Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, Rzeszów, NIP: , REGON: , w imieniu której, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009 r., nr: LVIII/954/2009 w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie (z późniejszymi zmianami), 3 ust. 4 Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie stanowiącego załącznik do w/w uchwały oraz Upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2011 r. (ORA-O ), występuje Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Łukasz Mikołaj Dziągwa, zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. W związku z artykułem 1. Definicje W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane: 1. Strony Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w preambule umowy. 2. Umowa niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 3. Sprzęt sprzęt komputerowy wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem oraz akcesoria komputerowo teleinformatyczne i infrastruktura serwerowa w ilości oraz o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej Sprzętu i załączonej do Sprzętu dokumentacji producenta stanowiących Załącznik Nr 1a do umowy oraz Załącznik Nr 1b do umowy. 4. Miejsca Lokalizacji miejsca dostawy Sprzętu, do których Sprzedający obowiązany jest je dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową. 5. Dni Robocze okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Godziny robocze godziny od od poniedziałku do piątku w dni robocze. 2. Przedmiot umowy 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Sprzęt w ilości i o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej Sprzętu stanowiącej: 1) Część I - Załącznik Nr 1a do Umowy 1, 2) Część II - Załącznik Nr 1b do Umowy Sprzęt wyszczególniony w Załączniku Nr 1a 3, 1b 4 do Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Miejsc Lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. Miejsca lokalizacji oraz ilość, rodzaj Sprzętu, w tym Oprogramowania, przeznaczone do poszczególnych Miejsc Lokalizacji, określa 1 Niepotrzebne skreślić 2 Niepotrzebne skreślić 3 Niepotrzebne skreślić 4 Niepotrzebne skreślić 1

2 Szczegółowa Specyfikacja Dostaw do Miejsc Lokalizacji stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy. 3. Sprzęt, który zobowiązuje się dostarczyć Wykonawca będzie fabrycznie nowy, bez śladów używania lub uszkodzenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze Sprzętem instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi, Ogólne Warunki Świadczenia Usług gwarancyjnych producenta Sprzętu, dokumentację producenta oraz licencje na korzystanie z Oprogramowania, o którym mowa w Załączniku Nr 1a 5, 1b 6 do Umowy. 5. Prawa własności do Sprzętu przechodzą na Zamawiającego z datą podpisania Protokołów Odbioru, o których mowa w 4 ust. 4 Umowy. 3. Wymagania dotyczące sprzedającego 1. Sprzedający oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art Kodeksu Cywilnego. 2. Sprzedający nie ma prawa bez zgody Kupującego do: a) zatrudniania przy wykonywaniu niniejszej umowy w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Kupującego; b) posługiwania się przy realizowaniu przedmiotu umowy podmiotami, których oferta nie została wyłoniona do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową; c) powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Kupującego oraz zapłaty kary umownej określonej w 7 ust Sprzedający ponadto oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Sprzętu oraz przekazania licencji producenta na Oprogramowanie, a także oświadcza, że udostępnione Kupującemu Oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich. 4. Sprzedający zobowiązuje się wobec Kupującego do zabezpieczenia, w ramach licencji, prawa do bezpłatnego korzystania przez Kupującego z Oprogramowania, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz w zakresie umożliwiającym Kupującemu eksploatację Oprogramowania dla jego potrzeb. 5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4 mają zastosowanie warunki licencji udzielone przez producenta/-ów Oprogramowania wymienionego w Załączniku Nr 1a 7, 1b 8 do Umowy, które Sprzedający przekaże wraz ze Sprzętem. 4. Terminy dostawy i odbiory 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do Miejsc Lokalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy, to jest do dnia. 2. Dostawy Sprzętu odbędą się na koszt i ryzyko Sprzedającego. Sprzedający dostarczy je zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania ich Odbioru w Miejscach Lokalizacji zgodnie z ust Sprzedający powiadomi w formie pisemnej Kupującego o dacie dostarczenia Sprzętu z wyprzedzeniem, co najmniej 2 Dni Roboczych. 4. Odbiór Sprzętu od Sprzedającego w każdym Miejscu Lokalizacji nastąpi w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy. 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony do Miejsca Lokalizacji Sprzęt jest: a) niezgodny ze Specyfikacją Techniczną Sprzętu, 5 Niepotrzebne skreślić 6 Niepotrzebne skreślić 7 Niepotrzebne skreślić 8 Niepotrzebne skreślić 2

3 b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia lub używania; Kupujący odmówi jego odbioru, zaznaczając w Protokole Odbioru powody odmowy odbioru Sprzętu od Sprzedającego. 6. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, dotyczących dostarczonego Sprzętu, Strony określą w Protokole Odbioru przyczyny odmowy odbioru Sprzętu wraz z określeniem terminu dostarczenia Sprzętu nowego, wolnego od wad i usterek. 7. W trakcie Odbioru, Sprzedający jest zobowiązany do wykonania następujących czynności: rozpakowanie Sprzętu, podłączenie go do sieci, zainstalowanie Sprzętu i Oprogramowania, skonfigurowanie Sprzętu ze sprzętem i siecią Kupującego, sprawdzenie poprawności jego pracy, itp. 8. Za dni robocze na potrzeby niniejszej umowy uważa się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Gwarancja jakości i rękojmia 1. Sprzedający gwarantuje, że Sprzęt wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem, spełni wymogi: a) bezkonfliktowej pracy w środowisku sieciowym Kupującego, b) gwarantować będzie bezpieczeństwo danych i współpracę w środowiskach heterogenicznych. 2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie są dobrej jakości oraz że spełniają wszystkie parametry określone w Załączniku Nr 1a 9, 1b 10 do umowy. 3. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na dostarczony Sprzęt wraz z Oprogramowaniem, w terminie opisanym w Załączniku Nr 1a do Umowy i Załączniku Nr 1b do Umowy udzielonych przez producenta Sprzętu. Karty gwarancyjne zostaną wydane Kupującemu wraz z dostarczanym sprzętem. 4. Sprzedający zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni roboczy w tygodniu w godzinach 7:30 15:30 za pomocą: a) faxu, b) e maila, c) poczty lub przekazanych osobiście przez przedstawiciela Kupującego. d) Przyjęcie zgłoszenia zostanie przez Sprzedającego potwierdzone (faksem) w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania z podaniem numeru serwisowego wraz z datą i godziną przystąpienia do naprawy lub wymiany Produktu lub jego części. O każdej zmianie adresu e maila lub numerów faksowych Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia Aneksu. 5. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie, wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu Sprzętu lub Oprogramowania, a w przypadkach określonych w ust. 7 dokonać wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, a także zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Kupującego z tego powodu szkodę. 6. Wszystkie wady oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sprzętu winny być zgłaszane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy. 7. Przez okres gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do: a) przekazywania Kupującemu informacji o bezpłatnych nowych wersjach Oprogramowania oraz do dostarczenia ich na żądanie Kupującego, b) informowania Kupującego o błędach w Oprogramowaniu i na żądanie Kupującego bezpłatnego dostarczenia wersji poprawionych, c) przyjmowania od Kupującego informacji o błędach w Oprogramowaniu. d) bezpłatnego dostarczenia nowej wersji Oprogramowania w przypadku niemożności usunięcia błędów. 8. Usługi gwarancyjne będą realizowane w Miejscach Lokalizacji. W przypadku uznania przez Sprzedającego, że dokonanie naprawy w Miejscu Lokalizacji nie jest możliwe z 9 Niepotrzebne skreślić 10 Niepotrzebne skreślić 3

4 przyczyn technicznych, Sprzedający zobowiązany jest zapewnić własny transport oraz odpowiednie opakowanie zabezpieczające Sprzęt na czas transportu. 9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Sprzedającego. 10. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Kupującemu przysługują wobec Sprzedającego uprawnienia z tytułu rękojmi. 11. Terminy rękojmi i gwarancji biegną od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru w Miejscu Lokalizacji, zgodnie z 4 ust.4 Umowy. 12. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zatrzymania wadliwego twardego dysku w sytuacji, gdy Sprzedający wymieni go na nowy, wolny od wad. 6. Odpowiedzialność z tytułu wad prawnych 1. Sprzedający gwarantuje ponadto, że dostarczony Sprzęt wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem nie jest obciążony wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych Sprzętu lub Oprogramowania Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania naprawienia poniesionej szkody. W przypadku wytoczenia przeciwko Kupującemu ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych Sprzętu lub Oprogramowania, Sprzedający zwróci Kupującemu poniesione koszty pomocy sądowej oraz poniesie konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego. 7. Kary umowne 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego dostawy Sprzętu do Miejsc Lokalizacji w terminie określonym w 4 ust. 1 Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,02 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 2. Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 1, trwała będzie dłużej niż 14 dni, Kupujący może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy oraz zażądać kary umownej - w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust W razie zwłoki w usunięciu wad Sprzętu stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną- w wysokości 0,01 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 4. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad Sprzętu trwała będzie dłużej niż 14 dni, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie wad z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego według par. 8 ust. 1, bądź według własnego wyboru dokonać zastępczego usunięcia wad na koszt Sprzedającego, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 5. W przypadku wystąpienia nawet jednej z okoliczności wymienionych w 3 ust. 2 Umowy Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 20 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań objętych Umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 7. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 8. Wynagrodzenie 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za odebrany Sprzęt wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem wynagrodzenie łączne w kwocie: 4

5 1) w 2 ust. 1 pkt 1) wynosi.. zł netto (słownie: zł) plus podatek VAT, co daje łącznie kwotę brutto..(słownie: ) 11 2) w 2 ust. 1 pkt 2) wynosi.. zł netto (słownie: zł) plus podatek VAT, co daje łącznie kwotę brutto (słownie: ) W kwocie wymienionej w ust. 1 mieści się również pełna opłata licencyjna za Oprogramowanie, koszty transportu i inne wydatki związane z wykonaniem Umowy. 3. Podstawę do wystawienia faktur VAT stanowić będą Protokoły Odbioru w Miejscach Lokalizacji, o których mowa w 4 ust. 4 Umowy, podpisane przez Kupującego i Sprzedającego bez żadnych zastrzeżeń. 4. Fakturę należy wystawić na: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, Rzeszów. 5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedającego podane w fakturze VAT, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Kupującego faktury VAT. 6. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 7. Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień potwierdzenia przez bank realizujący płatność otrzymania od Kupującego dyspozycji przelewu płatności. 8. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 9. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 9. Zawiadomienia 1. Wszelkie zawiadomienia wymienione w Umowie, z wyjątkiem zgłoszeń gwarancyjnych w formach określonych w 5 ust.5 lit. a-b), niezależnie od nazwy, pod którą występują, dla swojej skuteczności Strony muszą przekazać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru i będą uważane za skutecznie doręczone w dniu ich odbioru. 2. Zawiadomienia, zapytania, informacje, nie wymienione w postanowieniach Umowy mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. 10. Zmiana umowy 1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Kupującego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 11 Niepotrzebne skreślić 12 Niepotrzebne skreślić 5

6 11. Odstąpienie od umowy 1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w Umowie. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Sprzedający jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem Umowy. 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Rzeszowie. 4. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Sprzedającego i Kupującego. Kupujący: Sprzedający: 6

7 Specyfikacja Techniczna Sprzętu Załącznik nr 1a do Umowy Część I Dostawa infrastruktury serwerowej 1. Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej o parametrach nie gorszych niż: a. Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej dwa moduły do transmisji i obsługi danych z protokołami NFS (wersje V2, V3), CIFS i iscsi. b. Macierz NAS powinna być wyposażona w zdwojone, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID oraz obsługę protokołów wymienionych w punkcie 1. c. Moduły obliczeniowe macierzy powinny pracować w trybie aktywny/aktywny. W przypadku awarii jednego z nich drugi musi przejąć jego pracę. d. Macierz powinna być wyposażona w co najmniej 16 GB pamięci. Pamięć cache zapisu powinna być zabezpieczona mechanizmem mirroringu. e. Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania. f. Połączenia między dyskami a modułami obliczeniowymi macierzy powinny być redundantne (do każdego dysku dwie ścieżki po jednej z każdego modułu obliczeniowego), w technologii SAS o przepustowości, co najmniej 6Gbit/s g. Macierz NAS powinna współpracować równocześnie z dyskami SAS i Near Line SAS. Macierz powinna być wyposażona, w co najmniej 12 dysków SAS o pojemności 600 GB. h. Macierz powinna pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 100 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line. i. Urządzenie NAS powinno umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej RAID 10, 5 i 6. j. Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. k. Urządzenie NAS ma obsługiwać mechanizm snapshot-ów w trybie do zapisu i odczytu, wykonywanych z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na wykonywanie, co najmniej 90 kopii migawkowych, istniejących na niej systemów plików. Mechanizm snapshot-ów ma umożliwiać przywrócenie zawartości całego systemu plików bazując na jego snapshot cie. l. Macierz powinna umożliwiać deduplikację dla systemów plików o wielkości, co najmniej 16TB i udostępnionych za pomocą protokołów CIFS i NFS. m. Dane z kopii migawkowych (wskaźniki itp.) mają być składowane na osobnych dedykowanych zasobach dyskowych, a nie razem z danymi produkcyjnymi n. Operacje wykonywane (tworzenie, usuwanie) na snapshotach nie mogą wpływać na stan danych produkcyjnych, w tym nie mogą powodować fragmentacji zasobów produkcyjnych o. Rozwiązanie ma pozwalać na automatyczne zwiększanie przestrzeni dla kopii migawkowych p. Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. q. Możliwość definiowania automatycznej polityki tworzenia kopii migawkowych z wykorzystaniem interwału czasowego. r. W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych zarówno ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu s. Wymagana jest integracja snapshotów z mechanizmami VSS Microsoft t. Dla LUN-ów widocznych dla serwerów po protokole iscsi, zamawiający wymaga funkcjonalności tworzenia snapshot-ów pojedynczych LUN-ów (kopii point in time ), wykonywanych z poziomu macierzy. u. Oferowane urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej 4 porty Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ-45. v. Macierz NAS musi pozwalać na agregację portów ethernetowych w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz zapewniać mechanizm zapewniający ciągłą dostępność do danych nawet w przypadku awarii przełącznika ethernetowego. 7

8 w. Macierz powinna być zarządzalna zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI). x. Macierz powinna oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie pojedynczych plików y. Macierz NAS powinna również współpracować z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich z. Macierz powinna współpracować z protokołem LDAP. aa. Macierz musi być fabrycznie nowa bb. Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. cc. Macierz powinna być objęta gwarancją producenta na sprzęt i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata. Gwarancja powinna być świadczona w trybie 24x7, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. dd. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. 2. Dostawa 1 szt. serwera o parametrach nie gorszych niż: a. Obudowa: Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. b. Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym; c. Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych; d. Procesor: Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 102 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie (należy dostarczyć wydruk wraz z dostarczonym sprzętem); e. Pamięć RAM: 32 GB pamięci RAM LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz. Płyta powinna obsługiwać domin. 96GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep. f. Sloty PCI Eepress: I. minimum jeden slot x8 o predkości x4 generacji 2 II. minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości. g. Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 h. Wbudowane porty: min. 5 portów USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 i. Interfejsy sieciowe: Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet, dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet j. Wewnętrzny moduł SD: Zainstalowany wewnętrzny moduł SD z dwoma kartami o pojemności min. 1GB możliwość konfiguracji mirroru pomiędzy kartami. k. Kontroler dysków: Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 l. Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 15k RPM m. Napęd optyczny: bez napędu n. System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. o. Zasilacze: 2 Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy p. Wentylatory: Minimum 4 redundantne wentylatory q. Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 8

9 r. Karta zarządzająca: Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karty zarządzającej posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej: I. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej II. III. IV. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów V. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury VI. VII. VIII. IX. wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer X. integracja z Active Directory XI. XII. XIII. XIV. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 s. Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -należy przedstawić przy dostawie sprzętu. t. Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 u. Dokumentacja: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. v. System operacyjny: brak systemu operacyjnego w. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. 3. Dostawa oprogramowania serwerowego: W związku z posiadaniem przez Zamawiającego systemu Windows Server 2008 R2 Enterprise oraz w celu zapewnienia redundantności istniejącego podstawowego systemu, Zamawiający wymaga dostarczenia takiego samego systemu lub nowszego z możliwością zainstalowania minimum 6 licencji wirtualnych. Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 50 licencji dostępowych CAL Hardware, minimum 12 licencji dostępowych CAL Remote Desktop Terminal Services dla dostarczonego Systemu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Systemu równoważnego, w przypadku systemu równoważnego dostawca musi zapewnić współpracę z oprogramowaniem: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), pakietem Asseco WAPRO, DEPT Manager firmy BAKK, ABBY-FineReader 10 Licence Manager (wersja korporacyjna), BUSMAN 100, BUSMAN 100 CB, ponadto Zamawiający wymaga aby system równoważny zapewniał redundantność z posiadanym systemem. 9

10 Specyfikacja Techniczna Sprzętu Załącznik nr 1b do Umowy Część II Dostawa infrastruktury komputerowej 1. Dostawa 3 szt. zestawów komputerowych o parametrach nie gorszych niż: Jednostka centralna: a. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta b. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna c. Wydajność obliczeniowa: Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,00 GHz, pamięci cache L3 6MB oraz powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 5740 punktów Passmark CPU Mark 9 (załączyć wydruk wraz z dostarczonym sprzętem) d. Pamięć operacyjna: min. 4GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, e. Parametry pamięci masowej: Min. 500GB SATA, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. f. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamięci. g. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. h. Obudowa I. Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt 5,25 zewnętrzne, 2 szt 3,5 wewnętrzne i 1 szt 3,5 zewnętrzną. II. Zasilacz o mocy minimum 330W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu. Zasilacz musi także posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie. III. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; i. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) j. BIOS I. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a) wersji BIOS, b) ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, c) typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego d) rodzajach napędów optycznych e) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej f) kontrolerze audio II. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) III. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń IV. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. V. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. VI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. VII. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. VIII. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów. k. Dodatkowe oprogramowanie I. W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu l. Ergonomia: 10