Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015

2 1. Spółka nosi nazwę: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Spółka może używać skróconej nazwy: OSiR Stargard Sp. z o.o. 3. Siedzibą Spółki jest miasto: Stargard Szczeciński Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego. 2. Podstawę prawną działania Spółki stanowi akt założycielski Spółki repertorium A Nr 15838/2009 z dnia roku i Kodeks Spółek Handlowych Przedmiotem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest działalność usługowa, związana z poprawą kondycji fizycznej oraz świadczenie usług związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i turystyką. 2. Spółka może również: 1) świadczyć usługi hotelarskie, noclegowe, turystyczne, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz prowadzić pole kempingowe i pole namiotowe, 2) wynajmować i zarządzać nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 3) prowadzić działalność rozrywkową i rekreacyjną oraz działalność związaną z wystawieniem przedstawień artystycznych, 4) wynajmować i dzierżawić sprzęt rekreacyjny i sportowy oraz pozostałe maszyny i urządzenia, 5) prowadzić kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6) prowadzić restauracje i inne placówki gastronomiczne i gastronomiczną działalność usługową oraz przygotowywać żywność dla odbiorców zewnętrznych (catering), 7) prowadzić działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, 8) świadczyć usługi w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego oraz pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 2

3 9) prowadzić sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych oraz sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie, 10) prowadzić doradztwo związane z zarządzaniem oraz pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 11) świadczyć usługi związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 12) zajmować się wydawaniem gazet, czasopism i pozostałych periodyków Organami OSiR Stargard Sp. z o.o. są: 1) Zgromadzenie Wspólników, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. 2. W skład Spółki wchodzą następujące komórki organizacyjne zajmujące się działalnością podstawową. Są to: 1) stanowiska ds. zarządzania obiektami sportowymi, 2) stanowiska merytoryczne. 3. Przedsiębiorstwem Spółki zarządza Zarząd Spółki, który składa się z: 1) Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego przedsiębiorstwa Spółki pełniącego funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 2) Wiceprezesa ds. ekonomiczno - technicznych. 4. W obiektach sportowych prowadzone są usługi w zakresie rekreacji, sportu, rozrywki i wypoczynku. Prowadzą usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe dla grup zorganizowanych w tym turystycznych, konferencyjno szkoleniowych, biznesowych - zgodnie z preferencjami gości. 5. Obiektami sportowymi Spółki są: 1) Pływalnia -/WP/, wraz z: salami fitness, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 3

4 siłownią, kortami tenisowymi, lodowiskiem w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Szczecińskiej 35, 2) Hotel i Restauracja -/WHR/, w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 1 3) Hala Sportowa -/WHS/, w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 1 4) Stadiony -/WS/, w Stargardzie Szczecińskim przy: ul. Ceglanej 1, ul. Sportowej 1 5) Ośrodek Zieleniewo -/WZ/, wraz z: placem zabaw, siłownią plenerową, w Zieleniewie przy ul. Szczecińskiej 32, 6. Merytoryczne stanowiska wraz z sekcjami obejmują: 1) stanowisko Główny Księgowy -/WF/ sekcja księgowości -/F/ 2) stanowisko ds. ekonomiczno - finansowych -/WEF/, 3) stanowisko główny energetyk -/WGE/, 4) stanowisko ds. kadr i administracji -/DK/, 5) stanowisko ds. BHP i p. poż. OC - /DB/, 6) stanowisko radcy prawnego -/DR/, 7) stanowisko ds. fitnessu i promocji -/DFP/, 8) stanowisko ds. organizacji imprez i marketingu -/DOM/, sekcja ds. mediów i informatyki -/DMI/. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 4

5 7. Schemat struktury organizacyjnej Spółki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny /DN/: 1) zarządza i kieruje działalnością Spółki przy pomocy Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno technicznych, 2) kontroluje realizację zadań będących przedmiotem działalności Spółki, 3) reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki, zgodnie z aktem założycielskim Spółki, 4) dokonuje doboru kadry kierowniczej i pozostałych pracowników, 5) wydaje wewnętrzne akty normatywne, regulaminy i instrukcje regulujące stosunki pracy, stosownie do obowiązujących przepisów, 6) w imieniu Zarządu Spółki zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w terminach i trybie przewidzianym w akcie założycielskim Spółki, 7) powołuje stałe i okresowe komisje dla celów inwentaryzacji mienia, przeglądów technicznych, warunków pracy i ppoż., 8) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Spółki, 9) powołuje komisje ds. przetargów, 10) nadzoruje przygotowanie projektów kierunków rozwoju Spółki, 11) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno - technicznych /WET/: 1) koordynuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie ekonomiki, planowania gospodarczego, sprawozdawczości, analiz i ocen. 2) ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie: - organizacji finansowej Spółki, - planowania finansów i kosztów działalności eksploatacyjnej Spółki, - analiz i ocen wykonania zadań planowanych pod kątem kształtowania się kosztów i wyników finansowych, - syntetycznej i analitycznej ewidencji kosztów robót i materiałów, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 5

6 - polityki kredytowej Spółki, - planowania i przygotowania dokumentów, w tym przetargów realizowanych inwestycji i remontów Spółki, 3) nadzoruje realizację zadań w zakresie dostaw, robót i usług na rzecz obiektów sportowych, 4) nadzoruje obsługę techniczną budynków polegającą na wykonywaniu napraw bieżących i konserwacji budynków, instalacji i urządzeń, 5) nadzoruje przygotowania i realizację remontów budynków powierzonych w zarząd w ramach posiadanych środków, 6) nadzoruje realizację zadań w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budynków i terenów będących w zarządzie lub administracji Spółki, 7) nadzoruje przygotowanie rocznych planów remontowych przez Spółkę, 8) zastępuje Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności i w tym czasie zarządza Spółką i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań, 9) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Spółki. 6 W obiekcie sportowym Pływalnia -/WP/ zatrudnieni są: 1. Specjalista ds. obsługi technicznej pływalni, który podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : ratownicy, instruktorzy nauki pływania, konserwatorzy dozorcy, - Działalność sezonowa to: obsługa kortów tenisowych, obsługa lodowiska sezonowego Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obsługi technicznej pływalni należy w szczególności: Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 6

7 1) nadzór nad urządzeniami w stacji uzdatniania wody z wodociągu lokalnego i własnego, a w szczególności: dokonywanie analiz wody zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym, 2) nadzór nad urządzeniami do chlorowania i uzdatniania wody w basenie, 3) organizowanie na bieżąco wszelkich napraw uszkodzonych urządzeń, opierając się w pierwszym rzędzie na własnym zapleczu służb konserwatorskich, 4) systematyczne dokonywanie analizy wody pod względem zawartości chloru, w oparciu o posiadane wzorce oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 5) obsługa lub nadzór urządzeń znajdujących się w stacji uzdatniania wody basenowej, utrzymanie tych pomieszczeń w należytej czystości, 6) czuwanie nad utrzymaniem temperatury wody i powietrza oraz wentylacji na basenie zgodnie z normami, 7) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu, 8) organizowanie imprez rekreacyjnych na pływalni, 9) nadzorowanie funkcjonowania kortów i lodowiska, 10) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 1. Specjalista ds. obsługi pływalni, podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomicznotechnicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : recepcjoniści kasjerzy, sprzątaczki Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obsługi pływalni należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem krytej pływalni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektów placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) organizowanie pracy na terenie pływalni w sposób zapewniający jej właściwe Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 7

8 funkcjonowanie, 4) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 5) prowadzenie Strefy malucha zgodnie z zapotrzebowaniem klientów pływalni, 6) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 7 W hotelu i restauracji -/WHR/ zatrudnieni są: 1. Menedżer ds. hotelowych i restauracji, który podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami: specjalista ds. restauracji, recepcjoniści kasjerzy, pokojowe, kucharz, pomoce kuchenne, kelnerzy, barman. 2. Do zadań na stanowisku Menedżera ds. hotelowych i restauracji należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i sanitarno - higienicznymi eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem hotelu i restauracji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia hotelu, restauracji, groty solnej, sali konferencyjnej zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu, 4) organizowanie pracy na terenie hotelu i restauracji w sposób zapewniający ich właściwe funkcjonowanie, 5) świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych dla potrzeb hotelu i jego gości, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 8

9 6) obsługa grup zorganizowanych w tym turystycznych, konferencyjno szkoleniowych, biznesowych zgodnie z preferencjami gości, 7) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 8) odpowiedzialność za planowanie, organizację pracy, funkcjonowanie, dostawy zaopatrzenia, realizacje zamówień i produkcję kuchenną, 9) świadczenie usług dzierżawy pomieszczeń, 10) wykonywanie innych poleceń przełożonego. W obiekcie sportowym Hala Sportowa - /WHS/ zatrudnieni są: 8 1. Specjalista ds. hali sportowej, podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : sprzątaczki, konserwatorzy dozorcy. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. hali sportowej, należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem hali sportowej, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia obiektu - placówkom oświatowym, klubom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu, 4) organizowanie pracy na terenie hali, w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie, 5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 6) wykonywanie innych poleceń przełożonego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 9

10 9 W obiektach sportowych Stadiony przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1- /WS/ zatrudnieni są: 1. Specjalista ds. obiektów sportowych i rekreacji, podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami: sprzątaczki, konserwatorzy dozorcy. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obiektów sportowych i rekreacji należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania stadionami miejskimi będącymi w zarządzie Spółki, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia stadionów - placówkom oświatowym, klubom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, na cele rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej stadionów, 4) organizowanie pracy na stadionach, w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie, 5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 6) świadczenie usług dzierżawy pomieszczeń garażowych, 7) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 10 W obiekcie sportowym Ośrodek Zieleniewo ( obiekt czynny sezonowo od maja do września) - /WZ/ zatrudniony jest : 1. Specjalista ds. Ośrodka w Zieleniewie, który podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad : - pracownikami sezonowymi. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalista ds. Ośrodka w Zieleniewie należy w szczególności: Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 10

11 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania Ośrodkiem w Zieleniewie, w tym: Camping nr 104 kat. II rekomendowanym przez PFCC, parking płatny niestrzeżony, tereny zielone, rekreacyjne, na których znajdują się boiska sportowe, kąpielisko strzeżone, punkt gastronomiczny sezonowy, plac zabaw, siłownia plenerowa. 2) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej Ośrodka w Zieleniewie, 3) organizowanie pracy na Ośrodku w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie, 4) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 5) świadczenie usług dzierżawy terenu, 6) wykonywanie innych poleceń przełożonego Specjaliści ds. obiektów sportowych, menedżer hotelu i restauracji zarządzają bezpośrednio podległymi im obiektami i wykonują zadania będące przedmiotem ich działalności wg zasad, najlepszej wiedzy, zgodnie z przepisami i ponoszą za to odpowiedzialność. 2. Pracownicy na stanowiskach merytorycznych odpowiadają za zgodne z przepisami, właściwe i terminowe załatwienie spraw Główny Księgowy /WF/ - podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad sekcją ds. księgowości /F/. 2.Do zadań pracownika na stanowisku Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi stanowiskami w sekcji księgowości /F/, 2) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem planu finansowego przez specjalistów ds. obiektów sportowych, 3) prowadzenie spraw dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 11

12 4) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Spółki, 5) analizowanie wykonania planów i weryfikacja kosztów, 6) sprawowanie nadzoru i koordynacja pracą obejmującą zagadnienia z zakresu ustalenia cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę, 7) czuwanie nad realizacją prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej, 8) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, analizy wykorzystania środków finansowych Spółki oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowy i prawidłowy sposób rozliczeń finansowych, 9) przygotowywanie i nadzorowanie projektów kierunków rozwoju Spółki, 10)wykonywanie innych poleceń przełożonego Sekcja księgowości /F/ podlega Głównemu Księgowemu i składa się z następujących stanowisk: 1.1. Stanowisko ds. księgowo kasowych Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo kasowych należy w szczególności: 1) prowadzenie kasy głównej Spółki, odpowiedzialność materialna za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych, 2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w oparciu o dokumenty zatwierdzone przez upoważnione osoby, 3) rozliczanie kasjerów z wpływów uzyskiwanych na obiektach w oparciu o sprawdzone zestawienia i kwitariusze przychodowe, 4) sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz uzgadnianie sald z kontami podatkowymi VAT, 5) księgowanie i windykacja należności czynszowych dzierżawnych i opłata za świadczenia z tytułu najmu i dzierżawy, ewidencja wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, terenów, należności z umów leasingowych, ze sprzedaży nieruchomości i z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste oraz prowadzenie egzekucji tych należności, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 12

13 6) ewidencja środków trwałych Spółki, materiałów i wyposażenia oraz maszyn i urządzeń, terenów, budynków i budowli przekazanych w zarząd, 7) weryfikacja stanów ewidencyjnych na podstawie inwentaryzacji i protokołów zdawczo - odbiorczych, 8) ewidencja przychodów, ewidencja płac, ewidencja zakupów inwestycyjnych i inwestycji własnych, gospodarka kasowa Spółki, 9) analiza wpływów i wydatków, rozliczanie stanowisk kasowych Spółki, 10) wykonywanie innych poleceń przełożonego Stanowisko ds. księgowo płacowych Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo - płacowych należy w szczególności: 1) sporządzanie wszelkich dokumentów płacowych związanych z wypłatą wynagrodzeń, 2) naliczanie i potrącanie podatków od wynagrodzeń, 3) dokonywanie innych potrąceń od wynagrodzeń na podstawie otrzymanych decyzji i zleceń, 4) obsługa programu płatnik, 5) sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń i ZUS, 6) wystawianie zaświadczeń o zarobkach, 7) wykonywanie innych poleceń przełożonego Menedżer ds. ekonomiczno - finansowych /WEF/ - podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno - technicznych i prowadzi sprawy ekonomiczno finansowe Spółki. 2. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Menedżera ds. ekonomiczno finansowych należy w szczególności: 1) prowadzenie analiz finansowych i kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa, 2) zajmowanie się polityką kredytową przedsiębiorstwa, opracowywanie koncepcji realizacji kredytowej oraz weryfikacją ryzyka kredytowego, 3) sporządzanie analiz wykonania planów i weryfikacji kosztów, 4) kalkulacja cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 13

14 5) pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, 6) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowania o zamówieniach publicznych w Spółce, 7) prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych, 8) przygotowywanie ogłoszenia w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej, 9) udzielanie informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych, 10) przygotowywanie i weryfikacja prawidłowości pod względem merytorycznym dokumentacji przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych, 11) sporządzanie sprawozdań i przechowywanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych, 12) wykonywanie innych poleceń przełożonego Główny energetyk /WGE/ - podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno - technicznych. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Głównego energetyka należy w szczególności: 1) opracowywanie i przetwarzanie danych energetycznych dla celów analitycznych i dla potrzeb sprawozdawczości, 2) sporządzanie planów remontowych w zakresie energii oraz nadzór nad ich realizacją, 3) planowanie, wykonawstwo i nadzór nad realizacją przeglądów, pomiarów, napraw, konserwacji i remontów instalacji energetycznych i urządzeń, 4) prowadzenie bilansu energetycznego w zakresie limitów zużycia energii, bilansowania potrzeb i racjonalizacja zużycia czynników energetycznych w obiektach Spółki, 5) udoskonalenie planowych przeglądów urządzeń dla obniżenia strat energii, poprawy warunków bhp, 6) informowanie Zarządu oraz pracowników o rezultatach podjętych w Spółce działań związanych z racjonalną gospodarką energetyczną, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 14

15 7) archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw, 8) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 16 Menedżer ds. kadr i administracji /DK/- Prokurent Spółki - podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu, prowadzi sprawy kadrowe i administracyjne Spółki, 2. Do zadań pracownika na stanowisku Menedżera ds. kadr i administracji należy w szczególności: 1) sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, 2) prowadzenie akt osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) sporządzanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy, 4) prowadzenie archiwum akt pracowniczych, 5) zgłaszanie pracowników i wyrejestrowywanie do ZUS, obsługa programu płatnik, 6) organizowanie kursów dokształcających i sprawdzających dla pracowników, 7) kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich, ewidencja czasu pracy, wykroczeń regulaminowych, 8) sprawozdawczość w zakresie zatrudnienia, 9) realizowanie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki personalnej, 10) opracowywanie regulaminów i instrukcji w sprawach organizacyjnych, 11) opracowywanie projektów zarządzeń, pism okólnych, itp., 12) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rejestrowej Spółki, 13) obsługa techniczno administracyjna Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, 14) gromadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością władz Spółki, 15) prowadzenie spraw z zakresu organizacji wewnętrznej Spółki (regulaminy i struktury), 16) obsługa administracyjna sekretariatu Spółki, 17) wykonywanie innych poleceń przełożonego, 18) wykonywanie zadań związanych z prokurą Spółki, określonych w umowie Spółki. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 15

16 17 1. Specjalista ds. bhp i ppoż. i obrony cywilnej /DB/ - podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalista ds. bhp i ppoż. i obrony cywilnej należy w szczególności: 1) stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz nad stosowaniem przewidzianych w tych przepisach, skutecznych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 2) syntetyczne i szczegółowe kontrolowanie stanu bhp w całym zakładzie oraz w ramach komisji pożarowo technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego, 3) sporządzanie protokołów kontroli stanu bhp i komisji pożarowo technicznej wraz z przygotowaniem zaleceń, 4) badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 5) badanie warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, ustalenie warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, zapewnienie stosownych osłon i zabezpieczeń, 6) opiniowanie potrzeb w zakresie bhp i ppoż. dla celów zaopatrzenia zwłaszcza w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, 7) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych skazanych, skierowanych przez Sąd, lub Zakład Karny, 8) organizowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu bhp i nadzór nad szkoleniem stanowiskowym, 9) prowadzenie spraw w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń losowych majątku Spółki, ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej, 10) opracowywanie i okresowa aktualizacja zakładowych planów obrony oraz planów działania informacji OC w zakładzie, 11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami i regulaminami zakładowymi, organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, rencistów i emerytów, 12) wykonywanie innych poleceń przełożonego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 16

17 18 1. Stanowisko radcy prawnego /DR/ - podlega Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu, prowadzi obsługę prawną Spółki. 2. Do zadań pracownika na stanowisku radcy prawnego należy w szczególności: 1) udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych, 2) informowanie Zarządu Spółki o treści nowych aktów prawnych dotyczących działalności Spółki, 3) opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów, 4) uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości i umów z kontrahentami zagranicznymi, 5) opiniowanie projektów umów i innych aktów wywołujących skutki prawne, 6) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Spółki, 7) udzielanie wskazówek co do sposobu przygotowania materiałów potrzebnych do wykazania winy w razie popełnienia przestępstw na szkodę Spółki, bądź do uzasadnienia jego roszczeń majątkowych lub do obrony interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 8) zastępowanie Spółki w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 9) informowanie pracowników komórek organizacyjnych o uchybieniach lub naruszeniach prawa w działalności Spółki, udzielanie wyjaśnień co do właściwego sposobu postępowania w usunięciu naruszeń przypisów prawnych i zwracanie uwagi na konsekwencje, jakie należy wyciągnąć w stosunku do winnych tych naruszeń Menedżer ds. Fitnessu i Promocji /DFP/ - podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : instruktorzy fitness, instruktorzy siłowni, instruktorzy tenisa ziemnego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 17

18 2. Do zadań pracownika na stanowisku Menedżera ds. fitnessu i promocji należy: 1) prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny, dostępny dla ćwiczących, 2) prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami i metodami nauczania wychowania fizycznego i sportu, 3) promowanie wśród mieszkańców Stargardu i okolic zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, 4) udział w szkoleniach w zakresie fitness, 5) opracowywanie harmonogramu zajęć dla instruktorów zatrudnionych na salach fitness i siłowni oraz nadzór nad ich pracą, 6) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie osób obecnych na zajęciach, 7) organizowanie zawodów oraz popularyzacja Fitness Klubu OSiR, 8) współpraca z innymi placówkami prowadzącymi fitness kluby, 9) składanie zamówień na sprzęt i materiały niezbędne do siłowni i Fitness Klubu OSiR, 10) kompletowanie aktualnych przepisów dotyczących fitness klubów i siłowni, 11) czynne włączanie się w organizowanie przez OSiR imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Stargardu, 12) proponowanie kandydatów do kadry instruktorskiej, prowadzącej zajęcia rekreacyjno sportowe, 13) wykonywanie innych poleceń przełożonego Specjalista ds. organizacji imprez i marketingu /DOM/- podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. organizacji imprez i marketingu należy w szczególności: 1) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo rekreacyjnych i innych, 2) sporządzanie i prowadzenie preliminarzy kosztów, kalkulacji i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji, a także sprawozdań z przeprowadzonych imprez oraz sporządzanie notatek, rejestracji fotograficznych i filmowych z przeprowadzonych imprez na stronę internetową, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 18

19 3) współpraca z mediami w zakresie promocji organizowanych imprez sportowo rekreacyjnych, 4) ustalenie z jednostkami OSiR i innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami sportowymi kalendarza imprez OSiR Stargard Sp. z o.o. na dany rok, 5) przygotowanie akcji promocyjnej i reklamowej związanej z działalnością OSiR Stargard Sp. z o.o., 6) prowadzenie i obsługa imprez organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o., 7) współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, w zakresie organizacji imprez organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o., 8) wykonywanie innych poleceń przełożonego Sekcja ds. Mediów i informatyki /DMI/- podlega stanowisku ds. organizacji imprez i marketingu i składa się z następujących stanowisk: stanowisko ds. mediów i organizacji imprez, stanowisko ds. informatyki. 2. Do zadań pracowników na w/w stanowiskach należy w szczególności: 1) wydawanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków, 2) organizacja i przygotowanie dokumentów do wydawania i kolportażu Gazety Sportowej, 3) działania marketingowe i promocyjne do wydawania Gazety Sportowej, 4) prowadzenie rozmów sprzedażowych produktów i usług reklamowych, 5) Przeprowadzenie rozgrywek: a) Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, b) Stargardzkiej Ligi Koszykówki, c) Turniejów Piłki Siatkowej i Piłki Siatkowej Plażowej, 6) zapewnienie stałej obsługi sprzętu komputerowego- diagnoza i naprawa sprzętu, 7) zapewnienie stałego dostępu do internetu pracowników Spółki oraz klientów OSiR i gości Hotelu 104, 8) badanie zgodności z ogólnie przyjętymi przepisami programów użytkowanych przez pracowników Spółki, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 19

20 9) diagnozowanie przydatności sprzętów komputerowych, 10) prowadzenie strony i aktualizacja witryny internetowej oraz portalu społecznościowego FB, 11) zgłaszanie przełożonemu wszelkich nieprawidłowości, 12) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 22 Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach: recepcjonistka - kasjer należy: 1) prawidłowe wystawianie faktur VAT i rejestrowanie w kasie fiskalnej oraz pobieranie opłat za wszystkie usługi świadczone gościom, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 2) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania, 3) sporządzanie raportów kasowych w oparciu o raporty fiskalne i przekazywanie ich do akceptacji, 4) odpowiedzialność materialna za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych, wynikających z zakresu obowiązków recepcjonistki, 5) prawidłowe przyjęcie z kasy głównej żetonów oraz innych druków ścisłego zarachowania, a także prowadzenie ich ewidencji rozchodu na bieżąco, 6) pobieranie należności za wszelkie świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi cenami, 7) kontrola wstępu osób korzystających z usług Spółki, 8) wynajmowanie pokoi, z równoczesnym wydawaniem kluczy oraz zaznaczenie tych operacji na wykazie wolnych miejsc z opisem, 9) załatwianie spraw meldunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ewidencji ruchu gości, z równoczesnym wpisem do książki meldunkowej, 10) przydzielanie pokoi hotelowych z uwzględnieniem odpowiedniej polityki zakwaterowania, przyjmowanie opłat za pobyt w hotelu, 11) załatwianie spraw związanych ze zmianą pokoi hotelowych lub przedłużania pobytu gości w hotelu, 12) przyjmowanie i prawidłowe wpisywanie zamówień rezerwacji: pisemnych, telefonicznych oraz rezerwacji osobistych od firm i gości indywidualnych, 13) wykonywanie innych poleceń przełożonego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 20

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJII PWIK SPÓŁKA Z O.O. W ORNECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zatwierdzony Uchwałą Nr z dnia. Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI W ZAWADZKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Załącznik do zarządzenia Nr. Wójta Gminy Goczałkowice Zdrój z dnia.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU Na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt

w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt ZARZĄDZENIE NR 2454/IV/05 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH Załacznik do uchwały Nr XXXIV/696/04 Rady Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2004r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZAWODZIE W KATOWICACH I. Zasady ogólne. 1 Regulamin organizacyjny określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku zwanej dalej Filharmonią w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie Rozdział I Podstawa prawna działalności Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/II/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora WZWiK z dnia 21.01.2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOLBROMSKIEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY S T R O N A - 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY PODSTAWA: Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( D.Z.U z 1997 roku Nr 110

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

Nr 682/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu

Nr 682/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 29.10.2007 Nr 682/2007 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu ZARZĄDZENIE Nr 682/2007 PREZYDENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r.

Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. Uchwała Nr 601.2014 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 17.06.2014 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/K/14 Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 02/2014 Prezesa Zarządu ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 16.01.2014 r. Uchwała nr 01/2014 Rady Nadzorczej ZZO Stargard Sp. z o.o. z dnia 28.01.2014 r. I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej

Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej Regulamin - Zakład Gospodarki Komunalnej I. SCHEMAT ORGANIZACYJNY. 1 Zakładem zarządza Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. 2. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej działają piony:. 1 Pion organizacyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 2250/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.10.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie os. Hutnicze 5 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ. w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia...2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Krakowie ul. Praska 25. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacyjny

REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN Organizacyjny REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAKOWSKIEGO TEATRU SCENA STU REGULAMIN ORGANIZACYJNY Krakowskiego Teatru Scena STU W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B-0151/78/07 Burmistrz Miasta Bierunia z dnia 30 kwietnia 2007 Regulamin Organizacyjny Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji I Postanowienia ogólne. 1. Podstawą prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI

OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI OFERTA NA ZARZĄDZANIE Lub administrowanie NIERUCHOMOŚCIAMI Jeżeli zastanawiasz się jak sprawić, aby Wasz budynek (nieruchomość), w którym mieszkacie zapewnił Wam niezbędny komfort zamieszkania Jeżeli chcesz,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy:

10. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych Zakładu należy: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakład Usług Komunalnych w Radomiu jest jednostką budżetową Gminy Miasta Radomia. 1. 2. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY TEATRU POWSZECHNEGO w ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin organizacyjny Teatru Powszechnego w Łodzi zwanym dalej regulaminem określa: 1) strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy:

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi zapewniamy: POMOC W ORGANIZACJI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ: prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie STATUT Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Załącznik do uchwały Nr XLVII/403/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 13 lipca 2010 roku Rozdział I Przepisy ogólne 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej ŁRPN-T sp. z o.o. nr 7 z dnia 27 kwietnia 2007 r., zatwierdzającej Uchwałę nr 31 Zarządu ŁRPN-T sp. z o.o. z dnia 4 kwietnia 2007 r. Łódź, MAJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP ZOZ CENTRUM PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W RZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie działa w oparciu o Statut

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. UCHWAŁA Nr 2773/312/2001 ZARZĄDU MIASTA ŁODZI z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury Górna w Łodzi Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwalić Regulamin organizacyjny Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 9/15 Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie z dnia 01.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Ateńska w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w GiŜycku 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie postanowień: - ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Regulamin organizacyjny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 543/2010 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 sierpnia 2010 roku

UCHWAŁA NR 543/2010 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 sierpnia 2010 roku UCHWAŁA NR 543/2010 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Grodziskiej Hali Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim. Na podstawie art.36,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 2930 UCHWAŁA NR VI/38/2015 RADY GMINY KROŚNICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. Zarządzenie Nr 352/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 34. Na podstawie art. 30 ust.1

Bardziej szczegółowo

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora

- 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora - 18 - DZIAŁ IV Zakres działania i kompetencje dyrektora administracyjnego, zastępcy dyrektora administracyjnego, kwestora i zastępcy kwestora 20 Dyrektor administracyjny 1. Dyrektor administracyjny podlega

Bardziej szczegółowo

Organy, Struktura, Kierownictwo

Organy, Struktura, Kierownictwo ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH SPÓŁKA Z O.O. ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew Tel/fax. (058) 532 83-72, e- mail: zuos@zuostczew.pl NIP: 593-22-68-695 REGON:192471199 RHB 15386 KRS 0000064288 kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA NR 2 W KALISZU I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin organizacyjny Żłobka Nr 2 zwany dalej Regulaminem określa: 1. Zadania i organizację żłobka, 2. Strukturę wewnętrzną żłobka,

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK )

Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I KADR ( KAK ) Schemat organizacyjny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PODN DYREKTOR PODN ( D ) KOMÓRKA FINANSÓW ( KF ) KOMÓRKA ADMINISTRACJI I

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY imię i nazwisko pracownika nazwa stanowiska pracowniczego OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska główny księgowy 2. Wydział / Komórka organizacyjna Księgowość 3. Symbol wydziału /

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie Sochaczew 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM Załącznik do zarządzenia nr 7 2011/2012 Dyrektora Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SZALEJOWIE DOLNYM 1 Regulamin kontroli wewnętrznej, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY Koniński Dom Kultury, zwany dalej KDK, jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0105/06/05 p.o. Dyrektora ROSiR w Rzeszowie Z dnia 21 wrzesień 2005r. Regulamin organizacyjny Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie Rozdział I Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska

INTEGRUM. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska INTEGRUM Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Anna Kajak-Wojciechowska O nas KOMPETENCJE Wykształcenie i doświadczenie zawodowe naszego personelu pozwalają zapewnić kompleksową obsługę Państwa

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii

RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii RADA GMINY V\ i UCHWAŁANRRG.ooo7.8.20ii U44 295 ŁYSKI GMINY LYSKI ^^ z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łyskach Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo