Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015

2 1. Spółka nosi nazwę: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Spółka może używać skróconej nazwy: OSiR Stargard Sp. z o.o. 3. Siedzibą Spółki jest miasto: Stargard Szczeciński Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard Szczeciński, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargardu Szczecińskiego. 2. Podstawę prawną działania Spółki stanowi akt założycielski Spółki repertorium A Nr 15838/2009 z dnia roku i Kodeks Spółek Handlowych Przedmiotem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest działalność usługowa, związana z poprawą kondycji fizycznej oraz świadczenie usług związanych ze sportem, rekreacją, wypoczynkiem i turystyką. 2. Spółka może również: 1) świadczyć usługi hotelarskie, noclegowe, turystyczne, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania oraz prowadzić pole kempingowe i pole namiotowe, 2) wynajmować i zarządzać nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 3) prowadzić działalność rozrywkową i rekreacyjną oraz działalność związaną z wystawieniem przedstawień artystycznych, 4) wynajmować i dzierżawić sprzęt rekreacyjny i sportowy oraz pozostałe maszyny i urządzenia, 5) prowadzić kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 6) prowadzić restauracje i inne placówki gastronomiczne i gastronomiczną działalność usługową oraz przygotowywać żywność dla odbiorców zewnętrznych (catering), 7) prowadzić działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, 8) świadczyć usługi w zakresie sprzedaży detalicznej sprzętu sportowego oraz pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 2

3 9) prowadzić sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych oraz sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie, 10) prowadzić doradztwo związane z zarządzaniem oraz pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, 11) świadczyć usługi związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 12) zajmować się wydawaniem gazet, czasopism i pozostałych periodyków Organami OSiR Stargard Sp. z o.o. są: 1) Zgromadzenie Wspólników, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. 2. W skład Spółki wchodzą następujące komórki organizacyjne zajmujące się działalnością podstawową. Są to: 1) stanowiska ds. zarządzania obiektami sportowymi, 2) stanowiska merytoryczne. 3. Przedsiębiorstwem Spółki zarządza Zarząd Spółki, który składa się z: 1) Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego przedsiębiorstwa Spółki pełniącego funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, 2) Wiceprezesa ds. ekonomiczno - technicznych. 4. W obiektach sportowych prowadzone są usługi w zakresie rekreacji, sportu, rozrywki i wypoczynku. Prowadzą usługi hotelowe, gastronomiczne i cateringowe dla grup zorganizowanych w tym turystycznych, konferencyjno szkoleniowych, biznesowych - zgodnie z preferencjami gości. 5. Obiektami sportowymi Spółki są: 1) Pływalnia -/WP/, wraz z: salami fitness, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 3

4 siłownią, kortami tenisowymi, lodowiskiem w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Szczecińskiej 35, 2) Hotel i Restauracja -/WHR/, w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 1 3) Hala Sportowa -/WHS/, w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pierwszej Brygady 1 4) Stadiony -/WS/, w Stargardzie Szczecińskim przy: ul. Ceglanej 1, ul. Sportowej 1 5) Ośrodek Zieleniewo -/WZ/, wraz z: placem zabaw, siłownią plenerową, w Zieleniewie przy ul. Szczecińskiej 32, 6. Merytoryczne stanowiska wraz z sekcjami obejmują: 1) stanowisko Główny Księgowy -/WF/ sekcja księgowości -/F/ 2) stanowisko ds. ekonomiczno - finansowych -/WEF/, 3) stanowisko główny energetyk -/WGE/, 4) stanowisko ds. kadr i administracji -/DK/, 5) stanowisko ds. BHP i p. poż. OC - /DB/, 6) stanowisko radcy prawnego -/DR/, 7) stanowisko ds. fitnessu i promocji -/DFP/, 8) stanowisko ds. organizacji imprez i marketingu -/DOM/, sekcja ds. mediów i informatyki -/DMI/. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 4

5 7. Schemat struktury organizacyjnej Spółki stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny /DN/: 1) zarządza i kieruje działalnością Spółki przy pomocy Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno technicznych, 2) kontroluje realizację zadań będących przedmiotem działalności Spółki, 3) reprezentuje Spółkę na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Spółki, zgodnie z aktem założycielskim Spółki, 4) dokonuje doboru kadry kierowniczej i pozostałych pracowników, 5) wydaje wewnętrzne akty normatywne, regulaminy i instrukcje regulujące stosunki pracy, stosownie do obowiązujących przepisów, 6) w imieniu Zarządu Spółki zwołuje Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników w terminach i trybie przewidzianym w akcie założycielskim Spółki, 7) powołuje stałe i okresowe komisje dla celów inwentaryzacji mienia, przeglądów technicznych, warunków pracy i ppoż., 8) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Spółki, 9) powołuje komisje ds. przetargów, 10) nadzoruje przygotowanie projektów kierunków rozwoju Spółki, 11) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno - technicznych /WET/: 1) koordynuje i nadzoruje działalność Spółki w zakresie ekonomiki, planowania gospodarczego, sprawozdawczości, analiz i ocen. 2) ponosi odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie: - organizacji finansowej Spółki, - planowania finansów i kosztów działalności eksploatacyjnej Spółki, - analiz i ocen wykonania zadań planowanych pod kątem kształtowania się kosztów i wyników finansowych, - syntetycznej i analitycznej ewidencji kosztów robót i materiałów, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 5

6 - polityki kredytowej Spółki, - planowania i przygotowania dokumentów, w tym przetargów realizowanych inwestycji i remontów Spółki, 3) nadzoruje realizację zadań w zakresie dostaw, robót i usług na rzecz obiektów sportowych, 4) nadzoruje obsługę techniczną budynków polegającą na wykonywaniu napraw bieżących i konserwacji budynków, instalacji i urządzeń, 5) nadzoruje przygotowania i realizację remontów budynków powierzonych w zarząd w ramach posiadanych środków, 6) nadzoruje realizację zadań w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, budynków i terenów będących w zarządzie lub administracji Spółki, 7) nadzoruje przygotowanie rocznych planów remontowych przez Spółkę, 8) zastępuje Prezesa Zarządu podczas jego nieobecności i w tym czasie zarządza Spółką i ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań, 9) uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Spółki. 6 W obiekcie sportowym Pływalnia -/WP/ zatrudnieni są: 1. Specjalista ds. obsługi technicznej pływalni, który podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : ratownicy, instruktorzy nauki pływania, konserwatorzy dozorcy, - Działalność sezonowa to: obsługa kortów tenisowych, obsługa lodowiska sezonowego Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obsługi technicznej pływalni należy w szczególności: Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 6

7 1) nadzór nad urządzeniami w stacji uzdatniania wody z wodociągu lokalnego i własnego, a w szczególności: dokonywanie analiz wody zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym, 2) nadzór nad urządzeniami do chlorowania i uzdatniania wody w basenie, 3) organizowanie na bieżąco wszelkich napraw uszkodzonych urządzeń, opierając się w pierwszym rzędzie na własnym zapleczu służb konserwatorskich, 4) systematyczne dokonywanie analizy wody pod względem zawartości chloru, w oparciu o posiadane wzorce oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 5) obsługa lub nadzór urządzeń znajdujących się w stacji uzdatniania wody basenowej, utrzymanie tych pomieszczeń w należytej czystości, 6) czuwanie nad utrzymaniem temperatury wody i powietrza oraz wentylacji na basenie zgodnie z normami, 7) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu, 8) organizowanie imprez rekreacyjnych na pływalni, 9) nadzorowanie funkcjonowania kortów i lodowiska, 10) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 1. Specjalista ds. obsługi pływalni, podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomicznotechnicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : recepcjoniści kasjerzy, sprzątaczki Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obsługi pływalni należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem krytej pływalni wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektów placówkom oświatowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) organizowanie pracy na terenie pływalni w sposób zapewniający jej właściwe Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 7

8 funkcjonowanie, 4) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 5) prowadzenie Strefy malucha zgodnie z zapotrzebowaniem klientów pływalni, 6) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 7 W hotelu i restauracji -/WHR/ zatrudnieni są: 1. Menedżer ds. hotelowych i restauracji, który podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami: specjalista ds. restauracji, recepcjoniści kasjerzy, pokojowe, kucharz, pomoce kuchenne, kelnerzy, barman. 2. Do zadań na stanowisku Menedżera ds. hotelowych i restauracji należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i sanitarno - higienicznymi eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem hotelu i restauracji wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia hotelu, restauracji, groty solnej, sali konferencyjnej zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rehabilitacyjne, rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu, 4) organizowanie pracy na terenie hotelu i restauracji w sposób zapewniający ich właściwe funkcjonowanie, 5) świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych dla potrzeb hotelu i jego gości, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 8

9 6) obsługa grup zorganizowanych w tym turystycznych, konferencyjno szkoleniowych, biznesowych zgodnie z preferencjami gości, 7) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 8) odpowiedzialność za planowanie, organizację pracy, funkcjonowanie, dostawy zaopatrzenia, realizacje zamówień i produkcję kuchenną, 9) świadczenie usług dzierżawy pomieszczeń, 10) wykonywanie innych poleceń przełożonego. W obiekcie sportowym Hala Sportowa - /WHS/ zatrudnieni są: 8 1. Specjalista ds. hali sportowej, podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : sprzątaczki, konserwatorzy dozorcy. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. hali sportowej, należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania obiektem hali sportowej, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia obiektu - placówkom oświatowym, klubom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, osobom fizycznym na cele rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektu, 4) organizowanie pracy na terenie hali, w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie, 5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 6) wykonywanie innych poleceń przełożonego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 9

10 9 W obiektach sportowych Stadiony przy ul. Ceglanej 1 i Sportowej 1- /WS/ zatrudnieni są: 1. Specjalista ds. obiektów sportowych i rekreacji, podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami: sprzątaczki, konserwatorzy dozorcy. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. obiektów sportowych i rekreacji należy w szczególności: 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania stadionami miejskimi będącymi w zarządzie Spółki, 2) organizacja pracy i świadczenie usług w zakresie udostępnienia stadionów - placówkom oświatowym, klubom sportowym, zakładom pracy, instytucjom, na cele rekreacyjne i sportowe, oraz bieżące wystawianie obciążeń za usługi, 3) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej stadionów, 4) organizowanie pracy na stadionach, w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie, 5) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel, z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 6) świadczenie usług dzierżawy pomieszczeń garażowych, 7) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 10 W obiekcie sportowym Ośrodek Zieleniewo ( obiekt czynny sezonowo od maja do września) - /WZ/ zatrudniony jest : 1. Specjalista ds. Ośrodka w Zieleniewie, który podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno- technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad : - pracownikami sezonowymi. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalista ds. Ośrodka w Zieleniewie należy w szczególności: Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 10

11 1) prowadzenie właściwej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eksploatacji, zabezpieczenia i administrowania Ośrodkiem w Zieleniewie, w tym: Camping nr 104 kat. II rekomendowanym przez PFCC, parking płatny niestrzeżony, tereny zielone, rekreacyjne, na których znajdują się boiska sportowe, kąpielisko strzeżone, punkt gastronomiczny sezonowy, plac zabaw, siłownia plenerowa. 2) prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej Ośrodka w Zieleniewie, 3) organizowanie pracy na Ośrodku w sposób zapewniający jej właściwe funkcjonowanie, 4) dokonywanie właściwego rozdziału pracy pomiędzy podległy personel z uwzględnieniem fachowego przygotowania i posiadanego stopnia służbowego oraz zakresu czynności, 5) świadczenie usług dzierżawy terenu, 6) wykonywanie innych poleceń przełożonego Specjaliści ds. obiektów sportowych, menedżer hotelu i restauracji zarządzają bezpośrednio podległymi im obiektami i wykonują zadania będące przedmiotem ich działalności wg zasad, najlepszej wiedzy, zgodnie z przepisami i ponoszą za to odpowiedzialność. 2. Pracownicy na stanowiskach merytorycznych odpowiadają za zgodne z przepisami, właściwe i terminowe załatwienie spraw Główny Księgowy /WF/ - podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno technicznych, sprawuje nadzór i kontrolę nad sekcją ds. księgowości /F/. 2.Do zadań pracownika na stanowisku Głównego Księgowego należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad podległymi stanowiskami w sekcji księgowości /F/, 2) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem planu finansowego przez specjalistów ds. obiektów sportowych, 3) prowadzenie spraw dotyczących finansowania działalności przedsiębiorstwa, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 11

12 4) sporządzanie sprawozdań finansowych z działalności Spółki, 5) analizowanie wykonania planów i weryfikacja kosztów, 6) sprawowanie nadzoru i koordynacja pracą obejmującą zagadnienia z zakresu ustalenia cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę, 7) czuwanie nad realizacją prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej, 8) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, analizy wykorzystania środków finansowych Spółki oraz bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający terminowy i prawidłowy sposób rozliczeń finansowych, 9) przygotowywanie i nadzorowanie projektów kierunków rozwoju Spółki, 10)wykonywanie innych poleceń przełożonego Sekcja księgowości /F/ podlega Głównemu Księgowemu i składa się z następujących stanowisk: 1.1. Stanowisko ds. księgowo kasowych Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo kasowych należy w szczególności: 1) prowadzenie kasy głównej Spółki, odpowiedzialność materialna za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych, 2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w oparciu o dokumenty zatwierdzone przez upoważnione osoby, 3) rozliczanie kasjerów z wpływów uzyskiwanych na obiektach w oparciu o sprawdzone zestawienia i kwitariusze przychodowe, 4) sporządzanie rejestru sprzedaży i zakupu VAT oraz uzgadnianie sald z kontami podatkowymi VAT, 5) księgowanie i windykacja należności czynszowych dzierżawnych i opłata za świadczenia z tytułu najmu i dzierżawy, ewidencja wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, terenów, należności z umów leasingowych, ze sprzedaży nieruchomości i z oddawaniem gruntów w użytkowanie wieczyste oraz prowadzenie egzekucji tych należności, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 12

13 6) ewidencja środków trwałych Spółki, materiałów i wyposażenia oraz maszyn i urządzeń, terenów, budynków i budowli przekazanych w zarząd, 7) weryfikacja stanów ewidencyjnych na podstawie inwentaryzacji i protokołów zdawczo - odbiorczych, 8) ewidencja przychodów, ewidencja płac, ewidencja zakupów inwestycyjnych i inwestycji własnych, gospodarka kasowa Spółki, 9) analiza wpływów i wydatków, rozliczanie stanowisk kasowych Spółki, 10) wykonywanie innych poleceń przełożonego Stanowisko ds. księgowo płacowych Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. księgowo - płacowych należy w szczególności: 1) sporządzanie wszelkich dokumentów płacowych związanych z wypłatą wynagrodzeń, 2) naliczanie i potrącanie podatków od wynagrodzeń, 3) dokonywanie innych potrąceń od wynagrodzeń na podstawie otrzymanych decyzji i zleceń, 4) obsługa programu płatnik, 5) sporządzanie deklaracji podatkowych od wynagrodzeń i ZUS, 6) wystawianie zaświadczeń o zarobkach, 7) wykonywanie innych poleceń przełożonego Menedżer ds. ekonomiczno - finansowych /WEF/ - podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno - technicznych i prowadzi sprawy ekonomiczno finansowe Spółki. 2. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku Menedżera ds. ekonomiczno finansowych należy w szczególności: 1) prowadzenie analiz finansowych i kosztów działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa, 2) zajmowanie się polityką kredytową przedsiębiorstwa, opracowywanie koncepcji realizacji kredytowej oraz weryfikacją ryzyka kredytowego, 3) sporządzanie analiz wykonania planów i weryfikacji kosztów, 4) kalkulacja cen, opłat i stawek za usługi świadczone przez Spółkę, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 13

14 5) pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych, 6) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowania o zamówieniach publicznych w Spółce, 7) prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych, 8) przygotowywanie ogłoszenia w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej, 9) udzielanie informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych, 10) przygotowywanie i weryfikacja prawidłowości pod względem merytorycznym dokumentacji przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych, 11) sporządzanie sprawozdań i przechowywanie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych, 12) wykonywanie innych poleceń przełożonego Główny energetyk /WGE/ - podlega Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno - technicznych. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Głównego energetyka należy w szczególności: 1) opracowywanie i przetwarzanie danych energetycznych dla celów analitycznych i dla potrzeb sprawozdawczości, 2) sporządzanie planów remontowych w zakresie energii oraz nadzór nad ich realizacją, 3) planowanie, wykonawstwo i nadzór nad realizacją przeglądów, pomiarów, napraw, konserwacji i remontów instalacji energetycznych i urządzeń, 4) prowadzenie bilansu energetycznego w zakresie limitów zużycia energii, bilansowania potrzeb i racjonalizacja zużycia czynników energetycznych w obiektach Spółki, 5) udoskonalenie planowych przeglądów urządzeń dla obniżenia strat energii, poprawy warunków bhp, 6) informowanie Zarządu oraz pracowników o rezultatach podjętych w Spółce działań związanych z racjonalną gospodarką energetyczną, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 14

15 7) archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw, 8) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 16 Menedżer ds. kadr i administracji /DK/- Prokurent Spółki - podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu, prowadzi sprawy kadrowe i administracyjne Spółki, 2. Do zadań pracownika na stanowisku Menedżera ds. kadr i administracji należy w szczególności: 1) sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, 2) prowadzenie akt osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) sporządzanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy, 4) prowadzenie archiwum akt pracowniczych, 5) zgłaszanie pracowników i wyrejestrowywanie do ZUS, obsługa programu płatnik, 6) organizowanie kursów dokształcających i sprawdzających dla pracowników, 7) kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich, ewidencja czasu pracy, wykroczeń regulaminowych, 8) sprawozdawczość w zakresie zatrudnienia, 9) realizowanie przyjętej przez Zarząd Spółki polityki personalnej, 10) opracowywanie regulaminów i instrukcji w sprawach organizacyjnych, 11) opracowywanie projektów zarządzeń, pism okólnych, itp., 12) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rejestrowej Spółki, 13) obsługa techniczno administracyjna Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników, 14) gromadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z działalnością władz Spółki, 15) prowadzenie spraw z zakresu organizacji wewnętrznej Spółki (regulaminy i struktury), 16) obsługa administracyjna sekretariatu Spółki, 17) wykonywanie innych poleceń przełożonego, 18) wykonywanie zadań związanych z prokurą Spółki, określonych w umowie Spółki. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 15

16 17 1. Specjalista ds. bhp i ppoż. i obrony cywilnej /DB/ - podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalista ds. bhp i ppoż. i obrony cywilnej należy w szczególności: 1) stałe czuwanie nad przestrzeganiem przepisów bhp oraz nad stosowaniem przewidzianych w tych przepisach, skutecznych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, 2) syntetyczne i szczegółowe kontrolowanie stanu bhp w całym zakładzie oraz w ramach komisji pożarowo technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego, 3) sporządzanie protokołów kontroli stanu bhp i komisji pożarowo technicznej wraz z przygotowaniem zaleceń, 4) badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 5) badanie warunków pracy na poszczególnych stanowiskach, ustalenie warunków uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, zapewnienie stosownych osłon i zabezpieczeń, 6) opiniowanie potrzeb w zakresie bhp i ppoż. dla celów zaopatrzenia zwłaszcza w odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej, 7) prowadzenie spraw dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych skazanych, skierowanych przez Sąd, lub Zakład Karny, 8) organizowanie obowiązkowego szkolenia z zakresu bhp i nadzór nad szkoleniem stanowiskowym, 9) prowadzenie spraw w zakresie obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń losowych majątku Spółki, ubezpieczeń komunikacyjnych od odpowiedzialności cywilnej, 10) opracowywanie i okresowa aktualizacja zakładowych planów obrony oraz planów działania informacji OC w zakładzie, 11) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami i regulaminami zakładowymi, organizowanie różnych form wypoczynku dla pracowników i ich rodzin, rencistów i emerytów, 12) wykonywanie innych poleceń przełożonego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 16

17 18 1. Stanowisko radcy prawnego /DR/ - podlega Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu, prowadzi obsługę prawną Spółki. 2. Do zadań pracownika na stanowisku radcy prawnego należy w szczególności: 1) udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych, 2) informowanie Zarządu Spółki o treści nowych aktów prawnych dotyczących działalności Spółki, 3) opiniowanie pod względem prawnym projektów zarządzeń, instrukcji i regulaminów, 4) uczestniczenie w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie umów długoterminowych, nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości i umów z kontrahentami zagranicznymi, 5) opiniowanie projektów umów i innych aktów wywołujących skutki prawne, 6) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Spółki, 7) udzielanie wskazówek co do sposobu przygotowania materiałów potrzebnych do wykazania winy w razie popełnienia przestępstw na szkodę Spółki, bądź do uzasadnienia jego roszczeń majątkowych lub do obrony interesów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 8) zastępowanie Spółki w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, 9) informowanie pracowników komórek organizacyjnych o uchybieniach lub naruszeniach prawa w działalności Spółki, udzielanie wyjaśnień co do właściwego sposobu postępowania w usunięciu naruszeń przypisów prawnych i zwracanie uwagi na konsekwencje, jakie należy wyciągnąć w stosunku do winnych tych naruszeń Menedżer ds. Fitnessu i Promocji /DFP/ - podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu, sprawuje nadzór i kontrolę nad niżej wymienionymi pracownikami : instruktorzy fitness, instruktorzy siłowni, instruktorzy tenisa ziemnego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 17

18 2. Do zadań pracownika na stanowisku Menedżera ds. fitnessu i promocji należy: 1) prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny, dostępny dla ćwiczących, 2) prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami i metodami nauczania wychowania fizycznego i sportu, 3) promowanie wśród mieszkańców Stargardu i okolic zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, 4) udział w szkoleniach w zakresie fitness, 5) opracowywanie harmonogramu zajęć dla instruktorów zatrudnionych na salach fitness i siłowni oraz nadzór nad ich pracą, 6) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie osób obecnych na zajęciach, 7) organizowanie zawodów oraz popularyzacja Fitness Klubu OSiR, 8) współpraca z innymi placówkami prowadzącymi fitness kluby, 9) składanie zamówień na sprzęt i materiały niezbędne do siłowni i Fitness Klubu OSiR, 10) kompletowanie aktualnych przepisów dotyczących fitness klubów i siłowni, 11) czynne włączanie się w organizowanie przez OSiR imprez sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców Stargardu, 12) proponowanie kandydatów do kadry instruktorskiej, prowadzącej zajęcia rekreacyjno sportowe, 13) wykonywanie innych poleceń przełożonego Specjalista ds. organizacji imprez i marketingu /DOM/- podlega Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu. 2. Do zadań pracownika na stanowisku Specjalisty ds. organizacji imprez i marketingu należy w szczególności: 1) organizowanie i współorganizowanie imprez sportowo rekreacyjnych i innych, 2) sporządzanie i prowadzenie preliminarzy kosztów, kalkulacji i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji, a także sprawozdań z przeprowadzonych imprez oraz sporządzanie notatek, rejestracji fotograficznych i filmowych z przeprowadzonych imprez na stronę internetową, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 18

19 3) współpraca z mediami w zakresie promocji organizowanych imprez sportowo rekreacyjnych, 4) ustalenie z jednostkami OSiR i innymi stowarzyszeniami, organizacjami i klubami sportowymi kalendarza imprez OSiR Stargard Sp. z o.o. na dany rok, 5) przygotowanie akcji promocyjnej i reklamowej związanej z działalnością OSiR Stargard Sp. z o.o., 6) prowadzenie i obsługa imprez organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o., 7) współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi, w zakresie organizacji imprez organizowanych przez OSiR Stargard Sp. z o.o., 8) wykonywanie innych poleceń przełożonego Sekcja ds. Mediów i informatyki /DMI/- podlega stanowisku ds. organizacji imprez i marketingu i składa się z następujących stanowisk: stanowisko ds. mediów i organizacji imprez, stanowisko ds. informatyki. 2. Do zadań pracowników na w/w stanowiskach należy w szczególności: 1) wydawanie gazet, czasopism i pozostałych periodyków, 2) organizacja i przygotowanie dokumentów do wydawania i kolportażu Gazety Sportowej, 3) działania marketingowe i promocyjne do wydawania Gazety Sportowej, 4) prowadzenie rozmów sprzedażowych produktów i usług reklamowych, 5) Przeprowadzenie rozgrywek: a) Halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, b) Stargardzkiej Ligi Koszykówki, c) Turniejów Piłki Siatkowej i Piłki Siatkowej Plażowej, 6) zapewnienie stałej obsługi sprzętu komputerowego- diagnoza i naprawa sprzętu, 7) zapewnienie stałego dostępu do internetu pracowników Spółki oraz klientów OSiR i gości Hotelu 104, 8) badanie zgodności z ogólnie przyjętymi przepisami programów użytkowanych przez pracowników Spółki, Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 19

20 9) diagnozowanie przydatności sprzętów komputerowych, 10) prowadzenie strony i aktualizacja witryny internetowej oraz portalu społecznościowego FB, 11) zgłaszanie przełożonemu wszelkich nieprawidłowości, 12) wykonywanie innych poleceń przełożonego. 22 Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach: recepcjonistka - kasjer należy: 1) prawidłowe wystawianie faktur VAT i rejestrowanie w kasie fiskalnej oraz pobieranie opłat za wszystkie usługi świadczone gościom, zgodnie z obowiązującym cennikiem, 2) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania, 3) sporządzanie raportów kasowych w oparciu o raporty fiskalne i przekazywanie ich do akceptacji, 4) odpowiedzialność materialna za stan gotówki w kasie i innych walorów wartościowych, wynikających z zakresu obowiązków recepcjonistki, 5) prawidłowe przyjęcie z kasy głównej żetonów oraz innych druków ścisłego zarachowania, a także prowadzenie ich ewidencji rozchodu na bieżąco, 6) pobieranie należności za wszelkie świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi cenami, 7) kontrola wstępu osób korzystających z usług Spółki, 8) wynajmowanie pokoi, z równoczesnym wydawaniem kluczy oraz zaznaczenie tych operacji na wykazie wolnych miejsc z opisem, 9) załatwianie spraw meldunkowych w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ewidencji ruchu gości, z równoczesnym wpisem do książki meldunkowej, 10) przydzielanie pokoi hotelowych z uwzględnieniem odpowiedniej polityki zakwaterowania, przyjmowanie opłat za pobyt w hotelu, 11) załatwianie spraw związanych ze zmianą pokoi hotelowych lub przedłużania pobytu gości w hotelu, 12) przyjmowanie i prawidłowe wpisywanie zamówień rezerwacji: pisemnych, telefonicznych oraz rezerwacji osobistych od firm i gości indywidualnych, 13) wykonywanie innych poleceń przełożonego. Regulamin organizacyjny OSiR Stargard Sp. z o.o. 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2011 Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o. o. z dnia 28.06.2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STROŃSKIEGO PARKU AKTYWNOŚCI JASKINIA NIEDŹWIEDZIA SP. Z O.O. Stronie Śląskie,

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Kożlu, zwany dalej MOSiR, został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo