SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE II ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA NR SPRAWY: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej: ustawą.

2 Informacje wstępne Numer i tytuł postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: oraz tytułem: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE II ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni powoływać się na ten znak i tytuł. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi : - podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, - integralną część umowy na realizowanie dostawy objętej zamówieniem. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały i załączniki: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawcy Dział od 1 do 18 Rozdział II - Wzory umów Rozdział III - Formularz oferty Rozdział IV - Oświadczenia Wykaz załączników: 1) ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZE CENOWE 2) ZAŁĄCZNIK NR 2 OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (pakiety 1-5) 3) ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE ART. 22 ust. 1 ustawy Pzp 4) ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE ART. 24 ust. 1 ustawy Pzp 5) ZAŁĄCZNIK NR 5 OŚWIADCZENIE ART. 26 UST. 2d 6) ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW 7) ZAŁĄCZNIK NR 7 WYKAZ OSÓB 8) ZAŁĄCZNIK NR 8 WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ POWIERZONE PODWYKONAWCOM Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia. Adres strony internetowej Zamawiającego ( Adres poczty Zamawiającego 2

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 1. Nazwa i adres Zamawiającego Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu; Wrocław, ul. Borowska 213, tel , zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Zamówienie jest częścią projektu pn.,,dolnośląskie e-zdrowie etap 2 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPDS /12-00 z dnia 14 maja 2013 r. Zamówienie obejmuje DOSTAWĘ SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE II ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA Wspólny słownik zamówień (CPV): STACJE ROBOCZE SPRZĘT PERYFERYJNY DRUKARKI LASEROWE URZĄDZENIA SIECIOWE SERWERY PAKIETY OPROGRAMOWANIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE PAKIETY OPROGRAMOWANIA DLA BAZ DANYCH USŁUGI DOSTAWY OPROGRAMOWANIA USŁUGI KONFIGURACJI OPROGRAMOWANIA 3.2 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3.3 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.6 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3.7 Zamawiający nie zastrzega powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom. 3.8 Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3.9 Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych przepisem art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 903 ze zm.) dalej zwanej ustawą Pzp. 3

4 3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na całość zamówienia lub na poszczególne zadania. Ilość zadań 5 PAKIETÓW PAKIET NR 1 Dostawa stacji roboczych (z systemem operacyjnym i antywirusowym), terminali sieciowych oraz drukarek PAKIET NR 2 Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania serwerowego oraz rozbudowa serwerowni PAKIET NR 3 Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem w obszarze Przychodni, Laboratorium analitycznego i Patomorfologii PAKIET NR 4 Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem w obszarze Elektronicznego Obiegu Dokumentów PAKIET NR 5 Dostawa licencji Open systemu KS-Medis. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ. 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 4.1 Termin realizacji zamówienia: Pakiet nr 1, 2 do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do r. Pakiet nr 3 wg harmonogramu: Lp. Przedmiot Termin wykonania 1 Dostawa wszystkich licencji W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Instalacja, konfiguracja i instruktaż 2 użytkowników W terminie nie późniejszym niż do r 3 4 Wymiana Systemu firmy Kamsoft wspierającego pracę Rejestracji Przychodni i Rozliczeń z NFZ. Wymiana Systemu firmy Kamsoft wspierającego ewidencję danych medycznych i finansowych u Zamawiającego Uruchomienie Rejestracji oraz Statystyki i Rozliczeń z NFZ wraz z migracją danych niezbędnych do niezakłóconej pracy w terminie nie później niż do r. W przypadku migracji danych ze szczególnym uwzględnieniem należy objąć migrację : - danych statystycznych i rozliczeniowych z NFZ zgromadzonych w systemie w taki sposób aby zachować pełną kontynuację rozliczeń i umożliwienie wykonywania korekt do 5 lat wstecz. - grafików przyjęć pacjentów - proces migracji musi zakładać możliwość prawidłowego rozliczenia usług medycznych z NFZ za rok 2014 do dnia Podana data graniczna wynika z zawartych przez Zamawiającego umów z NFZ Uruchomienie ruchu chorych, apteki, statystyki wraz z migracją danych niezbędnych do niezakłóconej pracy w terminie nie później niż do r. W przypadku migracji danych ze szczególnym uwzględnieniem należy objąć migrację : - danych medycznych zgromadzonych w systemie - danych rozliczeniowych z NFZ zgromadzonych w systemie w taki sposób aby zachować pełną kontynuację rozliczeń i umożliwienie wykonywania korekt do 5 lat wstecz. - danych finansowo-księgowych 4

5 - danych kadrowo-płacowych - grafików pracy - stanów magazynowych - proces migracji musi zakładać możliwość prawidłowego rozliczenia usług medycznych z NFZ za rok 2014 do dnia Podana data graniczna wynika z zawartych przez Zamawiającego umów z NFZ Pakiet nr 4 wg harmonogramu: Lp. Przedmiot Termin wykonania 1 Dostawa wszystkich licencji W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Instalacja, konfiguracja i instruktaż 2 użytkowników W terminie nie później niż do r Pakiet nr 5 wg harmonogramu: Lp. Przedmiot Termin wykonania 1 Dostawa wszystkich licencji W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Instalacja, konfiguracja i instruktaż 2 użytkowników W terminie nie późniejszym niż do r Zamawiający zastrzega sobie prawo aneksowania terminu realizacji umowy, po uzyskaniu zgody organu finansującego. 4.2 Miejsce realizacji zamówienia: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213, Wrocław. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sytuacji ekonomicznej i finansowej 5.2 Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Oznacza to, że wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowanie zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z podmiotów trzecich, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania. 5

6 5.3 Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: W zakresie warunku wskazanego w punkcie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W zakresie warunku wskazanego w punkcie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż posiadają wiedzę i doświadczenie Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie: Pakiet nr 1 - jedna dostawa na min tyś zł tożsama z przedmiotem zamówienia Pakiet nr 2 - co najmniej dwie dostawy o wartości min ,00 zł każda, tożsame z przedmiotem zamówienia Pakiet nr 3 - co najmniej dwie dostawy w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia spełniające łącznie następujące kryteria: dostawa oprogramowania dla jednostki ochrony zdrowia wspierającego ewidencję danych medycznych (w tym min. obsługi poradni oraz laboratorium), dostawa licencji dla min. 50 użytkowników. Pakiet nr 4 - co najmniej dwie dostawy w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia spełniające łącznie następujące kryteria: dostawa oprogramowania typu Elektroniczny Obieg Dokumentów, dostawa licencji dla co najmniej 100 użytkowników. Pakiet nr 5 - co najmniej dwie dostawy w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia spełniające łącznie następujące kryteria: dostawa oprogramowania dla jednostki ochrony zdrowia wspierającego ewidencję danych medycznych (w tym min. obsługi poradni oraz laboratorium), dostawa licencji dla 50 użytkowników W zakresie warunku wskazanego w punkcie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Pakiet nr 2 : a) Co najmniej 1 osoba w roli kierownika projektu, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami z min. 5 letnim doświadczeniem w realizacji projektu dostawy i uruchomienia infrastruktury serwerowej b) Co najmniej 1 osoba w roli inżyniera systemowego, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu sprzętu serwerowego z min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów w obszarze systemów serwerowych oraz macierzy dyskowych c) Co najmniej 1 osoba w roli inżyniera sieci komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów sieci komputerowych z min. 3 letnim doświadczeniem d) Co najmniej 1 osoba w roli inżyniera, posiadająca wiedzę i umiejętności z min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie realizacji projektów wyposażenia pomieszczeń teletechnicznych 6

7 Pakiet nr 3: a) przynajmniej 1 osoba pełniąca rolę kierownika projektu spełniająca następujące wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, b) przynajmniej 2 osoby posiadające właściwe kwalifikacje i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalowania i konfigurowania oraz szkolenia użytkowników systemów typu: Przychodnia, Patomorfologia oraz Laboratorium. c) przynajmniej 1 osoba posiadającą wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie konfiguracji i administrowania relacyjnymi bazami danych, d) przynajmniej 1 osoba posiadającą wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie administrowania serwerami,. Pakiet nr 4 : a) przynajmniej 1 osoba pełniącą rolę kierownika projektu spełniającą następujące wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, b) przynajmniej 1 osoba posiadającą właściwe kwalifikacje i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalowania i konfigurowania oraz szkolenia użytkowników systemów typu Elektroniczny Obieg Dokumentów, c) przynajmniej 1 osoba posiadającą wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie administrowania serwerami, Pakiet nr 5: a) przynajmniej 1 osoba pełniąca rolę kierownika projektu spełniającą następujące wymagania: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne oraz posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, b) przynajmniej 2 osoby posiadające właściwe kwalifikacje i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie instalowania i konfigurowania oraz szkolenia użytkowników systemów typu: Przychodnia, Patomorfologia oraz Laboratorium. c) przynajmniej 1 osoba posiadająca wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie konfiguracji i administrowania relacyjnymi bazami danych, d) przynajmniej 1 osoba posiadającą wiedzę i co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie administrowania serwerami, W zakresie warunku wskazanego w punkcie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, iż spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna posiadanie przez danego wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na całość wartości składanej oferty (brutto) lecz nie mniejszej niż zł Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedłoży zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 7

8 podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Pzp podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy W celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których mowa w pkt Ocena spełniania warunków wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 6 SIWZ. Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie dokonany na zasadzie: spełnia/ nie spełnia. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru - ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane zgodnie z pkt ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ i dowody, potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z pkt ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku. 8

9 6.2.2 Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp lub oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp wg wzoru ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. - należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6.3 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 6.4 Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały 9

10 udział w realizacji zamówienia, wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, wymienione w pkt Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2 1) pkt , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) pkt , składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5 1)a, c oraz 6.5 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5 1) b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.7 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymóg określony w pkt 6.6 stosuje się odpowiednio - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwróci się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.9 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10

11 7. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 7.1 Dla wszystkich pakietów szczegółowe opisy oferowanych urządzeń i oprogramowania takie jak karty produktów, dokumentacje techniczne, specyfikacje - dopuszczalna forma: pliki komputerowe na nośniku (np. CD-ROM), w formacie PDF. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pełnej instrukcji obsługi sprzętu oraz oprogramowania w języku polskim oraz dokumentacji technicznej w języku polskim lub angielskim. Opisy te powinny dać możliwość zamawiającemu weryfikacji wymagań postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 7.2 Dla Pakietu nr 1: Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze (i terminale) produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze (i terminale) produkowane są zgodnie z normą ISO (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty. Deklaracja zgodności CE dla stacji roboczych (i terminali). Dokument należy załączyć do oferty. Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze spełniają kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (według wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt Dokument z grudnia 2006), jak również zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Dokument należy załączyć do oferty. Deklaracja poświadczająca głośność oferowanej jednostki centralnej komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO-9296 w pozycji operatora oraz położeniem komputera na biurku w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 30 db. Deklaracja musi zawierać globalne wyniki testów, nie może być lokalnym oświadczeniem producenta spełnienia w/w kryteriów. Dokument należy załączyć do oferty. 7.3 Dla Pakietu nr 2: Oświadczenie producenta, że elementy, z których są zbudowane oferowane rozwiązania są jego produktami lub są przez niego certyfikowane. Oświadczenie producenta, że całość dostarczonego sprzętu jest fabrycznie nowa, nieużywana w innych projektach, pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski w umożliwiający w szczególności realizację postanowień gwarancyjnych. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 11

12 7.1 Wykaz pozostałych dokumentów, jakie wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach: Wypełniony FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM Załącznik nr 1 do SIWZ - należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III do SIWZ Dowód wniesienia wadium. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem - należy dołączyć do oferty kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej potwierdzenie przelewu. Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierza podwykonawcom wykonawca dołączy w formie oryginału wg załączonego wzoru ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.1 siwz. 8.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 8.5 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 8.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II Nr 70, 00-75 Warszawa Fax. + 48 (22) 38 54 http://www.arimr.gov.pl numer referencyjny sprawy: DZP 260 3/202 Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo