Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO. i GMINY RUDZINIEC 2015"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO i GMINY RUDZINIEC Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach Ul. Parkowa Poniszowice Stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację niżej opisanego zadania. 2. Opis przedmiotu zamówienia. obsługa imprezy masowej od strony zaplecza cateringowego : -stoiska gastronomiczne (grill, fast foody) dla uczestników imprezy -obsługa gości zaproszonych VIP ok 300 osób -obsługa gości zaproszonych przez organizatora, organizatorów imprezy i zespołów występujących ok. 600 osób (np. kiełbaska +napój -proszę podać cenę) Porcje wydawane na podstawie talonów przygotowanych przez organizatora. Rozliczenie talonów nastąpi w oparciu o ich faktyczne wykorzystanie przez uczestników imprezy, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę usługi wraz z fakturą - hala namiotowa 900 m 2 z oświetleniem wraz z montażem i kompletem ław i stołów (800 osób ) - ogródek piwny na 300 miejsc siedzących z ławami pod parasolami -piwo o zawartości do 3% alkoholu (w naczyniach plastikowych) Wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w Urzędzie Gminy Rudziniec a także powinien zapewnić conajmniej 4 dystrybutory do piwa -gofry, lody, popcorn, wata cukrowa, kukurydza.

2 Wymagane ładne, jednokolorowe stoiska (namioty), miła i profesjonalna obsługa, jednakowy ubiór czystość na stoiskach w trakcie imprezy i po jej zakończeniu., a także doświadczenie w obsługiwaniu imprez masowych 3.. Termin wykonania zamówienia r. w godz Opis sposobu przygotowania oferty -Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę -Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. -Atesty na urządzenia do wglądu. -Prosimy o podanie zapotrzebowania na energię elektryczną (moc, napięcie, ilość gniazd). - propozycję zagospodarowania stoisk,hali namiotowej i ogródka piwnego ( rysunek) na boisku sportowym w Poniszowicach -Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. -Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. 5. Miejsce, sposób i termin składania ofert Formularz Ofertowy należy złożyć do dnia r ( do godz. 16.oo) włącznie: -osobiście lub listem na adres: GOK Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach Ul Parkowa Poniszowice 6. Ogłoszenie wyników Ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego na obsługę cateringową nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert i będzie opublikowane na stronie 7. Odrzucenie wykonawcy. Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania: -w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu. -w przypadku niezgodności oferty z zapytaniem.

3 8. Unieważnienie postępowania ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODANIA PRZYCZYNY 9. Pozostałe informacje -Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. -Warunki płatności: -I rata w wysokości 75% płatna do r. -II rata do dnia r. -O terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą ową wraz z informacją o wynikach postępowania. 10. Załącznikiem do niniejszej oferty jest -wzór oferty

4 Załącznik do zapytania ofertowego wzór formularza oferty... pieczęć firmowa miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY na obsługę cateringową, sprzedaż piwa podczas imprezy XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO i GMINY RUDZINIEC Wykonawca: Niniejsza oferta została złożona przez: Nazwa Wykonawcy: Adres siedziba Wykonawcy Nr telefonu.. Nr faxu Regon.. NIP.. Adres . Imię i nazwisko osoby do kontaktu. 2. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1. Zapoznałem się z treścią zapytania dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 2. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego 3. Oferuję odpłatność za: obsługę imprezy od strony zaplecza cateringowego, sprzedaży piwa

5 (dzierżawa miejsca na stoiska gastronomiczne na wyłączność) imprezy masowej XVII DOŻYNKI POWIATU GLIWICKIEGO i GMINY RUDZINIEC 2015 w kwocie brutto: zł, słownie: Oświadczam że cena podana w ofercie obejmuje opłatę za : -stoiska gastronomiczne (proszę wymienić). -gofry, lody, itp.(proszę wymienić) wykaz potraw z grilla i gastronomii z podaniem cen jednostkowych( proszę wymienić).. -proponowana cena 1 porcji + napój, zakupionych przez organizatora dla obsługi i występujących:.. -proponowana cena i propozycja menu dla gości zaproszonych (VIP) -proponowana cena wynajmu hali namiotowej wraz z montażem, kompletu ław i stołów a także oświetlenia. -proponowana cena obsługi VIP(ok.300 osób) wraz z ilością osób obsługujących.. 3. Prosimy o podanie zapotrzebowania na energię elektryczną (moc, napięcie, ilość gniazd).

6 4. Oświadczam że posiadam doświadczenie w prowadzeniu usług wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia ( imprezy masowe) a także dokumenty potwierdzające doświadczenie (referencje ) 5. Oświadczam że wszystkie urządzenia które będą używane podczas obsługi imprezy posiadają właściwe atesty (do wglądu przed podpisaniem umowy). 6. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 7. Przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej a także oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę posiadają aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. dnia. (czytelny podpis)

7