SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batreg Warszawa Strna 1 z 65

2 WPROWADZENIE 1. Pstępwanie prwadzne jest na pdstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, pz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Oznaczenie pstępwania: Pstępwanie znaczne jest znakiem: 65/BAF-VI/PN/11 Wyknawcy winni we wszelkich kntaktach z Zamawiającym pwływać się na wyżej pdane znaczenie. 3. Treść ferty musi dpwiadać treści Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Pstępwanie prwadzne jest w języku plskim. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający dpuszcza składanie fert częściwych. Jeden Wyknawca mże złżyć fertę na jedną lub więcej części zamówienia wskazanych w pkt III SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umwy ramwej. 3. Zamawiający nie dpuszcza składania fert wariantwych. 4. Zamawiający nie dpuszcza przumiewania się drgą elektrniczną. 5. Rzliczenia między Zamawiającym a Wyknawcą będą prwadzne w PLN. Zamawiający nie przewiduje rzliczenia w walutach bcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrnicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrtu ksztów udziału w pstępwaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Stefana Batreg 5, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Pstępwanie prwadzne jest w trybie przetargu niegraniczneg na pdstawie art. 10 ust. 1 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmitem zamówienia jest zakup urządzeń sieciwych, z pdziałem na następujące części: Część I Mduły sieciwe d urządzeń UTM 2 szt. Część II Ruter 1 szt. Część III Zintegrwany system Wireless LAN 1 kpl. Część IV Przełączniki sieciwe 10 szt. Wspólny słwnik zamówień (CPV): Szczegóły dtyczące przedmitu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 d SIWZ. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wyknania zamówienia: 21dni d dnia pdpisania umwy, lecz nie później niż d dnia 27 grudnia 2011 r. Strna 2 z 65

3 V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mgą ubiegać się Wyknawcy spełniający warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy: 1) psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania; 2) psiadania wiedzy i dświadczenia; 3) dyspnwania dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami zdlnymi d wyknania zamówienia; 4) sytuacji eknmicznej i finanswej, i w stsunku d których brak jest pdstaw d wykluczenia z pwdu nie spełniania warunków, których mwa w art. 24 ust. 1 ustawy, który stanwi, iż z pstępwania udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wyknawców, którzy wyrządzili szkdę, nie wyknując zamówienia lub wyknując je nienależycie, jeżeli szkda ta zstała stwierdzna rzeczeniem sądu, które uprawmcnił się w kresie 3 lat przed wszczęciem pstępwania; 1a) wyknawców, z którymi dany zamawiający rzwiązał alb wypwiedział umwę w sprawie zamówienia publiczneg alb dstąpił d umwy w sprawie zamówienia publiczneg, z pwdu klicznści, za które wyknawca pnsi dpwiedzialnść, jeżeli rzwiązanie alb wypwiedzenie umwy alb dstąpienie d niej nastąpił w kresie 3 lat przed wszczęciem pstępwania, a wartść niezrealizwaneg zamówienia wynisła c najmniej 5% wartści umwy; 2) wyknawców, w stsunku d których twart likwidację lub których upadłść głszn, z wyjątkiem wyknawców, którzy p głszeniu upadłści zawarli układ zatwierdzny prawmcnym pstanwieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspkjenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłeg; 3) wyknawców, którzy zalegają z uiszczeniem pdatków, płat lub składek na ubezpieczenia spłeczne lub zdrwtne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali ni przewidziane prawem zwlnienie, drczenie, rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu; 4) sby fizyczne, które prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przeciwk śrdwisku, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg; 5) spółki jawne, których wspólnika prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przeciwk śrdwisku, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg; 6) spółki partnerskie, których partnera lub człnka zarządu prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przeciwk śrdwisku, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi Strna 3 z 65

4 gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg; 7) spółki kmandytwe raz spółki kmandytw-akcyjne, których kmplementariusza prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przeciwk śrdwisku, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg; 8) sby prawne, których urzędująceg człnka rganu zarządzająceg prawmcnie skazan za przestępstw ppełnine w związku z pstępwaniem udzielenie zamówienia, przestępstw przeciwk prawm sób wyknujących pracę zarbkwą, przestępstw przeciwk śrdwisku, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwk brtwi gspdarczemu lub inne przestępstw ppełnine w celu siągnięcia krzyści majątkwych, a także za przestępstw skarbwe lub przestępstw udziału w zrganizwanej grupie alb związku mających na celu ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbweg; 9) pdmity zbirwe, wbec których sąd rzekł zakaz ubiegania się zamówienia, na pdstawie przepisów dpwiedzialnści pdmitów zbirwych za czyny zabrnine pd grźbą kary; 1. Opis spsbu dknania ceny warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy: 1) w zakresie warunku psiadania uprawnień d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania: - Zamawiający nie zamieszcza pisu spsbu dknania ceny jeg spełniania; 2) w zakresie warunku psiadania wiedzy i dświadczenia - dla Części I - Mduły sieciwe d urządzeń UTM Wyknawca ubiegający się udzielenie zamówienia musi wykazać się wyknaniem należycie w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy, w tym kresie, c najmniej 2 dstaw (umów), z których każda dpwiada swim rdzajem i wartścią przedmitwi zamówienia przez c Zamawiający rzumie dstawę mdułów d urządzeń klasy UTM zawierających funkcjnalnść firewall wartści c najmniej ,00 zł brutt (słwnie: trzydzieści tysięcy zł) każda; - dla Części II Ruter Wyknawca ubiegający się udzielenie zamówienia musi wykazać się wyknaniem należycie w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy, w tym kresie, c najmniej 2 dstaw (umów), z których każda dpwiada swim rdzajem i wartścią przedmitwi zamówienia przez c Zamawiający rzumie dstawę urządzeń sieciwych - ruterów wartści c najmniej ,00 zł brutt (słwnie: pięćdziesiąt tysięcy zł) każda; - dla Części III Zintegrwany system Wireless LAN Wyknawca ubiegający się udzielenie zamówienia musi wykazać się wyknaniem należycie w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy, w tym kresie, c najmniej 2 dstaw (umów), z których każda dpwiada swim rdzajem i wartścią przedmitwi zamówienia przez c Zamawiający rzumie dstawę pełnych systemów Wi-Fi (zawierających jedncześnie kntrlery Wi-Fi, Access Pinty, Strna 4 z 65

5 system d zarządzania w/w urządzeniami raz użytkwnikami sieci Wi-Fi) wartści c najmniej ,00 zł brutt (słwnie: trzydzieści pięć tysięcy zł) każda; - dla Części IV Przełączniki sieciwe Wyknawca ubiegający się udzielenie zamówienia musi wykazać się wyknaniem należycie w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy, w tym kresie, c najmniej 2 dstaw (umów), z których każda dpwiada swim rdzajem i wartścią przedmitwi zamówienia przez c Zamawiający dstawę urządzeń sieciwych L2, L3 (Switch) wartści c najmniej ,00 zł brutt (słwnie: st tysięcy zł) każda; Uwaga! W przypadku składania ferty na więcej niż jedną część zamówienia Wyknawca bwiązany jest wykazać się dświadczeniem dla każdej ferwanej części zamówienia. 3) w zakresie warunku dyspnwania dpwiednim ptencjałem technicznym raz sbami zdlnymi d wyknania zamówienia - Zamawiający nie zamieszcza pisu spsbu dknania ceny jeg spełniania; 4) w zakresie warunku sytuacji eknmicznej i finanswej - Zamawiający nie zamieszcza pisu spsbu dknania ceny jeg spełniania; Wyknawca, w celu ptwierdzenia spełniania warunków udziału w pstępwaniu, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, których pis spsbu dknania ceny zstał kreślny pwyżej raz w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia z pstępwania w klicznściach, których mwa w art. 24 ust. 1 ustawy musi złżyć wymagane w rzdziale VI SIWZ świadczenia i dkumenty. Zamawiający dkna ceny spełniania przez Wyknawców warunków udziału w pstępwaniu na pdstawie załącznych dkumentów i świadczeń metdą spełnia/nie spełnia. Ocena spełnienia warunków udziału w pstępwaniu będzie dknana pprzez sprawdzenie, czy złżne przez Wyknawcę świadczenia i dkumenty zgdnie z rzprządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rdzajów dkumentów, jakich mże żądać zamawiający d wyknawcy raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, pz. 1817), ustawą i niniejszą SIWZ ptwierdzają spełnienie warunków wymieninych w art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). Jedncześnie nadmieniam, iż w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, Wyknawca mże plegać na wiedzy i dświadczeniu, ptencjale technicznym, sbach zdlnych d wyknania zamówienia lub zdlnściach finanswych innych pdmitów, niezależnie d charakteru prawneg łączących g z nimi stsunków. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wyknawca składa wraz z fertą : 1.1. Oświadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór świadczenia stanwi załącznik nr 5 d SIWZ) Oświadczenie braku pdstaw d wykluczenia na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór świadczenia stanwi załącznik nr 6 d SIWZ ) Aktualny dpis z właściweg rejestru, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 Strna 5 z 65

6 ustawy, wystawineg nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert, a w stsunku d sób fizycznych świadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Aktualne zaświadczenie właściweg naczelnika urzędu skarbweg, ptwierdzające, że Wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu wystawineg nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania fert Aktualne zaświadczenie właściweg ddziału Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych lub Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg ptwierdzająceg, że Wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenia zdrwtne i spłeczne, lub ptwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu wystawineg nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert Aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawinej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert Aktualną infrmację z Krajweg Rejestru Karneg w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawinej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert Wykaz wyknanych dstaw w zakresie niezbędnym d wykazania spełnienia warunku wiedzy i dświadczenia w kresie statnich 3 lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy w tym kresie, z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i dbirców, raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, że zstały wyknane należycie. (Wzór wykazu stanwi załącznik nr 7 d SIWZ). 2. Jeżeli, w przypadku Wyknawcy mająceg siedzibę na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, sby, których mwa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, Wyknawca składa w dniesieniu d nich zaświadczenie właściweg rganu sądweg alb administracyjneg miejsca zamieszkania dtyczące niekaralnści tych sób z zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych sób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dkumentem zawierającym świadczenie złżne przed ntariuszem, właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg miejsca zamieszkania tych sób. 3. Jeżeli Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, składa dkumenty zgdnie z 4 rzprządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 rku w sprawie rdzajów dkumentów, jakich mże żądać zamawiający d Wyknawcy raz frm, w jakich te dkumenty mgą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, pz. 1817): 3.1. Zamiast dkumentu którym mwa w pkt 1.3., 1.4., 1.5. i 1.7. składa dkument lub dkumenty, wystawine w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, ptwierdzające, że: a) nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści, b) nie zalega z uiszczaniem pdatków, płat, składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne alb że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu, c) nie rzeczn wbec nieg zakazu ubiegania się zamówienie Zamiast dkumentu którym mwa w pkt 1.6. składa zaświadczenie właściweg rganu sądweg lub administracyjneg miejsca zamieszkania alb zamieszkania sby, której dkumenty dtyczą, w zakresie kreślnym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Strna 6 z 65

7 3.3. Dkumenty których mwa w pkt 3.1. litera a i c raz w pkt 3.2., pwinny być wystawine nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania fert. Dkument, którym mwa w pkt 3.1. litera b, pwinien być wystawiny nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania fert Jeżeli w miejscu zamieszkania sby lub w kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dkumentów, których mwa w pkt 3.1. i 3.2., zastępuje się je dkumentem zawierającym świadczenie złżne przed ntariuszem, właściwym rganem sądwym, administracyjnym alb rganem samrządu zawdweg lub gspdarczeg dpwiedni miejsca zamieszkania sby lub kraju, w którym Wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3.3. stsuje się dpwiedni. 4. W przypadku, gdy Wyknawcy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia ustanawiają pełnmcnika d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg (art. 23 ust. 2 ustawy). W przypadku ferty składanej przez Wyknawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia: - świadczenia wymienine w ust raz 1.2. składane są przez wszystkich Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia lub przez pełnmcnika upważnineg d reprezentwania ich w pstępwaniu lub reprezentwania w pstępwaniu i pdpisania umwy, - dkumenty wymienine w pkt 1.3, 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. składa każdy z Wyknawców, - dkumenty wymienine w pkt 1.8., muszą ptwierdzać spełnianie warunków udziału w pstępwaniu łącznie przez Wyknawców składających wspólnie fertę. 5. Zgdnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wyknawca mże plegać na wiedzy i dświadczeniu, ptencjale technicznym, sbach zdlnych d wyknania zamówienia lub zdlnściach finanswych innych pdmitów, niezależnie d charakteru prawneg łączących g z nimi stsunków. Wyknawca w takiej sytuacji zbwiązany jest udwdnić Zamawiającemu, iż będzie dyspnwał zasbami niezbędnymi d realizacji zamówienia, w szczególnści przedstawiając w tym celu pisemne zbwiązanie tych pdmitów d ddania mu d dyspzycji niezbędnych zasbów na kres krzystania z nich przy wyknywaniu zamówienia. 6. Oświadczenie, którym mwa w ppkt 1.1. raz zbwiązanie którym mwa w pkt 5 należy przedstawić w frmie ryginału. Pzstałe dkumenty należy złżyć w frmie ryginału lub kserkpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem przez Wyknawcę. W przypadku dkumentu wielstrnicweg za zgdnść z ryginałem pwinna zstać pświadczna każda ze strn. W przypadku Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia kpie dkumentów dtyczących Wyknawcy są pświadczane za zgdnść z ryginałem przez Wyknawcę. 7. Zamawiający mże żądać przedstawienia ryginału lub ntarialnie ptwierdznej kpii dkumentu wyłącznie wtedy, gdy złżna przez Wyknawcę kpia dkumentu będzie nieczytelna lub budzi wątpliwści c d jej prawdziwści. 8. Dkumenty sprządzne w języku bcym są składane wraz z tłumaczeniem na język plski, pświadcznym przez Wyknawcę. Strna 7 z 65

