PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie."

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów Adres: ul. Rynek 1, Rzeszów Piotrkówek Mały, listopad 2010 rok Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 1

2 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Nazwa opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska Adres: rejon mostu Zamkowego działki nr 1083/75, 1083/82, 1083/87, 1083/88, 1083/109 obr. 207 Śródmieście Rzeszów Kod zamówienia według CPV: Roboty budowlane w zakresie lodowisk Obiekty rekreacyjne Budynki modułowe i przenośne Zawartość opracowania: 1. Część opisowa. 2. Część informacyjna. Opracował: Marek Makara Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 2

3 1. CZĘŚĆ OPISOWA Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie etapowo lodowiska sztucznego, odkrytego, całorocznego o nawierzchni syntetycznej z zapleczem, na działce nr 1083/87 obr.207 w rejonie mostu Zamkowego w Rzeszowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: W pierwszym etapie: opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przez Zamawiającego robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz budowa ogrodzenia, podestu drewnianego i lodowiska syntetycznego wraz z bandami, W etapie drugim: a) przygotowanie wszelkich wniosków wraz z załącznikami do wszystkich niezbędnych organów i instytucji (m.in. decyzja środowiskowa, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), w celu uzyskania decyzji, opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie robót budowlanych określonych w pkt. b, b) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie: podestu drewnianego, lodowiska sztucznego wraz z bandami, ogrodzenia, odwodnienia liniowego, instalacji elektrycznej, oświetleniowej, przemysłowej telewizji dozorowej wraz z rejestracją zdarzeń i alarmowej, dwóch sztuk pawilonów pod potrzeby wypożyczalni łyżew, kas oraz szatni, przebieralni i toalet - w pięciu egzemplarzach. W etapie trzecim: wykonanie na podstawie dokumentacji z etapu drugiego robót objętych tą dokumentacją bez zakresu z etapu I i zapewnienie dostaw określonych niniejszym opracowaniem(pkt. Pn. Wymagania w kwestii niezbędnego wyposażenia lodowiska i terenu przyległego: po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 3

4 Zamawiający wymaga, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny dokumentację projektową zamierzenia budowlanego (rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy oraz celem uzgodnienia z Zamawiającym). Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności opracowanie: 1) aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500; 2) przed przystąpieniem do projektowania wyznaczenie w terenie przez uprawnionego geodetę linii rozgraniczenia inwestycji od przyległych działek, 3) dokumentacji projektowej (dokumentacja zgłoszeniowa i cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z BIOZ, wnioskiem, wyrysem i wypisem) zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz z wszelkimi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami wymaganymi w obowiązujących przepisach oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 5) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) (przygotowuje kierownik budowy na podstawie pkt 5), 1.2.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. Teren na którym planuje się budowę lodowiska sztucznego całorocznego nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania Przestrzennego. Teren przeznaczony pod całość przedsięwzięcia stanowi plac o nawierzchni asfaltowej. Na placu umieszczona jest rampa do jazdy na rolkach o konstrukcji stalowej, którą wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przetransportuje w miejsce na tym samym placu tak aby nie kolidowała z lodowiskem. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 4

5 Parametry techniczne lodowiska i terenu przyległego: Całkowite wymiary zagospodarowywanego terenu to około 25 x 55 m Wymiar lodowiska nominalny zewnętrzny tafli sztucznego lodu 15 x 30 m Ilość bramek wejściowych w bandach dwie sztuki szerokości 1 m Ilość bramek wejściowych na ogrodzony teren lodowiska 1 szerokości 1 m + brama do wjazdu samochodu ciężarowego Wysokość ogrodzenia min. 1,8 m Wysokość band 1,2 m Podest drewniany wyrównujący teren tworzący idealnie płaską powierzchnię o różnicy wysokości max 2 mm na długości 2 mb. Wykonanie z kantówki impregnowanej na stopach metalowych lub betonowych (zapewnienie swobodnego przepływu wody deszczowej i zapobieżenie gniciu belek), wypełnienie ażurowe deskami z zachowaniem odstępu około 2 5 cm na swobodne przesiąkanie wody. Przed rozłożeniem paneli lodowiska należy ułożyć materiał ochronny (z racji na możliwość dwustronnego użytkowania paneli) na przykład w postaci geowłókniny (materiał o właściwościach odpowiedniej przepuszczalności wody) celem ochrony paneli przed ewentualnym porysowaniem czy też uszkodzeniem. Warstwa geowłókniny dodatkowo eliminuje niewielkie odchyłki w wysokości ułożenia deskowania. Przekroje zastosowanych elementów drewnianych (krokwie kantówki oraz deskowanie) należy dobrać przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego obciążenia użytkowego, ciężaru paneli, band oraz osób użytkujących lodowisko. Wymiary podestu drewnianego powinny być większe aniżeli wymiary tafli sztucznego lodu z racji konieczności montażu przykręcenia do podestu słupków band. Dodatkowo celem wyeliminowania efektu unoszenia się paneli na skutek rozszerzalności temperaturowej tworzywa bazowego polietylenu wysokiej gęstości molekularnej PE słupki band powinny być odsunięte od krawędzi tafli lodu połączonych paneli o wymiarze jednostkowym min. 750x1000 mm). Należy uwzględnić możliwość swobodnej zmiany długości i szerokości o około 1,9 mm na każdy metr bieżący tafli lodu syntetycznego na każdą zmianę temperatury o 10 stopni. Sposób montażu słupków oraz band powinien uwzględniać zmiany temperaturowe oraz efekt rozszerzalności, zwłaszcza że lodowisko może być eksploatowane przez cały rok, Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 5

6 dodatkowo bez hali namiotowej i zadaszenia pełna możliwa amplituda temperatur lato / zima. Z racji montażu na zewnątrz w opcji bez zadaszenia wszystkie użyte materiały do budowy lodowiska sztucznego muszą posiadać stabilność na warunki atmosferyczne, a zwłaszcza potwierdzoną udokumentowaną odporność - stabilizację na promieniowanie UV dotyczy w szczególności płyt polietylenowych użytych do budowy band (płyta główna, listwa okopowa, listwa poręczowa) oraz paneli. Wymagania w kwestii niezbędnego wyposażenia lodowiska i terenu przyległego: Ogrodzenie panelowe z bramką i bramą celem umożliwienia w normalnych warunkach ruchu pieszego i w razie potrzeby wjazdu samochodu ciężarowego. Ogrodzenie powinno być wykonane i zamontowane w sposób umożliwiający jego demontaż i przeniesienie w przyszłości w inne miejsce Oświetlenie terenu przyległego oraz tafli lodowiska zrealizowane przy użyciu energooszczędnych opraw metahalogenkowych o mocy (max 500) W każda, montowanych na sześciu słupach aluminiowych o wysokości min. 6m w linii ogrodzenia wraz z instalacją elektryczną, układem sterowania (tryb ręczny + zegar astronomiczny), zabezpieczeniami oraz przyłączeniem do wskazanego punktu poboru energii. Kompletna instalacja alarmowa pawilonów oraz terenu przyległego z zastosowaniem zewnętrznych czujek ruchu montowanych w linii ogrodzenia po wewnętrznej stronie wraz z centralką, syreną, manipulatorem i możliwością podłączenia monitoringu i powiadamiania zewnętrznego Kompletna instalacja dozorowej telewizji przemysłowej wraz z kamerami (obudowy z podgrzewaniem, minimalna ilość kamer sztuk 6 8), okablowaniem, rejestratorem (ciągłe nagrywanie i jako opcja funkcja detekcji) dostawa, montaż (ewentualny montaż na wspólnych słupach oświetleniowych) oraz przeszkolenie przyszłego użytkownika Dostawa i posadowienie dwóch wolnostojących pawilonów (o atrakcyjnej aranżacji zewnętrznej elewacji - do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie projektu budowlanego) o wymiarach odpowiednio min 6 x 2,4 m (wraz z ogrzewaniem elektrycznym 2-4 kw, instalacją elektryczną (w tym zasilanie Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 6

7 podgrzewacza wody), oświetleniową, sanitarną, oknami, wywietrznikami) oraz drugi min 6 x 4,8 m (wraz z ogrzewaniem elektrycznym 4-8 kw, instalacją elektryczną, oświetleniową, oknami, wywietrznikami) z przeznaczeniem do wykorzystania jako odpowiednio: jeden - kasa (dodatkowo specjalne okno przesuwne o wymiarach umożliwiających swobodne wydawanie oraz przyjmowanie łyżew, drzwi o szerokości umożliwiającej swobodne wjeżdżanie maszyną czyszczącą), wypożyczalnia łyżew, punkt ostrzenia, miejsce postoju maszyny czyszczącej itd. oraz drugi z przeznaczeniem na szatnię / przebieralnię i toalety. Pawilony muszą posiadać odpowiednią izolację cieplną i akustyczną uwzględniając sezon zimowy. Pawilony muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający wymaga aby dostarczone Pawilony odpowiadały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późń.zm.) Dostawa, uzbrojenie i uruchomienie fabrycznie nowej (gwarancja producenta / dystrybutora) maszyny czyszczącej szorowarki z funkcją odsysania oraz przeszkolenie przyszłego użytkownika. Maszyna powinna posiadać szerokość roboczą 400/450 mm (pad / szczotka szorująca), szerokość listwy zbierającej mm, zasilanie sieciowe (moc silnika szczotki 1000 W, moc silnika ssawy 1200 W), prędkość obrotowa 150 obr / min, dwa zbiorniki na czystą i brudną wodę o pojemności 30 litrów odporne na uderzenia i uszkodzenia, ramę ze stali nierdzewnej oraz mieć możliwość montażu padów czyszczących lub szczotki szorującej. Zasięg roboczy to około 42 m od źródła zasilania Maszyna czyszcząca musi posiadać sterowanie podawaniem wody wraz ze środkiem myjącym za pomocą elektrozaworu (jedynie takie wyposażenie maszyny gwarantuje precyzyjne dozowanie i kontrolę wypływu środków myjących podczas postoju maszyny), mieć możliwość łatwego zdejmowania zbiornika wody brudnej bez użycia jakichkolwiek narzędzi oraz mieć możliwość regulacji wysokości rękojeści w zależności od wzrostu operatora Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 7

8 Dodatkowo zostanie dostarczony opryskiwacz oraz odpowiednia ilość - zapas na okres 3 miesięcy ekologicznego środka do spryskiwania lodowiska zalecanego przez producenta paneli celem osiągnięcia najwyższych możliwych parametrów ślizgalności w porównaniu do tradycyjnego lodu bez utraty efektu ślizgalności w trakcie eksploatacji lodowiska. Przyjmując zastosowanie środka w rozcieńczeniu 50 / 50 % z gorącą wodą (z racji na gęstą konsystencję zwłaszcza przy ujemnych temperaturach) do jednokrotnego spryskiwania będzie zużywane około 1,5 litra roztworu na każde 100 m 2 lodowiska. Dodatkowo zakres dostawy obejmuje również zapas na 3 miesiące niskopieniącego środka do czyszczenia mycia przy użyciu maszyny szorowarki z odsysaniem. Dostawa celem szybkiego zgrubnego oczyszczenia tafli lodu nożycowego mopa płaskiego o szerokości roboczej rzędu 1 2 mb Dostawa i uruchomienie elektrycznej ostrzałki do łyżew Dostawa kompletu łyżew 150 par o różnych rozmiarach (75 damskich / 75 męskich) wraz z regałami do składowania (do zabudowy w pawilonie kasowym / wypożyczalni) Łyżwy muszą mieć odpowiednio ukształtowane ostrze przystosowane do eksploatacji na sztucznym lodowisku panelowym, to znaczy nie posiadać ząbków na przedniej części ostrza (lub mieć możliwość ich zeszlifowania na płasko na kamieniu szlifierki / ostrzałki) by nie uszkadzać powierzchni paneli lodowiska. Dodatkowo łyżwy dla zapewnienia pełnych doznań podczas eksploatacji oraz właściwej sterowności powinny być zaostrzone w sposób wklęsły, tak by jazda na sztucznym lodzie odbywała się wyłącznie na dwóch bocznych wąskich krawędziach wówczas zminimalizowana jest siła tarcia oraz uzyskujemy bardzo dobrą sterowność podczas manewrów skrętu Dostawa, rozłożenie oraz w razie potrzeby przytwierdzenie chodnika gumowego celem umożliwienia swobodnego dojścia do bramki lodowiska od miejsca zmiany obuwia / przebieralni, bez tępienia ostrza łyżew. Zaleca się zastosowanie chodnika gumowego o grubości min 1 cm. Dostawa i ustawienie sześciu ławek parkowych o wymiarach: długość min. 180 cm, szerokość 55 cm, wysokość ponad poziom terenu min. 75 cm. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 8

9 Parametry techniczne band i ogólne wymagania: Dostawa i montaż oraz skręcenie i ustawienie fabrycznie nowych band lodowiska rekreacyjnego o wysokości 1200 mm wykonanych na spawanej ramie stalowej (z profili zamkniętych np. 40x40x3 lub 30x30x3 mm) ocynkowanej ogniowo (potwierdzenie pisemne cynkowni zgodności z normą oraz założonymi parametrami) z zabudowaniem płyt polietylenowych PE HD w sposób eliminujący ewentualne uszkodzenia na skutek zmiany warunków otoczenia (odpowiednie wkręty samowiertne z łbem stożkowym) Poszycie konstrukcji stanowią polietylenowe płyty ekstrudowane lub prasowane klasy co najmniej PE HD PE 300 (gdzie 300 oznacza ciężar molekularny tworzywa) lub PE 500, w postaci płyt głównych grubości rzędu 8 10 mm o następujących normowych parametrach technicznych: - współczynnik rozszerzalności temperaturowej ok. 1,9 x 10-4 / K - stabilizacja na promieniowanie UV dla warunków Europy Środkowo-Wschodniej min 5 lat - atest Państwowego Zakładu Higieny - płyty produkowane zgodnie z normą PN , EN ISO klasa palności produkt sklasyfikowany jako normalnie zapalny - zakres temperatur stosowania - 50 C do + 80 C Bandy narożne wykonać z promieniem gięcia około R = 1 1,5 m Bandy powinny być wyposażone w dwie bramki (niezależne wejście i zejście z płyty lodowiska) o szerokości 1 mb otwierane na zewnątrz Sposób montażu słupków stałych oraz band powinien umożliwiać użytkowanie lodowiska w każdych warunkach temperaturowych, zarówno w lecie jak i zimie oraz umożliwiać swobodne przemieszczanie się paneli lodowiska w ramach zjawiska rozszerzalności temperaturowej bez powstawania nadmiernych krytycznych naprężeń materiałowych i odkształceń (powstawania uskoków czy też falowania) Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 9

10 W przypadku wystąpienia odkształceń tworzywa pomiędzy poszczególnymi bandami w ramach usługi serwisowej bandy powinny mieć możliwość montażu elementów dystansowych Celem odpływu nadmiaru wody deszczowej w trakcie intensywnych opadów zaleca się wykonanie otworów odpływowych lub pozostawienie pomiędzy powierzchnią paneli a dolną częścią bandy niewielkiej luki Parametry techniczne paneli lodowiska i ogólne wymagania Panele lodowiska PE 500 z opracowaną naukowo strukturą molekularną, która umożliwia łyżwiarzom jazdę tak płynną jak na rzeczywistym lodzie, oraz posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny i inne dokumenty zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego, Panele lodowiska o wymiarach min. 750x1000 mm i grubości min. 20 mm powinny charakteryzować się parametrami umożliwiającymi całoroczne użytkowanie bez potrzeby silikonowania oraz zapobiegającymi przemieszczaniu się w wyniku rozszerzalności temperaturowej. Panele powinny być wyprodukowane z dodatkiem stabilizatorów na promienie UV Powierzchnia paneli powinna być niskościeralna i obustronnego użycia - umożliwiająca eksploatację przez okres co najmniej 8 10 lat, Miejsca łączenia paneli przy właściwym podparciu dolnej powierzchni powinny wytrzymywać pełen nacisk pełne obciążenie, Zabudowane panele powinny charakteryzować się parametrami umożliwiającymi budowę pełnowymiarowych lodowisk na wolnym powietrzu, Panele powinny być tak zazębione: pionowo - aby zapobiegać ich podnoszeniu, poziomo - aby nie dochodziło do powstawania dziur pomiędzy panelami, a także, aby wyeliminować ruch względem siebie, Produkt powinien posiadać gwarancję producenta, Gwarancja producenta powinna obejmować odpowiedzialność za wady materiałowe oraz jakość wykonania pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem w okresie 5 lat, Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 10

11 System montażu i demontażu umożliwiający przemieszczanie lodowiska bez utraty gwarancji, Dystrybutor powinien dostarczyć instrukcję użytkowania i konserwacji lodowiska w języku polskim, Dystrybutor powinien być w stanie zapewnić kompleksowe wyposażenie lodowiska oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, Ogólne warunki wykonania i odbioru robót Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze oddziaływanie i utrudnienia dla otoczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: - organizacji robót budowlanych, - zabezpieczenia interesów osób trzecich, - ochrony środowiska, - warunków bezpieczeństwa pracy, - zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, - zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ułożenie okablowania, rur, wykonanie podestu; odbiory te będą wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, - odbiór końcowy po wykonaniu całości. W trakcie odbiorów w szczególności kontroli zostaną poddane : - rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed złożeniem dokumentacji o uzyskanie pozwolenia na budowę - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, - stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 11

12 - jakość wykonania robót zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy Ogólne warunki płatności Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące główne elementy rozliczeniowe, po których wykonaniu i częściowym odbiorze będą dokonywane kolejne płatności tj.: I etap dokumentacja do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, dokonanie zgłoszenia oraz budowa zgodnie z podanym w początkowej części opracowania zakresem, to jest wykonaniem ogrodzenia, podestu, ułożeniem paneli lodowiska, band bez dodatkowego wyposażenia i instalacji, II etap - dokumentacja projektowa, (wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, projekty budowlane), III etap - po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonanie wszelkich instalacji oraz robót budowlanych w oparciu o dokumentację i dostawa wszelkiego pozostałego wyposażenia i osprzętu. Po wykonaniu wszystkich etapów, wykonawca przygotuje i przekaże wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, spełniające wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 12

13 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2.1. Informacje ogólne Zamawiający oświadcza, że Gmina Miasto Rzeszów jest dysponentem gruntów, na których będzie realizowane zamierzenie budowlane, które jest przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz z późn. zm.), Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego. 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 6) Ustawa Prawo zamówień publicznych. 7) Ustawa Prawo budowlane. 8) Ustawa Kodeks Cywilny. 9) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 10) Normy Polskie. Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 13

14 Program funkcjonalno użytkowy Budowa lodowiska sztucznego Strona 14

Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie.

Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Na lodowisko sztuczne całoroczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sztucznego lodowiska w Rzeszowie. Piotrkówek Mały, listopad 2010 rok Program funkcjonalno-użytkowy Budowa lodowiska sztucznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla prac projektowych polegających na posadowieniu wiaty na rowery i zaprojektowaniu oświetlenia drogowego oraz monitoringu przy wiacie na rowery w Brwinowie, ul. Rynek dz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy (wykonany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegół owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Zamawiający: Strzyżów, 2010-06-30 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka - Grodzisko Strzyżów Kod zamówienia wg CPV 71320000-7

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki Kozły Pełna nazwa (firma) Zamawiającego: GMINA LASZKI Adres Zamawiającego: LASZKI 36, 37-543 LASZKI telefon: 16 628 50 46, faks: 16 628 50 23 www.laszki.itl.pl e-mail: gmina@laszki.eu Program funkcjonalno -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY DLA DZIELNICY WOLA M. ST. WARSZAWY REFERAT INWESTYCJI 01-017 WARSZAWA UL. ŻELAZNA 99 TEL. 22 / 44 35 718 TEL. SEK. 22 / 44 35 720 FAX 22/ 44 35 600 E: ir.wola@um.warszawa.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Zamawiający: URZĄD GMINY CZERWOANK Ul. Źródlana 39 62-004 Czerwonak PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia kortów tenisowych na terenie szkoły w Bolechowie

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 8 do SIWZ P R O G R A M FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA OSIEDLU ZA ROJEM W MIEJSCOWOSCI SUSZNO, GMINA WŁODAWA ADRES INWESTYCJI: miejsc. Suszno, działki nr

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie

Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie Załącznik nr 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa ogrodzenia STACJI UZDATNIANIA WODY w Radzyminie SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy

Program funkcjonalno użytkowy Załącznik nr 3 Program funkcjonalno użytkowy na zadanie pn.: Remont figurek przydrożnych w miejscowościach Falki, Janowice Raczyckie, Rzeszutki, Zagrody Zamawiający: Gmina Gnojno Opracowała mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NUMER 7 1. Nazwa zamówienia. Zaprojektowanie i budowa zadaszenia placu składowego osadu na Oczyszczalni Ścieków Trzy Lipy w Trzech Lipach, gmina Kętrzyn z zewnętrzną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa nadana zamówieniu: PLAC ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ŁAZY NA DZIAŁCE NR 589/5 ORAZ MIEJSCE NA GRILLA NA DZIAŁCE NR 589/3 Inwestor Zamówienia: GMINA RZEZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Oznaczenie sprawy: ZA.271.43.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Modernizacja boiska przy ul. Parkowej 1 w Gliwicach - w systemie zaprojektuj i wybuduj Kod CPV: 45.34.00.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Zamawiający: Adres obiektu budowlanego: Urząd Miejski Gołdap Droga gminna działka nr 140/10 ul. Plac Zwycięstwa 14 drogi dojazdowe o dł. 278 m 19-500 Gołdap w m. Grabowo

Bardziej szczegółowo

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX

ADRES PRACOWNI PROJEKTOWEJ : UL.. OTWOCKA 14, 03-759 WARSZAWA, TEL./FAX ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie Ul. Ratuszowa 1/3 03-461Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE SANITARNE INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont ogrodzenia terenu Radia Kielce przy ul. Radiowa 4 w Kielcach CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane INWESTOR: Polskie Radio Regionalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR EWID. 1848/1, 416 INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE WŁASNE NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Budowa boisk sportowych Moje boisko-orlik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TECHNICZNA. Remont elewacji południowej obiektu koagulacji SUW Będzin

CZĘŚĆ TECHNICZNA. Remont elewacji południowej obiektu koagulacji SUW Będzin Zał. nr 2 do umowy nr.. CZĘŚĆ TECHNICZNA Remont elewacji południowej obiektu koagulacji SUW Będzin Sierpień 2015 r. Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 74 w województwie lubelskim na odcinku Janów Lubelski Jarosławiec w zakresie zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Nr sprawy : ZDW-DN-8-271-ZMW/12/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia I. Nazwa zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy budynku administracyjno - socjalnego wraz z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SZTUCZNEGO ROZKŁADANEGO LODOWISKA W OŚWIĘCIMIU

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SZTUCZNEGO ROZKŁADANEGO LODOWISKA W OŚWIĘCIMIU PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SZTUCZNEGO ROZKŁADANEGO LODOWISKA W OŚWIĘCIMIU w ramach Programu Budowy Lodowisk "Biały Orlik" ADRES: Szkoła Podstawowa nr 5 w Oświęcimiu, ul. Kalicińskiego 5 DZIAŁKA NR 2454/80

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nasz znak: ON 340 / 02 / 09 ZAMAWIAJĄCY : GMINA CYBINKA 69 108 CYBINKA UL. SZKOLNA 5 Tel. (068) 391 13 08, fax (068) 391 13 63 www.cybinka.pl e-mail: sekretariat@cybinka.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-46) PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE str. 1 PRZEWODY WENTYLACYJNE I ICH UZBROJENIE SST-46. Spis treści: 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 3 4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. MONTAŻ 6 URZĄDZEŃ REKREACYJNYCHNA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI TOMASZKOWICE NA DZ. NR 105 GMINA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie.

PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. PRZEDSIĘWZIĘCIE : Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż: ogrodzenia, bram i furtek w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Broniewskiego 7 Legionowie. ZADANIE: 1)Demontaż starego zniszczonego ogrodzenia, a)wykop

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Część I - Budowa pętli autobusowej przy ulicy Beskidzkiej w Rzeszowie Adres obiektu budowlanego: Pętla autobusowa Rzeszów, ul. Beskidzka Działka nr ewid. 1040/1, Obr 0223 Rzeszów Zwięczyca II Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24

SPECYFIKACJ A TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GMINA MIASTO RZESZÓW. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola nr 24 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO W RZESZOWIE SPÓŁKA z o. o. 35-060 Rzeszów

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone

Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty magazynowej na pomieszczenie magazynowe ocieplone I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia do Projektu Przebudowa, modernizacja, wiaty

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Modernizacja zewnętrznej sieci wodno-kanalizacyjnej w SP ZOZ W Jarosławiu Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcris.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcris.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcris.pl Kozienice: Dostawa maszyny do pielęgnacji i czyszczenia lodowiska stacjonarnego w Kozienicach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTOR Gmina Kamieńsk Kamieńsk ul. Wieluńska 50 OBIEKT Przebudowa oświetlenia terenu i zasilania przepompowni Kamieńsk ul. Kościuszki dz. nr 84/1, 118, 125 obr. 4 TEMAT SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach

Program Funkcjonalno-Użytkowy. Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach Program Funkcjonalno-Użytkowy Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach Brzeziny, czerwiec 2015 1 Nazwa zamówienia: Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TURYSTYCZNEGO DO ZAINSTALOWANIA NA DZIAŁCE NR EWID. 409 W RYMANOWIE ZDROJU Stragan ekspozycyjno-handlowy o konstrukcji drewnianej. Inwestor: GMINA RYMANÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie wolnostojącej toalety publicznej w parku im. J. Dziekońskiej Adres zamówienia: 15-950 Białystok, ul. Boh. Monte Cassino Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

5. Zakres robót budowlanych wg CPV 7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót.

5. Zakres robót budowlanych wg CPV  7. Dokumenty odniesienia. 8. Przedmiar robót. Zał. IV/B Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ------------------------------------------------------------------------------------------------- Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Posądzy. adres obiektu: Gimnazjum w Posądzy działka nr 428/1 Obr. Posądza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTOR: GMINA RAJCZA, 34-370 RAJCZA, UL. GÓRSKA 1 NAZWA INWESTYCJI: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ. LOKALIZACJA INWESTYCJI: GIMNAZJUM W RAJCZY PRZY, UL. GÓRSKIEJ KOD ROBÓT WG WSZP:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : ZADANIE NR 1: Przebudowa części ogrodzenia pomiędzy kompleksem Szpitalnym, a terenem miejskim w 4 Wojskowym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Alfa Roof Gold 6 mm. 6 mm. Alfa Roof Gold. 10 mm. 10 mm. 16 mm. Alfa Roof Gold. 16 mm

Dane techniczne. Alfa Roof Gold 6 mm. 6 mm. Alfa Roof Gold. 10 mm. 10 mm. 16 mm. Alfa Roof Gold. 16 mm Właściwości mechaniczno materiałowe Alfa Roof Gold, to system naświetli dachowych wykorzystywany przez projektantów do bardzo wymagających obiektów. Kształt płyt poliwęglanowych dający możliwość aplikowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-10 ŚLUSARKA 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW... 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I

Bardziej szczegółowo

ST OKNA POŁACIOWE

ST OKNA POŁACIOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 04.00. OKNA POŁACIOWE ST.04.00 Okna połaciowe 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn

Miejsce do rekreacji w miejscowości Milewo Wielkie, gm. Troszyn Nr egz..pdf USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE tel./fax (029) 761-33-04 HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c. 07-415 OLSZEWO BORKI ul. DOJAZDOWA 18 NIP 758 211 95 52 NAZWA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo