Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, Rzeszów, NIP: , REGON: , w imieniu której, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7 lipca 2009 r., nr: LVIII/954/2009 w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie (z późniejszymi zmianami), 3 ust. 4 Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie stanowiącego załącznik do w/w uchwały oraz Upoważnieniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 sierpnia 2011 r. (ORA-O ), występuje Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Łukasz Mikołaj Dziągwa, zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. W związku z artykułem 1. Definicje W niniejszej umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane: 1. Strony Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w preambule umowy. 2. Umowa niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem. 3. Sprzęt sprzęt komputerowy wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem oraz akcesoria komputerowo teleinformatyczne i infrastruktura serwerowa w ilości oraz o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej Sprzętu i załączonej do Sprzętu dokumentacji producenta stanowiących Załącznik Nr 1a do umowy oraz Załącznik Nr 1b do umowy. 4. Miejsca Lokalizacji miejsca dostawy Sprzętu, do których Sprzedający obowiązany jest je dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową. 5. Dni Robocze okres od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Godziny robocze godziny od od poniedziałku do piątku w dni robocze. 2. Przedmiot umowy 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Sprzęt w ilości i o parametrach określonych w Specyfikacji Technicznej Sprzętu stanowiącej: 1) Część I - Załącznik Nr 1a do Umowy 1, 2) Część II - Załącznik Nr 1b do Umowy Sprzęt wyszczególniony w Załączniku Nr 1a 3, 1b 4 do Umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do Miejsc Lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego. Miejsca lokalizacji oraz ilość, rodzaj Sprzętu, w tym Oprogramowania, przeznaczone do poszczególnych Miejsc Lokalizacji, określa 1 Niepotrzebne skreślić 2 Niepotrzebne skreślić 3 Niepotrzebne skreślić 4 Niepotrzebne skreślić 1

2 Szczegółowa Specyfikacja Dostaw do Miejsc Lokalizacji stanowiąca Załącznik Nr 2 do Umowy. 3. Sprzęt, który zobowiązuje się dostarczyć Wykonawca będzie fabrycznie nowy, bez śladów używania lub uszkodzenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz ze Sprzętem instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi, Ogólne Warunki Świadczenia Usług gwarancyjnych producenta Sprzętu, dokumentację producenta oraz licencje na korzystanie z Oprogramowania, o którym mowa w Załączniku Nr 1a 5, 1b 6 do Umowy. 5. Prawa własności do Sprzętu przechodzą na Zamawiającego z datą podpisania Protokołów Odbioru, o których mowa w 4 ust. 4 Umowy. 3. Wymagania dotyczące sprzedającego 1. Sprzedający oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności określonej w art Kodeksu Cywilnego. 2. Sprzedający nie ma prawa bez zgody Kupującego do: a) zatrudniania przy wykonywaniu niniejszej umowy w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Kupującego; b) posługiwania się przy realizowaniu przedmiotu umowy podmiotami, których oferta nie została wyłoniona do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową; c) powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Kupującego oraz zapłaty kary umownej określonej w 7 ust Sprzedający ponadto oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Sprzętu oraz przekazania licencji producenta na Oprogramowanie, a także oświadcza, że udostępnione Kupującemu Oprogramowanie nie narusza praw osób trzecich. 4. Sprzedający zobowiązuje się wobec Kupującego do zabezpieczenia, w ramach licencji, prawa do bezpłatnego korzystania przez Kupującego z Oprogramowania, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz w zakresie umożliwiającym Kupującemu eksploatację Oprogramowania dla jego potrzeb. 5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 4 mają zastosowanie warunki licencji udzielone przez producenta/-ów Oprogramowania wymienionego w Załączniku Nr 1a 7, 1b 8 do Umowy, które Sprzedający przekaże wraz ze Sprzętem. 4. Terminy dostawy i odbiory 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Sprzęt do Miejsc Lokalizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy, to jest do dnia. 2. Dostawy Sprzętu odbędą się na koszt i ryzyko Sprzedającego. Sprzedający dostarczy je zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania ich Odbioru w Miejscach Lokalizacji zgodnie z ust Sprzedający powiadomi w formie pisemnej Kupującego o dacie dostarczenia Sprzętu z wyprzedzeniem, co najmniej 2 Dni Roboczych. 4. Odbiór Sprzętu od Sprzedającego w każdym Miejscu Lokalizacji nastąpi w formie Protokołu Odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Kupującego i Sprzedającego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy. 5. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony do Miejsca Lokalizacji Sprzęt jest: a) niezgodny ze Specyfikacją Techniczną Sprzętu, 5 Niepotrzebne skreślić 6 Niepotrzebne skreślić 7 Niepotrzebne skreślić 8 Niepotrzebne skreślić 2

3 b) posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia lub używania; Kupujący odmówi jego odbioru, zaznaczając w Protokole Odbioru powody odmowy odbioru Sprzętu od Sprzedającego. 6. W przypadku zastrzeżeń Kupującego, dotyczących dostarczonego Sprzętu, Strony określą w Protokole Odbioru przyczyny odmowy odbioru Sprzętu wraz z określeniem terminu dostarczenia Sprzętu nowego, wolnego od wad i usterek. 7. W trakcie Odbioru, Sprzedający jest zobowiązany do wykonania następujących czynności: rozpakowanie Sprzętu, podłączenie go do sieci, zainstalowanie Sprzętu i Oprogramowania, skonfigurowanie Sprzętu ze sprzętem i siecią Kupującego, sprawdzenie poprawności jego pracy, itp. 8. Za dni robocze na potrzeby niniejszej umowy uważa się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Gwarancja jakości i rękojmia 1. Sprzedający gwarantuje, że Sprzęt wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem, spełni wymogi: a) bezkonfliktowej pracy w środowisku sieciowym Kupującego, b) gwarantować będzie bezpieczeństwo danych i współpracę w środowiskach heterogenicznych. 2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony Sprzęt i Oprogramowanie są dobrej jakości oraz że spełniają wszystkie parametry określone w Załączniku Nr 1a 9, 1b 10 do umowy. 3. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na dostarczony Sprzęt wraz z Oprogramowaniem, w terminie opisanym w Załączniku Nr 1a do Umowy i Załączniku Nr 1b do Umowy udzielonych przez producenta Sprzętu. Karty gwarancyjne zostaną wydane Kupującemu wraz z dostarczanym sprzętem. 4. Sprzedający zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń gwarancyjnych w dni roboczy w tygodniu w godzinach 7:30 15:30 za pomocą: a) faxu, b) e maila, c) poczty lub przekazanych osobiście przez przedstawiciela Kupującego. d) Przyjęcie zgłoszenia zostanie przez Sprzedającego potwierdzone (faksem) w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania z podaniem numeru serwisowego wraz z datą i godziną przystąpienia do naprawy lub wymiany Produktu lub jego części. O każdej zmianie adresu e maila lub numerów faksowych Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego w formie pisemnej. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia Aneksu. 5. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający zobowiązuje się usunąć nieodpłatnie, wszystkie wady, usterki i nieprawidłowości w działaniu Sprzętu lub Oprogramowania, a w przypadkach określonych w ust. 7 dokonać wymiany Sprzętu na nowy, wolny od wad, a także zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Kupującego z tego powodu szkodę. 6. Wszystkie wady oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sprzętu winny być zgłaszane zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy. 7. Przez okres gwarancji Sprzedający zobowiązuje się do: a) przekazywania Kupującemu informacji o bezpłatnych nowych wersjach Oprogramowania oraz do dostarczenia ich na żądanie Kupującego, b) informowania Kupującego o błędach w Oprogramowaniu i na żądanie Kupującego bezpłatnego dostarczenia wersji poprawionych, c) przyjmowania od Kupującego informacji o błędach w Oprogramowaniu. d) bezpłatnego dostarczenia nowej wersji Oprogramowania w przypadku niemożności usunięcia błędów. 8. Usługi gwarancyjne będą realizowane w Miejscach Lokalizacji. W przypadku uznania przez Sprzedającego, że dokonanie naprawy w Miejscu Lokalizacji nie jest możliwe z 9 Niepotrzebne skreślić 10 Niepotrzebne skreślić 3

4 przyczyn technicznych, Sprzedający zobowiązany jest zapewnić własny transport oraz odpowiednie opakowanie zabezpieczające Sprzęt na czas transportu. 9. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji obciążają Sprzedającego. 10. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Kupującemu przysługują wobec Sprzedającego uprawnienia z tytułu rękojmi. 11. Terminy rękojmi i gwarancji biegną od daty podpisania bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru w Miejscu Lokalizacji, zgodnie z 4 ust.4 Umowy. 12. Kupujący zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zatrzymania wadliwego twardego dysku w sytuacji, gdy Sprzedający wymieni go na nowy, wolny od wad. 6. Odpowiedzialność z tytułu wad prawnych 1. Sprzedający gwarantuje ponadto, że dostarczony Sprzęt wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem nie jest obciążony wadami prawnymi. 2. W przypadku wystąpienia wad prawnych Sprzętu lub Oprogramowania Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania naprawienia poniesionej szkody. W przypadku wytoczenia przeciwko Kupującemu ewentualnego powództwa z powodu wad prawnych Sprzętu lub Oprogramowania, Sprzedający zwróci Kupującemu poniesione koszty pomocy sądowej oraz poniesie konsekwencje finansowe zapadłego wyroku sądowego. 7. Kary umowne 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego dostawy Sprzętu do Miejsc Lokalizacji w terminie określonym w 4 ust. 1 Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości 0,02 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 2. Jeżeli zwłoka, o której mowa w ust. 1, trwała będzie dłużej niż 14 dni, Kupujący może, bez wyznaczenia dodatkowego terminu, odstąpić od Umowy oraz zażądać kary umownej - w wysokości 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust W razie zwłoki w usunięciu wad Sprzętu stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi Sprzedający zobowiązany jest zapłacić Kupującemu karę umowną- w wysokości 0,01 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 4. Jeżeli zwłoka w usunięciu wad Sprzętu trwała będzie dłużej niż 14 dni, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie wad z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej w wysokości 20% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego według par. 8 ust. 1, bądź według własnego wyboru dokonać zastępczego usunięcia wad na koszt Sprzedającego, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi. 5. W przypadku wystąpienia nawet jednej z okoliczności wymienionych w 3 ust. 2 Umowy Sprzedający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości 20 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązań objętych Umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 7. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 8. Wynagrodzenie 1. Kupujący zobowiązuje się zapłacić za odebrany Sprzęt wraz z zainstalowanym na nim Oprogramowaniem wynagrodzenie łączne w kwocie: 4

5 1) w 2 ust. 1 pkt 1) wynosi.. zł netto (słownie: zł) plus podatek VAT, co daje łącznie kwotę brutto..(słownie: ) 11 2) w 2 ust. 1 pkt 2) wynosi.. zł netto (słownie: zł) plus podatek VAT, co daje łącznie kwotę brutto (słownie: ) W kwocie wymienionej w ust. 1 mieści się również pełna opłata licencyjna za Oprogramowanie, koszty transportu i inne wydatki związane z wykonaniem Umowy. 3. Podstawę do wystawienia faktur VAT stanowić będą Protokoły Odbioru w Miejscach Lokalizacji, o których mowa w 4 ust. 4 Umowy, podpisane przez Kupującego i Sprzedającego bez żadnych zastrzeżeń. 4. Fakturę należy wystawić na: Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, Rzeszów. 5. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedającego podane w fakturze VAT, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania przez Kupującego faktury VAT. 6. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak podpisanego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 7. Za termin wykonania płatności będzie uważany dzień potwierdzenia przez bank realizujący płatność otrzymania od Kupującego dyspozycji przelewu płatności. 8. Kupujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 9. Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 9. Zawiadomienia 1. Wszelkie zawiadomienia wymienione w Umowie, z wyjątkiem zgłoszeń gwarancyjnych w formach określonych w 5 ust.5 lit. a-b), niezależnie od nazwy, pod którą występują, dla swojej skuteczności Strony muszą przekazać osobiście za potwierdzeniem odbioru lub pocztą poleconą za zwrotnym poświadczeniem ich odbioru i będą uważane za skutecznie doręczone w dniu ich odbioru. 2. Zawiadomienia, zapytania, informacje, nie wymienione w postanowieniach Umowy mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 3. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. 10. Zmiana umowy 1. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Kupującego, jeśli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedającego chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 11 Niepotrzebne skreślić 12 Niepotrzebne skreślić 5

6 11. Odstąpienie od umowy 1. Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w Umowie. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Sprzedający jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których wszedł w związku z wykonywaniem Umowy. 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Rzeszowie. 4. Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Sprzedającego i Kupującego. Kupujący: Sprzedający: 6

7 Specyfikacja Techniczna Sprzętu Załącznik nr 1a do Umowy Część I Dostawa infrastruktury serwerowej 1. Dostawa 1 szt. macierzy dyskowej o parametrach nie gorszych niż: a. Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej dwa moduły do transmisji i obsługi danych z protokołami NFS (wersje V2, V3), CIFS i iscsi. b. Macierz NAS powinna być wyposażona w zdwojone, redundantne moduły odpowiedzialne za obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację, liczenie RAID oraz obsługę protokołów wymienionych w punkcie 1. c. Moduły obliczeniowe macierzy powinny pracować w trybie aktywny/aktywny. W przypadku awarii jednego z nich drugi musi przejąć jego pracę. d. Macierz powinna być wyposażona w co najmniej 16 GB pamięci. Pamięć cache zapisu powinna być zabezpieczona mechanizmem mirroringu. e. Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania. f. Połączenia między dyskami a modułami obliczeniowymi macierzy powinny być redundantne (do każdego dysku dwie ścieżki po jednej z każdego modułu obliczeniowego), w technologii SAS o przepustowości, co najmniej 6Gbit/s g. Macierz NAS powinna współpracować równocześnie z dyskami SAS i Near Line SAS. Macierz powinna być wyposażona, w co najmniej 12 dysków SAS o pojemności 600 GB. h. Macierz powinna pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 100 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków, jak i kolejnych półek dyskowych powinno odbywać się w trybie on-line. i. Urządzenie NAS powinno umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej RAID 10, 5 i 6. j. Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. k. Urządzenie NAS ma obsługiwać mechanizm snapshot-ów w trybie do zapisu i odczytu, wykonywanych z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na wykonywanie, co najmniej 90 kopii migawkowych, istniejących na niej systemów plików. Mechanizm snapshot-ów ma umożliwiać przywrócenie zawartości całego systemu plików bazując na jego snapshot cie. l. Macierz powinna umożliwiać deduplikację dla systemów plików o wielkości, co najmniej 16TB i udostępnionych za pomocą protokołów CIFS i NFS. m. Dane z kopii migawkowych (wskaźniki itp.) mają być składowane na osobnych dedykowanych zasobach dyskowych, a nie razem z danymi produkcyjnymi n. Operacje wykonywane (tworzenie, usuwanie) na snapshotach nie mogą wpływać na stan danych produkcyjnych, w tym nie mogą powodować fragmentacji zasobów produkcyjnych o. Rozwiązanie ma pozwalać na automatyczne zwiększanie przestrzeni dla kopii migawkowych p. Przepełnienie przestrzeni dla kopii migawkowych nie może powodować błędów zapisu na przestrzeń produkcyjną. q. Możliwość definiowania automatycznej polityki tworzenia kopii migawkowych z wykorzystaniem interwału czasowego. r. W przypadku odtworzenia danych z dowolnej kopii migawkowej, urządzenie musi pozwalać na poprawne zachowanie także wcześniejszych jak i późniejszych snapshotów, z zachowaniem możliwości kolejnego odtworzenia danych zarówno ze wszystkich istniejących (starszych i nowszych) kopii dostępnych dla danego zasobu s. Wymagana jest integracja snapshotów z mechanizmami VSS Microsoft t. Dla LUN-ów widocznych dla serwerów po protokole iscsi, zamawiający wymaga funkcjonalności tworzenia snapshot-ów pojedynczych LUN-ów (kopii point in time ), wykonywanych z poziomu macierzy. u. Oferowane urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej 4 porty Gigabit Ethernet do podłączenia do sieci LAN. Porty Gigabit Ethernet powinny być wykonane w technologii miedzianej z interfejsem RJ-45. v. Macierz NAS musi pozwalać na agregację portów ethernetowych w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz zapewniać mechanizm zapewniający ciągłą dostępność do danych nawet w przypadku awarii przełącznika ethernetowego. 7

8 w. Macierz powinna być zarządzalna zarówno z poziomu linii komend (CLI), jak również poprzez jeden interfejs graficzny (GUI). x. Macierz powinna oferować funkcjonalność retencji (WORM) na poziomie pojedynczych plików y. Macierz NAS powinna również współpracować z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich z. Macierz powinna współpracować z protokołem LDAP. aa. Macierz musi być fabrycznie nowa bb. Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. cc. Macierz powinna być objęta gwarancją producenta na sprzęt i oprogramowanie przynajmniej na trzy lata. Gwarancja powinna być świadczona w trybie 24x7, z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. dd. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. 2. Dostawa 1 szt. serwera o parametrach nie gorszych niż: a. Obudowa: Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. b. Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowego. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym; c. Chipset: Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych; d. Procesor: Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 102 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie (należy dostarczyć wydruk wraz z dostarczonym sprzętem); e. Pamięć RAM: 32 GB pamięci RAM LV RDIMM o częstotliwości pracy 1333MHz. Płyta powinna obsługiwać domin. 96GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep. f. Sloty PCI Eepress: I. minimum jeden slot x8 o predkości x4 generacji 2 II. minimum jeden slot x16 generacji 3 pełnej wysokości. g. Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 h. Wbudowane porty: min. 5 portów USB 2.0, 2 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 i. Interfejsy sieciowe: Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet, dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 1Gb Ethernet j. Wewnętrzny moduł SD: Zainstalowany wewnętrzny moduł SD z dwoma kartami o pojemności min. 1GB możliwość konfiguracji mirroru pomiędzy kartami. k. Kontroler dysków: Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 10, 50 l. Dyski twarde: Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane 2 dyski twarde o pojemności min. 300GB SAS 15k RPM m. Napęd optyczny: bez napędu n. System diagnostyczny: Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS u, zasilaniu oraz temperaturze. o. Zasilacze: 2 Redundantne zasilacze o mocy maks. 350W każdy p. Wentylatory: Minimum 4 redundantne wentylatory q. Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 8

9 r. Karta zarządzająca: Możliwość instalacji niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karty zarządzającej posiadającej dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiającej: I. zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej II. III. IV. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów V. wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury VI. VII. VIII. IX. wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer X. integracja z Active Directory XI. XII. XIII. XIV. możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 s. Gwarancja: Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem -należy przedstawić przy dostawie sprzętu. t. Certyfikaty: Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 u. Dokumentacja: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. v. System operacyjny: brak systemu operacyjnego w. Sprzęt musi być fabrycznie nowy. 3. Dostawa oprogramowania serwerowego: W związku z posiadaniem przez Zamawiającego systemu Windows Server 2008 R2 Enterprise oraz w celu zapewnienia redundantności istniejącego podstawowego systemu, Zamawiający wymaga dostarczenia takiego samego systemu lub nowszego z możliwością zainstalowania minimum 6 licencji wirtualnych. Zamawiający wymaga dostarczenia minimum 50 licencji dostępowych CAL Hardware, minimum 12 licencji dostępowych CAL Remote Desktop Terminal Services dla dostarczonego Systemu. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Systemu równoważnego, w przypadku systemu równoważnego dostawca musi zapewnić współpracę z oprogramowaniem: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), pakietem Asseco WAPRO, DEPT Manager firmy BAKK, ABBY-FineReader 10 Licence Manager (wersja korporacyjna), BUSMAN 100, BUSMAN 100 CB, ponadto Zamawiający wymaga aby system równoważny zapewniał redundantność z posiadanym systemem. 9

10 Specyfikacja Techniczna Sprzętu Załącznik nr 1b do Umowy Część II Dostawa infrastruktury komputerowej 1. Dostawa 3 szt. zestawów komputerowych o parametrach nie gorszych niż: Jednostka centralna: a. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta b. Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna c. Wydajność obliczeniowa: Procesor taktowany zegarem co najmniej 3,00 GHz, pamięci cache L3 6MB oraz powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: co najmniej wynik 5740 punktów Passmark CPU Mark 9 (załączyć wydruk wraz z dostarczonym sprzętem) d. Pamięć operacyjna: min. 4GB 1333 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, e. Parametry pamięci masowej: Min. 500GB SATA, 7200 obr./min. zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. f. Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5GB pamięci. g. Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. h. Obudowa I. Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt 5,25 zewnętrzne, 2 szt 3,5 wewnętrzne i 1 szt 3,5 zewnętrzną. II. Zasilacz o mocy minimum 330W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 86%, przy 50% obciążeniu. Zasilacz musi także posiadać przełącznik umożliwiający jego wyłączenie. III. W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; i. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) j. BIOS I. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a) wersji BIOS, b) ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, c) typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1, L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego d) rodzajach napędów optycznych e) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej f) kontrolerze audio II. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) III. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń IV. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. V. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. VI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. VII. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. VIII. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów. k. Dodatkowe oprogramowanie I. W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu l. Ergonomia: 10

11 I. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db II. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). III. Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 953mm. m. Wymagania dodatkowe I. Wbudowane porty minimalnie: - 1 x VGA - 1 x DVI - 2 x PS/2-1 x RJ-45-1 x Audio: line-in - 1 x Audio: line-in/mikrofon - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 8 szt USB w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 4 portów z tyłu obudowy, minimum 2 porty wewnątrz obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. II. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) III. Płyta główna z wbudowanymi: - 2 złącza PCI-Express x1-1 złącze PCI-Express 2.0 x16 Obsługa kart wyłącznie o pełnym profilu nie dopuszcza się kart o profilu niskim, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącz SATA NCQ, płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera IV. Klawiatura w układzie QWERTY US V. Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi VI. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt n. Normy i standardy I. Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: a) Deklaracja zgodności CE b) Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 o. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz ze dostawą ww. sprzętu dostarczył: I. dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada postawionym wymaganiom i był wykonany przez producenta w systemie zapewnienia jakości wg normy ISO 9001, aby producent posiadał: Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie/dokument wydane przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami jakościowymi - odpowiadającej normie ISO (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). II. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram p. Gwarancji jakości producenta: I. Na okres co najmniej 24 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, II. Czas reakcji na zgłoszoną reklamację gwarancyjną - do końca następnego dnia roboczego III. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin, zamawiającemu musi zostać dostarczony komputer zastępczy IV. Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta, q. Wsparcie techniczne producenta I. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. II. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. System operacyjny: 11

12 Zainstalowany System Microsoft Windows 7 Professional 32bit/64bit lub równoważny spełniający następujące parametry: posiadał graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest też możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), Oracle Developer, Sigma firmy Vulcan, pakietem Asseco WAPRO, DEPT Manager firmy BAKK, ABBY-FineReader 10 Client (wersja korporacyjna), BUSMAN 100, BUSMAN 100 CB. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows wykonawca winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów. Oprogramowanie dodatkowe Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: praca w środowisku Windows XP/Vista/7, DOS pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, karty muzycznej, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy eksport informacji do plików danych możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera Oprogramowanie biurowe: a. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: I. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika II. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych III. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. b. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: I. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, II. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) III. umożliwia wykorzystanie schematów XML IV. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) c. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. d. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) e. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. f. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: I. Edytor tekstów II. Arkusz kalkulacyjny III. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji IV. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) V. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. g. Edytor tekstów musi umożliwiać: I. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 12

13 II. Wstawianie oraz formatowanie tabel III. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych IV. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) V. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków VI. Automatyczne tworzenie spisów treści VII. Formatowanie nagłówków i stopek stron VIII. Sprawdzanie pisowni w języku polskim IX. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników X. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności XI. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) XII. Wydruk dokumentów XIII. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną XIV. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu XV. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji XVI. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. XVII. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. XVIII. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. h. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: I. Tworzenie raportów tabelarycznych II. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych III. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. IV. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) V. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych VI. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych VII. Wyszukiwanie i zamianę danych VIII. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego IX. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie X. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności XI. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem XII. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. XIII. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. XIV. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji i. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: I. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: II. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego III. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek IV. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. V. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji VI. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera VII. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo VIII. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego IX. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym X. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów XI. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera XII. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i j. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: I. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 13

14 II. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców III. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną IV. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule V. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy VI. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia VII. Zarządzanie kalendarzem VIII. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom IX. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników X. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach XI. Zarządzanie listą zadań XII. Zlecanie zadań innym użytkownikom XIII. Zarządzanie listą kontaktów XIV. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom XV. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników XVI. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników k. Pakiet musi współpracować z oprogramowaniem DEBT Manager firmy BAKK w celu generowania wezwań przedsądowych, dowodów wpłaty i innych wdrażanych w późniejszym czasie, l. Dopuszcza się dostarczenie samego klucza produktu. Monitor LCD: a) Typ ekranu: Panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TN 22 b) Jasność: min. 250 cd/m2 c) Kontrast: min. 1000:1 d) Wielkość plamki: mm e) Kąty widzenia (pion/poziom): min. 170 /160 f) Czas reakcji matrycy: max 5ms g) Kolory: 16.7mln h) Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 i) Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa j) Zakres pochylenia monitora: Od -4 do +18 k) Złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DVI (z HDCP) l) Średnie użycie energii 19W, Max 23W, tryb uśpienia 0,5W m) Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 głośniki min. 2W; kompatybilność z VESA 100mm, Kensington Lock n) Normy i standardy: I. Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TCO 5.2, ISO , EPEAT Silver, Energy Star 5.0 lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom. o) Gwarancja producenta: I. Na okres co najmniej 36 miesięcy II. Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 2. Dostawa 1 sztuki komputera przenośnego o parametrach nie gorszych niż: Komputer przenośny (ultrabook) o następujących parametrach: ekran 13.3 cali, rozdzielczość ekranu min. 1366x768 (ekran LED, panoramiczny), procesor min. 1,8Ghz, z możliwością podniesienia prędkości pracy wybranych rdzeni do min. 2,8GHz przy dużym obciążeniu procesora, cache minimum 3MB, minimum dwa rdzenie, Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark (wynik dostępny na stronie www: co najmniej wynik 3552 punktów PassMark CPU Mark (należy załączyć wydruk wraz z dostarczonym sprzętem), pamięć RAM min. 6GB (DDR3 1600MHz), dysk twardy SSD min. 240GB, wyjście HDMI, karta sieci bezprzewodowej w standardzie b/g/n, karta sieci przewodowej min. 100Mbit, Bluetooth, min.1 gniazdo USB 3.0, min 2 gniazda USB 2.0, wbudowany czytnik kart SD/MMC, wyjście mikrofonu zewnętrznego, wyjście słuchawkowe, wyjście monitora zewnętrznego, dedykowana karta graficzna z min. 1GB współdzielonej pamięci, wbudowana kamera i mikrofon, klawiatura pełnowymiarowa podświetlana, płytka Touch Pad z elementami sterującymi Multi-Touch, obsługująca przewijanie, ściskanie, przerzucanie i obracanie dwoma palcami, wyposażona w osobny przycisk włączania/wyłączania, akumulator litowo-jonowy min. 8-ogniw, ciężar nie większy niż 1,3kg. Komputer musi być dostarczony z dedykowanym zasilaczem umożliwiającym pracę jak i ładowanie akumulatora. Zainstalowany System Microsoft Windows 7 Professional 32bit/64bit lub równoważny spełniający następujące parametry: posiadał graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony www przez internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. System musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym. System musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do 14

15 zdalnego zarządzania kontami i profilami. Konieczną jest też możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory wdrożoną u zamawiającego - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. System operacyjny musi współpracować z programami: Płatnik firmy Asseco Poland, Generator wniosków Aplikacyjnych Off-line (www.mswia.gov.pl), Oracle Developer, Sigma firmy Vulcan, pakietem Asseco WAPRO, DEPT Manager firmy BAKK, ABBY-FineReader 10 Client (wersja korporacyjna), BUSMAN 100, BUSMAN 100 CB. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows wykonawca winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów. 3. Dostawa 4 sztuk filtrów sieciowych o parametrach nie gorszych niż: a. napięcie znamionowe 220/230V AC; b. zabezpieczenie nadprądowe 10A; c. liczba gniazd zasilających: minimum 5sztuk; d. długość przewodu zasilającego: minimum 3 metry. e. listwa musi posiadać podświetlany wyłącznik. f. gwarancja minimum jeden rok. 4. Dostawa 3 sztuk switchów o parametrach nie gorszych niż: a. liczba portów nie mniej niż 5 RJ-45 10/100/1000Mbps; b. magistrala wewnętrzna nie mniej niż 10Gbps; c. obsługiwane standardy: IEEE BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; ANSI/IEEE 802.3; IEEE 802.3x; IEEE 802.1p; d. tabela MAC adresów nie mniej niż 4000 wpisów; e. gwarancja minimum jeden rok; f. zasilanie zewnętrzne 5V. 5. Dostawa 4 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS o parametrach nie gorszych niż: a. moc wyjściowa nie mniejsza niż: 330W / 550VA; b. napięcie wyjściowe 230V; c. gniazda wyjściowe: minimum 4 z podtrzymaniem bateryjnym, minimum 4 z ochroną przepięciową, gniazda typu E; d. nominalne napięcie wejściowe: 230V; e. maksymalny prąd wyjściowy: 10A; f. długość kabla zasilającego: minimum 1,8 metra; g. baterie: bezobsługowe ołowiowo kwasowe; h. zasilacz musi posiadać diodę LED wskazującą status zasilania (zasilanie z sieci energetycznej / zasilanie z baterii); i. zasilacz musi posiadać alarm dźwiękowy: podczas pracy na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał podczas przeciążenia; j. zasilacz musi posiadać ochronę linii danych: linii modemowych oraz linii Ethernet; k. zasilacz musi posiadać port do komunikacji z komputerem poprzez złącze USB i musi współpracować z systemem MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 32/64bit. l. gwarancja minimum jeden rok. 6. Dostawa 3 sztuk licencji pakietu biurowego o parametrach nie gorszych niż: a. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: I. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika II. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych III. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. b. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: I. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, II. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) III. umożliwia wykorzystanie schematów XML IV. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) c. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. d. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) e. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 15

16 f. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: I. Edytor tekstów II. Arkusz kalkulacyjny III. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji IV. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) V. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. g. Edytor tekstów musi umożliwiać: I. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty II. Wstawianie oraz formatowanie tabel III. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych IV. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) V. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków VI. Automatyczne tworzenie spisów treści VII. Formatowanie nagłówków i stopek stron VIII. Sprawdzanie pisowni w języku polskim IX. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników X. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności XI. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) XII. Wydruk dokumentów XIII. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną XIV. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu XV. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji XVI. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. XVII. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. XVIII. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. h. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: I. Tworzenie raportów tabelarycznych II. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych III. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. IV. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) V. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych VI. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych VII. Wyszukiwanie i zamianę danych VIII. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego IX. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie X. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności XI. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem XII. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. XIII. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. XIV. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji i. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: I. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: II. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego III. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek IV. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. V. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji VI. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera VII. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo VIII. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 16

17 IX. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym X. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów XI. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera XII. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i j. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: I. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego II. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców III. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną IV. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule V. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy VI. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia VII. Zarządzanie kalendarzem VIII. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom IX. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników X. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach XI. Zarządzanie listą zadań XII. Zlecanie zadań innym użytkownikom XIII. Zarządzanie listą kontaktów XIV. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom XV. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników XVI. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników k. Pakiet musi współpracować z oprogramowaniem DEBT Manager firmy BAKK w celu generowania wezwań przedsądowych, dowodów wpłaty i innych raportów wdrażanych w późniejszym czasie, l. Dopuszcza się dostarczenie samego klucza produktu. 17

18 Szczegółowa specyfikacja dostaw do miejsca lokalizacji wskazanych przez kupującego Załącznik nr 2 do Umowy 1. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie Ul. Trembeckiego Rzeszów Kupujący: Sprzedający: 18

19 Załącznik nr 3 do Umowy Protokół odbioru Część I, Część II* Zgodnie z umową... zawartą w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, a..., odbył się odbiór dostarczonego sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją: Lp. Nazwa sprzętu Ilość Uwagi Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokółem podpisami zgodnie oświadczają, że: Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Ilość dostarczonego sprzętu jest zgodna z umową. Wraz ze sprzętem przekazane zostały następujące dokumenty Ewentualne uwagi: Kupujący Sprzedający , dnia... roku * Niepotrzebne skreślić 19

20 Zgłoszenie Awarii Produktu Załącznik nr 4 do Umowy Miejsce zgłoszenia awarii: Tel.. Fax.... Zgłasza: NAZWA FIRMY ADRES NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ TELEFON FAX DATA ZGŁOSZENIA / Godzina Dane dotyczące awarii: Umiejscowienie Nazwa Firmy (tak jak zgłaszającego, wpisać jak wyżej ) Adres (tak jak u zgłaszającego, wpisać jak wyżej ) NAZWISKO UŻYTKOWNIKA TEL FAX Nazwa uszkodzonego urządzenia Numer seryjny urządzenia: Typ model Producent Data zakupu OPIS AWARII PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ZGŁASZANIA AWARII*: 20

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1 2 Licencje oprogramowania "biurowego"

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania w ramach projektu Urząd na piątkę z plusem. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu: Urząd na piątkę z plusem;

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu aplikacji biurowych na warunkach

Bardziej szczegółowo

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami.

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Załącznik nr 5 do SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Specyfikacja techniczna/oferta techniczna Dostawa oprogramowania A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Pakiet biurowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Załącznik nr 1f do SIWZ 1. Komputer - 4 szt. 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa platformy do subskrypcji oprogramowania oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer nr 1 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe 3. Opis procesora: dwurdzeniowy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ Pątnów, 14.11.2016 r. Znak: I.1300.2.1.2016 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1)

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: DZP.272-6/14 Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III 1. Komputer 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach graficznych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.III.2510.27.2016.RB Załącznik Nr 1b do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ III 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie niewyłącznych, nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8b do siwz Opis parametrów techniczno użytkowych przedmiotu zamówienia służący przygotowaniu oferty Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zainstalowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz PLF.271.17.2015 Grudziądz dnia: 2015-07-14 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-07-14 do

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

ZADANIE NR 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 1. Komputer nr 1 Lp. Parametry Minimalne wymagania 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia.. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym 30 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272..2013 część I Załącznik nr do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników

Część nr 1. min. 8 GB, min 1 slot wolny do przyszłej rozbudowy. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do zapisu nośników Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Komputer typu PC - 17 szt. Klasa produktu Procesor Płyta główna BIOS Stacja robocza albo komputer klasy PC Wielordzeniowy procesor klasy x86 do zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 2 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej.

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej. zadanie nr 3 specyfikacja techniczna 1. Nazwa zadania nr 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowni komputerowej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia ul. Jedności Koszalin. Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia ul. Jedności Koszalin. Zapytanie ofertowe Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Koszalin, dnia 2015-10-09 ul. Jedności 9 75 441 Koszalin Znak sprawy : Zapytanie ofertowe Zamawiający Zespół Szkół nr 9 im. Romualda Traugutta ul. Jedności 9 w Koszalinie,

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL:

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: Załącznik Nr 1B do SIWZ Lp. System operacyjny Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Możliwość dokonywania

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

I. Komputery stacjonarne - zestawy

I. Komputery stacjonarne - zestawy Załącznik nr 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA I. Komputery stacjonarne - zestawy Zapotrzebowanie sztuk: 10 1. Komputery System operacyjny Procesor Pamięć RAM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia

Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Załącznik 1 - Szczegółowy opis zamówienia Dostawa serwera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do siedziby 6 Partnerów projektu Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: KZp.2730.30.14 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Komputer przenośny - 1 szt. Lp. Parametr Charakterystyka 1 Typ

Bardziej szczegółowo