Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu"

Transkrypt

1 Gdańsk, dnia r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel , fax Adres do korespondencji: Budynek AWFiS Gdańsk, Biuro Kanclerza AWFiS, Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego 30A Wykonawcy Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu na Dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU) Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. dalej: ustawa ), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: PYTANIE 1 Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, 3 (ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA), pkt 3. W terminie 30 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt analizy przedwdrożeniowej w celu akceptacji. W ciągu 30 dni od przekazania projektu analizy przedwdrożeniowej, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi lub dokona akceptacji projektu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uzupełnień do analizy przedwdrożeniowej w trakcie wdrażania Systemu. Pytanie: Ze względu na operacyjność postępowania prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na następujący zapis dotyczący pkt. 3: W terminie 45 dni od daty podpisania Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt analizy przedwdrożeniowej w celu akceptacji. W ciągu 15 dni od przekazania projektu analizy przedwdrożeniowej, Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi lub dokona akceptacji projektu. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ. Analiza przedwrożeniowa będzie trwała 2 m-ce. Od daty zawarcia umowy. PYTANIE 2 Dotyczy: Załącznik nr 7 do SIWZ, 8. Wymagania dotyczące licencji na korzystanie z ZSIWPU, oprogramowania bazodanowego oraz wszelkiego innego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia ZSIWPU. Pytanie: Czy w stosunku do oprogramowania bazodanowego Zamawiający wymaga: Strona 1 z 31

2 a. żeby oprogramowanie bazy danych udostępniało narzędzia pozwalające administratorowi na tuningowanie i porządkowanie bazy danych? b. żeby system bazodanowy posiadał wbudowane narzędzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP oraz mechanizmy ETL? c. możliwości podłączenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych? d. możliwości uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze (jednostce sprzętowej lub maszynie wirtualnej)? Zamawiający wymaga, aby wraz z systemem bazy danych Wykonawca zainstalował oprogramowanie do w pełni funkcjonalnego zarządzania bazą danych pochodzące od producenta bazy danych. PYTANIE 3 Dotyczy: Załącznik nr 6: Wzór umowy; 11 (GWARANCJE). W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: f. dostarczania nowych i ulepszonych wersji oprogramowania na żądanie Zamawiającego zgłoszone po informacji Wykonawcy o dostępności nowej wersji lub aktualizacji oprogramowania Pytanie: Czy powyższe wymaganie nie obejmuje oprogramowania narzędziowego tj. systemów operacyjnych, oprogramowania bazodanowego poza dostawą Software Assurance na 2 lata w ramach dostawy licencji będących przedmiotem dostawy? Powyższe wymaganie dotyczy oprogramowania, którego twórcą jest Wykonawca. Odnośnie pozostałego oprogramowania Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych wraz z Software Assurance obejmującym okres wdrożenia, gwarancji i serwisu pogwarancyjnego. PYTANIE 4 Dotyczy: Załącznik nr 6: Wzór umowy; 11 (GWARANCJE). W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: k. usuwania wirusa komputerowego jak również napraw spowodowanych jego działaniem, n. napraw usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania współdziałającego z oprogramowaniem lub infrastrukturą, nie dostarczonego przez Wykonawcę, o. rozwiązywania problemów wynikających z działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej, Pytanie: Tak postawione wymagania mogą zobowiązywać Wykonawcę do naprawy nieodpłatnie bądź za zryczałtowanym wynagrodzeniem dowolnych elementów sprzętowych w jakikolwiek sposób współpracujących z systemem (np. posiadane już drukarki, komputery użytkowników). Prosimy o wykreślenie tych wymagań bądź podanie szczegółowej listy elementów wraz z posiadanymi umowami gwarancyjnymi/pogwarancyjnymi, które miałyby być objęte tą umową. Zamawiający wprowadza zmianę i wykreśla następujące: k. usuwania wirusa komputerowego jak również napraw spowodowanych jego działaniem, Strona 2 z 31

3 n. napraw usterek bądź nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub oprogramowania współdziałającego z oprogramowaniem lub infrastrukturą, nie dostarczonego przez Wykonawcę, o. rozwiązywania problemów wynikających z działania czynników zewnętrznych, jak zwarcia instalacji elektrycznej. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 5 Dotyczy: Załącznik nr 7; 12. Wymagania dotyczące szkolenia dla użytkowników i administratorów: 12d) W ramach szkoleń dla administratorów technicznych Wykonawca zapewni autoryzowane szkolenia dla 2 osób z technologii wykorzystanych do uruchomienia Systemu (dotyczących planowania, implementowania, administrowania-zabezpieczaniadostrajania systemu operacyjnego serwera, serwera bazy danych, technologii wirtualizacji, macierzy dyskowej oraz systemów operacyjnych maszyn wirtualnych uruchamianych na stacjach terminalowych) Pytanie: Czy szkolenie może zostać przeprowadzone przez Wykonawcę i obejmować praktyczne aspekty wykorzystywanych technologii? Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie szkoleń administratorów. Załącznik nr 7 pkt 12d) i 12e) SIWZ otrzymują nowe brzmienie: 12d) W ramach szkoleń dla administratorów technicznych Wykonawca zapewni szkolenia dla 2 osób z technologii wykorzystanych do uruchomienia Systemu (dotyczących planowania, implementowania, administrowania-zabezpieczania-dostrajania systemu operacyjnego serwera, serwera bazy danych oraz systemów operacyjnych MS Windows 7). 12e) W ramach szkoleń administracyjnych Wykonawca zapewni szkolenie dla 3 osób, które powinno w swoim zakresie obejmować: ogólne działanie systemu, wprowadzenie do zarządzania Systemem, opis funkcjonalności służących do zarządzania Systemem w tym bieżącego monitorowania pracy systemu, przydzielania uprawnień, zakładania kont, profili/ról, wprowadzania zmian w konfiguracji aplikacji, oceny poprawności działania Systemu, procedury postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu systemu, najczęściej występujące zagadnienia i sposoby ich rozwiązywania. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 6 Dotyczy: Załącznik Nr 1, FORMULARZ OFERTY, 12. Oświadczamy, że udzielamy 36- miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie oprogramowania oraz sprzęt na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. 13. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do świadczenia usług serwisowych (serwis pogwarancyjny) po upływie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia przez okres 36 miesięcy. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje aż 6 letni okres wsparcia dla systemu w budżecie zamówienia? Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w powyższym zakresie. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca udzielił 24 miesięcznej gwarancji na System oraz minimum 24 miesięcznej gwarancji na Sprzęt, jednak nie krócej niż standardowa gwarancja oferowana przez Strona 3 z 31

4 producenta dostarczonego Sprzętu. Okres gwarancji w obu przypadkach liczy się od daty podpisania protokołu odbioru wdrożenia. Okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru wdrożenia. Świadczenie usług serwisowych (serwis pogwarancyjny) nastąpi przez okres 24 miesięcy od upływu okresu gwarancji na System. Zamawiający zmienił treść SIWZ. Ujednolicony tekst SIWZ stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 7 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 1. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie. 4. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego z niezwłocznym usuwaniem usterek systemu ZSIWPU uniemożliwiających jego eksploatację (jak również punkty powyżej cytowane) Pytanie: Termin niezwłocznie jest bardzo nieprecyzyjny, dlatego prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie gwarancji i serwis pogwarancyjny oprogramowania ZSIWPU (w tym: jakie są wymagane czasy reakcji, naprawy, szerokość okna serwisowego, dostępność tygodniowa/roczna itp.). Szczegółowe warunki świadczenia serwisu zostały przez Zamawiającego określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 8 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 1. Warunki do spełnienia przez oprogramowanie. 5.Możliwość zdalnego wgrywania poprawek i modyfikacji do oprogramowania i naprawy bazy danych na życzenie zamawiającego. Pytanie: Wgrywanie poprawek i modyfikacji niesie za sobą konieczność weryfikacji ustawień i często częściowej konfiguracji systemu oraz szkoleń dla użytkowników, co wiąże się z czasowym wyłączeniem dostępu do systemu. Ze względu na różnorodność modyfikacji bardzo trudno jest jednoznacznie określić pracochłonność takich zadań, dlatego wnosimy o wyłączenie kosztów ww. zadań z budżetu zamówienia. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ: 5.Stały dostęp dla Zamawiającego do informacji o zmianach w systemie oraz do samych poprawek i modyfikacji oprogramowania w okresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. PYTANIE 9 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, 9. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem operatorów relacyjnych, 10. Definiowanie filtrów z wykorzystaniem funkcji (np. suma, wartość średnia itp.,) Pytanie: Wnosimy o wykreślenie powyższych wymagań, gdyż odnoszą się one do rozwiązań klasy Business Intelligence, które nie zostały określone jako przedmiot zamówienia. Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. PYTANIE 10 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, Oczekiwana FUNKCJONALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, 14. Możliwość wyłączania zbędnych (nie używanych) pól danych Strona 4 z 31

5 Pytanie: Wnosimy o wyłączenie powyższego wymagania ze względu na wymagalność praktycznie wszystkich pól w systemach ERP (również ze względu na relacyjność danych w bazach). Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. PYTANIE 11 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 13. Możliwość obsługi kilku stanowisk sprzedaży jednym typem dokumentu. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć termin stanowisko sprzedaży? Czy chodzi po prostu o możliwość wystawiania tego samego typu dokumentu na kilku stanowiskach pracy użytkowników? Zamawiający wyjaśnia, iż stanowisko sprzedaży jest stanowiskiem pracy użytkownika systemu. PYTANIE 12 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 18. Obsługa wielu planów kont. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy wymagania odnosi się wyłącznie do możliwości funkcjonalnych systemu a w ramach dostawy ma być obsłużony jeden plan kont? Zamawiający wymaga, by system w momencie złożenia oferty spełniał powyższe wymaganie funkcjonalne, wskazując jednocześnie, iż przedmiotem dostawy i wdrożenia będzie uruchomienie jednego planu kont z możliwością uruchomienia współbieżnie działającyh innych plan kont. PYTANIE 13 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 45. Możliwość tworzenia sprawozdań składających się ze wskaźników ekonomicznych pozwalających określić m. In. płynność finansową, efektywność poszczególnych obszarów działalności uczelni Pytanie: Prosimy o bardziej szczegółowe określenie wymaganych przez Zamawiającego wskaźników ekonomicznych, gdyż wymaganie w obecnej formie uniemożliwia skalkulowanie kosztów dla Wykonawcy (czyli ceny ofertowej). Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, w przypadku gdy system będzie udostępniał dane z FK w Excelu, na podstawie których możliwe będzie późniejsze definiowanie wskaźników (również przez pracowników Zamawiającego)? Tak, Zamawiający uzna wymaganie za spełnione w przypadku, gdy system będzie udostępniał dane z FK w Excelu, na podstawie których możliwe będzie późniejsze definiowanie wskaźników przez pracowników Zamawiającego. PYTANIE 14 Dotyczy: Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY, 50. Automatyczne odwracanie księgowań z poprzedniego okresu w następnym okresie. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie treści wymagania. Co dokładnie oznacza termin odwracanie księgowań? Strona 5 z 31

6 Zamawiający wymaga by system umożliwiał dokonanie księgowań z użyciem tzw. storna czarnego. PYTANIE 15 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 2. Moduł,,FINANSOWO KSIĘGOWY 63.Zarządzanie obiegiem dokumentów w systemie z możliwością umieszczania informacji o stanie kompletności dokumentu oraz miejscu jego aktualnego umiejscowienia w Uczelni. Pytanie: Wnosimy o wykreślenie wymagania, ponieważ opisane tu funkcjonalności odnoszą się do rozwiązań klasy EOD, które nie zostały określone w przedmiocie zamówienia. Zamawiający wykreśla powyższe wymaganie. PYTANIE 16 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 4. Moduł,,KADRY I PŁACE, 55. Biblioteka wprowadzanych danych Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie treści wymagania. Jakie dokładnie funkcjonalności ma oferować system? Przez Bibliotekę wprowadzania danych Zamawiający rozumie historię zmian z określeniem użytkownika dokonującego zmiany. PYTANIE 17 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 4. Moduł,,KADRY I PŁACE, 58. Pełna integracja (eksport danych) z systemem MNiSzW Pol-on. Pytanie: Pełna integracja z POLON wymaga eksportu danych z systemu dziekanatowego. Czy w zakresie wymagania Zamawiający oczekuje eksportu danych wyłącznie z systemu ERP? W zakresie posiadanego zakresu ERP np. odnośnie nauczycieli Akademickich. PYTANIE 18 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 6. Moduł,,HOMEBANKING, 3. Możliwość raportowania prognozowanych wpływów i wydatków na rachunku bankowym Pytanie: Wnosimy o wykreślenie wymagania, gdyż nie odnosi się do obsługi rachunków bankowych Zamawiający zmienia wymaganie wykreślając słowo prognozowanych PYTANIE 19 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 6. Moduł,,HOMEBANKING, 4. Możliwość ewidencji i raportowania realizacji umów przetargowych Pytanie: Wnosimy o wykreślenie wymagania, gdyż nie odnosi się do obsługi rachunków bankowych Zamawiający przenosi w/w wymaganie do punktu Funkcjonalności modułu Finansowo księgowego zmieniając zapis: Możliwość ewidencji i raportowania realizacji umów przetargowych na Możliwość definiowania dowolnych typów atrybutów przypisywanych do faktur. Strona 6 z 31

7 PYTANIE 20 Dotyczy:. Załącznik Nr 1a, Zakres funkcjonalny systemu, 6. Moduł,,HOMEBANKING, 5. Możliwość przetwarzania płatności masowych Pytanie: 1. Jakie standardy obsługi płatności masowych mają być obsłużone w obrębie zamówienia? Przez jaki bank świadczone są/będą te usługi? 2. Czy definicje subkont dla studentów są realizowane przez system dziekanatowy? Ad 1. Format wyciągów płatności masowych nie jest w standardzie banku jest formatem tekstowym uzgodnionym przez Zamawiającego z bankiem CitiBank. Format paczek przelewów wychodzących jest w standardzie banku CitiBank. Ad 2. Rachunki indywidualnych kont studentów są generowane w systemie dziekanatowym w oparciu o pesel studenta oraz kod kierunku studiów studenta. PYTANIE 21 Dotyczy:. Załącznik Nr 1b, Zestawienie oferowanego sprzętu oraz oprogramowania, 7. Oprogramowanie do wirtualizacji Horizon Suite z licencjami dla 20 wirtualnych maszyn lub równoważne ( ) i Załącznik Nr 7 do SIWZ pkt 13.7 Oprogramowanie do wirtualizacji Horizon Suite z licencjami dla 20 wirtualnych maszyn ( ) Pytanie: Po przeanalizowaniu wszystkich wymagań określonych w dokumentach przetargowych oraz bazując na informacjach rynkowych ze względu m.in. braku możliwości przeprowadzenia rzeczywistych testów, żaden z producentów nie jest w stanie stwierdzić, iż dany system będzie pracować na platformie VMware Horizon Suite. Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie tego wymagania? Zamawiający wykreśla wymaganie dostawy 20 licencji do wirtualizacji Zamawiający zmienił treść SIWZ. Ujednolicony tekst SIWZ stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 22 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 2 (AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE ORAZ ZASADY UDZIELANIA LICENCJI), ( )Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie na korzystanie z wymienionego w niniejszym ustępie oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach ( ) Pytanie: Zgonie z przyjętą polityką producenta oprogramowania udzielamy ograniczonej licencji do terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Czy Zamawiający zgodzi się na zapis : ( )Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej, bezterminowej i ograniczonej terytorialnie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej na korzystanie z wymienionego w niniejszym ustępie oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach ( ) Wnosimy również o zmianę w powyższej kwestii do całej treści załącznika nr 6 do SIWZ. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. Strona 7 z 31

8 PYTANIE 23 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 2 (AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE ORAZ ZASADY UDZIELANIA LICENCJI) Wykonawca oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do oprogramowania dedykowanego wykorzystywanego na potrzeby Systemu oraz że prawa te nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich uniemożliwiającymi realizację postanowień niniejszego ustępu. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy przenosi na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru Systemu majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do oprogramowania wymienionego w niniejszym ustępie, w tym do kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego i dokumentacji Systemu. Przeniesienie następuje na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na polach: a) trwałe lub czasowe zwielokrotnienia Systemu i dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, zgodnie z przeznaczeniem Systemu, wprowadzania do pamięci komputera, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu, zbierania, przesyłania, udostępniania i usuwania danych, b) utrwalania na wszelkich nośnikach, c) kopiowania z zastosowaniem dowolnych technik. Pytanie: Wykonawca wnosi o zmianę powyższego zapisu na następujący : 1. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że każdorazowo na dzień przekazania Zamawiającemu danego Utworu będzie mu przysługiwać całość autorskich praw majątkowych do danego Utworu, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, bez jakichkolwiek ograniczeń, a prawa te wolne będą od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczeń osób trzecich, w szczególności nie będą przedmiotem użytkowania, dzierżawy, licencji, ani też żadnemu podmiotowi nie będzie przysługiwać prawo pierwokupu przedmiotowych praw, w żadnym zakresie, ani też nie zobowiąże się wobec żadnego podmiotu trzeciego do rozporządzenia przedmiotowymi prawami w jakiejkolwiek części. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w 1ust. 2 Umowy do przeniesienia na Zamawiającego (sprzedaży) całości majątkowych praw autorskich do Utworów, w tym Dokumentacji, Projektu Wdrożenia i Koncepcji Wdrożenia oraz Oprogramowania Dedykowanego stworzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę lub jego podwykonawców w ramach realizacji Umowy. 3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Utworów, w tym Dokumentacji, Projektu Wdrożenia i Koncepcji Wdrożenia oraz Oprogramowania Dedykowanego, nastąpi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności: a. w odniesieniu do Utworów stanowiących program komputerowy - na polach eksploatacji obejmujących: i. trwałe i czasowe zwielokrotnienie programów komputerowych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, ii. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu i jakiekolwiek inne zmiany w programach komputerowych, iii. rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem, programów komputerowych lub ich kopii; b. w odniesieniu do wszystkich innych Utworów niebędących programami komputerowymi, w tym Dokumentacji - na polach eksploatacji obejmujących: i. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, Strona 8 z 31

9 reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym również na potrzeby wykorzystania w charakterze dóbr własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń przedsiębiorstwa, ii. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dany utwór utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, iii. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji technicznej i użytkowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych, platformach cyfrowych. 4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 1 ust. 2 Umowy zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego (sprzedaży) prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do Utworów (tj. zezwalania na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami) na wszystkich polach eksploatacji opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Przeniesienie autorskich majątkowych oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów, o czym mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu, nastąpi każdorazowo z chwilą udostępnienia Zamawiającemu danego Utworu w jakikolwiek sposób. Przez udostępnienie Zamawiającemu utworu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się w szczególności instalację oprogramowania komputerowego lub inne wykorzystanie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę danego Utworu w ramach realizacji Umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Utworów nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, jego następców prawnych i ich licencjobiorców. 7. Niezależnie od zapisów ust. 5, Wykonawca najpóźniej w momencie Odbioru Końcowego zobowiązuje się przekazać kody źródłowe i kody wynikowe do Utworów (w tym do oprogramowania dedykowanego oraz do oprogramowania standardowego) na płycie CD-ROM lub w inny sposób wskazany przez Zamawiającego. 8. Przepisy powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zobowiązań Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. oraz dodanie następujących definicji: Prawo Autorskie - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn. zm.). Utwór - Wszelkie utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, które powstaną lub zostaną dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę (lub jego podwykonawców) w związku z realizacją Umowy, (np. Dokumentacja, Oprogramowanie Dedykowane) z wyłączeniem: - Oprogramowania Standardowego oraz - Oprogramowania Osób Trzecich. Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. Strona 9 z 31

10 PYTANIE 24 Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ, 7 (WARUNKI PŁATNOŚCI) 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie częściami, za wykonanie poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem: a) dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wdrożenie Systemu 70% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.??????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); b) zakończenie pierwszego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 7% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); c) zakończenie drugiego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 7% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:????????????????? złotych brutto); d) zakończenie trzeciego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 7% wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:????????????????? złotych brutto); e) każdy miesiąc realizacji serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w 1 ust. 10 Umowy - ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie????????? zł (słownie:????????????????? złotych brutto). Łączna wartość wynagrodzenia za świadczenie serwisu pogwarancyjnego nie może przekroczyć 9% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy. Pytanie: Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację warunków płatności oraz zakres wchodzący w ofertę: 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie częściami, za wykonanie poszczególnych etapów realizacji przedmiotu Umowy zgodnie ze Szczegółowym harmonogramem: a) dostawa sprzętu wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz wdrożenie Systemu 88% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.??????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); b) zakończenie pierwszego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 4% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:??????????????? złotych brutto); c) zakończenie drugiego roku okresu gwarancji, o której mowa w 1 ust. 9 Umowy 4% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy, tj.????????? zł brutto (słownie:????????????????? złotych brutto); e) każdy miesiąc realizacji serwisu pogwarancyjnego, o którym mowa w 1 ust. 10 Umowy - ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie????????? zł (słownie:????????????????? złotych brutto). Łączna wartość wynagrodzenia za świadczenie serwisu pogwarancyjnego nie może przekroczyć 4% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 Umowy. Zamawiający wprowadza następujące zmiany do harmonogramu ramowego: Maksymalne Lp. ETAP (treść/zadanie) Termin wynagrodzenie Strona 10 z 31

11 1. W wyniku Analizy Przedwdrożeniowej Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym Harmonogram Szczegółowy wdrożenia Systemu, który będzie stanowił integralną część Umowy. Zasady analizy szczegółowych poszczególnych funkcjonalności. Podział prac między Zamawiającego, a Wykonawcę. W terminie 2 m-c od zawarcia umowy 6% 2. Dostarczenie licencji. W terminie do 30 dni zawarcia umowy 3. Dostarczenie Serwera, reszty sprzętu wraz z instalacją Systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 4. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni 5. Szkolenia administratorów określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 6. Odebranie wdrożenia oraz usuniecie wszelkich błędów lub usterek. W terminie 45 dni od zawarcia umowy W terminie do 20 grudnia 2014 W terminie od 20 grudnia 2014 do W terminie od 20 grudnia 2014 do Nie dotyczy Nie dotyczy 48% Nie dotyczy 30 % 7. Gwarancja. 2 lata po zakończeniu wdrożenia 8. Serwis pogwarancyjny. 2 lata po zakończeniu wdrożenia 4 % za każdy rok 4% za każdy rok. Płatność nastąpi w 12 (dwunastu) miesięcznych ratach. Ponadto w związku z wprowadzeniem powyższej zmiany Zamawiający zmienił treść załącznika nr 6 do SIWZ Projekt umowy. Ujednolicony tekst stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 25 Dotyczy: SIWZ, pkt 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.: ( )2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy zamówienia, w tym minimum w dwóch uczelniach publicznych o liczbie studentów min. 3000, polegające na wdrożeniu systemu wykorzystującego moduły obsługujące zagadnienia finansowoksięgowe, kadrowopłacowe, kontrolingu, oraz zarządzania majątkiem o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każde. Pytanie: Czy wobec zdefiniowania w SIWZ warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się co najmniej trzema zamówieniami, w tym: a. minimum dwoma w uczelniach wyższych (działającej na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym) o liczbie studentów min. 3000, polegające na wdrożeniu oferowanego systemu klasy ERP wykorzystującego moduły Strona 11 z 31

12 obsługujące zagadnienia finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, kontrolingu, oraz zarządzania majątkiem o wartości nie mniejszej niż 1, ,00 zł brutto każde b. minimum jednym wdrożeniem w uczelniach wyższych (działającej na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym) oferowanego systemu ERP, które posiadało integrację z użytkowanym na uczelni systemem obsługującym tok studiów. Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli integracja oferowanego systemu ERP z posiadanym przez uczelnię systemem obsługującym tok studiów była co najmniej w zakresie modułu Finanse i Księgowość. Rozdz. VIII pkt 2 ppkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia w uczelniach publicznych (działających na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym) polegające na wdrożeniu systemu klasy ERP wykorzystującego moduły obsługujące zagadnienia finansowo-księgowe, kadrowopłacowe, kontrolingu, oraz zarządzania majątkiem o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każde. Zamawiający zmienił treść SIWZ. Ujednolicony tekst SIWZ stanowi załącznik nr 1 do nn. Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 26 Dotyczy:. Załącznik 7 SIWZ, Definicje błędów (kategoria wad): Błąd krytyczny: Kluczowe funkcje systemu (przynajmniej jedna) nie działają przez okres ponad 1godziny i nie ma sposobu obejścia problemu Pytanie: W definicji Błędu krytycznego Zamawiający posługuje się określeniem kluczowe funkcje systemu. Prosimy o sprecyzowanie, jakie funkcje Zamawiający ma na myśli? Kluczowe funkcje systemu to funkcje związane pośrednio lub bezpośrednio z generowaniem dokumentów papierowych bądź elektronicznych wymaganych przepisami prawa (np. generowanie przelewów, list płac, wystawianie faktur, generowanie zestawień do urzędów ). PYTANIE 27 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 11 (GWARANCJE), pkt 2. W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: a. usuwania wszelkich wad oraz nieprawidłowości Systemu, b. dostarczania aktualizacji oprogramowania oraz niezwłocznego adaptowania, dostosowywania Systemu w szczególności do wszystkich zmian występujących w przepisach prawa oraz wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego, w taki sposób, żeby w dniu ich wejścia wżycie System był dostosowany, Pytanie: Zamawiający oczekuje dostosowania Systemu do wewnętrznych uregulowań Zamawiającego. Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie zapisu pominięciem wewnętrznych uregulowaniach Zamawiającego lub uszczegółowienie tegoż zapisu. Zamawiający wykreśla powyższy zapis z treści SIWZ. Strona 12 z 31

13 PYTANIE 28 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 11 (GWARANCJE), pkt 2. W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: e. poprawienia wszystkich wadliwych oraz niepoprawnie działających funkcjonalności, które zostały ujawnione przez Zamawiającego. Pytanie: Zamawiający oczekuje poprawienia wszystkich wadliwych oraz niepoprawnie działających funkcjonalności, które zostały ujawnione przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalności, o jakich mowa nie będą wykraczać poza zakres projektu określony w niniejszym postępowaniu. Zakres poprawianych funkcjonalności odnosi się do niniejszego postępowania. PYTANIE 29 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 11 (GWARANCJE), pkt 2. W okresie gwarancji oraz 36 miesięcy od dnia upływu okresu gwarancji (serwis pogwarancyjny) Wykonawca zobowiązuje się do: f. dostarczania nowych i ulepszonych wersji oprogramowania na żądanie Zamawiającego zgłoszone po informacji Wykonawcy o dostępności nowej wersji lub aktualizacji oprogramowania. Pytanie: Zamawiający oczekuje dostarczania aktualizacji oraz nowych i ulepszonych wersji oprogramowania. Czy Zamawiający uzna ten punkt za zrealizowany, jeśli wymagane aktualizacje zostaną udostępnione przez Wykonawcę poprzez portal internetowy lub na nośniku magnetycznym? Zamawiający akceptuje możliwość pobierania ulepszonych wersji oprogramowania przez portal internetowy bądź dostarczenie ich na nośnikach magnetycznych. PYTANIE 30 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 12 (ZGŁOSZENIA SERWISOWE), 2. Przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia błędu lub usterki opisanego w zgłoszeniu serwisowym powinno nastąpić w ciągu ośmiu godzin od przekazania zgłoszenia serwisowego, jeżeli może się odbyć zdalnie. W razie konieczności przybycia pracownika Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w celu usunięcia błędu lub usterki, przystąpienie do usunięcia błędu lub usterki powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od przekazania zgłoszenia serwisowego w przypadku błędów krytycznych i ważnych określonych w SIWZ, 3 dni w przypadku błędów istotnych określonych w SIWZ, 7 dni innych problemów określonych w SIWZ, za wyjątkiem usterki sprzętu, o której mowa w części (GWARANCJE) pkt. 4,5. 3. Usunięcie błędu lub usterki powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku błędów krytycznych, w ciągu 72 godzin od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku błędów ważnych, w ciągu 7 dni od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku błędów istotnych, w ciągu 14 dni od przystąpienia do jego usunięcia serwisowego w przypadku innych problemów za wyjątkiem usterki sprzętu, o której mowa w części (GWARANCJE) pkt. 4,5. Z usunięcia błędu lub usterki sporządza się protokół serwisowy, który po dokonaniu naprawy serwisowej podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Podpisanie protokołu oznacza potwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia błędu lub usterki. Strona 13 z 31

14 Pytanie: Prosimy o sprecyzowanie terminów,,godzina oraz,,dni odnoszących się do czasów reakcji i napraw zgłoszeń serwisowych. Prosimy o określenie, kiedy minie czas reakcji i naprawy, jeśli zgłoszenie serwisowe zostanie przekazane Wykonawcy w piątek o godz 15? Czasy podane w punkcie Załącznik nr 6 do SIWZ oraz zał nr 7 do SIWZ dotyczą dni roboczych. W przypadku zgłoszenia problemu w ostatnim dniu roboczym danego tygodnia, terminy zaczynają biec od godziny 7:00 następnego dnia roboczego. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny robocze to godziny od 7:00 do 15:00 w dni robocze. PYTANIE 31 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 12 (ZGŁOSZENIA SERWISOWE), W razie wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub usterki, upoważniony pracownik Zamawiającego dokona zgłoszenia serwisowego polegającego na przekazaniu pracownikowi Wykonawcy formularza zgłoszenia w formie określonej przez Wykonawcę. Przekazanie formularza zgłoszenia może nastąpić faksem lub pocztą elektroniczną. W razie braku możliwości przekazania tymi kanałami komunikacji, zgłoszenia serwisowego można dokonać telefonicznie. Pytanie: Podstawowym wymaganiem efektownej i szybkiej obsługi zgłoszeń serwisowych jest jak najlepsza komunikacja osób ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego. Czy Zamawiający zagwarantuje dostępność swoich użytkowników, którzy są merytorycznie oraz technicznie przygotowani w danym zakresie prowadzonych działań w okresie czasu przewidywanym na obsługę zgłoszenia? Zamawiający potwierdza dostępność takich osób w godzinach pracy Zamawiającego tzn. w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00. PYTANIE 32 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 12 (ZGŁOSZENIA SERWISOWE), Pytanie: Czy Zamawiający akceptuje kontakt serwisowy poprzez formularz elektroniczny udostępniony przez Wykonawcą za pomocą specjalnego dedykowanego portalu Wykonawcy obsługującego Zgłoszenia Serwisowe i w takim przypadku za,,zgłoszenie Błędu oraz potwierdzenie naprawy można będzie uznać wpis potwierdzający poprawność wykonanych zmian, dokonany przez zamawiającego na dedykowanym portalu? Tak, pod warunkiem, że portal automatycznie wyśle owe potwierdzenie zgłoszenia na pracownika Zamawiającego, który zgłosił problem. PYTANIE 33 Dotyczy:. Załącznik nr 6 do SIWZ, 13 (KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA, SIŁA WYŻSZA), 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: ( ) Pytanie: Prosimy o zmianę terminu opóźnienie na zwłoka. Zapis ten jest niesymetryczny i nadmiernie obciążającym Wykonawcę, poprzez przenoszenie na niego odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, również takie, na które nie może mieć wpływu wnosimy o taką zmianę treści zapisów umowy by Wykonawca rozliczany był wyłącznie za opóźnienia powstałe z jego winy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany. Strona 14 z 31

15 PYTANIE 34 Dotyczy:. Załącznik nr 7do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ, 9. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrażany ZISWPU i inne oprogramowanie niezbędne do uruchomienia ZSIWPU Pytanie: Wykonawca umożliwia całotygodniowy całodobowy dostęp do Specjalnie Dedykowanego Portalu Internetowego, który umożliwia szybkie i bezpieczne zgłaszanie Błędów, pozwalając jednocześnie na dokładne monitorowanie analizowanego zgłoszenia, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający uzna za spełnioną metodykę zgłaszania Błędów, gdzie pierwszą linią kontaktu będzie Dedykowany Portal Internetowy a linia Hotline będzie służyła do doraźnego wsparcia w usuwaniu awarii i wsparcia Użytkowników Zamawiającego? Tak, pod warunkiem, że portal automatycznie wyśle owe potwierdzenie zgłoszenia na pracownika Zamawiającego, który zgłosił problem. PYTANIE 35 Dotyczy:. Załącznik nr 7do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ, 9. Wymagania dotyczące serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na wdrażany ZISWPU i inne oprogramowanie niezbędne do uruchomienia ZSIWPU Pytanie: Wykonawca zapewnia dostęp do Lini Hotline oraz wsparcie telefoniczne umożliwiające jak najsprawniejsze usunięcie awarii w standardowych godzinach pracy Wykonawcy tj w trybie 8/5. Czy Zamawiający akceptuje taki sposób realizacji usług Holtine? Jeżeli nie, prosimy o sprecyzowanie wymaganego czasu pracy (dostępności) konsultantów Serwisowych Wykonawcy. Tak, o ile godziny pracy Wykonawcy pokrywają się przynajmniej w 75% z godzinami pracy Zamawiającego. PYTANIE 36 Dotyczy Załącznik Nr 1b, Zestawienie oferowanego sprzętu oraz oprogramowania 1. Załącznik zawiera wykaz rozwiązań przeznaczonych do budowy środowiska VDI - wirtualizację desktopów. W przypadku instalacji dedykowanych do rozwiązań obsługujących systemy ERP taka infrastruktura wydaje się być mocno nadmiarowa a jej koszty zawyżają wycenę całego rozwiązania. Równie szybką i bezpieczną infrastrukturę można zbudować w oparciu o usługi terminalowe (Remote Desktop Services) udostępniające dedykowany pulpit systemu Windows na terminalach bądź posiadanych komputerach, które nie muszą spełniać wysokich wymagań rozwiązania softwareowego. Przy takich założeniach złożona oferta nie musiała by zawierać takich elementów jak: macierz dyskowa, oprogramowanie Horizon Suite, licencje VDA. Należałoby wówczas zweryfikować parametry serwera, który będzie przeznaczony do tego celu i wyznaczyć granice zajętości profilu użytkownika na serwerze np. rozsądne 2GB / użytkownika, co przy 20 użytkownikach nie stanowi czynnika podnoszącego koszt. Można również dokonać przeglądu posiadanych stanowisk i ograniczyć bądź zrezygnować z zakupu stacji roboczych (terminali) a w ich miejsce wykorzystać posiadane stanowiska bo usługi terminalowe nie wymagają bardzo wydajnych komputerów PC. Jeśli Zamawiający posiada wydajne stanowiska robocze, pracujące w sieci LAN gdzie umiejscowiony będzie serwer bazodanowy, można całkowicie zrezygnować z usług terminalowych. 2. Sprzęt do skanowania kodów kreskowych: naszym zdaniem podawanie niektórych z wymienianych parametrów jakie mają spełniać urządzenia jest niecelowe. Urządzenia mają poprawnie współpracować z systemem ERP i to on jest głównym Strona 15 z 31

16 wyznacznikiem wymagań dla takiego typu urządzeń. Sugerujemy wykreślenie wymagań : Dla kolektora: -640x480px przy małym ekranie nie ma potrzeby stosowania tak dużych rozdzielczości, -obsługa kodów 2D technologia droższa od standardowych kodów kreskowych, -klawiatura QWERTY na kolektorach dane praktycznie nie są wprowadzane, -łączność WiFi proces Inwentaryzacji i tak nie będzie przeprowadzany przy 100% pokryciu siecią bezprzewodową wszystkich pomieszczeń; zamiast tego brakuje ładowarki akumulatorów najczęściej z dokiem do wymiany danych z komputerem użytkownika; - aparat Dla drukarki kodów: - obsługa WiFi niepotrzebny wymóg, jest to najczęściej urządzenie stacjonarne, - rozdzielczość 300dpi niepotrzebne zawyżenie parametru, - emulacje DPL ZPL to współpracujący system determinuje użyte języki, więc nie ma potrzeby ich specyfikowania, - dyspenser, nóż do etykiet, bateria akcesoria, które są niepotrzebne : etykiety są dostarczane na taśmie wstępnie nacięte do wymiarów 6x3. 3. Szkolenia administratorów wymienione w podpunkcie 13 są bardzo szerokie. Dodatkowym wymogiem Zamawiającego jest by były one autoryzowane przez producentów poszczególnych podsystemów. Z powyższego wykazu szkoleń można wyodrębnić: - kilka szkoleń w zakresie planowania, implementowania, administrowania, zabezpieczania, dostrajania systemu Windows Server 2012 autoryzowane przez Microsoft (MS Installing and Configuring Windows Server 2012, MS Administering Windows Server 2012, MS Designing and Implementing a Server Infrastructure) - szkolenie w w/w zakresie dla Horizon Suite VMWare, - szkolenie dot. systemów operacyjnych wirtualnych desktopów czyli Windows 7/8 Microsoft - szkolenie planowania, implementowania, administrowania, zabezpieczania, dostrajania systemu bazodanowego MS SQL Microsoft (również obejmujące szereg szkoleń m.in.: MS Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases, MS Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012) - szkolenie dot. serwera - szkolenie dot. macierzy dyskowej - szkolenie dot terminali przeprowadzone z autoryzacją producenta tych systemów. Ich koszt dla dwóch administratorów stanowi znaczną część w budżecie projektu. Proponujemy zastąpienie tych szkoleń, często bardzo teoretycznych i dających jedynie certyfikat, szkoleniem praktycznym z wdrożonych technologii i nauką typowych zadań administracyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem systemu. Wniosek: W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów z załącznika nr 1b na: Załącznik Nr 1b Zestawienie oferowanego sprzętu oraz oprogramowania do zamówienia publicznego pn. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU) 1. Serwer sieciowy szt. 1 Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Strona 16 z 31

17 Konfiguracja minimalna Zamawiającego Obudowa typu Rack 19, min 8 zatok dla 1. Obudowa dysków hot-plug dostępnych z zewnątrz 1 procesor o architekturze x86, o minimalnej ilości 6 rdzeni na procesor, który uzyskał w teście PassMark dostępnym pod 2. Procesor adresem: wynik min (dla konfiguracji dwuprocesorowej) 3. Karta graficzna VGA, 24 GB RAM DIMM (DDR3) 1600 MHz ECC z mechanizmem ChipKill lub równoważnym, 4. Pamięć RAM minimalna pojemność pojedynczego modułu pamięci 8 GB, moduły pamięci muszą być instalowane parami 8 dysków 300GB 15k hot plug, SAS, 6Gb/s w 5. Dysk twardy celu podłączenia w RAID portowy kontroler SAS (6Gbit/s) 1GB z Kontroler SAS technologią zapewniającą niezawodność w 6. RAID przypadku awarii zasilania, RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, Napęd optyczny Nagrywarka DVD 8. Karty sieciowe 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 1x10/100 Mbit/s do zarządzania 9. Wentylatory Hot-plug, 10. Zasilanie Hot-plug, redundantne, min. 2 szt Wsparcie dla Microsoft Windows Server 2012 Standard systemów VMware 11. operacyjnych i Linux oprogramowania do wirtualizacji 12. inne 13. Certyfikaty dokumentacja i Interfejs IPMI 2.0, KVM przez IP, zdalne wirtualne media (remote virtual media), funkcjonalność wbudowanego web serwera. (Wydzielony interfejs sieciowy umożliwiający zdalne zarządzanie i diagnostykę serwera poza systemem operacyjnym np. włączanie/wyłączanie serwera, podgląd bootowania.) - Deklaracja zgodności CE. Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami 14. Gwarancja min. 36 m-cy. 2. Urządzenia do skanowania kodów kreskowych szt. 1 Kolektor kodów kreskowych Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę Strona 17 z 31

18 oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę cecha/parametr opis cechy/parametru system operacyjny windows mobile ekran dotykowy min 3 obsługa kodów EAN 128 łączność USB Maszyny produkujące etykiety szt. 1 Drukarka kodów kreskowych Nazwa producenta:..., model urządzenia (MN)..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę technologia druku termotransferowy interfejs sieci LAN RJ45 interfejs podłączenia do USB komputera rozdzielczość 200dpi Tusze, głowice barwiące do maszyn drukujących, wkłady drukujące, tonery Nazwa producenta:..., oznaczenie producenta numer produktu (PN)... Konfiguracja minimalna Zamawiającego Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę etykiety foliowe białe poliestrowe taśma żywiczna w ilości umożliwiającej wydruk 4000 etykiet o wymiarach min. 6x3cm w ilości umożliwiającej wydruk 4000 etykiet 3. min. 1x Windows Serwer 2012 Standard Nazwa producenta:..., Nazwa oprogramowania:..., licencji User CAL Nazwa producenta:..., Nazwa produktu:..., 5. 3 licencje Remote Desktop Services User CAL Nazwa producenta:..., Nazwa produktu:..., Zaproponowane oprogramowanie powinno posiadać licencje dostosowane dla środowiska akademickiego o ile producent oprogramowania przewidział takie licencje. 6. Licencje dotyczące serwera bazy danych w ilości pozwalającej na pracę nielimitowanej liczby użytkowników na dostarczanym serwerze. 7. Wykaz szkoleń praktycznych przygotowanych i dostarczonych przez Wykonawcę dla administratorów z technologii wykorzystanych do uruchomienia środowiska, zabezpieczania, dostrajania systemu operacyjnego serwera, szkoleń dotyczących bazy danych, szkoleń dotyczących serwera. L.p. Wykaz szkoleń Strona 18 z 31

19 Zaoferowany sprzęt oraz oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży nie może pochodzić z wyprzedaży zapasów magazynowych. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb zamawiającego informujemy, że dokonano zmiany treści SIWZ. Tekst jednolity SIWZ stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowych Wyjaśnień nr 2 i zmian nr 7 treści SIWZ. PYTANIE 37 Zgodnie z SIWZ [Załącznik nr 9 do SIWZ; Harmonogram ramowy] Mając na uwadze nasze doświadczenie w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego okres 1 miesiąca od zawarcia umowy na przygotowanie analizy przedwdrożeniowej jest zbyt krótki. Analiza stanu i potrzeb to najważniejszy etap wdrożenia systemu informatycznego, dlatego należy poświecić mu odpowiednią ilość czasu i zasobów po obu stronach (Wykonawca / Zamawiający). W związku z powyższym wnioskujemy o wydłużenie okresu przygotowania analizy przedwdrożeniowej do 2 m-cy od podpisania umowy. Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 24. Pytanie 38 Zgodnie z SIWZ [Załącznik nr 9 do SIWZ; Harmonogram ramowy] Strona 19 z 31

20 Opierając się na naszym doświadczeniu w realizacji tego typu zamówień oraz z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zwracamy uwagę, że założony przez Zamawiającego termin (grudzień 2013 r.), na wdrożenie Systemu w zakresie podstawowych funkcjonalności (w tym migracja danych) jest zbyt krótki. Przedstawione przez Zamawiającego terminy realizacji w Załączniku nr 9 do SIWZ [Harmonogram ramowy] są w naszej ocenie nierealne, nawet w przypadku zastosowania rozwiązania prekonfigurowanego. Elementem kluczowym procesu wdrożeniowego jest analiza przedwdrożeniowa, w tym uzgodnienie specyfiki procesów Zamawiającego, uzgodnienie danych podstawowych oraz ich konfiguracja w systemie. Do powyższych prac należy dodać pracochłonność związaną z migracją danych z przejmowanych systemów, integracją, testami oraz szkoleniami użytkowników końcowych i administratorów. Przy tak znaczącej ilości zadań wdrożeniowych niezbędnych do realizacji projektu po obu stronach, Wykonawcy i Zamawiającego, w naszej ocenie wdrożenie podstawowych funkcjonalności w terminach zakreślonych w Załączniku nr 9 do SIWZ [Harmonogram ramowy] jest zadaniem niewykonalnym. Prosimy zatem o ustalenie jednego terminu w zakresie wdrożenia całego Systemu na dzień r., to jest na dzień wskazany w 1 pkt 4. Umowy [ Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi do dnia r. ] Zamawiający udzielił odpowiedzi w Pytaniu nr 24. Pytanie 39 Prosimy o informację, czy system będzie wdrażany w kilku lokalizacjach (np. filiach)? - a jeśli tak, prosimy o podanie: a. liczby lokalizacji objętych wdrożeniem, b. liczby Użytkowników w poszczególnych lokalizacjach, c. średniego opóźnienia w transmisji pakietów (latency) pomiędzy centralą a przedmiotowymi lokalizacjami. a) Wszystkie modułu systemu będą wdrażane w 1 lokalizacji, natomiast fakturowanie będzie dodatkowo w 3 lokalizacjach. b) Po 1 osobie w wyniesionych lokalizacjach pozostałe osoby w siedzibie głównej. Strona 20 z 31

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.:

PYTANIE 6 ODP.: PYTANIE 7 ODP.: PYTANIE 8 ODP.: PYTANIE 9 ODP.: Odpowiedzi na pytania dotyczące Zapytania ofertowego na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie nr 4/POKL/4.4.1/PR-WSZ/12 PYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ

Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz zmiany treści SIWZ Centrum Unijnych Warszawa, dn. 7 stycznia 2009 r. Projektów Transportowych ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa Informacja w sprawie odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe.

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Załącznik do zaproszenia do składania ofert na Specjalistyczne oprogramowanie branżowe. Opis wymagań i specyfikacja oprogramowania branżowego do przychodni specjalistycznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. GOZ-353-2212-5/13. Wykonawcy GOZ-353-2212-5/13 Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP Stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy

Umowa zlecenia nr. zwanym dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego) Umowa zlecenia nr Zawarta w Olsztynie, dnia 2014, pomiędzy: Warmińsko- Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie, przy Placu Gen. Józefa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 do IWZ Wzór umowy UMOWA nr... na realizację usługi w zakresie zaprojektowania i budowy dwujęzycznej strony internetowej na potrzeby realizacji projektu Twoje Serce Twoim Życiem wraz z usługą

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Wykonawca wykona umowę w okresie od dnia jej zawarcia do dnia. r.

2 Termin realizacji Wykonawca wykona umowę w okresie od dnia jej zawarcia do dnia. r. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pomiarów terenowych GPS wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 17 maja 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu

UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu UMOWA nr BP.0114.61.2011. na zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego wspierającego prowadzenie benchmarkingu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do umowy nr. Autorskie prawa majątkowe i licencjonowanie

Załącznik nr do umowy nr. Autorskie prawa majątkowe i licencjonowanie Załącznik nr do umowy nr. Autorskie prawa majątkowe i licencjonowanie Wszystkie zapisy zawarte w niniejszym załączniku do Umowy oraz pozostałych załącznikach do Umowy należy traktować jako wzajemnie się

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

U M O W A NR. -..., NIP., REGON zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Część II SIWZ U M O W A NR zawarta w dniu.. r. w Gdańsku po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na

UMOWA O DZIEŁO NR. Pana/Panią. (stanowisko służbowe), działającego(a) na UMOWA O DZIEŁO NR. Wzór umowy Zawarta w Warszawie, w dniu r. pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

-... dane przedsiębiorcy

-... dane przedsiębiorcy -....... dane przedsiębiorcy O Ś W I A D C Z E N I E Przedsiębiorcy zwanego dalej Uczestnikiem w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych w ramach realizowanego przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną

Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną Kontekst prawny zarządzania własnością intelektualną adw. Eryk Kłossowski Janowski Kłossowski Dąbrowska Ignatjew s.c. CZĘŚĆ I zagadnienia teoretyczne PODSTAWY PRAWNE ustawazdnia4lutego1994r.oprawieautorskim

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki)

UMOWA DOSTAWY. nowej gilotyny (krajarki) Strona1 Zał. 2 UMOWA DOSTAWY nowej gilotyny (krajarki) W dniu...2012r. w Łodzi pomiędzy: Markiem Bulniakiem zamieszkałym w Łodzi, 93-286 Łódź, ul. Przędzalniana 114/122 m.68 prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015

UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 UMOWA O DZIEŁO Nr..././../2015 zawarta w Warszawie, w dniu..., pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie)

WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu Nr postępowania: WiP/2014/1 WZÓR Umowy o dzieło (prawa autorskie) w ramach projektu "WiP-Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków" Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy:

Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13. UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr... Zawarta w Białymstoku w dniu 2013 r. pomiędzy: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: BWK-KG-271-9/13 Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA (WZÓR)

Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA (WZÓR) Załącznik nr 6 do SWZ UMOWA (WZÓR) zawarta w Białymstoku w dniu r. pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym z siedzibą w Białymstoku (15-091) przy ulicy Rynek Kościuszki 2, telefon

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. 1. Program Nr umowy : PROGRAM OPERACYJNY: INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być:

INFORMACJA NR 4. 1. W załączniku nr 02 do SIWZ Projekt umowy + zobowiązanie twórcy utworu w 7 ust. 1 i 5 umowy. Jest: Powinno być: Wrocław, dnia 13 maja 2015 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/17/2015 INFORMACJA NR 4 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Prace i usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający oczekuje doręczenia dokumentu licencyjnego, a jeżeli tak, to w jakim terminie? GOZ-353-2214-9/15 Warszawa, dnia 10.07.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa dostępu do baz danych systemu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy dla części III

Istotne postanowienia umowy dla części III Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zała cznik nr 4 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie i wdrożeniu Modułu płatności zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w portalu ieczorna.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo