REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU JOANNA RAPACZ Nr indeksu: REKREACJA NAD ZALEWEM W WIERZCHOSŁAWICACH PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZBIORNIKA POŻWIROWEGO ORAZ KONCEPCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH RECREATION AT THE RESERVOIR IN WIERZCHOSŁAWICE DEVELOPMENT DESIGN OF FORMER GRAVEL RESERVOIR AND CONCEPT OF TOURIST ROUTES PRACA MAGISTERSKA Katedra: Planowania Krajobrazu i Terenów Zielonych PROMOTOR: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz prof. PK RECENZENT: dr hab. inż. arch. Krystyna Dąbrowska - Budziło prof. PK KONSULTANCI: dr inż. arch. Jan Łaś, mgr inż. Katarzyna Fabijanowska Kraków 2013

2 Autor niniejszej pracy pragnie złożyć serdeczne podziękowanie dla Pani dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz prof. PK za wszechstronną i nieocenioną pomoc 2

3 Załącznik do Zarządzenia nr 21 Rektora PK z dnia 15 czerwca 2012 r. imię i nazwisko nr albumu... wydział PK.. kierunek studiów.. forma studiów i poziom kształcenia.., dnia r. OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM WYKONANIU PRACY DYPLOMOWEJ Oświadczam, że przedkładana przeze mnie praca dyplomowa magisterska pt.: została napisana przeze mnie samodzielnie. Jednocześnie oświadczam, że ww. praca: 1) nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także nie zawiera danych i informacji, które uzyskałem/am* w sposób niedozwolony, 2) nie była wcześniej podstawą żadnej innej procedury związanej z nadawaniem tytułów zawodowych, stopni lub tytułów naukowych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia popełnienia przeze mnie czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzej pracy, lub ustalenia naukowego, właściwy organ stwierdzi nieważność postępowania w sprawie nadania mi tytułu zawodowego (art. 193 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r. poz. 572). podpis 3

4 SPIS TREŚCI Streszczenie pracy... 6 Summary of work... 8 I.WSTĘP Cele projektu Podstawowe pojęcia Materiały wyjściowe Ogólna charakterystyka miejsca Lokalizacja Stan istniejący Dobre praktyki II. STUDIA WSTĘPNE Zakres opracowania Rys historyczny Stan prawny obiektu Uwarunkowania przyrodnicze Rzeźba terenu Budowa geologiczna Warunki glebowo- klimatyczne Zbiorowiska roślinne Formy ochrony przyrody Ścieżka przyrodniczo-leśna Analiza kompozycji Wytyczne III. PROJEKT Koncepcja szlaków turystycznych Projekt zagospodarowania zbiornika idea Stefa wejściowa A. Parking B. Miejsce z tablicą informacyjną o obiekcie C. Kawiarnia D. Plac z ławkami E. Toalety Plaża A. Przebieralnie B. Wypożyczalnia leżaków C. Taras na wodzie z pergolą D. Pomost i strefa zabaw wodnych dla dzieci E. Pomost i strefa zabaw wodnych F. Prysznice umieszczone na placykach Miejsce obserwacji przyrody A. Polanka B. Wieża widokowa C. Stojak na rowery Strefa sportu i rekreacji A. Placyk piknikowy B. Przystań kajakowa z wypożyczalnią C. Przystań kajakowa D. Miejsce na ogniska

5 E. Plac zabaw F. Plac z ławkami G. Boisko H. Placyk piknikowy Strefa wejściowa A. Parking B. Placyk z widokiem na zalew i tablicą informacyjną Strefa widokowa A. Pomost widokowy B. Placyk widokowy Strefa wędkowania A. Pomost dla wędkarzy B. Stoliki dla wędkarzy Pole namiotowe A. Parking B. Budynek sanitarny C. Altana D. Miejsce obozowania E. Placyk z ławkami i stolikami F. Boisko do siatkówki G. Pomosty Park linowy A. Budynek recepcyjny B. Trasa linowa dla dzieci w wieku 4-8 lat C. Trasa linowa dla dzieci w wieku 9-15 lat C. Trasa linowa dla osób od 16 lat D. Ogrodzenie Domki letniskowe A. Parking B. Punkt gastronomiczny z recepcją C. Domki letniskowe Roślinność projektowana Detal - przestrzeń relaksu i obserwacji przyrody z wieżą widokową Detale małej architektury Materiały BIBLIOGRAFIA Załączniki: 1. Inwentaryzacja zieleni 2. Plansze projektowe nr 1 8 5

6 Streszczenie pracy Wierzchosławice położone są w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim, zajmują powierzchnię 75 km². Są malowniczą gminą wiejską, która w swoim krajobrazie posiada piękne Lasy Radłowskie oraz zbiorniki wodne. Opracowany projekt ma na celu podkreślić walory krajobrazowe tego miejsca poprzez stworzenie koncepcji szlaków turystycznych oraz zagospodarowanie jednego ze zbiorników wodnych. Zbiornik wodny, który poddano analizie i zagospodarowaniu ma powierzchnię około 20 ha natomiast teren, który zagospodarowano wokół niego to około 9 ha. Akwen wodny jest atrakcją dla mieszkańców nie tylko Wierzchosławic, ale również okolicznych wsi i miasta Tarnowa. Istniejące szlaki (rowerowy, ścieżka przyrodniczo-leśna) zostały połączone zaprojektowanym szlakiem kulturowo-krajobrazowym. Szlak kulturowo-krajobrazowy składa się z trasy kulturowej, w której w skład wchodzą takie obiekty jak : 1. Centrum Rozwoju Wsi Polskiej wraz z parkowym otoczeniem - dawny Uniwersytet Ludowy 2. Cmentarz z kaplicą cmentarną Wincentego Witosa 3. Kościół parafialny 4. Dom Ludowy 5. Zabytkowy młyn 6. Dom rodzinny Witosa 7. Muzeum Wincentego Witosa 8. Ruiny tartaku Druga część szlaku to trasa krajobrazowa, w której skład wchodzi: 1. Panorama na zbiorniki wodne w kierunku Lasów Radłowskich 2. Panorama na zbiorniki wodne w kierunku centrum Wierzchosławic 3. Droga wzdłuż Lasów Radłowskich i rzeki Ulgi. Drugim etapem było opracowanie projektu zagospodarowania jednego ze zbiorników pożwirowych. Zbiornik ten obecnie jest niezagospodarowanym kąpieliskiem, z którego obecnie korzysta wielu mieszkańców i turystów. Teren nie w pełni zaspokaja potrzeby użytkowników i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Celem projektu było stworzenie programu wokół niego, tak aby 6

7 odpowiadał na zapotrzebowanie społeczne oraz by mógł w estetyczny i bezpieczny sposób funkcjonować. Zaprojektowano strefy wejściowe z parkingami, plaże, miejsce obserwacji przyrody z wieżą widokową, strefę sportu i rekreacji, strefę widokową, strefę wędkowania, pole namiotowe, park linowy. Istotnym elementem projektu jest mała architektura, opracowane szczegółowo detale. Zaprojektowano je tak, aby komponowały się z pięknem otaczającego krajobrazu oraz, aby nie dominowały swoją formą, kolorem i materiałami. Detale te są drewniane z akcentami stalowymi. Zarówno na szlaku, jak i przy zbiorniku, maja taką sama formę w związku z powyższym tworzą jednolite wyposażenie dla dużego terenu, chętnie odwiedzanego przez turystów z racji piękna krajobrazu, atrakcyjności rekreacyjnej i śladów przeszłości. 7

8 Summary of work Wierzchoslawice is located in the Malopolska Province in Tarnow County and occupies an area of 75 km². It is a picturesque, rural municipality, whose landscape includes beautiful Radłowskie Forests and various water reservoirs. The developed design aims to highlight the landscape values of this land by creating the concept of tourist trails and development of one of the water reservoirs. Area of the water reservoir, which has been subjected to analysis and development, is approximately 20 ha while the area of the land surrounding the reservoir that has been developed equals to around 9 ha. Recreational water reservoir is an attraction not only for residents of Wierzchosławice, but also the surrounding villages and the city of Tarnow. Existing trails (cycling, natural-forest trail) have been connected by the designed cultural and landscape trails. Cultural and landscape trail consists of a cultural route, which includes the following objects: 1. Polish Village Development Centre with the park surroundings former People s University 2. Cemetery with the cemetery chapel of Vincent Witos 3. Parish Church 4. Folk House 5. Historic mill 6. Family house of Witos 7. Museum of Vincent Witos 8. Ruins of the sawmill The second part of the trial is a landscape route, which includes: 1. Panorama on the water reservoirs towards the Radłowskie Forests 2. Panorama on the water reservoirs towards the center of Wierzchoslawice 3.Road along the Radlowskie Forests and Ulga River. The second step was a design development of one of the former gravel reservoirs. This reservoir is currently an undeveloped watering place enjoyed by many residents This area does not meet the safety requirements. The aim of the design was to create a program around it, so that it could operate in aesthetic and secure way. Entry 8

9 zones along with parking, beaches, wildlife observation points with a lookout tower, sports and recreation area, observation zone, fishing zone, camping and rope park were designed. Small architecture elements are a significant part of the design and they were designed to integrate with the beauty of the surrounding landscape. Also, they were designed not to dominate the local architecture with their form, colour and materials. These details are made from wood with steel elements. They have the same form on the trails as well as at the reservoir, therefore, they create a uniform design. This area is often visited by tourists because of beautiful landscape and attractive recreation and traces of the past. 9

10 I.WSTĘP 1. Cele projektu Wiele terenów poprzemysłowych po eksploatacji nie zostaje zagospodarowanych. Wiąże się to z faktem, iż tereny te z upływem czasu stają się terenami zdegradowanymi, zaniedbanymi, co z kolei powoduje pogorszenie bezpieczeństwa w ich obrębie. Niektóre z tych terenów mimo tego, iż nie są zagospodarowane tworzą malownicze krajobrazy, użykowane spontanicznie jako miejsca rekreacyjne. Takim przykładem są właśnie zbiorniki w Wierzchosławicach. Ten niecodzienny krajobraz wody i lasu dębowo-sosnowego nie został zagospodarowany. Dodatkowo utrudnia to fakt, że Wierzchosławice jako gmina nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też celem projektu zagospodarowania zbiornika pożwirowego i koncepcji szlaków turystycznych jest wykorzystanie potencjału miejsca poprzez stworzenie spójnej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni. Istotnym elementem projektu jest koncepcja szlaków turystycznych, która tworzy sieć powiązań między zbiornikami, jednocześnie podkreślając walory kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca. Projekt również ma na celu przedstawić koncepcję zagospodarowania jednego z wyrobisk pożwirowych, obrazując tym samym sposób zagospodarowania atrakcyjnego krajobrazu, tak aby mógł w bezpieczny, estetyczny i funkcjonalny sposób spełniać swoją rolę. 2. Podstawowe pojęcia Praca przedstawia projekt zagospodarowania zbiornika pożwirowego i koncepcję szlaków turystycznych. W niniejszej pracy te pojęcia będą wielokrotnie używane, dlatego należy je sprecyzować i wyjaśnić. Zbiornik poeksploatacyjny jest to zagłębienie, które powstało w wyniku odkrywkowego wyeksploatowania surowców naturalnych. Kształt misy jeziornej warunkowany jest układem dna i krawędzi dawnego pola eksploatacyjnego, które zwykle było zmodyfikowane w okresie przygotowania zagłębienia do zatopienia. 1 1 M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach ` zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s

11 Szlak turystyczny to pasmo przystosowane do ruchu krajoznawczowędrownego, pieszego lub wodnego, prowadzone po oznakowanych trasach, przechodzące przez tereny krajobrazowo atrakcyjne i łączące obiekty lub ich zespoły, interesujące z przyrodniczego, kulturalnego technicznego punktu widzenia Materiały wyjściowe. 1. Feliks Kiryk, Zygmunt Ruta, Wierzchosławice dzieje wsi i gminy, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 1994 r. 2. Mapa katastralna włości Wierzchosławice z I połowy XIX w.- Państwo Wierzchosławice Gosławice i Ostrów, Archiwum Państwowe. 3. Program i charakterystyka zabezpieczenia bazy surowcowej Oddziału krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Ostrowie w rejonie Wierzchosławice Radłów październik 1975 r. 4. Mapa katastralna w skali 1: 2880 terenu Niwka Dwudniaki przyznanego do Eksploatacji, Archiwum Państwowe. 5. Wyniki pomiarów dna basenu Dwudniaki wykonane na zlecenie Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologiczny Rzeszów październik 1980 r. 6. Mapa miąższości pozostawionego złoża Dwudniaki w skali 1: 2000 grudzień 1980r. 7. Decyzja o przyjęciu nieodpłatnie w stan zasobów Państwowego Funduszu Ziemi działek po zakończeniu eksploatacji przez Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Kruszywa i Usług Geologicznych Kruszgeo grudzień 1986 r. 9. Wykaz z Urzędu Gminy Wierzchosławice złóż będących w trakcie eksploatacji stan na czerwiec 2011 r. 10.Wykaz z Urzędu Gminy Wierzchosławice struktury własności gruntów styczeń 2013 r. 4. Ogólna charakterystyka miejsca Wierzchosławice to miejsce łączące w sobie bogatą historię, często utożsamiane z osobą Wincentego Witosa, miejsce o bogatych lokalnych tradycjach, doskonale znane w regionie. Obecnie kojarzone przez mieszkańców pobliskich wsi i miasta Tarnowa jako miejsce odpoczynku i rekreacji

12 Obraz wsi, tworzy się i przekształca z upływem czasu. Wytwarzają się swoiste cechy, które kreują krajobraz kulturowy wsi. Na przykładzie Wierzchosławic jest on bardzo różnorodny, zaliczyć do niego można nie tylko architekturę, ale piękno otaczającego krajobrazu. Do tradycyjnych obiektów budowlanych zaliczamy budownictwo siedliskowe zagrodowe (budynki mieszkalne i gospodarcze). Głównie są to budynki drewniane, bardzo rzadko murowane. Przykładem budownictwa drewnianego jest stara zagroda Wincentego Witosa - dom rodzinny. Jest to budownictwo z początku XIX wieku o typowym układzie domu włościańskiego. Występują również budynki o cechach regionalnych budownictwa ludowego z początku XX wieku. Przykładem takiego budownictwa jest nowa zagroda Wincentego Witosa. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowa sprawia, ze gmina posiada cechy aglomeracji podmiejskiej z wyraźnie zarysowaną siecią powiązań funkcjonalnych z miastem, które stanowi dla niej rynek pracy, rynek zbytu, oraz zapewnia większość usług ponadpodstawowych. Z kolei gmina Wierzchosławice posiadając kompleksy leśne, akweny wodne oraz rzekę Dunajec stanowiącą jednocześnie naturalną granicę z Tarnowem jest miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta. Teren gminy oznacza się dużym urozmaiceniem szaty roślinnej. Około 41% powierzchni gminy zajmują lasy oraz tereny zadrzewione. Lasy tworzą zwarty kompleks zajmujący całość zachodniej części gminy, wchodząc w masyw leśny zwany Lasami Radłowskimi. Tożsamość przyrodnicza gminy Wierzchosławice jest bezwzględnym atutem wpływającym na rekreacyjno wypoczynkowy kierunek rozwoju gminy Lokalizacja Gmina wiejska Wierzchosławice położona jest w województwie małopolskim w powiecie tarnowskim, zajmuje powierzchnię 75 km². Obszar administracyjny gminy na południe sięga po drogę o znaczeniu historycznym, prowadzącą przez Tarnów do Krakowa. Na północ teren gminy sięga do miejscowości Niwka znajdującej się w połowie drogi między Wierzchosławicami, a siedzibą sąsiedniej gminy w Radłowie. 3 3 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

13 Wieś i gmina Wierzchosławice położona jest w dolinie Dunajca po lewej stronie jego biegu w Kotlinie Sandomierskiej. Na południe od terenu gminy w niewielkiej odległości znajduje się próg Pogórza Karpackiego. Dunajec po rozciągnięciu tego progu wypływa na południową część Kotliny Sandomierskiej, która w tej części stanowi stożek napływowy Dunajca. Na części obszaru tego stożka znajduje się teren gminy. Na wschód od koryta rzeki rozciąga się strefa miejska Tarnowa. Odległość z Wierzchosławic do centrum miasta wynosi około 10 kilometrów. Grancie miasta sięgają do koryta rzeki w rejonie Ostrowa i Gosławic Stan istniejący Na terenie gminy Wierzchosławic znajdują się zbiorniki powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa naturalnego. Zbiornik wodny, który poddano analizie i zagospodarowaniu ma powierzchnię około 20 ha, natomiast teren, który zagospodarowano wokół zbiornika to około 9 ha. Akwen wodny jest atrakcją dla mieszkańców nie tylko Wierzchosławic, ale również okolicznych wsi i miasta Tarnowa. Obecnie wymaga wiele zabiegów poprawiających estetykę i bezpieczeństwo tego miejsca. Dodatkowo wokół zalewu brak programu funkcjonalnego, pomimo faktu, iż w 2004 r. został on określony jako kąpielisko. Jego atutem jest położenie przy granicy lasu, co podnosi jego atrakcyjność rekreacyjną i wypoczynkową. 5. Dobre praktyki Inspiracją do koncepcji projektowej były obiekty, które współgrają z przyrodą jednocześnie spełniając swoją funkcję. Przykładem takiej realizacji jest Seebad Zweiern w Szwajcarii. Projekt został zrealizowany na powierzchni 0,27 ha nad jeziorem Zug w środkowej Szwajcarii. Ze względu na naturalne piękno, ingerencja projektowa powinna być dyskretna i ograniczona, aby nie zaszkodzić spokojnej scenerii. 5 Innym dobrym przykładem zagospodarowania terenów nadwodnych jest projekt A Insua w Hiszpanii. Powstał on w miejscu dawnej kopalni węgla brunatnego. Stare rampy załadunkowe zostały przekształcone na platformy widokowe. Całe założenie i elementy małej architektury tworzą harmonijną całość i doskonale wpisują się w krajobraz. Zastosowane materiały to stal, drewno i beton. Projekt ten jest zarazem 4 J. Lach, A. Michalik, Środowisko geograficzne w: Tarnów dzieje miasta i regionu, Tarnów 1981, T. Ziętara, Położenie miasta i środowisko geograficzne. Studia z geografii średnich miast w Polsce. Problematyka Tarnowa, Prace Geograficzne, 1974, nr 82, s A. Sanchez Vidiella, Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa 2009, s

14 nowoczesny i równocześnie szanujący walory krajobrazowe tego miejsca. Dobra praktyka zagospodarowania zbiorników sztucznych w Polsce to projekt Zoom Natura w Janowie Lubelskim. Projekt jest w trakcie realizacji i charakteryzuje się ciekawym programem. Powstają ciekawe pawilony tematyczne, które umożliwiają zapoznanie się z tajnikami przyrody. Powstał również tam park linowy, plaża i wiele inny atrakcyjnych punktów. Innym przykładem dobrze zagospodarowanego zbiornika, jest zbiornik w Jurkowie, który potocznie turyści nazywają Chorwacją. Charakterystyczną cechą dla tego miejsca są wysepki z wierzbami. Inspiracją był również projekt hali sportowej w Pankach zaprojektowanej przez Isba Grupa Projektowa. Hala jest zaprojektowana w formie drewnianej stodoły, nawiązuje do charakteru wiejskiej architektury. Przedstawione projekty są inspiracją dla stworzonego projektu ze względu na zastosowane materiały, program funkcjonalny, poszanowanie walorów krajobrazowych, lokalnych tradycji, oraz spełnienie oczekiwań przyjeżdżających nad wodę turystów. Projekty te są ciekawe nie tylko ze względu na ideę projektową, ale także ze względu na formę obiektów architektonicznych. Zestawienie tych inspiracji pozwoliło stworzyć prezentowany projekt. A Insua w Hiszpanii A. Sanchez Vidiella, Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa

15 Zoom Natura w Janowie Lubelskim. Zoom Natura w Janowie Lubelskim. Zdjęcia przedstawiają zagospodarowany zbiornik w Jurkowie Autor: Joanna Rapacz

16 Zbiornik w Jurkowie - wysepki z wierzbami Autor: Joanna Rapacz 2013 Hala sportowa w Pankach 16

17 II. STUDIA WSTĘPNE 1. Zakres opracowania Zakres opracowania analiz przedprojektowych obejmuje tereny zbiorników pożwirowych wraz z otoczeniem, zlokalizowanych w Gminie Wierzchosławice ( woj. małopolskie). Zakres na południe sięga po Centrum Kultury Wsi Polskiej i tereny rolnicze. Na zachód granice stanowią tereny Lasu Radłowskiego wraz z dwoma stawami: Wróblik i Okniska. Na wschód granice wyznaczają tereny rolne oraz staw Olimp. Na północ zakres opracowania obejmuje również tereny rolne w części tereny zabudowy oraz zbiornik Dwudniaki - Niwka. Zakres opracowania projektu zbiornika Dwudniaki obejmuje teren zbiornika i jego otoczenia. 2. Rys historyczny Początki osadnictwa Pierwsze źródła niepisane odkryte na tych terenach pochodzą z epoki brązu, natomiast pierwsze dokumenty pisane potwierdzające ślady osadnictwa, w pobliskim sąsiedztwie omawianego terenu pochodzą z lat Dokument potwierdzał istnienie kilku osad. W chronologii osadnictwa na tych ziemiach stopniowo powstają kolejne osady, tak też powstaje osada w Wierzchosławicach. W materiałach źródłowych początkowo dowiadujemy się o parafii ( 1326) w Wierzchosławicach, sama wieś prawdopodobnie powstała znacznie wcześniej. 6 Osiedlaniu się na tych terenach sprzyjały korzystne warunki przyrodnicze: obecność lasów ( bliskie sąsiedztwo Lasów Radłowskich), rzeki Dunajec, urodzajna gleba oraz dogodne warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi rolnictwa. W XIII wieku Wierzchosławice zyskują swoja nazwę od Wierzchosława, który był kanonikiem krakowskim i sandomierskim, w 1327 roku został archidiakonem radomskim wywodzącym się z rodu Sulimów. 7 Wiek XVI na ziemi wierzchosławickiej odznacza się (tak jak na pozostałych ziemiach Rzeczypospolitej) powstaniem folwarków szlacheckich. Folwarki specjalizowały się w wytwarzaniu zboża i innych produktów rolnych na potrzeby 6 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s Wg. KDK I, nr ,140 w: F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

18 opłacalnego handlu z Europą Zachodnią. Wtedy też wśród właścicieli i dzierżawców pojawili się Leliwici Tarnowscy ( XV w.), Ostrogscy, Jan Zamojski, biskup krakowski Piotr Gembicki, Sanguszkowie. W Wierzchosławicach budowano dwory, a nawet zamki obronne i zabudowania folwarczne z całą infrastrukturą spichrzów, stodół, wozowni. Pracowała w nich służba folwarczna oraz pańszczyźniani chłopi. Okres przedrozbiorowy, rozbiorów i niewoli Istotnym obiektem zapisanym w historii wsi był Kościół wielokrotnie zniszczony i odbudowywany początkowo drewniany obecnie murowany. W XV w przy kościele zlokalizowana była szkoła oraz szpital dla ubogich. Pod koniec XVIII państwo polskie utraciło niepodległość. Galicję podzielono na 18 jednostek administracyjnych. Wierzchosławice weszły w skład tarnowskiej jednostki administracyjnej. Na terenie Wierzchosławic istniał dwór i folwark jednak nie należał on do kwitnących, gdyż nie były one docelową rezydencją właściciela. Już w tym okresie dało się zauważyć rozwarstwienie chłopów, udało się to zauważyć w zróżnicowanym wymiarze pańszczyzny oraz w wielkości areału uprawianej ziemi. W roku 1797 spłoną kościół drewniany. W roku 1818 przystąpiono do budowy nowego kościoła murowanego. W tym okresie wieś nawiedzały rożne klęski żywiołowe, ale także epidemię. W tym okresie w historii miały miejsce takie wydarzenia jak rabacja galicyjska, która szczęśliwie ominęła Wierzchosławice oraz powstanie narodowe - kolejna próba odzyskania niepodległości jednak powstanie zakończyło się klęską. W okresie wiosny ludów nastąpiło uwłaszczenie chłopów. W 1851 roku rozpoczęto budowę nowej kolei żelaznej Karola Ludwika, miała ona połączyć Kraków z Lwowem. Chłopi wierzchosławiccy pracowali głównie przy budowie drewnianego mostu wznoszonego na palach. W 1863 roku przystąpiono do budowy żelaznego mostu na Dunajcu. W latach 50 XIX w. wybudowano w Wierzchosławicach szkołę trywialną ( na miejscu starej karczmy przy kościele). 8 Istotnym momentem w rozwoju stosunków wiejskich było wprowadzenie ustawy w 1866 roku, która definiowała gminę wiejską jako jednostkę administracyjną, 8 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

19 ustalała równocześnie zasady powoływania i funkcjonowania samorządów. Ustawa jak i również inne zmiany administracyjne sprawiły, że gmina nigdy nie była i nie jest zwartą jednostką administracyjno-gospodarczą. Powstanie instytucji takich jak kółko rolnicze, gminna kasa pożyczkowa, Ochotnicza Straż Pożarna, spółka mleczarska. 9 Działalność Wincentego Witosa i jego zaangażowanie w sprawy polityczne mobilizowały mieszkańców wsi do działania. Organizowano rożne uroczystości np. uroczystości grunwaldzkie oraz rozpoczęto zbiórkę na pomnik grunwaldzki, który postawiono w 1911 roku koło kościoła. W tym też okresie nastąpił rozwój szkolnictwa i oświaty w gminie. W latach wojny światowej sytuacja międzynarodowa i zaistniałe wydarzenia wpłynęły na postawę i życie mieszkańców Wierzchosławic. Dwudziestolecie międzywojenne Lata były bardzo ciężkie dla mieszkańców wsi. Zniszczenia wojenne, nie najlepsze zbiory, brak podstawowych produktów. W roku 1918 Polska odzyskała niepodległość. W roku 1919 miały miejsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Z listy kandydatów wybrano pięciu w tym Wincentego Witosa. Jego działalność rozwijała się, jako wójt działał w Wierzchosławicach oraz przewodził najsilniejszej partii oraz jednej z najważniejszych Komisji - Rolnej, walczył o reformę rolną, ziemię dla chłopów oraz odbudowę powojenną. Sytuacja w Wierzchosławicach powoli zaczęła się zmieniać przystąpiono do budowy murowanej plebani, a w 1921 roku z inicjatywy W. Witosa rozpoczęto budowę Domu Ludowego ( 1924 r poświęcenie). W roku 1920 powołano W Witosa na premiera Rządu Obrony Narodowej, fakt ten rozsławił nie tylko jego osobę ale także same Wierzchosławice. Istotnym wydarzeniem były uroczystości Reymontowskie w Wierzchosławicach w 1925 roku W. Witos postanowił uczcić laureata Nagrody Nobla za powieść Chłopi dlatego zorganizował uroczystość. W późniejszym czasie na terenach Wierzchosławic miały miejsce zamieszki. Wydarzenia miały miejsce podczas Święta Czynu Chłopskiego w tym okresie Witos przebywał na przymusowej emigracji F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

20 II wojna światowa Okupacja i najazdy hitlerowskie wywarły ogromny wpływ na życie mieszkańców. Wielu z nich walczyło w szeregach Wojska Polskiego, prowadzona była walka podziemna w szeregach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Wyzwolenie Wierzchosławic nastąpiło 18 stycznia 1945 roku. 11 Ostatnie pięćdziesięciolecie 31 października 1945 r. zmarł Wincenty Witos (71 lat). Jego pogrzeb przerodził się w wielką manifestację patriotyczną i ludową. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w rodzinnych Wierzchosławicach. Każdego roku odbywają się tutaj w rocznicę jego śmierci Zaduszki Witosowe. Po śmierci Witosa stosunki polityczno-gospodarcze uległy zmianie. Wpływ miała na to nowa władza komunistyczna. Zgodnie z założeniami nastąpiło intensywne uprzemysłowienie, co zmieniło strukturę zawodową ludności. Mieszkańcy już nie utrzymywali się tylko z rolnictwa, pracowano również w pobliskich Mościcach w Fabryce Związków Azotowych. Po wojnie rozpoczęto odbudowę zniszczonych obiektów, wznowiono również przedwojenny projekt Uniwersytetu Ludowego. Budowano go ze składek całego społeczeństwa. Entuzjazm i zapał do pracy sprzyjał rozwojowi wsi. Powstawały nowe drogi rozwijano infrastrukturę, powstają zakłady przemysłowe takie jak Zakłady Esploatacji Kruszywa, - Strunobetony. Nastąpił rozwój oświaty, opieki zdrowotnej. W latach 70 powstał most drogowy ułatwiający przejazd mieszkańcom Wierzchosławic do Tarnowa. W latach 50 rozpoczęto wydobycie żwirów, które trwa do dnia dzisiejszego. Historia zbiornika, którego poddano zagospodarowaniu i analizie wygląda następująco. I etap przypada na lata obejmuje tereny o obszarze 188 ha zalegające na południe od dotychczasowej bazy surowcowej Niwka-Dwudniaki Do urzędu wojewódzkiego wojewódzkiej Komisji Planowania wpłynęły pisma z Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa, dotyczące eksploatacji żwiru. Komisja wydała pozytywną zgodę na utworzenie jak największego zbiornika poeksploatacyjnego, który w przyszłości ma być terenem rekreacyjnym między 11 F. Kiryk, Z. Ruta, Wierzchosławice Dzieje wsi i gminy, Kraków 1994, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, s

21 Radłowem, a Wierzchosławicami. Jednocześnie komisja w piśmie zleciła przygotowanie koncepcyjnego projektu zagospodarowanie terenu oraz szczegółowy projekt techniczny kierunków i etapów eksploatacji. Opracowano mapy, które przedstawiają plan zagospodarowania terenu pod eksploatację. Plan zagospodarowania terenu po eksploatacji - perspektywicznie ze wskazanie terenu do eksploatacji w I etapie zatwierdzonego planem realizacyjnym, mapa zagospodarowania złoża w rejonie Wierzchosławice-Radłów. 12 W dniu 17 października 1980 roku rozpoczęto pomiary dotyczące dna zbiornika Dwudniaki. Wykonano je przy zastosowaniu echosondy. Celem było określenie ilości pozostawionego złoża. Wykonano 7 echogramów na podstawie których opracowano przekroje. Na podstawie wykonanych przekrojów można wnioskować, iż dno zbiornika jest bardzo nieregularne na dnie pozostało jeszcze 40% kruszywa. Z przekrojów wynika również, iż maksymalna głębokość zbiornika wynosi ok. 3 m. Wydobycie planowano natomiast na 6 m Stan prawny obiektu Opisując stan prawny terenu należy rozważyć go w szerszej skali. Środowisko kulturowe gminy Wierzchosławice tworzą występujące na tym terenie obiekty zabytkowe, zachowane tradycyjne formy budownictwa zagrodowego, kapliczki, krzyże przydrożne, pomniki, inne elementy małej architektury, stanowiska archeologiczne oraz obszary stanowiące zasoby środowiska kulturowego. Zasoby kulturowe gminy, jak wszystkie inne zasoby dziedzictwa narodowego, podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie dóbr kultury. Najcenniejsze zespoły i obiekty zabytkowe wpisane są do rejestru zabytków. Do rejestru zabytków nieruchomych zostały wpisane następujące obiekty występujące na terenie Wierzchosławic: - kościół par. p.w. MB Pocieszenia, 1818, nr rej.: A-254 z zagroda Wincentego Witosa, , nr rej.: A-382 z : - dom mieszkalny, drewn. - stodoła duża, drewn. 12 Dokumentacja pism do Urzędu Wojewódzkiego wojewódzkiej Komisji Planowania od Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa Oddział Ostrów pow. Tarnów, dane z 17 X Warszawskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Badań Geologicznych i Pomiarów Podwodnych Warszawa- Zleceniodawca Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych Rzeszów -grudzień 1980 r.- Wynik pomiaru dna basenu Dwudniaki 21

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego.

ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. Mazow.08.194.7028 ROZPORZĄDZENIE Nr 67 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 października 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu szydłowieckiego. (Warszawa, dnia 14 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Zamość Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Zamość Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH

ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH ŻYCIE NAD RZEKAMI URBANISTYKA DOLIN RZECZNYCH WROCŁAWSKIE FORUM ODRY -ROZMIESZCZENIE TERENÓW: MIESZKANIOWYCH, USŁUGOWYCH, REKREACYJNYCH UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE Wrocław 1930 r. Wrocław 1938 r. Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Pomniki Przyrody W Gdyni

Pomniki Przyrody W Gdyni Pomniki Przyrody W Gdyni Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej odznaczające

Bardziej szczegółowo

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki.

Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. Studzionki 1.1. Dawne nazwy miejscowości. Studelescho (1255), Studelzco (1299), Steudelwitz (1670). Po roku 1945 Studzionki. 1.2. Etymologia nazwy wsi. Etymologia nazwy wsi bliżej nieznana. 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r.

Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 27 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 18 listopada 2014 r. Poz. 6113 UCHWAŁA NR LI/979/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rogalińskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY

temat Plac zabaw i miejsce rekreacji Ogródek Jordanowski 2016 adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 PROJEKT KONCEPCYJNY temat Plac zabaw i miejsce rekreacji "Ogródek Jordanowski 2016" adres Gdańsk / Dolne Miasto / ul. Toruńska, dz. nr 541 stadium PROJEKT KONCEPCYJNY zakres URBANISTYKA autor mgr inż. arch. Michał Zawer współpraca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NIECAŁA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Głównym założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, składającej się z placu miejskiego,

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY WYTYCZNE DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODLEŚNEJ POLANY Z całość terenu wydzielono na 4 strefy z wyróżnionymi funkcjami i propozycjami zagospodarowania terenu: 1. STREFA REKREACYJNA- SPORTOWA przewiduje

Bardziej szczegółowo

Na ryby Gminie Przytoczna

Na ryby Gminie Przytoczna Na ryby Pasjonaci wędkarstwa znajdą w Gminie Przytoczna idealne warunki dla swojego hobby. Wędkować może tu każdy, zarówno amator, jak i profesjonalista. Wędkowanie w naszej gminie zapewnia nie tylko odprężenie

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL.

PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA OLSZTYN, UL. PARK MIEJSKI PODZAMCZE KONTYNUACJA REWALORYZACJA PRACOWNIA PROJEKTOWA AKON 10-672 OLSZTYN, UL.ELBLĄSKA 125 10-622 OLSZTYN, UL.KOSZALIŃSKA 10-12 LOKALIZACJA Las Miejski i Park Jakubowo Park Centralny PODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/239/2013 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Jelenie Bagna położonego na terenie Nadleśnictwa Karwin, Gmina Drezdenko. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013

Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Monitoringu krajobrazu prace realizowane w roku 2013 Marek Rycharski, Zuzanna Oświecimska-Piasko Instytut Technologiczno-Przyrodniczy www.itep.edu.pl PLAN 1. Krajobraz obszarów wiejskich 2. Założenia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów

Dokumentacja projektowa. tras do uprawiania. Nordic Walking. na terenie Gminy Józefów Dokumentacja projektowa tras do uprawiania Nordic Walking na terenie Gminy Józefów Szczebrzeszyn, kwiecień 2013r. Projekt i opracowanie tras: TRAMP Zofia Kapecka Szczebrzeszyn Leśna tel. 600 423 828, 602

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Możliwości edukacyjne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Przygotował: Ludwik Ryncarz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne 1. Szkolna ścieżka przyrodniczo-ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Opracowanie: Bożena Lemkowska Mapy glebowo-rolnicze wraz z aneksami posłużyć mogą w procesie scalania gruntów, szacowania wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - ElŜbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Operat dendrologiczny Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Rewitalizacja terenów nadwodnych w Polsce: Renaturyzacja Bulwary nadrzeczne

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr kultury. na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. oprac. mgr Piotr Rochowski

Ochrona dóbr kultury. na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. oprac. mgr Piotr Rochowski Ochrona dóbr kultury na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oprac. mgr Piotr Rochowski Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy Dobra kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GDZIE i KIM JESTEŚMY? Gmina podmiejska w sąsiedztwie miasta Tarnowa, swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości Położenie: dolina rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2015 r. Poz. 1172 UCHWAŁA NR X/101/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OBSZARÓW POGÓRNICZYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIAST

REWITALIZACJA OBSZARÓW POGÓRNICZYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIAST INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN Pracownia Badań Strategicznych Dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska prof. ndzw. REWITALIZACJA OBSZARÓW POGÓRNICZYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE MIAST

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XI/93/20215 RADY MIEJSKIEJ W UNIEJOWIE w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Uniejów Na podstawie art. 18 ust. 1

Bardziej szczegółowo

W Bioróżnorodności Siła- - Bogactwo Lasów Młochowskich

W Bioróżnorodności Siła- - Bogactwo Lasów Młochowskich Artykuł przygotowany w ramach projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w roku szkolnym 2012/2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY

KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI CHARZYKOWY Wstęp Podstawą projektu jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania zieleni, elementów

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 490 UCHWAŁA NR 181/XV/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU ZIELONO NAM PAULINA MARCINIAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W NOWOPROJEKTOWANYM PARKU Nazwa: Projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej w nowoprojektowanym parku w Mielcu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW I REKREACJI DLA DZIECI Inwestycja: Plac zabaw i rekreacji dla dzieci na obszarze wsi Bukowina. Lokalizacja: Gmina Ulanów Bukowina; dz. nr 576/1, gm. Ulanów Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

UKŁADY OSADNICZE. Fot. 2. Wieś Dzwonkowice położona na wysoczyźnie. Luźny, przydrożny układ osadniczy. Atrakcyjny element krajobrazu kulturowego.

UKŁADY OSADNICZE. Fot. 2. Wieś Dzwonkowice położona na wysoczyźnie. Luźny, przydrożny układ osadniczy. Atrakcyjny element krajobrazu kulturowego. Załącznik fotograficzny UKŁADY OSADNICZE Fot. 1. Wieś Jeruzal położona na zboczach dolinki rzeki Chojnatka. Zwarty, przydrożny układ osadniczy. Atrakcyjny element krajobrazu kulturowego. Fot. 2. Wieś Dzwonkowice

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

Wrocław, czerwiec 2012 r.

Wrocław, czerwiec 2012 r. PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTONICZNA JERZY MODLINGER 53-137 Wrocław, Al. Wiśniowa 36a tel.694 701 809, e-mail: jerzy.modlinger@sarp.org.pl NIP: 897-101-27-77 Temat Autor KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 2668 UCHWAŁA NR LIX/46/2014 RADY GMINY KOSAKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportów Wodnych

Ośrodek Sportów Wodnych Przedmiot sprzedaży: Ośrodek Sportów Wodnych Lokalizacja: Ośrodek położony w Bieszczadach w miejscowości Zawóz, gmina Solina powiat leski, woj. podkarpackie Nieruchomość zabudowana Łączna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody

Ekoportal.eu - ochrona środowiska ekologia ochrona przyrody recykling biopaliwa GMO odpady Natura 2000 a polski system ochrony przyrody Ochrona przyrody ma w Polsce długie tradycje. Według niektórych źródeł pierwsze decyzje związane z nią pochodzą z X wieku - np. w sprawie ochrony bobrów. W kolejnych wiekach zaczęto chronić nadmiernie

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo