I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy dla części 01 zamówienia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej równieŝ Umową, będą obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Zamawiającego jako jednostki samorządu terytorialnego. Zamawiający zwany jest równieŝ dalej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym Obowiązujące w okresie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia zostaną potwierdzone w polisie ubezpieczeniowej Wszelkie rozliczenia składki ubezpieczeniowej wymagają dla swej waŝności formy pisemnego aneksu do polisy lub polis, przygotowanych przez Ubezpieczyciela. 2. Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego (np. konsorcjum/pool koasekuracyjny ) 2.1. Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Ubezpieczającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia uŝyty jest zwrot Ubezpieczyciel lub firma Koasekuratora, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 1

2 2.5. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z umowy ubezpieczenia lub ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec Koasekuratora Prowadzącego w tym zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Wszelkie aneksy do umowy i polisy rozliczeniowe będą wystawiane przez Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 3. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy 3.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeŝeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia od ryzyk Ŝywiołowych lub kradzieŝy, ani oświadczeń o zmianie lub uzupełnieniu tej umowy Ubezpieczający /Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie Ubezpieczający /Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem pracy jednostki lub spowoduje utrudnienia w jej funkcjonowaniu; Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. W pozostałych przypadkach Ubezpieczający/ Ubezpieczony moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakŝe w zakresie nie większym, niŝ stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia regresowe wobec pracowników Zamawiającego Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do usunięcia zagroŝeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: 2

3 Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagroŝenia. PowyŜsze dotyczy takŝe zagroŝenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel JeŜeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagroŝenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uwaŝa się, Ŝe zagroŝenie powstania szkody wzrosło albo teŝ przesłanki pozwalające określić zagroŝenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia mienia od ryzyk Ŝywiołowych lub kradzieŝy, jak równieŝ sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia. 4. Poufność 4.1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniŝeli słuŝące realizacji przedmiotu Umowy. Ubezpieczający/Ubezpieczony zastrzega jednak, Ŝe umowa niniejsza jest jawna wobec jej zawarcia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Za informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Ubezpieczyciela, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu niezaleŝnie od formy ich przekazania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem Ubezpieczyciel nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako naleŝące do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. 3

4 4.6. Ubezpieczyciel nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, innych aniŝeli udostępnione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w celu realizacji przedmiotu Umowy Ubezpieczyciel moŝe ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, wyraŝonej na piśmie Ubezpieczyciel, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu takŝe po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Ubezpieczyciela zachowania najwyŝszej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest w pełni odpowiedzialny za kaŝdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku naruszeniem przez Ubezpieczyciela postanowień niniejszego paragrafu. 4

5 II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK śywiołowych 1. Przedmiot ubezpieczenia Bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ryzyk Ŝywiołowych i innych ryzyk będą objęte wskazane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego: 1.1. środki trwałe oraz mienie niskocenne, a w tym: 1.2. przyłącza związane z funkcjonowanie obiektu tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne, i ich wyposaŝenie, jeŝeli słuŝą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek) ogrodzenia i bramy; 1.4. namioty i hale namiotowe; 1.5. sprzęt elektroniczny; 1.6. obiekty małej architektury, w tym elementy infrastruktury, instalacje słuŝące do podniesienia bezpieczeństwa; boiska i inne obiekty sportowe[ar1][kn2], instalacje słuŝące do podniesienia bezpieczeństwa; wewnętrzne drogi, chodniki, place, bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zuŝycia; 2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne 2.1. Ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych w zakresie pełnym obejmującym co najmniej: ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień (poŝar), wybuch (eksplozja), upadek pojazdu (statku) powietrznego, uderzenie pioruna; ryzyka dodatkowe (EC): huragan (17 m/s), deszcz nawalny, powódź[kn3], trzęsienie ziemi, śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew lub budynków, urządzeń technicznych i budowli, katastrofa budowlana, akty terroryzmu i sabotaŝu Przez poszczególne ryzyka naleŝy rozumieć: Definicja ognia ulega uzupełnieniu o następujący zapis: Ochroną objęte są szkody będące następstwem wystąpienia niniejszego ryzyka niezaleŝnie od tego, w jakim stopniu mienie zostało 5

6 nim dotknięte, pod warunkiem, Ŝe są one objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z pkt oraz pkt Dotyczy to w szczególności szkód w wyniku przypalenia, przepalenia, osmalenia, przegrzania, nawet bez widocznego ognia Za powódź uwaŝa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uwaŝa się równieŝ zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych Szkody wodociągowe (zalanie przez wydostawanie się wody lub innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń lub instalacji wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek: niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/ zraszaczowych z innych przyczyn niŝ poŝar; pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów; zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a takŝe elementów tych lub podobnych przedmiotów. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje takŝe szkody w tych przewodach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym równieŝ znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, oraz koszty poszukiwania awarii/wycieku, przy czym dla kosztów poszukiwania wycieku ustala się limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Za ryzyko śniegu uwaŝa się działanie cięŝaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie. Za ryzyko śniegu uwaŝa się równieŝ szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje takŝe do podlimitu w wysokości ,00 PLN szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu naleŝącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Ponadto za uderzenie pojazdu uwaŝa się zderzenie pojazdów, a takŝe uderzenie jego części lub przewoŝonego ładunku w ubezpieczone mienie. 6

7 Za lawinę uwaŝa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, kamieni, ziemi lub skał ze stoków Za osunięcie się ziemi uwaŝa się ruch ziemi na stokach niespowodowany działalnością ludzką Za deszcz nawalny uwaŝa się deszcz o współczynniku wydajności wynoszącym nie mniej niŝ Za szkodę uwaŝa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezaleŝnym od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Nie stosuje się odmiennych zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, w tym uzaleŝniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedno zdarzenie od ubezpieczenia innych zdarzeń Za szkodę rozumie się takŝe zalanie, zanieczyszczenie lub skaŝenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeŝeli w wyniku zalania, skaŝenia lub zanieczyszczenia nie moŝe ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŝ ryzyko katastrofy budowlanej, za które uwaŝa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części (definicja zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U r, nr 243, poz z późń. zm.) z przyczyn innych niŝ objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach; nie posiadających odbioru końcowego robot i jeŝeli jest to wymagane, pozwolenia na uŝytkowanie wydanego dokonanego przez organ nadzoru budowlanego[ar4][kn5] tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji; nie posiadających aktualnej KsiąŜki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu[ar6][kn7]; w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń; w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. 7

8 Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka katastrofy budowlanej ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Katastrofa budowlana wynikająca z innych niewyłączonych zdarzeń objęta jest ochroną ubezpieczeniową do pełnej wartości mienia bez względu na ustalony powyŝej limit. Komentarz: Intencją Zamawiającego jest określenie limitu ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych wyłącznie na skutek katastrofy budowlanej. Dla szkód powstałych z innych ryzyk nazwanych ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio, jak równieŝ pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym takŝe szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach lub instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub elektronicznych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 PLN wyłącznie w odniesieniu do pośredniego działania wyładowań atmosferycznych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŝ ryzyko dewastacji, przez co rozumie się zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem są objęte równieŝ szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia, np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 3 Ochrona ubezpieczeniowa będzie równieŝ obejmowała: 3.1 Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a takŝe szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skaŝeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. 3.2 Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montaŝem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy takŝe prac/robót budowlanych, na które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu 8

9 odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zastosowanie dla przedmiotowego ryzyka będzie miała franszyza redukcyjna w wysokości ,00 PLN dla prac na które wymagane jest pozwolenie na budowę. Ponadto w odniesieniu do prac, na które wymagane jest pozwolenie na budowę ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w przypadku, w którym prace wiąŝą się z naruszeniem konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone, nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpoŝarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 3.3 Szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych lub pełniących analogiczne funkcje spowodowanych stłuczeniem, rozbiciem. Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie dotyczy wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, takŝe przedmiotów w stanie uszkodzonym oraz przedmiotów przed ich zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, a takŝe szkód o charakterze estetycznym (zadrapanie, poplamienie, matowienie, zmiana barwy). 4 Postanowienia dodatkowe JeŜeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela: 4.1. Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub składowanych w pomieszczeniach połoŝonych poniŝej poziomu gruntu Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeŝeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem naleŝytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeŝeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie naleŝało dbanie o stan techniczny dachu Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i ogrodzeniach, nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy. 9

10 4.5. Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych, nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy. 5 Suma i system ubezpieczenia: 5.1 dla środków trwałych w systemie sum stałych, według wartości księgowej brutto, a w przypadkach wskazanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego równieŝ według wartości odtworzeniowej, bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zuŝycia; 5.2 dla mienia niskocennego w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości zakupu nowego mienia; 5.3 dla wartości pienięŝnych w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości nominalnej; 5.4 dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości odtworzeniowej; 6 Przedmiot, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności 6.1 Mienie niskocenne limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości ,00 PLN. 6.2 W odniesieniu do szkód powstałych na skutek powodzi ustala się limit na jedno i wszystkie[kn8] zdarzenia w okresie ubezpieczenia jako górnej kumulatywnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszelkie pokrywane umowa ubezpieczenia szkody, straty, koszty i inne wydatki po stronie Ubezpieczającego poniesione lub mogące zostać poniesione w bezpośrednim lub pośrednim związku z ryzykiem powodzi w wysokości ,00 PLN. 6.3 Znane Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu na dzień.. sumy ubezpieczenia określa Załącznik numer 5 do niniejszej SIWZ. oraz poniŝsza tabela TABELA 7 Miejsce ubezpieczenia Obszar Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wykazem lokalizacji z Załącznika nr 5 do SIWZ. 10

11 8 Franszyza i udziały własne Franszyza redukcyjna dla szkód w szybach 100,00 PLN, dla szkód polegających na dewastacji - 500,00 PLN, dla szkód dotyczących katastrofy budowlanej (pkt. 2.5) ,00 PLN oraz dla pozostałych szkód ,00 PLN. Nie stosuje się franszyzy integralnej ani udziałów własnych. 9 Wypłata odszkodowań Odszkodowania będą wypłacane: 9.1. dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a takŝe odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliŝonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montaŝu, koszty nadzoru i dokumentację jednakŝe nie więcej niŝ suma ubezpieczenia Dla szkód w sprzęcie elektronicznym: w przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do uŝytku; powiększone o koszty demontaŝu i ponownego montaŝu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliŝonych parametrach, powiększone o koszty demontaŝu, montaŝu, transportu oraz cło i inne tego typu opłaty nie więcej niŝ wartość ewidencyjna danego środka trwałego (sprzętu elektronicznego) W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, naleŝne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam, pod warunkiem, Ŝe zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, zgodnie ze wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a takŝe o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia odbudowa mienia moŝe nastąpić w innym miejscu niŝ pierwotna lokalizacja mienia lub w innej technologii pod warunkiem, Ŝe nie jest moŝliwe odbudowanie mienia w dotychczasowej technologii, jeŝeli nowe mienie spełniać będzie zbliŝone funkcje uŝytkowe, z tym Ŝe nowa lokalizacja nie moŝe znajdować się na terenie bezpośrednio zagroŝonym powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) Dla szkód w wartościach pienięŝnych - według wartości nominalnej. 11

12 9.6. Dla szkód w środkach niskocennych, środkach obrotowych według nowych cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty demontaŝu, transportu, montaŝu oraz o cło i inne tego typu opłaty Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego uŝytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Przy ubezpieczeniu według. wartości księgowej brutto, zarówno w przypadku szkód częściowych, jak i całkowitych, odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto, bez względu na wartość odtworzeniową, bądź rzeczywistą danego środka trwałego Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego lub jego wartość odtworzeniowa Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT Suma ubezpieczenia nie ulega obniŝeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań. Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do określonych w umowie limitów odpowiedzialności. 10 Do umowy ubezpieczenia od ryzyk Ŝywiołowych będą miały zastosowanie klauzule ujęte w sekcji IV Załącznika nr 2 do SIWZ z wyłączeniem klauzuli oznaczonej numerem 7. 12

13 III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie będące w posiadaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na lokalizację: Przedmiot ubezpieczenia Środki trwałe, urządzenia i mienie niskocenne Mienie osób trzecich Wartości pienięŝne i gotówka w kasie Wartości pienięŝne i gotówka od rabunku w transporcie Suma ubezpieczenia limit ,00 PLN 2. Zakres ubezpieczenia Ochroną objęte będą szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie lub ubytku z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia w związku ze zdarzeniami, o których mowa poniŝej: 2.1. kradzieŝ z włamaniem (dokonana lub usiłowana); 2.2. rabunek (dokonany lub usiłowany); 2.3. rabunek w transporcie (w trakcie przewoŝenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki (dokonany lub usiłowany); 3. Franszyza Franszyza integralna 200,00 PLN, franszyza redukcyjna zniesiona. Nie stosuje się innych udziałów własnych. 4. Wypłata odszkodowań 4.1. NaleŜne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów naprawy lub wymiany wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych itp.) nawet, jeśli nie doszło do kradzieŝy, a z okoliczności wynika, Ŝe usiłowano kradzieŝy dokonać. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 PLN na jedno zdarzenie. 13

14 5. Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku będą miały zastosowanie klauzule określone w sekcji IV Załącznika nr 2 do SIWZ oznaczone numerami 4, 7, 9, 10,

15 IV. KLAUZULE SZCZEGÓLNE 1. KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA JeŜeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe według stanu z daty innej, niŝ data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych według stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niŝ 15% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje równieŝ zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem, likwidacją środków trwałych lub ich przekazaniem. Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a róŝnica zapłacona. 2. KLAUZULA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO JeŜeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości księgowej brutto (wartość księgowa początkowa), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŝycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodnego z zapisami w księgach rachunkowych zadeklarowania wartości księgowej brutto przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. 3. KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ 15

16 JeŜeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŝycia ubezpieczanego mienia. Zasady proporcji nie stosuje się, gdy wartość odtworzeniowa przedmiotu szkody nie jest wyŝsza niŝ 130% jego sumy ubezpieczenia lub gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody. 4. KLAUZULA CZASU OCHRONY NiezaleŜnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki (raty składki), odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia. 5. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpoŝarowe istniejące u Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 6. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPRZEPIĘCIOWYCH 1. Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwprzepięciowe istniejące u Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, Ŝe w momencie zaistnienia szkody są sprawne i uruchomione. 2. W przypadku nowo tworzonych lokalizacji zabezpieczenia muszą spełniać minimalne wymogi określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela. 7. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEśOWYCH 16

17 1) Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe istniejące u Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, Ŝe w momencie zaistnienia szkody są sprawne i uruchomione. 2) W przypadku nowo tworzonych lokalizacji zabezpieczenia muszą spełniać minimalne wymogi określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Ubezpieczyciela z zastrzeŝeniem klauzuli pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia. 8. KLAUZULA REPREZENTANTÓW Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wynikające z raŝącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego. Na potrzeby niniejszej klauzuli za Ubezpieczającego rozumie się Dyrektora jednostki. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. 9. KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za kaŝdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 10. KLAUZULA RATALNA W przypadku rozłoŝenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie moŝe zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości 17

18 nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. 11. KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY Ubezpieczyciel jest zobowiązany po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym - prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia stanu faktycznego, okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze. 12. /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/ 1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź teŝ z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zaleŝności, która z powyŝszych sytuacji zajdzie wcześniej. W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyŝka wartości zostanie objęta ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 3. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniŝenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. 4. Przedmiotem automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte: namioty, hale namiotowe, drogi, mosty, wiadukty, pustostany. Roczny limit automatycznego pokrycia: 10 % sumy ubezpieczenia, Terminy zgłaszania: 30 dni po okresie rozliczeniowym Zasady rozliczania:1/2 stawki rocznej. 18

19 Płatność składki: Składka jest płatna w terminie 14 dni od momentu doręczenia ubezpieczającemu dokumentu rozliczeniowego wystawionego przez ubezpieczyciela. Klauzula Rozliczenia składek nie ma zastosowania. 13. KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia), z tym zastrzeŝeniem, Ŝe wypłacane odszkodowanie zostanie przeznaczone na nowe środki trwałe. W przypadku odstąpienia od naprawy,odtworzenia bądź zastąpienia odszkodowanie będzie wypłacane według wartości rzeczywistej. 14. KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: 1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniŝej: 1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagroŝenia wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia w granicach sumy ubezpieczenia, 2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat w granicach sumy ubezpieczenia, 3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŝu części niezdatnych do uŝytku, w tym wyburzania i odgruzowywania w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 15% szkody, 4) zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montaŝem. w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 15% szkody, 5) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, Ŝe takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy 19

20 w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 15% szkody, 6) koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak równieŝ demontaŝem i ponownym montaŝem nie uszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia w granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 15% szkody. 2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych. 3. JeŜeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności (overlimit) nie więcej niŝ łącznie w okresie ubezpieczenia ,00 PLN. 4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy działania wiąŝące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie Ubezpieczyciela. 15. KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu ,00 PLN. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody moŝe być uzasadniony wyłącznie waŝnymi względami. 16. KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe: Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, finansowej bądź archiwalnej (w tym takŝe koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Dodatkowy limit odpowiedzialności ,00 PLN. 17. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU I SABOTAśU 20

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy dla części 01 zamówienia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej równieŝ

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne zamówienia

1. Postanowienia ogólne zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Ubezpieczenia SEKCJA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Ubezpieczający: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW 1.1. W skład zamówienia wchodzą następujące umowy ubezpieczenia: 1.1.1. Umowa Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 1.1.2. Umowa Ubezpieczenia sprzętu

Bardziej szczegółowo

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ

10/XII/2013. Załącznik nr 1 do SIWZ 10/XII/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków (w związku z posiadaniem

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA NR 54/PN/Adm/2013 Załącznik nr 2 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pod nazwą: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta.

Bardziej szczegółowo

a (pełna nazwa i forma prawna) z siedzibą w

a (pełna nazwa i forma prawna) z siedzibą w Sprawa numer: NZ.273.52.2014.RZA Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r.

Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Znak sprawy: NZ.273.52.2014.RZA Kraków, dnia 07.04.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia Gminy Miejskiej Kraków Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami:

Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Załącznik nr 3 UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR 2 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy stronami: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej)

Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) Załącznik nr 1C do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy gwarancyjne dla części 3 zamówienia (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1A do SIWZ Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia dla części 1 zamówienia (ubezpieczenie mienia) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia..

ZP Załącznik B do umowy Nr ZP z dnia.. Załącznik B do umowy Nr ZP.272.1.2014 z dnia.. Klauzula reprezentantów Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iŝ rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe

ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe ZAŁĄCZNIK NR 7 Klauzule dodatkowe 1. Klauzula reprezentantów Uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012

OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 OGŁOSZENIE Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 13/PN/2012 Zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla mienia oraz działalności Zamawiającego (łącznie z ubezpieczeniem OC, AC i NW pojazdów).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ KLAUZULE OBLIGATORYJNE CZĘŚĆ 01 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk KLAUZULA EIB 01 B /KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU.

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO NR.. CRU. zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu... r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niŝszego kwotowo

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy

Gryfino, dnia 17 września 2010 r. RI.SD.3431-14/10. Uczestnicy postępowania wszyscy RI.SD.3431-14/10 Gryfino, dnia 17 września 2010 r. Uczestnicy postępowania wszyscy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/109/02/2010 Warszawa, dnia 16.02.2010 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań podstawowych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Klauzula stempla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wykonawcy WZP.271.1.134.2012 ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wrocław, 12.11. 2012r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo