Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Reginalne Centrum Krwidawstwa i Krwilecznictwa w Zielnej Górze, ul. Zyty 21, Zielna Góra, wj. lubuskie, tel , faks Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samdzielny publiczny zakład pieki zdrwtnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest realizacja dstaw urządzeń kmputerwych raz prgramwania na zasadach pisanych w Isttnych pstanwieniach umwy stanwiących załącznik nr 1 d Specyfikacji isttnych warunków zamówienia dalej zwanej SIWZ. Przedmit zamówienia zstał pdzielny na części. Każda część przedmitu zamówienia stanwi drębne zadanie. Każdy z Wyknawców musi przystąpić, d c najmniej jedneg całeg zadania. Pzedmit zamówienia bejmuje następujące zadania /części: Zadanie 1) 1. Micrsft Visual Studi Premium z MSDN szt. 1; Zadanie 2) 1. Prgram antywiruswy dla 70 użytkwników + knsla administracyjna szt 1; 2. Prgram d audytu zasbów sprzętwych i prgramwych pprzez sieć RCKiK Zielna Góra- licencja dla 70 stanwisk szt 1; 3. Micrsft Office 2013 szt 6; Zadanie 3) 1. Zestaw narzędzi dla SQL Server 2008 szt 1; 2.

2 Zestaw kmpnentów dla Visual Studi NET 2008 szt 1; 3. Narzędzie d mdelwania KRDK szt 1; 4. Add-in SSIS XML Destinatin d SQL Server 2008 szt 2; Zadanie 4) 1. Serwer - maszyna fizyczna szt 1; 2. System Windws Server 2012 R2 szt 4; 3. Klient CAL Remte Desktp Services szt 10; 4. Micrsft SQL Server 2014 Standard. szt 1; 5. Klient CAL Micrsft SQL Server 2014 Standard. szt 10; Zadanie 5) 1. Kmputer szt 5; 2. Drukarka termtransferwa szt 2; 3. Drukarka klrwa szt 1; 4. Drukarka mnchrmatyczna szt 1; 5. PenDrive szt 13; 6. Mnitr LCD szt 5; 7. Czytnik kdów kreskwych szt 4; 8. Laptp szt 1; 9. Listwa przepięciwa d kmputera szt 13; 10. Dysk sieciwy szt 1; 11. Dysk HDD d dysku sieciweg szt 2.. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): , II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w pstępwaniu będzie dknana przez III.3.2) Wiedza i dświadczenie PZP. Ddatkw - Wyknawca d ferty załączy wykaz wyknanych dstaw w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie - dpwiadających swim rdzajem i wartścią

3 dstawm stanwiącym przedmit zamówienia, z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknana i dbirców, raz załączeniem dkumentu ptwierdzająceg, że te dstawy zstały wyknane należycie. Za spełnienie warunku psiadania dświadczenia Zamawiający uzna, gdy Wyknawca: przedstawi w wykazie minimum jedną dstawę sprzętu kmputerweg i/ lub prgramwania której wartść jest większa d:dla zadania nr 1: ,00 zł, dla zadania nr 2: ,00 zł, dla zadania nr 3: ,00 zł, dla zadania nr 4: ,00 zł, dla zadania nr 5: ,00 zł ze wskazaniem Zamawiająceg raz dkumentów wskazujących na należyte wyknanie zamówienia - załącznik nr 2.4. Ocena spełnienia warunków udziału w pstępwaniu będzie dknana przez III.3.3) Ptencjał techniczny PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w pstępwaniu będzie dknana przez III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w pstępwaniu będzie dknana przez III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w pstępwaniu będzie dknana przez III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

4 POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: III.4.2) W zakresie ptwierdzenia niepdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; aktualne zaświadczenie właściweg naczelnika urzędu skarbweg ptwierdzające, że wyknawca nie zalega z płacaniem pdatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; aktualne zaświadczenie właściweg ddziału Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych lub Kasy Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg ptwierdzające, że wyknawca nie zalega z płacaniem składek na ubezpieczenia zdrwtne i spłeczne, lub ptwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawine nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.3) Dkumenty pdmitów zagranicznych Jeżeli wyknawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pza terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przedkłada: III.4.3.1) dkument wystawiny w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ptwierdzający, że:

5 nie twart jeg likwidacji ani nie głszn upadłści - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; nie zalega z uiszczaniem pdatków, płat, składek na ubezpieczenie spłeczne i zdrwtne alb że uzyskał przewidziane prawem zwlnienie, drczenie lub rzłżenie na raty zaległych płatnści lub wstrzymanie w całści wyknania decyzji właściweg rganu - wystawiny nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; nie rzeczn wbec nieg zakazu ubiegania się zamówienie - wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1 - Cena Kntrakt - termin dstawy - 5 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się isttne zmiany pstanwień zawartej umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie której dknan wybru wyknawcy: Dpuszczalne zmiany pstanwień umwy raz kreślenie warunków zmian 1. Strny dpuszczają zmiany pstanwień umwy w stsunku d treści ferty, na pdstawie, której dknan wybru Wyknawcy, w sytuacji biektywnej kniecznści wprwadzenia zmiany, zgdnie z art. 144 ust. 1 PZP, w niżej przedstawinym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 PZP: a) zmiany cen na krzyść Zamawiająceg na skutek udzielnych rabatów, prmcji, zmiany kursów

6 walutwych, b) zmiana danych Wyknawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia pdmitweg p strnie Wyknawcy, c) zmiany wynikające z pwstania niezgdnści pmiędzy zapisami umwy, a treścią ferty, tzn. czywiste myłki pisarskie. 2. Zamawiający zastrzega również mżliwść zmian pstanwień niniejszej z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy PZP, w przypadku: a) zmiany w bwiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmit i warunki umwy raz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wyknawcy i/lub Zamawiająceg skutkującej niemżliwścią realizacji przedmitu umwy; b) pwstanie nadzwyczajnych klicznści będących siłą wyższą skutkujących niemżliwścią realizacji przedmitu umwy lub grżącą rażącą stratą, których Strny nie przewidziały przy zawarciu umwy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Reginalne Centrum Krwidawstwa i Krwilecznictwa w Zielnej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielna Góra. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 09:00, miejsce: Reginalne Centrum Krwidawstwa i Krwilecznictwa w Zielnej Górze (RCKiK) ul. Zyty Zielna Góra, sekretariat. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz niepdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie