PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Adres: ul. Rynek 1, Rzeszów Piotrkówek Mały, listopad 2010 rok Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 1

2 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Nazwa opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska Adres: rejon mostu Zamkowego działki nr 1083/75, 1083/82, 1083/87, 1083/88, 1083/109 obr. 207 Śródmieście Rzeszów Kod zamówienia według CPV: Roboty budowlane w zakresie lodowisk Obiekty rekreacyjne Budynki modułowe i przenośne Zawartość opracowania: 1. Część opisowa. 2. Część informacyjna. Opracował: Marek Makara Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapowo lodowiska sztucznego, odkrytego, całorocznego o nawierzchni syntetycznej z zapleczem, na działce nr 1083/87 obr.207 w rejonie mostu Zamkowego w Rzeszowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: W pierwszym etapie: opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przez Zamawiającego robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz budowa ogrodzenia, podestu drewnianego i lodowiska syntetycznego wraz z bandami, W etapie drugim: a) przygotowanie wszelkich wniosków wraz z załącznikami do wszystkich niezbędnych organów i instytucji (m.in. decyzja środowiskowa, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), w celu uzyskania decyzji, opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie robót budowlanych określonych w pkt. b, b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie: podestu drewnianego, lodowiska sztucznego wraz z bandami, ogrodzenia, odwodnienia liniowego, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, przemysłowej telewizji dozorowej wraz z rejestracją zdarzeń i alarmowej, dwóch sztuk pawilonów pod potrzeby wypożyczalni łyżew, kas oraz szatni, przebieralni i toalet - w pięciu egzemplarzach. W etapie trzecim: wykonanie na podstawie dokumentacji z etapu drugiego robót objętych tą dokumentacją bez zakresu z etapu I i zapewnienie dostaw określonych niniejszym opracowaniem(pkt. Pn. Wymagania w kwestii niezbędnego wyposażenia lodowiska i terenu przyległego: po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 3

4 Zamawiający wymaga, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny dokumentację projektową zamierzenia budowlanego (rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy oraz celem uzgodnienia z Zamawiającym). Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności opracowanie: 1) aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500; 2) przed przystąpieniem do projektowania wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodetę linii rozgraniczenia inwestycji od przyległych działek, 3) dokumentacji projektowej (dokumentacja zgłoszeniowa i cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z BIOZ, wnioskiem, wyrysem i wypisem) zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z wszelkimi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami wymaganymi w obowiązujących przepisach oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 5) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) (przygotowuje kierownik budowy na podstawie pkt 5), 1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Teren na którym planuje się budowę lodowiska sztucznego całorocznego nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania Przestrzennego. Teren przeznaczony pod całość przedsięwzięcia stanowi plac o nawierzchni asfaltowej. Na placu umieszczona jest rampa do jazdy na rolkach o konstrukcji stalowej, którą wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przetransportuje w miejsce na tym samym placu tak aby nie kolidowała z lodowiskem. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 4

5 Parametry techniczne lodowiska i terenu przyległego: Całkowite wymiary zagospodarowywanego terenu to około 25 x 55 m Wymiar lodowiska nominalny zewnętrzny tafli sztucznego lodu 15 x 30 m Ilość bramek wejściowych w bandach dwie sztuki szerokości 1 m Ilość bramek wejściowych na ogrodzony teren lodowiska 1 szerokości 1 m + brama do wjazdu samochodu ciężarowego Wysokość ogrodzenia min. 1,8 m Wysokość band 1,2 m Podest drewniany wyrównujący teren tworzący idealnie płaską powierzchnię o różnicy wysokości max 2 mm na długości 2 mb. Wykonanie z kantówki impregnowanej na stopach metalowych lub betonowych (zapewnienie swobodnego przepływu wody deszczowej i zapobieżenie gniciu belek), wypełnienie ażurowe deskami z zachowaniem odstępu około 2 5 cm na swobodne przesiąkanie wody. Przed rozłożeniem paneli lodowiska należy ułożyć materiał ochronny (z racji na możliwość dwustronnego użytkowania paneli) na przykład w postaci geowłókniny (materiał o właściwościach odpowiedniej przepuszczalności wody) celem ochrony paneli przed ewentualnym porysowaniem czy też uszkodzeniem. Warstwa geowłókniny dodatkowo eliminuje niewielkie odchyłki w wysokości ułożenia deskowania. Przekroje zastosowanych elementów drewnianych (krokwie kantówki oraz deskowanie) należy dobrać przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego obciążenia użytkowego, ciężaru paneli, band oraz osób użytkujących lodowisko. Wymiary podestu drewnianego powinny być większe aniżeli wymiary tafli sztucznego lodu z racji konieczności montażu przykręcenia do podestu słupków band. Dodatkowo celem wyeliminowania efektu unoszenia się paneli na skutek rozszerzalności temperaturowej tworzywa bazowego polietylenu wysokiej gęstości molekularnej PE słupki band powinny być odsunięte od krawędzi tafli lodu połączonych paneli o wymiarze jednostkowym min. 750x1000 mm). Należy uwzględnić możliwość swobodnej zmiany długości i szerokości o około 1,9 mm na każdy metr bieżący tafli lodu syntetycznego na każdą zmianę temperatury o 10 stopni. Sposób montażu słupków oraz band powinien uwzględniać zmiany temperaturowe oraz efekt rozszerzalności, zwłaszcza że lodowisko może być eksploatowane przez cały rok, Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 5

6 dodatkowo bez hali namiotowej i zadaszenia pełna możliwa amplituda temperatur lato / zima. Z racji montażu na zewnątrz w opcji bez zadaszenia wszystkie użyte materiały do budowy lodowiska sztucznego muszą posiadać stabilność na warunki atmosferyczne, a zwłaszcza potwierdzoną udokumentowaną odporność - stabilizację na promieniowanie UV dotyczy w szczególności płyt polietylenowych użytych do budowy band (płyta główna, listwa okopowa, listwa poręczowa) oraz paneli. Wymagania w kwestii niezbędnego wyposażenia lodowiska i terenu przyległego: Ogrodzenie panelowe z bramką i bramą celem umożliwienia w normalnych warunkach ruchu pieszego i w razie potrzeby wjazdu samochodu ciężarowego. Ogrodzenie powinno być wykonane i zamontowane w sposób umożliwiający jego demontaż i przeniesienie w przyszłości w inne miejsce Oświetlenie terenu przyległego oraz tafli lodowiska zrealizowane przy użyciu energooszczędnych opraw metahalogenkowych o mocy (max 500) W każda, montowanych na sześciu słupach aluminiowych o wysokości min. 6m w linii ogrodzenia wraz z instalacją elektryczną, układem sterowania (tryb ręczny + zegar astronomiczny), zabezpieczeniami oraz przyłączeniem do wskazanego punktu poboru energii. Kompletna instalacja alarmowa pawilonów oraz terenu przyległego z zastosowaniem zewnętrznych czujek ruchu montowanych w linii ogrodzenia po wewnętrznej stronie wraz z centralką, syreną, manipulatorem i możliwością podłączenia monitoringu i powiadamiania zewnętrznego Kompletna instalacja dozorowej telewizji przemysłowej wraz z kamerami (obudowy z podgrzewaniem, minimalna ilość kamer sztuk 6 8), okablowaniem, rejestratorem (ciągłe nagrywanie i jako opcja funkcja detekcji) dostawa, montaż (ewentualny montaż na wspólnych słupach oświetleniowych) oraz przeszkolenie przyszłego użytkownika Dostawa i posadowienie dwóch wolnostojących pawilonów (o atrakcyjnej aranżacji zewnętrznej elewacji - do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie projektu budowlanego) o wymiarach odpowiednio min 6 x 2,4 m (wraz z ogrzewaniem elektrycznym 2-4 kw, instalacją elektryczną (w tym zasilanie Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 6

7 podgrzewacza wody), oświetleniową, sanitarną, oknami, wywietrznikami) oraz drugi min 6 x 4,8 m (wraz z ogrzewaniem elektrycznym 4-8 kw, instalacją elektryczną, oświetleniową, oknami, wywietrznikami) z przeznaczeniem do wykorzystania jako odpowiednio: jeden - kasa (dodatkowo specjalne okno przesuwne o wymiarach umożliwiających swobodne wydawanie oraz przyjmowanie łyżew, drzwi o szerokości umożliwiającej swobodne wjeżdżanie maszyną czyszczącą), wypożyczalnia łyżew, punkt ostrzenia, miejsce postoju maszyny czyszczącej itd. oraz drugi z przeznaczeniem na szatnię / przebieralnię i toalety. Pawilony muszą posiadać odpowiednią izolację cieplną i akustyczną uwzględniając sezon zimowy. Pawilony muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający wymaga aby dostarczone Pawilony odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późń.zm.) Dostawa, uzbrojenie i uruchomienie fabrycznie nowej (gwarancja producenta / dystrybutora) maszyny czyszczącej szorowarki z funkcją odsysania oraz przeszkolenie przyszłego użytkownika. Maszyna powinna posiadać szerokość roboczą 400/450 mm (pad / szczotka szorująca), szerokość listwy zbierającej mm, zasilanie sieciowe (moc silnika szczotki 1000 W, moc silnika ssawy 1200 W), prędkość obrotowa 150 obr / min, dwa zbiorniki na czystą i brudną wodę o pojemności 30 litrów odporne na uderzenia i uszkodzenia, ramę ze stali nierdzewnej oraz mieć możliwość montażu padów czyszczących lub szczotki szorującej. Zasięg roboczy to około 42 m od źródła zasilania Maszyna czyszcząca musi posiadać sterowanie podawaniem wody wraz ze środkiem myjącym za pomocą elektrozaworu (jedynie takie wyposażenie maszyny gwarantuje precyzyjne dozowanie i kontrolę wypływu środków myjących podczas postoju maszyny), mieć możliwość łatwego zdejmowania zbiornika wody brudnej bez użycia jakichkolwiek narzędzi oraz mieć możliwość regulacji wysokości rękojeści w zależności od wzrostu operatora Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 7

8 Dodatkowo zostanie dostarczony opryskiwacz oraz odpowiednia ilość - zapas na okres 3 miesięcy ekologicznego środka do spryskiwania lodowiska zalecanego przez producenta paneli celem osiągnięcia najwyższych możliwych parametrów ślizgalności w porównaniu do tradycyjnego lodu bez utraty efektu ślizgalności w trakcie eksploatacji lodowiska. Przyjmując zastosowanie środka w rozcieńczeniu 50 / 50 % z gorącą wodą (z racji na gęstą konsystencję zwłaszcza przy ujemnych temperaturach) do jednokrotnego spryskiwania będzie zużywane około 1,5 litra roztworu na każde 100 m 2 lodowiska. Dodatkowo zakres dostawy obejmuje również zapas na 3 miesiące niskopieniącego środka do czyszczenia mycia przy użyciu maszyny szorowarki z odsysaniem. Dostawa celem szybkiego zgrubnego oczyszczenia tafli lodu nożycowego mopa płaskiego o szerokości roboczej rzędu 1 2 mb Dostawa i uruchomienie elektrycznej ostrzałki do łyżew Dostawa kompletu łyżew 150 par o różnych rozmiarach (75 damskich / 75 męskich) wraz z regałami do składowania (do zabudowy w pawilonie kasowym / wypożyczalni) Łyżwy muszą mieć odpowiednio ukształtowane ostrze przystosowane do eksploatacji na sztucznym lodowisku panelowym, to znaczy nie posiadać ząbków na przedniej części ostrza (lub mieć możliwość ich zeszlifowania na płasko na kamieniu szlifierki / ostrzałki) by nie uszkadzać powierzchni paneli lodowiska. Dodatkowo łyżwy dla zapewnienia pełnych doznań podczas eksploatacji oraz właściwej sterowności powinny być zaostrzone w sposób wklęsły, tak by jazda na sztucznym lodzie odbywała się wyłącznie na dwóch bocznych wąskich krawędziach wówczas zminimalizowana jest siła tarcia oraz uzyskujemy bardzo dobrą sterowność podczas manewrów skrętu Dostawa, rozłożenie oraz w razie potrzeby przytwierdzenie chodnika gumowego celem umożliwienia swobodnego dojścia do bramki lodowiska od miejsca zmiany obuwia / przebieralni, bez tępienia ostrza łyżew. Zaleca się zastosowanie chodnika gumowego o grubości min 1 cm. Dostawa i ustawienie sześciu ławek parkowych o wymiarach: długość min. 180 cm, szerokość 55 cm, wysokość ponad poziom terenu min. 75 cm. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 8

9 Parametry techniczne band i ogólne wymagania: Dostawa i montaż oraz skręcenie i ustawienie fabrycznie nowych band lodowiska rekreacyjnego o wysokości 1200 mm wykonanych na spawanej ramie stalowej (z profili zamkniętych np. 40x40x3 lub 30x30x3 mm) ocynkowanej ogniowo (potwierdzenie pisemne cynkowni zgodności z normą oraz założonymi parametrami) z zabudowaniem płyt polietylenowych PE HD w sposób eliminujący ewentualne uszkodzenia na skutek zmiany warunków otoczenia (odpowiednie wkręty samowiertne z łbem stożkowym) Poszycie konstrukcji stanowią polietylenowe płyty ekstrudowane lub prasowane klasy co najmniej PE HD PE 300 (gdzie 300 oznacza ciężar molekularny tworzywa) lub PE 500, w postaci płyt głównych grubości rzędu 8 10 mm o następujących normowych parametrach technicznych: - współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok. 1,9 x 10-4 / K - stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat - atest Państwowego Zakładu Higieny - płyty produkowane zgodnie z normą PN , EN ISO klasa palności produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny - zakres temperatur stosowania - 50 C do + 80 C Bandy narożne wykonać z promieniem gięcia około R = 1 1,5 m Bandy powinny być wyposażone w dwie bramki (niezależne wejście i zejście z płyty lodowiska) o szerokości 1 mb otwierane na zewnątrz Sposób montażu słupków stałych oraz band powinien umożliwiać użytkowanie lodowiska w każdych warunkach temperaturowych, zarówno w lecie jak i zimie oraz umożliwiać swobodne przemieszczanie się paneli lodowiska w ramach zjawiska rozszerzalności temperaturowej bez powstawania nadmiernych krytycznych naprężeń materiałowych i odkształceń (powstawania uskoków czy też falowania) Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 9

10 W przypadku wystąpienia odkształceń tworzywa pomiędzy poszczególnymi bandami w ramach usługi serwisowej bandy powinny mieć możliwość montażu elementów dystansowych Celem odpływu nadmiaru wody deszczowej w trakcie intensywnych opadów zaleca się wykonanie otworów odpływowych lub pozostawienie pomiędzy powierzchnią paneli a dolną częścią bandy niewielkiej luki Parametry techniczne paneli lodowiska i ogólne wymagania Panele lodowiska PE 500 z opracowaną naukowo strukturą molekularną, która umożliwia łyżwiarzom jazdę tak płynną jak na rzeczywistym lodzie, oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i inne dokumenty zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, Panele lodowiska o wymiarach min. 750x1000 mm i grubości min. 20 mm powinny charakteryzować się parametrami umożliwiającymi całoroczne użytkowanie bez potrzeby silikonowania oraz zapobiegającymi przemieszczaniu się w wyniku rozszerzalności temperaturowej. Panele powinny być wyprodukowane z dodatkiem stabilizatorów na promienie UV Powierzchnia paneli powinna być niskościeralna i obustronnego użycia - umożliwiająca eksploatację przez okres co najmniej 8 10 lat, Miejsca łączenia paneli przy właściwym podparciu dolnej powierzchni powinny wytrzymywać pełen nacisk pełne obciążenie, Zabudowane panele powinny charakteryzować się parametrami umożliwiającymi budowę pełnowymiarowych lodowisk na wolnym powietrzu, Panele powinny być tak zazębione: pionowo - aby zapobiegać ich podnoszeniu, poziomo - aby nie dochodziło do powstawania dziur pomiędzy panelami, a także, aby wyeliminować ruch względem siebie, Produkt powinien posiadać gwarancję producenta, Gwarancja producenta powinna obejmować odpowiedzialność za wady materiałowe oraz jakość wykonania pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem w okresie 5 lat, Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 10

11 System montażu i demontażu umożliwiający przemieszczanie lodowiska bez utraty gwarancji, Dystrybutor powinien dostarczyć instrukcję użytkowania i konserwacji lodowiska w języku polskim, Dystrybutor powinien być w stanie zapewnić kompleksowe wyposażenie lodowiska oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, Ogólne warunki wykonania i odbioru robót Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze oddziaływanie i utrudnienia dla otoczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ułożenie okablowania, rur, wykonanie podestu; odbiory te będą wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, - odbiór końcowy po wykonaniu całości. W trakcie odbiorów w szczególności kontroli zostaną poddane : - rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed złożeniem dokumentacji o uzyskanie pozwolenia na budowę - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 11

12 - jakość wykonania robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy Ogólne warunki płatności Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące główne elementy rozliczeniowe, po których wykonaniu i częściowym odbiorze będą dokonywane kolejne płatności tj.: I etap dokumentacja do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, dokonanie zgłoszenia oraz budowa zgodnie z podanym w początkowej części opracowania zakresem, to jest wykonaniem ogrodzenia, podestu, ułożeniem paneli lodowiska, band bez dodatkowego wyposażenia i instalacji, II etap - dokumentacja projektowa, (wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, projekty budowlane), III etap - po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonanie wszelkich instalacji oraz robót budowlanych w oparciu o dokumentację i dostawa wszelkiego pozostałego wyposażenia i osprzętu. Po wykonaniu wszystkich etapów, wykonawca przygotuje i przekaże wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, spełniające wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 12

13 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2.1. Informacje ogólne Zamawiający oświadcza, że Gmina Miasto Rzeszów jest dysponentem gruntów, na których będzie realizowane zamierzenie budowlane, które jest przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 6) Ustawa Prawo zamówień publicznych. 7) Ustawa Prawo budowlane. 8) Ustawa Kodeks Cywilny. 9) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 10) Normy Polskie. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 13

14 Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB INWESTYCJA: INWESTOR: ZAKRES ROBÓT: SPORZĄDZIŁ: Wykonanie remontu łazienek i pokoi gościnnych w budynku Instytutu Historii PAN 00-272

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis

MIKPROJ 81-538 GDYNIA. DZ.NR 522/53, KM 69 GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI. Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis MIKPROJ MIKPROJ Wioleta Mikulska-Samulak ul. Myśliwskie Wzgórze 21/51, 80-283 Gdańsk, NIP 579-195-62-22 tel. (+48)535-35-90-50, mail: mikproj.biuro@gmail.com Temat: REMONT POMIESZCZEŃ W HALI LA ORAZ W

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo