Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku"

Transkrypt

1 Jednostkowy Raport Roczny MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r.

2 Spis treści 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy MGM Systems S.A Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółki za rok Sprawozdanie finansowe za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok Opinia i raport biegłego rewidenta Oświadczenia Zarządu Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Dane teleadresowe str. 2

3 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy MGM Systems S.A. Szanowni Państwo, Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Mamy zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy raport roczny MGM Systems S.A. za rok obrotowy MGM Systems S.A. w 2014 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,30 zł uzyskując zysk netto w wysokości ,92 zł. Spadek zysku netto w stosunku do 2013 roku wyniósł ,03 zł (25,57%), natomiast przychody wzrosły o ,89 zł (21,22%). Spadek zysku netto jest konsekwencją zwiększonych wydatków na projekt realizowany z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych. W wyniku wrożenia wyników prac badawczych realizowanego projektu do działalności MGM Systems S.A. Spółka będzie w stanie osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku usług informatycznych poprzez dostęp do innowacyjnych metod modelowania, analizy i optymalizacji systemów informacyjnych i informatycznych, w tym wykorzystujących nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne, co w dłuższym terminie powinno wpłynąć na poprawę wyników finasnowych. Działalność operacyjna prowadzona jest w sposób zrównoważony, uzyskując przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. W 2014 r. MGM Systems S.A. rozpoczęła pracę nad projektem 6.1 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, umowa na dofinansowanie projektu została zawarta z PARP we wrześniu 2014 r. Dofinansowanie opiewa na kwotę zł, całkowita wartość projektu wynosi zł. Celem projektu jest rozpoczęcie przez Spółkę eksportu na rynki zagraniczne w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej, umocnienia pozycji rynkowej, osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz wykorzystania potencjału zasobów ludzkich i rzeczowych Spółki. Istoną przesłanką jest dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez wejście Spółki na rynki zagraniczne. Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową www3.mgmsystems.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o MGM Systems S.A. Z wyrazami szacunku, Marek Godlewski Andrzej Matuła Grzegorz Sawicki Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu str. 3

4 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Spółki za rok Poniżej prezentowane są wybrane dane finansowe MGM Systems S.A. za rok 2014, wraz z danymi porównywalnymi za rok Dane pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego, będącego częścią niniejszego raportu. WYBRANE DANE FINANSOWE PLN EURO Przychody netto ze sprzedaży Amortyzacja Zysk na sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktywa razem Kapitał własny Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Zastosowane kursy euro: rachunek wyników i przepływów 4,1893 4,2110 bilans 4,2623 4,1472 str. 4

5 3. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego MGM SYSTEMS SA Za okres od do MGM Systems SA jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada poniższe numery identyfikacyjne: - NIP: REGON: Podstawowy rodzaj działalności Spółki to Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Spółka zapewnia pełną kontrolę nad wykonywanymi działaniami, związanymi z wdrażaniem i opieką nad oferowanymi rozwiązaniami. Należą do nich: Call Center i Help Desk- obsługa zgłoszeń serwisowych, gromadzenie bazy wiedzy o problemach, monitorowanie stanu zgłoszenia, rejestrowanie czasu reakcji i usunięcia awarii, zarządzanie i nadzór nad zasobami systemów przy użyciu dedykowanej aplikacji wdrażanej i konfigurowanej zgodnie z potrzebami klienta. Monitorowanie parametrów praca w trybie 24 7, dedykowani inżynierowie, informacja o alarmach (poprzez mail, SMS), logowanie zdarzeń, Interfejs dla klienta do kontroli pracy, raportowanie. Wszelkie działania prowadzone w ramach świadczonej opieki systemowej wykonywane są przez Spółkę zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL. 2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony, Spółka MGM Systems SA została utworzona na czas nieograniczony. 3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym, Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 4) wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, W skład Spółki nie wchodzą jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. MGM Systems SA posiada udziały w Teletechnika Sp. z o.o. podlega konsolidacji zgodnie z art.60 Dz.U t.j. - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości str. 5

6 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności, Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez naszą Spółkę działalności. 6) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów), W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką. 7) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień r. są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. MGM Systems SA sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Spółka jest jednostką zobowiązaną do badania sprawozdania finansowego, sporządza, zatem rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że: 1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Środki trwałe w zależności od decyzji Zarządu amortyzuje się metodą liniową bądź degresywną. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł nie ujmuje w ewidencji środków trwałych i zalicza się do kosztów materiałów. Każdy środek trwały jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. 3. Akcje i udziały oraz inwestycje w nieruchomościach wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości przez nie. 4. Materiały i towary w magazynie wycenione zostały według cen zakupu nie wyższych od ich cen sprzedaży netto. 5. Produkty i usługi niezakończone wycenia się w wysokości kosztu wytworzenia. Do kosztów wytworzenia produktów nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży produktów i usług. 6. Należności wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, w wielkościach wynikających z faktur sprzedaży z uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. 7. Zobowiązania wycenione zostały w kwotach wymagających zapłaty, wynikających z faktur zakupu. 8. Środki pieniężne i kapitały wycenione zostały według wartości nominalnej. str. 6

7 9. Spółka nie utworzyła rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, ani inne świadczenia pracownicze. 10. Spółka nie wykazała aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jak również rezerwy na odroczony podatek, gdyż nie wystąpiły istotne różnice przejściowe pomiędzy wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. 11. Operacje sprzedaży lub kupna walut na dzień przeprowadzenia operacji wyceniane były po kursie średnim NBP poprzedzającym dzień dokonania transakcji. Operacje zapłaty należności i zobowiązań wyceniane były po kursie średnim NBP. str. 7

8 Wyszczególnienie BILANS na dzień: Noty r. Stan w zł na koniec roku obrotow.: AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,50 I. Wartości niematerialne i prawne I.1, , ,29 1) Koszty zakończonych prac rozwojowych - - 2) Wartość firmy 3 003, ,29 3) Prawa autorskie , ,00 4). 5) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych - - II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,21 1. Środki trwałe w użytkowaniu I.1, , ,42 a) grunty w tym - prawo wieczystego użytkowania I.1.b,f - - b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - c) urządzenia techniczne i maszyny , ,03 d) środki transportu , ,39 e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie I.1.c , ,79 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe I.2,8 0,00 0,00 1. od jednostek powiązanych od jednostek pozostałych - - IV. Inwestycje długoterminowe I.3, ,00 0,00 1) Nieruchomości I.3.a 0,00 0,00 2) Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3) Długoterminowe aktywa finansowe I.3.b,c ,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych: ,00 0,00 - udziały lub akcje , inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach: 0,00 0,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe aktywa finansowe - - 4) Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego I ) Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe - - str. 8

9 B. AKTYWA OBROTOWE , ,33 I. Zapasy I.5, , ,57 1. Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary , ,57 5. Zaliczki na dostawy - - II. Należności krótkoterminowe I.6, , ,01 1. Należności od jednostek powiązanych ,41 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: ,41 0,00 - do 12 miesięcy , powyżej 12 miesięcy - - b) inne 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek , ,01 a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: , ,70 - do 12 miesięcy , ,70 - powyżej 12 miesięcy - - b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. oraz innych świadczeń 0,00 0,00 c) należności wewnątrzzakładowe 0,00 0,00 d) inne , ,31 e) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,20 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe I.7, , ,20 a) w jednostkach powiązanych , ,00 - udziały lub akcje ,00 - inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - b) w pozostałych jednostkach , ,00 - udziały lub akcje inne papiery wartościowe udzielone pożyczki , ,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe ,00 - c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,20 - środki pieniężne na rachunkach bankowych , ,17 - środki pieniężne w kasie , ,03 - inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe I , ,55 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne 9 641, ,55 2. Pozostałe ,66 0,00 AKTYWA RAZEM: , ,83 str. 9

10 Stan w zł na koniec roku obrotow.: Noty Wyszczególnienie PASYWA A. KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE I.10, , ,77 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wkłady na kapitał (fundusz) podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 III. Udziały / akcje własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,82 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata - ze znakiem minus "-") netto z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Wynik finansowy netto (strata - ze znakiem minus "-") za rok obrotowy , ,95 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,06 I. Rezerwy na zobowiązania I.13 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego I.13a Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe krótkoterminowe - - II. Zobowiązania długoterminowe I.14 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki - - b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych - - c) inne zobowiązania finansowe - - d) inne - - III. Zobowiązania krótkoterminowe I , ,26 1. Wobec jednostek powiązanych , ,16 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,16 - do 12 miesięcy , ,16 - powyżej 12 miesięcy - - b) inne 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek , ,10 a) kredyty i pożyczki , ,98 b) z tytułu emisji dlużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe-wekslowe 0,00 0,00 d) zobowiązania z tyt. dostaw mediów 0,00 0,00 e) pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,48 - do 12 miesięcy , ,48 - powyżej 12 mieięcy - - f) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 g) zobowiązania wekslowe ,61 0,00 h) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , ,64 i) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 j) zobowiązania wewnątrzzakładowe 0,00 0,00 k) inne 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne I.16 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe I , ,80 1) Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 2a) Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe 0,00 0,00 2b) Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe , ,80 w tym - rozliczenia międzyokresowe przychodów - - PASYWA RAZEM: , ,83 str. 10

11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) za okres Wyszczególnienie 1 Kwota w zł za rok: Nota A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi II , ,41 w tym - od jednostek powiązanych - - I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i II , ,38 a) sprzedaż usług , ,38 b) c) II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna II.3 0,00 0,00 III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,03 B. Koszty działalności operacyjnej , ,68 I. Amortyzacja , ,96 II. Zużycie materiałów i energii , ,56 III. Usługi obce , ,69 IV. Podatki i opłaty: 3 369, ,35 - w tym: podatek akcyzowy - - V. Wynagrodzenia , ,30 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , ,28 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , ,68 x. Razem koszty rodzajowe, w tym - dotyczące: , ,82 - obciążenia przez jednostki powiązane - - VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,86 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , ,73 D. Pozostałe przychody operacyjne II , ,89 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Dotacje (w tym - rozliczane w czasie) , ,27 III. Inne przychody operacyjne , ,62 E. Pozostałe koszty operacyjne II , ,42 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II. Amortyzacja finansowana dotacjami rozliczanymi w czasie 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne koszty operacyjne , ,42 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,20 G. Przychody finansowe II , ,68 I. Dywidendy i udziały w zyskach: 0,00 0,00 - w tym: od jednostek powiązanych - - II. Odsetki: 0,00 0,00 - w tym: od jednostek powiązanych - - III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V. Inne , ,68 H. Koszty finansowe II , ,93 I. Odsetki: , ,61 - w tym: dla jednostek powiązanych - - II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne , ,32 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) , ,95 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) II.10 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - K. Wynik brutto (I+/-J) , ,95 L. Podatek dochodowy II , ,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 N. Wynik netto (K-L-M) , ,95 str. 11

12 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM za okres Wyszczególnienie 1 Kwota na koniec roku gru-14 gru I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) ,77 0,00 - korekty błędów podstawowych ,36 - I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach ,41 0,00 1. Kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu , , Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: 0,00 0,00 - ustanowienia nowych udziałów / emisji akcji Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: 0,00 0,00 - umorzenia udziałów / akcji Kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu , ,00 2. Należne (nie wniesione) wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał (fundusz) podst.- z tyt.: Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - na koniec okresu 0,00 0,00 3. Udziały / akcje własne - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie - z tytułu Zmniejszenie - z tytułu Udziały / akcje własne - na koniec okresu 0,00 0,00 4. Kapitał (fundusz) zapasowy - na początek okresu , , Zwiększenia kapitału (funduszu) zapasowego - z tytułu: , ,04 - emisji udziałów / akcji powyżej wartości nominalnej , z podziału zysku (ustawowo) ,04 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) przeniesienia z kapitału / funduszu z aktualizacji wyceny Zmniejszenia kapitału (funduszu) zapasowego- z tytułu: 0,00 0,00 - pokrycia strat bilansowych Kapitał (fundusz) zapasowy - na koniec okresu , ,82 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: 0,00 0,00 - aktualizacji wartości środków trwałych Zmniejszenie kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - z tytułu: 0,00 0,00 - zbycia środków trwałych i przeniesienia na fundusz zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - na koniec okresu 0,00 0,00 6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na początek okresu 0,00 0, Zwiększenie - z tytułu: 0,00 0,00 - pozostałe zwiększenia Zmniejszenie - z tytułu: 0,00 0,00 - pozostałe zmniejszenia Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - na koniec okresu 0,00 0,00 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - przed korektą ub.okresu 0,00 0, Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 korekty błędów podstawowych , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach ,36 0,00 a) zwiększenie (z tytułu zysku z ub.r., minus odpisy zaliczkowe) - - b) zmniejszenie (z tytułu...) 0,00 0,00 - wypłaty dywidendy przeznaczenia na ZFŚS pozostałe Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu ,36 0, Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 - korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 a) zwiększenie (z tytułu...) - - b) zmniejszenie (z tytułu...) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0, Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu ,36 0,00 8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) , ,95 a) zysk netto wg RZiS , ,95 b) strata netto wg RZiS (ze znakiem minus "-") - - c) zaliczkowe odpisy z zysku (ze znakiem minus "-") - - II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,77 IIIa. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) - - IIIb. Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,77 str. 12

13 Wyszczególnienie A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA za okres Kwota w zł za rok: I. Zysk ( strata) netto , ,95 II. Korekty razem (plus +, minus -) , ,67 1. Amortyzacja , ,96 2. Zyski - (straty + ) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów , ,09 7. Zmiana stanu należności , ,29 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm.- z wyjątkiem pożyczek i kredytów , ,20 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych , , Inne korekty , ,40 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II) , ,39 B. Przepływy środków pieniężnych z dzialalności inwestycyjnej I. Wpływy 0,00 0,00 1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemat. i prawne Z aktywów finansowych 0,00 0,00 a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne - - II. Wydatki (ze znakiem minus "-") 0,00 0,00 1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne Na aktywa finansowe, w tym: - - a) w jednostkach powiązanych - - b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) 0,00 0,00 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy ,00 0,00 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału ,00-2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe - - II. Wydatki (ze znakiem minus "-") 0,00 0,00 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż powyższe wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe - - III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) ,00 0,00 D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +B.III+C.III) , ,39 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - F. Środki pieniężne na początek okresu , ,19 G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: , ,20 - o ograniczonej możliwości dysponowania - - str. 13

14 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia Do Sprawozdania Finansowego za okres do MGM SYSTEMS SA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, Wartość początkowa środków na dzień r. Treść Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r Urządzenia techniczne i maszyny , , , ,51 Środki transportu , , , ,00 Inne środki trwałe Środki trwałe w budowie , ,79 Zaliczki na środki trwałe w budowie Razem , , , ,30 Wartość umorzenia środków trwałych na dzień r. Treść Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r Urządzenia techniczne i maszyny , , , ,43 Środki transportu , , , ,88 Inne środki trwałe Razem , , , ,31 Spółka posiada też umorzone w całości wartości niematerialne i prawne programy komputerowe na łączną wartość ,20 zł. 2) wartość gruntów użytkowanych wieczyście, Spółka nie użytkuje gruntów wieczyście. str. 14

15 3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych, Struktura własności kapitału podstawowego na dzień bilansowy przedstawia się następująco: Imię i nazwisko akcjonariusza ilość akcji Wartość nominalna Wartość akcji jednej akcji Marek Godlewski , Grzegorz Sawicki , Andrzej Matuła , Marcin Tarasiuk , Andrzej Chromiec , Adam Kowalski , RUNICOM , Grzegorz Juszczyk , Pozostali , ) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, Treść Kapitał zapasowy utworzony z zysku lat ubiegłych Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r , , ,41 Stan na Stan na Treść Zwiększenia Zmniejszenia r r. Kapitał zapasowy z agio ) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy, str. 15

16 Zysk z 2014 r. proponuje przeznaczyć fundusz zapasowy. 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, Treść Rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego. Stan na r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r ) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, Treść Odpisy aktualizujące należności Wartość na r. Zwiększenia Zmniejszenia Wartość na r ) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat, W okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły 11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, Kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowią przed wszystkim rozliczane w czasie ubezpieczenia majątkowe. polisy OC, oraz wartość kontynuowanych prac rozwojowych związanych z dotacjami UE (w wysokości ,66 zł). Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosi 0,00 zł 12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju), W okresie sprawozdawczym na majątku Spółki nie wystąpiły zabezpieczenia. 13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych; W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. str. 16

17 2. 1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, za 2014 r. Treść Eksport (w tym Kraj wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) Sprzedaż produktów - usług ,34 0,00 Sprzedaż towarów ,96 0,00 Ogółem ,30 0,00 2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji zapasów. 4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto, Wynik finansowy brutto wg rachunku zysków i strat ,92 Przychody niepodlegające opodatkowaniu ,05 w tym: Przychody podatkowe nie będące przychodami księgowymi ,05 w tym: - otrzymane dotacje ,05 (konto przychodów przyszłych okresów) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ,97 w tym: - koszty sfinansowane dotacją ,05 -pozostałe ,74 str. 17

18 Dochód brutto ,92 dochody wolne (dotacje) ,05 dochód ,87 koszty NKUP ,97 Podstawa opodatkowania ,84 Podatek wg stawki 19% ,00 Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, W okresie sprawozdawczym Spółka nie poniosła kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie 8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska, Spółka nie poniosła istotnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w 2014 r. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe nie są planowane w 2015 r.. 9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych; W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny; Do wyceny pozycji bilansowych wyrażonych w walutach obcych przyjęto na dzień bilansowy średnie kursy NBP z dnia r. 3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny; Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią. W rachunku nie występują różnice między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych. str. 18

19 4. Informacje o: 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz: a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa wielkość nie wystąpiła. 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe, w przeliczeniu na pełne etaty; Treść Kobiety Mężczyźni Razem Pracownicy na stanowiskach robotniczych Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Ogółem 17 str. 19

20 4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), Wynagrodzenie brutto członków Zarządu w okresie I XII 2014 r. wyniosło ,00 zł. 5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty; Brak udzielonych członkom Zarządu pożyczek 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi; Wynagrodzenie biegłego rewidenta za zbadanie sprawozdania finansowego za 2014 r. wynosi ,00 zł. 5. 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, W okresie sprawozdawczym przedmiotowa zdarzenia nie wystąpiły. 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły. 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia o istotnym wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Spółki nie wystąpiły. str. 20

21 6. 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi, W 2014 r MGM Systems S.A. sprzedawała do Teletechnika sp.zo.o. głównie usługi refakturowane, towar magazynowy, a nabywała refakturowane koszty usług serwisowych. 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy, W 2014 r. MGM Systems SA posiadała 99 % udziałów w Teletechnika Sp zo.o.za 2014 r. Spółka (zależna) Teletechnika osiągnęła zysk w wysokości ,23 zł. 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów trwałych, - przeciętne roczne zatrudnienie; W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 5) informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a); str. 21

22 MGM Systems S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r. uwzględniające dane Teletechnika sp. z o.o. 7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie: 1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji, 2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia; W okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie wystąpiły. 8. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności; W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje. Zgodnie z wiedzą i posiadanymi przez Zarząd informacjami nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania przez Spółkę MGM Systems SA działalności w 2015 r. nie są znane Zarządowi żadne inne informacje niż wymienione, powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik działalności Spółki. Przygotował: Wrocław, dnia Zarząd: str. 22

23 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MGM Systems S.A. za rok 2014 Wrocław, r. str. 23

24 I. WIZYTÓWKA Informacje ogólne o Spółce Nazwa (Firma): Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Spółka Akcyjna Polska Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji zwykłych na okaziciela serii D. MGM Systems S.A. jest integratorem rozwiązań IT, oferującym usługi w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych opartych na gotowych lub tworzonych na zamówienie aplikacjach, szeroko rozumiany outsourcing IT oraz produkty uznanych światowych producentów sprzętu komputerowego. Główne obszary działalności Emitenta, to: - systemy sieciowe, - opieka systemowa, - audyt środowiska IT, - monitoring zasobów IT, - zarządzanie serwerownią, - ochrona sieci firmowej, - ochrona danych, - serwery i macierze, - klastry wysokiej dostępności. Emitent zawiera umowy zarówno na przeprowadzenie pojedynczych wdrożeń w wybranych obszarach, niekiedy związanych z dostarczeniem sprzętu, jak i umowy długoterminowe, obejmujące stałe świadczenie usług str. 24

25 serwisowych, zarządzania i monitorowania infrastruktury informatycznej klienta za wynagrodzeniem abonamentowym. Podstawowe produkty i usługi oferowane przez emitenta. 1. Systemy sieciowe MGM Systems S.A proponuje klientom kompletne rozwiązania, w których bardzo często stosowane są różnorodne systemy operacyjne dobrane odpowiednio do funkcji, jakie będą pełniły. Produkty i rozwiązania: - Grupa systemów MS Windows Server - Grupa systemów Red Hat - Grupa systemów SUSE Linux - IBM AIX - Pozostałe systemy Linux Usługi: Instalacja, konfiguracja i parametryzacja systemów operacyjnych Dostosowywanie ich do działających aplikacji i innych systemów Utrzymanie i diagnostyka systemów operacyjnych Optymalizacja wydajności systemów operacyjnych Wsparcie konsultacyjne Pomoc dedykowanych inżynierów Microsoft, RedHat, Novell Suse, IBM AIX 2. Opieka systemowa Opieka systemowa, inaczej outsourcing usług informatycznych, to wypracowany przez MGM model współpracy z klientami, zapewniający maksymalizację ciągłości działania biznesu klienta poprzez stały nadzór i wsparcie dla infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej stanowiącej podstawę działania systemów biznesowych. Opieka systemowa świadczona przez MGM Systems S.A. niesie dla klientów szereg korzyści, obejmujących: - Stały nadzór w trybie 24 7 nad całością lub częścią infrastruktury IT połączony z automatycznym powiadamianiem klienta o możliwości wystąpienia awarii zanim jeszcze do niej dojdzie i wykonaniem działań zapobiegawczych, - Obsługę zgłoszeń w dedykowanym dla klienta systemie HelpDesk, - Dedykowanych do obsługi klienta inżynierów wraz z Koordynatorem Działu Serwisu, którzy zapewniają nieprzerwany dostęp do usług MGM Systems S.A. i pełną wiedzę o stanie systemów informatycznych klienta, str. 25

26 - Dostęp do specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin związanych z funkcjonowaniem systemów informatycznych, - Wsparcie w zakresie rozwoju jego platformy zgodnie z kierunkami, z jakimi rozwija się biznes. Z doświadczeń Emitenta wynika, że prowadzenie opieki systemowej wymaga zawsze - czy to od klienta czy też od MGM - oddelegowania osoby, zajmującej się na miejscu, w siedzibie klienta, drobnymi naprawami i wsparciem przy podstawowych problemach, stąd też wynikają dwa główne modele prowadzenia opieki: Pełny outsourcing zasobów informatycznych w takim przypadku klient nie zatrudnia u siebie osoby zajmującej się środowiskiem IT osoba taka zostaje oddelegowana do klienta przez MGM w pełnym wymiarze czasu Częściowy outsourcing zasobów informatycznych w takim przypadku klient posiada w swoich strukturach dedykowaną osobę lub dział informatyki a MGM zapewnia wsparcie w wybranych obszarach. 3. Audyt Środowiska IT Celem działań związanych z audytem jest uzyskanie informacji o infrastrukturze teleinformatycznej, sposobach jej wykorzystania oraz procedurach z tym związanych. Przy wykonywaniu audytów Emitent posługuje się wieloma narzędziami, przy czym na życzenie klienta część z nich może zostać wdrożona na stałe w przedsiębiorstwie. Produkty i rozwiązania: - ManageEngine Security Manager Plus - MangeEngine ADAudit Plus - MangeEngine Eventlog Analyzer - ManageEngine Exchange Reporter Plus - Landesk Security Suite Usługi: Doradztwo w zakresie wykorzystania systemów informatycznych (MIOM) Realizacja usług integracji systemów informatycznych (MIOM) Ogólny audyt środowiska informatycznego (MIOM) Audyt zgodności z PCI, SOX Zewnętrzne i wewnętrzne testy penetracyjne środowiska IT Szczegółowe testy zabezpieczenia systemów i usług 4. Monitoring Zasobów IT Centralizacja i automatyzacja zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz jej ciągły monitoring to jedno z największych wyzwań stojących przed Działami IT w przedsiębiorstwie. str. 26

27 Brak wdrożonych procedur i narzędzi systematyzujących codzienne zadania administracyjne, stanowi zawsze największe obciążenie dla osób zajmujących się środowiskiem IT. Zamiast wspierać działy biznesowe, muszą one skupiać się na wykonywaniu czynności, z których wiele jest powtarzalnych i z powodzeniem można je zautomatyzować. Z powodu braku odpowiednich systemów umożliwiających ciągły monitoring środowiska informatycznego, administratorzy reagują dopiero w momencie wystąpienia awarii zamiast zapobiegać im jeszcze przed ich wystąpieniem. MGM Systems oferuje szereg produktów uznanych producentów oprogramowania, dzięki którym można znacząco zwiększyć produktywność biznesową poprzez obniżenie nakładów na codzienną administrację, infrastrukturą informatyczną. Dzięki wdrożeniu poniższych rozwiązań w znacznym stopniu zostaje zwiększone bezpieczeństwo i dostępność platformy biznesowej. Produkty i rozwiązania: - Usługi katalogowe (MS Active Directory, Novell e-directory, Open LDAP) - MS System Center Operations Manager - MS System Center Configuration Manager - ManageEngine OpManager - ManageEngine Application Manager - ManageEngine AD Manager Plus - ManageEngine Desktop Central - MangeEngine OpStor - ManageEngine IT360 - Landesk Management Suite Usługi: Projektowanie i wdrożenie systemów Usług Katalogowych oraz migracje pomiędzy różnymi rodzajami tych usług Wdrożenie kompletnego systemu zarządzania I monitoringu infrastruktury środowiska IT, Analiza ruchu sieciowego Monitoring pasma sieciowego Systemy audytu bezpieczeństwa urządzeń LAN/WAN Monitoring systemów operacyjnych Monitoring aplikacji i usług str. 27

28 Monitoring zdarzeń w sieciach LAN/WAN Automatyczna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania Monitoring systemów dyskowych NAS/SAN Zarządzanie systemem usług katalogowych 5. Zarządzanie Serwerownią Prawidłowo zaplanowana infrastruktura w pomieszczeniu serwerowni to jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, która umożliwia poprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo działania znajdujących się w niej urządzeń. Bardzo istotnym ważne jest uwzględnienie przyszłej rozbudowy serwerowni i zaplanowanie odpowiednich elementów jej wyposażenia, które będą umożliwiały szybki i łatwy montaż kolejnych urządzeń. Z pomocą przychodzą produkty służące do planowania, monitorowania i zarządzania podstawowymi elementami znajdującym się w poszczególnych pomieszczeniach. Proponowane przez MGM Systems S.A. rozwiązania umożliwiają: - planowanie rozmieszczenia urządzeń w serwerowni - monitorowanie i kontrolę poszczególnych urządzeń - zdalne zarządzanie tymi urządzeniami - centralizację zarządzania urządzeniami różnych typów w jednej konsoli Produkty i rozwiązania: - Avocent Data Center Planner planowanie i wizualizacja serwerowni - Avocent DSView zdalne zarządzanie serwerownią - Avocent MergePoint - centralizacja zarządzania procesorami serwisowymi w serwerach (HP ILO, DELL DRAC, IBM RSA, IPMI, Fujitsu irmc) - Przełączniki, przedłużacze i multipleksery KVM Avocent Autoview, DSR, MergePoint Unity, AMX, LongView - Inteligentne listwy zasilające Avocent - Chłodzenie precyzyjne do szaf serwerowych Knurr Usługi: Projektowanie i montaż komponentów serwerowni Projektowanie i montaż centralnych systemów zarządzania infrastrukturą serwerowni Modernizacja istniejącej infrastruktury serwerowni i przystosowanie jej do centralnego zarządzania 6. Ochrona Sieci Firmowej str. 28

29 Produkty i rozwiązania: - Rodzina MS ForeFront Security - Rodzina produktów TrendMicro - Rodzina produktów ESET - Barracuda WebFilter - Produkty NETASQ - Kerio Control - Landesk Security Suite Usługi: Projektowanie i implementacja systemów ochrony bramy internetowej Projektowanie i implementacja centralnych systemów AV/AS ochrony stacji roboczych i serwerów Projektowanie i implementacja centralnych systemów ochrony sieci UTM Projektowanie i implementacja centralnych systemów zarządzania i ochrony konfiguracji stacji roboczych i serwerów 7. Ochrona Danych W środowiskach informatycznych bardzo popularne jest dosyć potoczne powiedzenie, że tylko twardziele nie robią backupów. Jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy. O ile użytkownicy domowych systemów komputerowych mogą nie troszczyć się o wykonywanie kopii zapasowych danych, o tyle przedsiębiorstwa na takie podejście nie mogą sobie pozwolić. Utrata danych istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu jest zawsze bardzo kosztowna. Dlatego też poprawnie działający centralny system wykonywania kopii zapasowych danych biznesowych jest jednym z najbardziej istotnych elementów zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa. Poprawnie zaprojektowany system zabezpieczania danych jest opisany dokumentem Polityki Bezpieczeństwa, w którym dokładnie zdefiniowane jest: Które dane mają być zabezpieczane (nie wszystkie są istotne, a systemy zabezpieczające mają określoną pojemność). Jak długo dane mają być przechowywane w systemie często chcemy sięgnąć do tych sprzed określonej daty, a zostały one przypadkowo lub celowo skasowane. Ile mamy czasu na wykonanie kopii zapasowych naszych danych parametr ten określa, czy zdążymy ją wykonać zanim pojawią się nowe dane, które powinny zostać zachowane. str. 29

30 Ile mamy czasu na odzyskanie danych parametr ten jest bardzo istotny zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z tzw. scenariuszem Disaster Recovery, kiedy to musimy odzyskać zawartość całego systemu, a biznes może sobie pozwolić tylko na ściśle określony czas przestoju. Scenariusze weryfikacji wykonanych kopii zapasowych danych często zapomina się o tym, że kopia zapasowa jest przydatna na tyle, na ile można z niej odtworzyć interesujące nas dane. Z tego powodu powinno się wykonywać cyklicznie odtworzenie części lub całości danych. Kto jest odpowiedzialny za: wykonanie, weryfikację i odtwarzanie danych. Ważne jest również, aby system wybrany do wykonywania kopii zapasowych był jak najbardziej zautomatyzowany w celu wyeliminowania błędów osób obsługujących dane rozwiązanie. Produkty i rozwiązania: - IBM Tivoli Storage Manager - CA Brightstore Arcserve - Arkeia Network Backup - Symantec BackupExec Usługi: Przygotowanie założeń i dokumentów polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych. Projektowanie i implementacja centralnych systemów kopii zapasowych i archiwizacji danych Wsparcie przy wykonywaniu procedur Disaster Recovery istniejących systemów wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych Weryfikacja istniejących systemów pod kątem zgodności z dokumentem polityki bezpieczeństwa 8. Serwery i Macierze Wybór odpowiedniej platformy sprzętowej do budowy podstaw środowiska informatycznego to kluczowa sprawa. Odpowiedni dobór elementów zapewni w przyszłości optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz umożliwi ich elastyczną rozbudowę. Firma MGM dostarcza produkty i rozwiązania z zakresu infrastruktury sprzętowej dostosowane do sprecyzowanych wcześniej potrzeb Klienta. Produkty i rozwiązania: - Systemy HP x86 serii ML, DL, BL - Systemy IBM x86 serii 2xxx, 3xxx, 4xxx - Macierze dyskowe Infortrend str. 30

31 - Systemy storage DELL/Compellent - Systemy storage HP MSA, P2000, EVA - Systemy storage IBM DS Usługi: Projektowanie I doradztwo rozwiązań serwerowych z zakresu od entry-level do high-range w oparciu o architekturę CISC/RISC Projektowanie i doradztwo w zakresie sieci SAN oraz systemów storage Projektowanie nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej w serwerowni Integracja zarządzania infrastrukturą serwerową Wsparcie ze strony certyfikowanych inżynierów HP, IBM, Netapp, Fujitsu 9. Klastry wysokiej dostępności Problemy z utratą czy brakiem dostępu do danych dotyczą każdej firmy i niezależnie od jej wielkości, są zawsze dotkliwe. Nawet jeśli utrata danych sensu stricte nie wystąpi, to każda awaria, powodująca problemy z dostępnością do przechowywanych danych, jest sporym problemem również finansowym. Każdy przestój oznacza straty, nie tylko te, które dają widoczne skutki w formie przerwania działalności przedsiębiorstwa, ale także te nieprzeliczalne na pieniądze, jak np. spadek zaufania klientów. Aby zapobiegać takim sytuacjom, stosuje się rozwiązania, które mają nie dopuścić do wystąpienia awarii, a jeśli już taka się zdarzy, powinny spowodować, że jej skutki będą nieodczuwalne dla prowadzonego biznesu. Jest to szczególnie ważne w przypadku systemów przechowujących dane związane z bieżącą działalnością firmy, takich jak serwery baz danych, poczta, strony www czy ważne pliki. Ogół rozwiązań mających zapewnić stały dostęp do danych nazywany jest Systemami Wysokiej Dostępności, a często skrótem HA od angielskiego zwrotu High Availability. Jednocześnie dla wielu przedsięwzięć niezwykle istotna jest maksymalna szybkość przetwarzania danych, która najczęściej jest niedostępna dla pojedynczych systemów. W takim przypadku buduje się rozwiązania zawierające wiele systemów pracujących jak jeden i posiadających sumaryczną moc obliczeniową pochodzącą od poszczególnych komponentów. Rozwiązania takie nazywane są Systemami Wysokiej Wydajności lub HPC od angielskiego zwrotu High Performance Computing. By uniknąć kosztownych rozwiązań, takich jak HA i HPC, wymyślono zupełnie nowe podejście wirtualizację. Jest to rozwiązanie o wiele łatwiejsze do wdrożenia, i znacznie bardziej przystępne kosztowo niż systemy tradycyjne (HA i HPC). Dodatkową zaletą jest łatwość zarządzania, co niweluje wady infrastruktury tradycyjnej. Chcąc zapewnić wysoką dostępność, wskazane jest zastosowanie serwerów nadmiarowych i zwielokrotnionych kanałów przepływu danych. Jednak idea wirtualizacji jest nieco inna. W tym rozwiązaniu warstwa oprogramowania zostaje str. 31

32 oddzielona od warstwy sprzętowej serwera. Cały system operacyjny uruchamiany jest na serwerze wirtualnym, któremu przydzielone zostają odpowiednie zasoby sprzętowe serwera fizycznego. W ramach jednego fizycznego serwera (prościej komputera) może pracować wiele serwerów (komputerów) wirtualnych, z których każdy realizuje przydzielone mu, niezależne od innych działania. Zarządzanie systemem jest oczywiście centralne. I choć samych maszyn wirtualnych może być bardzo wiele, to fizycznie wciąż pracują tylko na jednym lub kilku serwerach (komputerach). Jeśli do stworzenia danego rozwiązania wirtualizacji wykorzystano wiele komputerów, to w razie awarii jednego z nich systemy wirtualne mogą zostać błyskawicznie przeniesione na inny pracujący komputer. W istocie systemy skonstruowano tak, aby w takim przypadku ich przeniesienie odbyło się całkowicie automatycznie, a awaria nawet dwóch trzecich komputerów, co się praktycznie nie zdarza, umożliwiała dalszą pracę. Dzięki odpowiednim narzędziom, można przenosić serwery wirtualne z jednego serwera fizycznego na drugi, bez ich wyłączania, co znakomicie ułatwia wszelkie prace administracyjne. Produkty i rozwiązania: - Klastry systemowe wysokiej wydajności HPC: (MS HPC, YellowDog, Rock Cluster) - Klastry systemowo-aplikacyjne i systemy sprzętowe wysokiej dostępności (MS Cluster Services, Oracle RAC, Linux Cluster, Stratus ftserver) - Wirtualizacja systemów/aplikacji/środowisk desktop (Citrix Xen Enterprise Server, Vmware vsphere, MS Hyper- V, Linux KVM) - Usługi terminalowe (Microsoft Remote Desktop Services, Citrix Xen Application Desktop) - Systemy terminalowe typu ThinClient, ZeroClient Usługi: Projektowanie I doradztwo w zakresie wyboru platformy do systemów wysokiej dostępności/wydajności/wirtualizacji Instalacja, konfiguracja i uruchomianie środowisk wysokiej dostępności/wydajności/wirtualnych w oparciu o proponowane rozwiązania Migracja środowisk fizycznych do wirtualnych z zachowaniem specyfiki wirtualizowanego systemu/aplikacji Wdrażanie zaawansowanych konfiguracji sprzętowych w oparciu o platformy Blade do zwiększania niezawodności środowisk wirtualnych Zawiązanie Spółki MGM SYSTEMS S.A. została utworzona na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki MGM Systems Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną z dnia 8 października 2011 roku przed notariuszem dr Rafałem Citowiczem w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej nr 17 lokal 4, Rep. A 2225/2011. str. 32

33 Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem MGM Systems S.A. posiada 99% udziału w kapitale zakładowym TELETECHNIKA Sp. z o.o. Akcjonariat w podziale na udział w kapitale zakładowym i w liczbie głosów na WZA Na dzień 31 grudnia 2014 r. struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się w następujący sposób: Osoba Stanowisko Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Głosy Udział w liczbie głosów Marek Wiesław Godlewski Prezes Zarządu ,89% ,63% Grzegorz Sawicki Członek Zarządu ,89% ,63% Andrzej Matuła Członek Zarządu ,89% ,63% Marcin Jerzy Tarasiuk Andrzej Rafał Chromiec Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej ,05% ,35% ,16% ,72% Adam Robert Kowalski ,44% ,81% Pozostali ,69% ,23% RAZEM ,00% ,00% Organy Spółki Rada Nadzorcza (stan na r.): Marcin Tarasiuk Przewodniczący Andrzej Chromiec Członek Bartłomiej Wiązowski Członek Katarzyna Gabrysiak Członek Anna Glińska Członek Zarząd Spółki (stan na r.): str. 33

34 II. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI Marek Godlewski Prezes Zarządu Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu MGM Systems S.A. w 2014 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ,30 zł uzyskując zysk netto w wysokości ,92 zł. Spadek zysku netto w stosunku do 2013 roku wyniósł ponad zł (około 26%), natomiast przychody wzrosły o ponad ,89 zł (ponad 21%). Działalność operacyjna prowadzona jest w sposób zrównoważony, uzyskując przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego. Ogólna sytuacja finansowa MGM Systems S.A. jest dobra. Spółka na dzień r. zatrudniała 17 pracowników na umowę o pracę. III. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2014 ROKU Do wydarzeń mających najistotniejszy wpływ w 2014 roku na działalność MGM Systems S.A. należy zaliczyć: Umowa z Raiffeisen Leasing Polska S.A. na dostawę sprzętu serwerowego W maju Spółka podpisała umowę z Raiffeisen Leasing Polska S.A. Umowa dotyczy sprzedaży do Raiffeisen Leasing Polska S.A. macierzy serwerowej z serii HP EVA. Klientem końcowym jest przedsiębiorstwo z branży informatycznej. Wartość umowy wynosiła 988 tys. zł. Umowa została realizowana w II kwartale 2014 r. Zlecenie od klienta z branży RTV W maja Spółka otrzymała zamówienie od klienta z branży RTV w ramach obowiązującej umowy o współpracy. Zamówienie dotyczyło sprzedaży klientowi licencji dedykowanej firmy Microsoft. Wartość zamówienia wynosiła 550 tys. zł. Zlecenie zostało zrealizowane w II kwartale 2014 r. Umowa na dofinansowanie programu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez MGM SYSTEMS S.A. We wrześniu Spółka podpisała umowę na dofinansowanie programu Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez MGM SYSTEMS S.A.. Umowa została zwarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach działania Paszport do eksportu. Umowa o dofinansowanie opiewa na kwotę zł, cała wartość projektu wynosi zł. Celem projektu jest rozpoczęcie przez Spółkę eksportu na rynki zagraniczne w celu zwiększenia przewagi konkurencyjnej, umocnienia pozycji rynkowej, osiągnięcia lepszych wyników finansowych oraz wykorzystania potencjału zasobów ludzkich i rzeczowych Spółki. Istotną przesłanką jest dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez wejście Spółki na rynki zagraniczne w celu zmniejszenia ryzyka działalności operacyjnej i strategicznej. str. 34

35 Umowa na wykonanie dla klienta systemu informatycznego B2B usprawniającego procesy biznesowe W październiku Spółka podpisała umowę z firmą z branży doradztwa gospodarczego. Umowa dotyczy wykonania przez MGM Systems S.A. informatycznego systemu B2B dla klienta w ramach projektu Wykonanie informatycznego systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe pomiędzy klientem oraz kontrahentami współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkowita wartość umowy wynosi zł. Nadrzędnym celem projektu jest implementacja systemu informatycznego, który zmieni w istotnym stopniu sposób dotychczas realizowanych procesów biznesowych pomiędzy klientem a partnerami. Całość procesów biznesowych zostanie zawarta w jednym systemie informatycznym systemie zarządzania przedsiębiorstwem. W wyniku wdrożenia przedmiotowego rozwiązania IT, Klient rozpocznie świadczenie nowej, innowacyjnej usługi, udostępnianej w formule Software as a Service. Realizacja projektu umożliwi w szczególności zwiększenie efektywności organizacyjnej Wnioskodawcy, a także usprawni realizację procesów biznesowych pomiędzy klientem a partnerami. Umowa na stworzenie dla klienta systemu B2B w ramach projektu Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami biznesowymi W październiku Spółka podpisała umowę z firmą z branży elektro-montażowej specjalizującą się w budowach i modernizacjach linii energetycznych napowietrznych i kablowanych. Umowa dotyczy stworzenia przez MGM Systems S.A. systemu B2B dla klienta w ramach projektu Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z partnerami biznesowymi współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Całkowita wartość projektu wynosi zł. Celem wdrożenia systemu B2B jest automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy klientem a jego partnerami biznesowymi. Wdrożenie systemu B2B ma na celu umożliwienie prostszej i bardziej efektywnej, a zarazem znacznie mniej czasochłonnej wymiany informacji pomiędzy klientem, a obecnymi partnerami oraz kolejnymi partnerami współpracującymi w przyszłości. Projekt będzie prowadzić do usprawnienia realizacji procesów biznesowych. IV. ROZWÓJ SPÓŁKI Strategia rozwoju Emitenta oparta jest o wzmacnianie relacji z klientami, budowanie pozycji rynkowej. Elementy strategii rozwoju: - rozwój usług outsourcingowych Celem Emitenta jest oferowanie klientom kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem z jednoczesnym przejęciem obsługi tych systemów w celu zapewnienia ich sprawności, serwisowania, bezpieczeństwa funkcjonowania i bezpieczeństwa danych. Nawiązywanie z klientami długoterminowych relacji pozwala dokładnie identyfikować ich potrzeby i dostosowywać ich zasoby informatyczne do tych potrzeb. Zapewnia to Emitentowi stabilne i zdywersyfikowane źródło przychodów. str. 35

36 Zamiarem Emitenta jest co najmniej utrzymanie i w miarę możliwości zwiększanie udziału przychodów z tytułu outsourcingu IT w przychodach ogółem. Długoterminowe umowy z dużą liczbą klientów zapewniają stabilny wzrost przychodów i dzięki stale poszerzanej bazie klientów dają możliwość efektywnego zarządzania zasobami Spółki. - wdrażanie innowacyjnych rozwiązań będących efektem własnych prac badawczo-rozwojowych Implementowanie innowacyjnych rozwiązań i używanie nowatorskich narzędzi pozwala na wypracowanie przewagi rynkowej. Współpraca Emitenta z ośrodkami naukowymi w ramach programów współfinansowanych ze środków UE jest dobrą drogą do pozyskania unikatowej i nowoczesnej technologii przy umiarkowanych nakładach. Emitent, jako mały podmiot na obecnym etapie rozwoju nie byłby w stanie samodzielnie sfinansować szeroko zakrojonych badań nad nowymi technologiami. W efekcie współpracy podjętej w 2013 r. z Politechniką Wrocławską Emitent pozyskał nowoczesne narzędzie do tworzenia systemów informatycznych, które z jednej strony wykorzystane na potrzeby własne, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, z drugiej może być również oferowane (licencjonowane) innym twórcom oprogramowania, jako skuteczne narzędzie deweloperskie. Obecnie trwają prace nad dalszym rozwojem technologii, w kolejnym etapie współpracy z Politechniką Wrocławską, przy współfinansowaniu ze środków unijnych. V. OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Do głównych zagrożeń związanych z działalnością Spółki należy zaliczyć: Ryzyko fluktuacji kadr MGM SYSTEMS S.A. działa w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie zatrudnianych pracowników. Dalszy rozwój Spółki zależy w dużej mierze od stabilności zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry wyższego szczebla. Możliwość utraty kluczowych dla Spółki specjalistów i ich odejścia do firm konkurencyjnych z branży mogłaby wpłynąć na jakość realizacji projektów wdrożeniowych oraz pogorszenie warunków kontraktów realizowanych w przyszłości, a jednocześnie na wzmocnienie podmiotów konkurencyjnych. Rekrutacja nowych pracowników z pożądanym wykształceniem oraz doświadczeniem jest procesem długotrwałym, mogącym wydłużyć termin osiągnięcia oczekiwanej przez Spółkę efektywności. Ponadto zatrudnienie nowych pracowników wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z rekrutacją oraz obniżoną wydajnością pracy w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Spółka w celu ograniczenia ryzyka utraty kluczowych pracowników tworzy w firmie system motywacyjny w formie udzielanych nagród, dba o budowanie więzi pomiędzy Spółką a pracownikami oraz stale monitoruje rynek pracy, aby utrzymywać konkurencyjne warunki zatrudnienia. Ryzyko utraty reputacji Pozyskiwanie nowych klientów uzależnione jest od tego, czy Spółka postrzegany jest jako podmiot rzetelny i wiarygodny. Utrata reputacji może w istotnym stopniu wpływać na wyniki ekonomiczne. Spółka dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi odznaczały się najwyższą jakością i profesjonalizmem. Znaczną część pracowników Spółki stanowią osoby o dużym doświadczeniu, posiadające formalne kwalifikacje zawodowe. w str. 36

37 Jednym z działań mających przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności i wiarygodności Spółki było wprowadzenie akcji serii B, C i D do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ryzyko związane z brakiem realizacji założonych celów strategicznych W roku 2014 Spółka prowadziła penetrację rynku, poprzez działania takie jak rozwijanie nowych produktów i usług jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, opracowanie katalogu wyrobów czy promocja na targach i konferencjach, pismach branżowych. Skuteczność tych działań przejawiała się wzrostem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w roku Rok 2015 będzie stanowił kontynuację działań z roku 2014, a także Spółka będzie świadczyć usługi także dla klientów spoza Polski, w tym krajów UE takich jak Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Oferowane będą dodatkowe, komplementarne usługi w zakresie wybranych, specjalistycznych rozwiązań. Wszystkie te działania mają sprzyjać długofalowej strategii Spółki, tj.: 1) wprowadzeniu i rozwinięciu nowych produktów oferowanych przez Spółkę, 2) zbudowaniu trwałych relacji z dostawcami materiałów, sprzętu oraz mediów, 3) uzyskaniu statusu autoryzowanego dostawcy w międzynarodowych korporacjach, 4) zwiększeniu przewagi konkurencyjnej poprzez budowanie grupy kapitałowej, 5) pozyskaniu kapitału na budowanie kompetencji. Należy wziąć pod uwagę sytuację, w której działania Spółki podjęte w związku z realizacją wyżej wymienionych zadań okażą się nietrafne w wyniku zmian rynkowych. Istnieje zatem ryzyko nie osiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Spółka na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki, oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji długofalowej strategii. Ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na wyniki Spółki MGM SYSTEMS S.A. świadczy usługi dla przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, m.in. przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, podmiotów z kategorii ochrony zdrowia, podmiotów z branży energetycznej. Rozwój gospodarczy rynku krajowego ma wpływ na poszczególne branże i operujące w ich zakresie przedsiębiorstwa, będące potencjalnymi usługobiorcami Spółki. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto może obniżyć rentowność polskich przedsiębiorstw i uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje i usługi oferowane przez Spółkę. Ewentualna negatywna ocena wysokości obecnych i przyszłych dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa, wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce, mogłaby doprowadzić do spadku popytu na usługi oferowane przez Spółkę. Ryzyko konkurencji str. 37

38 MGM SYSTEMS S.A. działa jako spółka IT, oferująca usługi w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych opartych na gotowych lub tworzonych na zamówienie aplikacjach, szeroko rozumiany outsourcing IT oraz produkty uznanych światowych producentów sprzętu komputerowego. Rynek jest bardzo rozdrobniony i trudno jest wskazać podmioty/osoby posiadające znaczący udział w rynku. Ponadto nie można wykluczać pojawienia się nowych podmiotów, o profilu działalności podobnym do Spółka. Silna konkurencja, w tym zróżnicowana forma prowadzenia działalności przez podmioty konkurencyjne, powiązania podmiotów konkurencyjnych z koncernami zagranicznymi oraz wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność doradczą może wpłynąć na zmniejszenie ilości realizowanych przez Spółkę projektów oraz ich jednostkowej wartości. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego Na działalność Spółki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, regulacji prawnych dotyczących branż poszczególnych klientów Spółki, prawa spółek handlowych. W związku z dostosowywaniem prawa polskiego do wymogów Unii Europejskiej, zmiany przepisów prawnych mogą mieć poważny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się m. in. z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów czy niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej. VI. POSIADANE PRZEZ MGM SYSTEMS S.A. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) Spółka nie posiada oddziałów i zakładów. VII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU W 2014 r. MGM Systems S.A. kontynuowała prace związane z projektem realizowanym wspólnie z Politechniką Wrocławską Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Działanie 1.3, Poddziałanie Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Państwa-15%. Kontynuowano proces rekrutacji pracowników oraz rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy mogą się stać beneficjentem produktu otrzymanego w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską. VIII. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH Spółka nie nabywała akcji własnych. Marek Godlewski Prezes Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu str. 38

39 Grzegorz Sawicki Członek Zarządu str. 39

40 5. Opinia i raport biegłego rewidenta str. 40

41 str. 41

42 str. 42

43 str. 43

44 str. 44

45 str. 45

46 str. 46

47 str. 47

48 str. 48

49 str. 49

50 str. 50

51 str. 51

52 str. 52

53 str. 53

54 str. 54

55 str. 55

56 str. 56

57 6. Oświadczenia Zarządu. Zarząd MGM SYSTEMS S.A. ( Emitent") oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Marek Godlewski Prezes Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu Zarząd MGM SYSTEMS S.A. ( Emitent") oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Grzegorz Sawicki Członek Zarządu Marek Godlewski Prezes Zarządu Andrzej Matuła Członek Zarządu str. 57

58 7. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect. LP. ZASADA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. 2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), Tak/ Nie/Nie dotyczy TAK TAK TAK KOMENTARZ Wysokie koszty transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń powodują iż Spółka w najbliższym czasie nie będzie transmitowała obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie będzie rejestrowała przebiegu obrad opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku, TAK TAK Emitent zawarł opis rynku na którym działa w dok. inf. Z powodu specyfiki rynku, dynamicznie zachodzących na nim zmian, pozycja Emitenta na tym rynku jest trudna do określenia życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK 3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, TAK 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK str. 58

59 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK Zarys planów strategicznych na lata zawarty jest w dok. inf opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy), 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, (skreślony) TAK TAK TAK Emitent zamieszcza prognozy wyników finansowych w publikowanych komunikatach i dokumentach, w tym w dok. inf. Odnośniki do tych dokumentów znajdują się na stronie internetowej Emitenta opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, (skreślony) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, TAK TAK TAK TAK TAK TAK str. 59

60 3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, (skreślony) Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta. 5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. 7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. 8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. 9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK Spółka prowadzi własną korporacyjną stronę internetową, z zakładką dotyczącą Relacji Inwestorskich, gdzie znajdują się informacje oraz dokumenty pozwalające na ocenę sytuacji Emitenta. Emitent zamierza z niego korzystać w przyszłości. str. 60

61 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie. 10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. 13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. 13 W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od a. akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art KSH. 14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK Z powodu wysokich kosztów organizacji oraz niskiego zainteresowania tego typy spotkaniami, Emitent w 2014 r. nie organizował takich spotkań. Na wszelkie pytania ze strony inwestorów, Emitent udziela odpowiedzi odpowiednimi środkami komunikacji. Emitent zamierza organizować spotkania w przyszłości. str. 61

62 tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. 15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. TAK 16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 16 a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ( Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. TAK TAK str. 62

63 8. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2014 r. wyniosła zł. Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2014 r. wyniosła 0 zł. str. 63

64 9. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Wynagrodzenie dla Autoryzowanego Doradcy w 2014 roku wyniosło zł. str. 64

65 10. Dane teleadresowe Nazwa (Firma): MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Wrocław Adres: Krakowska Telefon: (+48) Faks: (+48) Strona internetowa: Poczta elektroniczna: NIP REGON KRS str. 65

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo