REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU JOANNA RAPACZ Nr indeksu: REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA POŻWIROWEGO ORAZ KONCEPCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE DEVELOPMENT DESIGN OF FORMER GRAVEL RESERVOIR AND CONCEPT OF TOURIST ROUTES PRACA MAGISTERSKA Katedra: Planowania Krajobrazu i Terenów Zielonych PROMOTOR: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz prof. PK RECENZENT: dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska - Budziło prof. PK KONSULTANCI: dr inż. arch. Jan Łaś, mgr inż. Katarzyna Fabijanowska Kraków 2013

2 Autor niniejszej pracy pragnie złożyć serdeczne podziękowanie dla Pani dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz prof. PK za wszechstronną i nieocenioną pomoc 2

3 Załącznik do Zarządzenia nr 21 Rektora PK z dnia 15 czerwca 2012 r. imię i nazwisko nr albumu... wydział PK.. kierunek studiów.. forma studiów i poziom kształcenia.., dnia r. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca dyplomowa magisterska pt.: została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca: 1) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am* w sposób niedozwolony, 2) nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułów zawodowych, stopni lub tytułów naukowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy, lub ustalenia naukowego, właściwy organ stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 193 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r. poz. 572). podpis 3

4 SPIS TREŚCI Streszczenie pracy... 6 Summary of work... 8 I.WSTĘP Cele projektu Podstawowe pojęcia Materiały wyjściowe Ogólna charakterystyka miejsca Lokalizacja Stan istniejący Dobre praktyki II. STUDIA WSTĘPNE Zakres opracowania Rys historyczny Stan prawny obiektu Uwarunkowania przyrodnicze Rzeźba terenu Budowa geologiczna Warunki glebowo- klimatyczne Zbiorowiska roślinne Formy ochrony przyrody Ścieżka przyrodniczo-leśna Analiza kompozycji Wytyczne III. PROJEKT Koncepcja szlaków turystycznych Projekt zagospodarowania zbiornika idea Stefa wejściowa A. Parking B. Miejsce z tablicą informacyjną o obiekcie C. Kawiarnia D. Plac z ławkami E. Toalety Plaża A. Przebieralnie B. Wypożyczalnia leżaków C. Taras na wodzie z pergolą D. Pomost i strefa zabaw wodnych dla dzieci E. Pomost i strefa zabaw wodnych F. Prysznice umieszczone na placykach Miejsce obserwacji przyrody A. Polanka B. Wieża widokowa C. Stojak na rowery Strefa sportu i rekreacji A. Placyk piknikowy B. Przystań kajakowa z wypożyczalnią C. Przystań kajakowa D. Miejsce na ogniska

5 E. Plac zabaw F. Plac z ławkami G. Boisko H. Placyk piknikowy Strefa wejściowa A. Parking B. Placyk z widokiem na zalew i tablicą informacyjną Strefa widokowa A. Pomost widokowy B. Placyk widokowy Strefa wędkowania A. Pomost dla wędkarzy B. Stoliki dla wędkarzy Pole namiotowe A. Parking B. Budynek sanitarny C. Altana D. Miejsce obozowania E. Placyk z ławkami i stolikami F. Boisko do siatkówki G. Pomosty Park linowy A. Budynek recepcyjny B. Trasa linowa dla dzieci w wieku 4-8 lat C. Trasa linowa dla dzieci w wieku 9-15 lat C. Trasa linowa dla osób od 16 lat D. Ogrodzenie Domki letniskowe A. Parking B. Punkt gastronomiczny z recepcją C. Domki letniskowe Roślinność projektowana Detal - przestrzeń relaksu i obserwacji przyrody z wieżą widokową Detale małej architektury Materiały BIBLIOGRAFIA Załączniki: 1. Inwentaryzacja zieleni 2. Plansze projektowe nr 1 8 5

6 Streszczenie pracy Wierzchosławice położone są w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim, zajmują powierzchnię 75 km². Są malowniczą gminą wiejską, która w swoim krajobrazie posiada piękne Lasy Radłowskie oraz zbiorniki wodne. Opracowany projekt ma na celu podkreślić walory krajobrazowe tego miejsca poprzez stworzenie koncepcji szlaków turystycznych oraz zagospodarowanie jednego ze zbiorników wodnych. Zbiornik wodny, który poddano analizie i zagospodarowaniu ma powierzchnię około 20 ha natomiast teren, który zagospodarowano wokół niego to około 9 ha. Akwen wodny jest atrakcją dla mieszkańców nie tylko Wierzchosławic, ale również okolicznych wsi i miasta Tarnowa. Istniejące szlaki (rowerowy, ścieżka przyrodniczo-leśna) zostały połączone zaprojektowanym szlakiem kulturowo-krajobrazowym. Szlak kulturowo-krajobrazowy składa się z trasy kulturowej, w której w skład wchodzą takie obiekty jak : 1. Centrum Rozwoju Wsi Polskiej wraz z parkowym otoczeniem - dawny Uniwersytet Ludowy 2. Cmentarz z kaplicą cmentarną Wincentego Witosa 3. Kościół parafialny 4. Dom Ludowy 5. Zabytkowy młyn 6. Dom rodzinny Witosa 7. Muzeum Wincentego Witosa 8. Ruiny tartaku Druga część szlaku to trasa krajobrazowa, w której skład wchodzi: 1. Panorama na zbiorniki wodne w kierunku Lasów Radłowskich 2. Panorama na zbiorniki wodne w kierunku centrum Wierzchosławic 3. Droga wzdłuż Lasów Radłowskich i rzeki Ulgi. Drugim etapem było opracowanie projektu zagospodarowania jednego ze zbiorników pożwirowych. Zbiornik ten obecnie jest niezagospodarowanym kąpieliskiem, z którego obecnie korzysta wielu mieszkańców i turystów. Teren nie w pełni zaspokaja potrzeby użytkowników i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Celem projektu było stworzenie programu wokół niego, tak aby 6

7 odpowiadał na zapotrzebowanie społeczne oraz by mógł w estetyczny i bezpieczny sposób funkcjonować. Zaprojektowano strefy wejściowe z parkingami, plaże, miejsce obserwacji przyrody z wieżą widokową, strefę sportu i rekreacji, strefę widokową, strefę wędkowania, pole namiotowe, park linowy. Istotnym elementem projektu jest mała architektura, opracowane szczegółowo detale. Zaprojektowano je tak, aby komponowały się z pięknem otaczającego krajobrazu oraz, aby nie dominowały swoją formą, kolorem i materiałami. Detale te są drewniane z akcentami stalowymi. Zarówno na szlaku, jak i przy zbiorniku, maja taką sama formę w związku z powyższym tworzą jednolite wyposażenie dla dużego terenu, chętnie odwiedzanego przez turystów z racji piękna krajobrazu, atrakcyjności rekreacyjnej i śladów przeszłości. 7

8 Summary of work Wierzchoslawice is located in the Malopolska Province in Tarnow County and occupies an area of 75 km². It is a picturesque, rural municipality, whose landscape includes beautiful Radłowskie Forests and various water reservoirs. The developed design aims to highlight the landscape values of this land by creating the concept of tourist trails and development of one of the water reservoirs. Area of the water reservoir, which has been subjected to analysis and development, is approximately 20 ha while the area of the land surrounding the reservoir that has been developed equals to around 9 ha. Recreational water reservoir is an attraction not only for residents of Wierzchosławice, but also the surrounding villages and the city of Tarnow. Existing trails (cycling, natural-forest trail) have been connected by the designed cultural and landscape trails. Cultural and landscape trail consists of a cultural route, which includes the following objects: 1. Polish Village Development Centre with the park surroundings former People s University 2. Cemetery with the cemetery chapel of Vincent Witos 3. Parish Church 4. Folk House 5. Historic mill 6. Family house of Witos 7. Museum of Vincent Witos 8. Ruins of the sawmill The second part of the trial is a landscape route, which includes: 1. Panorama on the water reservoirs towards the Radłowskie Forests 2. Panorama on the water reservoirs towards the center of Wierzchoslawice 3.Road along the Radlowskie Forests and Ulga River. The second step was a design development of one of the former gravel reservoirs. This reservoir is currently an undeveloped watering place enjoyed by many residents This area does not meet the safety requirements. The aim of the design was to create a program around it, so that it could operate in aesthetic and secure way. Entry 8

9 zones along with parking, beaches, wildlife observation points with a lookout tower, sports and recreation area, observation zone, fishing zone, camping and rope park were designed. Small architecture elements are a significant part of the design and they were designed to integrate with the beauty of the surrounding landscape. Also, they were designed not to dominate the local architecture with their form, colour and materials. These details are made from wood with steel elements. They have the same form on the trails as well as at the reservoir, therefore, they create a uniform design. This area is often visited by tourists because of beautiful landscape and attractive recreation and traces of the past. 9

10 I.WSTĘP 1. Cele projektu Wiele terenów poprzemysłowych po eksploatacji nie zostaje zagospodarowanych. Wiąże się to z faktem, iż tereny te z upływem czasu stają się terenami zdegradowanymi, zaniedbanymi, co z kolei powoduje pogorszenie bezpieczeństwa w ich obrębie. Niektóre z tych terenów mimo tego, iż nie są zagospodarowane tworzą malownicze krajobrazy, użykowane spontanicznie jako miejsca rekreacyjne. Takim przykładem są właśnie zbiorniki w Wierzchosławicach. Ten niecodzienny krajobraz wody i lasu dębowo-sosnowego nie został zagospodarowany. Dodatkowo utrudnia to fakt, że Wierzchosławice jako gmina nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też celem projektu zagospodarowania zbiornika pożwirowego i koncepcji szlaków turystycznych jest wykorzystanie potencjału miejsca poprzez stworzenie spójnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni. Istotnym elementem projektu jest koncepcja szlaków turystycznych, która tworzy sieć powiązań między zbiornikami, jednocześnie podkreślając walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Projekt również ma na celu przedstawić koncepcję zagospodarowania jednego z wyrobisk pożwirowych, obrazując tym samym sposób zagospodarowania atrakcyjnego krajobrazu, tak aby mógł w bezpieczny, estetyczny i funkcjonalny sposób spełniać swoją rolę. 2. Podstawowe pojęcia Praca przedstawia projekt zagospodarowania zbiornika pożwirowego i koncepcję szlaków turystycznych. W niniejszej pracy te pojęcia będą wielokrotnie używane, dlatego należy je sprecyzować i wyjaśnić. Zbiornik poeksploatacyjny jest to zagłębienie, które powstało w wyniku odkrywkowego wyeksploatowania surowców naturalnych. Kształt misy jeziornej warunkowany jest układem dna i krawędzi dawnego pola eksploatacyjnego, które zwykle było zmodyfikowane w okresie przygotowania zagłębienia do zatopienia. 1 1 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach ` zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s

11 Szlak turystyczny to pasmo przystosowane do ruchu krajoznawczowędrownego, pieszego lub wodnego, prowadzone po oznakowanych trasach, przechodzące przez tereny krajobrazowo atrakcyjne i łączące obiekty lub ich zespoły, interesujące z przyrodniczego, kulturalnego technicznego punktu widzenia Materiały wyjściowe. 1. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Wierzchosławice dzieje wsi i gminy, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 1994 r. 2. Mapa katastralna włości Wierzchosławice z I połowy XIX w.- Państwo Wierzchosławice Gosławice i Ostrów, Archiwum Państwowe. 3. Program i charakterystyka zabezpieczenia bazy surowcowej Oddziału krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Ostrowie w rejonie Wierzchosławice Radłów październik 1975 r. 4. Mapa katastralna w skali 1: 2880 terenu Niwka Dwudniaki przyznanego do Eksploatacji, Archiwum Państwowe. 5. Wyniki pomiarów dna basenu Dwudniaki wykonane na zlecenie Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologiczny Rzeszów październik 1980 r. 6. Mapa miąższości pozostawionego złoża Dwudniaki w skali 1: 2000 grudzień 1980r. 7. Decyzja o przyjęciu nieodpłatnie w stan zasobów Państwowego Funduszu Ziemi działek po zakończeniu eksploatacji przez Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo grudzień 1986 r. 9. Wykaz z Urzędu Gminy Wierzchosławice złóż będących w trakcie eksploatacji stan na czerwiec 2011 r. 10.Wykaz z Urzędu Gminy Wierzchosławice struktury własności gruntów styczeń 2013 r. 4. Ogólna charakterystyka miejsca Wierzchosławice to miejsce łączące w sobie bogatą historię, często utożsamiane z osobą Wincentego Witosa, miejsce o bogatych lokalnych tradycjach, doskonale znane w regionie. Obecnie kojarzone przez mieszkańców pobliskich wsi i miasta Tarnowa jako miejsce odpoczynku i rekreacji

12 Obraz wsi, tworzy się i przekształca z upływem czasu. Wytwarzają się swoiste cechy, które kreują krajobraz kulturowy wsi. Na przykładzie Wierzchosławic jest on bardzo różnorodny, zaliczyć do niego można nie tylko architekturę, ale piękno otaczającego krajobrazu. Do tradycyjnych obiektów budowlanych zaliczamy budownictwo siedliskowe zagrodowe (budynki mieszkalne i gospodarcze). Głównie są to budynki drewniane, bardzo rzadko murowane. Przykładem budownictwa drewnianego jest stara zagroda Wincentego Witosa - dom rodzinny. Jest to budownictwo z początku XIX wieku o typowym układzie domu włościańskiego. Występują również budynki o cechach regionalnych budownictwa ludowego z początku XX wieku. Przykładem takiego budownictwa jest nowa zagroda Wincentego Witosa. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowa sprawia, ze gmina posiada cechy aglomeracji podmiejskiej z wyraźnie zarysowaną siecią powiązań funkcjonalnych z miastem, które stanowi dla niej rynek pracy, rynek zbytu, oraz zapewnia większość usług ponadpodstawowych. Z kolei gmina Wierzchosławice posiadając kompleksy leśne, akweny wodne oraz rzekę Dunajec stanowiącą jednocześnie naturalną granicę z Tarnowem jest miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta. Teren gminy oznacza się dużym urozmaiceniem szaty roślinnej. Około 41% powierzchni gminy zajmują lasy oraz tereny zadrzewione. Lasy tworzą zwarty kompleks zajmujący całość zachodniej części gminy, wchodząc w masyw leśny zwany Lasami Radłowskimi. Tożsamość przyrodnicza gminy Wierzchosławice jest bezwzględnym atutem wpływającym na rekreacyjno wypoczynkowy kierunek rozwoju gminy Lokalizacja Gmina wiejska Wierzchosławice położona jest w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim, zajmuje powierzchnię 75 km². Obszar administracyjny gminy na południe sięga po drogę o znaczeniu historycznym, prowadzącą przez Tarnów do Krakowa. Na północ teren gminy sięga do miejscowości Niwka znajdującej się w połowie drogi między Wierzchosławicami, a siedzibą sąsiedniej gminy w Radłowie. 3 3 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

13 Wieś i gmina Wierzchosławice położona jest w dolinie Dunajca po lewej stronie jego biegu w Kotlinie Sandomierskiej. Na południe od terenu gminy w niewielkiej odległości znajduje się próg Pogórza Karpackiego. Dunajec po rozciągnięciu tego progu wypływa na południową część Kotliny Sandomierskiej, która w tej części stanowi stożek napływowy Dunajca. Na części obszaru tego stożka znajduje się teren gminy. Na wschód od koryta rzeki rozciąga się strefa miejska Tarnowa. Odległość z Wierzchosławic do centrum miasta wynosi około 10 kilometrów. Grancie miasta sięgają do koryta rzeki w rejonie Ostrowa i Gosławic Stan istniejący Na terenie gminy Wierzchosławic znajdują się zbiorniki powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego. Zbiornik wodny, który poddano analizie i zagospodarowaniu ma powierzchnię około 20 ha, natomiast teren, który zagospodarowano wokół zbiornika to około 9 ha. Akwen wodny jest atrakcją dla mieszkańców nie tylko Wierzchosławic, ale również okolicznych wsi i miasta Tarnowa. Obecnie wymaga wiele zabiegów poprawiających estetykę i bezpieczeństwo tego miejsca. Dodatkowo wokół zalewu brak programu funkcjonalnego, pomimo faktu, iż w 2004 r. został on określony jako kąpielisko. Jego atutem jest położenie przy granicy lasu, co podnosi jego atrakcyjność rekreacyjną i wypoczynkową. 5. Dobre praktyki Inspiracją do koncepcji projektowej były obiekty, które współgrają z przyrodą jednocześnie spełniając swoją funkcję. Przykładem takiej realizacji jest Seebad Zweiern w Szwajcarii. Projekt został zrealizowany na powierzchni 0,27 ha nad jeziorem Zug w środkowej Szwajcarii. Ze względu na naturalne piękno, ingerencja projektowa powinna być dyskretna i ograniczona, aby nie zaszkodzić spokojnej scenerii. 5 Innym dobrym przykładem zagospodarowania terenów nadwodnych jest projekt A Insua w Hiszpanii. Powstał on w miejscu dawnej kopalni węgla brunatnego. Stare rampy załadunkowe zostały przekształcone na platformy widokowe. Całe założenie i elementy małej architektury tworzą harmonijną całość i doskonale wpisują się w krajobraz. Zastosowane materiały to stal, drewno i beton. Projekt ten jest zarazem 4 J. Lach, A. Michalik, Środowisko geograficzne w: Tarnów dzieje miasta i regionu, Tarnów 1981, T. Ziętara, Położenie miasta i środowisko geograficzne. Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa, Prace Geograficzne, 1974, nr 82, s A. Sanchez Vidiella, Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa 2009, s

14 nowoczesny i równocześnie szanujący walory krajobrazowe tego miejsca. Dobra praktyka zagospodarowania zbiorników sztucznych w Polsce to projekt Zoom Natura w Janowie Lubelskim. Projekt jest w trakcie realizacji i charakteryzuje się ciekawym programem. Powstają ciekawe pawilony tematyczne, które umożliwiają zapoznanie się z tajnikami przyrody. Powstał również tam park linowy, plaża i wiele inny atrakcyjnych punktów. Innym przykładem dobrze zagospodarowanego zbiornika, jest zbiornik w Jurkowie, który potocznie turyści nazywają Chorwacją. Charakterystyczną cechą dla tego miejsca są wysepki z wierzbami. Inspiracją był również projekt hali sportowej w Pankach zaprojektowanej przez Isba Grupa Projektowa. Hala jest zaprojektowana w formie drewnianej stodoły, nawiązuje do charakteru wiejskiej architektury. Przedstawione projekty są inspiracją dla stworzonego projektu ze względu na zastosowane materiały, program funkcjonalny, poszanowanie walorów krajobrazowych, lokalnych tradycji, oraz spełnienie oczekiwań przyjeżdżających nad wodę turystów. Projekty te są ciekawe nie tylko ze względu na ideę projektową, ale także ze względu na formę obiektów architektonicznych. Zestawienie tych inspiracji pozwoliło stworzyć prezentowany projekt. A Insua w Hiszpanii A. Sanchez Vidiella, Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa

15 Zoom Natura w Janowie Lubelskim. Zoom Natura w Janowie Lubelskim. Zdjęcia przedstawiają zagospodarowany zbiornik w Jurkowie Autor: Joanna Rapacz

16 Zbiornik w Jurkowie - wysepki z wierzbami Autor: Joanna Rapacz 2013 Hala sportowa w Pankach 16

17 II. STUDIA WSTĘPNE 1. Zakres opracowania Zakres opracowania analiz przedprojektowych obejmuje tereny zbiorników pożwirowych wraz z otoczeniem, zlokalizowanych w Gminie Wierzchosławice ( woj. małopolskie). Zakres na południe sięga po Centrum Kultury Wsi Polskiej i tereny rolnicze. Na zachód granice stanowią tereny Lasu Radłowskiego wraz z dwoma stawami: Wróblik i Okniska. Na wschód granice wyznaczają tereny rolne oraz staw Olimp. Na północ zakres opracowania obejmuje również tereny rolne w części tereny zabudowy oraz zbiornik Dwudniaki - Niwka. Zakres opracowania projektu zbiornika Dwudniaki obejmuje teren zbiornika i jego otoczenia. 2. Rys historyczny Początki osadnictwa Pierwsze źródła niepisane odkryte na tych terenach pochodzą z epoki brązu, natomiast pierwsze dokumenty pisane potwierdzające ślady osadnictwa, w pobliskim sąsiedztwie omawianego terenu pochodzą z lat Dokument potwierdzał istnienie kilku osad. W chronologii osadnictwa na tych ziemiach stopniowo powstają kolejne osady, tak też powstaje osada w Wierzchosławicach. W materiałach źródłowych początkowo dowiadujemy się o parafii ( 1326) w Wierzchosławicach, sama wieś prawdopodobnie powstała znacznie wcześniej. 6 Osiedlaniu się na tych terenach sprzyjały korzystne warunki przyrodnicze: obecność lasów ( bliskie sąsiedztwo Lasów Radłowskich), rzeki Dunajec, urodzajna gleba oraz dogodne warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi rolnictwa. W XIII wieku Wierzchosławice zyskują swoja nazwę od Wierzchosława, który był kanonikiem krakowskim i sandomierskim, w 1327 roku został archidiakonem radomskim wywodzącym się z rodu Sulimów. 7 Wiek XVI na ziemi wierzchosławickiej odznacza się (tak jak na pozostałych ziemiach Rzeczypospolitej) powstaniem folwarków szlacheckich. Folwarki specjalizowały się w wytwarzaniu zboża i innych produktów rolnych na potrzeby 6 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s Wg. KDK I, nr ,140 w: F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

18 opłacalnego handlu z Europą Zachodnią. Wtedy też wśród właścicieli i dzierżawców pojawili się Leliwici Tarnowscy ( XV w.), Ostrogscy, Jan Zamojski, biskup krakowski Piotr Gembicki, Sanguszkowie. W Wierzchosławicach budowano dwory, a nawet zamki obronne i zabudowania folwarczne z całą infrastrukturą spichrzów, stodół, wozowni. Pracowała w nich służba folwarczna oraz pańszczyźniani chłopi. Okres przedrozbiorowy, rozbiorów i niewoli Istotnym obiektem zapisanym w historii wsi był Kościół wielokrotnie zniszczony i odbudowywany początkowo drewniany obecnie murowany. W XV w przy kościele zlokalizowana była szkoła oraz szpital dla ubogich. Pod koniec XVIII państwo polskie utraciło niepodległość. Galicję podzielono na 18 jednostek administracyjnych. Wierzchosławice weszły w skład tarnowskiej jednostki administracyjnej. Na terenie Wierzchosławic istniał dwór i folwark jednak nie należał on do kwitnących, gdyż nie były one docelową rezydencją właściciela. Już w tym okresie dało się zauważyć rozwarstwienie chłopów, udało się to zauważyć w zróżnicowanym wymiarze pańszczyzny oraz w wielkości areału uprawianej ziemi. W roku 1797 spłoną kościół drewniany. W roku 1818 przystąpiono do budowy nowego kościoła murowanego. W tym okresie wieś nawiedzały rożne klęski żywiołowe, ale także epidemię. W tym okresie w historii miały miejsce takie wydarzenia jak rabacja galicyjska, która szczęśliwie ominęła Wierzchosławice oraz powstanie narodowe - kolejna próba odzyskania niepodległości jednak powstanie zakończyło się klęską. W okresie wiosny ludów nastąpiło uwłaszczenie chłopów. W 1851 roku rozpoczęto budowę nowej kolei żelaznej Karola Ludwika, miała ona połączyć Kraków z Lwowem. Chłopi wierzchosławiccy pracowali głównie przy budowie drewnianego mostu wznoszonego na palach. W 1863 roku przystąpiono do budowy żelaznego mostu na Dunajcu. W latach 50 XIX w. wybudowano w Wierzchosławicach szkołę trywialną ( na miejscu starej karczmy przy kościele). 8 Istotnym momentem w rozwoju stosunków wiejskich było wprowadzenie ustawy w 1866 roku, która definiowała gminę wiejską jako jednostkę administracyjną, 8 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

19 ustalała równocześnie zasady powoływania i funkcjonowania samorządów. Ustawa jak i również inne zmiany administracyjne sprawiły, że gmina nigdy nie była i nie jest zwartą jednostką administracyjno-gospodarczą. Powstanie instytucji takich jak kółko rolnicze, gminna kasa pożyczkowa, Ochotnicza Straż Pożarna, spółka mleczarska. 9 Działalność Wincentego Witosa i jego zaangażowanie w sprawy polityczne mobilizowały mieszkańców wsi do działania. Organizowano rożne uroczystości np. uroczystości grunwaldzkie oraz rozpoczęto zbiórkę na pomnik grunwaldzki, który postawiono w 1911 roku koło kościoła. W tym też okresie nastąpił rozwój szkolnictwa i oświaty w gminie. W latach wojny światowej sytuacja międzynarodowa i zaistniałe wydarzenia wpłynęły na postawę i życie mieszkańców Wierzchosławic. Dwudziestolecie międzywojenne Lata były bardzo ciężkie dla mieszkańców wsi. Zniszczenia wojenne, nie najlepsze zbiory, brak podstawowych produktów. W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość. W roku 1919 miały miejsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Z listy kandydatów wybrano pięciu w tym Wincentego Witosa. Jego działalność rozwijała się, jako wójt działał w Wierzchosławicach oraz przewodził najsilniejszej partii oraz jednej z najważniejszych Komisji - Rolnej, walczył o reformę rolną, ziemię dla chłopów oraz odbudowę powojenną. Sytuacja w Wierzchosławicach powoli zaczęła się zmieniać przystąpiono do budowy murowanej plebani, a w 1921 roku z inicjatywy W. Witosa rozpoczęto budowę Domu Ludowego ( 1924 r poświęcenie). W roku 1920 powołano W Witosa na premiera Rządu Obrony Narodowej, fakt ten rozsławił nie tylko jego osobę ale także same Wierzchosławice. Istotnym wydarzeniem były uroczystości Reymontowskie w Wierzchosławicach w 1925 roku W. Witos postanowił uczcić laureata Nagrody Nobla za powieść Chłopi dlatego zorganizował uroczystość. W późniejszym czasie na terenach Wierzchosławic miały miejsce zamieszki. Wydarzenia miały miejsce podczas Święta Czynu Chłopskiego w tym okresie Witos przebywał na przymusowej emigracji F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

20 II wojna światowa Okupacja i najazdy hitlerowskie wywarły ogromny wpływ na życie mieszkańców. Wielu z nich walczyło w szeregach Wojska Polskiego, prowadzona była walka podziemna w szeregach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Wyzwolenie Wierzchosławic nastąpiło 18 stycznia 1945 roku. 11 Ostatnie pięćdziesięciolecie 31 października 1945 r. zmarł Wincenty Witos (71 lat). Jego pogrzeb przerodził się w wielką manifestację patriotyczną i ludową. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w rodzinnych Wierzchosławicach. Każdego roku odbywają się tutaj w rocznicę jego śmierci Zaduszki Witosowe. Po śmierci Witosa stosunki polityczno-gospodarcze uległy zmianie. Wpływ miała na to nowa władza komunistyczna. Zgodnie z założeniami nastąpiło intensywne uprzemysłowienie, co zmieniło strukturę zawodową ludności. Mieszkańcy już nie utrzymywali się tylko z rolnictwa, pracowano również w pobliskich Mościcach w Fabryce Związków Azotowych. Po wojnie rozpoczęto odbudowę zniszczonych obiektów, wznowiono również przedwojenny projekt Uniwersytetu Ludowego. Budowano go ze składek całego społeczeństwa. Entuzjazm i zapał do pracy sprzyjał rozwojowi wsi. Powstawały nowe drogi rozwijano infrastrukturę, powstają zakłady przemysłowe takie jak Zakłady Esploatacji Kruszywa, - Strunobetony. Nastąpił rozwój oświaty, opieki zdrowotnej. W latach 70 powstał most drogowy ułatwiający przejazd mieszkańcom Wierzchosławic do Tarnowa. W latach 50 rozpoczęto wydobycie żwirów, które trwa do dnia dzisiejszego. Historia zbiornika, którego poddano zagospodarowaniu i analizie wygląda następująco. I etap przypada na lata obejmuje tereny o obszarze 188 ha zalegające na południe od dotychczasowej bazy surowcowej Niwka-Dwudniaki Do urzędu wojewódzkiego wojewódzkiej Komisji Planowania wpłynęły pisma z Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa, dotyczące eksploatacji żwiru. Komisja wydała pozytywną zgodę na utworzenie jak największego zbiornika poeksploatacyjnego, który w przyszłości ma być terenem rekreacyjnym między 11 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

21 Radłowem, a Wierzchosławicami. Jednocześnie komisja w piśmie zleciła przygotowanie koncepcyjnego projektu zagospodarowanie terenu oraz szczegółowy projekt techniczny kierunków i etapów eksploatacji. Opracowano mapy, które przedstawiają plan zagospodarowania terenu pod eksploatację. Plan zagospodarowania terenu po eksploatacji - perspektywicznie ze wskazanie terenu do eksploatacji w I etapie zatwierdzonego planem realizacyjnym, mapa zagospodarowania złoża w rejonie Wierzchosławice-Radłów. 12 W dniu 17 października 1980 roku rozpoczęto pomiary dotyczące dna zbiornika Dwudniaki. Wykonano je przy zastosowaniu echosondy. Celem było określenie ilości pozostawionego złoża. Wykonano 7 echogramów na podstawie których opracowano przekroje. Na podstawie wykonanych przekrojów można wnioskować, iż dno zbiornika jest bardzo nieregularne na dnie pozostało jeszcze 40% kruszywa. Z przekrojów wynika również, iż maksymalna głębokość zbiornika wynosi ok. 3 m. Wydobycie planowano natomiast na 6 m Stan prawny obiektu Opisując stan prawny terenu należy rozważyć go w szerszej skali. Środowisko kulturowe gminy Wierzchosławice tworzą występujące na tym terenie obiekty zabytkowe, zachowane tradycyjne formy budownictwa zagrodowego, kapliczki, krzyże przydrożne, pomniki, inne elementy małej architektury, stanowiska archeologiczne oraz obszary stanowiące zasoby środowiska kulturowego. Zasoby kulturowe gminy, jak wszystkie inne zasoby dziedzictwa narodowego, podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury. Najcenniejsze zespoły i obiekty zabytkowe wpisane są do rejestru zabytków. Do rejestru zabytków nieruchomych zostały wpisane następujące obiekty występujące na terenie Wierzchosławic: - kościół par. p.w. MB Pocieszenia, 1818, nr rej.: A-254 z zagroda Wincentego Witosa, , nr rej.: A-382 z : - dom mieszkalny, drewn. - stodoła duża, drewn. 12 Dokumentacja pism do Urzędu Wojewódzkiego wojewódzkiej Komisji Planowania od Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Oddział Ostrów pow. Tarnów, dane z 17 X Warszawskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Badań Geologicznych i Pomiarów Podwodnych Warszawa- Zleceniodawca Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Rzeszów -grudzień 1980 r.- Wynik pomiaru dna basenu Dwudniaki 21

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mikołajki na lata 2009-2015 Miasto Mikołajki Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/330/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 14 września 2009 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołajkach Sławomir Gawliński Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Mosina, luty 2005 rok

Mosina, luty 2005 rok PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2005 2008 - Mosina, luty 2005 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki 4 1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM STANDARDÓW TECHNICZNYCH OGC

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM STANDARDÓW TECHNICZNYCH OGC POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO BUDOWA GEOPORTALU OPARTEGO NA SDI Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Opracował zespół w składzie dr Katarzyna Kobielska kierownik dr Elzbieta Nawrocka dr Piotr Gryszel mgr Paweł Kieruzal mgr Przemysław Wojcieszak Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias Jaworzno 2011 ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS

Bardziej szczegółowo

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul.

I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 I Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce Tarnów, listopad 2012 r. ZARZĄD MIASTA I GMINY ROPCZYCE [BURMISTRZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY

STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Projekt czêœciowo finansowany przez Uniê Europejsk¹ z EFRR Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego STRATEGIA ROZWOJU TERENÓW ZIELENI BYDGOSZCZY Folder promujący Strategię Rozwoju Terenów Zieleni opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław, maj 2009 Dokument został napisany przez zespół Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/136/01 Rady Gminy w Czarnej z dnia 24 kwietnia 2001r STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZERSTRZENNEGO GMINY CZARNA CZARNA 2000 UWAGI WSTĘPNE Studium uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA ŁOGOWA. tudium. uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. str.1

ZARZĄD MIASTA ŁOGOWA. tudium. uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. str.1 ZARZĄD MIASTA ŁOGOWA tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania str.1 Spis treści: CZĘŚĆ OPISOWA Rozdz. I CZĘŚĆ INFORMACYJNA...str 6 1. Informacje formalne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Skład zespołu

Bardziej szczegółowo

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst ujednolicony załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... 2009 r. Poznań, 2008/2009 1 ZESPÓŁ AUTORSKI:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 października 2014 r. UCHWAŁA NR 199/XLIII/2014 RADY GMINY PIĄTNICA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo