Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG"

Transkrypt

1 PLNG/PO/AK/1148/2013 Warszawa, dnia r. Wykonawcy w postępowaniu RZ/37/ZP/2013/PLNG Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na Dzierżawa 8 nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych przez okres 48 miesięcy Znak postępowania: RZ/35/ZN/2013/PLNG. W związku z otrzymaniem przez Polskie LNG S.A., zwaną dalej Zamawiającym, pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), działając zgodnie z Rozdz. XX pkt 1 SIWZ, Zamawiający przekazuje treść pytań bez ujawniania ich źródła i udziela następujących odpowiedzi. Pytanie 1: W rozdziale X, pkt 8 Zamawiający wskazuje dzień r. godz. 12:00 jako termin składania ofert, natomiast w rozdziale XII, pkt 1 Zamawiający wskazuje, ze termin składania ofert upływa w dniu r., godz. 12:00. Termin składania ofert w postępowaniu upływa dnia r. o godz. 12:00. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany SIWZ. Pytanie 2: Załącznik nr 1 opis przedmiotu zam6wienia pkt. 2 j - Finiszer dokumentów - Proszę doprecyzować wymagania: pojemność finiszera, ilość zszywanych dokument6w, wyposażenie w dziurkacz. Zamawiający wymaga by finiszer dokumentów miał pojemności pojemność nie mniej niż 2000 arkuszy ze zszywaczem dokumentów do 50 arkuszy standardowego papieru (80 g/m2) oraz dziurkaczem. Adres Siedziby Polskie LNG S.A. ul. Fińska Świnoujście Biuro w Warszawie ul. Mszczonowska Warszawa tel ; faks Zarząd Spółki Rafał Wardziński Prezes Zarządu; Wojciech Kowalski Wiceprezes Zarządu Wysokość kapitału zakładowego: PLN; Wysokość kapitału wpłaconego: PLN; Konto: Bank Pekao SA Nr ; NIP: ; REGON: ; Numer KRS: ,Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

2 Pytanie 3: pkt. 2t - Proszę podać standard kart magnetycznych, powołują się Państwo na standard kart opisanych w pkt. 2 ppkt. hh a opisu brak. Karty magnetyczne dostarczy Zamawiający. Urządzenie ma obsługiwać karty magnetyczne typu PSC-1 (125 khz Light Proximity Card) zgodne ze standardem - PSC-1: Pyramid Series Proximity. Pytanie 4 Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające prędkość skanowania 41 stron/min? Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. Pytanie 5 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,p. Realizacja funkcji scan to mail wysyłanie spersonalizowanych skanów w formie załącznika do elektronicznego dokumentu pocztowego (e mail) i zapis na dedykowany, spersonalizowany zasób sieciowy w jedno i wielo stronnicowych formatach minimum w jpg, tiff, pdf. Standard JPG jest formatem zapisu jednostronicowym. Czy przez sformułowanie jedno i wielostronnicowych formatach minimum w jpg, tiff, pdf zamawiający miał na myśli wielostronicowe formaty typu tiff, pdf, bez jpg? Zamawiający miał na myśli wielostronicowe formaty minimum w -.jpg,.tiff,.pdf bez formatu.jpg. Pytanie 6 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,q. Wymagana uruchomiona dla skanowania funkcja OCR (Optical Character Recognition). Do jakich formatów plików ma się odbywać skanowanie z funkcją OCR? Czy wystarczającymi formatami wynikowymi skanowania z funkcją OCR będą:.doc,.xls,.pdf (przeszukiwalny)? Zamawiający informuje, że wystarczającymi formatami będą:.doc,.xls,.pdf (przeszukiwalny). Pytanie 7 Strona 2 z 15

3 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,q. Wymagana uruchomiona dla skanowania funkcja OCR (Optical Character Recognition). Jaka, orientacyjna, ilość stron miesięcznie może być skanowana z wykorzystaniem funkcji OCR? Zamawiający informuje, że funkcji OCR będzie podlegało nie więcej niż 200 stron miesięcznie. Pytanie 8 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,v. Możliwości wymuszenia odbioru wydruków (z dowolnego urządzenia w ramach firmowej sieci LAN/WAN) z urządzenia wielofunkcyjnych po wprowadzeniu kodu PIN i karty magnetycznej (tzw. locked print ). Jakiego rodzaju wydruki mają być obsługiwane przez urządzenia i w/w funkcję? Czy poza wydrukami z wspomnianego systemu SAP R/3 wystarczająca będzie obsługa wydruków typu Office z aktualnie wspieranych przez producenta systemów MS Windows? Zamawiający informuje, że oprócz wspomnianego systemu SAP wystarczająca będzie obsługa wydruków z / typu MS Office z aktualnie wspieranych przez producenta systemów MS Windows. Pytanie 9 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,x,y,z. x. Centralizacja zbierania edytowalnych elektronicznych raportów ilości wykonywanych kopi. Możliwości elektronicznego raportowania do dostawcy urządzeń wielofunkcyjnych ilości wykonywanych kopi w danym okresie rozliczeniowym. y. Możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. z. Możliwość uruchomienie elektronicznego systemu raportowania o awariach serwisu oraz o wymaganych przeglądach urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający dopuści możliwość udostępnienia ruchu sieciowego na zewnątrz tzn. do narzędzi Centrum Obsługi Klienta wykonawcy po protokole https (port 443)? Informacje przesyłane do Centrum Obsługi Klienta wykonawcy dotyczą tylko stanu urządzeń (t.j. liczniki, stany materiałów eksploatacyjnych, błędy, zacięcia itd.), bez danych dotyczących nazw plików, loginów użytkowników i treści. Raportowane dane są w każdej chwili dostępne do wglądu przez Zamawiającego. Strona 3 z 15

4 Planowana do uruchomienia komunikacja "na zewnątrz" będzie weryfikowana przez Dział Bezpieczeństwa w PLNG. Dostarczany sprzęt lub infrastruktura dodatkowa (aplikacje / systemy służące do realizacji wymienionej komunikacji) ma mieć możliwość realizacji wymaganych funkcjonalności. Pytanie 10 Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. VIII, 2,x,y,z. x. Centralizacja zbierania edytowalnych elektronicznych raportów ilości wykonywanych kopi. Możliwość elektronicznego raportowania do dostawcy urządzeń wielofunkcyjnych ilości wykonywanych kopi w danym okresie rozliczeniowym. y. Możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. z. Możliwość uruchomienie elektronicznego systemu raportowania o awariach serwisu oraz o wymaganych przeglądach urządzeń wielofunkcyjnych. Jeśli urządzenia mają możliwość komunikacji z narzędziami Centrum Obsługo Klienta wykonawcy poprzez to czy Zamawiający dopuszcza ten typ komunikacji w celu realizacji w/w funkcjonalności? Planowana do uruchomienia komunikacja z Centrum Obsługi Klienta Wykonawcy będzie weryfikowana przez Dział Bezpieczeństwa w PLNG. Dostarczany sprzęt lub infrastruktura dodatkowa (aplikacje / systemy służące do realizacji wymienionej komunikacji) ma mieć możliwość realizacji wymaganych funkcjonalności. Pytanie 11 Czy Zamawiający zapewnia infrastrukturę informatyczną (serwery) w każdej z trzech lokalizacji które są dedykowane pod zamawiane rozwiązanie? Jeśli tak, jakie systemy operacyjne znajdują się na w/w serwerach? Zamawiający zapewni infrastrukturę informatyczną dla każdej lokalizacji. Na serwerach zainstalowane są systemy operacyjne firmy Microsoft (Windows Server 2008 R2). Systemy operacyjne zainstalowane są na środowisku wirtualnym VMware 5.x. Pytanie 12 Jaką przepustowość łączy internetowych Zamawiający przewiduje na wydzielenie do obsługi systemu wydruku między lokalizacjami? Strona 4 z 15

5 Lokalizacje działają w ramach sieci WAN. Przepustowość łączy pomiędzy lokalizacjami jest wystarczająca. Pytanie 13 Czy Zamawiający udostępni po dwie sztuki kart z każdej lokalizacji w celu przeprowadzenia odpowiednich testów weryfikujących dobór czytników? Zamawiający udostępni po dwie sztuki kart w każdej lokalizacji w celu przeprowadzenia testów weryfikujących dobór czytników. Pytanie 14 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa nowych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych o szczegółowych parametrach wraz z materiałami eksploatacyjnymi ( z dostawą papieru ). Proszę o podanie rodzajów papieru ( format, grubość ), który powinien zostać dostarczany w ramach umowy. Zamawiający wymaga dostawy papieru w formacie A3 i A4 o gęstości 80 g/m 2. Pytanie 15 Dotyczy 01_Opis_przedmiotu_zomowienia_urzadzenia_ost, punkt 2 S Czy zamawiający dopuszcza propozycję urządzenia wyposażonego w 4 kasety na papier o pojemności 500 arkuszy każda oraz tacę ręcznego podawania o pojemności 100 arkuszy? Zamawiający nie dopuszcza by urządzenie wyposażone było w cztery kasety na papier o pojemności 500 arkuszy. Zgodnie z zapisami z SIWS jedna z kaset urządzenia ma mieć minimalną pojemość papieru A arkuszy. Pytanie 16 W myśl Par. 5, p. 3 cena kopii ma zawierać papier. Jak ma być rozliczany papier na wydruki dwustronne? Jakie są wymagania jakościowe względem papieru? Czy dostawca ma zapewnić także papier w formacie A3? Czy Klient może określić ilość planowanych wydruków A3 miesięcznie? Jak się ma ten zapis do Par. 5, p. 1 wzoru Umowy, gdzie napisane jest (z wyjątkiem papieru)? Strona 5 z 15

6 Papier na wydruki dwustronne ma być rozliczany jak papier na wydruki jednostronne. Papier ma być dostosowany jakościowo do wymogów dostarczanych urządzeń. Dostawca ma zapewnić papier w formacie A3. Ilość papieru w formacie A3 ma stanowić około 10% ilości papieru w formacie w formacie A4. Celem wykluczenia wątpliwości, Zamawiający modyfikuje 5 ust. 1 wzoru umowy nadając mu brzmienie: W ramach czynszu dzierżawy Wydzierżawiający zobowiązuje się do nabywania i dostarczania na własny koszt w okresie dzierżawy wszelkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania i bieżącej pracy każdego z Urządzeń. Pytanie 17 Skoro Klient zakłada rozliczenie z rzeczywistych wykonanych wydruków czy nie lepiej jest zrezygnować z ryczałtu miesięcznego i rozliczać się z faktycznie wykonanych kopii/wydruków bez naliczania zwrotu? Tym bardziej, że w sytuacji naliczenia kar za niedostępność urządzenia (część maszynowa) nie ma to znacznego wpływu na rzeczywistą ilość wykonanych wydruków/kopii w okresie rozliczeniowym. W takiej sytuacji opłata łączna za maszynę i miesięczny nakład powinna być rozdzielona w celu poprawnego naliczenia ew. kar za część maszynową. Pytanie 18 Czy dobrze rozumiemy zapis wzoru Umowy że koszt napraw w wyniku uszkodzenia z winy użytkownika ma być wliczony w cenę najmu? Jeżeli tak to czy można określić maksymalną wartość takiego uszkodzenia? Co w przypadku kiedy wartość szkody przekroczy wartość uszkodzonego urządzenia? W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, iż dokonuje modyfikacji 4 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: Zobowiązania określone w ust. 2 i ust. 3 nie obejmują uszkodzeń wynikłych - z zawinionej wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa - niewłaściwej eksploatacji Urządzenia przez Dzierżawcę. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim naprawa zostanie wykonana w terminie ustalonym przez Strony, za wynagrodzeniem Wydzierżawiającego ustalonym odrębnie przez Strony, ale z obowiązkiem dostarczenia przez Wydzierżawiającego urządzenia zastępczego na czas naprawy w ramach czynszu dzierżawy, którym mowa w 3. Pytanie 19 Strona 6 z 15

7 Cena kliku zawiera konserwacje. Jednocześnie producent nie wymaga obowiązkowych przeglądów w częstotliwości podanej w specyfikacji. Zawarcie tak dużej ilości przeglądów w cenie spowoduje jej znaczny wzrost na niekorzyść Klienta. Ponadto klient będzie płacić za konserwacje niezależnie od ilości wykonywanych kopii/wydruków. Czy w związku z tym można usunąć wymóg comiesięcznych przeglądów albo ustalić większe przedziały czasowe lub wykonanie konserwacji uzależnić od wykonanych kopii/wydruków? Pytanie 20 Zgodnie z wzorem Umowy dostawca ma na własny koszt pozyskać stany liczników maszyn do rozliczenia. W jaki sposób Klient zamierza udostępnić aktualne odczyty z maszyn do naliczenia opłat za wykonane kopie/wydruki? Czy Klient planuje zdalne udostępnienie systemu w celu sprawdzenia aktualnych stanów liczników na koniec każdego okresu rozliczeniowego? Zamawiający planuje zdalne udostępnienie systemu celem sprawdzenia stanu liczników urządzeń. Pytanie 21 Kto ma wymieniać/instalować tonery w urządzeniach? (Par. 5, p. 2) W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, iż czynności tych dokonywać będzie Dzierżawca, zgodnie z 5 ust. 2 i ust. 3 wzoru umowy. Jednakże celem usprawnienia współpracy, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów 5 ust. 3 wzoru umowy nadając mu brzmienie: 3. W przypadku, gdy dostawa i jeśli ma to zastosowanie wymiana/zainstalowanie materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej następować będzie na żądanie Dzierżawcy zgłoszone zgodnie z ust. 2, to dostawa i wymiana/zainstalowanie materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej nastąpi w terminie 1 dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia. W przypadku braku możliwości dokonania dostawy, wymiany, instalacji materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Wydzierżawiający zobowiązany jest poinformować o tym Dzierżawcę przed upływem tego terminu i zastosowanie znajdują postanowienia ust. 4 poniżej. Niezależnie od powyższego Dzierżawca uprawniony jest do wymiany/zainstalowania materiału eksploatacyjnego toneru do Urządzenia w każdym czasie, co w żadnym zakresie nie powoduje ograniczenia praw Dzierżawcy lub obowiązków Wydzierżawiającego. a w konsekwencji powyższej modyfikacji, Zamawiający dokonuje zmiany 5 ust. 5 wzoru umowy nadając mu brzmienie: Strona 7 z 15

8 Wydzierżawiający zobowiązuje się, iż wszelkie materiały eksploatacyjne lub części zamienne, o których mowa w niniejszym paragrafie będą zgodne ze wszelkimi wymaganiami producenta danego Urządzenia zgodnie z instrukcjami obsługi/użytkowania danego Urządzenia lub jakimikolwiek innymi dokumentami lub publikacjami wskazującymi/określającymi rodzaj/parametry/wymogi/funkcjonalności itp. materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych dla danego Urządzenia. W związku z powyższym Dzierżawca zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia Urządzenia wskutek zastosowania przez Wydzierżawiającego danego materiału eksploatacyjnego lub części zamiennej. Dzierżawca wymaga, aby Wydzierżawiający w każdym czasie zapewnił (w szczególności poprzez przechowywanie w miejscu lokalizacji danego Urządzenia) i co najmniej 3 komplety tonerów dla każdego Urządzenia w każdej lokalizacji oraz 20 ryz papieru dla każdego Urządzenia. Pytanie 22 Na jakiej podstawie Klient będzie wymagać wymiany części zamiennych w urządzeniach? (Par. 5, p. 3) W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, iż żądanie Zamawiającego dostawy i jeśli będzie to miało zastosowanie wymiany/zainstalowania materiału eksploatacyjnego lub części zmiennej następować będzie w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych przypadków braku takiego materiału lub jego nieprawidłowego funkcjonowania, a w odniesieniu do części zamiennych przypadków, w których Zamawiający w ramach normalnego korzystania z urządzenia jest w stanie zaobserwować nieprawidłowe funkcjonowanie/brak funkcjonowania części zamiennej. Pytanie 23 Dotyczy pkt. 2.s. pojemność kasety na papier A4. Czy dopuszczalne jest zaoferowanie podajnika papieru składającego się z dwóch kaset o pojemności 500 arkuszy A4 każda co w sumie daje wymaganą pojemność 1000 arkuszy. Urządzenie jest wyposażone w system automatycznego przełączania kaset w przypadku wyczerpania zapasu papieru w jednej z nich dzięki czemu nie występuje zagrożenie zatrzymania cyklu drukowania. Zgodnie z zapisami z SIWS jedna z kaset urządzenia ma mieć minimalną pojemość papieru A arkuszy. Pytanie 24 Dotyczy finiszera dla urządzenia typu CF. Strona 8 z 15

9 Prosimy o określenie minimalnych wymagań odnośnie oczekiwanych parametrów finiszera co naszym zdaniem zapewni lepszą porównywalność ofert. Proponujemy określenie pojemności tacy odbiorczej na minimum 1000 arkuszy (korelacja z oczekiwaną pojemnością kaset na papier) oraz zszywacza na min. 50 arkuszy standardowego papieru (80 g/m2). Proponujemy także dodanie wymogu opcjonalnej możliwości instalacji dziurkacza. Zamawiający wymaga by finiszer dokumentów miał pojemności pojemność nie mniej niż 2000 arkuszy z zszywaczem dokumentów do 50 arkuszy standardowego papieru (80 g/m2) oraz dziurkaczem. Pytanie 25 Pkt. 2 ppkt.w zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby system pozwalał na rejestrowanie ilości wykonanych kopii/wydruków wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. Czy Zamawiający w ramach systemu raportowania oczekuje również, że raporty będą generowanie automatycznie z podziałem na użytkowników, działy, departamenty, projekty, również z możliwością generowania raportów historycznych w formie tabelarycznej jak i w formie wykresów? Pytanie 26 Pkt. 2 ppkt.x zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga centralizacji zbierania edytowanych elektronicznych raportów ilości wykonanych kopii. Czy Zamawiający oczekuje, aby raporty były generowane i dystrybuowane automatycznie do wskazanych w systemie osób ustawienia konfigurowane przez administratora? Pytanie 27 Pkt. 2 ppkt.x zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga centralizacji zbierania edytowanych elektronicznych raportów ilości wykonanych kopii. Czy Zamawiający oczekuje, aby system pozwalał na nadawanie uprawnień przez administratora do systemu raportowania? Na przykład wskazany pracownik administracji może wygenerować tylko określone raporty udostępnione przez administratora. Strona 9 z 15

10 Pytanie 28 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje, aby funkcja realizowania automatycznego procesu zamawiania tonerów, zestawów przeglądowych, części była realizowana bezpośrednio w oferowanym systemie. Pytanie 29 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający oczekuje, aby system automatycznych zamówień dawał możliwość również zamawiania usług takich jak przeglądy, konserwacje? Realizacja wspomnianych procesów w znacznym stopniu może poprawić poziom obsługi infrastruktury przez pracowników Zamawiającego jak i Dostawcy. Pytanie 30 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający oczekuje również, aby system automatycznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych i usług pozwalał na kontrolowanie stanu magazynku dostarczonych do Zamawiającego tonerów i generował zamówienie w przypadku konieczności jego uzupełnienia? Pytanie 31 Czy Zamawiający oczekuje, aby interfejs webowy użytkownika, administratora oraz terminal urządzenia były w języku polskim? Zamawiający wymaga by webowy interfejs użytkownika, administratora oraz terminal urządzenia był dostępny również w języku polskim. Strona 10 z 15

11 Pytanie 32 Pkt. 2 ppkt. Y zgodnie z zapisem Zamawiający wymaga, aby była możliwość uruchomienia funkcjonalności zdalnego raportowania i elektronicznego zamawiania materiałów eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych. Czy Zamawiający oczekuje, aby system pozwalał również na możliwość aktywacji w systemie kontraktu z Dostawcą, w którym zawarte będą wszystkie dane dotyczące jego realizacji, data ważności, przedmiot kontraktu, warunki świadczenia usług, czasy reakcji, itp.? Takie rozwiązanie w znacznym stopniu pozwala na zautomatyzowanie procesu obsługi środowiska przetwarzania dokumentu. Pytanie 33 Czy Zamawiający wymaga, aby system posiadał sposób licencjonowania na urządzenia, a nie na użytkowników? Z naszego doświadczenia licencjonowanie na urządzenia jest dużo wygodniejsze gdyż nie ogranicza liczby pracowników, którzy mogą być użytkownikami systemu? Zamawiający nie określił ilości użytkowników obsługujących urządzenia. Funkcjonalność dostarczonych urządzeń ma spełniać warunki zapisane w SIWZ. Pytanie 34 Czy zamawiający wymaga, aby system pozwalał na elastyczne przydzielanie licencji do poszczególnej(nych) lokalizacji w danej chwili pod względem ilości urządzeń używanych w danym czasie? Z naszego doświadczenia wynika, że Ilość licencji nie powinna być na sztywno przypisana do poszczególnej(nych) lokalizacji, lecz powinna być swobodnie delegowana w zależności od posiadanych w danej chwili urządzeń w danej lokalizacji. Pytanie 35 Czy zamawiający wymaga, aby system był zintegrowany z urządzeniami poprzez panel dotykowy urządzenia bez konieczności zastosowania dodatkowych komponentów? Strona 11 z 15

12 Pytanie 36 Czy zamawiający oczekuje, aby system pozwalał na szybkie wysłanie zeskanowanego dokumentu bez potrzeby wyboru adresata z książki adresowej? Użytkownik po zautoryzowaniu się na urządzeniu jest rozpoznany jako domyślny adresat pracy w zależności od konfiguracji systemu zadana praca może być wysłana na adres lub folder użytkownika? Pytanie 37 Czy Zamawiający oczekuje, aby system logów prezentujący procesy realizowane w systemie był narzędziem wbudowanym w system i odświeżanym w czasie rzeczywistym? Pytanie 38 Czy Zamawiający oczekuje, aby system powalał na określenie limitu dla użytkownika, a w przypadku zbliżenia się do limitu poinformowania użytkownika w postaci mail a o tym fakcie oraz czy Zamawiający oczekuje, aby użytkownik poprzez interfejs webowy miał wgląd w wielkość limitu, limitowane funkcje oraz stopień jego wykorzystania? Pytanie 39 Czy Zamawiający oczekuje również, aby system posiadał funkcje wprowadzania poziomu pokrycia stron (zaczernienia) w ustawieniach cennika, co pozwala na szczegółowe raportowanie zużycia tonerów i intensywności zadrukowania? Pytanie 39 Pkt. 2 ppkt. Q zgodnie z zapisem Zamawiający oczekuje, aby dostarczone rozwiązanie również realizowało funkcje OCR. Czy zamawiający oczekuje, aby system OCR pozwalał na przetworzenie dokumentów do wersji edytowalnej np. RTF lub formatów MS Office Word, Excel itd.? Strona 12 z 15

13 Zamawiający informuje, że wystarczającymi formatami będą:.doc,.xls,.pdf (przeszukiwalny). Pytanie 40 Pkt. 2 ppkt. Q zgodnie z zapisem Zamawiający oczekuje, aby dostarczone rozwiązanie również realizowało funkcje OCR. Czy Zamawiający oczekuje, aby system OCR był obsługiwany poprzez terminal systemu kontroli zintegrowany z panelem dotykowym urządzenia i nie wymagał ponownej autoryzacji lub identyfikacji użytkownika, aby dostarczyć z-ocr-owany dokument automatycznie do uwierzytelnionego na urządzeniu użytkownika? Takie rozwiązanie zdecydowanie uprości i przyspieszy proces OCR-owania i automatycznej dystrybucji przetworzonego dokumentu do właściciel tego zadania. Pytanie 41 W nawiązaniu do ogłoszenia przetargu na dzierżawę ośmiu urządzeń wielofunkcyjnych zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia RZ/35/ZN/2013/PLNG, załącznik nr 1, Szczegółowy opis zamówienia, cytowanych poniżej : u. Możliwość przypisania / zablokowania kodu PIN i karty magnetycznej użytkownikowi w dowolnym momencie i w każdej lokalizacji w ramach firmowej sieci LAN / WAN. v. Możliwość wymuszenia odbioru wydruków (z dowolnego urządzenia w ramach firmowej sieci LAN/WAN) z urządzeń wielofunkcyjnych po wprowadzeniu kodu PIN i karty magnetycznej (tzw. locked print ). w. Możliwość logowania (rejestrowania) ilości wykonywanych kopii/wydruków wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. z. Możliwość uruchomienie elektronicznego systemu raportowania o awariach serwisu oraz o wymaganych przeglądach urządzeń wielofunkcyjnych. aa. Możliwość logowania (zapisywania w udostępnionej bazie danych) następujących informacji o realizowanych wydrukach: i. Nazwa drukowanego dokumentu. ii. Data i czas wykonywanego wydruku. iii. Login osoby wykonującej wydruk. iv. Ilość stron drukowanych. Pytania: Strona 13 z 15

14 1. Czy zamawiający żąda aby urządzenia zostały dostarczone wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem tak, aby mogły realizować wyżej wymienione funkcje od momentu dostawy? 2. Czy zamawiający zapewni lub udostępni infrastrukturę informatyczną, a w szczególności serwery w celu zainstalowania niezbędnego oprogramowania, które ma realizować wyżej wymienione funkcje? 1. Zamawiający wymaga aby urządzenia mogły realizować funkcje wymieniowe w SIWZ od momentu ich uruchomienia / dostawy. 2. Zamawiający udostępni serwery do instalacji oprogramowania mającego realizować funkcje zgodne z SIWS. Pytanie 42 W SIWZ punkt XII. 1 termin składania ofert został określony na , natomiast w punkcie X.8 termin składania został określony na W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie który z podanych terminów jest prawidłowy. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert upływa dnia r o g i na tę okoliczność dokonał już modyfikacji SIWZ. Pytanie 43 W szczeg6lowym opisie zamówienia (Zal.1 do SIWZ) punkt VIII.2.v została opisana funkcjonalność wymuszenia odbioru wydruków z dowolnego urządzenia. Daje ona użytkownikowi, możliwość odebrania wydruku z jakiegokolwiek urządzenia (dostarczanego w ramach umowy), wymaga natomiast fizycznej jego obecności przy danym urządzeniu. Ponieważ zamawiający przewiduje 3 różne lokalizacje, prosimy o wyjaśnienie czy powyższa funkcjonalność ma być uruchomiona w ramach danej lokalizacji (Fińska, Ku Morzu i Mszczonowska - poszczególne sieci LAN), czy ma funkcjonować również pomiędzy nimi (WAN)? Wymieniona funkcjonalność ma być uruchomiona w ramach danej, wymienionej lokalizacji oraz ma funkcjonować również poprzez sieć WAN (pomiędzy wymienionymi lokalizacjami). Pytanie 44 W szczegółowym opisie zamówienia (Zal.1 do SIWZ) punkt VIII.2.v - odnosicie się Państwo do opcji umożliwiającej zwolnienie pliku do wydruku po wcześniejszym podaniu hasła tzw. "locked print". Czy Strona 14 z 15

15 funkcjonalność ta ma być realizowana w ramach lokalnych lokalizacji (Fińska, Ku Morzu i Mszczonowska - poszczególne sieci LAN), czy ma funkcjonować również pomiędzy nimi (WAN)? Wymieniona funkcjonalność ma być uruchomiona w ramach danej, wymienionej lokalizacji oraz ma funkcjonować również poprzez sieć WAN (pomiędzy wymienionymi lokalizacjami). Pytanie 45 W szczegółowym opisie zamówienia (Zal.1 do SIWZ) punkt VIII.2.x - opisany jest sposób zbierania informacji o ilości wykonywanych kopii. W związku z takim opisem prosimy o uszczegółowienie: a. Czy zamawiający przewiduje jeden centralny print serwer na którym będą zbierane wszystkie informacje dotyczące ilości kopii / wydruków wykonywanych przez poszczególnych użytkowników? b. Czy w momencie instalacji wszystkie 8 urządzeń będzie podłączone w ramach jednej sieci WAN? a. Dla trzech lokalizacji przewidziane są dwa print serwery. Jedna z lokalizacji znajduje się w sieci LAN. b. Wszystkie osiem urządzeń będzie podłączone w ramach jednej sieci WAN. Strona 15 z 15

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź

Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2. Odpowiedź Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52, nr tel. (42) 677-84-08, fax (42) 677-84-53 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź I - wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 13.03.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo