ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro netto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto"

Transkrypt

1 Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, Kłodawa Różanki, ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro netto na realizację kompleksowej usługi polegającej na zakupie oprogramowania, sprzętu stworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu typu B2B oraz zaawansowanego systemu typu ERP oraz przeprowadzeniu szkoleń specjalistycznych na potrzeby realizacji projektu pt. Wdrożenie elektronicznej platformy B2B pomiędzy spółką Grupa Producentów Owoców i Warzyw T. Mularski Sp. z o.o. a jej partnerami handlowymi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. I. ZAMAWIAJĄCY Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, Kłodawa II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 1. Siedziba Zamawiającego: ul. Gorzowska 2, Różanki 2. Strona internetowa Zamawiającego: III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie powyżej 14 tys. euro netto będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami 1 S t r o n a

2 przejrzystości, niedyskryminacji, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencji. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wymagania dotyczące: A / Oferentów Oferent winien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, w tym: udokumentować doświadczenie konsultantów wdrożeniowych w implementowaniu rozwiązań systemowych w przedsiębiorstwach podobnej branży oraz przedstawić informację o realizacji usług związanych z wdrożeniem systemów informatycznych klasy ERP. Oferent powinien zatrudniać Min. 5 osób posiadających doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń specjalistycznych dotyczące wprowadzania systemu B2B. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 6 do formularza oferty. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie jest producentem oferowanego rozwiązania, posiada wszelkie uprawnienia producenta oraz potwierdzone certyfikatami umiejętności zapewniające wykonanie wdrożenia oferowanego rozwiązania na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów potwierdzających posiadaną certyfikację. Dodatkowo Wykonawca nie będący producentem oferowanego rozwiązania zobowiązany jest przedstawić zgodę producenta na modyfikację standardowej funkcjonalności oferowanego rozwiązania. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie jest producentem oferowanego rozwiązania i/lub wdrażanego systemu ERP, warunkiem przeprowadzenia szkoleń jest posiadanie autoryzacji jako Centrum Szkoleniowe Producenta. W takim przypadku certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia zostanie potwierdzony przez Producenta, którego rozwiązanie oferuje Wykonawca. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę jeżeli: - została złożona po wyznaczonym terminie, - nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, Oferta powinna: - być napisana w języku polskim - być opatrzona datą sporządzenia - zawierać termin ważności oferty - zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, - odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego 2 S t r o n a

3 - być podpisana przez osoby uprawnione do składania ofert - zawierać oświadczenie, iż w przypadku wyboru oferty do realizacji, oferent przedłoży pisemną zgodę producenta na modyfikację standardowych funkcjonalności systemu. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Analiza przedwdrożeniowa 2. Platforma Wymiany danych w modelu B2B (moduł serwerowy) 3. System ERP zasilający platformę B2B (moduły: Administracja, Handel, Zamówienia, Produkcja, Księgowość, platforma analityczna Business Intelligence, Import, Serwis i Remonty, Interfejs programistyczny anglojęzyczny, Modelowanie procesów, Licencja stanowiskowa systemu ERP, Mobile Mobilna Sprzedaż, Moduł wymiany elektronicznej w modelu EDI Mechanizm elektronicznej wymiany danych z odbiorcami oraz dostawcami). 4. Zakup środków trwałych (Serwer usług terminalowych; Serwer dla hurtowni danych, Zasilacz awaryjny UPS do serwerowni, Serwer bazy danych, Szafa serwerowa) 5. Licencje systemu operacyjnego Windows Server Licencje dostępowe CAL terminalowe dla użytkowników otrzymujących dostęp do systemu operacyjnego 7. Oprogramowanie zapewniające korzystanie z infrastruktury serwerowej przez użytkowników końcowych. 8. Oprogramowanie niezbędne do uruchomienia Platformy wymiany danych w modelu serwerowym 9. Oprogramowanie zapewniające korzystanie z infrastruktury serwerowej przez użytkowników końcowych 10. Oprogramowanie bazy danych SQL Server Narzędzie pozwalające na tworzenie kopii zapasowych baz danych systemu B2B. 12. Usługi wdrożenia oprogramowania (w tym Rozszerzenia funkcjonalne systemu ERP, Integracja z systemami kontrahentów zewnętrznych w modelu B2B, Instalacja Systemu Zarzadzania Baza Danych MS SQL oraz Systemu ERP. Konfiguracja podstawowa i rozszerzona Systemu ERP, Migracja danych/ zasilenie danymi nowego systemu ERP, etc.) 13. Szkolenia specjalistyczne administratorów oraz użytkowników w zakresie zakupionych modułów systemu ERP V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3 S t r o n a

4 Kod CPV: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu Kod CPV: Usługi zarządzania siecią danych oraz usługi wspierające Kod CPV: Pakiety oprogramowania do zarządzania konfiguracją Kod CPV: Usługi szkolenia specjalistycznego 1. Analiza przedwdrożeniowa Wykonanie audytu w firmie, obejmującego szczegółową inwentaryzację stanu aktualnego: - struktury firmy, -zachodzących w niej procesów biznesowych dotyczących przepływu informacji, -obiegu dokumentów, -pracy. Analiza będzie polegała na określeniu zakresu koniecznych zmian organizacyjnych, mających na celu optymalizację procesów w firmie Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. pod kątem pracy z zastosowaniem platformy B2B, w tym m.in.: -Określenie potrzebnych funkcjonalności w ramach platformy B2B oraz systemu ERP -Analizę potrzeb w zakresie raportów -Analizę potrzeb w zakresie analiz -Wykonanie ich specyfikacji -Zaprojektowanie automatyzacji procesów biznesowych -Przedstawienie metodyki prowadzenia projektu dostosowanej do realiów panujących w firmie; -Analiza rozwiązań informatycznych Kontrahentów Zamawiającego w kontekście projektowanych funkcjonalności platformy B2B. Wymagane produkty: -raport dotyczący stanu aktualnego oraz proponowanych zmian w zakresie procesów biznesowych -analiza przygotowawcza - założenia techniczno ekonomiczne projektu -analiza przygotowawcza - projekty automatyzacji procesów biznesowych; -na linii Wnioskodawca Dostawca: zamówienia, rozliczenia transakcji -na linii Wnioskodawca Odbiorca: zamówienia, rozliczenia transakcji, obsługa reklamacji -raport - opracowanie specyfikacji technicznej interfejsów -opracowanie specyfikacji raportów i analiz 4 S t r o n a

5 -analiza techniczna w zakresie infrastruktury platforma sprzętowa, oprogramowanie operacyjne serwerów -analiza przygotowawcza analiza systemów informatycznych Kontrahentów oraz ocena stopnia otwartości pod kątem wymiany danych z planowanym do wdrożenia rozwiązaniem -analiza przedwdrożeniowa systemu ERP -analiza opracowanie specyfikacji współpracy platformy B2B z systemem ERP -analiza metodyka realizacji projektu -analiza harmonogram realizacji projektu 2. Centralna platforma B2B Centralna platforma B2B, jako rozwiązanie oparte o technologię Microsoft.Net, umożliwiająca automatyczną wymianę dokumentów i danych z Kontrahentami; Dostawcami, Odbiorcami. co w znaczącym stopniu ograniczy tradycyjny obieg dokumentów papierowych. Platforma ma realizować współpracę z Kontrahentami w zakresie obsługi procesów: 1. Pobieranie i wczytywanie do systemu ERP Wnioskodawcy faktur, faktur korygujących, dokumentów wydania, przyjęć magazynowych wystawianych przez Dostawców; rolą Operatora ma być zatwierdzenie / weryfikacja operacji 2. Obustronnego podglądu dokumentów księgowych (zobowiązań i należności). Dostęp do dokumentów przez Dostawców będzie realizowany przez platformę www, zintegrowaną z systemem Zamawiającego. 3. Składanie zamówień na towary dostępne w firmie Zamawiającego, w tym również niedostępne od ręki, ale możliwe do zamówienia u Dostawców Zamawiającego, z możliwością podglądu statusu zamówienia. Zamówienia te mają być eksportowane przy pomocy platformy B2B bez konieczności ręcznego wprowadzania 4. Pobieranie i wgrywanie elektronicznych faktur/faktur korygujących, 5. Obustronny podgląd dokumentów księgowych (faktur i faktur korygujących) 6. Mechanizm wspierający realizację płatności poprzez generowanie formularza przelewu na podstawie zaimportowanych faktur oraz możliwość eksportu danych do systemu bankowości elektronicznej 7. Dostęp do funkcjonalności, przez który Kontrahenci będą mogli dokonywać zamówienia, uzyskają dostęp do faktur, faktur korygujących, rozliczeń, będą mogli składać reklamacje i śledzić ich status 8. Zapewnienie przy pomocy platformy B2B dostępu do zindywidualizowanej oferty, uwzględniającej indywidualne rabaty, dedykowane promocje, aktualnych stanów magazynowych, planowanie zamówień 10. Transfer formularza zamówienia, a także eksport i import faktur 11. Monitoring statusu zamówień oraz możliwość dokonania analizy preferencji Klienta na ich podstawie 12. Obsługa procesów kontrolingu rozliczeń Odbiorców. 5 S t r o n a

6 W efekcie zamierzona integracja z systemami partnerów biznesowych ma zapewnić Stronom dostęp do danych ważnych z punktu widzenia współpracy (dokumenty handlowe, magazynowe, stany magazynowe) w trybie rzeczywistym. 3. System ERP zasilający platformę B2B System typu ERP (musi zostać zintegrowany z platformą B2B. Zakłada się, że baza danych ERP będzie po stronie Zamawiającego głównym źródłem danych dostarczanych do platformy B2B. Oczekuje się zaawansowanego technologicznie rozwiązanie, wykonanego w technologii 2 warstwowej z bazą danych Microsoft SQL Server w oparciu o technologię Clarion 8,.Net Framework 4.0. w języku programowania C++. Całość oferowanej funkcjonalności systemu informatycznego ERP ze względu na większe bezpieczeństwo i stabilność systemu powinna pochodzić od jednego producenta oprogramowania. Zamawiający wymaga: - daleko idącej ergonomii i łatwości obsługi - prekonfigurowanych profili Użytkowników - zaawansowanych narzędzi definiowania procesów, w tym również graficznych - obsługiwania procesów wewnętrznych oraz zewnętrznych - możliwości skonfigurowania w oparciu o narzędzia dostępne w oprogramowaniu wydajnej komunikacji wewnątrz firmy, z definiowaniem zadań dla poszczególnych węzłów jej struktury, z przypisaniem zadań szczegółowych na poziomie operatorów, w postaci skrzynek zadań - dostarczenia i udostępnienia platformy wymiany danych logistycznych oraz narzędzi do tworzenia i zarządzania procesami, modelowania pod katem zdarzeń biznesowych - funkcjonalności określanej jako Panel Pracy Kontrahenta, zapewniającej Kontrahentom Zamawiającego możliwości personalizowanego dostępu przez Internet do dostępnej dla tegoż Kontrahenta oferty Zamawiającego, indywidualnych warunków handlowych, rozliczeń, śledzenia statusów złożonych zamówień, transportu, procesów reklamacyjnych. System ERP ma dostarczać danych, zasilających ten panel, umożliwiać zarządzanie nim, poprzez definiowanie osób kontaktowych, dokumenty handlowe, reklamacyjne, możliwość nadzoru logistycznego, w tym przeliczanie wartości dostaw będących pochodnymi takich parametrów jak: waga, objętość czy inne - dostarczenia modułów, licencji oprogramowania odpowiedzialnych za obsługę obszarów: Moduł Zamówienia (1 lic.) Moduł niezbędny do wdrożenia do systemu B2B procesu obsługi zamówień. Moduł ma umożliwiać rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych; tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży oraz rejestrowanie ofert od dostawców; wystawianie faktur zaliczkowych do zarejestrowanych zamówień. 6 S t r o n a

7 Moduł HR (1 lic.) Moduł umożliwiający nadzorowanie pracy pracowników biorących udział w procesach objętych systemem B2B. Moduł Środki Trwałe (1 lic.) Moduł do funkcjonowania całości systemu ERP, umożliwiający realizacje funkcji. Moduł Księgowość (1 lic.) Licencje służące obsłudze pełnej księgowości według Ust. o Rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSR, MSSF. Moduł powinien w pełni automatyzować proces księgowania dokumentów w oparciu o opis dokumentu oraz automatyzować księgowania cykliczne. Wymagana jest integracja z systemami bankowości elektronicznej. System powinien umożliwiać księgowanie w wielu walutach oraz obliczać różnice kursowe. Wymagane jest również wsparcie dla wyceny środków pieniężnych w walutach obcych. Powinna istnieć możliwość elektronicznego wysyłanie deklaracji podatkowych. Moduł Produkcja (1 lic.) niezbędny do funkcjonowania systemu B2B. Pozwala na przekazywanie informacji o stanie produkcji do innych modułów, a za ich pośrednictwem do innych systemów i partnerów. Moduł Handel-Sprzedaż (1 lic.) Licencje służące do wdrożenia systemu B2B procesu sprzedażowo- zakupowego. Pozwala na rejestracje zakupów, wystawianie faktur, podgląd danych. Licencje niezbędne do obsługi procesów handlowych związanych z obsługą zapytań ofertowych, procesu ofertowania, zamówień. Moduł powinien posiadać rozbudowane struktury promocji i rabatów, przeliczniki opakowań, indywidualne cechy zasobów; umożliwiać wystawianie dokumentów rejestrujących wiele rodzajów transakcji; umożliwiać zamykanie okresów operacji handlowych niezależnie od okresów operacji księgowych; oferować możliwość zarządzania położeniem towaru w magazynie oraz szerokie możliwości tworzenia rozbudowanych mechanizmów naliczania rabatów oraz zarządzania reklamacjami. Powinien być wyposażony w zaawansowane mechanizmy wspierające proces optymalizacji stanów magazynowych (Analiza ABC/XYZ). Powinien wspierać proces wystawiania faktur elektronicznych Moduł Administracja (1 lic.) Moduł jest elementem wdrażanego systemu B2B, licencja mają umożliwić użytkowanie i dostęp systemu ERP. Moduł Import (1 lic.) Moduł służący do wdrożenia modelu B2B w kontekście automatyzacji procesów sprzedażowych. Licencja pozwalająca m.in. na prawidłowe zarejestrowanie zakupów wewnątrzwspólnotowych oraz importu. Moduł Serwis i Remonty (1 lic.) Powinien umożliwiać realizację procesu serwisowego. W momencie sprzedaży maszyn i urządzeń podlegających serwisowaniu system powinien automatycznie zarejestrować taką maszynę w dziale serwisu. Ma służyć wsparciu procesu logistycznego, zarzadzania gospodarska magazynowa, łańcuchem dostaw w ramach współpracy z kontrahentami i w modelu B2B Interfejs anglojęzyczny moduł serwerowy (1 lic.) Interfejs jest konieczny, ponieważ w projekt są zaangażowani partnerzy zagraniczni, z którymi Wnioskodawca kontaktuje sie w jez. Ang. 7 S t r o n a

8 Modelowanie Procesów - moduł serwerowy - 1 lic. Moduł ma umożliwiać śledzenie procesów. Pozwala na definiowanie procesów biznesowych odbywajacych sie w firmie, a także na ich automatyzację. Licencja potrzebna do wdrożenia funkcji B2B przewidzianych w projekcie oraz do dalszego rozwoju systemu i integracji go z kolejnymi partnerami. Licencja stanowiskowa systemu ERP - jedna licencja stanowiskowa powinna umożliwiać dostęp do jednego jednoczesnego użytkownika do całej funkcjonalności systemu, określonej posiadanymi modułami systemu ERP - moduły systemu ERP powinny odzwierciedlać poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa. Powinna to być serwerowa licencja systemu ERP ze względu na wysoki poziom kompleksowości pracy na poszczególnych stanowiskach (konieczność wykorzystania wielu modułów systemu ERP) i zapewniać optymalizację kosztów zakupu licencji w porównaniu z modelem stanowiskowym, w którym uwzględniana jest liczba jednoczesnych użytkowników indywidualnie dla każdego z modułów. Mobile Mobilna Sprzedaż (1 lic.) licencja pozwalającą na mobilną obsługę zamówień kontrahentów. Platforma Business Intelligence wraz z dostępem - Moduł niezbędny do prowadzenia i nadzoru procesów wdrażanych na platformie B2B. Aplikacja oparta o hurtownie danych, która powinna umożliwiać tworzenie analiz danych gromadzonych w systemie transakcyjnym i zapewnić możliwość ich porównania z danymi stanowiącymi benchmark. Powinna umożliwiać tworzenie automatycznych subskrypcji raportów na potrzeby pracowników firmy oraz uprawnionych partnerów biznesowych. Powinna umożliwiać wizualizowanie danych na mapie oraz pozwalać prognozować na podstawie zdefiniowanych parametrów (analiza What If). Business Intelligence - pakiet I (Ksiega Raportów, e-bi, Analiza dziedzinowalogistyka, Analiza dziedzinowa jedna do wyboru spośród: Moduł powinien zawierać elementy analiz dotyczących procesu zamówień, zakupów, itp. I stanowić źródło danych dla partnerów nt. stanu zamówień. Moduł wymiany elektronicznej w modelu EDI (3 licencje) Mechanizm elektronicznej wymiany danych z odbiorcami oraz dostawcami - Element systemu ma pozwalać na prowadzenie procesów: Import Zamówienia/Eksport faktury sprzedaży/eksport Korekt oraz Eksport Zamówienia/Import faktury i Eksportu zakupu/import Korekt)a także do wdrożenia standardów wymiany informacji z partnerami. 4. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (platforma sprzętowa) Wymagane jest dostarczenie : Serwer usług terminalowych - 1szt. Sprzęt powinien umożliwiać kompleksowe funkcjonowanie całego systemu B2B. Umożliwiać zdalną prace użytkowników na systemie w oparciu o połączeni terminalowe. Ze względów wydajnościowych 8 S t r o n a

9 zalecane jest rozdzielenie ról na dwa fizyczne serwery o parametrach np. IBM x3550 M4, Xeon 8C, 4x 8G, Serwer dla hurtowni danych - 1 szt. Sprzęt jest niezbędny do funkcjonowania hurtowni danych Business Intelligence, umożliwiającej raportowanie i analizy danych dotyczących procesów B2B. Drugi serwer ma umożliwiać funkcjonowanie modułu raportującego systemu B2B, odrębne środowisko sprzętowe dla modułu raportującego Business Intelligence i zapewniać odpowiedni poziom wydajności pracy samego systemu B2B. Serwer bazy danych - 1 szt. Sprzęt ma umożliwiać funkcjonowanie całego systemu. Stanowić miejsce przechowywania wszystkich informacji dotyczących realizowanych procesów B2B. Wdł. Parametrów: IBM x3550 M4, Xeon 8C, 6x 8GB, 16x HHD SAS, Rack. Szafa serwerowa - 3 szt. Szafa serwerowa powinna pozwalać na prawidłowy montaż serwerów oraz urządzeń pomocniczych każdego z serwerów o parametrach: NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet UPS do serwerowni 3 szt. Zasilacz awaryjny ma pozwalać na podtrzymanie działania systemu w przypadku utraty zasilania i bezpieczne jego wyłączenie bez utraty danych. Jest to element bezpieczeństwa niezbędny do prawidłowego działania serwerów. Licencje związane ze sprzętem: Licencja Windows Server szt. Licencja systemu operacyjnego do serwera. Niezbędna do prawidłowego funkcjonowania sprzętu Oprogramowanie bazy danych SQL Server 2008 R2 Std Runtime 3 szt. oprogramowanie bazy danych pozwalające na uruchomienie i funkcjonowanie systemu ERP ora systemu B2B. Po 1 licencji na każdy serwer, dodatkowo 1 licencja w ramach uruchomienia aplikacji B2B Buckup danych DDS - 3 szt. Narzędzie powinno pozwalać na tworzenie kopii zapasowych baz danych systemu B2B oraz zapewniać bezpieczeństwo ciągłości funkcjonowania całego systemu B2B, o parametrach np.: IBM DDS Gen 6 USB Tape Drive. Oprogramowanie WinSvrExtCon 2008 WinSvrExtCon 2008 niezbędne do uruchomienia modułu platformy B2B, stanowiące integralny element systemu B2B. Licencje dostępowe user - WIN Srv CAL 60 szt. Oprogramowanie powinno zapewniać korzystanie z infrastruktury serwerowej przez użytkowników końcowych. Licencje dostępowe CAL dla użytkowników otrzymujących dostęp do systemu operacyjnego. Licencje dostępowe SQL CAL Runtime - 60 szt. Licencje dostępowe do bazy danych dla użytkowników końcowych. Są niezbędne do korzystania z systemu B2B. Licencje dostępowe terminalowe Terminal CAL 12 szt. Licencje niezbędne do uruchomienia usług terminalowych pozwalających m.in. na zdalny dostęp do serwerów. 9 S t r o n a

10 Licencja dostępowa dla użytkowników zewnętrznych WinSvrExtConn 2012, korzystających z aplikacji B2B. Licencja ma pozwolić na uruchomienie platformy www, stanowiącego integralny element systemu B2B. 5. Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania. Instalacja Systemu Zarządzania Bazą Danych MS SQL 2008 oraz Systemu ERP (31 osobodni). W ramach usługi powinna zostać przeprowadzona Instalacja MS SQL Server 2008 na głównym serwerze bazodanowym. Instalacja jest koniecznym elementem wdrożenia. Konfiguracja Systemu ERP (w tym konfiguracja podstawowa oraz rozszerzona) (podstawowa konfiguracja - 44 osobodni oraz rozszerzona 44 osobodni). Usługa powinna umożliwić prawidłowe działanie systemu B2B. W jej ramach zakładane jest wykonanie konfiguracji systemu i dostosowanie go do wymagań Wnioskodawcy. Rozszerzenia funkcjonalne systemu ERP w modelu B2B (53 osobodni) Wykonanie konfiguracji systemu, w szczególności do rozbudowy jego podstawowych funkcjonalności i stworzenia rozwiązań dedykowanych realizowanych poprzez platformę B2B, co powinno przyczynić się do sprawniejszego przebiegu/ obsługi procesów biznesowych na linii Wnioskodawca- Dostawca-Odbiorca. Integracja z systemami kontrahentów zewnętrznych w modelu B2B (19 osobodni). W ramach usługi oczekiwane są działania, mające na celu automatyzacje obiegu informacji i dokumentów na linii wnioskodawca- dostawca oraz wnioskodawcaodbiorca, co pozwoli w efekcie na osiągnięcie założonych celów projektu tj. zautomatyzowania procesów biznesowych i lepszej integracji z partnerami biznesowymi. Migracja danych/ zasilenie danymi nowego systemu ERP (45 osobodni zł ). Usługa ma pozwolić na zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu w organizacji a tym samym ciągłości procesów biznesowych w spółce. Tym samym nie spowodować problemów m.in. księgowo-podatkowych i ułatwić realizację celów projektu. Migracja danych ma objąć kartoteki kontrahentów i kartoteki towarów, bilanse otwarcia magazynów oraz bilanse księgowe. 6. Gwarancje 10 S t r o n a

11 Zamawiający wymaga zapewnienia okresu rocznej gwarancji na prawidłową konfigurację systemu wykonaną zgodnie z analizą przedwdrożeniową i funkcjonowanie wdrożonego systemu. Czas gwarancji będzie liczony od dnia zakupu oprogramowania. 7. Szkolenia specjalistyczne Realizacja szkoleń dotyczących obsługi wdrożonego oprogramowania. 1. Szkolenie administratora systemu/informatyków (4 dni) Szkolenie przeznaczone dla administratora / -ów systemu B2B. Ma na celu zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami systemu, zasadami jego modyfikacji i wdrażania zmian, generowania dodatkowych raportów, opieki nad systemem. 2. Szkolenie użytkowników końcowych systemu (25 dni) Szkolenie jest niezbędne do poznania systemu. Zakładamy, że w ciągu 25 dni użytkownicy zostaną zapoznani z jego możliwościami i zasadami pracy w systemie. Kurs powinien objąć szerokie spectrum zagadnienie (zarówno podstawowych jak i zaawansowanych) niezbędne do prawidłowej pracy z nowozaimplementowanym systemem. 3. Miejsce realizacji szkoleń: siedziba Zamawiającego 4. Okres realizacji szkoleń: Etap II projektu tj Zakres merytoryczny szkoleń: Administrowanie systemu, konfiguracji serwerów, zarządzanie systemem i procesami. VI. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Planowany czas realizacji zamówienia: Etap 1: termin Etap 2: termin Zakres prac (zakupy i usługi) realizowanych w ramach każdego etapu: Etap 1: a. Analiza przedwdrożeniowa b. Platforma Wymiany danych w modelu B2B (moduł serwerowy) c. Zakup licencji na oprogramowanie bazowe systemu typu ERP w tym moduły: Handel, Zamówienia, Produkcja, Księgowość, etc. d. Infrastruktura sprzętowa wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem bazy danych 11 S t r o n a

12 e. Termin etapu: Etap 2: a. Prace wdrożeniowe i instalacyjne zakupionych modułów b. Realizacja szkoleń specjalistycznych Termin realizacji etapu: VII. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (ocena na podstawie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione załącznika nr. 1) 2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do realizacji projektu, tj. - Wykonawca dysponuje własnym działem programistycznym, złożonym z co najmniej 10 osób zdolnych do właściwego projektowania oraz wykonywania rozwiązań programistycznych (ocena na podstawie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione załącznika nr 4). - W sytuacji, kiedy Wykonawca nie jest producentem oferowanego rozwiązania, posiada wszelkie uprawnienia producenta oraz potwierdzone certyfikatami umiejętności zapewniające wykonanie wdrożenia oferowanego rozwiązania na wymaganym przez Zamawiającego poziomie (ocena na podstawie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione załącznika nr 5). Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do dokumentów potwierdzających posiadaną certyfikację. Dodatkowo Wykonawca nie będący producentem oferowanego rozwiązania zobowiązany jest przedstawić zgodę producenta na modyfikację standardowej funkcjonalności oferowanego rozwiązania. - W sytuacji, kiedy Wykonawca nie jest producentem oferowanego rozwiązania i/lub wdrażanego systemu ERP, warunkiem przeprowadzenia szkoleń jest posiadanie autoryzacji jako Centrum Szkoleniowe Producenta. W takim przypadku certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia zostanie potwierdzony przez Producenta, którego rozwiązanie oferuje Wykonawca. - Wykonawca posiada możliwości szkoleniowe konieczne do przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla personelu zatrudnionego u Zamawiającego w zakresie oferowanego rozwiązania, tj. dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń zgodnych tematycznie z przedmiotem zamówienia w wymiarze co najmniej 50h szkoleniowych w przypadku każdej z tych osób. Wykazane osoby posiadają również praktyczne doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów informatycznych do kompleksowego zarządzania firmą. Szkolenia będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie V, przy czym: 12 S t r o n a

13 - W sytuacji, kiedy Wykonawca nie jest producentem oferowanego rozwiązania i/lub wdrażanego systemu ERP, warunkiem przeprowadzenia szkoleń jest posiadanie autoryzacji jako Centrum Szkoleniowe Producenta. W takim przypadku certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia zostanie potwierdzony przez Producenta, którego rozwiązanie oferuje Wykonawca (ocena na podstawie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione załącznika nr 6). - Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (ocena na podstawie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione załącznika nr 7) 3. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (ocena na podstawie wypełnionego i podpisanego przez osoby upoważnione załącznika nr 8). VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY Kryteria wyboru Cena netto obliczana wg wzoru: C min A n = x 60 C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Doświadczenie w zakresie wykonania/wdrożenia systemów B2B. Weryfikowane na podstawie Załącznika nr 3 do formularza ofertowego. Punktacja: Za każdy wdrożony system B2B - 1 pkt., maksymalnie 20 pkt. Liczba osób zatrudnionych, zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4 do Formularza ofertowego. Znaczenie 60% 20% 20% 13 S t r o n a

14 Punktacja: 0 10 włącznie 0 pkt włącznie 10 pkt. 20 i więcej 20 pkt. IX. ZAWARTOŚĆ OFERTY Oferta musi zawierać: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy 2. Podpisane załączniki do oferty. 3. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź KRS z wykazem przedmiotu działalności, potwierdzający możliwość realizacji usługi będącej przedmiotem Zapytania Ofertowego. 4. Krótki opis doświadczenia firmy w zakresie realizacji wdrożeń ze szczególnym uwzględnieniem systemów B2B. 5. Wykaz zrealizowanych prac wdrożeniowych - wypełniony i podpisany załącznik nr 2 6. Wykaz osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia wypełniony i podpisany załącznik nr Wykaz osób zatrudnionych w dziale programistycznym wypełniony i podpisany załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym podpisany załącznik nr Opis proponowanego systemu ze wskazaniem wszystkich elementów istotnych z punktu widzenia Przedmiotu Zamówienia. Oferta niekompletna/niespełniająca wymagań opisanych w przedmiocie zamówienia zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej. Brak/niejednoznaczność/niespójność zapisów umieszczonych w opisie proponowanego systemu stanowi podstawę do wykluczenia oferty lub w uzasadnionych przypadkach, do jej uzupełnienia. X. TERMIN SKŁADANIA OFERT 1.Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu Oferty do niniejszego Zapytania w terminie do godz. 12:00 w Siedzibie Zamawiającego w Różankach, drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście lub drogą elektroniczną na W przypadku przesłania oferty drogą pocztową koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana: Dotyczy: 14 S t r o n a

15 Wdrożenie elektronicznej platformy B2B pomiędzy spółką Grupa Producentów Owoców i Warzyw T. Mularski Sp. z o.o. a jej partnerami handlowymi Złożona oferta musi być ponumerowana i parafowana na każdej stronie. Załącznik nr 1 musi być podpisany przez osoby składające ofertę. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby składające ofertę. W przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu) 2.W ofercie proszę zawrzeć oświadczenie, że Oferent uważa się za związanego ofertą przez 60 dni od terminu jej składania oraz deklarację co do możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. 3.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów. XI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Oferentami jest Pan Adam Kuboszek, adres tel: XII. UWAGI KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego 2. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonego w punkcie VII 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą. 6. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania. 8. Oferty złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w punkcie IX i X nie zostaną rozpatrzone. 15 S t r o n a

16 9. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art k.c. 10. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 11. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany pisemnie. 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. 16. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego. do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Z poważaniem 16 S t r o n a

17 FORMULARZ OFERTOWY..... (nazwa i adres Wykonawcy). Miejscowość, data OFERTA Do: Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy kompleksowej usługi polegającej na zakupie oprogramowania, sprzętu stworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu typu B2B oraz zaawansowanego systemu typu ERP na potrzeby realizacji projektu pt. Wdrożenie elektronicznej platformy B2B pomiędzy spółką Grupa Producentów Owoców i Warzyw T. Mularski Sp. z o.o. a jej partnerami handlowymi, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia w zakresie: Tabela 1 Wyszczególnienie działań w ramach Etapu 1 Cena netto w PLN Cena brutto w PLN Analiza przedwdrożeniowa Platforma Wymiany danych w modelu B2B (moduł serwerowy) System zasilający platformę B2B ( moduły: Handel, 17 S t r o n a

18 Zamówienia, Produkcja, Księgowość, Import, Modelowanie Procesów, Interfejs anglojęzyczny, platforma www, Business Intelligence wraz z dostępem, Licencja stanowiskowa systemu ERP, Mobile Mobilna Sprzedaż, Moduł wymiany elektronicznej w modelu EDI etc.) Infrastruktura sprzętowa wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem bazy danych (tj. Serwer usług terminalowych 1 szt. Serwer dla hurtowni danych -1szt. Serwer bazy danych 1 szt. Serw er dla hurtowni danych 1 szt. Szafa serwerowa - 3 szt. UPS do serwerowni 3 szt. Licencja Windows Server szt. Oprogramowanie bazy danych SQL Server 2008 R2 Std Runtime 3 szt. Buckup danych DDS - 3 szt. Oprogramowanie WinSvrExtCon 2008 Licencje dostępowe user - WIN Srv CAL 60 szt. Licencje dostępowe SQL CAL Runtime - 60 szt. Licencje dostępowe terminalowe Terminal CAL 12 szt. Licencja dostępowa dla Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość 18 S t r o n a

19 użytkowników zewnętrznych WinSvrExtConn 2012) Łącznie cena za realizację Etapu 1 Tabela 2 Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Wyszczególnienie działań w ramach Etapu 2 Usługa wdrożenia oprogramowania (w tym Rozszerzenia funkcjonalne systemu ERP, Integracja z systemami kontrahentów zewnętrznych w modelu B2B, Instalacja Systemu Zarzadzania Baza Danych MS SQL oraz Systemu ERP. Konfiguracja podstawowa i rozszerzona Systemu ERP, Migracja danych/ zasilenie danymi nowego systemu ERP, etc.) Szkolenia specjalistyczne dla administratorów oraz użytkowników systemu Cena netto w PLN Cena brutto w PLN Łącznie cena za realizację Etapu 2 Tabela 4 (należy podać cenę za realizację wszystkich etapów). Cena netto i cena brutto musi stanowić sumę tabeli 1, tabeli2. Etap1 + Etap2 Łącznie cena netto w PLN Łącznie cena brutto w PLN Realizacja usługi 19 S t r o n a

20 Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 60 dni od terminu jej złożenia. Składam również deklarację o możliwości realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. Oświadczam, że przedstawiona oferta jest zgodna z przedmiotem zapytania ofertowego (zawiera wszystkie elementy wskazane w przedmiocie zamówienia)... Data i miejsce.. Podpis oferenta Pieczęć przedsiębiorstwa: Załączniki: 1.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. Doświadczenie w zakresie wykonania/wdrożenia systemów B2B. 3.Wykaz osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia zatrudnionych u Wykonawcy lub/i współpracującymi z Wykonawcą co najmniej 3 miesiące przed dniem złożenia oferty, przy czym co najmniej dwie z wykazanych osób posiadają co najmniej 4 letnie doświadczenie w zakresie wdrożenia systemów klasy ERP. 4.Wykaz osób zatrudnionych w dziale programistycznym, zdolnych do właściwego projektowania oraz wykonywania rozwiązań programistycznych. 5.Oświadczenie o posiadaniu wszelkich uprawnień producenta oraz potwierdzonych certyfikatami umiejętności zapewniające wykonanie wdrożenia oferowanego rozwiązania na wymaganym przez Zamawiającego poziomie. 6.Oświadczenie o posiadaniu możliwości szkoleniowych koniecznych do przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla personelu zatrudnionego u Zamawiającego w zakresie oferowanego rozwiązania. 7.Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 8. Oświadczenie o istnieniu / braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: - uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 20 S t r o n a

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Utworzenie Klastra Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów Smart Metering

Utworzenie Klastra Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów Smart Metering Utworzenie Klastra Wspierania Rozwoju Usług w Dziedzinie Opomiarowanie Mediów Smart Metering Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rudno, 07.10.2013

Bardziej szczegółowo

Utworzenie Klastra Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego

Utworzenie Klastra Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego Utworzenie Klastra Energetyki Obywatelskiej Województwa Śląskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Katowice, 09.04.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostarczenie i zakup sprzętu geodezyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE. dostarczenie i zakup sprzętu geodezyjnego ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartośd kwoty 14 000 euro netto i nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN Katowice, 9.05.2014r. W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING Katowice, dnia 13.06.2013 r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV 79212000 3 Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania

Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania Załącznik A do Zapytania Ofertowego wzór Oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia oraz parametrach oferowanego rozwiązania O Ś W I A D C Z E N I E Firma (Oferent) oświadcza, iż. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/09/2015 r. z dnia 09 września 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Życzliwa 8 53-030 Wrocław

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. wyposażenie i oprogramowanie pracowni geodezyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. wyposażenie i oprogramowanie pracowni geodezyjnej ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartośd kwoty 14 000 euro netto i nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN Katowice, 9.05.2014r. W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapoznanie się z ideą pozycjonowania marki firmy w internecie poprzez: Warszawa 31.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ASESOR Ewaluacja i Rozwój zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia, dla 31 osób które rozpoczęły działalność gospodarczą, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 17.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 17.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 17.01.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartośd kwoty 14 000 euro netto i przekraczającej

Bardziej szczegółowo

- posiadać 16 miejsc siedzących dla uczestników szkolenia (15 dla drugiej. Warszawa 22 czerwca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

- posiadać 16 miejsc siedzących dla uczestników szkolenia (15 dla drugiej. Warszawa 22 czerwca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa 22 czerwca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ASESOR Ewaluacja i Rozwój zaprasza do złożenia oferty na wynajem sal szkoleniowych dla 2 grup 15 i 16 osobowych w związku z planowanym przeprowadzeniem specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin

Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Bolsius Polska Spółka z o.o. Zalesie Małe, 24.05.2012 Zalesie Małe 1 63-740 Kobylin Zapytanie ofertowe nr 1/2012 Usługa szkoleniowa W związku z realizacją projektu Szkolenia Pracowników Bolsius Polska

Bardziej szczegółowo

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE

Syców, dnia 08.12.2015r. PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 ZAPYTANIE OFERTOWE PPHU PUSZMAN-MEBLE Magdalena Puszman-Kornak ul. Oleśnicka 2a 56-500 Syców NIP 6191309897 Syców, dnia 08.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/09/11/2015 r. z dnia 13 listopada 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/09/11/2015 r. z dnia 13 listopada 2015 r. Załącznik nr 1.. (pieczęć Oferenta).. (miejsce i data sporządzenia) FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/09/11/2015 r. z dnia 13 listopada 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Neurosoft sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych w zakresie następujących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014/CSR

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014/CSR Kraków, 13.01.2014. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2014/CSR I. ZAMAWIAJĄCY EVACO Sp. z o.o. ul. Kapelanka 13/13A 30-347 Kraków II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA 1. Siedziba Zamawiającego. 2. Strona

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W DĘBICY Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 17 czerwca 2013 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi wykonania i dostarczenia

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE DOTACJE NA INNOWACJE Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. ul. Kaleńska 8 04-367 Warszawa Warszawa, 16.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Instytut Studiów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące:

Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Nr postepowania: POKL/IP/01/2015 Gdańsk, 08.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: Opracowania autorskiego programu kształcenia w zakresie planowania strategicznego dla zwiększenia innowacyjności w 2

Bardziej szczegółowo

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Kraków, 2013-12-27 Wido Profil sp. z o.o. Ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące dostawy środków trwałych i oprogramowania do modernizowanego serwera wraz z usługą instalacyjno-wdrożeniową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz analizy informatycznej Kraków, dn. 09.01.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B.

Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Zapytanie ofertowe nr ZO/13-030/2013/1 na realizację projektu Compertus.eu system usług B2B. Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 04.11.2013r. Zapytanie ofertowe dot. przygotowania funkcjonalności e-użytkownik W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem

Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014. na dostawę serwera fizycznego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem i montażem Jordanów, 25. 06. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 2/POIG 8.2./2014 na dostawę serwera fizycznego

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Pyskowice, 26 kwietnia 2013 r. Hybryd Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP: 648-00-01-415 Zapytanie ofertowe na: 1. Urządzenia do testów elektrycznych i funkcjonalnych 2. Automat montażowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 Gdańsk, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający: INVICTA Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk tel.058 76 314 76 NIP 585 13 91 084 Regon: 192766523 KRS: 0000126605 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG 8.2/2013 W związkuz

Bardziej szczegółowo

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Sławków, dnia 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Firmą Zakład Produkcyjno - Handlowy "BASTA" mgr inż. Stanisław Barczyk Gołaczewy 23A, 32-340, NIP: 6370108678 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Znak: 565/2014 Kielce, dn. 21. 08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia komputerowego w ramach realizacji projektu e-obywatel rozwój kompetencji ICT w regionie świętokrzyskim, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. Warszawa, dnia 11.02.2014 r. KOREKTA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr POIG81/03 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ Warszawa, dnia 16.04.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 16.08.2011 Nr Sprawy/01/08/NOBESO/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące: Gdańsk, 16.07.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące: utworzenia strony www europejskiej konferencji CompNanoTox2015 wraz z opcjonalną aplikacją do rejestracji on-line uczestników konferencji oraz także

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOPSOFT/02/2013/AP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOPSOFT/02/2013/AP ZAPYTANIE OFERTOWE NR TOPSOFT/02/2013/AP W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu Analiza-modelowanie-programowanie- certyfikowane kompetencje pracowników mazowieckich

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych

Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych Edotto Andrzej Lewna NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. usługi promocji serwisu w wyszukiwarkach polskich i zagranicznych W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Platforma języków obcych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. ul. Strażacka 8/90 20-012 Lublin ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, dn. 24.06.2014r. MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp. j. w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012

Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Zapytanie ofertowe nr 02/POKL/2012 Miejscowość i data: Siedlce, dn. 29.10.2012 r. Dane Zamawiającego: Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o., ul. Niklowa 9 08-110 Siedlce Nr zapytania ofertowego: 02/POKL/2012

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12

Dotyczy realizacji projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński nr WND-POKL.07.02.02-20-069/12 Białystok, 16.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/OWOP/2012 na przeprowadzenie usługi doradczej w ramach projektu p.n. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Łomżyński Ośrodek Wspierania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych. w ramach projektu: Zapytanie ofertowe z dnia 26.08.2013. na: Zakup środków trwałych w ramach projektu: Stworzenie i wdrożenie systemu klasy B2B usprawniającego procesy biznesowe między firmą Forum Polska Agencja Fotografów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego

Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014. na dostawę zestawów do składania podpisu elektronicznego Jordanów, 02. 10. 2014r. Airstal Sp. z o. o. 95-060 Brzeziny Jordanów 4 tel.: +46 874 66 46 fax: +46 874 66 47 e-mail: airstal@airstal.com Zapytanie ofertowe nr 4/POIG 8.2./2014 na dostawę zestawów do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług reinżynierii procesów biznesowych oraz analiz prawnych

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług reinżynierii procesów biznesowych oraz analiz prawnych Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 02.04.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług reinżynierii procesów biznesowych oraz analiz prawnych Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CTT OZE 61.14/ POIG.05.01.00-00-137/11-00 Łódź, dnia 05.05.2015r. Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego w projekcie Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych źródeł Energii współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Nowe Pole, dnia 16.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę ZPD STOLZEN Zenon Adamek o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo dźwignią rozwoju ZPD STOLZEN w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1.

Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zapytania zawarto w załączniku nr 1. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27.11.2012 I. ZLECENIODAWCA Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10 lokal nr 1, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr A3/09/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zapytanie ofertowe nr A3/09/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Łódź, 3.09.2014 r. Zapytanie ofertowe nr A3/09/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Mały Inżynier Ewa Bednarek, Grudzielec 47, 63-440 Raszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Szczuczyn, 09.06.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nazwa, adres Zamawiającego, tel/fax, adres e-mail) Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin kancelaria@wsb.szczecin.pl http://www.wsb.pl/szczecin/

Bardziej szczegółowo