Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu"

Transkrypt

1 Gdańsk, dnia r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax Adres do korespondencji: Budynek AWFiS Gdańsk, Biuro Kanclerza AWFiS, Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A Wykonawcy Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu na Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU) Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. dalej: ustawa ), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: PYTANIE 1 Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, 3 (ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA), pkt 3. W terminie 30 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt analizy przedwdrożeniowej w celu akceptacji. W ciągu 30 dni od przekazania projektu analizy przedwdrożeniowej, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi lub dokona akceptacji projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uzupełnień do analizy przedwdrożeniowej w trakcie wdrażania Systemu. Pytanie: Ze względu na operacyjność postępowania prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na następujący zapis dotyczący pkt. 3: W terminie 45 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt analizy przedwdrożeniowej w celu akceptacji. W ciągu 15 dni od przekazania projektu analizy przedwdrożeniowej, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi lub dokona akceptacji projektu. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Analiza przedwrożeniowa będzie trwała 2 m-ce. Od daty zawarcia umowy. PYTANIE 2 Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Wymagania dotyczące licencji na korzystanie z ZSIWPU, oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia ZSIWPU. Pytanie: Czy w stosunku do oprogramowania bazodanowego Zamawiający wymaga: Strona 1 z 31

2 a. żeby oprogramowanie bazy danych udostępniało narzędzia pozwalające administratorowi na tuningowanie i porządkowanie bazy danych? b. żeby system bazodanowy posiadał wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL? c. możliwości podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych? d. możliwości uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej)? Zamawiający wymaga, aby wraz z systemem bazy danych Wykonawca zainstalował oprogramowanie do w pełni funkcjonalnego zarządzania bazą danych pochodzące od producenta bazy danych. PYTANIE 3 Dotyczy: Załącznik nr 6: Wzór umowy; 11 (GWARANCJE). W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: f. dostarczania nowych i ulepszonych wersji oprogramowania na żądanie Zamawiającego zgłoszone po informacji Wykonawcy o dostępności nowej wersji lub aktualizacji oprogramowania Pytanie: Czy powyższe wymaganie nie obejmuje oprogramowania narzędziowego tj. systemów operacyjnych, oprogramowania bazodanowego poza dostawą Software Assurance na 2 lata w ramach dostawy licencji będących przedmiotem dostawy? Powyższe wymaganie dotyczy oprogramowania, którego twórcą jest Wykonawca. Odnośnie pozostałego oprogramowania Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych wraz z Software Assurance obejmującym okres wdrożenia, gwarancji i serwisu pogwarancyjnego. PYTANIE 4 Dotyczy: Załącznik nr 6: Wzór umowy; 11 (GWARANCJE). W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: k. usuwania wirusa komputerowego jak również napraw spowodowanych jego działaniem, n. napraw usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania współdziałającego z oprogramowaniem lub infrastrukturą, nie dostarczonego przez Wykonawcę, o. rozwiązywania problemów wynikających z działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej, Pytanie: Tak postawione wymagania mogą zobowiązywać Wykonawcę do naprawy nieodpłatnie bądź za zryczałtowanym wynagrodzeniem dowolnych elementów sprzętowych w jakikolwiek sposób współpracujących z systemem (np. posiadane już drukarki, komputery użytkowników). Prosimy o wykreślenie tych wymagań bądź podanie szczegółowej listy elementów wraz z posiadanymi umowami gwarancyjnymi/pogwarancyjnymi, które miałyby być objęte tą umową. Zamawiający wprowadza zmianę i wykreśla następujące: k. usuwania wirusa komputerowego jak również napraw spowodowanych jego działaniem, Strona 2 z 31

3 n. napraw usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania współdziałającego z oprogramowaniem lub infrastrukturą, nie dostarczonego przez Wykonawcę, o. rozwiązywania problemów wynikających z działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 5 Dotyczy: Załącznik nr 7; 12. Wymagania dotyczące szkolenia dla użytkowników i administratorów: 12d) W ramach szkoleń dla administratorów technicznych Wykonawca zapewni autoryzowane szkolenia dla 2 osób z technologii wykorzystanych do uruchomienia Systemu (dotyczących planowania, implementowania, administrowania-zabezpieczaniadostrajania systemu operacyjnego serwera, serwera bazy danych, technologii wirtualizacji, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych maszyn wirtualnych uruchamianych na stacjach terminalowych) Pytanie: Czy szkolenie może zostać przeprowadzone przez Wykonawcę i obejmować praktyczne aspekty wykorzystywanych technologii? Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie szkoleń administratorów. Załącznik nr 7 pkt 12d) i 12e) SIWZ otrzymują nowe brzmienie: 12d) W ramach szkoleń dla administratorów technicznych Wykonawca zapewni szkolenia dla 2 osób z technologii wykorzystanych do uruchomienia Systemu (dotyczących planowania, implementowania, administrowania-zabezpieczania-dostrajania systemu operacyjnego serwera, serwera bazy danych oraz systemów operacyjnych MS Windows 7). 12e) W ramach szkoleń administracyjnych Wykonawca zapewni szkolenie dla 3 osób, które powinno w swoim zakresie obejmować: ogólne działanie systemu, wprowadzenie do zarządzania Systemem, opis funkcjonalności służących do zarządzania Systemem w tym bieżącego monitorowania pracy systemu, przydzielania uprawnień, zakładania kont, profili/ról, wprowadzania zmian w konfiguracji aplikacji, oceny poprawności działania Systemu, procedury postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu systemu, najczęściej występujące zagadnienia i sposoby ich rozwiązywania. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 6 Dotyczy: Załącznik Nr 1, FORMULARZ OFERTY, 12. Oświadczamy, że udzielamy 36- miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie oprogramowania oraz sprzęt na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. 13. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do świadczenia usług serwisowych (serwis pogwarancyjny) po upływie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje aż 6 letni okres wsparcia dla systemu w budżecie zamówienia? Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na System oraz minimum 24 miesięcznej gwarancji na Sprzęt, jednak nie krócej niż standardowa gwarancja oferowana przez Strona 3 z 31

4 producenta dostarczonego Sprzętu. Okres gwarancji w obu przypadkach liczy się od daty podpisania protokołu odbioru wdrożenia. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia. Świadczenie usług serwisowych (serwis pogwarancyjny) nastąpi przez okres 24 miesięcy od upływu okresu gwarancji na System. Zamawiający zmienił treść SIWZ. Ujednolicony tekst SIWZ stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 7 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 1. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie. 4. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z niezwłocznym usuwaniem usterek systemu ZSIWPU uniemożliwiających jego eksploatację (jak również punkty powyżej cytowane) Pytanie: Termin niezwłocznie jest bardzo nieprecyzyjny, dlatego prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie gwarancji i serwis pogwarancyjny oprogramowania ZSIWPU (w tym: jakie są wymagane czasy reakcji, naprawy, szerokość okna serwisowego, dostępność tygodniowa/roczna itp.). Szczegółowe warunki świadczenia serwisu zostały przez Zamawiającego określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 8 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 1. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie. 5.Możliwość zdalnego wgrywania poprawek i modyfikacji do oprogramowania i naprawy bazy danych na życzenie zamawiającego. Pytanie: Wgrywanie poprawek i modyfikacji niesie za sobą konieczność weryfikacji ustawień i często częściowej konfiguracji systemu oraz szkoleń dla użytkowników, co wiąże się z czasowym wyłączeniem dostępu do systemu. Ze względu na różnorodność modyfikacji bardzo trudno jest jednoznacznie określić pracochłonność takich zadań, dlatego wnosimy o wyłączenie kosztów ww. zadań z budżetu zamówienia. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ: 5.Stały dostęp dla Zamawiającego do informacji o zmianach w systemie oraz do samych poprawek i modyfikacji oprogramowania w okresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. PYTANIE 9 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, 9. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów relacyjnych, 10. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem funkcji (np. suma, wartość średnia itp.,) Pytanie: Wnosimy o wykreślenie powyższych wymagań, gdyż odnoszą się one do rozwiązań klasy Business Intelligence, które nie zostały określone jako przedmiot zamówienia. Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. PYTANIE 10 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, 14. Możliwość wyłączania zbędnych (nie używanych) pól danych Strona 4 z 31

5 Pytanie: Wnosimy o wyłączenie powyższego wymagania ze względu na wymagalność praktycznie wszystkich pól w systemach ERP (również ze względu na relacyjność danych w bazach). Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. PYTANIE 11 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 13. Możliwość obsługi kilku stanowisk sprzedaży jednym typem dokumentu. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć termin stanowisko sprzedaży? Czy chodzi po prostu o możliwość wystawiania tego samego typu dokumentu na kilku stanowiskach pracy użytkowników? Zamawiający wyjaśnia, iż stanowisko sprzedaży jest stanowiskiem pracy użytkownika systemu. PYTANIE 12 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 18. Obsługa wielu planów kont. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy wymagania odnosi się wyłącznie do możliwości funkcjonalnych systemu a w ramach dostawy ma być obsłużony jeden plan kont? Zamawiający wymaga, by system w momencie złożenia oferty spełniał powyższe wymaganie funkcjonalne, wskazując jednocześnie, iż przedmiotem dostawy i wdrożenia będzie uruchomienie jednego planu kont z możliwością uruchomienia współbieżnie działającyh innych plan kont. PYTANIE 13 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 45. Możliwość tworzenia sprawozdań składających się ze wskaźników ekonomicznych pozwalających określić m. In. płynność finansową, efektywność poszczególnych obszarów działalności uczelni Pytanie: Prosimy o bardziej szczegółowe określenie wymaganych przez Zamawiającego wskaźników ekonomicznych, gdyż wymaganie w obecnej formie uniemożliwia skalkulowanie kosztów dla Wykonawcy (czyli ceny ofertowej). Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, w przypadku gdy system będzie udostępniał dane z FK w Excelu, na podstawie których możliwe będzie późniejsze definiowanie wskaźników (również przez pracowników Zamawiającego)? Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system będzie udostępniał dane z FK w Excelu, na podstawie których możliwe będzie późniejsze definiowanie wskaźników przez pracowników Zamawiającego. PYTANIE 14 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 50. Automatyczne odwracanie księgowań z poprzedniego okresu w następnym okresie. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie treści wymagania. Co dokładnie oznacza termin odwracanie księgowań? Strona 5 z 31

6 Zamawiający wymaga by system umożliwiał dokonanie księgowań z użyciem tzw. storna czarnego. PYTANIE 15 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY 63.Zarządzanie obiegiem dokumentów w systemie z możliwością umieszczania informacji o stanie kompletności dokumentu oraz miejscu jego aktualnego umiejscowienia w Uczelni. Pytanie: Wnosimy o wykreślenie wymagania, ponieważ opisane tu funkcjonalności odnoszą się do rozwiązań klasy EOD, które nie zostały określone w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. PYTANIE 16 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 4. Moduł,,KADRY I PŁACE, 55. Biblioteka wprowadzanych danych Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie treści wymagania. Jakie dokładnie funkcjonalności ma oferować system? Przez Bibliotekę wprowadzania danych Zamawiający rozumie historię zmian z określeniem użytkownika dokonującego zmiany. PYTANIE 17 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 4. Moduł,,KADRY I PŁACE, 58. Pełna integracja (eksport danych) z systemem MNiSzW Pol-on. Pytanie: Pełna integracja z POLON wymaga eksportu danych z systemu dziekanatowego. Czy w zakresie wymagania Zamawiający oczekuje eksportu danych wyłącznie z systemu ERP? W zakresie posiadanego zakresu ERP np. odnośnie nauczycieli Akademickich. PYTANIE 18 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 6. Moduł,,HOMEBANKING, 3. Możliwość raportowania prognozowanych wpływów i wydatków na rachunku bankowym Pytanie: Wnosimy o wykreślenie wymagania, gdyż nie odnosi się do obsługi rachunków bankowych Zamawiający zmienia wymaganie wykreślając słowo prognozowanych PYTANIE 19 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 6. Moduł,,HOMEBANKING, 4. Możliwość ewidencji i raportowania realizacji umów przetargowych Pytanie: Wnosimy o wykreślenie wymagania, gdyż nie odnosi się do obsługi rachunków bankowych Zamawiający przenosi w/w wymaganie do punktu Funkcjonalności modułu Finansowo księgowego zmieniając zapis: Możliwość ewidencji i raportowania realizacji umów przetargowych na Możliwość definiowania dowolnych typów atrybutów przypisywanych do faktur. Strona 6 z 31

7 PYTANIE 20 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 6. Moduł,,HOMEBANKING, 5. Możliwość przetwarzania płatności masowych Pytanie: 1. Jakie standardy obsługi płatności masowych mają być obsłużone w obrębie zamówienia? Przez jaki bank świadczone są/będą te usługi? 2. Czy definicje subkont dla studentów są realizowane przez system dziekanatowy? Ad 1. Format wyciągów płatności masowych nie jest w standardzie banku jest formatem tekstowym uzgodnionym przez Zamawiającego z bankiem CitiBank. Format paczek przelewów wychodzących jest w standardzie banku CitiBank. Ad 2. Rachunki indywidualnych kont studentów są generowane w systemie dziekanatowym w oparciu o pesel studenta oraz kod kierunku studiów studenta. PYTANIE 21 Dotyczy:. Załącznik Nr 1b, Zestawienie oferowanego sprzętu oraz oprogramowania, 7. Oprogramowanie do wirtualizacji Horizon Suite z licencjami dla 20 wirtualnych maszyn lub równoważne ( ) i Załącznik Nr 7 do SIWZ pkt 13.7 Oprogramowanie do wirtualizacji Horizon Suite z licencjami dla 20 wirtualnych maszyn ( ) Pytanie: Po przeanalizowaniu wszystkich wymagań określonych w dokumentach przetargowych oraz bazując na informacjach rynkowych ze względu m.in. braku możliwości przeprowadzenia rzeczywistych testów, żaden z producentów nie jest w stanie stwierdzić, iż dany system będzie pracować na platformie VMware Horizon Suite. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie tego wymagania? Zamawiający wykreśla wymaganie dostawy 20 licencji do wirtualizacji Zamawiający zmienił treść SIWZ. Ujednolicony tekst SIWZ stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 22 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 2 (AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE ORAZ ZASADY UDZIELANIA LICENCJI), ( )Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie na korzystanie z wymienionego w niniejszym ustępie oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach ( ) Pytanie: Zgonie z przyjętą polityką producenta oprogramowania udzielamy ograniczonej licencji do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Czy Zamawiający zgodzi się na zapis : ( )Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, bezterminowej i ograniczonej terytorialnie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z wymienionego w niniejszym ustępie oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach ( ) Wnosimy również o zmianę w powyższej kwestii do całej treści załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. Strona 7 z 31

8 PYTANIE 23 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 2 (AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE ORAZ ZASADY UDZIELANIA LICENCJI) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do oprogramowania dedykowanego wykorzystywanego na potrzeby Systemu oraz że prawa te nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich uniemożliwiającymi realizację postanowień niniejszego ustępu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru Systemu majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do oprogramowania wymienionego w niniejszym ustępie, w tym do kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego i dokumentacji Systemu. Przeniesienie następuje na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach: a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia Systemu i dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zgodnie z przeznaczeniem Systemu, wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, zbierania, przesyłania, udostępniania i usuwania danych, b) utrwalania na wszelkich nośnikach, c) kopiowania z zastosowaniem dowolnych technik. Pytanie: Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu na następujący : 1. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że każdorazowo na dzień przekazania Zamawiającemu danego Utworu będzie mu przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do danego Utworu, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez jakichkolwiek ograniczeń, a prawa te wolne będą od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, w szczególności nie będą przedmiotem użytkowania, dzierżawy, licencji, ani też żadnemu podmiotowi nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotowych praw, w żadnym zakresie, ani też nie zobowiąże się wobec żadnego podmiotu trzeciego do rozporządzenia przedmiotowymi prawami w jakiejkolwiek części. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w 1ust. 2 Umowy do przeniesienia na Zamawiającego (sprzedaży) całości majątkowych praw autorskich do Utworów, w tym Dokumentacji, Projektu Wdrożenia i Koncepcji Wdrożenia oraz Oprogramowania Dedykowanego stworzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w ramach realizacji Umowy. 3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów, w tym Dokumentacji, Projektu Wdrożenia i Koncepcji Wdrożenia oraz Oprogramowania Dedykowanego, nastąpi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności: a. w odniesieniu do Utworów stanowiących program komputerowy - na polach eksploatacji obejmujących: i. trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, ii. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w programach komputerowych, iii. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programów komputerowych lub ich kopii; b. w odniesieniu do wszystkich innych Utworów niebędących programami komputerowymi, w tym Dokumentacji - na polach eksploatacji obejmujących: i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, Strona 8 z 31

9 reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym również na potrzeby wykorzystania w charakterze dóbr własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń przedsiębiorstwa, ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, iii. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji technicznej i użytkowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych, platformach cyfrowych. 4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 1 ust. 2 Umowy zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego (sprzedaży) prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów (tj. zezwalania na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami) na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Przeniesienie autorskich majątkowych oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów, o czym mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, nastąpi każdorazowo z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danego Utworu w jakikolwiek sposób. Przez udostępnienie Zamawiającemu utworu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się w szczególności instalację oprogramowania komputerowego lub inne wykorzystanie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę danego Utworu w ramach realizacji Umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych i ich licencjobiorców. 7. Niezależnie od zapisów ust. 5, Wykonawca najpóźniej w momencie Odbioru Końcowego zobowiązuje się przekazać kody źródłowe i kody wynikowe do Utworów (w tym do oprogramowania dedykowanego oraz do oprogramowania standardowego) na płycie CD-ROM lub w inny sposób wskazany przez Zamawiającego. 8. Przepisy powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zobowiązań Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. oraz dodanie następujących definicji: Prawo Autorskie - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn. zm.). Utwór - Wszelkie utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, które powstaną lub zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy, (np. Dokumentacja, Oprogramowanie Dedykowane) z wyłączeniem: - Oprogramowania Standardowego oraz - Oprogramowania Osób Trzecich. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. Strona 9 z 31

10 PYTANIE 24 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ, 7 (WARUNKI PŁATNOŚCI) 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie częściami, za wykonanie poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem: a) dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wdrożenie Systemu 70% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.??????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); b) zakończenie pierwszego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 7% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); c) zakończenie drugiego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 7% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:????????????????? złotych brutto); d) zakończenie trzeciego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 7% wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:????????????????? złotych brutto); e) każdy miesiąc realizacji serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w 1 ust. 10 Umowy - ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie????????? zł (słownie:????????????????? złotych brutto). Łączna wartość wynagrodzenia za świadczenie serwisu pogwarancyjnego nie może przekroczyć 9% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy. Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację warunków płatności oraz zakres wchodzący w ofertę: 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie częściami, za wykonanie poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem: a) dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wdrożenie Systemu 88% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.??????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); b) zakończenie pierwszego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 4% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); c) zakończenie drugiego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 4% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:????????????????? złotych brutto); e) każdy miesiąc realizacji serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w 1 ust. 10 Umowy - ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie????????? zł (słownie:????????????????? złotych brutto). Łączna wartość wynagrodzenia za świadczenie serwisu pogwarancyjnego nie może przekroczyć 4% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy. Zamawiający wprowadza następujące zmiany do harmonogramu ramowego: Maksymalne Lp. ETAP (treść/zadanie) Termin wynagrodzenie Strona 10 z 31

11 1. W wyniku Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym Harmonogram Szczegółowy wdrożenia Systemu, który będzie stanowił integralną część Umowy. Zasady analizy szczegółowych poszczególnych funkcjonalności. Podział prac między Zamawiającego, a Wykonawcę. W terminie 2 m-c od zawarcia umowy 6% 2. Dostarczenie licencji. W terminie do 30 dni zawarcia umowy 3. Dostarczenie Serwera, reszty sprzętu wraz z instalacją Systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni 5. Szkolenia administratorów określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 6. Odebranie wdrożenia oraz usuniecie wszelkich błędów lub usterek. W terminie 45 dni od zawarcia umowy W terminie do 20 grudnia 2014 W terminie od 20 grudnia 2014 do W terminie od 20 grudnia 2014 do Nie dotyczy Nie dotyczy 48% Nie dotyczy 30 % 7. Gwarancja. 2 lata po zakończeniu wdrożenia 8. Serwis pogwarancyjny. 2 lata po zakończeniu wdrożenia 4 % za każdy rok 4% za każdy rok. Płatność nastąpi w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach. Ponadto w związku z wprowadzeniem powyższej zmiany Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 25 Dotyczy: SIWZ, pkt 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.: ( )2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia, w tym minimum w dwóch uczelniach publicznych o liczbie studentów min. 3000, polegające na wdrożeniu systemu wykorzystującego moduły obsługujące zagadnienia finansowoksięgowe, kadrowopłacowe, kontrolingu, oraz zarządzania majątkiem o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każde. Pytanie: Czy wobec zdefiniowania w SIWZ warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się co najmniej trzema zamówieniami, w tym: a. minimum dwoma w uczelniach wyższych (działającej na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym) o liczbie studentów min. 3000, polegające na wdrożeniu oferowanego systemu klasy ERP wykorzystującego moduły Strona 11 z 31

12 obsługujące zagadnienia finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, kontrolingu, oraz zarządzania majątkiem o wartości nie mniejszej niż 1, ,00 zł brutto każde b. minimum jednym wdrożeniem w uczelniach wyższych (działającej na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym) oferowanego systemu ERP, które posiadało integrację z użytkowanym na uczelni systemem obsługującym tok studiów. Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli integracja oferowanego systemu ERP z posiadanym przez uczelnię systemem obsługującym tok studiów była co najmniej w zakresie modułu Finanse i Księgowość. Rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia w uczelniach publicznych (działających na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym) polegające na wdrożeniu systemu klasy ERP wykorzystującego moduły obsługujące zagadnienia finansowo-księgowe, kadrowopłacowe, kontrolingu, oraz zarządzania majątkiem o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każde. Zamawiający zmienił treść SIWZ. Ujednolicony tekst SIWZ stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 26 Dotyczy:. Załącznik 7 SIWZ, Definicje błędów (kategoria wad): Błąd krytyczny: Kluczowe funkcje systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1godziny i nie ma sposobu obejścia problemu Pytanie: W definicji Błędu krytycznego Zamawiający posługuje się określeniem kluczowe funkcje systemu. Prosimy o sprecyzowanie, jakie funkcje Zamawiający ma na myśli? Kluczowe funkcje systemu to funkcje związane pośrednio lub bezpośrednio z generowaniem dokumentów papierowych bądź elektronicznych wymaganych przepisami prawa (np. generowanie przelewów, list płac, wystawianie faktur, generowanie zestawień do urzędów ). PYTANIE 27 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 11 (GWARANCJE), pkt 2. W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: a. usuwania wszelkich wad oraz nieprawidłowości Systemu, b. dostarczania aktualizacji oprogramowania oraz niezwłocznego adaptowania, dostosowywania Systemu w szczególności do wszystkich zmian występujących w przepisach prawa oraz wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego, w taki sposób, żeby w dniu ich wejścia wżycie System był dostosowany, Pytanie: Zamawiający oczekuje dostosowania Systemu do wewnętrznych uregulowań Zamawiającego. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu pominięciem wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego lub uszczegółowienie tegoż zapisu. Zamawiający wykreśla powyższy zapis z treści SIWZ. Strona 12 z 31

13 PYTANIE 28 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 11 (GWARANCJE), pkt 2. W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: e. poprawienia wszystkich wadliwych oraz niepoprawnie działających funkcjonalności, które zostały ujawnione przez Zamawiającego. Pytanie: Zamawiający oczekuje poprawienia wszystkich wadliwych oraz niepoprawnie działających funkcjonalności, które zostały ujawnione przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalności, o jakich mowa nie będą wykraczać poza zakres projektu określony w niniejszym postępowaniu. Zakres poprawianych funkcjonalności odnosi się do niniejszego postępowania. PYTANIE 29 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 11 (GWARANCJE), pkt 2. W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: f. dostarczania nowych i ulepszonych wersji oprogramowania na żądanie Zamawiającego zgłoszone po informacji Wykonawcy o dostępności nowej wersji lub aktualizacji oprogramowania. Pytanie: Zamawiający oczekuje dostarczania aktualizacji oraz nowych i ulepszonych wersji oprogramowania. Czy Zamawiający uzna ten punkt za zrealizowany, jeśli wymagane aktualizacje zostaną udostępnione przez Wykonawcę poprzez portal internetowy lub na nośniku magnetycznym? Zamawiający akceptuje możliwość pobierania ulepszonych wersji oprogramowania przez portal internetowy bądź dostarczenie ich na nośnikach magnetycznych. PYTANIE 30 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 12 (ZGŁOSZENIA SERWISOWE), 2. Przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia błędu lub usterki opisanego w zgłoszeniu serwisowym powinno nastąpić w ciągu ośmiu godzin od przekazania zgłoszenia serwisowego, jeżeli może się odbyć zdalnie. W razie konieczności przybycia pracownika Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w celu usunięcia błędu lub usterki, przystąpienie do usunięcia błędu lub usterki powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od przekazania zgłoszenia serwisowego w przypadku błędów krytycznych i ważnych określonych w SIWZ, 3 dni w przypadku błędów istotnych określonych w SIWZ, 7 dni innych problemów określonych w SIWZ, za wyjątkiem usterki sprzętu, o której mowa w części (GWARANCJE) pkt. 4,5. 3. Usunięcie błędu lub usterki powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku błędów krytycznych, w ciągu 72 godzin od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku błędów ważnych, w ciągu 7 dni od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku błędów istotnych, w ciągu 14 dni od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku innych problemów za wyjątkiem usterki sprzętu, o której mowa w części (GWARANCJE) pkt. 4,5. Z usunięcia błędu lub usterki sporządza się protokół serwisowy, który po dokonaniu naprawy serwisowej podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Podpisanie protokołu oznacza potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia błędu lub usterki. Strona 13 z 31

14 Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie terminów,,godzina oraz,,dni odnoszących się do czasów reakcji i napraw zgłoszeń serwisowych. Prosimy o określenie, kiedy minie czas reakcji i naprawy, jeśli zgłoszenie serwisowe zostanie przekazane Wykonawcy w piątek o godz 15? Czasy podane w punkcie Załącznik nr 6 do SIWZ oraz zał nr 7 do SIWZ dotyczą dni roboczych. W przypadku zgłoszenia problemu w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia, terminy zaczynają biec od godziny 7:00 następnego dnia roboczego. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny robocze to godziny od 7:00 do 15:00 w dni robocze. PYTANIE 31 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 12 (ZGŁOSZENIA SERWISOWE), W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub usterki, upoważniony pracownik Zamawiającego dokona zgłoszenia serwisowego polegającego na przekazaniu pracownikowi Wykonawcy formularza zgłoszenia w formie określonej przez Wykonawcę. Przekazanie formularza zgłoszenia może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną. W razie braku możliwości przekazania tymi kanałami komunikacji, zgłoszenia serwisowego można dokonać telefonicznie. Pytanie: Podstawowym wymaganiem efektownej i szybkiej obsługi zgłoszeń serwisowych jest jak najlepsza komunikacja osób ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego. Czy Zamawiający zagwarantuje dostępność swoich użytkowników, którzy są merytorycznie oraz technicznie przygotowani w danym zakresie prowadzonych działań w okresie czasu przewidywanym na obsługę zgłoszenia? Zamawiający potwierdza dostępność takich osób w godzinach pracy Zamawiającego tzn. w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00. PYTANIE 32 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 12 (ZGŁOSZENIA SERWISOWE), Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje kontakt serwisowy poprzez formularz elektroniczny udostępniony przez Wykonawcą za pomocą specjalnego dedykowanego portalu Wykonawcy obsługującego Zgłoszenia Serwisowe i w takim przypadku za,,zgłoszenie Błędu oraz potwierdzenie naprawy można będzie uznać wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez zamawiającego na dedykowanym portalu? Tak, pod warunkiem, że portal automatycznie wyśle owe potwierdzenie zgłoszenia na pracownika Zamawiającego, który zgłosił problem. PYTANIE 33 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 13 (KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA, SIŁA WYŻSZA), 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: ( ) Pytanie: Prosimy o zmianę terminu opóźnienie na zwłoka. Zapis ten jest niesymetryczny i nadmiernie obciążającym Wykonawcę, poprzez przenoszenie na niego odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, również takie, na które nie może mieć wpływu wnosimy o taką zmianę treści zapisów umowy by Wykonawca rozliczany był wyłącznie za opóźnienia powstałe z jego winy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Strona 14 z 31

15 PYTANIE 34 Dotyczy:. Załącznik nr 7do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ, 9. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrażany ZISWPU i inne oprogramowanie niezbędne do uruchomienia ZSIWPU Pytanie: Wykonawca umożliwia całotygodniowy całodobowy dostęp do Specjalnie Dedykowanego Portalu Internetowego, który umożliwia szybkie i bezpieczne zgłaszanie Błędów, pozwalając jednocześnie na dokładne monitorowanie analizowanego zgłoszenia, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełnioną metodykę zgłaszania Błędów, gdzie pierwszą linią kontaktu będzie Dedykowany Portal Internetowy a linia Hotline będzie służyła do doraźnego wsparcia w usuwaniu awarii i wsparcia Użytkowników Zamawiającego? Tak, pod warunkiem, że portal automatycznie wyśle owe potwierdzenie zgłoszenia na pracownika Zamawiającego, który zgłosił problem. PYTANIE 35 Dotyczy:. Załącznik nr 7do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ, 9. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrażany ZISWPU i inne oprogramowanie niezbędne do uruchomienia ZSIWPU Pytanie: Wykonawca zapewnia dostęp do Lini Hotline oraz wsparcie telefoniczne umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii w standardowych godzinach pracy Wykonawcy tj w trybie 8/5. Czy Zamawiający akceptuje taki sposób realizacji usług Holtine? Jeżeli nie, prosimy o sprecyzowanie wymaganego czasu pracy (dostępności) konsultantów Serwisowych Wykonawcy. Tak, o ile godziny pracy Wykonawcy pokrywają się przynajmniej w 75% z godzinami pracy Zamawiającego. PYTANIE 36 Dotyczy Załącznik Nr 1b, Zestawienie oferowanego sprzętu oraz oprogramowania 1. Załącznik zawiera wykaz rozwiązań przeznaczonych do budowy środowiska VDI - wirtualizację desktopów. W przypadku instalacji dedykowanych do rozwiązań obsługujących systemy ERP taka infrastruktura wydaje się być mocno nadmiarowa a jej koszty zawyżają wycenę całego rozwiązania. Równie szybką i bezpieczną infrastrukturę można zbudować w oparciu o usługi terminalowe (Remote Desktop Services) udostępniające dedykowany pulpit systemu Windows na terminalach bądź posiadanych komputerach, które nie muszą spełniać wysokich wymagań rozwiązania softwareowego. Przy takich założeniach złożona oferta nie musiała by zawierać takich elementów jak: macierz dyskowa, oprogramowanie Horizon Suite, licencje VDA. Należałoby wówczas zweryfikować parametry serwera, który będzie przeznaczony do tego celu i wyznaczyć granice zajętości profilu użytkownika na serwerze np. rozsądne 2GB / użytkownika, co przy 20 użytkownikach nie stanowi czynnika podnoszącego koszt. Można również dokonać przeglądu posiadanych stanowisk i ograniczyć bądź zrezygnować z zakupu stacji roboczych (terminali) a w ich miejsce wykorzystać posiadane stanowiska bo usługi terminalowe nie wymagają bardzo wydajnych komputerów PC. Jeśli Zamawiający posiada wydajne stanowiska robocze, pracujące w sieci LAN gdzie umiejscowiony będzie serwer bazodanowy, można całkowicie zrezygnować z usług terminalowych. 2. Sprzęt do skanowania kodów kreskowych: naszym zdaniem podawanie niektórych z wymienianych parametrów jakie mają spełniać urządzenia jest niecelowe. Urządzenia mają poprawnie współpracować z systemem ERP i to on jest głównym Strona 15 z 31

16 wyznacznikiem wymagań dla takiego typu urządzeń. Sugerujemy wykreślenie wymagań : Dla kolektora: -640x480px przy małym ekranie nie ma potrzeby stosowania tak dużych rozdzielczości, -obsługa kodów 2D technologia droższa od standardowych kodów kreskowych, -klawiatura QWERTY na kolektorach dane praktycznie nie są wprowadzane, -łączność WiFi proces Inwentaryzacji i tak nie będzie przeprowadzany przy 100% pokryciu siecią bezprzewodową wszystkich pomieszczeń; zamiast tego brakuje ładowarki akumulatorów najczęściej z dokiem do wymiany danych z komputerem użytkownika; - aparat Dla drukarki kodów: - obsługa WiFi niepotrzebny wymóg, jest to najczęściej urządzenie stacjonarne, - rozdzielczość 300dpi niepotrzebne zawyżenie parametru, - emulacje DPL ZPL to współpracujący system determinuje użyte języki, więc nie ma potrzeby ich specyfikowania, - dyspenser, nóż do etykiet, bateria akcesoria, które są niepotrzebne : etykiety są dostarczane na taśmie wstępnie nacięte do wymiarów 6x3. 3. Szkolenia administratorów wymienione w podpunkcie 13 są bardzo szerokie. Dodatkowym wymogiem Zamawiającego jest by były one autoryzowane przez producentów poszczególnych podsystemów. Z powyższego wykazu szkoleń można wyodrębnić: - kilka szkoleń w zakresie planowania, implementowania, administrowania, zabezpieczania, dostrajania systemu Windows Server 2012 autoryzowane przez Microsoft (MS Installing and Configuring Windows Server 2012, MS Administering Windows Server 2012, MS Designing and Implementing a Server Infrastructure) - szkolenie w w/w zakresie dla Horizon Suite VMWare, - szkolenie dot. systemów operacyjnych wirtualnych desktopów czyli Windows 7/8 Microsoft - szkolenie planowania, implementowania, administrowania, zabezpieczania, dostrajania systemu bazodanowego MS SQL Microsoft (również obejmujące szereg szkoleń m.in.: MS Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, MS Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012) - szkolenie dot. serwera - szkolenie dot. macierzy dyskowej - szkolenie dot terminali przeprowadzone z autoryzacją producenta tych systemów. Ich koszt dla dwóch administratorów stanowi znaczną część w budżecie projektu. Proponujemy zastąpienie tych szkoleń, często bardzo teoretycznych i dających jedynie certyfikat, szkoleniem praktycznym z wdrożonych technologii i nauką typowych zadań administracyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem systemu. Wniosek: W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów z załącznika nr 1b na: Załącznik Nr 1b Zestawienie oferowanego sprzętu oraz oprogramowania do zamówienia publicznego pn. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU) 1. Serwer sieciowy szt. 1 Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Strona 16 z 31

17 Konfiguracja minimalna Zamawiającego Obudowa typu Rack 19, min 8 zatok dla 1. Obudowa dysków hot-plug dostępnych z zewnątrz 1 procesor o architekturze x86, o minimalnej ilości 6 rdzeni na procesor, który uzyskał w teście PassMark dostępnym pod 2. Procesor adresem: wynik min (dla konfiguracji dwuprocesorowej) 3. Karta graficzna VGA, 24 GB RAM DIMM (DDR3) 1600 MHz ECC z mechanizmem ChipKill lub równoważnym, 4. Pamięć RAM minimalna pojemność pojedynczego modułu pamięci 8 GB, moduły pamięci muszą być instalowane parami 8 dysków 300GB 15k hot plug, SAS, 6Gb/s w 5. Dysk twardy celu podłączenia w RAID portowy kontroler SAS (6Gbit/s) 1GB z Kontroler SAS technologią zapewniającą niezawodność w 6. RAID przypadku awarii zasilania, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, Napęd optyczny Nagrywarka DVD 8. Karty sieciowe 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 1x10/100 Mbit/s do zarządzania 9. Wentylatory Hot-plug, 10. Zasilanie Hot-plug, redundantne, min. 2 szt Wsparcie dla Microsoft Windows Server 2012 Standard systemów VMware 11. operacyjnych i Linux oprogramowania do wirtualizacji 12. inne 13. Certyfikaty dokumentacja i Interfejs IPMI 2.0, KVM przez IP, zdalne wirtualne media (remote virtual media), funkcjonalność wbudowanego web serwera. (Wydzielony interfejs sieciowy umożliwiający zdalne zarządzanie i diagnostykę serwera poza systemem operacyjnym np. włączanie/wyłączanie serwera, podgląd bootowania.) - Deklaracja zgodności CE. Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami 14. Gwarancja min. 36 m-cy. 2. Urządzenia do skanowania kodów kreskowych szt. 1 Kolektor kodów kreskowych Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Strona 17 z 31

18 oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę cecha/parametr opis cechy/parametru system operacyjny windows mobile ekran dotykowy min 3 obsługa kodów EAN 128 łączność USB Maszyny produkujące etykiety szt. 1 Drukarka kodów kreskowych Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę technologia druku termotransferowy interfejs sieci LAN RJ45 interfejs podłączenia do USB komputera rozdzielczość 200dpi Tusze, głowice barwiące do maszyn drukujących, wkłady drukujące, tonery Nazwa producenta:..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę etykiety foliowe białe poliestrowe taśma żywiczna w ilości umożliwiającej wydruk 4000 etykiet o wymiarach min. 6x3cm w ilości umożliwiającej wydruk 4000 etykiet 3. min. 1x Windows Serwer 2012 Standard Nazwa producenta:..., Nazwa oprogramowania:..., licencji User CAL Nazwa producenta:..., Nazwa produktu:..., 5. 3 licencje Remote Desktop Services User CAL Nazwa producenta:..., Nazwa produktu:..., Zaproponowane oprogramowanie powinno posiadać licencje dostosowane dla środowiska akademickiego o ile producent oprogramowania przewidział takie licencje. 6. Licencje dotyczące serwera bazy danych w ilości pozwalającej na pracę nielimitowanej liczby użytkowników na dostarczanym serwerze. 7. Wykaz szkoleń praktycznych przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę dla administratorów z technologii wykorzystanych do uruchomienia środowiska, zabezpieczania, dostrajania systemu operacyjnego serwera, szkoleń dotyczących bazy danych, szkoleń dotyczących serwera. L.p. Wykaz szkoleń Strona 18 z 31

19 Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży nie może pochodzić z wyprzedaży zapasów magazynowych. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb zamawiającego informujemy, że dokonano zmiany treści SIWZ. Tekst jednolity SIWZ stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowych Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 37 Zgodnie z SIWZ [Załącznik nr 9 do SIWZ; Harmonogram ramowy] Mając na uwadze nasze doświadczenie w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego okres 1 miesiąca od zawarcia umowy na przygotowanie analizy przedwdrożeniowej jest zbyt krótki. Analiza stanu i potrzeb to najważniejszy etap wdrożenia systemu informatycznego, dlatego należy poświecić mu odpowiednią ilość czasu i zasobów po obu stronach (Wykonawca / Zamawiający). W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie okresu przygotowania analizy przedwdrożeniowej do 2 m-cy od podpisania umowy. Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 24. Pytanie 38 Zgodnie z SIWZ [Załącznik nr 9 do SIWZ; Harmonogram ramowy] Strona 19 z 31

20 Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin (grudzień 2013 r.), na wdrożenie Systemu w zakresie podstawowych funkcjonalności (w tym migracja danych) jest zbyt krótki. Przedstawione przez Zamawiającego terminy realizacji w Załączniku nr 9 do SIWZ [Harmonogram ramowy] są w naszej ocenie nierealne, nawet w przypadku zastosowania rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych podstawowych oraz ich konfiguracja w systemie. Do powyższych prac należy dodać pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy tak znaczącej ilości zadań wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy i Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie podstawowych funkcjonalności w terminach zakreślonych w Załączniku nr 9 do SIWZ [Harmonogram ramowy] jest zadaniem niewykonalnym. Prosimy zatem o ustalenie jednego terminu w zakresie wdrożenia całego Systemu na dzień r., to jest na dzień wskazany w 1 pkt 4. Umowy [ Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi do dnia r. ] Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 24. Pytanie 39 Prosimy o informację, czy system będzie wdrażany w kilku lokalizacjach (np. filiach)? - a jeśli tak, prosimy o podanie: a. liczby lokalizacji objętych wdrożeniem, b. liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach, c. średniego opóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a przedmiotowymi lokalizacjami. a) Wszystkie modułu systemu będą wdrażane w 1 lokalizacji, natomiast fakturowanie będzie dodatkowo w 3 lokalizacjach. b) Po 1 osobie w wyniesionych lokalizacjach pozostałe osoby w siedzibie głównej. Strona 20 z 31

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ Centrum Unijnych Warszawa, dn. 7 stycznia 2009 r. Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor -

PROJEKT UMOWY. PROREKTORA - dr hab. inż. prof UR Czesława Puchalskiego. przy kontrasygnacie finansowej : Kwestor - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/34/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa, fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu i uruchomienie Systemu Przechowywania i Archiwizacji Danych (SPiAD) w ramach projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl

Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Warszawa, dn. 27 września 2013 r. Numer pisma: NJ/ 389 /2013 Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego www.imgw.pl Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rozbudowy istniejącego Systemu Ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym

Umowa nr. zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, Kielce, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym ZFE-II.042.2.9.2015 Umowa nr zawarta w dniu 2016 roku w Kielcach, pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa tel: , faks: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN- 742 /2011 Warszawa, dn. 22.09.2011 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju Mazowsza UMOWA ZP-2401-1/15

Dla rozwoju Mazowsza UMOWA ZP-2401-1/15 Dla rozwoju Mazowsza Projekt ogólny umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA ZP-2401-1/15 Umowa nr RPMA.01.06.00-14-002/12-00 o Dofinansowanie Projektu Tworzenie klastra leczenia bólu Współfinansowanych z

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6a do SIWZ ZP-6/2013 UMOWA zawarta dnia. 2013 r. w Zawoi pomiędzy: 1. Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi nr 1403, reprezentowanym przez Dyrektora Józefa Omylaka (dalej Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Załącznik nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Zawarta w dniu... Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania NIE JEST współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Gmina Boguchwała ul. Tkaczowa 134 36-040 Boguchwała Boguchwała, dn. 09.09.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na: dostawę łączy internetowych dla gospodarstw domowych w ramach realizacji okresu trwałości projektu

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski konkurs e-point SA na najlepszą aplikację webową napisaną przy użyciu Spring Framework oraz biblioteki OneWebSQL

Ogólnopolski konkurs e-point SA na najlepszą aplikację webową napisaną przy użyciu Spring Framework oraz biblioteki OneWebSQL Ogólnopolski konkurs e-point SA na najlepszą aplikację webową napisaną przy użyciu Spring Framework oraz biblioteki OneWebSQL REGULAMIN 1. Organizator Organizatorem ogólnopolskiego konkursu na najlepszą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach

WZÓR UMOWY. UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo