PREZYDENT MIASTA ZABRZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENT MIASTA ZABRZE"

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU ZABRZE, sierpień 2010 r.

2

3

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA NR 770/WBU/2010 Z DNIA R. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU ZABRZE, sierpień 2010 r.

5 1 Spis treści 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku Wprowadzenie Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w I półroczu 2010 r Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku Wykonanie budżetu miasta w I półroczu 2010 roku Informacja o zadłużeniu Gminy Stan zadłużenia Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku Charakterystyka rozchodów budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku Obsługa zadłużenia w I półroczu 2010 roku Zobowiązania pośrednie - poręczenia Rezerwy Podsumowanie Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku Ogólna charakterystyka dochodów budżetu miasta Wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej w I półroczu 2010 r Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2010 roku Charakterystyka wykonania dochodów w I półroczu 2010 r. według ważniejszych źródeł Dochody własne miasta Wpływy z podatków Wpływy z opłat Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu Dochody z majątku gminy i powiatu Odsetki Środki z Unii Europejskiej Pozostałe dochody własne Udziały w podatkach PIT i CIT Subwencje z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t Dotacje na zadania własne gminy i powiatu Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje z funduszy celowych Charakterystyka ogólna wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku Wykonanie wydatków niewygasających za 2009 rok Wykonanie w I półroczu 2010 roku wydatków niewygasających uchwalonych przez Radę Miejską Wykonanie w I półroczu 2010 roku wydatków niewygasających z mocy ustawy Wykonanie funduszu celowego w I półroczu 2010 roku

6 2 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU ZESTAWIENIA 1. Wykonanie dochodów budżetu miasta za I półrocze 2010 roku według działów i ważniejszych źródeł w podziale na dochody gminy i powiatu Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2010 roku. ogółem gmina i powiat według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej a. Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta za I półrocze 2010 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za I półrocze 2010 roku. ogółem gmina i powiat według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej a. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta za I półrocze 2010 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki gminy i powiatu Wykonanie wydatków budżetu miasta za I półrocze 2010 roku w układzie zadaniowym Źródła pokrycia deficytu w I półroczu 2010 roku Wykonanie przychodów budżetu miasta za I półrocze 2010 roku Wykonanie rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2010 rok Wykonanie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2010 roku Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2010 roku Wykonanie planów dotacji dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku Sprawozdanie z dochodów budżetu miasta na rok 2010 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 roku Sprawozdanie z wydatków budżetu miasta na rok 2010 związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 roku Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych na sfinansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku Dotacje udzielone z budżetu miasta w półroczu 2010 roku w podziale na działy klasyfikacji budżetowej Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2010 roku

7 3 18. Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2010 roku Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2010 roku Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w I półroczu 2010 roku Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa za I półrocze 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań własnych powiatu dofinansowanych z budżetu państwa za I półrocze 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat za I półrocze 2010 roku Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 rok Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych z funduszy celowych za I półrocze 2010 roku Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań realizowanych ze środków od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za półrocze 2010 roku Spis tabel Spis wykresów. 258 SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

8 4 I. Informacja o realizacji budżetu Miasta Zabrze za I półrocze 2010 roku 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku Wyszczególnienie Plan na dzieo r. Wykonanie na dzieo r. % wykonania DOCHODY OGÓŁEM, w tym: ,65% - bieżące ,02% - majątkowe ,09% PRZYCHODY, w tym: ,86% - pożyczki i obligacje ,17% DOCHODY + PRZYCHODY ,25% WYDATKI OGÓŁEM, w tym: ,40% - bieżące ,38% - majątkowe ,42% ROZCHODY, w tym: ,57% - spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji ,27% WYDATKI + ROZCHODY ,01% NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI) ,87% FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY) ,16% DOCHODY PRZYCHODY WYDATKI ROZCHODY W dalszej części opracowania przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące planu budżetu na 2010 rok, jego zmian oraz wykonania na dzień r.

9 5 1.1 Wprowadzenie Budżet miasta Zabrze na rok 2010 przyjęty przez Radę Miejską w dniu r. uchwałą Nr XLVII/639/09 zakładał: DOCHODY, w tym: zł dochody majątkowe zł WYDATKI, w tym: zł wydatki majątkowe zł PRZYCHODY zł ROZCHODY zł Zakładany deficyt budżetowy wynikający z zaplanowanych wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości zł miał zostać pokryty z przychodów pochodzących z pożyczek, kredytów oraz sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto. W I półroczu 2010 roku w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania miasta Zabrze, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. Zakres i forma niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2010 roku są zgodne z zasadami zawartymi w Uchwale Nr LVI/732/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze. Przedłożona informacja z wykonania sporządzona została w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na ten rok i zawiera zarówno informację sporządzoną w układzie tabelarycznym, jak i w formie opisowej. W niniejszej informacji z przebiegu wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2010 roku. Ponadto obejmuje ona również zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, jak również wykonanie wydatków, które niewygasły wraz z upływem 2009 roku według stanu na dzień r. Zaprezentowano także dane dotyczące wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Ponadto dołączono wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale zewnętrznego finansowania.

10 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2010 roku 6 Dodatkowy materiał stanowi sprawozdanie za I półrocze 2010 roku z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 1.2 Zmiany w budżecie miasta Zabrze dokonane w trakcie jego realizacji w I półroczu 2010 r. W trakcie wykonania budżetu miasta w I półroczu 2010 r. na bieżąco dokonywano analizy stanu realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacji osiągania dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznanych limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w powołanej powyżej uchwale budżetowej. Zgodnie z powyższym budżet zmieniany był uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta. W wyniku tych zmian, dokonanych na przestrzeni okresu sprawozdawczego polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu pierwotnych wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów, budżet miasta Zabrze na dzień r. ustalono na: Tabela Nr 1. Zmiany w planie budżetu miasta Zabrze w pierwszym półroczu 2010 r. I PÓŁROCZE 2010 r. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN PIERWOTNY PLAN NA DZIEO r. ZMIANA DO PLANU PIERWOTNEGO WZROST / SPADEK WARTOŚD WSKAŹNIK DOCHODY ,88% WYDATKI ,03% DEFICYT ,39% PRZYCHODY, w tym: ,44% - pożyczki, kredyty ,91% - obligacje ,00% - wolne środki sprzedaż papierów wartościowych ,00% - pożyczki FS ,00% ROZCHODY ,83% - w tym pożyczka FS ,00% FINANSOWANIE ,39% WYNIK

11 7 Odchylenia wielkości budżetowych w trakcie omawianego okresu są wynikiem głównie wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych decyzji w zakresie dotacji oraz subwencji z budżetu państwa, jak również zwiększeniem środków z funduszy unijnych w związku z realizacją kolejnych projektów. Największe zmiany budżetu miasta w pierwszym półroczu 2010 roku, podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego, związane były z realizacją projektu pn. Drogowa Trasa Średnicowa i tak: zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł w związku z przyznaniem uzupełnienia subwencji ogólnej oraz dotacji (środki z EBI) z przeznaczeniem na w/w projekt w wysokości odpowiednio zł oraz zł stanowi to 86,4% wzrostu dochodów ogółem w omawianym okresie, zwiększono dochody i wydatki o kwotę zł w związku ze zwrotem dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym, zwiększono przychody i wydatki o zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na wkład własny w stosunku do wnioskowanej subwencji na poziomie 12,5%, tj. do wysokości zł (pierwotnie zaplanowana kwota wynosiła 4 mln zł). Jednocześnie wpływ na zmianę wysokości planowanych dochodów, a w konsekwencji także wydatków, miały dokonane w trakcie I półrocza inne zmiany budżetu, z których najistotniejsze to: zwiększenie planowanych dochodów własnych miasta ogółem o kwotę zł, z czego jedne z największych pozycji stanowią: zwiększenia dochodów związanych z ochroną środowiska o kwotę ogółem 4,6 mln zł, z czego 4,2 mln zł to wprowadzone środki ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, a kwota 400 tys. zł pochodzi z dodatkowych dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, środki tzw. unijne w wysokości około 1,4 mln zł, niezrealizowane wydatki niewygasające z roku poprzedniego w wysokości ponad 2 mln zł, zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 1,2 mln zł przeznaczonej w głównej mierze na program Radosna szkoła oraz powiatu w wysokości ponad 3 mln zł wprowadzenie dofinansowania na poziomie 3 mln zł z przeznaczeniem na projekt budowy ul. Nowo-Paderewskiego,

12 8 zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i powiatowi odpowiednio w wysokości zł i zł, z czego środki przeznaczone były w szczególności na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w części gminnej oraz wypłatą składek na ubezpieczenia zdrowotne w części powiatowej. Ponadto w pierwszym półroczu 2010 roku dokonano zmniejszenia planu przychodów i wydatków o kwotę zł zagwarantowanych w budżecie miasta w ramach poręczenia udzielonego przez Gminę Zabrze na rzecz ZPWiK Sp. z o.o. Zgodnie z Aneksem nr 3 do Umowy pożyczki nr 10/2008/Wn12/OW-ki-IS/P, która jest objęta poręczeniem, termin rozpoczęcia spłaty zobowiązań został przesunięty na rok Jednocześnie w pierwszym półroczu wprowadzono przychody z wolnych środków w wysokości 4,2 mln zł co łącznie z wyżej wymienioną zmianą miało przełożenie na zmniejszenie deficytu o około 4,1 mln zł. Podobnie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego podstawowe wielkości budżetowe tj. dochody i wydatki odnotowały wzrost w porównaniu do planu pierwotnego określonego uchwałą budżetową. Jednocześnie zmniejszył się planowany deficyt oraz przychody budżetu miasta Zabrze. Tabela Nr 2. Porównanie zmian w planie budżetu miasta Zabrze w okresach półrocznych lat WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚCIOWA ZMIANA PLANU - różnica planu po zmianach i planu pierwotnego WSKAŹNIK plan po zmianach / plan pierwotny DOCHODY % 106% 118% WYDATKI % 108% 116% DEFICYT % 116% 92% PRZYCHODY % 113% 95% ROZCHODY % 100% 100% FINANSOWANIE % 116% 92% WYNIK Tak znaczny wzrost dochodów i wydatków w stosunku do pierwotnie planowanych, jak również w porównaniu do analogicznych zmian w latach ubiegłych wynika przede wszystkim ze wspomnianych powyżej środków przeznaczonych na projekt pn. Drogowa Trasa Średnicowa. Należy podkreślić, iż w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta Zabrze planowany deficyt zmniejszył się o ponad 4 mln zł.

13 9 1.3 Szczegółowe przyczyny zmian budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku 1. Zwiększenie dochodów własnych o kwotę zł z tytułu: - wpływów z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska zł, - zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w części gminnej dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe zł, - zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w roku 2009 przez Urząd Marszałkowski, z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice zł, - wpływów realizowanych przez Domy Pomocy Społecznej zł, - zwrotu nienależnie pobranych środków rozliczenia z lat ubiegłych w ramach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł, - odsetek od środków z Funduszu Spójności zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" zł, - środków z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna zł, - środków z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna" zł, - środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Zabrze na realizację programu "Zabrze Hamburg dwa miasta przemysłowe - podobieństwa i różnice" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" zł, - środków z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku " zł, - środków z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu " Nauka drogą do sukcesu na Śląsku " zł, 1 zwrot dotacji związanej z projektem pn. Nowe kompetencje dla nauczycieli i pracowników administracji oświaty 2 Refundacja wydatków, które Gmina prefinansowała w 2009 roku.

14 10 - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze zł, - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu pn. Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania zł, - środków z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta" zł, - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "BĄDŹ MĄDRY BĄDŹ COOL!" zł, - środków z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "BĄDŹ MĄDRY BĄDŹ COOL!" zł, - wpływów z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających zł, - rekompensaty za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) zł, - programu "Śpiewająca Polska" - środki z Narodowego Centrum Kultury zł, - zwrotu nadmiernie pobranych dotacji (Policja) zł, - środków ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zł, - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadania termomodernizacyjne oraz zielone lekcje zł, - część oświatowa subwencji ogólnej zł, - uzupełnienia subwencji ogólnej DTŚ zł. 3 Konsekwencja ustalenia nowego harmonogramu realizacji przedmiotowego zadania.

15 11 2. Zwiększenia dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł z tytułu: - dotacji na VI Konkurs Karykatury Ślązaka zł. 3. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu o kwotę zł z tytułu: - dotacji na program "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych zł, - dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego zł, - dotacji na akcję przeciwpowodziową zł, - dotacji na realizację projektu DTŚ II - Zachód na terenie miasta Zabrze zł, - dotacji na realizację projektu budowy ul. Nowo- Paderewskiego zł, - dotacji na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej zł, - dofinansowania zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł. 4. Zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminom i powiatom o kwotę zł z tytułu: - zwrotu części podatku akcyzowego zł, - pokrycia kosztów odbiorów dowodów osobistych zł, - dotacji na realizację zadań z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności zł, - dotacji przeznaczonej na oprawę ksiąg USC zł, - programu na rzecz społeczności romskiej zł, - dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zł, - dotacji przeznaczonej na zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi zł, - wykonywania zadań z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami zł, - dotacji przeznaczonej na operaty za użytkowanie wieczyste zł, - wykonywania zadań z zakresu gospodarki gruntami,

16 12 nieruchomościami oraz geodezji (dział - administracja publiczna) zł, - środków przeznaczonych na komisje poborowe zł, - dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zł, - środków na pomoc dla repatriantów Zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł z tytułu: - dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego remontu lokali mieszkalnych zł, - dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo zł. - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" zł. 6. Zmiany planu wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych polegające na: - zmniejszeniu ogółem limitu przychodów i wydatków o kwotę zł, co wynika z : zmniejszenia limitu kredytów planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym o kwotę zł jednoczesne zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł zagwarantowanych w budżecie miasta w ramach poręczenia udzielonego przez Gminę Zabrze na rzecz ZPWiK Sp. z o.o. w ramach zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - termin rozpoczęcia spłaty zobowiązań został przesunięty na rok 2011, zwiększenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym o kwotę zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków, w tym zł przeznaczono na zadanie w zakresie infrastruktury drogowej Drogowa Trasa Średnicowa, jako podwyższenie wkładu własnego miasta Zabrze, - zmniejszenia rozchodów o kwotę zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co wynikało z dostosowania planowanych rozchodów do umów dotyczących niżej wymienionych pożyczek:

17 13 zmniejszenie planowanej spłaty z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest o kwotę zł (tj. z wartości zł do wysokości zł), zwiększenie rozchodów o kwotę zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (z wartości 0 zł do wysokości zł). Powyższe korekty strony przychodowej i rozchodowej budżetu przełożyły się na zmniejszenie wydatków o kwotę ogółem zł, co przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków wynikającym ze zmiany poziomu dochodów o kwotę zł daje per saldo wzrost wydatków w pierwszym półroczu o kwotę zł.

18 Wykonanie budżetu miasta w I półroczu 2010 roku Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 r. z uwzględnieniem finansowania przedstawia się w następujący sposób: Tabela Nr 3. Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 r. DEFICYT DOCHODY WYDATKI FINANSOWANIE PRZYCHODY ROZCHODY Wykres Nr 1. Podstawowe wielkości budżetowe w 2010 r. DOCHODY WYDATKI DEFICYT / NADWYŻKA PLAN PIERWOTNY PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE Na 2010 rok założono, iż wykonanie budżetu zamknie się ujemnym wynikiem finansowym na poziomie zł. Na podstawie kolejnych korekt budżetu miasta ustalono, iż deficyt budżetowy wyniesie zł, przy czym ostatecznie na pierwsze półrocze 2010 roku deficyt, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami, osiągnął kwotę zł, tj. 13,9% prognozy rocznej. Zgodnie z powyższym osiągnięty ujemny wynik finansowy jest o 46 mln zł niższy od pierwotnie założonego w budżecie i jednocześnie o około 42 mln zł niższy od deficytu ustalonego na dzień r. Dodatkowo poziom deficytu osiągnięty w I półroczu

19 WYDATKI DOCHODY DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2010 roku roku jest niższy o 16,5 mln zł od deficytu budżetowego za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Wykazany powyżej niski poziom deficytu budżetowego w I półroczu 2010 roku, w stosunku założonego, wynika głównie z wyższego wykonania dochodów, gdzie wskaźnik kształtuje się na poziomie prawie 53%. Tabela Nr 4. Porównanie realizacji budżetu miasta Zabrze w okresach półrocznych 2009 i 2010 r. WYSZCZEGÓLNIENIE I półrocze 2009 I półrocze 2010 Wykonanie Wykonanie Różnica Dynamika (3-2) (3:2) DOCHODY ,22% WYDATKI ,60% DEFICYT/NADWYŻKA ,00% PRZYCHODY ,92% ROZCHODY ,96% ROZCHODY bez lokat* ,38% *wykonanie za I półrocze 2010 roku zostało pomniejszone o rozchody z tytułu lokat w bankach w wysokości 53 mln zł Wykres Nr 2. Porównanie wykonania podstawowych wielkości budżetowych w okresach półrocznych w latach ,0 3,7 3,6 85,4 61,9 54,9-6,8-23,3 62,0 423,8 405,2 278,4 417,0 381,8 340, I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2008 miliony złotych

20 16 Wykonanie dochodów budżetowych na poziomie prawie 53% jest przede wszystkim konsekwencją wysokiej realizacji podstawowych kategorii dochodowych w ramach dochodów własnych miasta, gdzie pomimo braku wpływu środków z Funduszu Spójności wykonanie ogółem na pierwsze półrocze wyniosło 41% planu. Podkreślenia wymaga wysoki poziom realizacji pozostałych dochodów z funduszy unijnych na poziomie 14,5 mln zł. Ponadto miasto uzyskało znaczne środki w na realizacje Drogowej Trasy Średnicowej w wysokości ogółem 103,8 mln zł. Jednocześnie niskie wykonanie udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), gdzie realizacja na poziomie niecałych 39% prognozy rocznej, przy udziale w strukturze planowanych dochodów w wysokości 17%, miała niewątpliwie podobnie jak w roku ubiegłym negatywne przełożenia na realizację budżetu w pierwszym półroczu 2010 roku. Dochody uzyskiwane przez miasto z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią w roku bieżącym ok. 18,1% wszystkich dochodów planowanych do uzyskania przez budżet (w I półroczu 2009 roku wskaźnik ten wynosił ok. 19,9%). Na dochody te składają się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Z tytułu udziału w podatku PIT (w części gminnej 36,94%, w części powiatowej 10,25%) miasto uzyskało w I półroczu 2010 roku zł, co daje jedynie 38,6% planu rocznego. W analogicznym okresie roku 2009 dochody z tego tytułu były wyższe o około 1,8 mln zł. Na uzyskane wielkości wpływ w dalszym ciągu mają w szczególności zmiana stawek oraz progów w podatku dochodowym, jak również dalsze spowolnienie gospodarcze, które to przekłada się na poziom zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzeń. Ponadto skutki wprowadzonej już w 2008 roku ulgi prorodzinnej, gminy będą odczuwać jeszcze prze kilka lat. Zarówno, koszt wprowadzenia wyżej wymienionej ulgi, jak i zmian w skali podatkowej ponoszą głównie miasta. Wprowadzone zmiany przynoszą więc korzyści dla gospodarstw domowych, jednakże dla jednostek samorządu terytorialnego mają one negatywne skutki. Natomiast z tytułu udziału w CIT (wysokość udziałów odpowiednio gmina 6,71%, powiat - 1,40%) do budżetu wpłynęło zł. Jest to tylko 28% założonej prognozy rocznej i dało nominalnie mniej o około 1,8 mln zł aniżeli w I półroczu 2009 roku. Niska realizacja tego źródła dochodów jest efektem wspomnianego wcześniej spowolnienia gospodarczego oraz trwającej w dalszym ciągu niepewnej sytuacji na rynkach. Należy jednak zaznaczyć, iż powyższa sytuacja nie miała negatywnego przełożenia na bieżącą realizacją bezpośrednich wpływów budżetu miasta, tj. terminową realizacją podatku od nieruchomości 50% prognozy rocznej. Szczegółowe objaśnienia w zakresie stopnia realizacji poszczególnych źródeł dochodów zostaną przedstawione w dalszej części informacji.

21 17 Wydatki budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane na poziomie 50,4% założonego planu rocznego, tj. w wysokości ,15 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wydatki ogółem wzrosły aż o 4,6%, tj. o kwotę 18,6 mln zł. Jednocześnie w zakresie procentowego wykonania założonego planu rocznego odnotowano wzrost o prawie 5,6 p.p (analogicznie w pierwszym półroczu ubiegłego roku było to aż 10 p.p.). Tak wysoki poziom wydatków w omawianym okresie to przede wszystkim konsekwencja realizacji wydatków majątkowych na wysokim poziomie, tj. w wysokości zł, co daje 50,4% założonego planu rocznego. Jest to poziom porównywalny do ubiegłorocznego i zarazem jest on ponad trzykrotnie wyższy od wydatków majątkowych z pierwszego półrocza 2008 roku. Znaczna realizacja budżetu miasta po stronie wydatkowej jest również pochodną wzrostu wydatków bieżących około 17,9 mln zł (analogiczne porównanie pierwszego półrocza 2009 roku i 2008 roku daje kwotę 19,3 mln zł) Na wspomniany powyżej wysoki poziom finansowego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku miała wpływ przede wszystkim realizacja projektu wodnościekowego (końcowa faza) oraz wydatki poniesione w związku z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej. W pierwszym półroczu 2010 roku realizowano również wydatki niewygasające uchwalone przez Radę Miejską na ogólną kwotę 7,2 mln zł. Szczegółową informację z realizacji wydatków budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 r. zawarto w punkcie 4 niniejszego opracowania, natomiast wykonanie budżetu wg zadań znajduje się w załączniku nr 4 na stronie 184.

22 18 Tabela Nr 5. Ogólne wykonanie budżetu miasta za okres od r. do r. Wyszczególnienie Plan Plan Wykonanie Wskaźnik 4:3 na 2010 r. po zmianach za I półrocze w % wg uchwały na 2010 r r Dochody ogółem , ,65% - dochody własne, w tym: , ,61% udziały w podatkach , ,98% - Subwencje, w tym: , ,06% uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ 0, ,00% subwencja wyrównawcza dla gmin , ,00% subwencja wyrównawcza dla powiatów , ,00% subwencja oświatowa , ,54% - - subwencja równoważąca , ,00% dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,38% , ,12% - - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,18% , ,00% - dotacje z funduszy celowych , ,54% Wydatki ogółem, w tym: , ,40% bieżące , ,38% majątkowe , ,42% Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,53% , ,78% , ,00% - Wydatki z funduszy celowych , ,91%

23 19 Tabela Nr 6. Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Zabrze w okresach półrocznych w latach I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. Wskaźnik w % Udział w % - wykonanie Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie/Plan po zmianach I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. w dochodach/wydatkach ogółem I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r Dochody ogółem , , ,42 52,33% 52,85% 52,65% 100,00% 100,00% 100,00% bieżące , ,81 193,74% 52,14% 52,02% 78,80% 70,98% 68,77% majątkowe , ,61 280,70% 54,69% 54,09% 21,20% 29,02% 31,23% - dochody własne, w tym: , , ,76 46,69% 48,99% 39,61% 56,69% 60,57% 43,57% udziały w podatkach , , ,12 46,49% 40,42% 37,98% 18,11% 15,24% 13,08% - Subwencje, w tym: , , ,00 65,71% 67,69% 68,06% 31,60% 30,54% 30,76% uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ subwencja wyrównawcza dla gmin subwencja wyrównawcza dla powiatów , , ,00 100,00% 100,00% 100,00% 7,05% 8,04% 8,70% , , ,00 50,00% 50,00% 50,00% 1,39% 0,20% 0,05% , , ,00 50,00% 50,00% 50,00% 0,05% 0,02% 0,67% subwencja oświatowa , , ,00 61,54% 61,61% 61,54% 21,50% 21,01% 20,31% - - subwencja równoważąca , , ,00 50,00% 50,00% 50,00% 1,61% 1,27% 1,02% dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , , ,58 58,82% 49,86% 43,38% 0,09% 0,09% 0,08% , , ,30 60,87% 45,06% 87,12% 2,98% 2,12% 18,91% - - dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,99 50,36% 46,24% 52,18% 7,79% 6,50% 6,55% , , ,00 90,74% 34,58% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00% - dotacje z funduszy celowych , , ,79 75,17% 11,80% 45,54% 0,61% 0,18% 0,14%

24 20 Wydatki ogółem, w tym: , , ,15 34,96% 44,76% 50,40% 100,00% 100,00% 100,00% bieżące , , ,22 47,19% 47,92% 50,38% 81,29% 60,63% 62,19% majątkowe , , ,93 16,44% 40,63% 50,42% 18,71% 39,37% 37,81% Wydatki na zadania własne, dofinansowanie zadań zleconych oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,16 34,33% 44,97% 50,53% 91,63% 93,87% 93,86% , , ,15 43,73% 44,85% 48,78% 8,27% 5,94% 6,02% , , ,00 14,90% 23,47% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% - Wydatki z funduszy celowych , , ,35 37,76% 13,29% 38,91% 0,09% 0,19% 0,11% Porównanie realizacji strony dochodowej w okresach półrocznych w tatach wskazuje na: - utrzymanie wysokiej realizacji dochodów ogółem na poziomie ponad 52% prognozy rocznej, - niższego wykonania dochodów własnych i to zarówno w stosunku do planu, jak również w kontekście udziału w strukturze, która wynika głównie z braku wpływu środków z Funduszu Spójności w pierwszym półroczu 2010 roku, - zmianę struktury dochodów ogółem, gdzie znacznie wzrosły dotacje na zadania własne z 2,12% do 18,91% pomiędzy pierwszy półroczem 2009 roku i 2010 roku konsekwencja uzyskania środków z EBI na Drogową Trasę Średnicową, - zmniejszenie udziału dochodów z PIT i CIT w strukturze wykonanych dochodów ogółem, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu zrealizowanych dochodów z tyt. udziału w PIT i to zarówno w wartościach nominalnych, jak również w stosunku do prognozy efekt zmian systemowych oraz spowolnienia gospodarczego. Porównanie realizacji strony wydatkowej w okresach półrocznych w tatach wskazuje na: - wyższe wykonanie wydatków ogółem w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych na poziomie prawie 50,4% prognozy rocznej oraz wyższy poziom wykonania wydatków bieżących - oscyluje on w granicach również 50,4%, - wysokie wykonanie wydatków majątkowych, które osiągnęło bardzo wysoki poziom 50,4% prognozy rocznej, co daje wzrost o prawie 10 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, - duża dynamika wydatków majątkowych w latach są one trzykrotnie wyższe aniżeli zrealizowane wydatki majątkowe w I półroczu 2008 r. i na porównywalnym poziomie do pierwszego półrocza 2009 roku, - utrzymanie struktury wydatków budżetowych - udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem na poziomie 38%.

25 Informacja o zadłużeniu Gminy Stan zadłużenia Na dzień roku łączna kwota zobowiązań wliczanych do długu publicznego Miasta Zabrze wyniosła ,61 zł oraz ,40 z tytułu zaciągniętej pożyczki płatniczej na pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Na wspomnianą wartość składało się wyłącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jako że Miasto nie posiadało innych zobowiązań wymagalnych na wskazany powyżej dzień. Tabela Nr 7. Stan zobowiązań Gminy Zabrze na dzień r. wyszczególnienie stan na dzień stan na dzień ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU: KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI , ,21 ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE 2 109,32 0,00 ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM , ,21 ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU POŻYCZKI PŁATNICZEJ , ,40 RAZEM , ,61 Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wzrósł w I półroczu 2010 roku w stosunku do stanu na koniec 2009 roku o kwotę ,21 zł oraz o wartość wspomnianej pożyczki płatniczej na poziomie ,40 zł. Zmiany w powyższych wielkościach wynikają z zaciągnięcia nowych zobowiązań w wysokości ,05 zł (w tym ,84 zł z tytułu pożyczki płatniczej) oraz spłaty dotychczasowych zobowiązań w kwocie zł. Poniżej przedstawiono zmiany w poziomie zadłużenia Miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku przy czym uwzględniono podział wynikający z przeznaczenia pozyskanych środków wyodrębniając zadłużenie związane wprost z realizowanymi zadaniami przy dofinansowaniu unijnym projekt wodno-ściekowy w ramach Funduszu Spójności. Tabela Nr 8. Zadłużenia Gminy Zabrze na dzień r. i r. wyszczególnienie stan na dzień stan na dzień struktura na dzień struktura na dzień PODSTAWOWE , ,21 47,60% 51,20% ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWNYCH Z UE Z TYTUŁU POŻYCZKI PŁATNICZEJ , ,00 47,53% 37,56% , ,40 4,88% 11,23% OGÓŁEM , ,61 100,00% 100,00% Relacja zadłużenia Gminy na dzień roku oraz jego obsługi do planowanych dochodów wyniosła 33,42% i 1,20% - bez wyłączeń przewidzianych ustawą o finansach publicznych oraz 17,11% i 0,92% - z wyłączeniami.

26 22 Szczegółową informację o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze według stanu na dzień r. przedstawiono w Tabeli Nr 9. Wykres Nr 3. Struktura zadłużenia Miasta Zabrze na dzień r. OBLIGACJE 31% KREDYTY 18% POŻYCZKI 51% Zmianie uległa struktura zadłużenia według tytułów w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Na dzień r. dominującym tytułem zobowiązań są pożyczki, których udział w strukturze zadłużenia wyniósł 51%, jednakże w stosunku do stanu z dnia r. zmalał on o 4 p.p. Udział obligacji wzrósł z poziomu 19% do wysokości 31%, natomiast udział kredytów zmalał z 25% i aktualnie wynosi 18%. W porównaniu ze stanem zadłużenia na I półrocze roku ubiegłego znacznemu zmniejszeniu uległy kredyty, które w tamtym okresie były dominującym tytułem 51% w strukturze. Tabela Nr 9. Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Gminy Zabrze - stan na dzień r. Kryteria Kwota zobowiązania Aktualne zadłużenie Rodzaj zobowiązania Data zawarcia umowy Ostateczna data spłaty / wykupu Wysokość oprocentowania PKO BP S.A ,00 kredyt inwestycyjny WIBOR 1M + marża 0,23% PKO BP S.A ,00 kredyt inwestycyjny WIBOR 1M + marża banku 0,05% ING BANK ŚLĄSKI S.A ,00 kredyt inwestycyjny WIBOR 1M + marża banku 0,1% ING BANK ŚLĄSKI S.A ,00 kredyt inwestycyjny WIBOR 1M + marża banku 0,2% RAZEM KREDYTY: , WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,47 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3%

27 23 WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,21 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,4 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% WFOŚiGW ,00 NFOŚiGW ,40 NFOŚiGW ,00 pożyczka preferencyjna pożyczka płatnicza pożyczka inwestycyjna ,6 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3% 0,8 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,2% 0,8 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 3,2% RAZEM POŻYCZKI , PKO BP S.A ,00 obligacje komunalne C (3,2 mln) 2010 D (3,1 mln) 2011 E (3,3 mln) tyg. bony skarb. + marża Seria C 0,40% Seria D 0,45% Seria E 0,50% PKO BP S.A ,00 obligacje komunalne G (3 mln) 2010 H (3 mln) tyg. bonów skarb. + marża Seria F 0,22% Seria G 0,32% Seria H 0,37% ING BANK ŚLĄSKI S.A ,00 obligacje komunalne I (5 mln) 2013 J( 5 mln) 2014 K (5 mln) 2015 L (5 mln) 2016 M (5 mln) 2017 WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wysokości 1,95% ING BANK ŚLĄSKI S.A ,00 obligacje komunalne N (20 mln) 2019 O (20 mln) 2020 WIBOR 3M + marża dla każdej serii w wys. 0,9% RAZEM OBLIGACJE: ,

28 24 Tak wysoki poziom pożyczek w strukturze zadłużenia wynika z korzystania przez Miasto z tańszych bo preferencyjnych pożyczek zaciąganych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowym atutem zobowiązań zaciąganych w w/w wojewódzkim funduszu jest możliwość umorzenia do 50% pozyskanych środków pożyczkowych, a także ewentualne pozyskanie dotacji. Zdecydowany wzrost obligacji wynika natomiast z konieczności pozyskania źródła finansowania miejskich inwestycji zaplanowanych do realizacji w trakcie bieżącego roku budżetowego Charakterystyka przychodów budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku Zgodnie z założeniami budżetu na 2010 rok planowano osiągniecie przychodów w ogólnej kwocie zł. W trakcie I półrocza 2010 roku planowane przychody miasta zmalały o kwotę zł, tj. do wysokości zł, na co wpływ miały następujące korekty: zmniejszenie pozycji Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę zł w związku z brakiem konieczności gwarantowania środków w budżecie miasta na ewentualną spłatę poręczenia udzielonego na rzecz ZPWiK Sp. z o.o. z uwagi na przesunięcie terminów spłaty poręczonej pożyczki na 2011 rok (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej LV/720/10 z dnia r.), zwiększenie pozycji Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę zł w związku z koniecznością zachowania równowagi budżetowej po zwiększeniu limitu wydatków (zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej Nr XLIX/659/10 z dnia r. i LII/701/10 z r.). Ostatecznie, planowano uzyskać przychody w wysokości zł, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: PRZYCHODY OGÓŁEM zł 1. Pożyczki ogółem, w tym: zł 1.1. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350A w Zabrzu zł 1.2. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności

29 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest zł 1.3. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze etap I zł 1.4. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu przy ul. Brysza zł 1.5. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 48 przy ul. Kotarbińskiego 16 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest zł 1.6. pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze zł 1.7. wolny limit pożyczkowy zł 2. Sprzedaż papierów wartościowych, w tym: zł 2.1. emisja obligacji komunalnych zł 2.2. sprzedaż akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A zł 3. Inne rozliczenia krajowe, w tym: zł 3.1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym zł. W I półroczu 2010 roku Gmina Zabrze uzyskała przychody z tytułu pożyczek i emisji obligacji w łącznej wysokości ,05 zł, tj. Na w/w wartość składały się m.in. środki z pożyczki płatniczej zaciągniętej na realizację projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,84 zł, pożyczki w ogólnej kwocie ,21 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

30 26 Na tak wysoki poziom wykonania kategorii przychodów, w szczególności w stosunku do analogicznych okresów lat poprzednich, wpływ miała przede wszystkim emisja obligacji komunalnych w wysokości zł w celu pokrycia wydatków majątkowych zaplanowanych w tegorocznym budżecie. W latach ubiegłych, termin zaciągania zobowiązań na w/w cel przypadał dopiero na II połowę roku wynik naturalnego cyklu inwestycyjnego. Znaczne zaangażowanie zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania w realizację budżetu w I półroczu było wynikiem przede wszystkim prefinansowania przez Miasto Zabrze środków na Drogową Trasę Średnicową (subwencja z budżetu państwa oraz środki z EBI) oraz końcowego rozliczenia projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Jednocześnie większa część środków z planowanych preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW wpłynie do budżetu prawdopodobnie w IV kwartale tego roku. Tak jak w latach poprzednich, nie było możliwości zbycia akcji przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A., ze względu na fakt, iż nie osiągnęły one pożądanej dla miasta wartości. Z informacji uzyskanych od obsługującego Miasta Domu Maklerskiego wynika, iż w roku bieżącym cena ta może nie osiągnąć właściwej do sprzedaży wartości. Niewykonanie planowanych przychodów w wysokości zł z tytułu sprzedaży przedmiotowych papierów może skutkować koniecznością zweryfikowania tegorocznego budżetu Charakterystyka rozchodów budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku Na spłatę otrzymanych pożyczek oraz kredytów pierwotnie zaplanowano w budżecie miasta Zabrze na 2010 rok kwotę zł. W trakcie I półrocza 2010 roku planowane rozchody miasta zostały pomniejszone o kwotę zł, na co wpływ miały korekta dokonana Uchwałą Rady Miejskiej LII/701/10 z dnia r. poprzez dostosowanie planowanych spłat kapitału z tytułu niżej wymienionych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wartości wynikających z podpisanych umów, tj.: zmniejszenie planowanej spłaty z tytułu pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest o kwotę zł - tj. z wartości zł do wysokości zł, zwiększenie rozchodów o kwotę zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest - z wartości 0 zł do wysokości zł.

31 27 Planowane rozchody wynoszą zł, i mają zostać przeznaczone na spłatę niżej wymienionych zobowiązań. ROZCHODY OGÓŁEM zł 1. Kredyty ogółem, w tym: zł 1.1. Kredyt z PKO BP S.A. na zakup gruntów od archidiecezji katowickiej Kościoła Katolickiego zł 1.2. Kredyt z PKO BP S.A. z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2006 rok zł 2. Pożyczki ogółem, w tym: zł 2.1. Pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu przy ul. Chopina zł 2.2. Pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu przy ul. Wyzwolenia zł 2.3. Pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 w Zabrzu przy ul. Czołgistów zł 2.4. Pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Segment B przy ul. 3- go Maja 95 w Zabrzu zł 2.5. Pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Klonowej 23 w Zabrzu zł 2.6. Pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 35 w Zabrzu przy ul. Chopina zł 2.7. Pożyczka z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejskiego Zakładu Kąpielowego przy Pl. Krakowskim 10 w Zabrzu zł 2.8. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr zł 2.9. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa 56 w Zabrzu zł

32 Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (budynek A) przy ul. 3 -go Maja 91 w Zabrzu Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem 31,5 ton odpadów zawierających azbest Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Domu Harcerza przy ul. Wolności 350A w Zabrzu Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Zbigniewa Religii 1 w Zabrzu pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze pożyczka płatnicza z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizacje projektu pn.: Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze zł zł zł zł zł zł zł 3. Wykup papierów wartościowych, w tym: zł 3.1. Wykup obligacji komunalnych serii C wyemitowanych w 2004 roku 3.2. Wykup obligacji komunalnych serii G wyemitowanych w 2005 roku zł zł

33 29 W I półroczu 2010 roku na spłatę w/w zobowiązań wydatkowano kwotę zł, tj. 19,58 % zakładanego planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące rozchodów wykonanych w I półroczu 2010 roku znajdują się w Tabeli Nr 10 na stronie 30. Tak niski poziom wykonania rozchodów jest wynikiem m.in. tego, iż wykup obligacji komunalnych w łącznej wysokości 6,2 mln zł ma nastąpić dopiero w II półroczu bieżącego roku Obsługa zadłużenia w I półroczu 2010 roku Na koszty związane z obsługą długu zaplanowano pierwotnie kwotę zł, z czego zł przeznaczone było na obsługę zadłużenia związanego z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym. W trakcie I półrocza, w związku z zawarciem umowy z ING Bank Śląski S.A. na emisję obligacji komunalnych Miasta Zabrze w wysokości 40 mln zł, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 340/WBU/2010 z r. przeniesiona została kwota zł z wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji celem zapłaty wynagrodzenia na rzecz w/w banku za organizację, prowadzenie i obsługę programu przedmiotowej emisji. Prowizja ta wyniosła 0,2% wartości całej emisji. Ostatecznie plan wydatków związanych z zapłatą odsetek ustalono na poziomie zł, z czego wydatkowano ,02 zł, co stanowi 17,38% zaplanowanej kwoty. Jednocześnie w związku z kontynuacją zadań inwestycyjnych, na których realizację zaciągnięto pożyczki preferencyjne, kwotę ,78 zł stanowiącą koszty odsetkowe zakwalifikowane do wydatków majątkowych, gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości koszty odsetek do czasu zakończenia zadania inwestycyjnego należy klasyfikować jako wydatek majątkowy. Znaczną część w/w wartości stanowiły koszty odsetkowe poniesione w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze, na finansowanie którego zaciągnięte zostały pożyczki inwestycyjna i płatnicza, gdzie dokonano zapłaty odsetek w wysokości odpowiednio: ,32 zł i ,64 zł. Poniżej przedstawiono koszty obsługi długu publicznego Gminy Zabrze oraz spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w I półroczu 2010 roku.

34 30 Tabela Nr 10. Obsługa długu Gminy Zabrze w I półroczu 2010 r. Kryteria Kwota zobowiązania Data zawarcia umowy Odsetki zapłacone w I półroczu 2010 roku, wydatek bieżący w tym jako: wydatek majątkowy Kapitał spłacony w I półroczu 2010 roku PKO BP S.A , ,38 0, ,00 PKO BP S.A , ,73 0, ,00 ING BANK ŚLĄSKI S.A , ,37 0,00 0,00 ING BANK ŚLĄSKI S.A , ,68 0,00 0,00 RAZEM KREDYTY: , ,16 0, ,00 WFOŚiGW , ,00 0, ,00 WFOŚiGW ,88 973,88 0, ,00 WFOŚiGW , ,04 0, ,00 WFOŚiGW , ,00 0,00 0,00 WFOŚiGW , ,00 0,00 0,00 WFOŚiGW , ,00 0,00 0,00 WFOŚiGW , ,00 0,00 0,00 WFOŚiGW , ,88 0,00 0,00 WFOŚiGW , ,56 0, ,00 WFOŚiGW , ,60 0, ,00 WFOŚiGW , ,50 0, ,00 WFOŚiGW , ,78 0, ,00 WFOŚiGW ,88 0, ,88 0,00 WFOŚiGW ,94 0, ,94 0,00 WFOŚiGW , ,20 0,00 0,00 WFOŚiGW , ,42 0,00 0,00 NFOŚiGW ,64 0, ,64 0,00 NFOŚiGW ,32 0, , ,00 RAZEM POŻYCZKI , , , ,00 PKO BP S.A ,00 0,00 0,00 0,00 PKO BP S.A ,00 0,00 0,00 0,00 ING BANK ŚLĄSKI S.A , ,00 0,00 0,00 ING BANK ŚLĄSKI S.A ,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM OBLIGACJE: , ,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , ,00 Wysokość poniesionych kosztów obsługi długu jest pochodną sytuacji na rynku międzybankowym, która wpływa na kształtowanie się wskaźnika WIBOR oraz rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych stanowiących bazę dla oprocentowania poszczególnych zwrotnych źródeł finansowania, oczywiście przy uwzględnieniu marży wynikających z poszczególnych umów.

35 31 Na etapie projektowania budżetu zakładano, iż wartość stawki WIBOR 1M, która stanowi bazę oprocentowania zaciągniętych przez Gminę kredytów, będzie wynosić 4,50%. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się w/w wskaźnika w porównaniu z planowanym. Wykres Nr 4. Poziom wskaźnika WIBOR 1M w I półroczu 2010 roku w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu. 7,00% 6,00% 5,00% planowane wartości 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% 3,64% 3,62% 3,62% 3,61% 3,62% 3,63% rzeczywiste wartości I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 V.2010 VI.2010 W przypadku obligacji wyemitowanych w 2009 roku, których bazą oprocentowania stanowi wskaźnik WIBOR 3M, sytuacja również była korzystna gdyż na etapie planowania zaprognozowano wskaźnik na poziomie 5,5%, natomiast rzeczywiste wartości oscylowały wokół poziomu 4%. Wykres Nr 5. Poziom wskaźnika WIBOR 3M w I półroczu 2010 roku w odniesieniu do zakładanego wskaźnika w projekcie budżetu. 7,00% 6,00% planowane wartości 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,00% 4,00% 3,00% 4,27% 4,17% 4,13% 3,92% 3,85% 3,86% 2,00% 1,00% 0,00% rzeczywiste wartości I.2010 II.2010 III.2010 IV.2010 V.2010 VI.2010 Niskie wykonanie wydatków związanych z obsługą długu publicznego jest wynikiem głównie: kształtowania się stóp procentowych na niższym niż przypuszczano poziomie, terminu płatności w miesiącach: listopad i grudzień odsetek od wyemitowanych obligacji w latach 2004 i 2005, terminu płatności odsetek przypadającym na II półrocze od nowo zaciąganych zobowiązań tj. obligacji wyemitowanych w 2010 roku,

36 32 przesunięcia terminu płatności odsetek na II półrocze ( tj. w momencie zakończenia inwestycji) od pożyczek zaciągniętych na realizację projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. W trakcie omawianego okresu nie zaistniała konieczność spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym. Jest to związane z konstrukcją salda rachunku skonsolidowanego, zgodnie z którą jeżeli suma salda po konsolidacji jest wystarczająca na pokrycie występującego debetu na rachunku bieżącym budżetu, bank nie nalicza odsetek od salda debetowego. W związku z powyższym pomimo korzystania przez miasto Zabrze z kredytu w rachunku bieżącym, nie zostały z tego tytułu poniesione wydatki (płatności odsetkowe). 1.6 Zobowiązania pośrednie - poręczenia W I półroczu 2010 roku Prezydent Miasta nie udzielił żadnego poręczenia na podstawie udzielonego przez Radę Miejską upoważnienia wynikającego z 1 pkt. 8 Uchwały budżetowej na 2010 rok. Jednocześnie, w omawianym okresie nie zaistniała konieczność spłaty odsetek oraz rat kapitałowych z tytułu udzielonych poręczeń. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, iż w I półroczu zmniejszyła się o kwotę zł pula środków przeznaczonych na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych w latach poprzednich ze względu na: przesunięcie terminu spłaty pożyczki zaciągniętej przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z 2010 na 2011 rok ( zł), ostateczną spłatę kredytów zaciągniętych przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ( zł) a poręczonych przez miasto Zabrze. Tabela Nr 11. Wykaz aktualnie udzielonych poręczeń przez Gminę Zabrze stan na dzień r. Lp. Nazwa podmiotu, któremu udzielono poręczenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego udzielono poręczenia Wartość poręczenia 1 VENEZIA Spółka cywilna Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 1 Rudzka Agencja Rozwoju "INWESTOR" Sp. z o.o. ING Bank Śląski S.A. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A zł zł zł Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 1 ING Bank Śląski S.A zł i Kanalizacji Sp. z o.o. RAZEM: zł 1 Poręczenie udzielone w związku ze wspólną realizacją projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Zabrze dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej

37 Rezerwy Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu, co wiąże się z koniecznością zwiększenia planu wydatków w obowiązujących albo nowo utworzonych zadaniach. Uchwalony budżet na 2010 rok zakładał 4 rezerwy w ogólnej kwocie zł. W trakcie I półrocza, zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze rezerwy zostały odpowiednio rozdysponowane: Tabela Nr 12. Poziom rozdysponowania rezerw budżetowych stan na dzień r. Wyszczególnienie Plan pierwotny Rozdysponowano % wykonania Pozostało Rezerwa ogólna , ,00 11,42% ,00 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych , ,00 43,95% ,00 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe , ,00 72,18% ,00 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inicjatywy Rad Dzielnic ,00 0,00 0,00% ,00 RAZEM: , ,00 16,87% ,00 Rezerwę ogólną rozdysponowano na podstawie niżej wymienionych zarządzeń: 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 12/WBU/2010 z dnia r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku oraz na pokrycie kosztów umów z osobami zatrudnionymi do zakładania ewidencji wojskowej i wynajmu lokalu dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Zabrze zł. 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 29/WBU/2010 z dnia r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 515 zł z przeznaczeniem na: - na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy Zespołu Szkół Nr zł. 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 56/WBU/2010 z dnia r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na:

38 34 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji w wyniku nieprawidłowo obliczonej płatności za szkolenie - realizację trzyletniej umowy z Caritas Diecezji Gliwickiej w związku ze wzrostem wskaźnika, o który podlega waloryzacja przedmiotowej umowy 4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 78/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 214 zł z przeznaczeniem na: - zapłatę odsetek dotyczących projektu pn.: Temida i Psyche trafiają w dychę" 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 72/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków oraz pokrycie kosztów noclegu i wyżywienia osób poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w dniu r. - zwrot nadmiernie pobranej dotacji rozwojowej związanej z realizacją projektu pn.: Dolina Kreatywna" - prowadzenie obiektu sportowego Orlik 2012 przez Szkołę Podstawową Nr 30 - przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji w Urzędzie Stanu Cywilnego - dokonywania opłat związanych z obejmowaniem spadków przez Gminę Zabrze - przekazanie Polskiemu Związkowi Gimnastycznemu niewykorzystanych środków finansowych zł, zł. 214 zł zł, zł, zł, zł, zł, 16 zł. 6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 87/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: - utrzymanie kompleksu sportowego Orlik zapłatę za udział w konkursie pn.: Modernizacja Roku", do którego zgłoszono obiekt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu zł, zł. 7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 109/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę zł z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów transportu drobnego inwentarza na wystawę organizowaną w ramach pokazu dożynkowego w Zabrzu Grzybowicach zł.

39 35 Rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych rozdysponowano zgodnie z niżej wymienionymi zarządzeniami: 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 16/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł z przeznaczeniem na: - wkład własny na realizację projektu pn.: Nowe Technologie, Nowa Przyszłość - Zabrze" zł. 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 91/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł z przeznaczeniem na: - wkład własny na realizację projektu pn.: Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta" zł, - wkład własny na realizację projektu pn.: Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta" zł. Rezerwę celową z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe rozdysponowano zgodnie z niżej wymienionymi zarządzeniami: 1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 12/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł z przeznaczeniem na: - zapewnienia środków finansowych na akcję ratowniczą podczas wybuchu gazu na osiedlu Zabrze - Rokitnica zł. 2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 77/WBU/2010 z r. Zmniejszono rezerwę celową o kwotę zł z przeznaczeniem na: - akcję przeciwpowodziową na terenie miasta zł. W trakcie realizacji tegorocznego budżetu - po raz pierwszy od momentu obowiązku tworzenia w rezerwy celowej zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z 2007 roku z późniejszymi zmianami) zaistniała konieczność uruchomienia z niej środków z przeznaczeniem przede wszystkim na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej. Natomiast w zakresie rezerwy celowej przeznaczonej na inicjatywy Rad Dzielnic nie zaistniała konieczność jej rozdysponowania ze względu na to, iż postępowanie konkursowe nie zostały rozstrzygnięte w trakcie I półrocza 2010 roku.

40 36 2. Podsumowanie Reasumując, dochody budżetu za pierwsze półrocze 2010 roku zostały zrealizowane na poziomie 53% założonego planu, i jednocześnie są one wyższe od osiągniętych dochodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 35 mln zł. Wykonanie dochodów na poziomie przekraczającym 50% planu świadczy o dobrze prowadzonej szeroko rozumianej polityce budżetowej, co zarazem przełożyło się na obniżenie planowanego deficytu budżetowego, który z prognozowanej wysokości prawie 48,8 mln zł zamknął się na półrocze kwotą 6,8 mln zł. Miasto uzyskało znaczne dochody własne, w tym w szczególności pochodzące ze środków unijnych. Należy również podkreślić, że realizacja założonego planu wydatków majątkowych osiągnęła na I półrocze 2010 roku niespotykany dotąd poziom 50,4% założonego planu rocznego. Konsekwencją tak wysokiego wykonania wydatków majątkowych w pierwszym półroczu była konieczność emisji obligacji komunalnych w wysokości 40 mln zł zaplanowanych w budżecie miasta Zabrze na 2010 rok. Zważywszy na powyższe oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne występujące podczas realizacji budżetu miasta w I półroczu 2010 roku, wykonanie prognozowanych dochodów oraz wydatków świadczy o prawidłowej realizacji budżetu miasta z zachowaniem równowagi budżetowej i dostosowaniu faktycznie poniesionych wydatków do poziomu osiągniętych dochodów, a tym samym zapewnieniu podstawowych potrzeb Miasta. Należy jednak podkreślić, iż uwarunkowania zewnętrzne, a w szczególności trwające spowolnienie gospodarcze oraz skutki zmian ustawowych (PIT) będą miały przełożenie na osiągnięte dochody, a tym samym na realizację strony wydatkowej budżetu w całym 2010 roku. Najważniejsze czynniki, które mogą wpłynąć na realizację budżetu miasta w horyzoncie rocznym to: ewentualna korekta zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT - jako konsekwencji zmian ustawowych oraz trwającego spowolnienia gospodarczego, możliwe niewykonanie dochodów majątkowych gminy, w tym w szczególności brak pozytywnej realizacji przetargów na założone do sprzedaży nieruchomości oraz realizacja niższych dochodów z tytułu czynszów z budynków komunalnych, spadek dochodów odsetkowych z rachunków bankowych, konieczność dofinansowania zadań oświatowych konsekwencja regulacji wynagrodzeń w drugim półroczu, bez współmiernego wzrostu subwencji oświatowej. Do momentu ustabilizowania się otoczenia makroekonomicznego, które determinuje gospodarkę budżetową Miasta konieczne jest podjęcie szeregu działań z jednej strony w zakresie optymalnej realizacji wydatków bieżących, a z drugiej strony maksymalizujących stronę dochodową. W związku z powyższym prowadzenie efektywnej polityki dochodowej, przejawiającej się m.in. w pozyskaniu środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

41 37 powinno doprowadzić do pozyskania dodatkowych środków finansowych na pokrycie wydatków budżetu Miasta. 3. Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku 3.1 Ogólna charakterystyka dochodów budżetu miasta Szczegółowe sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej w informacji, która stanowi odpowiednik załącznika nr 1 do Budżetu. Dochody budżetu miasta w I półroczu 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości ,42 zł, tj. 52,65% zakładanej prognozy rocznej. W porównaniu z analogicznymi okresami w latach 2008 i 2009 osiągnięte dochody są wyższe odpowiednio o kwotę zł i zł. Na wskazany stopień wykonania dochodów budżetowych wpływ miały niewątpliwie otrzymane środki na realizację zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa, w ramach których w pierwszym półroczu miasto Zabrze otrzymało subwencję i dotację w wysokości odpowiednio zł i zł. Wyżej wymienione wpływy zrównoważyły brak realizacji w omawianym okresie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Spójności z przeznaczeniem na realizację projektu wodno-ściekowego, która w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosła 71,6 mln zł. Wykres Nr 6. Porównanie osiągniętych dochodów w okresach półrocznych w latach % + 9% I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010

42 38 Poniżej przedstawiono porównanie zmian w uzyskanych dochodach pierwszym półroczu 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego po dokonaniu odpowiedniego pogrupowania dochodów według głównych kategorii: Tabela Nr 13. Porównanie osiągniętych dochodów w okresach półrocznych lat według źródeł pozyskania środków. Wyszczególnienie 1 Wykonanie I półrocze 2009 r. Wykonanie I półrocze 2010 r. % (3:2) % (3-2) OGÓŁEM DOCHODY ,22% DOCHODY WŁASNE MIASTA ,12% UDZIAŁY I SUBWENCJE ,57% ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,32% ŚRODKI Z POROZUMIEŃ Z INNYMI J.S.T. TRANSFERY Z WFOŚiGW I NFOŚiGW TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA I FUNDUSZY CELOWYCH ,57% ,21% ,29% Zgodnie z powyższym wyszczególnieniem największy wpływ na wzrost dochodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2010 r. miały zwiększone transfery z budżetu państwa, w tym w szczególności z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację Drogowej Trasy Średnicowej (środki z EBI) w wysokości 67,5 mln zł. Natomiast dochody własne Miasta, bez subwencji i udziałów zostały zrealizowane na poziomie wyższym od ubiegłorocznych o kwotę 13,9 mln zł. Niższe dochody uzyskano z tytułu środków unijnych, jako brak wpływu dotacji z Funduszu Spójności (planowana wysokość to kwota 40,8 mln zł). Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt otrzymania znacznych wpływów z tytułu środków unijnych na pozostałe projekty prowadzone przez miasto Zabrze, z czego część dotyczy zadań, w ramach których miasto prefinansowało środki zewnętrzne. Porównanie dochodów osiągniętych w okresach półrocznych po dokonaniu stosownych korekt o dochody związane z realizacją zadań pn. Drogowa Trasa Średnicowa i Poprawą gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Zabrze oraz o środki mające jednorazowy charakter a wynikające z likwidacji Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

43 39 Tabela Nr 14. Porównanie skorygowanych dochodów w I półroczu 2010 i 2009 roku. Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2009 r. Wykonanie I półrocze 2010 r. zmiana (3-2) % (3:2) Ogółem dochody przed korektą ,22% Dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze" ,00% Subwencja na DTŚ , ,24% Środki z EBI na DTŚ , Środki ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Ogółem dochody po korekcie ,10% Uwzględniając wyżej wymienione korekty wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 2010 rok kształtowałoby się na poziomie zł, co przy skorygowanym wykonaniu za rok ubiegły daje wzrost o 9,1%. Analogiczne porównanie dokonane w roku ubiegłym oscylowało w granicach 1,9%. Największe przyrosty dochodów w stosunku do I półrocza 2009 roku dotyczyły następujących pozycji: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na DTŚ (środki z EBI) zł, 2. Subwencje wzrost o zł, w tym z tytułu subwencji oświatowej oraz przeznaczonej na DTŚ odpowiednio więcej o zł oraz zł, przy jednoczesnym wzroście subwencji wyrównawczej o kwotę zł i zmniejszeniu subwencji równoważącej o kwotę zł, 3. Środki na realizację projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym unijne bez uwzględnienia dotacji z Funduszu Spójności - wzrost o zł, 4. Środki ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednorazowy wpływ w wysokości zł, 5. Zwroty nadmiernie pobranych dotacji wzrost o kwotę zł co wynika w szczególności z uzyskania środków w ramach programów unijnych, jako refundacji wcześniej poniesionych wydatków przez Szpital Rejonowy oraz Dom Muzyki i Tańca, 6. Dochody z kar w zakresie gminy uzyskano więcej o zł,

44 40 Największe spadki dochodów w stosunku do I półrocza 2009 dotyczyły następujących źródeł: 1. Środki na realizację projektów przy dofinansowaniu zewnętrznym, w tym unijne przy uwzględnieniu dotacji z Funduszu Spójności spadek o zł, 2. Opłat za zajęcie pasa drogowego spadek o zł, 3. Udziały w podatkach PIT i CIT spadek odpowiednio o zł i zł, 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnięte dochody są mniejsze o zł, 5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano mniej o zł. 3.2 Wykonanie dochodów w części gminnej i powiatowej w I półroczu 2010 r. Z uwagi na wykonywanie przez Miasto zadań zarówno gminy jak również powiatu celem zaprezentowania podziału uzyskanych środków poniżej przedstawiono zestawienia dochodów zrealizowanych w okresach półrocznych w latach w podziale na gminę i powiat. Tabela Nr 15. Zestawienie dochodów budżetu w podziale na gminę i powiat w okresach półrocznych lat Lata PLAN PO ZMIANACH GMINA POWIAT RAZEM WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE STRUKTURA WYKONANIA GMINA POWIAT I półrocze ,83% 26,17% I półrocze ,77% 25,23% I półrocze ,99% 44,01% Porównanie osiągniętych dochodów w analogicznych okresach roku bieżącego oraz ubiegłego, wskazuje na wzrost udziału dochodów powiatowych w dochodach wykonanych ogółem. Powyższe wynika przede wszystkim z otrzymania znacznych wpływów z dotacji przeznaczonej na Drogową Trasę Średnicową, która to zaliczana jest do kategorii powiatowej.

45 Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w I półroczu 2010 roku W strukturze dochodów budżetu miasta Zabrze w pierwszym półroczu 2010 r. 71% zajmują dochody bieżące, daje to spadek o ponad 7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na rzecz dochodów majątkowych, które w strukturze wykonania doszły do poziomu 29%, a w szczególności: dochody bieżące w wysokości zł, tj. 52% prognozy rocznej to dochody niebędące dochodami majątkowymi, czyli uzyskiwane regularnie i mające charakter w większości stały, powtarzalny, a co za tym idzie związany z bieżącą działalnością Miasta. Największe źródła dochodów bieżących to wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z PIT i CIT, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Dochody bieżące uzyskane w I półroczu 2010 roku są wyższe o 15,8 mln zł aniżeli dochody bieżące osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego (analogiczny wzrost w ubiegłym roku wyniósł 2,7 mln zł). DOCHODY BIEŻĄCE GMINA POWIAT dochody majątkowe w wysokości zł, tj. 54% prognozy rocznej to dochody mające charakter nieregularny i jednorazowy - zaliczamy tu dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie największe źródło w ramach dochodów majątkowych stanowiły środki przeznaczone na Drogową Trasę Średnicową w wysokości 36,3 mln zł w ramach subwencji oraz 67,6 mln zł z dotacji (środki z EBI), co ogółem daje kwotę 103,9 mln zł i jednocześnie daje udział w dochodach majątkowych ogółem na poziomie aż 80%. Kolejną pozycję zajmują dochody z dotacji przeznaczonych na zadania realizowane przy udziale tzw. środków unijnych, przy czym uwzględniono tu również zwroty dotacji z DMiT oraz Szpitala Rejonowego, co razem daje kwotę około 16 mln zł, a co za tym idzie stanowi 12,4% w strukturze. Następnie uplasowały się dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa

46 42 użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie około 7,6 mln zł, tj. około 6% dochodów majątkowych zrealizowanych w pierwszym półroczu 2010 roku. Ponadto zgodnie z nową klasyfikacją budżetową po raz pierwszy od 2010 roku zwroty niewykorzystanych wydatków niewygasających podlegają odpowiedniemu podziałowi na dochody bieżące i majątkowe, i tak w pierwszym półroczu 2010 roku w ramach kategorii dochodów majątkowych otrzymano środki z przedmiotowego źródła na poziomie 1,6 mln zł. Jednocześnie na podstawie podpisanych umów zostały przekazane Miastu dotacje na inwestycje z budżetu państwa na program Radosna szkoła na poziomie ponad 420 tys. zł. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA POWIAT Podział dochodów na dochody bieżące i majątkowe umożliwia obliczenie nadwyżki operacyjnej czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten jest miernikiem sytuacji finansowej Gminy i w sposób przejrzysty pokazuje jej możliwości finansowe. W wykonanym budżecie Miasta Zabrze za pierwsze półrocze 2010 roku różnica ta jest dodatnia i wyniosła 23,2 mln zł. W dalszej części materiałów zostanie omówiona realizacja dochodów o najważniejszym znaczeniu dla budżetu miasta.

47 Charakterystyka wykonania dochodów w I półroczu 2010 r. według ważniejszych źródeł Dochody własne miasta Wykonanie dochodów własnych miasta za I półrocze zamknęło się kwotą ,64 zł, co stanowiło 40,35% prognozy rocznej. Poniższa tabela wskazuje jak na przestrzeni lat kształtował się udział dochodów miasta w dochodach ogółem. W omawianym okresie wyniósł on 30,48%, co daje spadek o 14,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynika przede wszystkim z otrzymania znacznych środków na Drogową Trasę Średnicową oraz nie uzyskania dotacji z Funduszu Spójności w pierwszym półroczu 2010 roku. Tabela Nr 16. Udział dochodów własnych miasta w dochodach ogółem w latach WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA WYKONANIE ZA WYKONANIE ZA WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 R. I PÓŁROCZE 2008 R. I PÓŁROCZE 2009 R. I PÓŁROCZE 2010 R. DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł DOCHODY WŁASNE MIASTA zł zł zł zł STRUKTURA % 26,73% 38,58% 45,32% 30,48% Spadek dochodów własnych w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku wynika w głównej mierze z braku wpływu środków z Funduszu Spójności, gdzie po skorygowaniu ubiegłorocznych dochodów o w/w dotację dochody miasta wyniosłyby około 101 mln zł, co daje wzrost w bieżącym okresie o 25,7 mln zł. Jako dochody miasta zostały przyjęte: podatki i opłaty lokalne, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku, odsetki za nieterminowo regulowane należności, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałe dochody, w tym pochodzące ze środków unijnych, które z roku na rok stanowią coraz bardziej znaczące źródło dochodów. W strukturze dochodów własnych miasta dominującą pozycję zajmują dochody pochodzące z podatków ze źródeł zewnętrznych 43,26%, co daje wzrost o ponad 10 p.p. w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Znacznie zwiększył się udział dochodów z tytułu opłat, aż o 2,5 p.p., tj. do poziomu prawie 8,8%.

48 Odsetki od "depozytów" Dochody związane z realizacją zadao Zwrot "wydatków niewygasających" Odsetki od nieterminowo regulowanych należności Pozostałe Środki po zlikwidowanym G i PFOŚiGW Dochody jednostkek gminy i powiatu Wpływy z opłat Środki z Unii Europekjskiej Dochody z majątku gminy i powiatu Wpływy z podatków Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2010 roku 44 Wykres Nr 7. Dochody miasta w I półroczu 2010 roku mln złotych ,4 1,3 1,8 3,1 7,3 8,2 8,8 11,2 14,5 30,8 39,6 Struktura dochodów własnych miasta w I półroczu 2010, 2009 i 2008 roku jest następująca: Tabela Nr 17. Struktura dochodów własnych budżetu w latach Wyszczególnienie Wykonanie za I półrocze 2008 r. Struktura 2008 Wykonanie za I półrocze 2009 r. Struktura 2009 Wykonanie za I półrocze 2010 r. Struktura 2010 dochody z podatków własnych łącznie z odsetkami z ordynacji podatkowej ,44% ,30% ,49% dochody z majątku gminy i powiatu ,68% ,21% ,26% środki na projekty realizowane przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej ,94% ,26% ,38% dochody z opłat ,42% ,96% ,84% dochody jednostek budżetowych ,98% ,46% ,92% środki po zlikwidowanym GFOŚiGW i PFOŚiGW ,49% zwrot wydatków niewygasających ,41% ,84% ,39% wynagrodzenie za realizację doch. SP ,78% ,76% ,02% odsetki z rachunków bankowych ,13% ,31% ,33% inne, w tym: ,22% ,90% ,89% - zwroty dotacji ,66% ,01% ,24% Razem ,00% ,00% ,00%

49 Wpływy z podatków Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 50,2 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na ,00 zł Wykonanie za I półrocze 2010 Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco: ,78 zł Tabela Nr 18. Struktura wpływów z podatków w latach Wyszczególnienie I półrocze 2009 I półrocze 2010 wzrost/ spadek 2010/ od nieruchomości 81,98% 87,30% - od czynności cywilnoprawnych 12,86% 7,75% - od środków transportowych 2,89% 3,02% - od spadków i darowizn 1,74% 1,57% - od działalności gosp. os. fiz. opłacanych w formie karty podatkowej 0,24% 0,19% - rolny 0,28% 0,15% - leśny 0,01% 0,01% bez zm. Zrealizowano 50,2% planu rocznego. Największy udział w tej grupie ma podatek od nieruchomości, który wykonany został w 51,4%. Spośród pozostałych pozycji w tej kategorii dochodów największe procentowe wykonanie osiągnięto z podatku od środków transportowych na poziomie 62,6%. W strukturze tej kategorii dochodów zwiększył się udział podatku od nieruchomości 5,3 p.p. oraz podatku od środków transportowych o 0,13 p.p.. Powyższe jest konsekwencją przede wszystkim osiągnięcia niższych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do planowanych dochodów na rok bieżący. Udział przedmiotowego podatku znacznie spadł tj. o 5,1 p.p.. Pozostałe źródła dochodów w tej kategorii zostały zrealizowane na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wykres Nr 8. Wpływy z podatków porównanie w okresach półrocznych w latach I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010

50 46 - podatek od nieruchomości wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za I półrocze 2010 roku wyniosły ,50 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o ,25 zł, co daje spadek jedynie o 0,3% w tym: osoby prawne - wpływy na poziomie ,17 zł, co daje spadek o ponad 346 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, osoby fizyczne wpływy na poziomie ,33 zł, co daje wzrost o ponad 256 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Tabela Nr 19. Wpływy z podatku od nieruchomości w podziale na osoby fizyczne i prawne w latach Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 r. Wykonanie I półrocze 2009 r. Wykonanie I półrocze 2010 r. Dynamika 2010/2009 Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne, w tym: - zaległości zabezpieczone hipoteką Podatek od nieruchomości - osoby prawne, w tym: - zaległości zabezpieczone hipoteką , , ,33 104,32% , , ,00 16,41% , , ,17 98,79% 305, , ,51 112,53% Razem , , ,50 99,74% Poniżej przedstawiono uzyskane dochody z tytułu podatku od nieruchomości w podziale na wpłaty bieżące i wpłaty zaległe. Tabela Nr 20. Porównanie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach w podziale na wpłaty bieżące i zaległe Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2008 Wykonanie I półrocze 2009 Wykonanie I półrocze 2010 STRUKTURA WPŁATY BIEŻĄCE % 87% 92% WPŁATY ZALEGŁE % 13% 8% RAZEM % 100% 100% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano więcej o zł wpłat bieżących, w tym od osób prawnych o zł, a od osób fizycznych o zł więcej. Jednocześnie poziom wpłat zaległych jest niższy od uzyskanego w I półroczu 2009 roku o zł, przy czym wynika to zarówno ze spadku wpłat zaległych w podatku od nieruchomości osób prawnych jak i fizycznych odpowiednio o zł i zł.

51 47 Wskaźnik udziału wpłat bieżących we wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie 92% jest znacznie wyższy od osiągniętego w ubiegłym roku, gdzie wyniósł on 87%, co daje wzrost o 5 p.p. Oparcie struktury uzyskiwania dochodów z tytułu podatków lokalnych w głównej mierze na stałej i wysokiej realizacji wpłat bieżących jest pozytywnym efektem prowadzonej polityki podatkowej. W prognozie na 2010 rok przyjęto osiągnięcie wpływów na poziomie zł, co dało wzrost w stosunku do planu na rok poprzedni o zł. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w kalkulacji będącej podstawą dla określenia w/w wartości przyjęto pierwotnie stawki podatkowe podatku od nieruchomości na poziomie górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów na 2010 rok. Ze względu na sytuację ekonomiczną podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości Miasto podjęło decyzję o utrzymaniu stawek z roku 2009 także na 2010 rok. Pomimo powyższego faktu, który powinien skutkować niższymi wpływami z tego tytułu, realizacja założonego planu jest na zadowalającym poziomie tj. powyżej 50%. Na realizację tego dochodu na w/w poziomie wpływ miały przede wszystkim następujące czynniki: zachowanie wysokiego poziomu ściągalności przypisu bieżącego jest on wyższy ubiegłorocznego, realizacja założonego wpływu z tytułu spłaty zaległych zobowiązań zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Zabrze, realizacja wpłat zaległych uzyskiwanych w wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych, przy czym niższy poziom aniżeli ubiegłoroczny ma przełożenie na osiągnięte dochody ogółem z tego źródła. Prognozuje się, iż przy spełnieniu poniższych warunków wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osiągną zakładany plan roczny: utrzymania wysokiej ściągalności przypisu bieżącego, dalszej spłaty zaległych zobowiązań wobec Miasta przez podmioty gospodarcze, w tym na podstawie wydanych decyzji Prezydenta Miasta, dokonania weryfikacji przedmiotów opodatkowania na terenie miasta Zabrze, wzrostu wpływów z tytułu zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości osób fizycznych, wynikającego ze sprawniejszego systemu windykacji oraz indywidualnych wpłat podatników na poczet zaległych zobowiązań podatkowych.

52 48 Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami przedstawia się następująco: Tabela Nr 21. Realizacja wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2010 roku w stosunku do założonego przypisu I półrocze 2009 I półrocze Lp. Wyszczególnienie Planowana ilość Wykonana ilość Planowana ilość Wykonana ilość Wykonanie przypisu podatku od nieruchomości od osób prawnych Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych Wykonanie przypisu podatku od nieruchomości od osób fizycznych Uzyskane zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 95% 45,77% 95% 51,18% 18% 12,31% 17% 11,13% 84% 56,01% 98% 55,52% 39% 11,59% 26% 10,26% W wyniku dokonanych wpłat tytułem podatku od nieruchomości w I półroczu 2010 roku, zaległości do zapłaty na r. wyniosły ,93 zł, w tym: od osób prawnych zaległości wyniosły ,02 zł, w tym ,69 zł to zadłużenie bieżące, natomiast kwota ,33 zł stanowi zadłużenie z lat ubiegłych, od osób fizycznych zaległości wyniosły ,91 zł, w tym kwota ,08 zł stanowi zadłużenie bieżące, a kwota ,83 zł to zadłużenie z lat ubiegłych. - podatek od środków transportowych osiągnięte dochody z tego tytułu na I półrocze 2010 roku to kwota ,54 zł, która stanowi 62,55% planu rocznego. Uzyskane wpływy z w/w podatku kształtowały się na następującym poziomie: - osoby prawne ,91 zł, w tym: wpłaty bieżące ,80 zł, wpłaty zaległe ,11 zł oraz zwroty w wysokości 2.349,00 zł, - osoby fizyczne ,63 zł, w tym: wpłaty bieżące w wysokości ,44 zł, wpłaty zaległe ,72 zł, minus zwroty 2.304,53 zł. Tabela Nr 22. Porównanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w okresach półrocznych lat w podziale na wpłaty bieżące i zaległe Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2009 Wykonanie I półrocze 2010 STRUKTURA WPŁATY BIEŻĄCE % 64% - osoby prawne % 44% - osoby fizyczne % 56% WPŁATY ZALEGŁE % 36% - osoby prawne % 44% - osoby fizyczne % 56% RAZEM % 100% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano o około 26 tys. zł mniej wpłat z tytułu podatku od środków transportowych. Wskaźnik udziału wpłat bieżących

53 49 we wpłatach ogółem uzyskiwanych z tytułu podatku od środków transportowych został utrzymany na zadowalającym poziomie tj. 64%. Utrzymanie wpłat bieżących na wspomnianym poziomie jak również dalsza skuteczna egzekucja wpłat zaległych miały przełożenie na utrzymanie wysokiego poziomu wykonania tej kategorii dochodów. Realizacja poszczególnych wpływów w porównaniu z dokonanymi przypisami przedstawia się następująco: Tabela Nr 23. Realizacja wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2010 roku w stosunku do założonego przypisu Lp Wyszczególnienie Planowana ilość I półrocze 2009 I półrocze 2010 Wykonana ilość Planowana ilość Wykonana ilość Procentowe wykonanie przypisu od środków od osób prawnych Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu od osób prawnych Procentowe wykonanie przypisu od środków transportu od osób fizycznych Procentowe wykonanie zaległości od środków transportu od osób fizycznych 84% 57,89% 98% 53,28% 8% 7,80% 26% 44,64% 47% 52,43% 87% 34,87% 18% 9,62% 10% 6,46% - podatek od czynności cywilnoprawnych dochód z tego tytułu na I półrocze 2010 r. wyniósł ,75 zł, co daje 38,4% prognozy rocznej. Jednocześnie osiągnięte dochody z tego tytułu są niższe nominalnie o 2,4 mln zł od wpływów uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Powyższy spadek dochodów z tego tytułu wynika z utrzymującej się niestabilnej sytuacji gospodarczej, która ma przełożenie na wolumen transakcji objętych przedmiotowym podatkiem. Przyjmując, że tendencja z pierwszego półrocza w zakresie realizacji poszczególnych wpływów zostanie utrzymana i uwzględniając miesięczne średnie wpływy uzyskiwane z podatku dochodowego od czynności cywilno prawnych, które kształtują się w granicach około 500 tys. zł w roku 2010, szacuje się, że dochody roczne z przedmiotowego tytułu nie zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie niższe wykonanie o kwotę ogółem około 1,5 mln zł do 2 mln zł. W przypadku otrzymania jednorazowych wpływów o znacznej wysokości w drugim półroczu 2010 roku - miało to miejsce w latach poprzednich wynikających z dużej transakcji opodatkowanej podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w latach 2008 i 2009 w granicach 2-3 mln zł w skali roku) w/w przewidywane niewykonanie planu dochodów może ulec zmniejszeniu. - podatek od spadków i darowizn dochód z tego tytułu wyniósł ,84 zł. Wpływy osiągnięte z tego tytułu są niższe od dochodów uzyskanych I półroczu 2009 roku o kwotę ,56 zł i jednocześnie są one na nieco wyższym poziomie niż dochody uzyskane w analogicznym okresie roku Przy utrzymaniu tendencji z pierwszego półrocza prognozuje się osiągnięcie niższych dochodów z tytułu spadków i darowizn o około zł.

54 50 Tabela Nr 24. Porównanie wpływów z pcc oraz podatku od spadków i darowizn w okresach półrocznych lat Wyszczególnienie Podatek od czynności cywilnoprawnych Wykonanie na I półrocze 2008 r. Wykonanie na I półrocze 2009 r. Wykonanie na I półrocze 2010 r. Dynamika 2010/ , , ,75 56,45% Podatek od spadków i darowizn , , ,84 84,70% Reasumując, wysokość ostatecznie osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz spadków i darowizn będzie zależała od sytuacji gospodarczej, która ma bezpośrednie przełożenie na szeroko rozumianą aktywność zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, a tym samym przekłada się na wpływy budżetowe Wpływy z opłat Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 54,2 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze ,00 zł ,58 zł Założony plan roczny został wykonany na poziomie 54,2% i jednocześnie realizacja tego dochodu, w stosunku do tożsamego okresu roku ubiegłego spadła o około 2,5 mln zł. Poniżej przedstawiono porównanie struktury wpływów z opłat w okresach półrocznych lat , przy czym uwzględniono opłaty zajmujące dominujące pozycje w ramach tej kategorii dochodów, które łączenie dają 99% wpływów. Tabela Nr 25. Porównanie struktury wpływów z opłat w I półroczu 2010 r. i I półroczu 2009 r. Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2009 Struktura Wykonanie I półrocze 2010 Struktura Różnica (4-2) Wpływy z opłat, w tym: % % za gospodarcze korzystanie ze środowiska za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne % % % % % za zajęcie pasa drogowego % % eksploatacyjnej % % 134 skarbowej % % targowej % %

55 51 Na realizację niższych dochodów z tytułu opłat w porównaniu z ubiegłym rokiem wpływ miał spadek dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Uzyskane dochody z przedmiotowej opłaty są niższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2009 roku o kwotę 6,5 mln zł, tj. na poziomie 1,3 mln zł, co daje 21,4% założonej prognozy rocznej. Niższe wpływy wynikają przede wszystkim z przedłużającego się okresu zimowego oraz ulewnych deszczy w II kwartale tego roku. Niekorzystne warunki atmosferyczne miały przełożenie na fakt, iż wiele firm nie przystąpiło do robót budowlanych i przesunęło harmonogram prac na kolejne kwartały. Częściowe zrównoważenie w/w spadku, a co za tym idzie zrealizowanie prognozy rocznej na poziomie ponad 50% wpływów z opłat ogółem wynika przede wszystkim z wprowadzenia nowych dochodów z tytułu opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, gdzie dochody za pierwsze półrocze 2010 roku wyniosły ,43 zł, tj. na poziomie 89% planu rocznego. Konsekwencją zmian wprowadzonych nową ustawą o finansach publicznych, która to zlikwidowała samorządowe fundusze celowe, było przyjęcie przedmiotowych dochodów do kategorii dochodów budżetowych - do końca 2009 roku stanowiły one dochody Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Pozostałe opłaty zostały wykonane na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, tj. w szczególności: opłata eksploatacyjna w wysokości ,76 zł, tj 78,51% prognozy rocznej, co daje więcej o 134 zł aniżeli w roku ubiegłym - zakłada się osiągnięcie założonej prognozy rocznej, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie na poziomie ponad ,07 zł daje 69,19% prognozy rocznej i jest to o ,59 zł więcej od dochodów z pierwszego półrocza 2009 roku tak wysokie procentowe wykonanie wynika z faktu, iż z trzech terminów płatności dwa przypadają na I półrocze, przy czym zakłada się, że na r. prognoza roczna zostanie wykonana w 100%. - opłata skarbowa wykonanie w wysokości ,47 zł, co daje 51,49% prognozy rocznej i jest to jednocześnie więcej o 37 tys. aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego zakłada się osiągnięcie założonej prognozy rocznej. Natomiast niższe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dotyczy m.in. opłaty targowej - wpływy na poziomie zł, co daje 36,39% planu. Prognozuje się, iż wpływ w skali roku z w/w opłaty będą niższe od założonych o około 300 tys. zł.

56 52 Wykres Nr 9. Wpływy z opłaty skarbowej porównanie w okresach półrocznych w latach I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Wykres Nr 10. Wpływy z opłaty targowej porównanie w okresach półrocznych w latach I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Wykres Nr 11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej porównanie w okresach półrocznych w latach I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010

57 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy i powiatu Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 91,2 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,92 zł Dochody z tego źródła osiągnięte w I półroczu 2010 roku to kwota ,92 zł tj. 91,2% prognozy rocznej, z czego: dochody z jednostek gminy zostały zrealizowane na poziomie ,52 zł, tj. 134,04 % planu rocznego, jest to jednocześnie więcej o około 3,8 mln zł więcej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, dochody z jednostek powiatu zostały zrealizowane na poziomie ,40 zł, tj. 60,40% planu rocznego. Wykres Nr 12. Wpływy z tytułu dochodów jednostek budżetowych gminy i powiatu porównanie w okresach półrocznych w latach I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010

58 54 Poniżej zaprezentowano dane dotyczące dochodów jednostek gminnych i powiatowych w okresach półrocznych lat Tabela Nr 26. Porównanie dochodów z jednostek gminnych i powiatowych w I półroczu 2010 r. i I półroczu 2009 r. Wskaźnik Wyszczególnienie Wykonanie I Wykonanie I półrocze 2009 półrocze :2 w % Dochody uzyskiwane przez jednostki gminne % dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski % dochody ze Straży Miejskiej % dochody z Izby Wytrzeźwień % dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego % dochody z MOPR % dochody z MZK % dochody ze Żłobka Miejskiego % zwrot nadmiernie pobranej dotacji oraz pozostałe dochody % Dochody uzyskiwane przez jednostki powiatowe % dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski % dochody z Domów Pomocy Społecznej % dochody z MOPR % zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat % dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej % pozostałe dochody - powiat Struktura dochodów z jednostek budżetowych gminnych i powiatowych w pierwszym półroczu 2010 roku zmieniła się w związku z uzyskaniem dużych jednorazowych wpływów z tytułu kar umownych w zakresie jednostki Urząd Miejski. W związku z powyższym dochody z tej jednostki zajmują pierwsze miejsce w strukturze, które dotychczas należało do grupy dochodów z Domów Pomocy Społecznej. Poniżej przedstawiono wybrane dochody tej kategorii, przy uwzględnieniu ich udziału w strukturze: Dochody uzyskiwane przez Domy Pomocy Społecznej - zajmują obecnie drugie miejsce w strukturze dochodów z jednostek na poziomie 31%. Wykonanie w wysokości ,15 zł, tj. 53,36% prognozy rocznej. Jednocześnie uzyskano więcej wpływów z tego źródła dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego na poziomie zł (utrzymany poziom wzrostu w ubiegłym roku analogiczna różnica wyniosła zł). Tak znaczna dynamika dochodów jest wynikiem coraz większej ilości osób przyjętych do Domów Pomocy Społecznej po 1 stycznia 2004 roku.

59 55 Dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski zostały wykonane w wysokości zł, tj. na poziomie 201,5% prognozy rocznej. Na tak wysoki poziom realizacji dochodów z przedmiotowej jednostki wpływ miała przede wszystkim wysoka realizacja dochodów z kar umownych w części gminnej. Ponadto w ramach tej kategorii realizowane są m.in. dochody z: egzekucji - wykonanie na poziomie ,91 zł tj. 153,23% prognozy rocznej i jest to o ponad 88 tys. zł więcej aniżeli w pierwszym półroczu roku ubiegłego - tak wysokie wykonanie jest pochodną ilości podjętych działań egzekucyjnych (podatki lokalne oraz mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, tytuły wykonawcze wystawione przez MOPR Zabrze), wysokości kwot wyegzekwowanych w prowadzonych postępowaniach, skuteczności postępowań egzekucyjnych prowadzonych w oparciu o wystawione tytuły wykonawcze, jak również wynika z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którymi koszty egzekucyjne pobierane są w pierwszej kolejności, obiektów gospodarki komunalnej wykonanie na poziomie zł tj. 40% prognozy rocznej, w tym realizacja dochodów z podziałem na gminę i powiat kształtuje się odpowiednio na poziomie 75 tys. zł, tj. 39% oraz 11 tys., tj. 47% prognozy. Poziom wykonania tej kategorii w części gminnej wynika głównie z niższej aniżeli założono realizacji wpływów ze sprzedaży drewna wyciętego na terenie miasta i lasu, jako konsekwencja sprzedaży drewna po cenie bez kosztów usługi (wycinka we własnym zakresie przez kupującego) oraz uzyskania dochodów z tytułu oświetlenia miejsc użyteczności publicznej w wysokości około 54% prognozy rocznej, natomiast w części powiatowej uzyskaniem wpływów z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych na poziomie 47% planu, przygotowania nieruchomości do sprzedaży wykonanie na poziomie ,26 zł tj. 17,36% prognozy rocznej, jest to więcej o około 71 tys. zł więcej od dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2009 roku niższe od zaplanowanych wpływy wynikają z faktu, iż od stycznia 2009 roku opłata z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży dokonywana jest wraz z zapłatą ceny sprzedaży nieruchomości, co przy mniejszej ilości dokonanych wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w I półroczu miało przełożenie na wysokość tego źródła dochodów, usług kartograficznych wykonanie na poziomie ,77 zł, tj. 56,07% prognozy rocznej, wpływów za usługi cmentarne wykonanie na poziomie ,55 zł, tj. 54,3% prognozy rocznej.

60 56 Jednocześnie w ramach tej kategorii wpływów w pierwszym półroczu 2010 roku uzyskano dochody w wysokości zł z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w roku 2009 przez Urząd Marszałkowski, które to zostały przeznaczone na kontynuację zadania pn. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice Gliwice. Dochody uzyskane przez pozostałe jednostki budżetowe w tej grupie największe nominalnie wpływy w pierwszym półroczu 2010 r. uzyskał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości ogółem 427 tys. zł, co stanowi 66% prognozy rocznej, w tym kwota ponad 104 tys. zł pochodzi z nieplanowanych wpłat uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób, które przebywają w Domach Pomocy Społecznej od spokrewnionych w pierwszej linii (na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r. z poź. zm.). Kolejną pozycję zajmuje Miejski Zakład Kąpielowy z dochodami zrealizowanymi w pierwszym półroczu 2010 r. w wysokości ,19 zł, co stanowi 47,46% prognozy rocznej. Ponadto w ramach tej grupy można wyróżnić wpływy Izby Wytrzeźwień na poziomie ,58 zł, tj. 51,37% planu rocznego, Żłobka Miejskiego, który odprowadził na rachunek budżetu kwotę około 124 tys. zł (43%), Miejskiego Ogrodu Botanicznego w wysokości 21 tys. zł, co stanowi 30% prognozy na ten rok oraz Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na poziomie odpowiednio około 350 zł i ponad 9 tys. zł Dochody z majątku gminy i powiatu Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 35,4 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,35 zł W I półroczu 2010 roku łącznie z majątku gminy i powiatu uzyskano dochody w wysokości ,35 zł tj. 35,4% zakładanej prognozy rocznej. Analogiczny wskaźnik w I półroczu roku poprzedniego wyniósł 42%, przy czym dochody z tego tytułu są wyższe w porównaniu do ubiegłego roku nominalnie o ponad 1 mln zł.

61 57 Niższe aniżeli zakładano osiągnięto dochody w szczególności z: czynszów z budynków komunalnych prognoza zrealizowana na poziomie 45,4%, jednocześnie jest to nominalnie mniej o 298 tys. zł w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku, sprzedaży nieruchomości wykonanie na poziomie 18,1% prognozy rocznej, przy czym jest to mniej o 65 tys. zł w porównaniu do wykonania za I półrocze 2009 roku. Wykres Nr 13. Realizacja dochodów z majątku w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Struktura dochodów z tego źródła kształtuje się następująco: Tabela Nr 27. Porównanie struktury dochodów z majątku w okresach półrocznych lat Wyszczególnienie - czynsze z budynków komunalnych I półrocze 2008 Wykonanie Struktura wzrost/ spadek I półrocze 2009 I półrocze 2010 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze / ,59% 63,62% 60,46% - sprzedaż nieruchomości ,17% 24,93% 23,86% - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych - wieczyste użytkowanie nieruchomości - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,06% 4,85% 4,76% ,51% 5,39% 7,47% ,13% 0,61% 0,56% ,27% 0,43% 0,83% - pozostałe ,28% 0,18% 2,08% Razem ,00% 100,00% 100,00% -

62 58 Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość wpływów z majątku gminy uzyskana w pierwszym półroczu to czynsze z budynków komunalnych, które stanowią około 60% tego źródła dochodów (spadek o około 3 p.p. w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego na rzecz m.in. wpływów z tytułu wieczystego użytkowania oraz pozostałych dochodów z majątku). Środki uzyskiwane od najemców lokali komunalnych są pochodną naliczeń należnych czynszów oraz opłat za media. Pierwszy czynnik zależy od powierzchni i standardu wynajmowanych lokali, a drugi jest wynikową powierzchni, standardu lokalu i ilości zamieszkujących osób. W 2010 roku założono wpływy z tego tytułu na poziomie zł. Osiągnięte dochody na poziomie zł dają 45,4% prognozy rocznej. Wykonanie na tym poziomie jest o 2 p.p. niższe w zakresie realizacji założonej prognozy rocznej w stosunku do analogicznego okresu roku Na niższe niż prognozowano dochody wpływ miały następujące czynniki: wzrastająca ilość najemców lokali, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych zalegających z opłatami czynszowymi, a windykacja tych zaległości jest coraz trudniejsza wynik m.in. trwającego kryzysu gospodarczego, a co za tym idzie wzrostu bezrobocia oraz spadku wynagrodzeń, niska realizacja dochodów czynszowych z lokali socjalnych - uzyskano dochody czynszowe z lokali socjalnych za I półrocze na poziomie jedynie 40% należności przypisanych. Przyjmując wykonanie dochodów z czynszów w II półroczu na poziomie adekwatnym do dynamiki dochodów z 2009 roku (struktura dochodów osiągniętych w I i II półroczu), szacuje się, iż dochody roczne nie zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie szacuje się niewykonanie na poziomie 1,5-2 mln zł w stosunku do prognozy rocznej. W omawianym okresie została wprowadzona kolejna podwyżka stawki czynszowej na podstawie Zarządzenia Miasta Zabrze w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejskiej Zabrze i pomieszczeń tymczasowych oraz odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego średnio o 6% od dnia r. Kolejną dużą grupę dochodów stanowią dochody ze sprzedaży 24% dochodów z majątku spadek do ubiegłorocznych dochodów w strukturze o około 1 p.p.. W I półroczu 2010 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali w wysokości ,17 zł, tj. 18,14% założonej prognozy i jest to jednocześnie mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o około 65 tys. zł.

63 59 Wykonanie rzeczowe oraz finansowe sprzedaży nieruchomości przedstawia się następująco: Tabela Nr 28. Zestawienie sprzedanych nieruchomości w I półroczu 2010 roku Wyszczególnienie Wykonana ilość w I półroczu 2009 r. Planowana ilość na 2010 r. Wykonana ilość w I półroczu 2010 r. Plan na 2010 r. Wykonanie za I półrocze 2010 r. (%) sprzedaż lokali mieszkalnych 337 szt szt. 295 szt % sprzedaż nieruchomości niezabudowanych sprzedaż nieruchomości zabudowanych 10 szt. 27 szt. 34 szt % 4 szt. 5 szt. 5 szt % sprzedaż lokali użytkowych 12 szt. 21 szt. 12 szt % sprzedaż nieruchomości 4 0 szt. 0 szt. 0 szt % gruntowych sprzedaż garaży 4 szt. 8 szt. 0 szt % sprzedaż stacji segregacji - 1 szt. 0 szt % RAZEM % Niski wskaźnik realizacji dochodów ze sprzedaży w I półroczu wynika przede wszystkim z faktu, iż większość planowanej realizacji wpływów przypada na drugie półrocze, a w szczególności: sprzedaż lokali mieszkalnych w drugiej połowie roku planowanych do sprzedaży w drodze przetargu jest ok. 39 lokali mieszkalnych, odnośnie 24 lokali Prezydent Miasta Zabrze podjął zarządzenia o ich sprzedaży za łączną cenę wywoławczą zł, a pozostałe nieruchomości lokalowe są w trakcie wyceny. Ponadto na dzień r. w trakcie procedury było spraw w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców przewidziany termin realizacji to druga połowa 2010 roku. Niskie wykonanie dochodów z przedmiotowego tytułu wynikało z faktu, iż brak było podstaw do udzielania przez Prezydenta Miasta Zabrze bonifikat od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców, jako efekt rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego, który stwierdził nieważność Uchwały Rady Miejskiej w przedmiotowym zakresie w uzasadnieniu stwierdził, iż w związku z nowelizacją ustaw o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 7 stycznia 2010 roku, to organ wykonawczy decyduje o przyznaniu bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, w oparciu o zasady ustalone przez organ stanowiący i stosuje stawki procentowe ustalone przez ten organ w dniu 19 kwietnia 2010 r. Rada Miejska w Zabrzu podjęła stosowną uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania oraz nabywania nieruchomości przez Gminę Miejską Zabrze oraz warunków udzielania bonifikat, która weszła w życie w dniu 22 czerwca. Uchwalenie w/w zasad skróci 4 Wykonanie na ujemnym poziomie wynika z rozliczenia podatku VAT za 2009 rok

64 60 dotychczas stosowane procedury sprzedaży lokali mieszkalnych przewiduje się wykonanie w 100% dochodów planowanych z przedmiotowego tytułu, przy założeniu że najemcy skorzystają z przysługującego im pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz dokonają wpłaty ceny sprzedaży do końca 2010 roku, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych uzyskane dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu są o prawie 2 mln zł wyższe od wpływów osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego. W drugiej połowie roku zostaną zorganizowane przetargi na zbycie kolejnych 23 nieruchomości niezabudowanych, z czego 22 nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży w I przetargu. Łączna cena wywoławcza w/w nieruchomości to zł. Ponadto zaplanowana została sprzedaż w drodze bezprzetargowej jednej nieruchomości niezabudowanej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przy założeniu, że nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów znajdą nabywców założona prognoza roczna winna zostać zrealizowana w 100%, sprzedaż nieruchomości zabudowanych w II półroczu przewidziane do sprzedaży w drodze przetargu są nieruchomości na cele mieszkaniowe oraz usługowe, gdzie ceny wywoławcze zostały ustalone odpowiednio na poziomie 99 tys. zł i zł, przy czym jedna z nieruchomości przy ul. Wolności 384a jest w trakcie wyceny. Ponadto w drodze bezprzetargowej przewidziana jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Neptuna. Łączny możliwy dochód do uzyskania oscyluje na poziomie 3 mln zł możliwe do uzyskania dochody z tego tytułu w skali roku mogą przekroczyć prognozę roczną, o ile nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu znajdą nabywców, sprzedaż lokali użytkowych w trakcie pierwszego półrocza uzyskano dochody z tego tytułu na poziomie 53% prognozy rocznej tj. w wysokości 1,5 mln, jest to jednocześnie o około 626 tys. więcej aniżeli w ubiegłym roku. W trakcie procedury sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców według stanu na dzień r. możliwy dochód do uzyskania to około 2 mln zł, przy założeniu że najemcy tych lokali nie zrezygnują z ich nabycia i nie wystąpią z wnioskiem o rozłożenie ceny sprzedaży na raty, sprzedaż budynków garażowych Rada Miejska w Zabrzu podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania m.in. garaży, która weszła w życie 22 czerwca 2010 r. W drugiej połowie roku planuje się sprzedaż garaży zlokalizowanych m.in. przy ul. Buchenwaldczyków, ul. Piłsudskiego, ul. Pogodnej, ul. Budowlanej prognozuje się uzyskanie dochodów w skali roku na zaplanowanym poziomie, sprzedaż nieruchomości gruntowych sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych wykonanie na poziomie ujemnym wynika z rozliczenia zobowiązania podatkowego za rok W drugim półroczu planuje się uzyskać

65 61 dochody z tego tytułu na poziomie około 1 mln zł, przy pozytywnej finalizacji czterech prowadzonych postępowań. Jednocześnie planuje się realizację założonej sprzedaży Stacji Segregacji i Kompostowni w drugim półroczu 2010 roku. Przy utrzymaniu popytu na nieruchomości na zadowalającym poziomie oraz biorąc pod uwagę rozpisane postępowania przetargowe, jak również zaawansowanie prac związanych ze sprzedażą lokali szacuje się, iż wykonanie tego źródła dochodów osiągnie wysokość prognozy rocznej. Realizacja pozostałych źródeł dochodów w tej grupie przedstawia się następująco: - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych wykonanie na poziomie zł, tj. 50% planu rocznego, co daje wzrost procentowego wykonania planu w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku aż o 10 p.p., jest to jednocześnie nominalnie o 23 tys. więcej od wpływów ubiegłorocznych, prognozuje się, iż wpływy roczne osiągną zakładany plan, - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wykonanie w wysokości zł, co stanowi 118% prognozy rocznej (w I półroczu 2009 roku poziom wykonania założonego planu oscylował w granicach 84%, co daje wzrost aż o 34 p.p.), jest wyższe od osiągniętego w pierwszym półroczu roku ubiegłego o około 700 tys. Na wpływy te składają się opłaty za rok bieżący oraz wpłaty zaległości z lat poprzednich. Wysoki stopień wykonania tego źródła dochodów wynika m.in. z terminu płatności opłat, który przypada na 31 marca, a co za tym idzie większa część realizowana jest w I półroczu danego roku, jak również ze skutecznej egzekucji zaległości z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływu zaległych opłat rocznych, jako konsekwencja zakończonych postępowań sądowych, - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości wykonanie w wysokości zł, co stanowi 57% prognozy rocznej. Prognozuje się osiągnięcie zakładanego planu rocznego, - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności realizacja w wysokości zł, tj. 142% prognozy rocznej i jest jednocześnie wyższe o ponad 126 tys. zł od wykonania w pierwszym półroczu 2009 roku wysoki stopień realizacji tego źródła dochodów wynika ze wzrostu liczby wniosków o przekształcenie z bonifikatą, co związane jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 roku, zgodnie z którym udzielanie bonifikat od opłat jako obowiązek organu j.s.t. właściwego do wydawania decyzji jest niezgodny z przepisami Konstytucji RP. Przepisy ustawy o przekształceniu ( ) dotyczące obowiązkowych bonifikat tracą moc obowiązującą

66 62 z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej planuje się realizację założonego planu na poziomie 200%. Ponadto uzyskano w pierwszym półroczu 2010 roku znaczne wpływy z pozostałych dochodów z majątku na poziomie prawie 629 tys. zł, w tym w szczególności z tytułu przejętego wadium wpłaconego przez uczestnika w przetargu, który nie przystąpił do podpisania umowy oraz zwrotu opłat sądowych w wysokości ogółem 300 tys. zł. Dodatkowo w ramach tej grupy uzyskano dochody z tytułu obciążenia nieruchomości Gminy Miejskiej Zabrze służebnością drogową (przejazdu), służebnością przesyłu i służebnością gruntową polegającą na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości ogółem 296 tys. zł Odsetki Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 54,3 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze ,00 zł ,41 zł W I półroczu 2010 roku osiągnięto dochody z odsetek w łącznej wysokości ,41 zł tj. 54% zakładanej prognozy rocznej. Daje to jednocześnie spadek w stosunku do ubiegłorocznych dochodów z tego tytułu na poziomie około 605 tys. zł. Na zrealizowane dochody składają się: odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych wykonanie w wysokości ,95 zł, tj. na poziomie jedynie 12% prognozy rocznej, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wykonanie w wysokości ,46 zł, tj. 103% prognozy rocznej, w tym: odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową realizacja na poziomie ,53 zł tj. 74% rocznego planu, przy czym jest to o 211 tys. zł więcej aniżeli w pierwszym półroczu roku 2009, odsetki od nieterminowych wpłat ,93 tj. 188% rocznego planu, co daje wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę ponad 1 mln zł.

67 63 ODSETKI - ORDYNACJA PODATKOWA Struktura wpłat z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacja podatkową przedstawia się następująco: Tabela Nr 29. Zestawienie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w I półroczu 2009 i 2010 roku WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2009 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2010 r. OSOBY FIZYCZNE zł zł OSOBY PRAWNE zł zł ROZLICZENIA Z URZĘDAMI SKARBOWYMI zł zł Wykres Nr 14. Realizacja odsetek od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Tak wysoka realizacja tego źródła dochodów jest pochodną skutecznej windykacji i egzekucji administracyjnej oraz podjętych decyzji Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych. Przewiduje się wyższe wykonanie w stosunku do założonej prognozy rocznej.

68 64 ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH Znacznie mniejsze niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, bowiem na poziomie 12% prognozy rocznej, co nominalnie daje kwotę ,95 zł. Dochody te są niższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego o 1,8 mln zł. Wykres Nr 15. Realizacja odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Tabela Nr 30. Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu odsetek w I półroczu 2009 i 2010 roku Wyszczególnienie Wykonanie za I półrocze 2009 Wykonanie za I półrocze 2010 Struktura 2010 Zmiana Odsetki od salda na rachunku skonsolidowanym ,41% Odsetki od lokat ,59% Odsetki od sald na rachunkach niepodlegających konsolidacji ,35 0,00% -214 RAZEM: ,00% Największy udział w strukturze osiągniętych dochodów z tego źródła stanowiły dotychczas odsetki uzyskane z lokat. Struktura dochodów osiągniętych z przedmiotowego tytułu w pierwszym półroczu 2010 roku wskazuje na prawie równy udział odsetek od rachunku skonsolidowanego oraz odsetek od lokat. Poniżej zaprezentowano dochody odsetkowe uzyskane w okresach miesięcznych pierwszego półrocza 2010 roku.

69 65 Wykres Nr 16. Wykaz osiąganych odsetek w miesiącach I półrocza 2010 r , , , , , ,00 0,00 STYCZEO LUTY MARZEC KWIECIEO MAJ CZERWIEC Maksymalne odsetki zasiliły budżet Zabrza w miesiącu marcu osiągając prawie zł. Jednocześnie w miesiącach styczeń i luty dochody z tytułu odsetek oscylowały w granicach zł. Minimalne dochody z tego źródła wypłynęły w miesiącu maju w wysokości ok zł. Podobnie w kwietniu wpływ środków wyniósł ok zł. W przedziale od marca do maja wystąpił wyraźny spadek wpływów z odsetek, co spowodowane było nagromadzeniem w tym okresie wydatków na budowę Drogowej Trasy Średnicowej wraz z prefinasowaniem subwencji i środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz płatnościami na projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ mają następujące czynniki: niższa płynność finansowa, wynikająca z m.in. z wysokiej realizacji wydatków majątkowych, a co za tym idzie posiadanie mniejszych czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych Gminy a w szczególności wyasygnowanie znacznych środków finansowych w związku z płatnościami w ramach rozliczenia końcowego projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze, prefinansowanie realizacji inwestycji DTŚ - w I półroczu 2010 r. przeznaczono środki w wysokości zł. Biorąc pod uwagę, że kwota ta nie była lokowana Gmina nie uzyskała dochodów z tego tytułu w wysokości ,13 zł - przy uwzględnieniu w/w środków wykonanie za I półrocze 2009 r. wyniosłoby 50,88% zakładanego planu, spadek stóp na rynku międzybankowym, co przełożyło się na stawki negocjowane przez miasto - w trakcie I półrocza 2010 r. średni poziom stopy WIBID 5 wyniósł 2,73% (analogicznie w roku ubiegłym wyniósł 3,25%), a maksymalnie osiągnął on 3,38% (w 2009 r. - 5,79%), natomiast średnie oprocentowanie lokat zrealizowanych przez 5 WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Stopa ta, podobnie jak WIBOR, ustalana jest codziennie o godz. 11:00.

70 66 Gminę w omawianym okresie było na poziomie 3,31% (w 2009 roku 7,12%)- Tak wysokie różnice świadczą o znacznym spadku popytu na pieniądz w I półroczu 2010 r. Na podstawie przeprowadzonej analizy płynności finansowej Gminy oraz przy uwzględnieniu spadku stóp depozytowych, przewiduje się na koniec roku 2010 niższe niż zakładano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Zabrze około 2 mln zł. W pierwszym półroczu 2010 roku na rachunkach gminnych zostały otwarte 24 lokaty, z czego 84% stanowiły lokaty, które zostały otworzone w banku Pekao S.A. Stosunkowo niska realizacja dochodów z tego tytułu, przy tak znacznej liczbie zawartych lokat, jest konsekwencją częstego zawierania lokat typu O/N (ang. overnight).ten typ lokat zawierany jest wyłącznie z bankiem prowadzącym obsługę bankową Gminy Zabrze. Lokaty te charakteryzują się bardzo krótkim okresem trwania (jeden dzień) i pewnym, aczkolwiek niewielkim zyskiem. System ten znajduje zastosowanie w przypadku lokowania dużych kwot i jest popularny dla podmiotów, gdzie konieczne jest zachowanie dużej płynności finansowej. Na poziom uzyskanych dochodów z tytułu odsetek wpływ ma ponadto forma funkcjonowania rachunku podstawowego polegająca na konsolidacji sald na koniec każdego dnia wszystkich rachunków Gminy Zabrze, gdzie stawka oprocentowania środków oparta na WIBID jest znacznie atrakcyjniejsza, aniżeli na typowych rachunkach podstawowych.

71 Środki z Unii Europejskiej Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 15,88 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na Wykonanie za I półrocze ,00 zł ,53 zł Wykres Nr 17. Realizacja środków otrzymanych w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w okresach półrocznych lat I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Dochody pozyskane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w I półroczu 2010 roku zamknęły się kwotą zł, tj. 15,9% planu rocznego. Dochody z tego źródła stanowią 3,5% dochodów ogółem wykonanych w omawianym okresie i są jednocześnie niższe o 60,4 mln zł od dochodów uzyskanych w I półroczu 2009 roku. Tak znaczne odchylenia są pochodną osiągnięcia w ubiegłym roku wysokich wpływów z Funduszu Spójności przy jednoczesnym braku realizacji zaplanowanych dochodów z tego tytułu w I półroczu 2010 roku. Wykres Nr 18. Realizacja środków otrzymanych w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w okresach półrocznych lat skorygowana o dochody związane z Funduszem Spójności I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010

72 68 W grupie tej znajdują się środki na realizację niżej wymienionych projektów według źródła dofinansowania: A. FUNDUSZ SPÓJNOŚCI - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - na dzień r. miasto Zabrze nie uzyskało dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Spójności, zrealizowano jedynie zaplanowane odsetki od w/w środków w wysokości ponad 30 tys. zł. Wpływ dotacji z w/w funduszu nastąpił pod koniec lipca, przy czym plan budżetu w zakresie w/w źródła zostanie skorygowany w drugiej połowie roku, powyższa korekta będzie polegała na dostosowaniu wysokości środków zgodnie z ostatecznym rozliczeniem projektu. B. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY a) Reintegracja, aktywność, praca - program na rzecz integracji społeczno zawodowej realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej beneficjentów ostatecznych projektu (odbiorców projektu), których niejednokrotnie cechuje trudna sytuacja socjalnobytowa oraz niska aktywność zawodowa, powodująca uzależnienie od wsparcia finansowego MOPR w Zabrzu. Program realizowany jest od 2008 roku, a co za tym idzie kolejny rok 2010 to już trzecia edycja w/w projektu. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,27 zł co stanowi 66,3% zakładanej prognozy rocznej, w tym kwota 555 tys. zł stanowiła refundację środków własnych z 2009 roku. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca Środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społecznozawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" RAZEM: , , ,27 b) Klucz do sukcesu - program na rzecz zatrudnienia realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu była poprawa dostępności i jakości usług oferowanych przez PUP Zabrze oraz ich rozpowszechnienie poprzez zwiększenie liczby osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach. W ramach projektu zatrudniono 11 osób (w tym 6 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy). Środki zaplanowano na 2010 rok w wysokości zł. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,81 zł, co stanowi 97% zakładanej prognozy rocznej.

73 69 c) Klucz do sukcesu II dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Jest to druga edycja projektu KLUCZ do sukcesu projekt na rzecz zatrudnienia. Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości usług oferowanych przez PUP Zabrze oraz ich rozpowszechnienie poprzez utrzymanie zatrudnienia na stanowiskach doradców zawodowych i pośredników pracy. W ramach projektu możliwe będzie kontynuowanie zatrudnienia 11 osób (w tym 6 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy). Środki zaplanowane na 2010 rok to kwota zł, przy czym wkład własny Gminy w realizację w/w projektu wynosi zł. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,00 zł, co stanowi 53,5% zakładanej prognozy rocznej. d) Dolina Kreatywna. Celem projektu jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Działania polegają m.in. na prowadzeniu zajęć dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat, pochodzącej z trudnych środowisk, defaworyzowanych i mających problemy w nauce. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,72 zł, co stanowi 33,6% zakładanej prognozy rocznej. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,36 Środki z Budżetu Państwa ,36 RAZEM: ,72 Pozostałe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa na projekt "Dolina Kreatywna zostaną przekazane na rachunek gminy w II półroczu. e) Kompetentni urzędnicy". Celem projektu jest podniesienie w ciągu 24 miesięcy jakości usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu poprzez zorganizowanie dla urzędniczek i urzędników szkoleń podnoszących ich kompetencje specjalistyczne i interpersonalne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach, która jako Partner prowadzić ma szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W ramach projektu zostanie także opracowany wdrożony system monitorowania satysfakcji klientów z usług świadczonych przez UM oraz zostanie opracowana i wdrożona mapa aktywności organizacji pozarządowych. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł, przy czym dochody planowane na 2010 rok wynoszą zł.

74 70 f) Nauka drogą do sukcesu na Śląsku. Projekt systemowy Nauka drogą do sukcesu na Śląsku jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Jest realizowany w partnerstwie 36 miast i powiatów. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, natomiast Instytucją Zarządzającą Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Założeniem realizowanego projektu jest objęcie wsparciem uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia określa Regulamin przyznawania stypendiów. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,00 zł, co stanowi 100% zakładanej prognozy rocznej. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 Środki z Budżetu Państwa 5 319,00 Środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu 591,00 RAZEM: ,00 g) Temida i Psyche trafiają w dychę". W ramach projektu prowadzone jest indywidualne bezpłatne poradnictwo prawne i psychologiczne w Punktach Pomocy Koleżeńskiej w Zabrzu. Celem projektu jest zwiększenie szans na integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest realizowany od stycznia 2010 roku do grudnia 2011 r.na dzień r. wykonanie wyniosło ,00 zł co stanowi 31% zakładanej prognozy rocznej. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 Środki z Budżetu Państwa 3 000,00 RAZEM: ,00 h) Bądź mądry bądź cool!". Celem projektu jest zwiększenie w ciągu 10 m-cy szans edukacyjnych uczniów z dzielnicy Biskupice, poprzez stworzenie bogatej oferty zajęć wyrównawczych, pozalekcyjnych, edukacyjno-zawodowych oraz zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. W ramach projektu w roku szkolnym 2010/2011 będą organizowane bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, edukacyjno - zawodowe rozwijające umiejętności oraz wsparcie psychologiczno pedagogiczne. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł.

75 71 i) 40 tysięcy szans". Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w PUP Zabrze - jako osoby bezrobotne, bądź poszukujące pracy - mających zamiar otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,00 zł, co stanowi 48% zakładanej prognozy rocznej. Na wartość otrzymanych dochodów składają się: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 Środki z Budżetu Państwa ,00 RAZEM: ,00 C. FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI AGENCJA NARODOWA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE - Comenius. Gmina Zabrze pozyskała fundusze unijne na realizację projektów przez szkoły i przedszkola. Środki finansowe są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego przez Partnerskie Projekty Comeniusa w Zabrzu, które miały być realizowane w latach roku. Projekty dają możliwość uczniom i nauczycielom nawiązywania bezpośrednich kontaktów z uczniami i nauczycielami ze szkół europejskich, pozwalają rozwijać i usprawniać komunikację językową, a także wzbogacają warsztat metodyczny pedagogów. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,88 zł, co stanowi 4,4% zakładanej prognozy rocznej. D. POLSKO - NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY - Zabrze - Hamburg dwa miasta przemysłowe podobieństwa i różnice. Na dzień r. wykonanie wyniosło 1.812,00 zł, co stanowi 102,7% zakładanej prognozy rocznej.

76 72 E. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO a) Urbact II Conet. URBACT II sieć tematyczna CoNet powstała w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie. W projekcie uczestniczy 11 partnerów, których współpraca opiera się na trzech filarach: praca lokalnych grup wsparcia, spotkania tematyczne w miastach partnerskich, projekty typu city to city. Projekt realizowany w latach w Zabrzu dotyczy on dzielnicy Biskupice. Środki zaplanowane na ten projekt w 2010 roku to kwota zł. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł. b) Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych. Projekt składa się z serii działań mających na celu wypromowanie wśród potencjalnych inwestorów siedmiu wybranych terenów inwestycyjnych na terenie Zabrza. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł, przy czym dochody planowane na 2010 rok wynoszą zł. c) Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta". Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł, przy czym dochody planowane na 2010 rok wynoszą zł. d) Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze". Istotą projektu jest budowa i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Zabrzu Systemu Informacji o Terenie, którego zasadniczą częścią będą dedykowane rozwiązania informatyczne, służące do prezentacji informacji zgromadzonych w publicznych rejestrach i bazach przestrzennych oraz świadczenia usług on-line. Wdrożone portale (front-line) oraz aplikacje dedykowane (back-office) mają podnieść dostępność oraz jakość prezentowanych danych, również dzięki ich integracji z przestrzenią oraz wizualizacji w Internecie w postaci interaktywnych map. Realizacja projektu nastąpi poprzez rozwój działającego w Urzędzie systemu GIS, a dostęp do prezentowanych informacji odbywać się będzie za pomocą standardowej przeglądarki www. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,26 zł, co stanowi 9,2% skorygowanej prognozy rocznej. e) Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej". Celem ogólnym jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Zabrze. Realizacja przedsięwzięcia i osiągnięcie celu ogólnego spowoduje oddziaływanie projektu w dłuższej perspektywie czasowej w postaci następujących celów cząstkowych: poprawy atrakcyjności terenów inwestycyjnych, zwiększenia poziomu inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy, poprawy sytuacji

77 73 na lokalnym i regionalnym rynku pracy dzięki nowym inwestycjom, stworzenia lepszych możliwości rozwoju nowoczesnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł, przy czym dochody planowane na 2010 rok wynoszą zł. f) Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP". Projekt łączący platformę formularzy elektronicznych zamieszczonych w Centrum Przetwarzania Danych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego z platformą Elektronicznego Obiegu Dokumentów UM w Zabrzu. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł, przy czym dochody planowane na 2010 rok wynoszą zł. g) Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze". Przedmiotem projektu jest realizacja 2 komponentów: utworzenie systemu oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo i dojazdu do tych obiektów oraz utworzenia sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie Zabrza. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zapewnienia dostępu do elektronicznych punktów informacji kulturalnej oraz ułatwienia dojazdu do obiektów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Zabrze. Proponowane rozwiązanie umożliwi użytkownikom oferty kulturalnej szybki i całkowicie bezpłatny dostęp do kompleksowej informacji kulturalnej w najbardziej uczęszczanych częściach miasta, możliwość sprawnego i bezstresowego dojazdu do obiektów kultury. Na dzień r. wykonanie wyniosło zł, przy czym są to środki stanowiące refundację wydatków z 2009 roku. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł. h) W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze". Przedmiotem projektu jest utworzenie systemu e- informacji kulturalnej o Zabrzu. System prezentował będzie szczegółowe modele obiektów architektonicznych, w tym w wybranych przypadkach model w formie interaktywnej, umożliwiający np. wirtualne zwiedzanie obiektów, dostępne też będą funkcje e- rezerwacja, e-lokalizacja, i e-galeria. Na dzień r. wykonanie wyniosło zł, przy czym są to środki stanowiące refundację wydatków z 2009 roku. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł.

78 74 i) Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania". Przedmiotem projektu jest opracowanie mapy akustycznej Zabrza, na podstawie wyników pomiarów i zasobów danych zawartych w miejskim Systemie Informacji o Terenie (SIT), stanowiącej ogólnodostępny kompleksowy system informacji o stanie środowiska akustycznego na obszarze Zabrza, oraz udostępnienie wygenerowanych map mieszkańcom miasta za pośrednictwem portalu internetowego. Mapa akustyczna będzie również udostępniana za pomocą płyt CD i w formie wydruków. Realizacja projektu odbędzie się poprzez wykonanie pomiarów natężenia hałasu w wybranych miejscach, wygenerowanie na podstawie wyników pomiarów modelu wirtualnego oraz umieszczenie go w zasobach SIT. Za pośrednictwem informatycznego systemu SIT możliwe będzie zarządzanie uzyskanym modelem oraz jego przyszła aktualizacja. Na dzień r. wykonanie wyniosło zł, przy czym są to środki stanowiące refundację wydatków z 2009 roku. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł. j) Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu". Przedmiotem projektu jest rewitalizacja naziemnej i podziemnej infrastruktury zabytkowych obiektów górniczych stanowiących dziedzictwo poprzemysłowe Zabrza. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł. k) Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka Makoszowy w Zabrzu - RPO WSL, Priorytet IX Rozwój kompetencji i wiedzy w regionach, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa. Wartość projektu: ,96 zł. Wartość dofinansowania: ,09 zł. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł. l) Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej - RPO WSL, Priorytet IV Rozwój infrastruktury kultury szkolnictwa artystycznego, Działanie Infrastruktura kultury. Wartość projektu: ,34 zł. Wartość dofinansowania: ,50 zł. Na dzień r. wykonanie wyniosło 0 zł. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł.

79 75 m) Adaptacja poprzemysłowych budynków gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego - RPO WSL, Priorytet VIII Infrastruktura kształcenia edukacyjnego, Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego. Wartość projektu: ,75 zł. Wartość dofinansowania: ,97 zł. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,97 zł. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł. n) Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" - Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, Działanie 8.1 Infrastruktura kształcenia wyższego. Wartość projektu: ,141,72 zł. Wartość dofinansowania: ,42 zł. Na dzień r. wykonanie wyniosło ,56 zł. Dochody planowane na 2010 rok wynoszą ogółem zł. Środki na realizację niżej wymienionych projektów zostały pozyskane w ramach tzw. naborów szybkich, w których jednym z kryteriów wyboru było zakończenie rzeczowe i finansowe projektu do końca II kwartału 2010, a co za tym idzie uzyskane kwoty stanowią refundację wydatków poniesionych ze środków własnych miasta Zabrze. Tabela Nr 31. Zestawienie projektów z tzw. naboru szybkiego w I półroczu 2010 roku LP tytuł projektu kwota refundacji jaka ma wpłynąć w 2010 roku do budżetu wykonanie za I półrocze 2010 roku 1 Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu , Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej Wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń Hali Sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF. "Przebudowa i modernizacja segmentu B Szpitala Rejonowego w Zabrzu" Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zwrot dotacji Szpital Rejonowy - "Zakup tomografu komputerowego oraz cyfrowego aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej w SPZOZ Szpital Rejonowy w Zabrzu" - zwrot dotacji , , , ,43 RAZEM ,52 Projekty wykazane w pozycjach 5 i 6 zostały wprowadzone w kategorii dochodów jako zwrot nadmiernie pobranej dotacji, co wynika z faktu, iż beneficjentami w tych projektach były jednostki organizacyjne miasta Zabrze odpowiednio Dom Muzyki i Tańca oraz Szpital Rejonowy.

80 Pozostałe dochody własne Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 88,9 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,07 zł Najwyższe kwotowo pozycje w tej grupie to: środki za zlikwidowanie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wykonanie wyniosło ,23 zł, tj. 100% prognozy rocznej - zgodnie ze znowelizowaną ustawą prawo ochrony środowiska stały się dochodami budżetu, zwroty nadmiernie pobranych dotacji wykonanie na poziomie 111,58% prognozy rocznej, tj. w wysokości ,04 zł. W ramach tej kategorii dwie najwyższe pozycje stanowią środki uzyskane z DMiT i Szpitala Rejonowego odpowiednio w wysokości ,06 zł i ,43 zł, jako rozliczenie środków uzyskanych na projekty unijne refundacja wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych miasta Zabrze 6, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonanie w wysokości ,57 zł, tj. 51,4% prognozy rocznej, jest to jednocześnie mniej jedynie o około 22 tys. zł aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego - uzyskiwane dochody stanowią procent z osiągniętych dochodów budżetu państwa, które zgodnie z przepisami prawa zostały zlecone do realizacji na szczeblu samorządowym, największy udział w tej grupie stanowią dochody związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa, gdzie realizacja w omawianym okresie wyniosła 53,36% założonego planu. W ramach tej grupy wyróżniamy także dochody ze zwrotu dłużnika lub wierzyciela alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonanie na poziomie ponad 170 tys. zł, tj. ponad trzykrotnie więcej aniżeli plan roczny, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wykonanie za pierwsze półrocze 2010 roku wyniosło zł, tj. 58% prognozy rocznej, w tym 83% stanowią środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu. 6 dodatkowy opis przy środkach uzyskanych z Unii Europejskiej

81 77 Ponadto w grupie tej znajdują się dochody z niżej wymienionych tytułów: zwrotu niezrealizowanej części wydatków niewygasających - wykonanie na poziomie ,19 tj. 86,22% prognozy, kar pieniężnych i grzywien realizacja na pierwsze półrocze na poziomie ,43 zł, tj. 77,4% planu rocznego w ramach tej grupy 59,6% stanowią dochody uzyskane z mandatów przez Straż Miejską na poziomie zł, tj. w wysokości 50,2% planu, refundacja kosztów za przyłącze energetyczne ZPWiK wykonanie na poziomie ,59 zł, rekompensaty za utracone dochody (PFRON) osiągnięte dochody w wysokości zł, tj. 100% prognozy, 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON wykonanie w wysokości zł, tj. 30% planu rocznego, środki z Narodowego Centrum Kultury na program "Śpiewająca Polska" wykonanie na poziomie 50,1% założonej prognozy tj. w wysokości 1.905,06 zł Udziały w podatkach PIT i CIT Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku -37,98 % planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,12 zł Wykres Nr 19. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w PIT i CIT w okresach półrocznych lat % - 6% I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 W I półroczu 2010 roku wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosło ,12 zł, co stanowiło 13,08% w ogólnej strukturze dochodów, natomiast realizacja w/w wpływów w strukturze dochodów bieżących wyniosła 19,02%. Analogiczne wskaźniki w I półroczu 2009 r. wyniosły odpowiednio 15,24%

82 78 i 21,48%, co daje spadek o 2,2 p.p. i 2,5 p.p., wynika to przede wszystkim z uzyskania dużych wpływów związanych z realizacją DTŚ-ki, jak również spadkiem wpływów z tego tytułu w 2010 r. Dla porównania, poniżej przedstawiono jak kształtowała się sytuacja w analogicznym okresie w latach poprzednich: Tabela Nr 32. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym wraz z strukturą w okresach półrocznych lat WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2009 WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2010 DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł DOCHODY BIEŻĄCE zł zł zł zł UDZIAŁY W PODATKACH zł zł zł zł STRUKTURA % W DOCHODACH OGÓŁEM 21,59% 18,11% 15,24% 13,08% STRUKTURA % W DOCHODACH BIEŻĄCYCH 24,37% 22,98% 21,48% 19,03% Tabela Nr 33. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w I półroczu 2010 roku w porównaniu do I półrocza 2009 roku Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2009 r. Struktura Wykonanie I półrocze 2010 r. Struktura PIT CIT Podatek dochodowy od osób fizycznych gmina Podatek dochodowy od osób fizycznych powiat Podatek dochodowy od osób prawnych gmina Podatek dochodowy od osób prawnych powiat ,55% ,88% ,25% ,78% ,96% ,59% ,24% ,75% RAZEM: ,00 100,00% ,12 100,00% Na uzyskane wielkości wpływ mają w szczególności niżej wymienione czynniki: A. Zmiana stawek w podatku dochodowym, B. Skutki kryzysu gospodarczego i sytuacji makroekonomicznej. Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w pierwszym półroczu 2010 roku wyniosła 38,6% prognozy rocznej. Dochody w omawianym okresie zmalały o 3,4%, tj. o kwotę 1,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku

83 79 ubiegłego. Spadek dochodów w głównej mierze zdeterminowany jest efektami obniżenia skali podatkowej dla podatników rozliczających się wg zasad ogólnych (z 19%, 30%, 40% do 18%, 32%), na które nałożyły się w dalszym ciągu odczuwalne skutki spowolnienia gospodarczego związanego z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym i towarzyszące temu zjawiska takie jak wzrost bezrobocia czy spadek płac. Na podstawie bieżących wyników realizacji budżetu odnotowywanych w pierwszych miesiącach 2010 roku oraz w świetle publikowanych prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej, należy oczekiwać realizacji dochodów na poziomie niższym od planowanego i spadku dochodów w ujęciu rocznym. Ze względu na skalę negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego i jej wpływu na dochody Miasta może być konieczna weryfikacja budżetu na 2010 rok w drugim półroczu w zakresie w/w dochodów, polegająca na m.in. zmniejszeniu planowanych wpływów: - z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT o kwotę 8-9 mln zł, - z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT o kwotę 2-3 mln zł. Oznaczać to będzie zmniejszenie planowanych dochodów Miasta z ww. tytułów łącznie o kwotę mln zł i odpowiednie dostosowanie wydatków do zmniejszonych wpływów, bądź znalezienie innych źródeł dochodów. Szczegółowe wykonanie udziałów w podatku dochodowym kształtuje się w następujący sposób: - OSOBY FIZYCZNE Wykres Nr 20. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie gminy w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010

84 80 Wykres Nr 21. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powiatu w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Tabela Nr 34. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresach półrocznych lat Wyszczególnienie GMINA POWIAT I półrocze roku: wysokość udziału 36,22% 36,49% 36,72% 36,94% 10,25% 10,25% 10,25% 36,94% plan Wykonanie I półrocze % wykonania 49,76% 46,47% 39,71% 38,61% 133,71% 46,47% 39,71% 38,65% - OSOBY PRAWNE Wykres Nr 22. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie gminy w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010

85 81 Wykres Nr 23. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powiatu w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Tabela Nr 35. Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresach półrocznych lat Wyszczególnienie GMINA POWIAT I półrocze roku: wysokość udziału 6,71% 6,71% 6,71% 6,71% 1,40% 1,40% 1,40% 1,40% plan wykonanie % wykonania 61,48% 46,55% 52,13% 27,73% 64,25% 47,81% 53,59% 28,49% Subwencje z budżetu państwa Poziom wykonania na I półrocze 2010 roku 68,1% planu... Plan na ,00 zł Plan po zmianach na ,00 zł Wykonanie za I półrocze ,00 zł Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w I półroczu 2010 roku wynosiło zł, co stanowi 30,8% ogółem dochodów uzyskiwanych przez miasto. Tabela Nr 36. Realizacja dochodów z tytułu subwencji w okresach półrocznych lat WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE I PÓŁROCZE 2007 R. WYKONANIE I PÓŁROCZE 2008 R. WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009 R. WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010 R. DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł SUBWENCJE zł zł zł zł UDZIAŁ % W STRUKTURZE 37,80% 31,60% 30,50% 30,76%

86 POWIAT GMINA Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2010 roku 82 Wykres Nr 24. Wpływy subwencji w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 Wykonanie dochodów z tytułu subwencji w I półroczu 2010 r. na wskazanym powyżej poziomie daje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę zł, przy czym wyłączając uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na DTŚ daje to wzrost o zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna dla gmin i powiatów składa się z : części oświatowej, części równoważącej, części wyrównawczej. Poniżej zaprezentowano jak kształtowały się wpływy z poszczególnych subwencji na dzień 30 czerwca w latach Tabela Nr 37. Struktura subwencji w okresach półrocznych lat Wyszczególnienie Wykonanie za I półrocze 2008 Wykonanie za I półrocze 2009 Wykonanie za I półrocze 2010 Wzrost / spadek 2010/2009 subwencja ogólna część wyrównawcza część równoważąca subwencja oświatowa subwencja ogólna część wyrównawcza część równoważąca subwencja oświatowa część uzupełniająca z przeznaczeniem na DTŚ Razem:

87 83 Największy udział w subwencjach mają subwencje oświatowe tj. gminna i powiatowa, których razem w I półroczu 2020 roku otrzymano zł, a to oznacza wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o kwotę ponad 4,4 mln zł. Zwiększenie subwencji oświatowej w roku 2010 związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku 2009, które przeszły na bieżący okres oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września tego roku, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Wyższe wpływy odnotowano z tytułu subwencji wyrównawczej (kwota podstawowa) zarówno w części gminnej jak i powiatowej, których wysokość uzależniona jest odpowiednio od dochodów podatkowych osiągniętych w gminie 7 i powiecie. W odróżnieniu od roku 2009 w części powiatowej miasto Zabrze uzyskuje kwotę podstawową subwencji wyrównawczej, a nie jak w latach poprzednich kwotę uzupełniającą, która zależała od stopy bezrobocia. Znacznie mniejsze są środki z subwencji równoważącej w części gminnej i powiatowej wynika to ze zmniejszających się systematycznie wydatków na dodatki mieszkaniowe, w części powiatowej uzależnione od wysokości wydatków na rodziny zastępcze oraz od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach naszego Miasta Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między j.s.t. Zgodnie z podpisanymi umowami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego miasto otrzymało łącznie kwotę zł i jest to o około 8 tys. zł mniej aniżeli w roku ubiegłym. Poziom dotacji celowych otrzymanych na zadania realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego utrzymuje się na stałym poziomie 0,08% w strukturze dochodów ogółem. Wykres Nr 25. Realizacja dotacji na podstawie porozumień z j.s.t. w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze podstawą ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2010 rok są dochody podatkowe wynikające ze sprawozdań za 2008 rok

88 84 Tabela Nr 38. Dotacje na podstawie porozumień z j.s.t. w latach WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2007 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2008 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2009 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2010 r. DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł DOTACJE zł zł zł zł UDZIAŁ % W STRUKTURZE 0,10% 0,10% 0,10% 0,08% Największą grupę wśród tych dochodów stanowią środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego z a w szczególności na: przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz oświatę, utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych wykonanie na poziomie zł, co daje wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 21 tys. zł, utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł spadek w porównaniu z ubiegłym półroczem o około 28 tys. zł, uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Zabrze zł, przy wykonaniu za pierwsze półrocze na poziomie około 9 tys. zł. Ponadto na dzień r. do budżetu wpłynęły środki z przeznaczeniem na: refundację kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół podstawowych z innych gmin na terenie Gminy Zabrze kwota 136 zł, uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze w wysokości zł, VI Konkurs Karykatury Ślązaka" środki z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości zł Dotacje na zadania własne gminy i powiatu Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i powiatu wyniosło zł, co stanowi 18,9% dochodów uzyskanych przez budżet w I półroczu 2010 roku, co daje wzrost o 16,8 p.p. w stosunku do analogicznego wskaźnika w pierwszym półroczu 2009 roku. Wpływy uzyskane z tego tytułu są wyższe o kwotę 70,8 mln zł od ubiegłorocznych, co jest konsekwencją otrzymania znacznych środków na realizację Drogowej Trasy Średnicowej na poziomie 67,6 mln zł.

89 85 Uwzględniając korektę o środki przeznaczone na DTŚ dotacje na zadania własne w porównaniu do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 3,2 mln zł, co jest przede wszystkim efektem otrzymania wyższych środków na pomoc społeczną 8 (o 2,4 mln zł). Tabela Nr 39. Dotacje na zadania własne gminy i powiatu w latach WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2007 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2008 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2009 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2010 r. DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł DOTACJE zł zł zł zł DOTACJE BEZ DTŚ zł zł zł zł UDZIAŁ % W STRUKTURZE UDZIAŁ % W STRUKTURZE BEZ DTŚ 3,19% 2,98% 2,12% 18,91% 3,19% 2,98% 2,12% 2,71% Wykres Nr 26. Realizacja dotacji na zadania własne gminy i powiatu w okresach półrocznych lat bez uwzględnienia środków na Drogową Trasę Średnicową I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2010 W trakcie realizacji I półrocza parokrotnie zmieniano plan dotacji zwiększając dochody tj.: dotacja na realizację projektu DTŚ II - Zachód na terenie miasta Zabrze zwiększenie o kwotę zł, wykonanie za pierwsze półrocze w 100%, dotacja na realizację projektu budowy ul. Nowo-Paderewskiego zwiększenie o kwotę 3 mln zł, bez wykonania w omawianym okresie, dotacja na program Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych wprowadzono środki w części zadań gminnych i powiatowych odpowiednio w wysokości zł i zł, a realizacja założonego planu rocznego na poziomie odpowiednio 53,85% i 100%, 8 przejście części zadania z kategorii zleconych gminie do zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa

90 86 dotacja przeznaczona na dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego wprowadzono środki w kwocie zł, wykonanie na poziomie 100%, dotacja na akcję przeciwpowodziową wprowadzono do planu oraz otrzymano środki w wysokości zł, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zł, Zmniejszono natomiast plan dotacji przeznaczonej na domy pomocy społecznej o kwotę zł Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Wykonanie dochodów z tytułu przedmiotowych dotacji w I półroczu 2010 r. wyniosło zł, tj. 52,2% planowanych do zrealizowania wpływów. Udział dotacji na zadania zlecone w strukturze dochodów ogółem wynosi 6,55% i jest to poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Jednocześnie wpływy uzyskane z tego źródła w omawianym okresie są wyższe od otrzymanych w pierwszym półroczu 2009 roku o kwotę 2,5 mln zł. Tabela Nr 40. Dotacje na zadania zlecone gminy i powiatu w latach WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2007 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2008 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2009 r. WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2010 r. DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł DOTACJE zł zł zł zł UDZIAŁ % W STRUKTURZE 8,87% 7,79% 6,50% 6,55% W porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego uzyskane środki z tytułu dotacji na zadania zlecone wzrosły odpowiednio: w części gminnej o kwotę zł efekt w szczególności uzyskania większych wpływów z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2,8 mln zł, co m.in. zrównoważyło zmniejszenie dotacji w tej kategorii o kwotę 1,7 mln zł w związku z przejściem wypłaty zasiłków i pomocy w naturze do zadań własnych gminy. Ponadto uzyskano środki w wysokości 318 tys. zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi oraz dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie większej

91 87 o 166 tys. aniżeli ubiegłoroczna dotacja przeznaczone na wybory do Parlamentu Europejskiego, w części powiatowej o kwotę prawie 915 tys. zł co wynika ze wzrostu środków przeznaczonych na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 770 tys. zł oraz zwiększonej dotacji na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 77 tys. zł. Wykres Nr 27. Realizacja dotacji na zadania zlecone gminy i powiatu w okresach półrocznych lat I półrocze 2007 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej W I półroczu 2010 r. jedynym porozumieniem, które zostało zawarte z organem administracji rządowej była umowa na pozyskanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na grobownictwo. Z zaplanowanej dotacji na w/w cel w wysokości zł nie uzyskano środków w pierwszym półroczu 2010 roku Dotacje z funduszy celowych W I półroczu 2010 roku Zabrze otrzymało dotacje z funduszy celowych na poziomie zł, co daje 45,5 założonej prognozy rocznej. Tabela Nr 41. Dotacje z funduszy celowych otrzymane przez Miasto Zabrze w okresach półrocznych lat WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE ZA WYKONANIE ZA WYKONANIE ZA WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2007 R. I PÓŁROCZE 2008 R. I PÓŁROCZE 2009 R. I PÓŁROCZE 2010 R. DOCHODY OGÓŁEM zł zł zł zł DOTACJE zł zł zł zł UDZIAŁ % W STRUKTURZE 1,50% 0,60% 0,20% 0,14%

92 88 Miasto podpisało umowy z niżej wymienionymi funduszami celowymi na dofinansowanie następujących zadań: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: na zadanie Szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo" zł, przy czym wykonanie na dzień r. wyniosło zł, co daje 68,1% prognozy rocznej, na zadanie Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" planowane środki na poziomie zł, przy czym nie uzyskano z tego tytułu wpływów w omawianym okresie, Fundusz Pracy środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości zł, przy czym wykonanie wyniosło 49,80%, co nominalnie daje kwotę zł, Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego środki przeznaczone na remont lokali socjalnych planowane i wykonane dochody w wysokości zł. Jednocześnie w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych w zakresie samorządowych i państwowych funduszy celowych, środki uzyskane z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przeszły do kategorii dochodów własnych miasta i zostały opisane w części dotyczącej tej kategorii dochodów.

93 89 WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2010 R Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Udział % (wykonanie /plan po zm.) O G Ó Ł E M ,42 52,65 I Dochody własne ,64 40,35 1 Wpływy z podatków ,78 50,16 - podatek od nieruchomości ,50 51,44 - podatek rolny ,84 33,41 - podatek leśny ,00 45,77 - podatek od środków transportowych ,54 62,55 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej ,31 30,10 - podatek od spadków i darowizn ,84 44,51 - podatek od czynności cywilnoprawnych ,75 38,37 2 Wpływy z opłat ,58 54,16 - opłata skarbowa ,47 51,49 - opłata targowa ,00 36,39 - opłata eksploatacyjna ,76 78,51 - inne opłaty stanowiące dochody gminy i powiatu uiszczane na podstawie odrębnych przepisów w tym opłata: ,35 53,43 * za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,07 69,19 * za zajęcie pasa drogowego ,30 21,36 * za druki prawa jazdy i tablice rejestracyjne ,87 51,66 * za płatne parkowanie ,40 49,43 * za koncesje i licencje ,44 55,06 * produktowa ,92 9,21 * za kartę parkingową ,00 24,60 * adiacencka ,32 18,02 * za gospodarcze korzystanie ze środowiska ,43 89,77 * za wycięcie drzew i krzewów ,00 0,00 * pozostałe opłaty ,60 72,30 3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy ,52 134,04 - dochody uzyskiwane przez Urząd Miejski, w tym: ,67 220,25 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,22 38,96 * grobownictwo ,55 54,25 * przygotowanie nieruchomości do sprzedaży ,26 17,36 * kary umowne ,61 - * dochody z egzekucji ,91 153,23 * zwrot nadmiernie pobranej dotacji z tytułu rozliczenia VAT w ramach zadania "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" ,91 24,00 * pozostałe dochody ,21 28,87 - dochody z Izby Wytrzeźwień ,58 51,37 - dochody ze Straży Miejskiej , dochody z Miejskiego Ogrodu Botanicznego ,50 29,41 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: ,82 47,11 * odsetki od nienależnie pobranych świadczeń ,13 32,33 * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych ,77 46,63 * zwrot opłat za usługi opiekuńcze ,50 43,99 * pozostałe dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ,42 799,66 - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego ,19 47,46 - dochody ze Żłobka Miejskiego ,65 43,21 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - gmina ,81 46,56 - pozostałe dochody - gmina ,42 -

94 90 4 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu ,40 60,40 - dochody uzyskiwane przez UM, w tym: ,84 111,54 * dochody z obiektów gospodarki komunalnej ,72 47,15 * kary umowne ,56 - * usługi kartograficzne ,77 56,07 * pozostałe dochody UM , ,53 * zwrot nadmiernie pobranej dotacji DTŚ ,77 99,98 - dochody z Domów Pomocy Społecznej ,15 53,36 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji - powiat , dochody z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym: * zwrot nienależnie pobranych świadczeń - rozliczenie z lat ubiegłych ,19 98, ,19 98,72 - dochody z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , ,60 - pozostałe dochody - powiat ,41-5 Dochody z majątku gminy ,43 35,38 - czynsze dzierżawne, wpływy z lokali użytkowych ,44 50,08 - czynsze z budynków komunalnych ,14 45,37 - sprzedaż nieruchomości ,17 18,14 - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości ,13 117,73 - pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania ,76 57,31 - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ,20 141,60 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego ,20 48,22 - dochody z Izby Wytrzeźwień , pozostałe dochody ,19 515,95 6 Dochody z majątku powiatu ,92 434, czynsze dzierżawne ,92 34,59 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego ,00 - Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach ,43 77,38 - mandaty wymierzone przez Straż Miejską ,59 50,18 - pozostałe kary i grzywny ,84 388,30 8 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,57 51,44 - prowizja 5% i 25% z dochodów z mienia Skarbu Państwa ,46 53,36-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (dowody osobiste, informacje publiczne) ,21 69,54 - dochody ze spłaty świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych ,90 41,46 9 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych - odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych ,95 11, ,95 11,91 10 Odsetki od nieterminowo regulowanych należności ,46 102,66 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności objętych ordynacją podatkową ,53 74,29 - odsetki od nieterminowych wpłat ,93 188,35 11 Środki otrzymane w związku z realizacją projektów przy dofinansowaniu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych ,53 15,88 - Fundusz Spójności ,00 0,00 - odsetki od Funduszu Spójności ,03 37,88 - środki na realizację programu COMENIUS ,88 4,36

95 91 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia "Klucz do sukcesu" ,81 97,02 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - program na rzecz zatrudnienia II "Klucz do sukcesu" - środki z Budżetu Państwa - program na rzecz integracji społeczno-zawodowej "Reintegracja, aktywność, praca" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Dolina Kreatywna" ,88 67, ,00 53, ,39 27, ,36 33,58 - środki z Budżetu Państwa - "Dolina Kreatywna" ,36 33,58 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "URBACT II CoNeT" - środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży Zabrze na realizację programu "Hamburg dwa miasta przemysłowe - podobieństwa i różnice" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - środki z Budżetu Państwa na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - środki z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie programu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Budowa systemu informacji o terenie dla miasta Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku Biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju na realizację programu "Utworzenie bazy dydaktyczno - sportowej Wydziału AWF. Przebudowa części pomieszczeń hali sportowej Pogoń przy ul. Wolności 406 w Zabrzu na potrzeby AWF" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka - Makoszowy w Zabrzu" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja poprzemysłowych budynków gminy Zabrze na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Przebudowa i modernizacja segmentu B Szpitala Rejonowego w Zabrzu" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Kompetentni urzędnicy" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Po drodze z kulturą - oznakowanie obiektów atrakcyjnych kulturowo wraz z utworzeniem sieci elektronicznych punktów informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze" ,00 0, ,00 102, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,26 9, ,00 0, ,00 0, ,82 101, ,00 0, ,00 0, ,97 98, ,21 100, ,00 0, ,00 0, ,00 4,79

96 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "W sieci kultury - utworzenie systemu e-informacji kulturalnej na terenie gminy Zabrze" - środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego na realizację programu "Utworzenie mapy akustycznej miasta Zabrze wraz z systemem do jej aktualizacji, zarządzania i udostępniania" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Europejski - Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby dydaktyczno - edukacyjne Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "40 tysięcy szans" - środki z Budżetu Państwa na realizację programu "40 tysięcy szans" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę" - środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "Temida i Psyche trafiają w dychę" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Terenów Inwestycyjnych Miasta" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu "Zabrze - Kopalnia Możliwości. Promocja Oferty Turystycznej Miasta" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację projektu "BĄDŹ MĄDRY BĄDŹ COOL!" - środki z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację projektu "BĄDŹ MĄDRY BĄDŹ COOL!" Wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających - wpływy z różnych dochodów - zwrot niezrealizowanej części wydatków niewygasających ,00 0, ,00 34, ,00 0, ,56 23, ,00 47, ,00 47, ,00 31, ,00 31, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,19 86, ,19 86,22 13 Dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON - dochody pochodzące z 2,5% odpisu dotyczącego kosztu obsługi zadań realizowanych przez samorząd z PFRON ,00 30, ,00 30,00 14 Rekompensata za utracone dochody (PFRON) ,00 100,00 - rekompensata za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) ,00 100,00 15 Pomoc finansowa na realizację inwestycji ,00 0, pomoc finansowa na realizację zadania Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej Środki od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program "Śpiewająca Polska" - środki z Narodowego Centrum Kultury ,00 0, ,06 50, ,06 50,09 17 Refundacja kosztów , refundacja kosztów za przyłącze energetyczne ZPWiK ,59-18 Zwrot nadmiernie pobranej dotacji ,04 111,58 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji KZK GOP , zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Policji ,00 666,67 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji ze Szpitala Rejonowego ,43 124,34 - zwrot nadmiernie pobranej dotacji z Domu Muzyki i Tańca ,06 91,20 19 Wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień ,00 0,00 - wpływy z wpłat gmin i powiatów za korzystanie z Izby Wytrzeźwień ,00 0,00

97 Środki ze zlikwidowanego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - środki za zlikwidowanie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ,23 100, ,23 100, ,96 58,04 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ,00 18,78 * środki na termomodernizację z WFOŚiGW ,00 0,00 * zielone lekcje ,00 29,97 - środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 33 przy ul. Sobieskiego 3B w Zabrzu wraz z demontażem, ,00 - transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest" - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ,96 100,00 * środki NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu ,96 100,00 II Udziały w podatkach ,12 37,98 1 Udziały w podatkach ,12 37,98 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 38,62 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,12 27,86 III Subwencje ,00 68,06 1 Subwencje ,00 68,06 IV - część oświatowa subwencji ogólnej ,00 61,54 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota podstawowa ,00 50,00 - część równoważąca subwencji ogólnej ,00 50,00 - część uzupełniająca subwencji ogólnej z przeznaczeniem na DTŚ Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100, ,58 43,38 1 Oświata i wychowanie ,76 5,20 - dotacje za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Zabrze - refundacja kosztów opłacenia pedagoga uczącego religii innego wyznania uczniów szkół z innych gmin na terenie gminy Zabrze ,24 6, ,52 0,73 2 Pomoc społeczna ,82 49,69 - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - środki na utrzymanie dzieci z innych miast w rodzinach zastępczych ,56 32, ,26 63,60 3 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100,00 - dotacja za uczęszczanie w zajęciach rehabilitacyjnych prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Zabrze ,00 100,00 4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,00 V VI - dotacja na "VI Konkurs Karykatury Ślązaka" ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego będących instytucją wdrażającą na zadania realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy 0 0 0, ,30 57,96 1 Oświata i wychowanie ,30 57,90 - program "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ,30 57,90 2 Pomoc społeczna ,00 64,09 - dotacja na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ,00 53,85 - dodatki miesięczne dla pracownika socjalnego ,00 100,00

98 94 VII VIII - posiłek dla potrzebujących ,00 69,13 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 61,20 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 64,61 3 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 32,66 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 32,66 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,00 - dotacja na akcję przeciwpowodziową ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu ,00 94,18 1 Oświata i wychowanie ,00 100,00 - program "Radosna szkoła" - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych ,00 100,00 2 Transport i łączność ,00 95,75 - dotacja na realizację projektu DTŚ II - Zachód na terenie miasta Zabrze - dotacja na realizację projektu budowy ul. Nowo- Paderewskiego ,00 100, ,00 0,00 3 Pomoc społeczna ,00 46,18 - dotacja na Domy Pomocy Społecznej ,00 48,18 - dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami ,00 0, ,56 50,86 1 Rolnictwo i łowiectwo ,56 100,00 - zwrot części podatku akcyzowego ,56 100,00 2 Gospodarka mieszkaniowa ,00 - program na rzecz społeczności romskiej ,00 0,00 3 Administracja publiczna , pokrycie kosztów odbiorów dowodów osobistych ,00 100,00 - zadania z zakresu USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności ,00 50,64 - oprawa ksiąg stanu cywilnego ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa i sądownictwa ,83 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,00 50,00 - dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,00 100,00 5 Oświata i wychowanie ,35 - program na rzecz społeczności romskiej ,00 45,35 6 Ochrona zdrowia ,00 - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców ,00 100,00 7 Pomoc społeczna ,37 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 49,94 społecznego - usługi opiekuńcze ,00 50,00 - ośrodki wsparcia ,00 51,92 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 59,71 - program na rzecz społeczności romskiej ,00 31,99 - zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi ,00 8 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 100,00 - program na rzecz społeczności romskiej ,00 100,00

99 95 IX Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ,43 56,45 1 Gospodarka mieszkaniowa ,00 58,16 - gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 55,54 - operaty za użytkowanie wieczyste ,00 100,00 2 Działalność usługowa ,00 49,94 - prace geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 - opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 50,00 - inspektoraty nadzoru budowlanego ,00 59,92 3 Administracja publiczna ,00 57,30 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji ,00 53,61 - komisje poborowe ,00 100,00 4 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 62,40 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ,00 62,37 - obrona cywilna ,00 100,00 5 Ochrona zdrowia ,00 49,56 - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 49,56 6 Pomoc społeczna ,00 100,00 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,00 100,00 7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,43 56,15 X - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ,00 50,00 - pomoc dla repatriantów ,43 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 0,00 1 Działalność usługowa ,00 0,00 - grobownictwo ,00 0,00 XI XII Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych 0 0 0, ,79 45,54 1 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 49,80 - środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP ,00 49,80 2 Gospodarka mieszkaniowa ,79 100,00 - finansowe wsparcie z BGK na remont lokali mieszkalnych ,79 100,00 3 Kultura fizyczna i sport ,26 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na szkolenie młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania - "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" ,00 68, ,00 0,00

100 96 4. Charakterystyka ogólna wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2010 roku Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w I półroczu 2010 roku przedstawiono w formie tabelarycznej według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w informacjach odpowiadających załącznikom nr 2 i 2a oraz 3 i 3a do Budżetu, a w zakresie zadań budżetowych w informacji nr 4. Wydatki budżetu miasta w I półroczu 2010 r. zostały wykonane w wysokości zł, co oznacza 50,4% zakładanego planu rocznego. Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w I półroczu 2010 r. Tabela Nr 42. Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na bieżące i majątkowe w 2010 roku Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania WYDATKI BIEŻĄCE , , ,22 50,38% WYDATKI MAJĄTKOWE ,42% OGÓŁEM , , ,15 50,40% Wykres Nr 28. Realizacja wydatków budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 r. Plan pierwotny Plan po zmnianach Wykonanie WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM

101 97 Tabela Nr 43. Zestawienie wydatków budżetu miasta za I półrocze w podziale na bieżące i majątkowe w latach I PÓŁROCZE 2008 I PÓŁROCZE 2009 I PÓŁROCZE 2010 Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Plan po zmianach Wykonanie % wykonania BIEŻ ,2% ,9% ,4% MAJ ,4% ,6% ,4% razem ,0% ,8% ,4% Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w I półroczu 2010 r. wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, gdzie oscylował on w granicach około 44,8%, co daje wzrost o około 5,6 p.p. Wykonanie wydatków bieżących w omawianym okresie kształtuje się na nieco wyższym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych tj. około 50,4% prognozy rocznej. Nominalne wykonanie wydatków bieżących jest wyższe o 17,9 mln zł aniżeli w roku ubiegłym, przy czym dynamika przyrostu wydatków bieżących obniżyła się o około 1 p.p., tj. z 8% do 7% (przyjmując za bazę rok poprzedni). Na szczególną uwagę zasługuje fakt utrzymania wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku na bardzo wysokim poziomie tj. ponad 160 mln zł, czyli zbliżonym do ubiegłorocznego. Taki poziom wydatków majątkowych daje wykonanie prognozy rocznej na poziomie 50,4%. Tabela Nr 44. Struktura wydatków budżetu Miasta Zabrze w I półroczu 2010 r. Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: , , ,22 50,38% - wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , ,32 51,52% wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,16 53,40% , , ,16 48,63% - dotacje na zadania bieżące , , ,66 55,77% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST , , ,27 16,56% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,95 49,54% - wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0,00 0,00% - obsługa długu JST , , ,02 17,38% WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: , , ,93 50,42% - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,13 41,18% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST , , ,16 65,42% - zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 8,97% OGÓŁEM , , ,15 50,40%

102 98 Wykres Nr 29. Relacja wykonania dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2010 roku DOCHODY BIEŻĄCE MAJĄTKOWE WYDATKI Struktura wydatków budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 r. nie zmieniła się w porównaniu do pierwszego półrocza 2009 roku, a co za tym idzie został utrzymany znaczny poziom wydatków majątkowych tj. na poziomie 38% wydatków ogółem. Tak wysoka dynamika wydatków majątkowych to przede wszystkim efekt realizacji projektu pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze oraz Drogowej Trasy Średnicowej. Tabela Nr 45. Struktura wykonania wydatków budżetu Miasta Zabrze na I półrocze w latach wyszczególnienie I półrocze 2007 r. I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki na obsługę długu WYDATKI MAJĄTKOWE wyszczególnienie I półrocze 2007 r. I półrocze 2008 r. I półrocze 2009 r. I półrocze 2010 r. WYDATKI OGÓŁEM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 83,09% 81,29% 60,63% 62,19% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34,57% 35,31% 26,75% 42,85% dotacje 9,49% 12,33% 10,44% 17,14% wydatki na obsługę długu 0,35% 0,45% 0,34% 0,69% WYDATKI MAJĄTKOWE 16,91% 18,71% 39,37% 37,81% 9 w związku ze zmianą prezentacji danych zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych w ramach kategorii wydatków bieżących uwzględnia się dodatkowo wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST dla celów porównawczych nie uwzględniono tej grupy w prezentacji

103 99 W ramach wydatków bieżących wzrosły środki na płace i pochodne o około 4%, co nominalnie daje kwotę 4,5 mln zł. Analogiczny wskaźnik w roku ubiegłym wyniósł 6%, co daje spadek o 2 p.p. Jednocześnie zwiększyły się dotacje przekazywane z budżetu Miasta, o około 2,8 mln, w tym kwota około 0,5 mln zł dotyczy dotacji przekazywanej na rzecz KZK GOP (różnica pomiędzy I półroczem 2009 r. i 2010r.). Ponadto w I półroczu 2010 roku w ramach wydatków bieżących znaczną kwotę stanowiły jednorazowe wydatki poniesione przez miasto Zabrze na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym około 3,8 mln zł. Wykres Nr 30. Struktura wydatków budżetu miasta Zabrze na dzień 30 czerwca w latach % 39% 38% 81% 61% 62% I PÓŁROCZE 2008 I PÓŁROCZE 2009 I PÓŁROCZE 2010 BIEŻĄCE MAJĄTKOWE W strukturze wydatków bieżących dominującą pozycję stanowią wydatki jednostek budżetowych 68%, kolejne pozycje zajmują dotacje 17% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 13%, a następnie z 1% udziałem uplasowały się obsługa długu i wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tzw. unijne), w części związanej z realizacją zadań j.s.t. Wykres Nr 31. Struktura wydatków bieżących budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2010 roku według wykonania. programy z udziałem UE 1% dotacje 17% świadczenia na rzecz os. fiz. 13% obsługa długu 1% poręczenia 0% wydatki jednostek budżetowych 68%

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku. Spis treści

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze za I półrocze 2013 roku. Spis treści 1 Spis treści I. INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 1. Realizacja budżetu miasta Zabrze w I półroczu 2013 roku... 4 1.1 Wprowadzenie... 5 1.2 Zmiany w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2016 ROK Projekt budżetu powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie informacji wstępnych Ministra

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301

SPIS TREŚCI STRONY. Wstęp 2-19. Dochody 20-119. Wydatki 120-291. Wykaz wydatków inwestycyjnych. i majątkowych 292-301 SPIS TREŚCI STRONY Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących

Objaśnienia przyjętych wartości. Założenia do prognoz dochodów bieżących Objaśnienia przyjętych wartości Założenia do prognoz dochodów bieżących W przypadku podstawowych rodzajów dochodów bieżących przyjęto następujące założenia: 1) struktura dochodów będzie zgodna z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2015-2025 Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Uzasadnienie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Łask na lata 2013-2020 została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: - ustawa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK 5 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA 2011 ROK Projekt budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na 2011 rok został opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Na lata 2013-2026 do uchwały Rady do uchwały Rady Miasta Sandomierza Miasta Sandomierza Nr Nr XXIV/256/2012 z 19 grudnia 2012r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Orzesze Nr IV/23/15.z dnia 22 stycznia 2015r. Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Orzesze I. Dochody Szacunek dochodów

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/690/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 20 grudnia 2016 r. w zł z tego: dochody z tytułu dochody z tytułu Dochody ogółem x Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sulejówek 2005-08-30 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sulejówka za I półrocze 2005 roku

Sulejówek 2005-08-30 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sulejówka za I półrocze 2005 roku Sulejówek 2005-08-30 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Sulejówka za I półrocze 2005 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2005 rok uchwałą Nr 186/XXXIV/04 z

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI.120.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 2026 z tego: Wyszczególnienie Dochody

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku Zał. Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Stara Błotnica nr 41.2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku I N F O R M A C J A o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo