USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP"

Transkrypt

1 USŁUGI W SYSTEMIE WINDOWS XP W systemie Windows istnieją aplikacje, które pracują w tle. Nie trzeba ich też instalowad, sa one domyślnie w systemie operacyjnym. Nieliczne z nich mogą doinstalowad się podczas instalacji niektórych programów, np. antywirusowych. Bez niektórych usług stystem operacyjny nie będzie do kooca dobrze pracował, a niektóre są zupełnie zbędne, dlatego też zdecydowałam się napisad właśnie o tym. Jak wiadomo każdy proces w komputerze wykorzystuje jego pamięd, procesor etc. Istnieje stwierdzenie, że aby przyspieszyd komputery nie trzeba wcale tworzyd specjalnych super komputerów - wystarczy obarczad je mniejszą liczą działao. Aby zobaczyd listę usług zainstalowanych w komputerze, które z nich są włączone, które wyłączone, a które uruchamiają się ręcznie, które aktualnie są uruchomione, które nie itd. należy: 1.Wejśd w START\Uruchom... 2.Wpisad polecenie: services.msc Otworzy się przystawka z usługami w systemie. Teraz można zadad sobie pytanie: co jest od czego i jak w ogóle zabrad się za to, żeby czegoś nie zepsud? Otóż na ślepo lepiej nic nie wyłączad, jeśli nie miało się żadnego doświadczenia z tymi usługami. Jeśli już jednak zdecydujemy się na metodę "prób i błędów" lepiej sprawdzad wszystko powoli i dokładnie, żeby w razie czego wiedzied, co powoduje jakieś niepożądane przez nas działania.

2 Lista usług domyślnie instalowanych w Windows XP: Nazwa wyświetlana ( opis), Nazwa usługi, Plik wykonywalny usługi *- są to usługi, które z czystym sercem można wyłączyd. *Aktualizacja automatyczna Zapewnia okresowe łączenie z serwerami Microsoftu w celu pobierania aktualizacji Wuauserv Aplikacja systemowa modelu COM+ Usługa potrzebna do pracy aplikacji obsługujących duże bazy danych na wielu komputerach COMSysApp Dllhost.exe Bufor wydruku Zapewnia obsługę drukarki Spooler Spoolsv.exe ClipBook Obsługuje mechanizm kopiuj/wklej pomiędzy różnymi komputerami ClipSrv Clipsrv.exe *DDE Sieci Usługa niezbędna do działania mechanizmu kopiowania i wklejania pomiędzy różnymi komputerami NetDDE Netdde.exe Dostęp do urządzeo interfejsu HID Usługa wymagana w celu poprawnego działania niektórych klawiatur multimedialnych i zaawansowanych myszek HidServ DSDM DDE Sieci Wspomaga działanie DDE sieci NetDDEdsdm Netdde.exe Dziennik zdarzeo Zapisuje na dysku twardym logi zawierające informacje o różnych zdarzeniach w systemie Eventlog Services.exe Dziennik wydajności i alerty Gromadzi informacje o wydajności różnych podsystemów Windows i w razie potrzeby ostrzega administratora SysmonLog Smlogsvc.exe *Harmonogram zadao Uruchamia w ustalonych okresach czasu inne programy Schedule Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play Wykrywa i konfiguruje urządzenia Universal Plug and Play w sieci unnphost Instalator Windows Usługa uruchamiana podczas instalacji różnych programów MSIServer Msiexec.exe Instrumentacja zarządzania Windows Ważna usługa pozwalająca zarządzad i konfigurowad różne podsystemy Windows winmgmt *Karta inteligentna Umożliwia logowanie do systemu za pomocą specjalnych kart chipowych bez podawania hasła Scardsvr Scardsvr.exe Karta wydajności WMI Zbiera informacje o wydajności różnych komponentów XP WmiApSrv Wmiapsrv.exe Klient DHCP Utrzymuje kontakt z serwerem DHCP i odbiera od niego nasz numer IP oraz adresy bramki sieciowej i serwerów DNS Dhcp Klient DNS Usługa niezbędna do zamiany adresów symbolicznych ( np. ) na ich numery IP Dnscache *Klient śledzenia łączy rozproszonych Umożliwia m.in. tworzenie skrótów do plików pomiędzy różnymi komputerami TrkWks Kompozycje Zapewnia wyświetlanie nowego kolorowego interfejsu XP Themes Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej Zapewnia automatyczną konfigurację sieci bezprzewodowych WZCSVC Kopiowanie woluminów w tle Pozwala pobierad pliki z Internetu nawet po wylogowaniu użytkownika. W praktyce nieużywana. VSS Vssvc.exe

3 Logowanie do sieci System niezbędny do zalogowania się do kontrolera domeny w sieci lokalnej Netlogon Lsass.exe Logowanie pomocnicze Służy do uruchamiania zadao z innymi uprawnieniami niż wynika to z parametrów naszego konta seclogon Lokalizator usług zdalnego wywoływania procedur Zarządza bazą danych potrzebną do zdalnego wywoływania procedur Rpclocator Locator.exe Magazyn chroniony Zapewnia m.in. bezpieczne przechowywanie haseł czy danych wpisywanych na stronach WWW (autouzupełnian.) ProtectedStorage Lsass.exe Magazyn wymienny Usługa obsługująca przede wszystkim streamery NtmsSvc Menedżer autopołączenia Usługa wymagana podczas niektórych połączeo za pomocą modemów kablowych i DSL RasAuto Menedżer dysków logicznych Usługa niezbędna do obsługi wolumenów dynamicznych na dyskach NTFS dmserver Menedżer kont zabezpieczeo Przechowuje informacje o kontach użytkowników SamSs Lsass.exe Menedżer połączeo usługi Dostęp zdalny Proces wymagany do współdzielenia łącza internetowego RasMan Menedżer przekazywania W praktyce usługa wykorzystywana jedynie w celu przesyłania do Microsoftu danych o konfiguracji komputera w celu automat. pobierania najnowszych sterowników uploadmgr *Menedżer sesji pomocy Pulpitu zdalnego Pozwala innym użytkownikom połączyd się z naszym komputerem w celu zdalnej pomocy RDSessMgr Sessmgr.exe MS Software Shadow Copy Provider Usługa używana przez programy do tworzenia backupu dysków SwPrv Dllhost.exe NetMeeting Remote Desktop Sharing Umożliwia innym użytkownikom uzyskad dostęp do naszego komputera za pomocą programu NetMeeting mnmsrvc Mnmsrvc.exe Numer seryjny nośnika przenośnego Odczytuje numery seryjne kart pamięci flash z podłączonych odtwarzaczy MP3 WmdmPmSp Plug and Play Zapewnia wykrywanie I poprawną obsługę większości urządzeo peryferyjnych PlugPlay Services.exe Połączenie sieciowe Pozwala na prawidłowe działanie konsoli Połączenie sieciowe(przeglądanie aktywnych połączeo itp.) Netman *Pomoc i obsługa techniczna Zapewnia działanie pomocy w całym Windows Helpsvc Pomoc TCP/IP NetBIOS Pozwala na pracę w sieci z mechanizmem NetBIOS LmHosts Pomocnik karty inteligentnej Obsługuje starsze czytniki kart chipowych ScardDvr Scardsvr.exe *Posłaniec Pozwala przesyład krótkie wiadomości tekstowe między komputerami w sieci lokalnej Messenger *Przeglądarka komputera Pozwala na przeglądanie listy komputerów w naszej grupie roboczej lub domenie Browser QoS RSVP Zarządza ruchem sieciowym nawiązanym za pomocą usługi IPSEC RSVP Rsvp.exe *Rejestr zdalny Umożliwia modyfikowanie Rejestru Windows użytkownikom zalogowanym przez sied RemoteRegistry

4 Routing i dostęp zdalny Pozwala nawiązad innym komputerom połączenie z naszym PC w celu dostępu do innych komputerów sieci lokalnej RemoteAccess Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) Zbiera informacje o innych komputerach podłączonych do sieci lokalnej Nla Rozszerzenie sterownika instrumentacji zarządzania Windows Dodatek do instrumentacji Windows służący do konfigurowania sterowników sprzętu. Praktycznie nie używany. Wmi Serwer Pozwala udostępniad innym komputerom nasze pliki i drukarki lanmanserver Stacja robocza Pozwala korzystad z plików i drukarek udostępnionych przez inne komputery w sieci lokalnej lanmanworkstation System zdarzeo COM+ Proces przekazujący komunikaty między różnymi elementami programów COM EventSystem Telefonia Służy do nawiązywania połączeo internetowych przez klasyczne modemy i niektóre modemy DSL TapiSrv *Telnet Umożliwia innym użytkownikom logowanie się do naszego komputera za pomocą telnetu TlntSrv Tlntsrv.exe Urządzenie alarmowe Pozwala odbierad użytkownikom komunikaty rozsyłane przez administratora sieci Alerter Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych Proces potrzebny do uruchomienia Konsoli Zarządzania dyskami dmadmin Dmadmin.exe Usługa bramy warstwy aplikacji Umożliwia dodawanie do Windows programów zarządzających połączeniami sieciowymi ALG Alg.exe Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI System odpowiedzialny za obsługę nagrywarek CD i DVD ImaplService Imapl.exe *Usługa czas systemu Windows Pobiera z Internetu aktualny czas i dostosowuje zegar komputera W32Time *Usługa indeksowania Regularnie przeszukuje wszystkie dyski twarde i tworzy bazy danych w celu szybkiego wyszukiwania plików cisvc Cisvc.exe Usługa inteligentnego transferu w tle Proces wykorzystywany podczas tworzenia kopii zapasowych za pomocą Microsoft Backup BITS Usługa NT LM Security Support Provider Zapewnia bezpieczeostwo niektórych innych usług. W praktyce niezbędna tylko do odbierania połączeo Telnet NtLmSsp Lsass.exe Usługa odnajdywania SSDP Służy do wykrywania w sieci urządzeo Plug and Play SSDPSRV Usługa przywracania systemu Pozwala odtworzyd stan systemu sprzed instalacji nowego programu lub sterownika Srservice *Usługa raportowania błędów W razie błędu wysyła odpowiedni raport do Microsoftu ERSvc Usługi IPSEC Pozwala nawiązad szyfrowane połączenie w ramach domeny PolicyAgent Lsass.exe Usługi kryptograficzne Używana do szyfrowania danych i weryfikacji plików Windows Cryptsvc

5 Usługi terminalowe Zarządza sesjami zdalnego dostępu do naszego komputera TermService *WebClient Służy do modyfikowania danych użytkownika przechowywanych na serwerach WWW. Praktycznie niewykorzystywana. WebClient Windows Audio Obsługuje karty dźwiękowe AudioSrv Windows Image Acquisition (WIA) Nadzoruje wymianę danych ze skanerami, cyfrowymi aparatami foto I kamerami wideo Stisvc Wykrywanie sprzętu powłoki Zarządza funkcjami autostartu nośników (CD, DVD, karty pamięci flash) ShellHWDetection Zapora połączenia internetowego/udostępnianie połączenia internetowego Usługa zapewniająca działanie wbudowanego w Windows firewalla oraz pozwalająca współdzielid łącze internetowe SharedAccess Zarządzanie aplikacjami Używana podczas instalowania niektórych programów AppMgmt Zasilacz awaryjny (UPS) Nadzoruje pracę zasilacza awaryjnego UPS Ups.exe Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym Zawiadamia różne programy o zdarzeniach, jak zalogowanie nowego użytkownika czy zamykanie systemu SENS Zdalne wywołanie procedur Najważniejsza usługa. Nigdy nie należy jej zatrzymywad. RpcSs *Zgodnośd szybkiego przełączania użytkowników Pozwala zalogowad się nowej osobie bez wylogowywania obecnego użytkownika FastUserSwitchingCompatybility Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play Wykrywa i konfiguruje urządzenia Universal Plug and Play w sieci upnphost - są to usługi, które z czystym sercem można wyłączyd.