ubiesai4cych iie o udzierenie ich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ubiesai4cych iie o udzierenie ich"

Transkrypt

1 Komunalny Zaklad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.m !rK Katowice, dnia r wyjasnienta oraz ZMTANA TRESCT stwz Przetarg nieograniczony pn: Dostawa i u,ilrozenie Zintegroutahego Systerrru Infonnatycznego dla Konunahego Zaklailu Gospodarki Mieszka ouej.o Kato.oicach, DzialaiAc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zim6wierl publicznych (Dz. U z r. Nr 113 poz.759 z p6tn. zn.. datet pzp) Zamawiaj4cy, wyia6nia hej{ Specyfil(uqt fstot"yctr Warunk6w Zam6wienia. Pytanie 1 Jakieniczbedne elementy musi zawierai tredt ogwiadczenia o nalezytym wykonaniu prac? (Rozdzial Vll, pkt 1. c) SIWZ). Odpowiedr l :,t:11':,:^::o:tl"i utl pkt 1 c slwz w ceru porwierdzenia spelni nia wiedzy i doswiadczenia (rozdz. vl ubiesai4cych iie o udzierenie lll"1.?ty_tl:_.0 ltlnawcow Lrn6wieni. *1,Il"g"*;*, p,zedsrawienie ich i:*; nr G do srwz,'",^, ura.nix^ iii;-;;;fi;ili;i#ifi 2e usluti te zost.ly wykon.ne -_,zdr.znil n.leiryci. Wylaz wykonanych lslugdolqczony jest do Specyfikagi lstotnych Warunk6w Zamowienia jako nr zalqcznik 6 i powinien zawi raa informacie na tefiur: - przedmiotu zam6wienia (wdrozone moduly), - warloki brutio \lykondnego zdmowienid w I,LN, - czasu realizacji (data rozpoczgcia i zakonczenia wykonanego zam6wienia), - odbiorry {podmioru, dta trdrego wykonywdne byio zamdiienre;. Natomiast Jokumenr porwierdzaiqcy naletyte_ wykonanie usttrgi to dokument ktory ip usluga ma potwierdzid, wytaznna w_dane, pozycii wytazu wykonanych uslug na lil4crjl srwzf,"rtata rzecz "l?.i" wytonana danego podmiotu naieicie zgodnie z Rozporz4dzeniem prezesa 30 Rady I2.2009r..w (prdr!ie Ministrdw z dnia rodzajdw doiumentow, iat,ch m;ie 4dac zamawiaiq(y od wykonawcy w oraz torm, ialich le dolumenry mosq by( sltaddne (Dz.U. 200q r., nr 22i, poz. l8n;. ''-' -- Pytanie 2 Prosimy o us{islenic iakic dane archiwalne. poza zapisami obrot6w na kontach ksiesowych, nateiy obugatoryinie przenietr do ZSt? (Rozd.,iat t, pr.i Z pptt i1. Odoowiedt 2 Sysln SMERF: Poza zapisami obrot6w na kontach ksiegolarych njezbedne iest przcniesienie w szczeg6lnos(i wszeltich *TI;LSE,"j;? do nariczania sprze<r"airy. wvkonvwa'"'-,r;;;;;;;; i i.,,,,,ia'"niu p,,*"au,y. Cennik,. Slora/niki ksiegowe,. Slownik formul naliczc{ i formuly naticzen,. Slownik formut zwyirklznizek i i formuly zwyiek/ znijrek,. gownik parameu6w (np. utytkownik, ty; Iokilu, polozenie, opis fizyczny, stan lokaru),. Dane o uiytkownikach lotali,. Wsz lkie dane slui?ce do prawidlowego wystawiania i kontroti wystawionych faktur dla lokali uivtkowvch-. Dane zawarie w opisie lokalu,. Dan zawartje w modute windykacyjnyn ( w tyln KRD). /23

2 Przeniesienie danych archiwalnych z systemu Forsa, Powinno odbyd si w ProPorcji t:l tzn poza zapfamr obrot6w na kontach kiegowych, powinno obeimowac r6wniei wszystkie slowniki iakie byly twotzone w latach slownik planu kont, kontrahent6w, typ6w dokument6w, budynk6w i innych niezbfdnych do sporzqdzania wydruk6w w zakresie nie mniejszym nii byly do tei Pory. w danych archiwalnych powinny znaidowaa si r6wniei wszystkie wzory sprawozdai wraz z tabelami formul, na podstawie, kl6rych zostaly utworzone. Pytanie 3 ;aki zakres ma obeimowai 24 miesie.zna opieka Powdroieniowa i czy ma byc nieodplatna? (Rozdzial III, pkt 2 ppkt.s). Odpowiedr3 Zgodnie z zapisami SIWZ, (Rozdzial lll, Pkt.3 PPki6), w kt6rym Zamawiaiecy opisui ten zakres zam6wienia, opieka powdroi niowa ma ob Jmowac: 6) zape\',tie ie ohslugi teth icz ej n1liknl'li l1o z koiczctt t l\drotenin: al Wykonry)a ic n.'tutfkacji oprngmn\nonttin WtI mdlfl'ti altte PtHehV ZatttnohiqctSo b) Kot$enpacja iostarczo,tvch Frzcz WykotffiEe l:le tcttt6 '751' c1 wzplanraiktrttlizacla no,rtiul, ZSi posntnu,eo ft.tz zflt r.oml1ctto l! ue^ji 'nl o!'szltch d) Nnly./'r,rasl,qr'1 Jo5loi'nw 'ntw,ttoluln'zil,ln zttti injq.]'rch sts ltztqtst4lt ftml'a' e\ Clodrmtcj he:f.i'aryincso izialattia ZSI ttd okres 24 nicri(dl q nr"zq* I'nn,^ ah,izltkmottiktht' T.s tmoiajqc.so u' znkrcsie Mytk&nnego zsl' o) Lis ll,,d nldn, trjlcrt^ ol,h'xrnnon,nnin 2.:n*n gotruoitt 24/7. ii i-*s;r,; t,nnu*, s,,*,ti-.n* obshtsi lloud;o*nttnoci okresla Un'(mn Licettcvi'rc -wdrotu"i(noa sla mt ilca zol4cznik nr 9 do SI\N7. w"rr"i.i pr"t"ls.i zwiqzanych z opieke PowdroiPniow4 okresla zalqcznik nr 7 do Umowy Licencyino - Wdroitrniowei. Wykondwca otrzyma wynagrotizenic wylqcznie z iytulu usuwania wa'l i ustcrel Zsl powstalych z winy uiytkownikw --"*iibt"go lcena gorlziny. serwisowej oltedlona w formularzu if"rtor,rv- WyLo**.y x ilo6i godzin + loszty Joidzdu w wysotos{i wynilaj4cei z ptzepisow prawa dotyczqcego stawek ryczattowych za uzywanii poiizdtw Pracownik6w do cel6w sluibowych w dniu rozpoczeria obowi4zywania Swarancji) Pytanie 4 czrv zamawiaiacv dopuszcza ntegracje z modulami uiywanymi w KZGM (wymienionymi w SIWZ) p.przor-*y.'l"i a""ich eleltronicznyth w formdcie olre3lonym Przez wylonawc odpowiedi4 Preferowanym PtzEz,.amawral4c o sposobem wymiany danych pomielz]. Z$ z uiytkowanymi Przez siebie systemami informatycznyni iest taijoprog;""*'"i' i''o*'o ;4sl iak I u'ytkowanvch system6w' ;;;;i;" ;/; u,p*i'*a'ii, r."-'"ii"'j pi''*'v r"-'i dall1. lch svstem6w w przvpadku system6w, ktiirych autoramr s4 pracownicy bzialu informatykr KZCM w Xatowicach zamawrancy,io.-nl" *f^"'ao.tep do baz ianych tycti systern6w' w przypadku pozostalych system6w konieczna tyiarv w'polpiaca z firmdmi udzieldi4rymi licen'ii nd le sv5temy y'i^i*i^iiry' sobie sprawe, ie realizaqa pelnel rntcsracii Przebiesaj4clw trvbie rzeczv!{etvm "d^i" - oomiedzv bdzdmidanvch l5l I pozoslalych sy'iemow moglaby byt bardto tru'lnn 11 reali/acir i'lopuszcza ;o:tiwoic wymlany aanych po; 9dzv systemdmi np s formie plit6w terslowlcn '$v Pvtanie 5 i.i,ll.ti i" -,u*.tu" nr 8 do slwz, dziatu xv - czy ostatnia kolumna zezwala Podanie inneso modulu wprowadzania inf{)rmaqi nii Podany w dokumencie Odpowiedt5 seklcla "sposob wypelniania dokumentu" zal4cznika nr 8 do slwz'plt8 T:. b:'i:i" 8. Vtl koltnnnit (nizt!,a nlt)dulu) not"riii"i rro:z"'c mo'htl 7 '\l' u kloryn zaintllleficntouana jcst lub l,e,lzi,ln na f1nk,'jonalnoii o i/di.sl lo 'nojul innv ni ftzcrdillu " LamQu'talq'1 ' I\danie 6 ial,lr*r" r_" I _ Nr 4 zalecznita nr 8 do stwz - I,rosimy o doprecyzowanie (przedsrawienie pro edury wewnstrznej stosowanei w gcm) 2123

3 Odpowiedr6 Kolumna Lpl - Nr 4 - erridencta np. list plac wg ustalonego dla danej listy schematu tzn. przypisanie wlasaiwych kont koszt6w wydzialosych, kont rozrachunkowych, ZUS, podatek i innc potr4ccnia. Chodzi o moiliwos{ tworzenia schemat6w rozksiegowywania pos7.z g6lnych rodzai6w dokurr cnt6w. P!'tanie 7 Kolumna Lp I - Nr 20 zal4cznika ff 8 do SIWZ - I'rosimy o doprecyzowanie okreslenia,,na dowolny dzien" OdpowiedtT Kolumna Lpl - Nr 20 - mozliwosc sporz4dzenia wydruku ZOiS na moment, kicdy zgodnia z ustawq o rachunkowosci otwiera sie i zamyka ksiggi, ale taki mozliwo& sporz4dzenia wydruku obejmuj4cego niezamkni te okresy sprawozdawcze zawi rajqce okres otwartego miesiecznego okresu sprawozdawczago, np. ZOiS za okres o.l r. do r. Pytanie 8 Kolumna Lp l - Nr 27 zal4cznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie oczetiwanei funkcjonalnosci OdpowiedrS Kolumna Lp'l - Nr 27 - motliwosc utworzenia kalendarium przypomniefi o zadaniach wystepujecych sporadycznie, np. przy lotowaniu siedo systemu, wprowadzaniu bieiaceidaty itp. Pytanie 9 Kolumna Lp l - Nr 87 zalqcznika nr 8 do SIWZ - I,rosimy o dopre.yzowanie oczekiwanei flnkcionalnosci Odpowiedr9 Moiliwo6C wydruku budynk6w wg wybranych kryteri6w (rodzaj wlasnosci, powierzchnia, klucz rozksiegowuiqcc - wydruk powinien bya tworzony z informacji zawartych w utworzonej bazie budynk6w dla danego roku, w kt6rej oprocz adresu i stanowiska kosztowego (kodu budynku) uwz8ledniony iest rodzaj wlasno6.i budynku, powierzchnia calkowita budynku oraz powierzrhnia w podziale na spos6b urytlowania (mieszkanie, lok. urrytk., garat), niczbgdne dla tworz nia kluczy rozliczenio$ych. Wydruk powinien umoiliwia( wyb6r r6rnych opcii - na wszystkic budynki, na wybrany rodzaiwlasnosci budynlu z moiliwoscie wyboru rodzaiu powierzrhni (w8 powierzchni calkowitq, powiefzchni lokali mieszkalnych, lokali utytkowych, garazy). Pytanie 10 Kolunna Lp - Nr 135 zalecznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanej funkcionalnos{i Odpowiedr l0 Funkcjo alno5a ta dotyczy motliwos{i za widencionowania odroczone, platnosci zar6wno w zakresie jej wartoki, jak r6wniei w zakresie okresu, na jaki zostala odr(rzona w celu usprawnienia naleznei kontroli (zgodnie z aktualnie obowi4zujacymi w tym zakresic uresulowaniami okr s odroczenia terminu platnosci nie moi byd dluiszy nii 12 miesiecy). Pytanie 11 Kolumna Lp - Nr 'l5l i-153 zal4cznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o dopre(yzowanie terminu,,zaplata odroczonego zzl 8lego zobowiezania,, i terminu,, zaplata odroczony tcrmin zaleglosci" Odpowiedtll Funlcionalnos. ta dotyczy moiliwosri systemowe, kontroli danych: Kolumna Lp1 nr'151 - dluinik, kt6remu odroczono termin platnoki powstalego zadluzenia na wskazany w umowi okres, jest zobligowany do systematycznego wnosz nia oplat bie4cych, zatem niezhna jest funkcja kontrolna, kt6ra umozliwi monitorowanie platnoici w takim przypadku dla wskazanej przez uzytkownika grupy dlutnik6w. Kolumna Lpl - nr icr li dluinik nie splaci nalc2nos i w odroczonym ternrinie okreslonym w umowie, pozostala do splaty naleinos staie sie natychmiast wymagalna, wobec tego konie zna je5t tunkcia kontrolna, kt6ra umoiliwi monitorowanie wlakiwei realizacii zawartych przez dluinik6w um6w w zakresie splaty $r'ierzyt lnosci po uplywic terminu, na iaki plahok rcstala odro zona. Pytanie 12 Kolumna Lp I - Nr 184 zalacznika nr8 do SIWZ - Prosimy o dopre(yzowanie oczekiwanej funkcjonalnosci

4 Odpowiedr l2 Kolumna Lpl - Nr r84 - tunkcjonalnosa ta dotyczy motliwosci konholi procedury windykacyinej po nr sprawy w SI (system informatyczny) RP (system informatyczny repertorium prawne) - w tej chwifi Nr Repertorium Prawnego,est pa.ametrem ewidencjonowanym w danych o utytkowniku lokatu, zatem konieczne jest, aby param tr ten nie byl parametrem opisoraym. lecz parametrem wg kt6rego Hzie mozna wyszukaa stosowne informacie i nadzorowaa prnes windykacri. Chodzi o mozliwoic wyszukiwania informacri o kwocie podlegai4cej windykacii zar6wno po danych o dlurnik! iak i po nlmerze, pod iakim sprawa figuruje w Programie Repertorium Prawne od momentu, gdy sprawa zostanie w Systemie Czynszowo Windykacyjnym przeksiegowana na konto ksiegow!'sprawy przekazane do Radcy Prawnegor'. KoniecznoSC tiej funkcjonalnoki wynika z faktu, i! jcden dtuznik ma na I]g6l kilka i wiecej prowadzonych post powafi. P''tanie 13 Kolumna Lp I - Nr 209 zalecznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanej funkcjonatnoici Odpowiedtl3 Mozliwo3t tworz nia raportdw wg parametr6w zdcfiniowanych przez uzytkownika minimum w z-akresie: 1. Ewidenciizainstalowanych urz4dzei 2. Ewidencii koszt6w 3. Rozliczeil koszt6w Ad 1 Wodomierze gl6wne pzypisane do obiektu oraz wodomierze indywidualne przypisane do lokalu - stan biezqcy, data wai-r'oki cerhy legalizacyinej lub daty uplywu wainosci cechy legalizacyjnej, iloic wodomicrzy, automatyczne przypominanie o koncz4cej sie watnosci. Cieplomierze dzialaj4ce,,ako podzieh ki koszt6w - stan biei4cy, data waznolci ce.hy legalizacyinej lub data uplywu wainosci cechy legalizacyjnej. Ad2 a) Woda i oddrowadzenie &iek6w: Obiekt, nr wodomierza, nr faktury, okres rozlic:.eniowy, stan poczqtkowy, kofcowy, zuiycie (mr), koszt (brutto) wody, odprowadzenia kiek6w/ abonamenru, Ieczny, uwagi b) Cieplo: Obiekt, nr faktury, okres rozliczeniowy, stan poczatkowy, koncowy, zuiycie (cd, koszt (brutto), oplata stala, zmienna, oplaty rrwisowe, leczny, uwagi c) Gaz: Obiekl nr faktury, okres rozliczeniowy, stan poczqtkowy, ko cowy, zuiycic'(mr), koszt (brutto) fakbr, oplat serwisowych, amortyzaqi, energii elekhycznei, hczny, uwag d) Encrgiaelektryczna: Obi.'kt, nr licznika, nr faktury, okres rozliczeniowy, stan poczatkowy, koncowy, zulycie (kwh), koszt (netto, brutto) dystrybuqi i energii. a) Woda i oddrowadzanie kiek6w: Koszt calkowity i ilos. wody, liczba os6b bcz wodomierzy calkowita (Srednie wazone). Prztiecie kryterium i zaliczki na nastepny okres rozliczeniowy, dodatkowe informaqe o odczycie np.: szacunkowy. poczqtkowy, z natury, raport danych wgsciowych i po rozliczeniu, informacia o zmianie naiemcy lokalu w okresie rozliczeniowym, ilojd zakupionej wody w przedsiebiorstwie b) CieDlo: Koszt calkowity i metrat (Sredrie waione). Prziecie kryterium i zaliczki na nastepny okres rozliczeniowy c) Informacia o zuiyciu predu, co, wod-kan z licznik6w admhistracyjnych. Pytanie 14 Kolumna Lp - Nr 369 zalecznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanei funkcronatnolci odpowiedr14 "Zarz4dzanie informac,ami w formie skrz-ynki informacii z moiliwosciq grupowania informacji w katalogi definiowane przez uiytkownikai oznacza moiliwo3t tworze ia ptnz uiytkownika wlasnych fotder6w grupuiqcych dane rodzaf otrzymywanei przez niego korespondencii (np_ faktury, pisma z zewnqtrz, pisma z kom6rek wewnetrznych). 4/2j

5 Pytanie 15 Kolumna Lp - Nr 380, 381 zal4cznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie o.zekiwanei funkcjonalno6ci Odpowiedt15 Ad 380 Dokumcnt,,Polerenie zaplaty" stosowany i st, iako dokunent urnoiliwrarqcy uprawnn'nym oparatorom i osobom maiacym prawo dysponowania rachunkami bankowymi na dokonanie takich rvydatk6w, kt6re nie s4 dokurnentowane fakturq lub rachunkiem. Jest to wewnetrzny opracowany druk wymagaiecy rejeshowania, numerowania, wskazuiecy, komu, za co, do kiedy, w iaki spos6b, z jakiego tytulu nalezy co3 zaplacia, na jaki rachunek. Dokument jest podpisywany przez kill uprawnionych os6b w okrdlonej kolejnoki. Przy r6inych wydatkach kreg tych os6b iest r6ix v. Ad 381 W czg6(i przypadk6w, dla kt6rych wystawiane se opisane w wyiasnieniu do funkcionatnos.i kolumna l-pl Polecenia zaplaty, konieczne jest wystawienie,,oiwiadczenia o potreceniu,, wzaiemnych wymagalnych wiezytelno6ci. Modul systemu ma umoiliwid wystawienie takiego dokumentu, kt6rego tres{ og6lna wynika z qnzepisbw art.,198 KC, a szczeg6lowa wymaga wypelnienia w konkretnym przypadku. Iltanie 16 Kolumna Lp I - Nr 397 zal4cznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie ocz kiwanei tunkcjonatnosci Odpowiedt 16 Chodzi o w wnetrzny dokument "Wniork o zawarcie umowy cywilnoprawnei o dzielo', tub zlecenia z osobq fizycz q nieprowadzqce dzialalnoki gospodarczei, kr6ry wymaga hystawienia, reieshacii i ewidencii wniosk6w i Srodkdw pienietnych na danych wnioskach. Wniosek iest zwiazany z pro(cdurq wewnetrznq udzielcnia zgody na zawarcie umowy. Chodzi o ro, aby dokument rcn byl tworzony w wersji elektronicznq sprawdzany i akceptowany w drodze obiegu elektronicznego miedzy decydentami. I'atrz funkqonalno# kolumna Lpl Pylanie 17 Xofumna Lp - Nr,t6g 470 zal4cznika nr 8 do SIWZ - I'rosimy o doprecyzowanie oczekiwanei funkcionalnoki Odpowiedi 17 Kolumna Lp1 - Nr 469, moiliwoja dekretowania przeciwsrawn go z^r6wno pvez kasjera przy dokonywaniu wplaty/wyplaty, a taki'.e Vzez innego pracownika stuib ksiegowych po zaimportowaniu rapoftu kasowego do systcmu IrK (w celu skorygowania ewenrualnego bledu). Pytani 18 Kofumna Lp I - Nr 472, 473 zal4cznika nr 8 do SIWZ - I'rosimy o doprecyzowanie oczekiwanei funkcionalnoici, Odpowiedt 18 Kolumna Lpl - Nr 472, Inoiliwosd wystawiania pz z kasjera faktury platnei got6wke, z iednocz sna moiliirosrie uwzglednienia takig faktury w odpowiednim reiestrze oraz w raporcie kasowym i wydruk dotumentu KP. Pytanie 19 Kofumna Lp - Nr 517 pkt. 6 zal4czn*a nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyt-owanie poje(ia,,kody stanowiskowc koszt6w" Odpowiedt 19 Zamawiaiqcy wymasa, aby w ewidencji zasobu nieruchomo6ci za'z4dzj,ilych prz z siebie, moina bylo w systemie ewidencji zasob6w nadawai dzialkom, budowlom i budynkom in.lywidualne numery odr6tniajace ie w ka2dym z modul6w. Numery te w systemie finansowo-kiegowym bylyby numerami,,stanowisk koszt6w" w rozurnieniu przepis6w o rachunkowoki. Bylyby one dla tych cel6w czesci4 slladowe kont w systemie FK. Odpowiedt dotyczy takip tunkqonalno6ci 518, 519, 520 w kolumnie Lpl. Pytanie 20 Kolumna Lp I - Nr 520 zalacznika nr 8 do SIWZ - I'rosimy o doprecyzowanie oczekiwanej funkcionalnosci

6 Odpowiedt20 Zamawiaj4cy wymaga/ aby w ewidencji zasobu nieruchomo6ci zarzqdz nych przez siebi., moina bylo w systemie ewidcn ji zasobw nadawac dzialkom, budowlom i budynkom indywidualne numery odr62niai4c ie w lazdym z modul6w. Numery te w systemie finansowo-lciegowym bylyby numerami,,stanowjsk koszt6w" w rozumieniu przepis6w o rachunl(owoki. Bylyby one dla tych cel6w cz$.i4 skladowe kont w systemie FK. Odpowied, dotyczy funkcionalnoici 5'17, ,520 w kolumnie l,pl. (Odpowiedrjak na pytanie 19) Pytanie 21 Kolumna Lp - Nr 527 zalecznika nr 8 do SIWZ - Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanei funkcjonalnoki Odpowiedt2r Funkcronalno6t ta polegad ma na moiliwosci agregowania i zebrania danych np.i. o terminach wykontwania niezb dnych prze9lqd6w i czyszczef przewod6w dymowych, spalinowych, wentylacinych, danych o ilosci i adresach tych czynnoki,. danych o powierzchniach sprzqtanych, powierz-chniach utrzymywania ziel ni,. dany h o instalacjach budynkowych, lokalowych. Dane te w szczeg6lnos.i zagregowane rodzajowo, ilokiowo dla poszczeg6lnych adresowo okrdlonych nieruchomosai, iak i dla calych administracji, powinny bya podstawq,.alqcznik6w opisu,acych p.zedrniot zamawianych uslu8. Pytanie 22 Kolumna Lp I - Nr 528 zal4cznika nr 8 do SIWZ - Czy w opisie mowa o pkt 6 czy a?, Odpowiedt 22 W opisie mowa o pkt 8 i poprawna tre6c funkcionalnoici brzmi nastepuieco:,,motliwosc systemow j rejestracii wykonanych i zrealizowanych z8losze6, o kt6rych mowa w pkt.i w kol l.p2 oraz motliwosa zapisu trwalych zmian w nieruchomokiach, jesli w wyniku prac remonbwych i inwestycyjnych one wystqpily." W zwiqzku z powyiszym zamawiaiecy dokonal zmiany opisu pozycji 528 w zalqczniku nr 8 do SIWZ. Zmieniony zale znik m 8 do SIWZ - Wyma8ania funkcionalne modul6w Zintegrowanego Systemu InformatyczneSo oraz ocena zakresu niezhnej dla zamawiaiqceso integracji systcmowai ZSI stanowi zalqcznik do ninieis:48o pisma. Pytanie 23 Kolumna Lp - Nr 531 zalecznika nr 8 do SIWZ - I'rosimy o doprecyzowanie oczekiwanei funkgonalnoki Odpowiedr23 Zamawiaj4cy w funkcionalno6ci Lpl ma na mysli przypadki wynikaj{e z art.3 ust. I pkt.4 ustawy z dnia 12 stycznia 'ls91r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz- U. 2010r. Nr 95 Poz. 613 t.j. z P6rn. zm.). Co do zasady w przypadku zmian wstecznych ma,ecych wptyw na wielkost podatku od nieruchomos{i powinna byc moiliwoic wygenerowania (korekty) deklaracji lub informacii w sprawie podatku od ni ruchomos{i z uwzglgdni nicm zmian. Pytanie 24 Kolumna Lp l - Nr 532 zalqcznika nr8 dosiwz - Prosimy o doprecyzowanie czekiwanej funkcionalnoki Odpowiedr 24 Zamawiajecy w funkcjonalnosci Lp1 = 532 ma na my6li: 1 Zwolnienia: a) W prztpadku podatku od nieruchomoki wynikaj4ca z art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r' o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U. 2010r. Nr 95 Poz. 613 t.j. z p6zn. zm.) lub/i z uchwal Rady Miasta Katowice w zakresie zwolniefi z Dodatku od nieruchomosci. Przyklad: budynek jest indywidualnie wpisany do Wojew6dzki Bo Rejeshu Zabytkdw, a lokale w tyrn budynku nie sq zajete na prowadzenie dzialalno6ci gospodarczei- zwolnienie z Podatku od nieruchomosci na mocy art. 7 ust. 1 pkt. 6 b) w przypadku podatku rolnego wynikaiqce z art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1981r. o podatku rolnym (Dz. U. 2006r. N r 136 Poz. 969 t.i. z p6t\. zm.) 2 Zr6tnicowaniestawekwynikaiece: 6/2i

7 a) W przypadku podatku od nieruchomoki z Uchwaly Rady Miasta Katowicc w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomoki na dany rok podatkowyb) W przypadku podatku rclnego wynikajqce z art. 6 ustawy z dnia'15 listopada 1984r. o podatku rofnym (Dz.U. 2006r. Nr 136 Poz.969 r.i. z p6tn. zm.), ewentualnie Uchwaly Rady Miasta Katowice w sprawie obniienia Srcdniej ceny skupu iyta- Pj.tani 25 Kolumna Lpl- Nr 554 zalqcznika nr 8 dosiwz - Prosimy o doprecyzowanie oczekiwane, funkcjonalnos(i Odpowiedt 25 Chodzi o generowanic kriegowych dokument6w O1, Pt i Lt dla nieruchomolci, kt6re moge by{ przekazywanic Zamawiajqcemu w zanqdzanie, rnogq byi oddawane wlakicielom lub wyburzane. Dokumenty te sq gen rowan dla cel6w ewidencii ksiegowej, ale powinny bya iednocze6nie podstawq zmian w ewidencji zasob6w. Dokumenty te, zgodni z procedurami zamawiaiqcego wystawiajq kom6rki organizacy,ne zajmuj4ce sie zarzqdzaniem zasobani i ewidencie zasob6w nicruchomos.i. Natomiast tzw..,protokoly koni6znoki" se dokumentani wewnetrznymi stosowanymi przy uruchamianiu zlecei na roboty budowlane. Se wystawiane na potrzrby podjecia decy4i o zaciegnifiu zoklwiqzari i zawarciu um6w o roboty budowlane. Opisuje sie w nich niezbelny,aakres prac i szacuje ko6zt tych prac. Pytanie 26 Przedmioten przetargu nie iest serwcr ani system opcracyjny. Prosimy o podanic jakim sprzetem i jakim systemem operacyjnym (na ilu utytkownik6w lub urz4dzert) dysponuie Zamawiai4cy? Czy na tym spze{ic i oprogramowaniu ma pracowaa tylko nowy ZSI? Odpowiedr 25 Zamawiaj4cy tlysponuje w chwili obecnej kilkoma serwerami, z kt6rych najmocniejsza konjiguracia przedstawia sie nastepui4 o: Model: Actina Solar 210 A2 Procesor: 2 xamd 12-Core ODleron GHu 12MB cache Pamiea RAM: DDR31333MHr ECC RDIMM HDD: 4 x 2000 TB SATA 7,2k obr/min 3,5" Hot PluS (RAlo 10) Syslem operacyjny: Windows Server 2008 R2 Enterprise 64-bit Zarnawiajqcy planuie uruchomienie 2 oddzielnych maszyn wirtualnych w technologii Microsoft Hyper-V, z kt6rych pi rwsza obslugiwaa bedzie systen bazy danych ZSI, druga natomiast sluiy6 bedzie, jako serwer obslusujqcy zsl. Aktualnie rozpocz to postepowanie zmierzaj4ce do zakupu dodatkowego serwera w podobnej konfiglracji, na kt6rym Zamawiajqcy planuje instalaq systemu operacyin 8o Windows Server 2012 Standard Edition tt bit. W chwili obc(ncj liczba licencii posiadanych przez T.amawiajqcego ksztaltuje si nastepuj4co: Rodhj llcencll Windows S ruer User CAL windows Termanal 5erver CAL/ Windows Remote Desktop Services - UserCAL nan obecny /planow.ny Pltanie 27 Podaiecie Patutwo, i ilosa uiytkownik6w r6wnoczesnie pracuj4cych w ZSI nie moze byd mnicjsza nii 200 (pkt3 przedmiotu zam6wienia) oraz w Rozdzialc XIII w tabeli prezentujecej uiytkownik6w poszczeg6lnych modul6w podaiecie Patutwo r6ine iloki utytkownik6w. Czy morfmy poznat ilosc uiytkownik6w,,nazwany.h" - cz.yli lakich, kt6rych moha wymienid z imienia i nazwiska? Odpowiedt 27 Podane przez Zamawiaiecego w Rozdziale Xlll SIWZ ilo&i uiytkownik6w sq ibiciami utytkownik6w faktycznie pra(uj4cych w tych systemach (posiadaiecych sw6i indywidualny login). iaamawiajacy nie wie, iaki spos6b licencionowania urrytkownikdw przyimie Wykonawca (na jednocz6ny dostep do ZSI niezaletnic od modulu, na kaidy modul ZSI odrebnie) stqd liczba 200 podana w opisio Przedmiotu zam6wienia (rozdzial lll pkt 3 ppkt3 SIWZ). 7 /23

8 Pytanie 28 Dotyczy rozdzialu Ill pkt. 2 ppkt 2 Czy licencja na baze danych powinna zawierad suport na caty okres gwarancji? Odpowiedr 23 Tak - iesli oferowany prz z Wykonawce system bazy danych ZSI iest rozwiizaniem komercyjnym, kr6rego producent oferuie takie wsparcie. Pytanie 29 Dotyczy rozdzialu III pkt.2 ppkt4 W,aki spos6b rna by6 okreilony,,niezhdny,.akres przeniesienia danych" z system6w infomatycznych eksploatowanych przez Zamawiaiec go? Odpowiedr 29 Zamawiajecy powolal? sp6l ds. wdrotenia ZSI, kt6ry okresti zakres niezbednych danych pzenoszonych z system6w informatycznych eksploatowanych obecnie do ZSI. PoniZej podajemy dane, kt6re nateiy w szczegdlnoki przeniejd z posz zeg6lnych system6w: "System Ewidencii Zaso6w" - adres budy k,,taxn obiektu (b dy ek, gamz itq, kotly sta mdskuo4 i stthcjc hudylkorot, l,onicszcze ia t, l&slsch ufli2 z f'ouieftchninnti, Folr'ierzch it uiytktnu: pi]ilrtic, stryt:ho,, dtt:horl,, touieazchnie rwr',t trz\t to sj,rzqtnia czeici 1t'sl16l,tcj, przeroodlt ko tit]jr.oe lornz. tenrrinttti przeglqdo,, k bnhm bany kfi, rod.nj u,las oici, ynierzchnio zah dmry, t)z atzc ia tv tlzial.k, pt:'tl'ienth ie nzintek, o2ndlzenia th?!hs o6t:i, kody r'l,unt isk.nrtl itp. ' RMS" - bd:n slrrorir(dlt, dn e facmo ikm] roszyslkit zlccatia zorcjestrmomte u rok 20'Ii (.glos.o e, reolizmonte, luyko a,e), lorz\lntk flnc. i ich sklad iki, kar zarohktnoc, rozlicze ia lltocy, tuza z tnrymi totlteqcvmi spt2etu, knrllt tbogoll,e, knrty zttaycia Whon, z aycic ntdinlot' i loystmlio,1c tlokunfrtty 'xa8nz:jt{nrl - Tlszystkie date zraku2013. tdltktdtot 1", 'Dyklntor ll" - bazn sl!tu tik&t (kodv h dzrto,e, trybv znmmdei ltbticz llch, u'sp6trzl1ttiki VAT, progi oohwt ilo zn, dnief ftblic2rl!ch itf.), fln,y f'otlzinlu 4rdk6rD frn soltych,102or i slou iki toro i zlecci, ohwrte i znttlk iet. zlccc,ria 't,,t)ski, i unmty 2roku 2013, uzory dekrcttu', onz dckrcr lqlrouad.o c ro tok RZaP cala* dnulch. Magazyn - Pr2. iesio'lc t t$.q laf dfl e oi foczqtki 2013 rok. prze iesi nalc2y tt'szvstkle stolo iki, ndeksy nntciola, knrtolelie tfltciatou'q, doknme ty tknn,noso.yt!.'(rggo r/,ystmoiottc i ckrotv 1! t*tniztc pruondzonych Zamawi^jqcy nie wyczeryuje w odpowiedzi calego zakresu przenoszony.h informacii, w trakcie analizy przedwdroieniowei mog4 pojawia sie dodatkowe dane niezwne do przeniesienia. ry'tanie 30 Dotyczy rozdzialu III pkt.2ppkt5 oraz Zal4czn ika nr 7 do Umowy Licencyino-wdroi,eniowej. Prosimy o okreslenie miesi cznego limitu godzin przewidzianego na opieke powdroieniowq w ramach swiadczenia gwaranqi? Odpowiedr 30 Zamawiaiecy nie okresla miesie znego limitu godzin przcwidzianego na opieke powdroirniowe, ich ilok zalerf,f Wzie od rraczywistych potrzeb wynikajqcych w czasie eksploatacti 61. Pytanie 31 Dotyczy rozdzialu III pkt.3 ppkt 1) i 2) a) Czy Zamaw'arq(y dopuszcza zaoferowanie przez wykonawce r6wnowainych co do merytoryki sy\temow Srodlow lrwalych (zy F - w'ndyla.iil b) Prosimy o uszczeg6lowi ni, jakie s4 ffz kiwania i wymagania Zamawiajqcego w stosunku do wymienionej w pkt. 2 analizy przedwdroieniowej? Odpowiedr 3l Ad a) Zamawiaiqcy?i znaczyl w SrwZ, ia system E-w tdykicjfl iest autorskim rozwiqzaniom Dziatu Informatyki ZamawiajEcego powstalym w oparciu o wewnetrzne z t44dzpnia i procedury obowi4zuj4cc vr Takladzie. Nie znaiqc zakresu funkcjonatnojci proponowanego przez wykonawce rozwiezania trudno podjqi iednoznaczn4 decyzi, co do mozliwosci wdroi.enia produkt6w wykonawcy w tym zakresie. ZamawiaiEcy dopuszcza morliwott zaoferowania przez wykonawca wlasnych rozwiqzaf, ostateczne decyzje pozostawiai4c jednak do momentu przeprowadzenia przez wykonawce analizy pzedwdroipniowei, z zastrzeieniem, ie wszystkia dane wprowadzone do eksploatowanych Wz'-z z,mawiajecc9o syst m6w E- 8/?i

9 WittdlkocJa oraz Slonki Tnnht do chwili wdroi nia 7^SI musialyby zostad do niego przenleslone. Ad b) Wykonawca bazujqc na wlasnym do6wiadczeniu powinicn wiedziec, jaki Takrcs powinna ob jmowa( przeprowa'jzana przez niego w przypadtu innych realizowanych n droien analiza przedwdroieniowa. Z zaloienia ma ona bya narzgdziem pozwalajecym wykonawcy na zapoznanie sie z procedurami wewn trznymi stosowanymi przez zamawiaj4cego, sporzqdz,enie planu i okreslenie harmonogramu prz prowadzanego wdroienta. Pt'tanie 32 Dotyczy rozdzialu III pkt. 3 ppkt 5 Prosimy o wyiasnienie czy realizaqa. wszystkich czynnosri okreslonych przez Zamawiaj4cego do dnia r. jest rozumiana jako odbi6r wdroienia czy tct zakofczenie prac wdroieniowych? Odpowiedr r. iest dat4 zakonczcnia wdroi nia z uwzglftni niem zapir6w 5 9 Umowy licencyjno wdroi niowej stanowiecei zal4cznik nr9 do SIWZ. Pytanie 3i) Dotyczy rozdzialu lll pkt.3 ppkt6 Czy ptzez,,7,apewr.ienie obslusi technicznej aplikacji po zakoiczeniu wdrozenia,, Zamawi44cy rozumic Cwiadczenic opieki powdroi niowcj w ramach gwaranqi? Odpowiedr 33 Tak, obydwa powyzez poi cia sq dla zamawiaiecego toisame. Pytanie 34 Dotyczy rozdzialu III pkt. 2 ppkt 6 Prosimy o wyjainienie i uszcz.eg6lowieniei a) Co oznacza zapis,,modyfikacja oprogramowania pod indywidualne potrzeby Zarnawiai4cego"? b) Co zamawiai4cy tozllrnle ptzez,,natychmiastowe dostosowanie modul6w Z-SI" do zmieniajqcych si przepisow prawnych? c) Co wg Zanawiajecego oznacti pomoc dla uzytkownik6w Zamawiaiecego w zakresic utytkowania ZSI? Czy oznacza to pomo bez ograniczen ram czasowych czy w okrcsic 24 miesiecy? I'rosimy o podanic ma \ymdlneiilo*i Bodzm wifarcia wymdgdnet w mi('siqcu. d) Co Zamawiajqcy rozumie przez usuniecie awarii i usherki,,2 czasem gotowo5.i 24/7"7 Czy zapis powytszy ozl':'acza podie ie dzialania oraz jak ma sie do zapis6w zawartych w Zal4czniku m 7 do Umowy - Warunlach Swaranqi - w pkt. 6,,Czasy reakcji: usuniecie awarii wykonane zostanie w ciagu maksymalnie 8 roboczo godzin od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce, - usuniecie usterki wykonane zostanie w ciqgu maksymalnie 24 godzin rob$zych od momentu przyjecia zgloszenia przez Wykonawce." W pkt.8 w Warunkach gwarancii dodatkowo zapiano, ii c,as usunie ia awarii/usterki biegnic w dni robo.z w godzinach ? Odpowiedr34 Ad a) Z-apis,,modyfikacja oprogramowania pod indywidualne potrzeby T.ati/].awraiEcego" oznacza czell obsll"rgi t chnicznei polegajecei na modyfikowaniu oprogramowania w ramach gwarancii, w wypadku koniecznoici usuwania wad w funkgonalnosciach wymasanych w SIWZ. Wszrlkic modyfikacie poza obslugq gwarancyjnq wykonywane bedq na podstawic odrebnych zleccn i podlega( bedq odrebnym platnokiom. Ad b) Zapis,,natychmiastowe dostosowanie modul6w ZSI" oz^acza, Ze dzialanie ZSI musi zawsze przebiegaa zsodnie z obowiezui?cy i przepisami i w razie ich zmiany, Al musi z.ostat dostosowane do nowych przepis6w tak, aby dzialanie zawartych w nim funkcionalnos.i bylo zgodne z nowymi prz pisami w dniu wejscia tych przepis6w w iy.ie. Adc) Pomoc dla urrytkownik6w zamawiai4cego w zakresie urytkowania ZsI oznacza pom(r dla uiytkownik6w zamawiaj4cego w okresie 24 miesi cy, bcz miesiecznego limitu godzin Przeznaczonego na to wsparcie. Ad d) Czas gotowos i 24/7 oznacza In.otll\ao6d zglaszania Wykonaw y awarii i ustier k ZSI przez siedenr dni w tygodniu, 24 godziny na dobe. Biorec, iako przykladowq sytuaci9, ie Zamawiaiqcy zglosi Wykonawcy awarig ZSI pocztq elektronicznq w pietek o Sodzinie 14:00, stosuiqc zapisy warunk6vr Swarancji, w przypadkul 9/23

10 - awarii ma Fi usuniecie do godziny 12:00 w poniedzialek (8 godzin rcboczych zzachowaniempeedzialut:00-17:00-3sodzinywpi{tek+5godzinwponiedzialek), - lsterki ma on czas na iej usuniecie do Sodziny 8:00 w 6rod (2{ Sodziny robocze z zachowaniem przedzialu 7: Bodziny w pi4tek + 10 godzin poniedzialek +'10 Sodzin we wtorek + 1 godzina w 6rode). Pytanie as Dotyczy rozdzialu XIII pkt3 ppkt4 Gdzie zamawiai4cy okreslil wydruki niezbedne do placy w 7Sr? Odpowiedr 35 ZamawiajQcy w zal4czniku nr 8 do SlwZ okre6lajqc funkcjonalnogci rnodul6w Z,SI podal przyklady podstawowych wymaganych wydruk6w. Ildanie 36 Dotyczy rozdzialu X\4I pkt.5 Co oznacza zbyt kr6tki czas na rzctelnq ocene prawidlob,oki przeprowadzonego wdroixnia? Odpowiedr 35 Zapis ten oznacza, zbyt kr6tki okres czasu na sprawdzenie przez zamawiajqcego dzialania ZSI pod k4tem wszystkich zadeklarowanych funkcionalnosci, przekonania sie o ich fakrycznym istnieniu, poprawnym dzialaniu i dokonania ich odbioru. ry'tanie 37 Dotyczy ZalQcznika ff 8 do SIWZ - Wymagania funkcionalne modul6w ZSI Funkqonalno6c nr 27 O jaki rodzaj przypomniefi chodzi i w zwiqzku z iakimi zadaniami? Funkcionalno6d ni 30 Czy chodzi o wzajemn powiqzanie przelew6w i wyciqg6w bankowych, umieszczenia prz.elewu w wyci4gu i dekretac,e z wyci4gu bankowego. Funkcionalno3c nr 109 Czy chodzi o zderzenie koszt6w i przychod'jw na danym zasobio? FunkcionalnoSd nrl15 Co Zamawiaiacy rozumie przez nadzielanie brakuiecych typologii i o iakie typologi chodzi? Funkcionalno6d nr 227 i 280 Co Zamawiaiqcy rozumie pod okresleniem systemowej konholi w punkcie,,mozliwosl systemowej kontroli poprawnoki stawek VAT w umowach i fakturach ze stawkami nadawanymi na etapie wystawiania wniosku". Na czym mialaby polegaa? Funkcionalno6. nr 228 Czy struktura wniosku ma zawiera6 rodzai postepowania jezeli nie to na czym mialaby polegad kontrola. Funkcionalno6d nr 246 Czy przez podpis motna rozunliea zapis informacji o uiytkowniku tworzqcym dany obiekt. Funkcionalno6a nr 370 Na czym maj4 polega6 szi:zeble uprawnien i czeso dotycza? Funkcionalno6d nr 380 Co Zamawiaiecy rozumie przez wewnebmy dokument polecenia zaplaty i iaki jest iego cha rakter? Odpowiedr 3T Funkcjonalno6i nr 27 - mozliwos. utworzenia kalendarium przypomniefi o zadania h wysepui4cych sporadycznie, np. przy lo8owaniu sie do systemu, wprowadzariu bieiqcei daty itp. (OdpowiedZ jak na pytanie 8) Funkcjonalnosd nr30 (powiqzane z l-pl - Nr 14) - moiliwos{ zawarcia w treici przelewu informaqi typu: nr dokumentu, konto rozrachunkowe, konto zaansa2owania. ff umowy/zlecenia, kod i wartosc wydatku strukturalnego, opis zdarzenia, a nastepnie po zaimportowaniu wyci4gu z systemu bankowcgo do systemu FK mozliwost automatycznej ewidencji na wlakiwych kontach danych z prr,elewu. Funkcjonalno6t nr109 - tak, chodzi o zderzenie koszt6w i przychod6w na danym zasobie. Funkcjonalno6d nr chodzi o motliwo66 automatycznego nadzielenia odpowiednici, istniej4cej lub nowo zaloronej typologii, do okreslonego lokalu lub grupy lokali. Chodzi tu np. o typologic zwiqzane zi. typ m bkalu (lokal mieszkalny, urytkowy, Sarai),. typem wlasnocd (wlasno6c komunalna, Skarb Panstwa, arzqd tyrhczasowy), t0/23

11 adminithacji (budynki o okreslonym kodzie budynku posiadaie przypisanq typologie z lrla6ciwym numerem administracji),. poleceniem Taplaty (taka typologia nadah'ana iest w sytuacii, gdy urrytko*'nil lokalu wyrazi zgode na obci4jpnie rachunku ROR),. tytulem prawnyrn do lokalu (umowa lub bral tytulu prawnego),. komfortem lokalu,. z informaqarni, czy w danym budynku jest wsp6lnota mieszkaniowa. Funkcionalno3a nr 227 i przcz systcmo$,e kontrole stawki VAT w umoriach i fakturach zamawiajecy rozumic kontrole systemu informatycmego przy wprowadzaniu danych o stawce podatku VAT podczas r+stracji umowy i faktury, co do iej toisamoici ze stawk4 VAl, jaka byla wprowadzona do programu na etapic wprowadzania wniosku o wydatek na dany zakup. System informatyczny nie powinien przyiac stawki VAT w innei wysokos.i nii wprowadzonej we wniosku. (Chodzi o stawki podatku aktualnie obowiazujqcych przapis6w prawa o podatku od towar6w i Lrslug). Funkcionalnosc nr wniosek dotycz-y wskazania rodzaju zakupu szacowanych wielko6ci wydatlu netto i VAT. Wniosck o tak okre6lony zakup podlcsa kwalifikac,i operatora z Dzialu Organizacii tjrzetarg6w, co do tcgo, w jakim hybic prawa zam6rvied publicznych i w wnetrznych procedur zamawiaj4 ego dla wydatk6w do EUR powinien byi zrealizowany. Kwalifikaqe nadaje w systemie informatycznym operator. System informatyczny po tej kwalifilacii widocznej w nim powinien uniemoiliwid zamiane tcgo trybu przez osoby do tego niepowolane. Funkcionalno6n nr Nie. Zar6wno w przypadku funkcionalnoki 246 iak i 247 chodzi o skladany clektroniczny nie{ertyfikowany podpis uprawnionego opcratora wprowadzaiecego dane, oraz osoby uprawnion j do kontroli wprowadzonych danyrh, kt6re w spos6b celowy wykonujec czynno6ci, do kt6rej sq uprawnione, po iej realizacji potwierdzaj4 przez podpis ich wykonanie. Funkcionalno6n ff szczeble uprawnien dorycz4 np. motliwoki przcgledania przez kierownila dzialu dokument6w (korespondenc,i) wszystkich pracownik6w tcgo dzialu przy jednoczesnym uniemoiliwieniu wza,emnego podglqdu korespondenqi przez tych pracownik6w. Funkcionalnoit doku'nent,,polecenie znplaty" stosowany i st, iako dokument unorliwiaiecy uprawnionym operatorcm i Gobom maiacym prawo dysponowania rachunkami bankowymi na dokonanie taki.h wydatk6w, kt6re nie se dokumentowane fakturi lub rachunkiem. Jest to wewnetrzny opracowany druk wfrnagaiecy reiestrowania, numerowania, wskazui4cy, komu, zn co, do kiedy, w iaki spos6b, z iakicgo tytulu nalezy cos zaplacia, na iaki rachunek. Dokument iest podpisywany przez kilka oprawnionych os6b w okr flonei kolejnosci. Przy rdinych wydatlach kreg tych osdb iest r6tny. (Odpowiedrjak na pytanie 15) Pytanie 38 Dotvczv Zalacznika nr 8 do SIWZ - wymagania funkcionalne modul6w ZSI Prosimy o wyiasnienie, czy funkcionalnos( nr 430 i 445 Wykonawca winien traktowaa jako,,liunkcie kluczowe". Niniejsze tunkcjonalnosci w kolumnie dotyczecej Funkcji kluczow j, Zanawiajecy oznaczyl kolorem bialym w odr6znieniu od p6l nieoznaczonych jako FKL i wypelnionych szarym kolorem. Odpowiedr 3S lunkcjonalnoki 430 oraz 445 powinny by( haktowane, jako kluczowe "FKL" - zamawiaj4cy dokonal znriany w zaleczniku nr 8 do SIWZ. Zmieniory zafqcznik nr 8 do SIWZ Wylnogo ia fwkcjonalrc,ttodxldtu Zintegrou'anego Syster,,l htfonrratycztego oraz ocma zakresr,tiezbed ei dla za nuiajqc.bo itttcgacji systetrtouej zsl stalnov'ri zalecznik do niniejszego pisma. Pytanie 39 f)otyczv Zalacznika nr9 do SIWZ - Umowa licencvino - wdroi niowei C7-y ZamavriaiEcy przewiduie przesuni (ie terminu zakoiczenia wdroi nia, stanowiacego ETAI' tl, w prz-ypadku: przedlur.enia pro.erlury przetargowej, - dfuisz 8o n? przewidywal Zama,Niai4cy merytorycznego uzgodnienia z Pracownilanri ihmawi4ecego zakresu przenoszenia danych, przedlui nia weryfikaqi prr! z pracownik6w Zamawiajecego popra$"nofti skonwertowanych danych. Odpowiedt 39 Przewidywane pzez zamawiajecego moiliwe zmiany terminu wykonania umowy zostaly okreilone w rozdziale XVII pkt 5SIWZ. /23

12 Pytaniea0 Dotvczv Zalacznika nr9 do SIWZ - Umowa licencvino - wdroieniowei - q14. ust 1 Prosimy o wiasnienie, co Zamawiaj4cy rozumie przez zaistnienie istotnej zmiany okoliczno&i powoduiecei,,. hykonanie Umowy nie leiy w interesic Zamawiaj4cego? Odpowiedr 40 Pojecie istotnei zmiany okolicznosci powoduiqcei, ie wykonanic umowy nie lerry w interesrc zamawiajqcego, iest poieciem ustawowym (art. r45 ustawy Pzp), chodzi o ololiczno6ci, kt6rych zamawiai4cy nie znal w chwili zawierania urnowy, a ich zaistnienie powoduie bezcelowosc realizacji zamijwienia dla intcr.'su publicznego, kt6reso realizaqe winien zapewniat znmawiajecy, iako podmiot realizuiecy zadania publicznc, wynikaiece z przepis6w prawa. Pytanie 41 Dolvczy Zalacznika nr 9 do SIWZ - Umowa licencvino - wdrozeniowei - t17. ust4. pkt 4l zmiany t rmin6w wykonania i odbioru Prosimy o wyjasnieni, co Zamawiai4cy rozumie Vzez poszczes6lnych prac wynikaj4cych ze specyfiki dzialalno6 i Zamawiajqcego? Odpowiedt4l Specyfika dzialaf zarnawiaj4ceso wynika z faktu, i.i: zamawiajqcy, jako jednostka budtetowa podlega ustawie o finansach publicznych i w zwi4zku z realizacjq zadai wynikaj4cych z tego faktu stosuje mi sieczne harmonogramy czynnosci/ kt6ra musze zostac wykonane i w zwiqzku z tym mog4 zakl6cia (zmienii) terminy przyjete na wykonanie i odbi6r prac zwiezanych z wdrozeniem ZSL Pytanie tu Dotvczv Zalacznika nr 7 do Umow), - Warunki gwarancii oraz Swiadczenia obslugi serwisowei Zamawiaiecy naprzomiennie stosuje nazcwnictwo: wady, usterki i awaie. Prosimy o jednoznaczne zdef iniowanie powyzszych poj d. Dotyczy pkt.l0 Czy w zwiezku z zapis m w pkt. 10 Warunk6w gwarancji, dotycz4cym doliczenia wynagrodzenia w wysokoki stawki ryczaltow i za utyr,r,anie poiazd6w w przypadku odbywania wizyty serwisowcj u Zamawiaj4cego, Wykonawca w Formularzu oferty w Zalaczniku nr 1 winien uwzglednid przy podaniu ceny robo.zo godziny serwisowei w obsludze powdroipniowei (..) r6wniez koszty dotazdu, diet pracownik6w, no leg6w itd. Odpowiedt 42 Poiecie usterek i awarii zostalo iednoznacznie wyjasnione w Zalqcznik n 7 do Umowy licencino - wdroilniowei stanowi4cej zalacznik nr 9 do SIWZ. Wada, w ocenie zamawiaiecego oznacza takie uszkodzenic, kt6rego nie rnotna usunad i dany clement naleiy wymienid. Zgodnie z zapisami zalqcznika nr 7 do Umowy licencyino - wdroieniowej stanowiacej zal4cznik nr 9 do SIWZ, Zamawiaj4.y nie przewiduie osobnego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu diet pracownikdw, nocleg6w ih. Koszty te nalezy wkalkutowad w cen roboczo,godziny serwisowej podawanej w formularzu ofe owym. Pytanie 43 Czy ccna zaoferowanego oprogramowania ma ob imowa( koszt przygotowania przez Wykonawce funkcji nieistni jecych w systemie na dziafi skladania oferty, kt6ry oferent zadeklaruje w kolumnie,,bedzie" zal4cznika funkcjonalnego nr 8 dosiwz? Odpowiedr 43 Tak, cena ma zawieraa koszt przygotowania przez Wykonawce funkcji nieistnieiqcych w systemie na dziei skladania oferty zadeklarowanych w kolumnie,,bedzie". Pytanie 44 Prosimy o doprecyzowania czy Zamawiaj4cy oczekute/ ie do nowych system6w informatycznych (Finansowo -- ksiegohy,.zynszowo - windykacyjny oftz rozliczarie medi6w), kt6re zaczn4 pncowad produkcyjnie naip6zni j po zamknieciu miesiqca wrzdnia 2013 roku (w staryn systemie) wykonawca bedzie mial obowiezek przeniesc dane ze starego do nowego systemu w taki sposdb aby w nowym syst mie byly dostgpn wszystkie dowody, zapisy ksiegowe (kartoteki wszystkich kont) od BO roku 2013 do konca miesiqca wrze6nia 2013 rokn, a dodatkowo, i! dla modulu Czynszowo - windykacinego oraz rczlilczenie medi6w zapisy strony Wn (olri4i.nia kart Iokali) hdq zawieraly oprocz l4cznych kwotoki4ienia takie ich 't2/23

13 podzial na skladniki oplat w taki spos6b aby rozliczenia ftykonywane w roku 2014 za rok 2013 kotzystaly z tych danych - spelniai4ce wymagania ustawy o rachunlowoki, a dalsze prace, w tym obowilzuiqca sprawozdawczolt, do korlca roku 2013 bedzie prowadzona wylqcznie w nowym systiemie? Odpowied, {4 ZamawiaiQcy wymasa przeniesienia danych zgodnie z okresami podanymi w rczdziale lll pkt 2 ppkt 3 SIWZ ti. system6w informatycznych firmy API-Link "SMERF" - za okres od r., "FORSA" - za okres od r. Pytanie 45 Czy Zamawiahcy dopuszrza, aby dane z Wogramu MAGAZYN zostaly przeniesione iako stan ilolciowo - wartolkiowy na poczqtek miesi4ca od kt6rego rozpocznie si ewidencia przychod6w i rozchod6w magazynowych w nowym modele? Odpowiedr 45 Zamawia,acy powolal zesp6l ds. wdroienia ZSI, kt6ry okresli zakres niezhnych danych przenoszonych z system6w inlormatycznych eksploatowanych obecnie do zsl Z systemu MAGAZYN w szczeg6lno6ci naleiy przeniesa dane od pocz4tku 2013 roku. Przenie6t nalezy wszystkie slowniki, indeksy mateialowe, ka oteke materialowe, dokumenty obrotu magazynowego wystawione i obroty w ukladzic prowadzonych masazyn6w. Zamavriai4.y nie wycz ryute w odpowiedzi calego zakresu przenoszonych informacii, w trakcie analizy przedwdro2 niowei mogt poiawid sie dodatkowe dane niezhne do przeniesienia. (Odpowiedrjak na pytanie 29) Iltanie 46 I'rosimy o podanie pammetr6$/ serwera (s rwer6w) na kt6rym ZamawiaiEcy przewiduje uruchomienie bazy danych i Zintegrowanego Systemu lnformatycznego. W szcz g6lnolci prosimy o podanie iloki serwer6w, systemu operacyinego serwer6w, wielkolci pamieci RAM, ilosci i typu procesor6w w poszczeg6lnych serwerach wylaz z podaniem ilosci wetk6w na procesor (fltanie zwiezane z Rozdzialem III, pkt 2 ppkt 2SIWZ). Odpowiedt46 Zamawiajqcy dysponuf w chwili obecnei kilkoma serwerami, z kt6rych naimocniejsza konliguracia przedstawia sie nastppujqco: Model: Adina Solar 21OA2 Procesori 2 xamd 12-Core Ooteron GHr 12MB cache PamiQa RAM: DDR31333MH! ECC RoIMM HDD: 4 x 2000 TB SATA Z2k obr/mln 3,5" Hot Plug (RAID 101 System operacvjny: Windows Se.ver 2m8 R2 Enterprise O{-bit Zamawiaiqcy planuie uruchornienie 2 oddzielnych maszyn wirtualnych w technologii Microsoft flyper-v, z kt6rych pierwszn obsludwaa bglzic system bazy danych ZSI, druga natomiast sluzyd Wzie, iako serwer obsluguj4cy 251. Aktualnie rozpoczeto postepowanie zmierzaiqce do zakupu dodatkowego s rwera w podobnei konfisuracji, na lt6rym Zamawiahcy planuf instalach systemu operacyinego Windows S rvcr 2012 Standard Edition 6lbit. W chwifi obecnei ficzba licenqi posiadanych p.nz Zamawiai4cqo kztaltuf sig nastepuiqco' Rodr.l ll..n ll Windows Server User CAL wlndows Terminal Server CAV Wlndows Remote Desktoo Services - user CAI- 3tan obacny /plenoseny m (Odpowied, iak na pytanie 26) Pytanie 47 Prosimy o odpowiedr, czy zamawiai4cy iest uprawniony do skorzystania z licencii Microsoft Open Government, zgodnie z zalqcznikiem do ninieiszeso pisma, okre5lai4cym przyieh Przez Microsoft definicia uprawniony h podmiot6w rzqdowych (EMEA). 13/zJ

14 Odpowiedr 4T Zgodnie z definicjq podmiot6w rz4dowych zawartych w zalqczniku do pisma Wykonawcy (zalqcznik nr 4 do ninieiszego pisma) zamawiajqcy jest uprawniony do korzystania z licenqi Open Covernm nt firmy Microsoft. Pytanie 48 lak4 koniacznq ilo6{ licencii terminalowych przewiduje Zamawiaj4cy, jer li rnialy bya one przedmiotem dostawy. (Rozdzial lll. PKT.27 SlWz,\. Odpowiedr 43 Zamawiajqcy nie przewiduje dostawy licencii terminalowych. Licencia na baze danych powinna zawierad suport na caly okres gwarancji, resli oferowany przez Wykonawcg system bazy danych ZSI jest rozwiqzaniem komercyinyrn, kt6rego producent of rure takie wsparcie. (Odpowiedrja na pytanie 28) Pytanie 49 Prosimy o podanie wielkolci zasob6w lokalowych, kt6rymi zarzqdza KZGM (liczba lokali, typ wlasnosci, liczba administracii). Odpowiedt 49 El (Oddrld Er.do.bql W podziale na wlasnos(i: Zasoby lokalow adminktrowan prrez KZCM Slan na dzief r. llo{a lol( ll r bud. rzgm t E /!)l t 4E {) rcla5 to 601 rlo{a lobll 1 CK ($o6h{taenosa GM. lnnvmi CP (wso6l$,larno3c SP 2 innvml oodrniot.mi) 3E GM {.mina) G5 {wsp6ndarnolt GM r.skarb m oanrtwa) 2a Pl {ranadranie od powirechnel inwentalvraclll WS (wsp6lnota mlesrkaniowe -zarad KZGM) 10 zo {zt - decvda admlnlstracvlnal Zl kanad tvmcr3sowvl 55 wm {w3p6lnot. hl szkanlow. -Erz.d obcv} , Pytanie 50 W zal. nr 9 do SIWZ (Wz6r umowy) w par. f4 resuluje Pafistwo "rsady rczwiqzani^ i odst4pienia od umowy. I'rosimy o wyiasnienia zapis6w ust. 6 i ust. 7, gdyz wydaj4 sie one sprzeczne. Odpowi dr s0 W opinii Zamawiaiqcego wskazane zapisy uzupelniaj4 sie nawzaiem. 14/23

15 Pytanie 51 W zal. nr 9 do SIWZ (Wz6r unowy) w par. 1'l ust. 1 wymagai4 Paf6two, aby Wykonawca udzielil rekojmi i gwarancii na syst m bazy danych ZSL Wykonawca nie iest autorem tego oprogramowania i w oczywisty spos6b nie moie udzi lid takiej gwarancji ani rekojmi. System bazy danych udostepniany jest Zamawiat4cemu na zasadach okre6lonych przcz producenta tego systemu, zgodnie z postanowieniami par. 15 Watunk6w ficencii, stanowiqcych zal. nr 6 do umowy licencyino-wdroi:eniowej. Cz, w zwi}zkn z powyi.szyt\ Zamawiajqcy moip usuned postanowicnia par. 1-l ust.1 ze wzoru unrow7? Odpowiedt 51 Zamawiaj4cy pozostawia zapis S 11 ust. 1 wzoru umowy bez zmian. Wykonawca, pomimo, ze nie iest producentem systemu bazy danych moi.e udzielid na niego gwaranqi, a tym bardziet mo:e udzielit rgkoimi, ktdr judziela sprz.edajqcy a nie producent. Pytanie 52 W zal. nr 6 do umowy licencyincwdroi niowej stanowi4 q zal. nr 9 do SIWZ przpdstawiai4 Panstwo propozycie warunk6w licencii. Postanowienia par.5 warunkdw licencji zobowitzuj4 Licencjobiorc do udzielenia licencji na katdym nowopowstalym polu eksploatagi. Prosimy o wyjasnienie, czy Pafistwa zdaniem to postanowicnie nie iest sprzeczne z Ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych, par. 4l ust. 4, kt6ry stanowi, i2,,utttoltia hft)?.lotvczyi t'iko ful eksflc.ntacji, khtu sq zttd c t, rhloili jtj ziu'nrcit"? Odpowiedr 52 Zamawiajqcy zmienia pkt 5 zrl4cznika nr 6 do Umowy liccncino - wdroipniowej stanowiecej zahcznik nr 9 do SWIZ, kt6ry otrzymuie brzmieniei,,licenciodawca zobowiqzuie sie udzielia Iicencii na wskazanych w niniejszym dokumencie warunlgch na kaidym nowopowstalym polu eksploatac,i za wynagrodzenien 1 z1 +VA1 za kaidc nowo powstale pote eksploatagi". Znieniony al4cznik nr 6 Warunli Licencii do Umowy licencyino - wdroieniowe sranowi zalecznik do niniejszego pisma. Pytanie 53 W zal. nr 6 do umowy licencyino-wdroieniowej stanowi4cg zal. nr 9 do SIWZ przedstawiaj4 patutwo propozycje warunk6w licencji. Par. 6 ust. e) warunk6w Iicencii upmwnia do udzielania sublicencji podmiotom powiqzanym z Licenc,obiorce. W obecnej postaci zapis iest bardzo og6lny i niepft{yzyirry zwlaszrza, ite pojpie,,podmiot powi4zany" mot bya interpretowane bardzo szeroko. Prosimy o wyjasnicnie patutwa inrcnc,i i doprecyzowanie zapisu, w szczeg6lnosci suseruiemy ograniczenie mozliwosci udzietenia subticencii h/lko w zakresie posiadanej liczby licencii dostepowych. Odpowiedr 53 Zamawiaiqcy pozostawia b z zmian zapis pkt 6 lit. e zalecznika nr 6 Warunki Licencii do wzoru umowv. Intencjq zamawiaincego, tako iednostki budrptowei miasta Katowice jest to, aby w razie zaistnienia takiej potrzeby r6wniei inne iednostki Miasta mialy dostep do zakupioncgo i wdroion go ZSL Pytanie 54 W zal. nr 6 do umowy licencyjno-wdroi niowej stanowi4cej zal. nr 9 do SIWZ przedstawiajq paistwo propozyqe warunk6w licencii. Par.8!st. d) warunk6w licencji przewiduje udostepnienie kodu Zr6dtowego w przypadku zajecia maietku Licenciodawry. Iak rozumiemy, takie rozwi4zanie ma chronid l-iccncjobiorc w przypadku, gdyby Licenciodawca nie byl w stanie rozwijat i utrzymac oprogramowania, co wynikaa motu z iego likwidacti, upadlo6ci lub zaprzestania wykonywania dzialalnosci- Jednak zaiecie maiqtku iest zdarzpniem zupelnie innego kalibru, kt6re w i-adnym razie ni Swiadcz-y o braku moiliwoki kontynuowania dzialatnosci przez Lic ncjodawce, tym bardziei, i z.ajgtrie doryczyt moi niewielkiej kwory. Czy w zwiqzku z tynr Zamawiajecy moie wykre3lit ust- d) w par.8 warunk6w licenqi? Odpowiedt54 W odpowiedzi na pytanie zamawiaiecy dokonuje wykreslenia lit d) pkr 8 Warunk6w l,icencti stanowiecei zalacznik nr 6 do Umowy licencyjno - wdrozeniowej stanowitccj Talacznik nr 9 do SIWZ. Zmieniony zalqcznik nr 6 Warunki Licencji do Umowy licencyjno - wdrorlniowej stanowi zalacznik do nnri iszego pisna. t5/2i

16 Pytanie 55 W zal. N 9 do SIWZ (Wz6r umowy) w par. 1 ust. 16 definiuie I'afstwo!:,ri tnkcji iako,,okres od.hltili.slosze ta n,nrii rrz Zam7oiajqc!8o do &Nili polj cia dzinlai I1rzc2 Wykonatcp r( tclu jtj lstri1tia". Iednocrc6nie w zal. nr 7 (warunki gwarangi) do umowy licencyjno-wdroi niowej stanowi4cei zal. nr 9 do SIWZ, w par. 6 zupelnie inaczej okreslaje I'atutwo czasy reakcji. Czy w zwiezku z tym Zamawiaiqcy moi zmodyfikowat trcsc par. 6 w nastepujqcy spos6b zgodny z wczesniejsze definicje: - c:lis reakcji tn mtari( uslnld sie tn n."ksvnnhtie 8 golzi, roboc4lch oi tofit ht lrtzyjecia 2gl(,sze ii llrztlz Wykonmuca, czas reakcji na usterke ustala sie na maksymalnie 24 godzin roboczych od momentu prziecia zgloszenia przez Wykonawce. Odpowiedr 55 Przytixzona przez Wykonawce definicia czasu reakcji zawarta w 51 ust. l6 umowy licencino'wdroieniowei stanowiecei zal. nr 9 do SIWZ nie ma zwiqzku z czasem usuwania awarii okrc6lonym przez Zamawiaiacego w warunkach gwarancii oraz Swiadczenia obslugi serwisowej stanowiqcych zal. 9 do t i umowy. Zamawiatecy dokonuie wykreslenia definicji czasu reakcri zawartei w S 'l ust. 16 Umowy licencinc wdrozeniowej stanowiqcej zalacznik ni 9 dosiwz- Zmieniony zal4cznik nr 9 do SIWZ - wz6r umowy - stanowi zalqcznik do ninieiszeso pisrna. Pytanie 56 Specyfikacia istotnych warunk6w zadr6wienia, Rozdzial II punkt 2 podpunkt 3I'rzcnicsit ie isnvch u sknli 1:1 (...)l Doswiadczenia Wykonawcy w zakresie przenoszenia danych z systemu Smerf firmy API-LINK link wskazuje na koniecznost znaczece, transforrnacji danych, spowodowanei np. brakicm iednoznacznos i adresu lokalu, uproszczeniami w zakresie sposobu obliczania obcieij rl za fragment miesiqca (wszystkie miesiqce traktowane sq iako 30 dniowe). Koniecznosc wykonania transformacii danych moiz r6wniez wynika6 z checi skorzystania z korzyshiych dla Zamawiaj4cego funkcionalnolci noweso oprogramowania, ktitre nic sq dost pna w Smerfie (np. okre6lanie ceny na poziomie budynku, itp.). R6wnici koniecznoid prz ni sienia danych z systemu,,system Ewidencji Zasohw" stosowanego przez Zamawiai{cego do opisu zatzq.lza ych nieruchomoki, moie powodowad koniecznos. p wnych modyfikaqi danych zwiqzanych z usp6jnieniem informac,i dotyczqcych nieruchomos.i, budyn-k6w, lokali mieszkalny.h, itp., kt6re cze6ciowo wystepujq r6wniei w programie Smerf. Prosimy w zwiqzku z tym o wyjasnienie, czy pomimo okreslenia skali przeniesienia na 1:'l Zamawiajacy dopuszcza pewne r6znice, przy zachowaniu zasady, ie wszystkie niezbedne dane zostan{ przeniesione Odpowiedt 56 Zamawiaiecy dopusz.za pewne r6inicc w przenoszonych danych, z tym, Le ftinice te nie mo84 powodowaa i-adnych niesp6jno5.i w danych przeniesionych do noweso systemu, czy tei ich reczneso uzupelniania. Dopuszczalne r6znice zostane utsodnione'z wykonawce na etapie wykonywania Przez nieso analizy przedwdrozeniow.'j. Pyt.nie 57 Zalqcznik nr 8 do SIWZ, L System informatyczny,,finansowo-ksiegowy" (FK), t,pl = 2 Moaliwoit pnnndzenia ulrghtyth kiqg,8 flntr.'.r ko',t,lh zarzelzn,ry.h &sf61 ot milszkn i.'.ryth u liczbie do I0 ksiqs: Prosimy o wyja5nienie, co naleiy rozumiet pod Poj ciem,,10 ksi4g". W kontekkie tej liczby prosimy r6wniei o wyia6ni nie zapisu,,llost obslugiwanych przez modul finansowo - ksiegowy systemu wsp6lnot mioszkaniowych w formie odr?bnych ksiqg rachunkowych nie moi bya mnieisza nii 5" (Specyfikaqa istotnych warunk6w zam6wienia, Rozdzial Ill punkt 4 PodPunkt '19r. Czy Zamavriajqcy zarz4dza $ sp6lnotami mieszkaniowymi? Odpowiedi 57 Zamawiaiqcy interpretuie ten znpis, iako moiliwoit prowadzenia odrgbnej rachunkowoki wg odrebny(h zasad i planu kont dla 10{iu podmiot6w (wsp6lnot nieszkaniowych) i ta cyfra powinna bya traktowana przez wykonawc6w, iako obowiqzuj4ca. Zamawiajqcy moi, Przeikiowo znrz4dzat wsp6lnotami '16/23

17 Pytani 58 ZalQcznik nr 8 do SIWZ, l. System inlormatyczny,,finansowo-ksiegowy" (FK), I-pr = 14 M&lnooit opncotua ia ulas,'?9o 1r,.orca przeblur (kotiet.no6i 2mr'orcia,ticzhedttych "{ort stji tw : r lok nc t, ko to roz tch kmoc, ko'llo zadfigniolr', ia, r no1rry/.lccc it, tullda ek stn t.t mlny, opis.dore i4). W jakich kontelstach Zamawiajecy oczekuie wykorzystania opisanei fun kcionalnosci. Odpowi dt5e Kolumna Lpl - Nr 14 - (powi4zane z Lpl - Nr 30) - moiliwosc zawarcia w tresci przelewu inforrnacji typu: nt dokumentu, konto rozrachunkowe, konto zaangar:owania, nr umowy/zlecenia, kod i wartost wydatku strukturalneso, opis zdarzenia/ a nastepnie po zaimportowaniu wyciagu z syst mu bankowego do systemu FK moiliwosd automatycznq ewidenqi na wlasciwych kontach danych z przelewu. Pytanie 59 Zalqcznik nr 8 do SIWZ, L System informatyczny,,finansowo-ksiegowy" (FK), Lpl = 15 Mozlit'oi h1orzc'titl llobc.i p/.ek!,&o dlni.oyhnttj gntpv kofil lozrach nkmoych do tysokoni hieiqcc4o sal.la na poszczcgiltt)t, kotrcit: infl litvcz,tyut Inb dla 8rul1v zne'uletrjo,tou,anlch doku tc tdltr: Prosimy opisai zdarzenie gospodarcze, kt6re powinno bya obsluione oc?ekiwanq funlcionalnokie. Odpowiedi 59 Kolumna Lpl - Nr 15 - zakup energii i pozostaly uslug od ok wsp6lnot mieszkaniowych (en rgia cieplna, zimna woda, kanalizacja) podlegaiace okresowemu iozliczeniu, w kt6rych wyniku nastepuje dodatkowe docieirnie lub uznanie. Po zewidengonowaniu ilokumentu obci4ieniowego za bie!4cy okres i dokumentu zawieraj4cego rozliczeni moi spowodowat wystepienie salda dla danei wsp6lnoty: do zaplaty, Iecz w niepelnej wysokos(i miesiecznej lub nadplate. Moiliwost naliczenia przelewu do wysokojci sakla umotliwia regulowanie platno6.i w aktualnie obowi4z r..ritce, wysoko6ci. Pytani 60 Zal4cznik w 8 do SIWZ, l. System informatyczny,,finansowo-ksiegowy" (FK), l.p'i -'16 Moililtloit ltrzygotou,nnia folee:i zaiutv dld koutralwttd..t, tn i' dstnoie uyge enunny.h bieaqrvch txtlic.er nicsicc.ultch z ult z9lsd'tie,lit:'n sdlit), nt i i,ltrych tlonelhtar z 'lozlnoosciq i'dqoidual'eso loljhotx: Czy praz poj9fie,,polcrenia zaplaty" Zamawiai+-y rozumie obslug be7-got6wkowei formy rozliczefr bankowych, realizowanych prz z Kratowq lzt'e Rozliczeniow4 w systenie ELIXIR? Odpowiedt 50 Kolumna Lp1 - Nr 16 -,,Pol tenie zaplaty", jako t'ezgot6wkowa forma rozliczeri bankowych realizowana przcz KIR w systemie ELIXIR. Pytanie 51 Zalqcznik nr 8 do SIWZ, I. System informatyczny,,finansowo-ksiegowy" (rk), Lpl = 21 MotlilooSi opmcoui'tia dtnt ot'tj def'ticji e'tisji dta rdi'ty.h hn'*6 ': l'rcsimy o informacj, jakiego rodza,u ewidencii ma dotyczyi deriniqa emisji. Odpowiedt 6l Kolumna Lpl - Nr 21 - na chwilc ob.rne icdnostka obslugiwana,est przez ING Bank Sleski i korzysta z systemy bankowolci lncbusincssonline. W funkcionalnoki tg zakladamy wentualne motliwosa zmiany obsluguj4cego jednostk banku i wspdlprace ZSI z innym systemem bankowym niz lng. Pytanie 52 Zal4.znik N 8 do SIWZ, L System informatyczny,,finansowo-ksiegowy" (Fl<), Lpl = 67 Wydn& 1]'g 'j bm'ej - u,s1ilrcj pzycji konta za,yhm y okn:s: I'rosimy o przykladowy wydruk i dodatkowe wyjainienia dotyczqce colu, w iakim ma byd wykorzystywany opisany wydruk. Odpowiedr62 Kolumna Lpl - Nr 67 - W obecnym systedrie nie ma mozliwosci sporz4dania wydruku, o jakim mowa w tei funkcionalnoki, dlatcgo nie mozemy przedstawi( przykladu. Ob cnie w3r6d kontrahent6w generuiqcych naszc zobowi4zania jest 1100 wsp6lnot. Kaida wsp6lnota wystepuie na kilku kontach zobowiqzaniowych i jednym lub dw6ch kontach naleino6ciowych. Wsp6lnym elemcntem konta iest ob tnie sz kio cyfrowy kod wsp6lnoty np , i tak dla s'spomnianei wsp6lnoty w cwidencii ksiegowet wystepuiq konta zobowiqzaniowe , , , itd., otaz konto nalerno6ciowe 22] Wydruk, o kt6rym mowa ma zawierai wszystkie informacie (zapisy analityczne, obroty, salda b4d, same salda) z poszczeg6lnych kont 9lko dla wsp6lnoty o kodzie s

18 Pytanie 53 ZalAcznik nr 8 do SIWZ, Il. Syst m informaty.zny,,czynszowo - Windykacyiny" (CZW), Lpt = 1.19 i Lp] - 151: I'rosimy o wyia6nienie, czym r6zni sie poje<ie,,raty dlugu" od,,odroczonego terminu platnosci znleglych Odpowiedt53 Kolumna [-p'l nr 149 i Lp1 nr w przypailku rozlozenia naleznosci na raty, dlui-nik zobligowany jest do systematycznego wnoszenia rat w stalei, ustalonei w umowie wysokoki oraz do wplaty bier?cych oplat. Dluinik, kt6remu odroczono termin platnosci powstalego zadluienia na wskazany w umowie okres (zgodnie z aktualni obowiqzujecymi w tynr zakrcsie uregulowaniami okres odroczenia terminu ptarnosci nie moze byc dhriszy nia 12 miesiecy) jest zobligowany do systcmatycznego wnoszenia oplat biei4cych, natomiast splata odrcczonei wierzytclnos.i winna nast4pia jednorazowo we wskazanym w umowie (odroczonym) terminie np. po uplywie 12 miesiecy. Jezeli dlutnit( nie splaci naleinoki w odroczonym terminie okreslonynl w umowie, pozostala do splaty naleimo6a staje sie natychmiast wymagalna. Pytanie 64 Zal4cznik nr I do SIWZ. lv. System informatyczny,,zle(enia uslus remontowo-budowlanych zamawianych u wykonawc6w zewnetraych" (ZUR), I-p1-217, Lp1 = 227, Lp'l - 22a Prosimy o dodatkowe informacje dotyczqce dokum.'ntu o nazwic,.wnios k": kt6re dzialy, komdrki, stanowiska pracy Zamawiajqcego biore udzial w etapie wnioskowania, prosimy tei o przestanie wzoru wna()sku lub podaniejego element6w. Odpowiedr 54 Funkcjonalnost 2'17 -,,Dokument wniosku" ma miet posta( wylqcznie elekrronicznq. lest to formatka w systemie do wprowadzenia danych dotyczqcych dysponenra srodk6w, kwalifikacji budzerowej srodk6w, kod6w informacji budietowei i ksi gowej (w rym kodu stanowiska koszt6w), opisu prac, kt6rc rrzeba wykonar, prz widywanych koszt6w netto stawek podatk6w VAT.,,Wniosek, po wypetnieniu iest lektronicznie podpisywany przez uprawnionq osobe blokui4c Srodki budietowe we wlajciw i podziale Srodk6w budieto$ych. Przy czym, jesli Srodk6w brak w danei pozycii budiatowej to wniosku ni moina utworzyc w o8dle. FunkcjonafnoJc N Vzez systemowq konhol stah'ki VAt w umowach i fakturach :amawiajqcy rozumie kontrole sy5temu informatycznego przy wprowadzaniu danych o Etawce podatku VAT podczas reiestracti umowy i faktury, co do jei tozsamotci z-e stawkq VAT, iaka byla wprowadzona do prosramu na etapie wprowadzania wniosku o wydatel na dany zakup. Systern informaryczny nie powinien przi4c stawki VAl w innei wysokolci niz wprowadzonej we wniosku. (Chodzi o stawki podatku aktualnie obowi4zujacych przepis6w prawa o podatku od towar6w i uslug). (OdpowiedZiak na pytanie 37) Funkcionalnok nr wniosek dotyczy wskazania rodzaju zakupu szacowanych wielkolci wydatku netto i VAT. Wni()sek o tak okreslony zakup podlega kwalifikacii operarora z Dzialu Organizacji przerarg6w, co do te8o, h,,akim hybie prawa zamdwie t publicznych i wewnerrznych procedur zamawiarqcego dla wydatk6w do EUR powinien byc ztealizowa':'y. Kwalifikacie nadaie w systemie infornlatycznym operator. System informatyczny po tq kwalifitacji w ixznej w nim powinien uniemoiliwia zamiane tego trybu przez osoby do tego niepowolane. (Odpowi dtjak na pytanie 37) Pytanie 65 Zafacznik nr 8 do SIWZ, X. System informatyczny,,fakrurowanie sprzedary" (FS), Lpl = 156 A to ntyczfic pt.r'lt1d.t,tic fnkhlr lo olfou'ied it:h rejestftno V A 1 2 t,ni.liu'oi'.iq!,yhon okrc roztic2uia VAT Z uwagi na fakt, ii zgodnie z przepisani Usta$y o podatku od towar6w i uslug, podatnik nie ma mo;liwo6ci samodziolnego wyboru okresu do rozliczenia VAT oraz w kontekjci faktu, iz prz pisy Ustawy w tym zakresie zmieni4 sie od 1 stycznia 20'14, czy po,^yiszy zapis nalcty rozumi.rc w taki spos6b, ii moiliwoic wyboru okresu rozliczenia VAT ma bya dost pna w granicach okreslonych Frzefisami prawa. Odpowiedr 65 'lak - wyb6r okresu rozliczenia podatku VAT wg przepis6w podatkowych w tym zakresic. Pytanie 66 ZalEcznik nr 8 do SIWZ, XII. System informatycz y,,mapazyn",1.p1-47a, Lp1 = 482, Lp1 = 483, Lp1 = 485, xlll. System Informatyczny,,Zasoby", Lpr = 55,1, XV. Ocena zakrcsu niezbednei dra Z"amawiajecego integracji systemowej ZSI, Lp1 = 586, Lpl = 587, I-pl = 588: te/21

19 FunkcjonalnoSci opisane w podanych wyt i punktach, wg przepis6w prawa sa zwi4zane z ewidenci4 Srodk6w trwalych (aktywa trwale), a nie z ewidenge zapas6w (aktyw6w obrotowych). Srodki trwale wydanc do uiytkowania a zntem wydanc z maga?,ynv zgodnie z Ustawq o rachunkowo6ci stanowi4 odrebne, kisle zdefiniowane ewidencte ksiegowe- Opisane funkcionalno6ci sq funkqonalnosciami modul6w typu,,srodki trwale", a nie typu,,ma8azyn", przede wszystkim z uwagi na odmienn4 merytoryke (r6ine zestawy dokument6w, spos6b haktowania od strony podatkowci, bilansowcj, itp.). Pytanie 1: Prosimy o podanie powod6w zamiaru zrchowania dotychczasowego systemu z rdwnoczesnym *yprowadzeniem podstawowych iego fu*cjonalnos.i do systemu typu,magazyn. ZabieS ten znaczqco ogranicza korzysai z bezpo6redniej integracji modul6w pomocniczych z modulem FK i pozostalymi modulami ZSI (np. Zasoby). Pytanie 2: Czy Zamawiajecy skbnny jesl zrezygnowad z uiytkowania dotychczasow go systemu STW pod warunkiem dostarczenia pzez Wykonawcg modulu o odpowiedniei funkcionalno6ci. W naszei ocenie posiadanie dw6ch systcm6w informatycznych realizuj4cych te samq funkcjonalno6c/ poza ograniczenienr korzys.i z intesracji, \'tieie sie z koniecznokiq ponoszenia dodatkowych koszt6w zwiqz-anych z ich adninishaqq (archiwizacia danych, aktualizacia do nowych werci' z tzqd?anle odrebnymi kontami utytkoh'nik6w, koszty zwiezane z nadzorem autorskim i serwisem). Odpowiedr 66 Ad 1 Srodki hwale ruchome w wi kszo&i przypadk6w zc wzgledu na przyjete zasady polityki rachunkowoki i organizacyjne (wydzielone magazyny dla ruchomych srodk6w trwalych) s4 wydawane do utytkowania na podstawie dokumentu RW (dokum nt obrotu masazynowego). Sporadycznic:,e wzglgdu na przyietq polityke rachunko*o6.i dla niekt6rych ruchomych 6rodk6w trwalych wymagany iest dokument Ol. TakZc ten 6rodek przerhodzi prz z magazyn. Dokumenty te ni se i nie mogq byd wystawiane przez ksiggowos{, ale przez osoby prowadzece magazyny. Dokumenty te powinny byt podstawq ewidencii w oprogramowaniu STW wydanych do uiytkowania Srodk6w trwalych ruchornych. Dlatego tei pizyieto taki obieg. Ruchome3rodki trwalc o ile przechodz4 przez magazyn prz d wydaniem do uzytkowania nie mog4 bya ewidencionowane, jako Srodki trwale w SlW. Natomiast po ich wydaniu do uiytkowania podlegajq ewidencji w STW. Dlatego w roz-dziale XV zalecznika nr 8 takic powiazanie obiegu informacji przyjeto 6, funkcionalnosciach 586,582 5U8. W zaden spos6b to rozwiezanie nie ma wplywu na korzystanie z widenqi prowadzonej w programie Zasoby, gdy, wg opisanych przez nas funkcjonalnolci dla modulu Zasoby sluiy on ewidencii nicruchomoki. Ad 2 Nie znaiqc zakresu tunkcronalnolci proponowanego przez wykonawce rozh'ieania trudno podjet iednoznaczne decyzje, co do motliwoki wdrcbnia produkt6w wykonawcy w tym zakrcsie. Zamawiajacy dopuszcza motliwo6t zaofcrowania przez wykonawce wlasnych rozwiezaii, ostateczn4 decyzi pozostawiaiqc tednak do momentu przeprowadzenia przcz wykonawce analizy przedwdrorrniowei, z zasbzei. niem, i wszystkie dane wprowadzone do eksploatowanych przez zanawia,acego system6w S/odl, Inoalc otaz F,-Wi dvkncf do chwili wdrozenia,lsi musialyby zostat do niego przeni sion. (Odpowiedriak na pytanie 31 ppkta) Pytanie 57 Zaf4cznik nr 8 do SIWZ punkty dotyczecc intesracji danych z I'SKP (Lp1 329, , ,5961. Analogicznie do argumcntacii przytocz.onei w punkcie'l'l (pytanilr 66) piosimy o odpowiedz na pytanil': Czy Zamavliaj4.y sklonny jest dopuicit obsluge calos(i tematyki kadrowo-pla.owej w ramach modulu kadrowo-placowego dostarczonego ZSI, zapewniaj4c w ten spos6b motliwosc pclnej i rzeczywistej integracji danych. Odpowiedt5T Zamawiaj4cy nie dopuszcza takieso rozwiezanra. Pytanie 58 Zalqcznik nr 8 do SIWZ, X L System informatyczny.,zasoby", Lpl od 518 do 521 Mt)iliu,ni Sul.raoatia k ofu1r t' s t n I,:,u, isk ow u d I kos z L 61u : Prosimy o dodatkowa informacie na t mat cech,,stanowiska": o iakich stanowiskach iest mowa, co to,est stanowisko w kontekjcie tego pytania ijakq role pelni- Odpowiedt 68 Stanowisko koszt6w, o kt6rym mowa to szesciocyfrowe oznaczenic dla nieruchomo6ci (mor bya wiecei) indy*idualne dla nieruchonosci, tt6re w ksiegach rachunkowych ksiegi Sl6wnci i w ksiegach pomocniczych ti. systcnach SIW, Magazyn, CzW sq czekie numeru konta dawnei nieruchomosci iako STW t9/l1

20 olrodka odniesienia ponoszonych koszt6w. Proc dura prz imowania i wychodzenia nieruchomo5ci z zatzqdzania przez \Nykonaw.e zaczyna si od zaewidencionowania w Zasobach, dlatego nr stanowiqcy stanowisko koszt6w powinien bya nadawany w Zasobach. Nieruchomokiq moze byd grunt (dzialka), budowla injrastruktury (np. chodniki), budyn k. Pytanie 69 Zalacznik nr 8 do SIWZ, Xlll. System informatyczny,,zasoby", Lp7 = 528 Moilil&3t systet owtj t.j#tmcji u,ykotn't)jch i zrealizo unrych 281,jJ2ert, o kt1rych tuolrn w pkt 6 oraz rciliooif ztllis tntnlych zt,tia,l u, i.ntr]ho,,oiciffh, jesli to t'! ik ltrnc renn tmryh i i r\tstycyj y.h o t ltrystwily: W punkcie 6 tego rozdzialu nie ma opisu zgloszef, prosimy o informacie, czy chodzi o punkt8 (Lp2 = 8). Odpowiedr69 W opisie mowa o pkts i poprawna heit funkcjonalnos{i brzmi nastepujqco:,,mo2liwosa systemowei r ieshacii wykonanych i zrealizowanych zglosz 6, o kt6ry(h rnowa w pkt. 8 w kol Lp2 oraz moiliwo6a zapisu trwalych zmian w nieruchomosciach, iesli w wyniku prac remontowych i inw stycyjnych one wyst4pity." W zwi4zku z powyiszyt zamawiajecy dokonal zmiany opisu pozycji 528 w zalqczniku nr 8 do SIWZ. Zmieniony zal4cznik nr 8 do SIWZ - Wymagania tunkgonalne modul6w Zintegrowanego Systemu InformatyczneSo oraz oc na zakresu niezbgdnq dla zamawiajqcego integracji systemowq ZSt stanowi zal4cznik do niniejszeso pisma. (Odpowiedriak na pytanie 22) Pytanie 70 Zal4cznik nr 8 do SIWZ, )(lii. System inlormatyczny.,tlasoby", l.p1 = 53t 2)&t'tc ryiqczrjqy obowiqz.k fonntkololj Zn tnuriajlccgo jako pd ostki h,ulia oej ntiasto i pt2ctosz?le te ohm iqzck tllt i,tttc lodm tv zobnriq2mt io jego pl t in: Prosimy o potwierdzcnie, czy Zamawiajecy ma na myili sytuac,e, w kt.irei zachodzi koniecznosc wystawiania deklaracii r6wnoczelnie w imieniu wlasnym jak r6wniet innych podmiot6w z uwzglgdnioniem ewentualnych korakt z powodu historycznych zmian przypisania nieruchonofci do podnriotu w imieniu kt6rego wystawiana iest deklaracia. Odpowiedt 70 Zamawiaj4cy w funkcionalnosci I-p1-531 ma na my6li przypadki wynika,ace z art.3 ust. I pkt.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U- 2010r. Nr 95 Poz. 613 t.i. z p6zn. zm.). Co.lo zasady w przypadku zmian wstecznych mai4cych wplyw na wielkosc podatku od nieruchomos{i powinna bya mozliwos. wygenerowania (korekty) deklaracii lub informacii w sprawie podatku od nieruchomo6ci z uwzglednienicm zmian. (Odpowiedrjak na pytanie 23) Pytanie n Zal4cznik nr 8 do SIWZ, XtlL Systern informatyczny,,zasoby", Lpl = 534 MoililooSt sporzglzc h deklancji i l FrnicjiaPolatekol ienrhon o.1ciipodatekroi' y' ydrkundw,id lii,ejleklan. (n na[ji)iiadde8o blulv'tku, btdou,li, dzialki orrz tuklarutjj (ofornacj, zbnrczq dli okreilo cj czcici zdsohu. Pytanie 1: Czy Zamawiaiacy jest zobowie"any do skladania deklaracii na podatek rolny) Pytanie'2: Jeixli Zamawiaj{cy iest zobowi4zany do skladania deklaracji na podatek rolny, to czyich i iaki(h grunt6w rolnych to dotyczy? Odpowiedt 7l Ad 1 Zamawiaiery na dzief dzisiqszy nie sklada deklaracii na podatek rolny (l cz sytuaga mor. taka wystapif). ZamawiajQcy sklada natomiast informacje w sprawie podatku rolnego. Ad 2 Na dzieii dzisiejszy dotyczy grunt6w stanowi4cych wlasno6a os6b fizycznych, sa to np.: grunty orne klasa IUb. IVa. IVb. Pytanie 72 Zalqcznik ff 8 do SIWZ, XV. Ocena zakresu niez4dnei dla Zamawiaiecego integraqi systemowej ZSI, Lpl =:582: Prosimy o informaqe, czy prawidlowa jest liczba kratek w kolunnie,,j st", poni wat jest tylko jedna (co sugeruie pojedyncza punktacje), podczas 8dy w kolumnach,,b dzie" oraz,,nie bedzie" se dwie. 20/?3

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

MPGK Krosno Sp. z o.o.

MPGK Krosno Sp. z o.o. MPGK Krosno Sp. z o.o. DZ-2300-19/2010 Firms Hliska Srodovusku 2003 Krosno, dn. 11.10.201 Or. PRZEOS^BIOBSTWO FAIR PLAY www.ekrosno.pl Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowicnia W zwi^zku

Bardziej szczegółowo

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy

Numer ogjoszenia: 163291-2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - dostawy 16.08.2013 bzp1.portal.uzp.gov.plli ndexphp?og loszenie= show&paz}cja=163297&rok=2013-08-16 Adres strony internetowet na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl/bip2/

Bardziej szczegółowo

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej"

Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: Zakup energii elektrycznej Repki, dnia 10.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawcow Numer ogloszenia (postfipowania): 291824-2014 Nazwa zamowienia: "Zakup energii elektrycznej" Dotyczy Postfpowania 0 udzielenie zamowienia pub/icznego

Bardziej szczegółowo

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w...

... z siedz~bq w...ul... wpisanq do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy... w... UMOWA nr...ski... Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiqdzy: Zalqcznik nr 7 do SlWZ lstotne postanowienia umowy SZPlTALEM KLlNlCZNYM im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie przy ul. Karowej 2, 00-315 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA:

2. PRZEDMIOTZAM6WENIA: or-0810- s -26 lrclzoto/fundusz pracy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /2015 (postqpowonie prowodzone jest w oporciu o oft. 4 pk I ustaw z dnio 29 stycznio 20U r. Prowo zom^wieh publicznych (Dz.lJ.t. j. z 2075

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia SpecyfikacjeIstotnych Warunkdw Zam6wienia: wwszpitalkarowa.p1 Warszawa: ZARZADZANIE PROJEKTEME-USEUGI WOCHRONIE ZDROWIA Numer ogloszenia:212299-2013;

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or.

u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej ZGODA w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. , u C H W A L A Nr 6/2010 RadyNadzorczej Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Bialej Podlaskiej z dnia 22 marca 201 Or. w sprawie uchwalenia regulaminu rozliczen z czlonkami przenoszlcymi wlasnosc

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:..

Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. t 14,., Zarzqdze ni e N r L l. {il.!.q.. Burmistrza Miasta Jedrzeiowa z dni a...4.4...w.. P.i..A...:.. w sprawie zmian do Zarz4dzenia Nr. 265/05 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przyjgtych zasad rachunkowo5ci

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu

WYJASNIENIA. llanclerz. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie '. r,z I llanclerz Szczecin, dnia 19.03.2015 r. Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ponizej kwoty, o

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

Legionowo, dnia I 0.08.20 I 2r. Zamawiaj4cy: S4d Rejonowy w Legionowie 05-120 Legionowo ul. Jana III Sobieskieso 47

Legionowo, dnia I 0.08.20 I 2r. Zamawiaj4cy: S4d Rejonowy w Legionowie 05-120 Legionowo ul. Jana III Sobieskieso 47 Legionowo, dnia I 0.08.20 I 2r. A m B"t *t jl a,,t,r:.t;i krx Zamawiaj4cy: S4d Rejonowy w Legionowie 05-120 Legionowo ul. Jana III Sobieskieso 47 Oznaczenie sprawy : ZP I SR.I 6 t 12 Wykonawcy ubiegajqcy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTMIASTA RUDASLASKA

PREZYDENTMIASTA RUDASLASKA PREZYDENTMIASTA RUDASLASKA ZARZADZENIENR 'tr.pm,o,f51"jtl/oi PREZYDENTA MIASTA RUDA SLASKA z dnia 2 5.CZE.Z007 w sprawie szczególowych mieszkaniowej zasad pobierania, a takze warunków rozlozenia na raty

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi

Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OGI-OSZENIE O ZAMOWIENIU - uslugi Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Katowice: UsNuga transmisji danych do Delegatur Sl4skiego OW NFZ na 24 miesi4ce. OG-OSZENE O ZAMOWENU - uslugi Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach

Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach Komunalny Zakl-ad Gospodarki Mieszkaniowei w Katowicach N2.231.42.2013.EK Kntowice, dnia 30.04.2013r. WYIASNIENIA oraz ZMIANA TRESCI srwz Przetarg nieograniczony Zakup energii elekkycznei dla budyn&6vy

Bardziej szczegółowo

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji

ZDM-DZP. ZARZAD DROG M EJSK CH. Faktura wystawiana przez WykonawcA zawien w swojej tresci Wkaz transakcji ZARZAD DROG M EJSK CH ul. Chmielna 120, 00-80'l Warszawa, tel,22 55 89 000, faks 22 620 06 08 kancelaria@zdm.wawpl, www.zdm,waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa ZDMIDZPI ZDM-DZP. 15.MSZ Dotyczy : postgpowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

w formie iwladczenla r"ec.owego te tzecz WZGI tr w l(atowicach

w formie iwladczenla rec.owego te tzecz WZGI tr w l(atowicach Tekst jednolity - uwzgledniajqcy aniany wprowadzone Aneksem nr I (Zanqdzanie DN/.5/2014 obowiq.zulqpe od 11.02.2014 r.) do Zarzqdzeniq DN/34/2013 9 sprqwie ulatwienia splaty zadfuienia osobom bqdqqm w

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek.

ZA8ADY. I. Zasady odst~pienia od egzekwowania najiczonych odsetek. ZA8ADY odst~pienia od egzekwowania naliczonych odsetek od naleinosci przystuguj~cych dla 8M "Zatoka" w Braniewie oraz odraczania terminow platnosci, rozkladania na raty i umarzania naleznosci podstawowych

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z

- autonomiczny system CCTV z piqcioma kamerami lp, serwerem oraz stacjq klienckq, z Muzeum Pafacu Kr6la Jana lll w Wilanowie ul. Stanistawa Kostki Potockiego LO/16 02-958 Warszawa Warszawa, dnia 9 czerwca 20L5 r. Zapvtanie ofertowe dla zam6wienia publicznego o wartosci nie przekraczaiaceiwvraioneiw

Bardziej szczegółowo

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku

ZARZ{DZENIE. NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku ZARZ{DZENIE NR 9ll2014 Burmistrza Miasta Jgdrzejowa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zakladowego planu kont dla operacji pn.,,budowa Scie2ki rowerowej w pasie kofejki w4skotorowej w miejscowosciach:

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym" a

... - Roman Smolarczyk - Dyrektora Szpitala zwanym dalej,,zamawiajpcym a UMOWA nr Zawarta w dniu... w Warszawie pomiqdzy:.../sk/... Zatpcznik nr 4 do SIWZ - lstotne postanowienia umowy SZPITALEM KLINICZNYM im. ks. Anny Mazowieckiej z siedzibq w Warszawie: 00-315 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOTZAMOWIENIA. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. file:///c:/usersajser/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustuge przeglqdow okresowych, dokonywania diagnozy uszkodzeh i wyceny kosztow naprawy, naprawy oraz kalibracji zestawu

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25).

i ramowego wzoru umowy dotycz1cych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonaniazadania (Dz.U. z20ll r., Nr 6,po2.25). Zarz1dzenie Nr lwtzotl Prerydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadafi publicznych przez organizacje pozarzqdowe oraz

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec

Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec Gmina Miejska Mielec ul. Zeromskiego 26 39-300 Mielec 2 Mielec, dnia 3.06.2015 r. (pieczyc zamawiajl!cego) oznaczenie sprawy - SM271.2.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczllce zamowienia 0 wartosci nieprzekraczajllcej

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E

i.cr,*;, L?i-=fi *;Tinriir* E \9lr?/WL i.cr,*;, L?i-=fi *";Tinriir* E Warszawa, 15 paidzier\ika 0 lr. Wg rozdzielnika Druk ogloszei w prasie lokalnei, og6lnopolskiei oraz emisia artykul6w sponsorowanych w prasie braniowei Szanowni

Bardziej szczegółowo

. Adres strony internetowej zamawiaiecego: www.pup.kartuzy. pl

. Adres strony internetowej zamawiaiecego: www.pup.kartuzy. pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq lstotnych Warunk6w Zamowienia: www.pup.kartuzv.ol Kartuzy: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Kurs jqzyka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r.

Warszawa. Zakup paliw plynnych do pojazd6w slu2bowych ZDM w. Numer ogloszenia: 1 70361-2015; data zamieszczenia: 20.11.2015. 2016r. hfip: I lb4l.pol2l.rrt. gov.pl/index.php?ogloszenirshow &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa. Zakup

Bardziej szczegółowo

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku.

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku. Uchwala N'...4./..1.18..q..199 Rady Miejs[iej w Jgdryejowie, dnia --2'.S.lwd-m a. "3' (W n w sprawi e zatwierdzenia taryf Zaldadu Wodoci4g6w i Kanalizacii w Jgdrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob

rehabilitacyjno-aktywizujqcego (14 pennych dni pobytu)' dla 27 osob h@://bzp 1.portal.uzp. gov.pl/index.php?ogloszepie:show&pozycj a... Adres strony internetowej, na ktorej www"opatow"pcpr"info Zamawi aj qcy udostqpn i a Specyfi kacjq istotnych Waru n k6w Zam i)wienia

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok

w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok Zarz4dzenie Nr...? P.?.?.fu". Prerydenta Miasta Bialegostoku z dnia 13..P.wr,'sWuwYlw.zots,. w sprawie wykonania uchwaty Nr XLDV561/13 Rady Miasta Biatystok z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie okreslenia

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

' Rado Gminy Rybno postanawia, co nartepuje :

' Rado Gminy Rybno postanawia, co nartepuje : uchwar-a NR XXtV/38/r2 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 wtzetnia 2012 t. w sp 1Nwie wyraiedia zgody na podpisa[ie porozumi nia Na podstawie art. 6, 7 ust. l pkt 1iart. 18ust.2pkt. 15 ustawyzdniagmarca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz~d Gminy Lipinki Luzyckie, ul. G16wna 9/1, 68-213 Lipinki Luzyckie, woj. lubuskie, tel. 068 3626230, faks 068 3626241. Lipinki Luzyckie: Wybor banku udzielaj~cego dlugoterminowego kredytu w kwocie 700 000,- PLN Numer ogloszenia: 176755-2012; data zamieszczenia: 16.08.2012 OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU -uslugi Zamieszczanie ogloszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE. o wyborze najkorzystniejszej oferty UNIA europejska europejski FUNDUS2 Projekt wsp6ff1nansowany ze irodk6w Europejskiego Funduszu RozwoJu GMINA BARCIANY NR SPRAWY: RGKiI.271.3.2015 ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty Barciany,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 112014 Repki. dn. 08.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE "Wylapywanie bezdomnych zwierz~t z terenu gminy Repki oraz ich utrzymywanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierz~t" I. Zamawiahlcy:

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Udzielenie kredytu dtugoterminowego do kwoty 3.770.000,00 zt (stownie:

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016

'l ~ WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 'l ~ Za{qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr...1...1... Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 30 pazdziernika 2013 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2016 z tego: dochody z tytulu dochody z tytutu Wyszczegolnienie

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku

Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku Zala^cznik nr 3 do Zarza^dzcnia Nr 1/11 Wqjta Gniiny Stupia z dnia 3 stycznia 201 1 roku PLAN KONT DLA EWIDENCJI PODATKOW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEZNOSCI BUDZETOWYCH Ewidencja podatkow jest integralna^

Bardziej szczegółowo

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r.

Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. Zarzctdzenie Nr 101/2010 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zam6wien 0 wartosci nie przekraczaj~cej kwoty wyrazonej w ztotych r6wnowartosci

Bardziej szczegółowo

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012

*of,;sti;lttn'n WOJT GMINY STANIN 2F,A5.526.2.2012 *of,;sti;lttn'n 2F,A5.526.2.2012 WOJT GMINY STANIN Dzialajqcna podstawie art.13 w rwiqzka z art. ll ust. 2 Ustawy z dnra24 kwietnia2}03 t' o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni.

I. Postanowienia ogólne. 1. W spółdzielni występują lokale mieszkalne i siedziba spółdzielni. Załącznik do Uchwały nr 2013/15/VI Regulamin zasad rozdziału kosztów eksploatacyjnych i ustalania należności opłat za lokale mieszkalne w Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej Pałac w Legnicy. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA. Page l of6. Zamieszczanie ogloszenia: obowiezkowe. Ogloszenie dotycry: zam6wienia publicznego. I Page l of6 Radomsko: UsNuga fizycznej ochrony os6b i mienia na rzecz Sqdu Rejonowego w Radomsku. Numer ogloszenia: 335819-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGT OSZENIE O ZAMOWIENIU - usluoi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP.

techniczne dla systemu tworzenia kopii zapasowych Acronis oraz wsparcie techniczne dla Forti AP. http://bzpl.portal.uzp.gov. pi/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajilcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.wup.kielce.pl!bip2! Kielce:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym?

- czy ZamawiajQcy dopuszcza odbi6r korespondencji w innym przedziale godzinowym? ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax.620 91 7L e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmtdzptshl tr+tz^ ^ ZDM-DZP-EKW-34rr- A lv -r-r4 Dotyczy: postqpowania o udzielenie zamdwienia

Bardziej szczegółowo

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Przesylanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie'-''zp-400&strona cc 6 Wisniewo: WYKONANIE ELEWAClI - SZKOtA GtUZEK TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

Oswiadczenie. o NIE DNIE

Oswiadczenie. o NIE DNIE ZalC\cznik nr IeV Oswiadczenie dotycz~ce kwalifikowalnosci podatku VAT skjadane w zwi~zku z aplikowaniem do programu PO pc. 1 W zwiqzku z aplikowaniem w programie PO PC mmejszym oswiadczarn, ze... (nazwa

Bardziej szczegółowo

2l sle 2011- $anie 2:

2l sle 2011- $anie 2: Warszawa, dnia 2l sle 2011- ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa tel. 55-89-000 fax. 620 91 71 e-mail : zdm@zdm.waw.pl zdmldzp/6'jl tvtz ZDM-DZP-ARU-3411 t-t4 Wg rozdzielnika dotyczy: postqpowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

12. Opis przedmiotu zamowienia

12. Opis przedmiotu zamowienia I/.J:~:.rs.. ~.\ OSI:..ODEZ POMOCY SPOLECZNEJ ui. M. Reia za, rei.trax 011483 s9jstotne WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA 47 \\7 4 p~~a,~jg&i~l"u)'!-~{vadzonym w oparciu o art.4 pkt.s Prawa zam6wien publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:

UMOWA PRZECHOW ANIA. zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy: UMOWA PRZECHOW ANIA zwana dalej Umowq, zawarta w dniu... w Nowym Tomyslu pomiydzy:... z siedzibq w.........,vp1sanyn1 do... pod numerem...,nip..., REGON..., reprezentowanym przez: I)..., 2)..., zwanym

Bardziej szczegółowo