DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA WOJSKOWA AKADEMIA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH TECHNICZNA"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE PROJEKTOWE Oświadczamy, że opracowana DOKUMENTACJA PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWA TYMCZASOWEGO PRZEKRYCIA NAMIOTOWEGO DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy ul.kartezjusza 2 w Warszawie została wykonana zgodnie z zawartą umową, posiadaną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że prace te są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. P R O J E K T A N C I : Branża: Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: SANITARNA: Projektant: inż. Jacek Klepacki St- 475/71 02/2011 inż. Jakub Szybilski 02/2011 Sprawdzający: mgr inż. Ewa Klepacka St- 224/77 02/2011 Warszawa, luty 2011r Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 1

2 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Charakterystyka obiektu. 3.1 Charakterystyka energetyczna budynku 4. Rozwiązania techniczne. 5. Dane elektryczne urządzeń 6. Materiały 7. Zagadnienia BHP i p.poż. 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy instalacji wentylacji i ogrzewania 8.1 Zakres robót 8.2 Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją 8.3 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń 8.4 Instruktaż pracowników 8.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 9. Ustalenia międzybranżowe 9.1. Branża budowlana Branża elektryczna Wytyczne dla automatyki 10. Część rysunkowa 10.1 Spis rysunków Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 2

3 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy wentylacji i ogrzewania powietrznego tymczasowego przekrycia namiotowego dwóch istniejących kortów tenisowych zlokalizowanych na terenie zespołu sportowego WAT przy ul. Kartezjusza 2 w Warszawie. 2. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 1.3. Projekt architektoniczno budowlany 1.4. Obowiązujące normy i przepisy 1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75 z 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami) 1.6. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z załącznikami, 1.7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z załącznikami 3. Charakterystyka obiektu. Korty przykryte zostaną dwuwarstwową, syntetyczną powłoką. Boki latem są zwijane na wysokość 3.0m, aby umożliwić przepływ powietrza. Hala zaprojektowana została w tonacji kolorystycznej biało-zielonej. Przykrycie mocowane będzie do układu nośnego ze skratowaniem, zaprojektowanego w odrębnym opracowaniu 3.1 Charakterystyka energetyczna budynku Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 3

4 - współczynnik przenikania ciepła U=2,9 W/m2*K - Zapotrzebowanie mocy na pokrycie strat ciepła 195 kw 4. Rozwiązania techniczne. Na potrzeby ogrzewania i wentylacji wykorzystywane będą dwie nagrzewnice olejowe z zewnętrznym palnikiem: IMA 185 promieniowe HP produkcji Thermobile lub równoważna o wydajności m 3 /h, 500 Pa i mocy grzewczej 185 kw każda. Urządzenia ustawione będą w kotłowni, której ściana wejściowa będzie ażurowa. W kotłowni ustawiony zostanie dwupłaszczowy zbiornik oleju Kombi 1000 l produkcji Dehuost lub równoważny. Zbiornik wyposażony zostanie w zespół poboru paliwa z taśma grzewczą 10 m np. Euroflex TH produkcji Afriso Polska lub równoważny, odpowietrznik automatyczny, przyłącze rury napełniającej, czujnik wycieku, wskaźnik poziomu. Powietrze z jednej nagrzewnicy nawiewane będzie, kanałem elastycznym 8 NEOPRENE M1 produkcji Venture Industries lub równoważnym, między powłoki syntetyczne wypełniając je. Na przeciwległym końcu powłok znajduje się upust, przez który wypływa nadmiar powietrza, co nie pozwoli na pęknięcie powłok. Z drugiej nagrzewnicy powietrze nawiewane będzie bezpośrednio do pomieszczenia, kanałem tekstylnym IA-Z 900/710/500x59600 NHE 7x6,0m produkcji KALOWENT lub równoważnym, umieszczonymi pod stropem pomieszczenia. Powietrze z nagrzewnicy do kanału tekstylnego dostarczane będzie kanałem elastycznym 8 NEOPRENE M1 produkcji Venture Industries lub równoważnym o średnicy 900mm. Na potrzeby tego układu należy wykonać instalację recyrkulacji. W tym celu do nagrzewnicy podłączony zostanie kanał wentylacyjny, a następnie trójnik. Odejście trójnika skierowane zostanie do namiotu, a przelot do czerpni. Stopień recyrkulacji z namiotu to 50%, a ustawione to zostanie przepustnicą regulacyjną. Wyciąg z namiotu odbywał się będzie wentylatorem kanałowym CVAT Kanały elastyczne należy zabudować płytami izolacyjnymi w celu zmniejszenia strat ciepła. Kanały wentylacyjne z blachy stalowej prowadzone na Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 4

5 zewnątrz należy izolować wełną mineralną o grubości 80 mm a izolację należy zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Powłoki syntetyczne zaprojektowane będą w odrębnym opracowaniu. Połączenie kanału elastycznego z powłokami jest rozwiązaniem systemowym, polegającym na wykonaniu kołnierza w powłoce syntetycznej, do którego mocowany jest kołnierz kanału elastycznego. 5. Dane elektryczne urządzeń Typ urządzenia Moc Zasilanie Ilość Całkowita moc Lp. Opis kw [V/f/Hz] [szt.] kw 1 Nagrzewnica olejowa IMA 185 HP 7,2 400/III/ ,4 2 Zespół poboru paliwa Euroflex TH 25W/1mb 230/I/50 1 0,25 3 Wentylator kanałowy CVAT-4 4,8kW 400/III/50 1 3,9 6. Materiały ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej Ozn. Opis elementu Szt. m2 Uwagi N1- N1-1 Nagrzewnica olejowa IMA 185 HP 2 prod.thermobile N1-2 Kanał wentylacyjny SPR-OCY prod.alnor N1-3 Kanał wentylacyjny SPR-C prod.alnor N1-4 Nawiewny kanał tekstylny IA-Z 900/710/500x59600 NHE 7x6,0m 1 prod.kalowent N1-5 Redukcja RSCL-C prod.alnor N1-6 Kanał wentylacyjny SPR-C prod.alnor N1-7 Trójnik TR1v-N-C-800x x prod.alnor N1-8 Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X prod.alnor N1-9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-800x x prod.alnor N1-10 Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X prod.alnor N1-11 Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X prod.alnor N1-12 Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X prod.alnor N1-13 Redukcja PRL1v-N-C-800x prod.alnor N1-14 Łuk QBv-N-C-800x prod.alnor Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 5

6 Łuk QBR1v-N-C-1200x x N prod.alnor N1-16 Czerpnia ścienna CSQ-N-C-1200x800 2 prod.alnor N1-17 Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X prod.alnor N1-18 Przepustnica wielopł. QDSW-N-C-800x800 2 prod.alnor N1-19 Kanał elastyczny fi NEOPRENE M1 1 prod.venture Ind. N1-20 Kanał elastyczny 8 NEOPRENE M1 fi600 1 prod. Venture Ind. N1-21 Kanał wentylacyjny QD-N-C-800X prod.alnor N1-22 Filtr kanałowy szufladowy FS 800x800 2 prod.centrum Kli. N1-23 Klapa p.poż. mcr FID S/S/O DIA 630/[RST] 1 prod.mercor N1-24 Klapa p.poż. mcr FID S/S/O DIA 900/[RST] 1 prod.mercor N1-25 Klapa p.poż. mcr FID S/S/P 1200x800/[RST] 1 prod.mercor W1- W1-1 Kanał wentylacyjny SPR-C prod.alnor W1-2 Wentylator kanałowy CVAT prod.venture Ind. 7. Zagadnienia BHP i p.poż. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych zawartymi w Wymaganiach Technicznych COBRITI INSTAL zeszyt 5 (wrzesień 2002) Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia. Odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m 8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 8.1 Zakres robót Zamierzenie budowlane obejmuje budowę instalacji wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrznego. Kolejność realizacji poszczególnych etapów realizacji obiektu jest następująca: Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 6

7 - kanały - montaż urządzeń 8.2 Wykaz elementów zagospodarowania terenu objętego inwestycją Budynek nowoprojektowany projektuje się wentylację mechaniczną i ogrzewanie powietrzne. W budynku nie znajdują się elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń Podczas realizacji robót budowlanych przewidywanymi zagrożeniami będą roboty przy montażu elementów zewnętrznych urządzeń na ścianie zewnętrznej budynku oraz montaż elementów instalacji na wysokości powyżej 2m. 8.4 Instruktaż pracowników Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 8.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych - opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - plan bezpieczeństwa powinien opracować kierownik budowy lub inna uprawniona osoba - wykonawca prac zobowiązany jest do izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich osłon. Wszystkie napotkane przeszkody na trasie wykonywanych instalacji krzyżujące się lub biegnące równolegle z montowanymi przewodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 7

8 9. Ustalenia międzybranżowe 9.1. Branża budowlana. - Należy wykonać fundamenty pod urządzenia wentylacyjne Branża elektryczna. Należy doprowadzić zasilanie do projektowanych urządzeń elektrycznych według tabeli pkt 6 oraz DTR urządzeń Wytyczne dla automatyki - włączenie wentylatora nagrzewnicy olejowej nawiewającej powietrze do pomieszczenia, musi powodować włączenie wentylatora wyciągowego, - włączenie palnika nagrzewnicy zależne od temperatury wewnętrznej: po uzyskaniu zadanej temperatury w pomieszczeniu palnik powinien automatycznie się wyłączyć, a po spadku poniżej powinno nastąpić automatyczne włączenie, - obydwie nagrzewnice należy wyposażyć w falowniki do łagodnego startu. Układ należy wyposażyć w czujnik temperatury wewnętrznej, falowniki nagrzewnicy olejowej i wentylatora wyciągowego, przepustnice regulacyjne na kanale recyrkulacyjnym, oraz na kanale ze świeżym powietrzem. Nie należy regulować falownikiem prędkości obrotowej wentylatora nagrzewnicy w czasie jej pracy. Nagrzewnica powinna pracować na 100% swojej wydajności, a falowniki mają zapewnić jedynie łagodny start wentylatora. 10. Część rysunkowa 10.1 Spis rysunków S-01 Rzut i przekrój instalacji grzewczej i wentylacyjnej Sporządził inż. Jakub Szybilski Data: 02/2011 Projekt budowlano-wykonawczy Dokumentacja wielobranżowa 8