8 VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W przedmitwym pstępwaniu, na pdstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dpuszcza mżliwść przekazywania sbie przez strny pstępwania świadczeń, wnisków, zawiadmień raz infrmacji: - pisemnie na adres: Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji Biur Administracyjn-Finanswe, Wydział d Spraw Zamówień Publicznych ul. Stefana Batreg 5, Warszawa - faksem na numer: (22) Zamawiający, w trakcie prwadzenia pstępwania, nie dpuszcza mżliwści przekazywania sbie przez strny pstępwania świadczeń, wnisków, zawiadmień raz infrmacji drgą elektrniczną. Oświadczenia, wniski, zawiadmienia raz infrmacje przekazane za pmcą faksu uważa się za złżne w terminie, jeżeli ich treść dtarła d adresata przed upływem wyznaczneg terminu (gdziny pracy Zamawiająceg - gdz w dni rbcze); 2. Wyknawca mże zwrócić się d Zamawiająceg z wniskiem wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zbwiązany udzielić wyjaśnień niezwłcznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania fert, pd warunkiem że wnisek wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął d Zamawiająceg nie później niż d kńca dnia, w którym upływa płwa wyznaczneg terminu składania fert. Jeżeli wnisek wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął p upływie terminu składania wnisku lub dtyczy udzielnych wyjaśnień, Zamawiający mże udzielić wyjaśnień alb pzstawić wnisek bez rzpatrzenia. Przedłużenie terminu składania fert nie wpływa na bieg terminu składania wnisku. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wyknawcm, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, raz zamieści je na strnie internetwej (link: zamówienia publiczne). 4. W uzasadninych przypadkach Zamawiający mże przed upływem terminu składania fert, zmienić treść SIWZ. Dknaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłcznie wszystkim Wyknawcm, którym przekazan SIWZ, raz zamieści ją na strnie internetwej (link: zamówienia publiczne). 5. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prwadzić d zmiany treści głszenia zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędwi Oficjalnych Publikacji Wspólnt Eurpejskich głszenie ddatkwych infrmacji, infrmacji niekmpletnej prcedurze lub sprstwania. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prwadzącej d zmiany treści głszenia zamówieniu jest niezbędny ddatkwy czas na wprwadzenie zmian w fertach, Zamawiający przedłuży termin składania fert i pinfrmuje tym Wyknawców, którym przekazał SIWZ, raz umieści infrmacje na strnie internetwej (link: zamówienia publiczne). Przepis pkt 5 stsuje się dpwiedni. Strna 8 z 65

9 7. D przumiewania się z Wyknawcą w sprawach związanych z pstępwaniem upważnieni są: W sprawach merytrycznych - Krzysztf Ciąćka tel. (22) W sprawach prceduralnych - Katarzyna Dudzińska tel. (22) VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wyknawca przystępujący d przetargu jest bwiązany d wniesienia wadium przed upływem terminu składania fert w wyskści: - dla Części I 800,00 zł (słwnie złtych: siemset). - dla Części II 1 950,00 zł (słwnie złtych: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) - dla Części III 1 000,00 zł (słwnie złtych: tysiąc) - dla Części IV 3 000,00 zł (słwnie złtych: trzy tysiące) 2. Wadium mże być wnszne zgdnie z art. 45 ust. 6 ustawy w: 2.1. pieniądzu; 2.2. pręczeniach bankwych lub pręczeniach spółdzielczej kasy szczędnściwkredytwej, z tym że pręczenie kasy jest zawsze pręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankwych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniwych; 2.5. pręczeniach udzielanych przez pdmity, których mwa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz. U. Nr 109, pz z późn. zm.). Wadium wnsi się przed upływem terminu składania fert. 3. Wadium wnszne w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankwy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batreg 5, Warszawa: z adntacją: NBP Oddział Okręgwy w Warszawie Numer rachunku , Wadium d przetargu na zakup urządzeń sieciwych dla Części.. nr pstępwania: 65/BAF-VI/PN/11 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za mment wniesienia uznaje się mment uznania rachunku Zamawiająceg. Wadium wniesine w pieniądzu Zamawiający przechwuje na rachunku bankwym. Wyknawca zbwiązany jest dłączyć d ferty ptwierdzenie lub kserkpię wpłaty wadium. 4. W przypadku wadium wnszneg w pręczeniu lub gwarancji, ryginał dkumentu (pręczenia lub gwarancji) należy złżyć w kasie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, ul. Stefana Batreg 5, pk. nr 35. Kasa jest czynna cdziennie w gdz d za wyjątkiem sbót, niedziel raz świąt. Kpię dkumentu (pręczenia lub gwarancji) zdepnwaneg w kasie, pświadczneg za zgdnść z ryginałem przez sbę pdpisującą fertę należy dłączyć d ferty wraz z kpią ptwierdzenia wniesienia wadium w kasie. (Wzór takieg ptwierdzenia stanwi załącznik nr 9 d SIWZ) W przypadku wnszenia wadium w pstaci pręczenia bankweg lub pręczenia spółdzielczej kasy szczędnściw-kredytwej Wyknawca winien przedłżyć Strna 9 z 65

10 dkument pręczenia wystawiny przez pręczyciela zawierający infrmację udzieleniu pręczenia stanwiąceg wadium na rzecz MSWiA d przetargu na zakup urządzeń sieciwych dla Części. nr pstępwania 65/BAF- VI/PN/11 ważne przez kres związania fertą kreślny w niniejszej SIWZ raz zbwiązanie pręczyciela d: niedwłalnej, bezwarunkwej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiająceg wypłaty wadium w przypadkach kreślnych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankwych Wyknawca winien przedłżyć pisemną gwarancję udzielną przez bank, zgdnie z wymaganiami kreślnymi przez praw bankwe, bwiązującą przez kres związania fertą, kreślny w SIWZ, zawierającą infrmację, że udzielna gwarancja stanwi wadium na rzecz MSWiA d przetargu na zakup urządzeń sieciwych dla Części nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 ważne przez kres związania fertą kreślny w niniejszej SIWZ raz zbwiązanie pdmitu udzielająceg gwarancji d: niedwłalnej bezwarunkwej płatnej na pierwsze żądanie Zamawiająceg wypłaty wadium w przypadkach kreślnych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniwych Wyknawca winien przedłżyć pisemną gwarancję udzielną przez firmę ubezpieczeniwą, bwiązującą przez kres związania fertą kreślny w SIWZ, zawierającą infrmację, że udzielna gwarancja stanwi wadium na rzecz MSWiA d przetargu na zakup urządzeń sieciwych dla Części. nr pstępwania 65/BAF- VI/PN/11ważne przez kres związania fertą, kreślny w niniejszej SIWZ raz zbwiązanie pdmitu udzielająceg gwarancji d: niedwłalnej bezwarunkwej płatnej na pierwsze żądanie Zamawiająceg wypłaty wadium w przypadkach kreślnych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp W przypadku wniesienia wadium w pręczeniach udzielnych przez pdmity, których mwa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listpada 2000 r. utwrzeniu Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści (Dz. U. z 2000 Nr 109, pz z późn. zm.) Wyknawca winien przedłżyć dkument pręczenia wystawiny przez pręczyciela zawierający infrmację udzieleniu pręczenia stanwiąceg wadium na rzecz MSWiA d przetargu na zakup urządzeń sieciwych dla Części. nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 ważne przez kres związania fertą kreślny w niniejszej SIWZ raz zbwiązanie pręczyciela d: niedwłalnej bezwarunkwej płatnej na pierwsze żądanie Zamawiająceg wypłaty wadium w przypadkach kreślnych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Zatrzymanie wadium. Zwrt alb utrata wadium następwać będzie zgdnie z treścią art. 46 ustawy. W przypadku wadium wnszneg w pręczeniu lub gwarancji, Wyknawca winien przedłżyć zbwiązanie pdmitu udzielająceg gwarancji lub pręczyciela d bezwarunkwej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiająceg w przypadkach kreślnych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy tj.: 5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z dsetkami, jeżeli Wyknawca w dpwiedzi na wezwanie, którym mwa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złżył dkumentów lub świadczeń, których mwa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnmcnictw, chyba że udwdni, że wynika t z przyczyn nie leżących p jeg strnie. Strna 10 z 65

11 5.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z dsetkami, jeżeli Wyknawca, któreg ferta zstała wybrana: dmówił pdpisania umwy w sprawie zamówienia publiczneg na warunkach kreślnych w fercie; zawarcie umwy w sprawie zamówienia publiczneg stał się niemżliwe z przyczyn leżących p strnie Wyknawcy. 6. Pnwne wniesienie wadium. Zamawiający żąda pnwneg wniesienia wadium przez Wyknawcę, któremu zwrócn wadium na pdstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rzstrzygnięcia dwłania jeg ferta zstała wybrana jak najkrzystniejsza. Wyknawca wnsi wadium w terminie kreślnym przez Zamawiająceg. W przypadku wadium wnszneg w pręczeniu lub gwarancji, Wyknawca winien przedłżyć zbwiązanie pdmitu udzielająceg gwarancji lub pręczyciela d bezwarunkwej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiająceg w przypadkach kreślnych w art. 46 ust. 5 ustawy, tj. zatrzymania wadium przez Zamawiająceg wraz z dsetkami, jeżeli Wyknawca, któreg ferta zstała wybrana: 6.1. dmówił pdpisania umwy w sprawie zamówienia publiczneg na warunkach kreślnych w fercie, 6.2. zawarcie umwy w sprawie zamówienia publiczneg stał się niemżliwe z przyczyn leżących p strnie Wyknawcy. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wyknawca jest związany fertą przez kres 60 dni. Bieg terminu związania fertą rzpczyna się wraz z upływem terminu składania fert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść ferty musi dpwiadać treści SIWZ. 2. Wyknawca mże złżyć tylk jedną fertę. 3. Ofertę należy złżyć, pd rygrem nieważnści, w frmie pisemnej. 4. Ofertę należy sprządzić w języku plskim. 5. Zaleca się sprządzenie ferty wg frmularza ferty stanwiąceg załącznik nr 2 d SIWZ. 6. Wyknawca zbwiązany jest pdać w fercie, którą część zamówienia zamierza pwierzyć d wyknania pdwyknawcm. 7. D ferty należy załączyć: dkumenty i świadczenia, których mwa w rzdziale VI i X SIWZ kalkulację ceny w frmularzu cenwym stanwiącym załącznik nr 4 d SIWZ, 8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kpercie. Kpertę należy zaadreswać raz pisać według pniższeg wzru: Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji Biur Administracyjn-Finanswe Wydział d Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. Stefana Batreg 5 pk. 429 OFERTA przetarg niegraniczny na zakup urządzeń sieciwych - Części. nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 NIE OTWIERAĆ PRZED 17 listpada 2011 r. gdz. 10:30 Strna 11 z 65

12 Kperta pwinna być także patrzna nazwą i adresem Wyknawcy, aby ferty złżne p terminie, mgły być zwrócne Wyknawcy bez twierania, p upływie terminu przewidzianeg na wniesienie dwłania. 9. Wyknawca mże wprwadzić zmiany w złżnej fercie lub ją wycfać, pd warunkiem, że uczyni t przed terminem składania fert. Zarówn zmiana, jak i wycfanie ferty wymagają frmy pisemnej. Zmiany dtyczące treści ferty pwinny być przygtwane, pakwane i zaadreswane w ten sam spsób c ferta. Ddatkw pakwanie, w którym jest przekazywana zmienina ferta należy patrzyć napisem ZMIANA. 10. Pisemne świadczenie wycfaniu ferty pwinn być pakwane i zaadreswane w ten sam spsób c ferta. Ddatkw pakwanie, w którym jest przekazywane t pwiadmienie należy patrzyć napisem WYCOFANIE. 11. Oferta pwinna być pdpisana przez sbę upważniną d reprezentwania Wyknawcy, zgdnie z frmą reprezentacji Wyknawcy kreślną w rejestrze sądwym lub innym dkumencie, właściwym dla danej frmy rganizacyjnej Wyknawcy, alb przez sbę umcwaną przez sby uprawnine, przy czym pełnmcnictw musi być załączne d ferty. Pełnmcnictw mże być złżne w frmie ryginału lub kserkpii pświadcznej za zgdnść z ryginałem przez sbę (sby) udzielającą pełnmcnictwa lub ntarialnie. 12. Wyknawcy, którzy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia muszą ustanwić pełnmcnika d reprezentwania ich w pstępwaniu alb reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy. Wyknawcy występujący wspólnie muszą załączyć d ferty pełnmcnictw d reprezentwania ich w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb d reprezentwania w pstępwaniu i zawarcia umwy w sprawie zamówienia publiczneg ryginał dkumentu lub jeg kpia pświadczna za zgdnść z ryginałem przez sbę (sby) udzielającą pełnmcnictwa lub ntarialnie. 13. Zastrzeżenie dtyczące infrmacji stanwiących tajemnicę przedsiębirstwa w rzumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej knkurencji, Wyknawca zbwiązany jest złżyć w fercie w spsób wyraźnie kreślający wlę ich utajnienia, np. złżyć utajnine infrmacje w ddzielnej wewnętrznej kpercie z znakwaniem tajemnica przedsiębirstwa lub spiąć (zszyć) ddzielnie d pzstałych, jawnych elementów ferty. Przez tajemnicę przedsiębirstwa rzumie się nie ujawnine d wiadmści publicznej infrmacje techniczne, technlgiczne, rganizacyjne przedsiębirstwa lub inne infrmacje psiadające wartść gspdarczą, c d których przedsiębirca pdjął niezbędne działania, w celu zachwania ich pufnści art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 rku zwalczaniu nieuczciwej knkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, pz z późn. zm.). 14. Wszelkie miejsca, w których Wyknawca naniósł zmiany, pwinny być parafwane przez sbę (sby) pdpisującą fertę. 15. Zaleca się, aby wszystkie strny ferty były klejn pnumerwane i złączne w spsób uniemżliwiający jej dekmpletację. 16. Wyknawca pnsi wszelkie kszty związane z przygtwaniem i złżeniem ferty. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę w zamkniętej kpercie - pisanej jak w rzdziale X SIWZ należy złżyć d dnia 17 listpada 2011 r. d gdz. 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biur Administracyjn-Finanswe, Wydział d Spraw Zamówień Publicznych, Warszawa, ul. Stefana Batreg 5, blk F, pk. nr Otwarcie fert dbędzie się w dniu 17 listpada 2011 r. gdz. 10:30 w Biurze Administracyjn Finanswym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, ul. Stefana Batreg 5 blk F, pkój nr Otwarcie fert jest jawne. Bezpśredni przed twarciem fert Zamawiający pda kwtę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinanswanie zamówienia. Strna 12 z 65

13 Pdczas twarcia fert pdane zstaną: imię i nazwisk, nazwa (firma) raz adres Wyknawcy, któreg ferta jest twierana raz ferwana cena. Pwyższe infrmacje zstaną przekazane Wyknawcm, którzy nie byli becni przy twarciu fert, na ich pisemny wnisek. 4. Wejście d siedziby Zamawiająceg przez Biur Przepustek d ul. Rakwieckiej 2a. Biur przepustek jest czynne w gdzinach Celem wystawienia przepustki należy skntaktwać się telefnicznie z sbą pd numerem wewnętrznym dzwniąc z biura przepustek. D wystawienia przepustki niezbędny jest dkument tżsamści ze zdjęciem. 5. Ofertę złżną p terminie Zamawiający zwraca bez twierania p upływie terminu przewidzianeg na wniesienie dwłania. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wyknawca przedstawi całkwitą cenę ferty w frmularzu ferty stanwiącym Załącznik nr 2 d SIWZ na pdstawie szczegółwej kalkulacji przedmitu zamówienia zawartej w Frmularzu cenwym stanwiącym Załączniku nr 4 d SIWZ, bejmującą wszystkie nakłady związane z realizacją przedmitu zamówienia w zakresie wynikającym wprst z dkumentacji przetargwej jak również nie ujęte w tej dkumentacji, a bez których nie mżna wyknać zamówienia zgdnie z nrmami i bwiązującymi przepisami. 2. Wyknawca pwinien pdać ceny jednstkwe brutt i cenę brutt ferty. 3. Cena brutt ferty jest stateczna i bejmuje wszystkie kszty jakie pwstaną w związku z realizacją zamówienia, w szczególnści płaty celne, ubezpieczeniwe, należne pdatki, kszty transprtu i rzładunku. 4. Jeżeli w złżnej fercie, której wybór prwadziłby d pwstania bwiązku pdatkweg Zamawiająceg, zgdnie z przepisami pdatku d twarów i usług w zakresie dtyczącym wewnątrzwspólntweg nabycia twarów, Zamawiający w celu ceny takiej ferty dliczy d przedstawinej w niej ceny pdatek d twarów i usług, który miałby bwiązek wpłacić zgdnie z bwiązującymi przepisami. 5. Ceny jednstkwe raz cena ferty winna być wyrażna w złtych plskich, zakrąglna d dwóch miejsc p przecinku zgdnie z zasadami rachunkwymi. 6. Wyknawca mże pdać tylk jedną cenę bez prpnwania rzwiązań wariantwych. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT W przedmitwym pstępwaniu kryterium wybru ferty najkrzystniejszej jest cena 100 % wg wzru: C = Cn C x 100 pkt, gdzie: C liczba punktów przyznanych badanej fercie, Cn najniższa cena spśród badanych fert, C cena ferty badanej, Wyknawca mże uzyskać maksymalnie 100 punktów. Pzstałym Wyknawcm, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zstanie mniejsza (prprcjnalnie d ferty najkrzystniejszej) ilść punktów zgdnie ze wzrem zamieszcznym pwyżej. Strna 13 z 65

14 Najkrzystniejszą fertą jest ferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji raz trzyma najwyższą ilść punktów, zgdnie z pwyższym wzrem. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W przypadku wybru ferty złżnej przez Wyknawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sbie praw żądania, przed pdpisaniem umwy w sprawie udzielenia zamówienia publiczneg, umwy regulującej współpracę tych Wyknawców, w tym również umwy spółki cywilnej. Zamawiający zawrze umwę w sprawie przedmitweg zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni d dnia przesłania zawiadmienia wybrze najkrzystniejszej ferty, jeżeli zawiadmienie zstał przesłane w spsób kreślny w art. 27 ust. 2, alb 15 dni - jeżeli zstał przesłane w inny spsób z zastrzeżeniem pstanwień art. 94 ust. 2 pkt. 1a. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należyteg wyknania umwy. XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Isttne pstanwienia umwy zawarte są w załącznik nr 8 d SIWZ. D warunków umwy kreślnych w załączniku nr 8 d SIWZ, zstaną wprwadzne wszystkie zbwiązania Wyknawcy wyłnineg w trakcie prcedury, wynikające z przedstawinej przez nieg ferty raz zgdne z wymaganiami Zamawiająceg ujętymi w SIWZ. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wyknawcy, a także innemu pdmitwi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu daneg zamówienia raz pniósł lub mże pnieść szkdę w wyniku naruszenia przez Zamawiająceg przepisów ustawy przysługują śrdki chrny prawnej kreślne w dziale VI ustawy dnszące się d pstępwań na usługi i dstawy wartści pwyżej eur, tj. zgdnie z art. 180 i klejnymi ustawy - dwłanie, które wnsi się d Prezesa Krajwej Izby Odwławczej w frmie pisemnej alb elektrnicznej patrznej bezpiecznym pdpisem elektrnicznym weryfikwanym za pmcą ważneg kwalifikwaneg certyfikatu w terminie 10 dni d dnia: przesłania infrmacji czynnści Zamawiająceg stanwiącej pdstawę jeg wniesienia; publikacji głszenia w Dzienniku UE lub zamieszczenia Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia na strnie internetwej (wbec treści głszenia zamówieniu, także wbec pstanwień Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia); w którym pwzięt lub przy zachwaniu należytej starannści mżna był pwziąć wiadmść klicznściach stanwiących pdstawę jeg wniesienia (wbec czynnści innych niż wymienine pwyżej). Strna 14 z 65

15 Wykaz załączników d SIWZ : 1) Załącznik nr 1 Szczegółwy pis przedmitu zamówienia. 2) Załącznik nr 2 Wzór frmularza ferty. 3) Załącznik nr 3 Oferta techniczna 4) Załącznik nr 4 Frmularz cenwy. 5) Załącznik nr 5 Oświadczenie spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu. 6) Załącznik nr 6 Oświadczenie braku pdstaw d wykluczenia. 7) Załącznik nr 7 Wykaz dstaw. 8) Załącznik nr 8 Isttne pstanwienia umwy. 9) Załącznik nr 9 - Wzór ptwierdzenia wniesienia wadium. Strna 15 z 65

16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 d SIWZ Część I Mduły sieciwe d urządzeń UTM Dstawa 2 sztuk mdułów SRX-GP-24GE dla urządzeń UTM typu Juniper SRX650 lub równważnych, spełniających pniższe wymagania: L.p. Parametr Wymagania 1. Parametry techniczne 2. Ilść i rdzaj prtów: 3. Wypsażenie: Interfejs XPIM Mdularny przełącznik sieciwy z mżliwścią nadawania adresacji IP per prt Min. 24 stałe prty RJ-45 10/100/1000 Base-T Min. 4 prty SFP Kmplet 8 sztuk GBIC (4x2) d prtów SFP, światłwdwych (SX-multimdwych) z gniazdem typu LC 4. Obsługiwanie VLAN: Tak 5. Gwarancja Minimum 12-miesięcy d daty pdpisania Prtkłu Zdawcz - Odbirczeg 6. Inne wymagania Dstarczne mduły muszą psiadać aktualną dstępną na rynku wersję firmware, zapewniać kmpatybilnść i pełną współpracę z w/w urządzeniami Juniper SRX650 W ramach realizacji zamówienia Wyknawca zbwiązany jest: dstarczyć nwe urządzenia w fabrycznych pakwaniach d siedziby Zamawiająceg przy ul. S. Batreg 5 w Warszawie w miejsce wskazane przez Zamawiająceg dstarczyć wszystkie niezbędne licencje i inne elementy, które są niezbędne d uruchmienia i funkcjnwania ferwanej knfiguracji raz zapewnić mżliwść ddania ferwanych urządzeń d istniejąceg Knta Klienta należąceg d Zamawiająceg dknać fizycznej instalacji dstarczneg sprzętu w serwerwni Zamawiająceg pdłączyć d istniejących elementów infrastruktury raz knfiguracji wg ptrzeb Zamawiająceg Część II - Ruter Dstawa 1 sztuki rutera spełniająceg pniższe wymagania: L.p. Parametr Wymagania 1. Wbudwany dedykwany sprzętwy akceleratr kryptgraficzny (DES, 3DES, AES) TAK Embedded hardware-based cryptgraphy acceleratin (DES, 3DES, AES) Ilść wbudwanych prtów WAN 2. 10/100/1000 Ethernet 4 Ttal nbard WAN 10/100/1000 Ethernet prts 3. Ilść wbudwanych prtów SFP 2 wraz z kmpletem 2 szt. GBIC MM-LX LC 4. Ilść sltów typu SM Service Mdule slts 4 5. Ilść sltów typu EHWIC EHWIC slts 3, w tym każdy slt z: Strna 16 z 65

17 1 szt. karty VWIC2-2MFT-G703 Cisc Dual Prt RJ-48 Multiflex Trunk-E1 G.703 Card: Przepustwść: Transmit Bit Rate: Mbps +/- 100 bps/50 PPM Przepustwść: Receive Bit Rate: Mbps +/- 100 bps/50 PPM Data Rate: Mbps (framed mde) Per E1 Prt 6. Clcking: Internal and Lp (recvered frm netwrk) E1 Natinal Bits: Fixed (nn-cnfigurable) Kdwanie (Encding): HDB3 DTE Interface (WIC mde): Fractinal Service DTE Interface (VIC mde): G.704/structured DCE Interface: G.704/structured Ilśc wbudwanych sltów DSP 7. (PVDM) 3 Onbard DSP (PVDM) slts 8. Pamięć typu SDRAM Memry DDR2 ECC DRAM 2048 MB 9. Pamięć Flash (zewn.) Cmpact Flash (external) 2 slty Ilść prtów USB External USB 2.0 flash memry 2 slts (Type A) Ilść prtów knsli USB 11. USB Cnsle prt (Type B) (up 1 raz dedykwany kabel knslwy t kbps) Ilść szeregwych prtów knsli Serial cnsle prt Ilść prtów AUX 13. Serial auxiliary prt Ilśc zasilaczy 2 (redundancja) 15. Wyskść 3 RU 16. Sessin Initiatin Prtcl (SIP) Inne bsługiwane prtkły i/lub usługi 18. Inne wymagania BGP, OSPF, EIGRP, ISIS, RIP PBR IGMP, Multicast DHCP, HSRP, GLBP NHRP HTTP HQF QS ACL, NBAR GRE CDP, ARP NTP PPP PPPA, PPPE RADIUS TACACS SCTP SMDS SNMP, STP VLAN DTP IGMP Snping SPAN WCCP ISDN ADSL ver ISDN NAT Basic X.25, RSVP, NTP, Flexible Netflw, MPLS, BFD, RSVP,,L2VPN, L2TPv3,Layer 2 Lcal Switching, Mbile IP, Multicast Authenticatin,FHRP GLBP,IP SLAs, PfR,DECnet, ALPS, RSRB, BIP, DLSw+, FRAS, Tken Ring,ISL, IPX,STUN, SNTP, SDLC, QLLC, TDM/PSTN Gateway, Vide Gateway[H320/324],Vice Cnferencing, Cdec Transcding, RSVP Agent (vice), FAX T.37/38, CAC/QOS, Ht-n-Hller, dstarczne urządzenia muszą psiadać aktualną dstępną na rynku wersję firmware raz wszystkie knieczne licencje raz prgramwanie użytkwe dla w/w urządzenia Zamawiający psiada kartę Cisc VWIC2-2MFT-G703 Cisc Dual Prt RJ-48 Multiflex Trunk-E1 G.703, zatem urządzenie musi być w pełni z nią kmpatybilne Cisc LMS 4.0 Small Biz Editin dla max. 50 urządzeń lub inny, równważny system d zarządzania w/w urządzeniem raz innymi urządzeniami Cisc, będącymi w psiadaniu Zamawiająceg. System musi pracwać pd kntrlą systemu MS Windws raz charakteryzwać się następującymi funkcjnalnściami: 19. Ddatkwe prgramwanie - mnitrwanie raz trubleshting - zarządzanie knfiguracjami urządzeń - inventry - raprtwanie - wrk center - administracja 20. Gwarancja Minimum 12-miesięcy d daty pdpisania Prtkłu Zdawcz - Odbirczeg W ramach realizacji zamówienia Wyknawca zbwiązany jest: dstarczyć nwe urządzenia w fabrycznych pakwaniach d siedziby Zamawiająceg przy ul. S. Batreg 5 w Warszawie w miejsce wskazane przez Zamawiająceg dstarczyć wszystkie niezbędne licencje, prgramwanie, kable elektryczne i lgiczne i inne elementy, które są niezbędne d uruchmienia i funkcjnwania ferwanej knfiguracji dstarczyć urządzenia psiadające aktualną dstępną na rynku wersję firmware dknać fizycznej instalacji dstarczneg sprzętu w serwerwni Zamawiająceg dknać migracja dtychczaswych knfiguracji na urządzenia dstarczne przez Wyknawcę pdłączyć d istniejących elementów infrastruktury wg ptrzeb Zamawiająceg przeprwadzić dla dwóch pracwników MSWiA przeszklenia zgdneg z plityką certyfikacji prducenta dtyczącą rutingu zaawanswaneg lub równważneg Strna 17 z 65

18 Część III Zintegrwany system Wireless LAN Zakup zintegrwaneg systemu Wireless LAN, składająceg się z: a) kntrlera 1 sztuka kntrlera spełniająceg pniższe wymagania: L.p. Parametr Wymagania 1. Liczba bsługiwanych AP Min 12 AP wraz z kniecznymi licencjami Min. 8 prtów 10/100 Fast Ethernet RJ-45 w tym min 6 prtów z PE zgdną z 2. Liczba interfejsów IEEE802.3af (min. 12W na prt) Redundantny mduł zasilania Obsługa DHCP klient (Adres IP, maska, Default Gateway, DNS Server) serwer Obsługa pcji Fast Raming dla klientów bezprzewdwych Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami typu EndPintSecurity Współpraca z zewnętrznymi systemami typu RFID TAGs Zgdnść z nrmami i zaleceniami: Certyfikacja WI-Fi Alliance RFC Transprt Layer Security (TLS) RFC EAP RFC PKCS #7: Cryptgraphic Message Syntax Versin 1.5 RFC Micrsft RADIUS VSAs RFC PPP EAP-TLS Authenticatin Prtcl RFC Micrsft PPP CHAP Extensins, Versin 2 RFC RADIUS Authenticatin RFC RADIUS Accunting RFC RADIUS Extensins RFC PKCS #10: Certificatin Request Syntax Specificatin Versin 1.7 RFC IEEE 802.1X RADIUS Guidelines draft-ietf-tls-extensins - Transprt Layer Security (TLS) Extensins draft-jsefssn-pppext-eap-tls-eap - Prtected EAP Prtcl (PEAP) draft-kamath-pppext-peapv0-00.txt - Micrsft's PEAP Versin 0 (Implementatin in Windws XP SP1; Win2K SP3 draft-kamath-pppext-eap-mschapv2 - Micrsft EAP CHAP extensins v2 IEEE Std 802.1X Prt-Based Netwrk Access Cntrl IEEE Std af 3. Funkcjnalnść IEEE Std i - Enhanced Security fr wireless netwrks IEEE Std h IEEE Std d WEP i TKIP: RC4 40-bit i 104-bit SSL i TLS: RC4 128-bit i RSA 1024-bit i 2048-bit CCMP: AES 128-bit (FIPS-197) RFC 1122 Hst requirements RFC 1393 Tracerute RFC 1519 CIDR RFC 1591 DNS (client) RFC 1769 SNTP RFC 768 UDP RFC 783 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 826 ARP IEEE 802.1D Spanning Tree IEEE 802.1Q VLAN tagging IEEE 802.3ad (static cnfig) RFC 854 Telnet SSHv2 - Secure Shell V2 RFC 1157 SNMP v1/v2c RFC 1213 MIB-II RFC 1866 HTML RFC 1907 SNMPv2 RFC 2068 HTTP RFC 3164 Syslg Strna 18 z 65

19 RFC 1112 IGMP v1 RFC 2236 IGMP v2 draft-ietf-idmr-igmp-mrdisc-09.txt draft-ietf-magma-snp-05.txt RFC 2472 DiffServ precedence RFC 2597 DiffServ Assured Frwarding RFC 2598 DiffServ Expedited Frwarding 4. Wymiary Max. 1U Mżliwść rzbudwy przez ddanie klejnych kntrlerów bez utraty funkcjnalnści Zapewnienie mżliwści identyczneg knfigurwania AP Zapewnienie niezawdnści rzwiązania pprzez min.: Twrzenie lgicznych kanałów pprzez agregację fizycznych płączeń prtów LAN Spanning Tree i per-vlan Spanning Tree Plus (PVST+) 5. Skalwalnśc i niezawdnść Wsparcie rzwiązania niezawdnściweg typu n:n kntrlerów (active:active) Mżliwść twrzenia grup urządzeń: Kntrlerów i AccessPintów zarządzanych jak jeden system z zapewnieniem jedneg punktu wprwadzania zmian, balanswania bciążeń Kntrlerów i AccessPintów raz bezprzerwwą niezawdnść systemu (tj. dprną na awarie pszczególnych kntrlerów) Przełączenie pracy AP między kntrlerami nie mże mieć wpływu na pracę użytkwników. Zapewnia uwierzytelnienie, autryzację i naliczanie statystyk Radia raz migrację (raming) użytkwników mbilnych pmiędzy Kntrlerami Zapewnia utrzymanie kntrli nad użytkwnikiem w sieci na bazie jeg identyfikacji Twrzy pełną infrastrukturę kntrli użytkwników AAA: Terminuje i przetwarza kmunikację w ramach prtkłu EAP IEEE 802.1x Wspiera lkalnie metdy PEAP/MSCHAPv2, TLS, EAP-MD5 Jest transparentny dla dwlnej metdy uwierzytelniania tryb pass-thrugh Zapewnia lkalną bazę zarządzania użytkwnikami AAA w trybie bazy pdstawwej lub zapaswej w architekturze rzprsznej 6. Bezpieczeństw Zapewnia bsługę wielu grup serwerów AAA, balanswanie zapyta Obsługuje (i generuje) certyfikaty elektrniczne X.509 Musi zapewniać mechanizmy dstępu typu gść ze wsparciem dla lkalneg i zdalneg Captive Prtal, tj. pprzez uwierzytelnienie na strnie WWW Zapewnia mżliwść knfiguracji prfili użytkwników w ramach wirtualnych grup, centralnie zarządzanych z serwera AAA łącznie z takimi parametrami jak: dpuszczany - czas i data lgwania, rdzaj szyfrwania itp. Zapewnia generację kluczy i zarządzanie nimi Mżliwść szyfrwania ruchu pmiędzy Prtem Dstępwym i Kntrlerem Wsparcie funkcjnalnści RF Firewall dstęp d sieci wi-fi w zależnści d miejsca płżenia klienta. 7. Zarządzanie Mżliwść twrzenia wzrów knfiguracji typu template d łatweg pwielania knfiguracji Zapewnia dkładne infrmacje sesji użytkwnika i parametrach: radia, śledzenie płżenia (lkacja), histrię migracji w ramach pszczególnych prtów i kntrlerów, błędy, przynależnść d grup użytkwników itp. Zapewnia kntrlę i zarządzanie Prtami Dstępwymi, w tym: Przechwuje infrmację knfiguracyjne Przechwuje prgramwanie systemwe Prtu Dstępweg Umżliwia knfigurację dprną na uszkdzenia pprzez knfigurację dwu urządzeń typu Kntrler bsługujących te same Prty Dstępwe Zarządzanie pprzez: Interfejs HTTPS Telnet (serwer i klient) SSL, SSHv2 SNMP v2 Strna 19 z 65

20 b) punktów dstępwych (Access Pints) 10 sztuk urządzeń spełniających pniższe wymagania: L.p. Parametr Wymagania 1. Funkcjnalnść Jednczesna bsługa dwu systemów radiwych minimum 2x2 MIMO: 5GHz : a/n 2,4GHz : b/802.11g/n Regulacja mcy transmisji ze skkiem min.1 dbm Wbudwane anteny wewnętrzne Wykrywanie nie autryzwanych Punktów Dstępwych (AP) raz klientów i metdy zapbiegania atakm typu DS Wykrywanie i skanwanie pasma i kanałów w czasie bsługi klientów bezprzewdwych Wykrywanie zakłóceń radia Wskazywanie miejsca źródła zakłóceń lub płżenia nieautryzwaneg Punktu Dstępweg Określenie czy nie autryzwany Punkt Dstępwy wprwadza interferencje Zabezpieczenie własnych klientów przed przypadkwym dłączeniem d nie autryzwanych Punktów Dstępwych Pwiadamianie w trybie alarmwym wykryciu nie autryzwaneg Punktu Dstępweg Wykrywanie ataków typu Ds: RF Jamming Deauthenticate frames Bradcast deauthenticate frames Disassciatin frames Null prbe respnses Decrypt errrs Fake AP SSID masquerade Spfed AP Autmatyczny dbór parametrów Radia Autmatyczny dbór parametrów Radia w tym min. ptymalny dbór kanałów, transmitwanej mcy itp. Autmatyzacja pkrycia zadaneg bszaru sygnałem radiwym zadanych parametrach SLA Mżliwść wyłączenia trybu 2.4GHz lub 5 GHz Wsparcie dla wirtualnych systemów Punktów Dstępwych D min. 30 dla pjedynczeg zakresu częsttliwści BSSID/SSID Indywidualne prfile dt. uwierzytelnienia, szyfrwania i przypisania d sieci VLAN dla każdeg z wirtualnych BSSID/SSID Zarządzany z prgramwania typu GUI lub kntrlera Zgdnść z CAPWAP (Cntrl and Prvisining f Wireless Access Pints (CAPWAP) Zabezpieczenia fizyczne: Nie przetrzymuje knfiguracji (tzn. knfiguracja przechwywana na kntrlerze) Fizyczna wymiana Prtu Dstępweg nie wymaga zmiany knfiguracji systemu Maskująca budwa wyknanie i mżliwść mntażu nie ujawniająca standardwych anten, kabli pdłączeniwych Mżliwść mntażu pzima lub pinwa Brak prtu knslweg Mżliwść mcwania Prtu Dstępweg zabezpieczeniem typu Kensingtn (jak ntebk) Minimum jeden prt Ethernet 10/100 Base-T prt musi bsługiwać PE zgdnie z IEEE 802.3af Mżliwść pprawnej pracy zarówn wewnątrz budynku jak i na zewnątrz (dprnść na warunki atmsferyczne) Blkada dstępu gdy nie jest dstępny Kntrler Prtu Dstępweg Didy LED sygnalizujące pdstawwe stany pracy typu: Pełna Gtwść, Obsługiwane Pasm, Ładwanie Oprgramwania itp. Musi istnieć mżliwść wyłączenia sygnalizacji LED Zapewnia szyfrwanie w Prcie Dstępwym Sprzętwe wsparcie WEP, WPA/TKIP, WPA 2.x/AES i Raprtwanie d kntrlera i prgramwania zarządzająceg: Statystyki Liczniki Strna 20 z 65

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pumgubin.pl Gubin: Dstawa fabrycznie nwej kpark-ładwarki w frmie leasingu peracyjneg z pcją wykupu.

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: ZP WORD 12/kom/2012 Numer ogłoszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Pznań: ZP WORD 12/km/2012 Numer głszenia: 472432-2012; data zamieszczenia: 26.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk wydawnictw prmujących wjewództw pdkarpackie. Numer głszenia: 234885-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Leasing finanswy na zakup 2 samchdów sbwych. Numer głszenia: 156384-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lokalna 2, 07-412 Ostrołęka, woj. Ostrłęka: Przebudwa drgi pwiatwej Nr 2564W Laski - Serczyn - Wólka Serczyńska d km 0+000,00 d km 8+400,00 Numer głszenia: 41713-2010; data zamieszczenia: 26.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaskiewpr.pl Wrcław: Zakup łdzi kabinwej typu RIB wraz z przyczepą pdłdziwą z ddatkwym wypsażeniem.

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33, Dąbrwa Górnicza: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP ŁOSIEŃ Numer głszenia: 331818-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: ZP WORD 6/flota/2012 Numer ogłoszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pznań: ZP WORD 6/flta/2012 Numer głszenia: 278366-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Dstawa i mntaż mikrskpu stereskpweg wraz z kamerą Numer głszenia: 209316-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Sukcesywne świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla IFJ PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena", ul. Piastów 10,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Syrena, ul. Piastów 10, Mieln: Zakup energii elektrycznej dla Ośrdka Rehabilitacyjn-Wypczynkweg SYRENA ul. Piastów 10, 76-032 Mieln. Numer głszenia: 303598-2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: mdernizacja istniejącej infrastruktury serwerwej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chpina w Warszawie Numer głszenia: 181676-2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrowa.4bip.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dps-dabrwa.4bip.pl Jeżów: Dstawa samchdu 9-sbweg przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych w tym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Druk i dostawa map dla potrzeb MSIT Numer ogłoszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Druk i dstawa map dla ptrzeb MSIT Numer głszenia: 343086-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97- Mszczenica: Dstawa całdzienneg wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńcz-Leczniczeg w Mszczenicy ul. Pitrkwska 27 Numer głszenia: 242863-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Reszel: Sukcesywna dostawa posiłków Numer ogłoszenia: 170011-2013; data zamieszczenia: 27.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzp.reszei.pl Reszel: Sukcesywna dstawa psiłków Numer głszenia: 170011-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi w zakresie wyknywania badań genetycznych w diagnstyce spndylartrpatii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dstarczenia biletów ltniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminaelblag.pl Elbląg: Dstawa samchdu - mikrbusa 9-ci sbweg (8+1 kierwca) przystswaneg d przewzu

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Na dstawę części zamiennych i akcesriów d autbusów kmunikacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolska Organizacja Turystyczna, ul. Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków: Druk map raz wydawnictw infrmacyjn - prmcyjnych MSIT Numer głszenia: 297000-2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.icho.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ich.edu.pl Warszawa: REMONT I NAPRAWA ELEWACJI ORAZ DACHU PAWILONU 10A Instytutu Chemii Organicznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Dstawa urządzeń kmputerwych dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 111040-2015; data zamieszczenia: 12.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka: Dstawa hurtwa leju napędweg d zbirnika zlkalizwaneg w Przedsiębirstwie Usług Kmunalnych Sp. z.. w Hajnówce Numer głszenia: 57290-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zamówieniu - dostawy

OGŁOSZENIE. o zamówieniu - dostawy SĄD REJONOWY ul. S. Kutrzeby 1 67-200 GŁOGÓW NIP 883-10-14-177 Rag.0003«4 2 A-921-11/13 OGŁOSZENIE zamówieniu - dstawy Głgów: Dstawa bnów twarwych w frmie papierwej dla pracwników i emerytwanych pracwników

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja, ul. Kajki 4, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, tel. 087 6106223, faks 087 6106223.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja, ul. Kajki 4, 19-300 Ełk, woj. warmińskomazurskie, tel. 087 6106223, faks 087 6106223. Ełk: Instalacja systemu telewizji dzrwej raz radiwęzła w budynkach Zespłu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Numer głszenia: 225327-2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.krus.gv.pl Warszawa: Zakup usługi Asysty Technicznej i Knserwacji prgramwania IDM ORACLE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. Warszawa: Usługa drukwania materiałów infrmacyjnych i prmcyjnych (duży frmat) na ptrzeby Teatru Wielkieg - Opery Nardwej w Warszawie Numer głszenia: 234750-2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lubiszyn.pl Lubiszyn: Bankwa bsługa budżetu Gminy Lubiszyn raz jednstek rganizacyjnych w latach 2015-2017

Bardziej szczegółowo

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r.

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 9/2011 Wrcław, 8 luteg 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu

Mikołajki Pomorskie: Modernizacja drogi gminnej transportu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miklajkipmrskie.pl Mikłajki Pmrskie: Mdernizacja drgi gminnej transprtu rlneg Krastudy-Nwe Minięta,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: PRZEGLĄD ROCZNY WENTYLACJI MECHANICZNYCH I POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Numer

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dstawa energii elektrycznej dla Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyteatr. Warszawa: Leasing samchdu sbw - dstawczeg dla Teatru Nwy w Warszawie. Numer głszenia: 28765-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.proszowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prszwice.pl Prszwice: Prace wykńczeniwe w części budynku Dmu Ludweg w Bbinie przeznaczneg na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwera oraz akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa zasilaczy awaryjnych d serwera raz akcesriów kmputerwych, sprzętu kmputerweg, serwerów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo