wdrożeniowe systemu przeprowadzały osoby posiadające, doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie. b) Wykonawca wskaże osoby odpowiedzialne (opiekunów) w jego imieniu za prawidłowe wdrożenie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. c) Wykonawca wskaże minimum 2 osoby odpowiedzialne w jego imieniu za koordynację na poziomie całego oprogramowania medycznego wdrożeń nadzorowanych przez osoby odpowiedzialne (opiekunów) za wdrażanie modułów systemu w poszczególnych komórkach Zamawiającego. d) Funkcję koordynatora z funkcją opiekuna może łączyć co najwyżej jedna osoba spośród koordynatorów i opiekunów wskazanych przez Wykonawcę. e) Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe winny być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i szkolenia. g) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ a) Szkolenia obejmować będą: administrowanie nową wersją bazy danych, administrowanie systemem operacyjnym serwera administrowanie wszystkimi wymienionymi modułami oprogramowania aplikacyjnego eksploatacja modułów medycznego oprogramowania aplikacyjnego eksploatacja urządzeń zakupionych w przetargu. b) W ramach szkolenia (podczas wdrożenia modułów systemu medycznego) przekazana zostanie przez Wykonawcę użytkownikom pełna wiedza niezbędna do poprawnego użytkowania modułów systemu medycznego, potrzebna do wykonywania obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku pracy. c) Szkolenia nie mogą odbywać się w grupach większych niż 10 osób. d) Przed przystąpieniem do szkoleń Wykonawca uruchomi bazy testowe systemu medycznego, tak by umożliwić użytkownikom testowanie funkcjonalności modułów systemu medycznego. e) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego. f) Szkolenia grupowe winny się odbywać w podziale na grupy zawodowe, a tym samym w podziale na poszczególną funkcjonalność modułów systemu medycznego. 11

12 g) Czas szkolenia z danego modułu systemu medycznego dla danej grupy zawodowej powinien uwzględniać stopień skomplikowania modułu systemu medycznego. h) Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy harmonogram szkoleń do akceptacji Zamawiającego WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU WYKONAWCY - W ZAKRESIE SZKOLEŃ a) Zamawiający wymaga by szkolenia grupowe i indywidualne personelu Zamawiającego przeprowadzały osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie szkolenie. b) Zamawiający wymaga by ilość osób szkolących w zakresie modułów systemu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach wyniosła nie mniej niż 2. c) Osoby szkolące winny być dyspozycyjne w trakcie trwania szkoleń. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym. d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących szkolenia. e) Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących, wdrażających i szkolących zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 3.2 PU II WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Serwery do wirtualizacji 2 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Gniazda PCI Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Dwa procesory sześciordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Każdy z procesorów musi osiągnąć wynik co najmniej pkt w teście PassMark CPU Mark 128GB RAM w maksymalnie 8 modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci, Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 złącz. 12

13 Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 600 GB SAS 10K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Serwer e-portalu 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Procesor musi osiągać wynik co najmniej 8500pkt. w teście wydajności PassMark CPU Mark 48GB RAM maksymalnie w trzech modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA Gniazda PCI Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 13

14 złącz. Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 300 GB SAS 10K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Serwer systemu obiegu dokumentów 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Procesor musi osiągać wynik co najmniej 8500pkt. w teście wydajności PassMark CPU Mark 32GB RAM- maksymalnie w dwóch modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA 14

15 Gniazda PCI Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 złącz. Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 600 GB SAS 10K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami Dokumentacja użytkownika zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Konsola KVM 1 szt. Parametr Wymaganie Obudowa Rack o wysokości maks. 1U Obudowa wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Konsola KVM ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD min 17, klawiatura oraz touchpadem Porty KVM powinien posiadać porty do sterowania co najmniej ośmioma urządzeniami Macierz dyskowa wraz z dyskami 12 TB 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne 15

16 Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 3U zawierająca dwa porty SAS 6GB dla dysków, miejsca na instalacje co najmniej 24 dysków w technologii SAS o wielkości 2,5 cala, pamięć cache oraz wszystkie porty wymagane do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Dwa kontrolery RAID obsługujące dyski SAS 6GB/s Kontroler Protokoły Porty zewnętrzne Obsługa dysków Pojemność Każdy kontroler wyposażony w minimum 4 GB pamięci Cache zabezpieczonej na wypadek awarii zasilania mechanizmem zrzutu zawartości do pamięci nieulotnej. Wymagana możliwość rozbudowy pamięci cache do 8 GB w każdym kontrolerze Kontrolery macierzy muszą obsługiwać połączenia FC, iscsi oraz protokół SAS Każdy kontroler musi być wyposażony w minimum 4 porty FC o prędkości 8Gbit/s, 3 portach SAS, na kontroler, do podłączenia hostów, plus jeden port SAS do podłączenia dodatkowych półek Macierz dyskowa musi obsługiwać minimum 240 dyskow. Sumaryczna pojemność łączba dysków w dostarczonej macierzy nie może być mniejsza niż 12TB. -Macierz musi posiadać możliwość wykonywania 64 kopii migawkowych zarówno w trybie rejestracji zmienionych bloków jak i pełnej kopii dla całej pojemności macierzy. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji Funkcjonalność -Macierz musi obsługiwać funkcjonalność Thin Provisioning dla wszystkich wolumenów. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji -Macierz musi mieć możliwość wykonania migracji wolumenów logicznych pomiędzy rożnymi typami grup RAID w obrębie macierzy dyskowej. Migracja ma odbywać się przy użyciu wewnętrznych mechanizmów nie powodując przerwy w dostępie do danych. Jeżeli funkcjonalność ta wymaga licencji, należy ją dostarczyć dla maksymalnej konfiguracji System dyskowy musi posiadać możliwość zarządzania poprzez interface Zarządzanie WWW oraz CLI dostępny przez protokół SSH. Wszystkie funkcje interface zarządzającego muszą być udostępniane bezpośrednio przez kontrolery. Niedopuszczalne jest stosowanie dodatkowych stacji zarządzających oraz dedykowanego oprogramowania. Serwer backupowy 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Napęd optyczny Gniazda PCI Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Możliwość instalacji łącznie do 16 dysków twardych Hot-Plug. Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych. Procesor musi osiągać wynik co najmniej 8500pkt. w teście wydajności PassMark CPU Mark 32GB RAM maksymalnie w dwóch modułach DIMM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 sloty przeznaczonych dla pamięci. Memory Rank Sparing, Memory Mirror, ECC, Chipkill DVD+/-RW SATA Minimum 3 złącza PCI-Express trzeciej generacji z możliwością rozbudowy do 6 złącz. 16

17 Interfejsy LAN Interfejsy FC Dyski twarde Kontroler RAID Porty Minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet 1000 Base-T z wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością iscsi boot. Interfejsy sieciowe nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI-Express. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających 2 porty 10Gb Ethernet Base-T lub 10GBBASE-SR SFP+ karta 8Gb FC Możliwość instalacji do 16 dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. dwa dyski twarde 1TB SAS 7.2K Sprzętowy kontroler dyskowy 6Gb SAS/SATA, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 6x USB 2.0 z czego 2x USB na przednim panelu obudowy, VGA na przednim i tylnym panelu, 1 port szeregowy RS 232. Video Karta graficzna z pamięcią 16MB, umożliwiająca rozdzielczość do 1600x1200. Elementy redundantne HotPlug Zasilacze Bezpieczeństwo Diagnostyka Karta Zarządzania Certyfikaty Zgodność z systemami Dokumentacja użytkownika zasilacze, wentylatory Redundantne, Hot-Plug - minimalna moc 500W - Certyfikacja 80+ Platinium Zintegrowany z płytą główną moduł Trusted Platform Module, Zabezpieczenie załączania serwera hasłem. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Panel LCD lub LED umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu. Złącze zarządzające pracujące niezależne od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadające dedykowany port RJ-45. Możliwość zdalnego monitorowania i informowania o statusie serwera Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86. Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 and 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, SUSE Linux Enterprise Server 10 and 11, VMware ESX 4.1, VMware vsphere 5 (ESXi) and vsphere 5.1 (ESXi). Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Terminale 88 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne - Możliwość łączenia się z serwerem i wyświetlania pełnych sesji użytkownika lub tylko konkretnych aplikacji systemów operacyjnych Windows, Linux czy Unix, Funkcjonalność - Możliwość scentralizowanego zarządzania oprogramowaniem, systemem operacyjnym terminala. - Możliwość zdalnego zarządzania funkcjami oszczędzającymi energię - Podgląd sesji (tryb "podglądu" i "wprowadzania zmian") dla każdej wyświetlanej aplikacji i systemu operacyjnego, Inicjalizowanie sesji Dostęp do sesji użytkownika za pomocą karty Smart Card z każdego terminala, możliwość alternatywnej konfiguracji dostępu bez karty Smart Card Czytnik Smart Card Czytnik Smart Card kompatybilny z API PC/SC driver (ready for 2.01) Porty - minimum 2 porty USB, - minimum 1 port Serial, - porty Audio - minimum 1 port mikrofonu, 1 port słuchawek, 1 wejście audio, 17

18 - port DVI - minimum 1 gniazdo do podłączenia zewnętrznego monitora - porty sieciowy - minimum 1 port 100/1000 Ethernet, gniazdo RJ45, Pobór prądu Wyposażenie Chłodzenie Akcesoria Średni pobór mocy - nie większy niż 8 W. Maksymalny pobór prądu 3A przy zasilaniu napięciem 12V. Komplet przewodów zasilających, połączeniowych i sieciowych Brak aktywnych układów chłodzenia Klawiatura oraz mysz optyczna jasnego koloru z rolką. Monitory do terminali - 88szt. Ekran Rozdzielczość natywna, proporcje ekranu Głośniki Czas reakcji matrycy/jasność. Złącza i pobór mocy 19" w technologii LED 1280x768, 4:3 5ms / 250cd/m2 Cyfrowe DVI, Analogowe VGA, Złącze audio, maks. pobór mocy 16W w spoczynku 0,5W Biblioteka taśmowa 1 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Przystosowana do montażu w szafie 19 o wysokości 2U Obudowa Napędy Pojemność Czytnik Wydajność Regulacja prędkości Pojemność taśmy Taśma czyszcząca Zarządzanie Biblioteka musi być wyposażona w zestaw do montażu w szafie przemysłowej rack 19. Biblioteka musi posiadać ekran LCD na którym można sprawdzać komunikaty o błędach urządzenia, aktywność napędów itp. Wyposażona w min. jeden napędy LTO5 z interfejsem FC 8Gbps Możliwość rozbudowy do 24 slotów na taśmy magnetyczne, w tym minimum 1 slotów mail slot umożliwiające wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami Czytnik kodów kreskowych Wydajność napędów min. 140MB/s Napęd z mechanizmem automatycznie dostosowującym prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie przynajmniej MB/s. Minimalna pojemność pojedynczej taśmy bez kompresji danych 1,5TB 1 taśma czyszcząca oraz kabel FC LC-LC o długości minimum 5m Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania poprzez interfejs webowy Zestawy komputerowe 65 szt. Minimalne wymagania funkcjonalne Obudowa Mini Tower 18

19 Procesor Pamieć dyskowa System Operacyjny Pamięć operacyjna Chipset Pobór mocy Akcesoria Złącza Dwurdzeniowy o częstotliwości pracy co najmniej 3,2GHz, Pojemność pamieci cache 6MB, częstotliwość szyny danycg 5GT/s co najmniej 500GB SATA Microsoft Windows 7 Professional lub Windows 8 Pro w wersji polskiej lub równoważny zapewniający poprawne w 100% działanie aplikacji Microsoft Office 2000, 2007, Oprogramowanie w równoważne musi zapewniać poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych. 4GB z możliwością rozbudowy do 16GB wyprodukowany przez tego samego producenta, co procesor Maksymalnie 290W Klawiatura, mysz optyczna z rolką, kable, monitor co najmniej 21,5" w technologii LED podłączany cyfrowo. 4 x USB x USB x cyfrowe wyjście Video 1 x VGA 1 x RJ-45 (LAN 10/100/1000Mbit/s) 1 x wejście na mikrofon 1 x wyjście na słuchawki Komputery przenośne 3 szt. Parametr Typ Procesor Pamięć operacyjna: Dysk Twardy Przekątna ekranu LCD Maksymalna rozdzielczość LCD Konfiguracja minimalna Komputer typu: przenośny Min. i5-3317u, 1,7 GHz lub równoważny Min: 4096 MB Min: 128 GB SSD Min. 13,3 cali 1600 x 900 antyrefleksyjna Typ karty graficznej Nie gorsza niż: Intel HD Graphics 4000 Złącza zewnętrzne Karta sieciowa Czytnik kart pamięci System operacyjny Waga komputera z baterią Akcesoria 1 x Micro HDMI 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Wyjście słuchawkowe wejście na mikrofon wejście zasilania (DC-in) IEEE a/b/g/n Microsoft Windows 7 lub Windows 8 w wersji polskiej lub równoważny zapewniający poprawne w 100% działanie aplikacji Microsoft Office 2000, 2007, Oprogramowanie w równoważne musi zapewniać poprawną obsługę powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych. Max 1,13 kg Mysz optyczna z rolką, torba, dodatkowy monitor podłączany cyfrowo o przekątnej ekranu co najmniej 24" wykonany w technologii LED i rozdzielczości 1920x1080 z mocowaniem umożliwiającym pochylanie panela i wyposażonym w złącze HDMI. Zewnętrzny napęd DVD. Tablet 25 szt. Wielkość: Co najmniej 7,8" Procesor: Dwurdzeniowy o częstotliwości pracy co najmniej 1,5GHz 19

20 Rozdzielczość: System operacyjny: Pamięć Klawiatura: Porty: Kamera: Interfejsy komunikacji: Waga Interfejsy audio: Temperatura pracy: Czujniki Pojemność baterii: Co najmniej 1280 x 800 pikseli System operacyjny: co najmniej Android 4.0 lub równoważny 16GB Klawiatura: dotykowa, 10 punktowy, pojemnościowy panel dotykowy, 3 programowalne przyciski Porty: Micro USB, Micro HD Kamera przednia co najmniej 1,3Mpix, Kamera tylna co najmniej 5Mpix z Autofocusem Interfejsy komunikacji: a/b/g/n 2,4 + 5 Ghz, Bluetooth A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN Co najwyżej 320g Interfejsy audio: głośnik 1W, mikrofon, gniazdo słuchawkowe Temperatura pracy: od 0 do +45 stopni C Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik geometryczny, GPS/Glonass Akumulator litowo-jonowy, min mah umożliwiający pracę przez 10h Drukarka opasek 3 szt. Sposób druku: Pamięć: Rozdzielczość: Maksymalna długość druku: Minimalna długość druku: Szerokości druku: Maksymalna szybkość druku: Druk Termiczny Pamięć: 16 MB SDRAM, 8 MB Flash Rozdzielczość: 12 punktów na mm/300 dpi Maksymalna długość druku: 558 mm Minimalna długość druku: 76 mm Szerokości druku: 19,05 mm, 25,4 mm, 30,16 mm Maksymalna szybkość druku: 51 mm na sekundę Kody liniowe: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar (dawniej RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami EAN 2- lub 5-cyfrowymi Czcionki: standardowe czcionki bitmapowe Zebra: A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V i wygładzana skalowalna Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika, w tym logotypów użytkownika Czcionki bitmapowe z możliwością powiększenia do 10 razy, wysokość i szerokość niezależne; powiększone czcionki E i H (OCR-B i OCR-A) nie są jednak uważane za zgodne ze specyfikacją Czcionka wygładzana-skalowalna Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) powiększana punkt po punkcie, wysokość i szerokość niezależne, 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1.

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka Konfiguracja 1 1 Model {model} 2 Interfejs Współdziała z komputerami Mac, urządzeniami z systemem ios, Apple

Bardziej szczegółowo