I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 . Załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Istotne postanowienia umowy dla części 01 zamówienia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia ogólne zamówienia 1.1. Wszelkie postanowienia umowy ubezpieczenia, zwanej dalej równieŝ Umową, będą obowiązywały i będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Zamawiającego jako jednostki samorządu terytorialnego. Zamawiający zwany jest równieŝ dalej Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym Obowiązujące w okresie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia zostaną potwierdzone w polisie ubezpieczeniowej Wszelkie rozliczenia składki ubezpieczeniowej wymagają dla swej waŝności formy pisemnego aneksu do polisy lub polis, przygotowanych przez Ubezpieczyciela. 2. Postanowienia dotyczące Ubezpieczycieli, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego (np. konsorcjum/pool koasekuracyjny ) 2.1. Ubezpieczyciele, którym wspólnie udzielono zamówienia publicznego, zwani dalej Koasekuratorami, zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. Koasekuratora Prowadzącego, uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich Koasekuratorów wobec Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym likwidacji szkód Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Ubezpieczającemu przez Koasekuratora Prowadzącego w polisie lub w innym dokumencie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Zapłata składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Ubezpieczającego wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia uŝyty jest zwrot Ubezpieczyciel lub firma Koasekuratora, zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 1

2 2.5. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest uprawniony wykonywać wszelkie obowiązki informacyjne wynikające z umowy ubezpieczenia lub ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia wobec Koasekuratora Prowadzącego, a świadczenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wobec Koasekuratora Prowadzącego w tym zakresie, zwalnia Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego z długu wobec pozostałych Koasekuratorów (solidarność wierzycieli) Wszelkie aneksy do umowy i polisy rozliczeniowe będą wystawiane przez Koasekuratora Prowadzącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 3. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy 3.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeŝeli zostały dokonane drogą faksową lub elektroniczną. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia od ryzyk Ŝywiołowych lub kradzieŝy, ani oświadczeń o zmianie lub uzupełnieniu tej umowy Ubezpieczający /Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie Ubezpieczający /Ubezpieczony ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba Ŝe zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem pracy jednostki lub spowoduje utrudnienia w jej funkcjonowaniu; Ubezpieczyciel nie moŝe się powoływać na to postanowienie, jeŝeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. W pozostałych przypadkach Ubezpieczający/ Ubezpieczony moŝe wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za niewypełnienie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązków umownych, to ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakŝe w zakresie nie większym, niŝ stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody Nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia regresowe wobec pracowników Zamawiającego Gdziekolwiek w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do usunięcia zagroŝeń lub szczególnie niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: 2

3 Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagroŝenia. PowyŜsze dotyczy takŝe zagroŝenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel JeŜeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagroŝenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uwaŝa się, Ŝe zagroŝenie powstania szkody wzrosło albo teŝ przesłanki pozwalające określić zagroŝenie jako szczególne, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia mienia od ryzyk Ŝywiołowych lub kradzieŝy, jak równieŝ sankcji w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W zamian tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia. 4. Poufność 4.1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniŝeli słuŝące realizacji przedmiotu Umowy. Ubezpieczający/Ubezpieczony zastrzega jednak, Ŝe umowa niniejsza jest jawna wobec jej zawarcia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych Za informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane przez Ubezpieczyciela, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu niezaleŝnie od formy ich przekazania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na komputerowym nośniku informacji) Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę uprawnioną lub za jej zezwoleniem Ubezpieczyciel nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, z wyjątkiem kopii niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako naleŝące do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. 3

4 4.6. Ubezpieczyciel nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, innych aniŝeli udostępnione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w celu realizacji przedmiotu Umowy Ubezpieczyciel moŝe ujawnić informacje poufne Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, wyraŝonej na piśmie Ubezpieczyciel, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu, w tym sporządzonych kopii informacji poufnych Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Ubezpieczycielu takŝe po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Ubezpieczyciela zachowania najwyŝszej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest w pełni odpowiedzialny za kaŝdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku naruszeniem przez Ubezpieczyciela postanowień niniejszego paragrafu. 4

5 II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK śywiołowych 1. Przedmiot ubezpieczenia Bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia od ryzyk Ŝywiołowych i innych ryzyk będą objęte wskazane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego: 1.1. środki trwałe oraz mienie niskocenne, a w tym: 1.2. przyłącza związane z funkcjonowanie obiektu tj. m.in. zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne, i ich wyposaŝenie, jeŝeli słuŝą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek) ogrodzenia i bramy; 1.4. namioty i hale namiotowe; 1.5. sprzęt elektroniczny; 1.6. obiekty małej architektury, w tym elementy infrastruktury, instalacje słuŝące do podniesienia bezpieczeństwa; boiska i inne obiekty sportowe[ar1][kn2], instalacje słuŝące do podniesienia bezpieczeństwa; wewnętrzne drogi, chodniki, place, bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zuŝycia; 2. Zakres ubezpieczenia i postanowienia szczególne 2.1. Ubezpieczenie w systemie ryzyk nazwanych w zakresie pełnym obejmującym co najmniej: ryzyka podstawowe (FLEXA): ogień (poŝar), wybuch (eksplozja), upadek pojazdu (statku) powietrznego, uderzenie pioruna; ryzyka dodatkowe (EC): huragan (17 m/s), deszcz nawalny, powódź[kn3], trzęsienie ziemi, śnieg, grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew lub budynków, urządzeń technicznych i budowli, katastrofa budowlana, akty terroryzmu i sabotaŝu Przez poszczególne ryzyka naleŝy rozumieć: Definicja ognia ulega uzupełnieniu o następujący zapis: Ochroną objęte są szkody będące następstwem wystąpienia niniejszego ryzyka niezaleŝnie od tego, w jakim stopniu mienie zostało 5

6 nim dotknięte, pod warunkiem, Ŝe są one objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z pkt oraz pkt Dotyczy to w szczególności szkód w wyniku przypalenia, przepalenia, osmalenia, przegrzania, nawet bez widocznego ognia Za powódź uwaŝa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uwaŝa się równieŝ zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych Szkody wodociągowe (zalanie przez wydostawanie się wody lub innych cieczy, gazów lub pary z urządzeń lub instalacji wodnokanalizacyjnych lub technologicznych) obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek: niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/ zraszaczowych z innych przyczyn niŝ poŝar; pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów; zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a takŝe elementów tych lub podobnych przedmiotów. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje takŝe szkody w tych przewodach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym równieŝ znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, oraz koszty poszukiwania awarii/wycieku, przy czym dla kosztów poszukiwania wycieku ustala się limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Za ryzyko śniegu uwaŝa się działanie cięŝaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie. Za ryzyko śniegu uwaŝa się równieŝ szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu lub lodu Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje takŝe do podlimitu w wysokości ,00 PLN szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu naleŝącego do Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub kierowanego przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Ponadto za uderzenie pojazdu uwaŝa się zderzenie pojazdów, a takŝe uderzenie jego części lub przewoŝonego ładunku w ubezpieczone mienie. 6

7 Za lawinę uwaŝa się gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, kamieni, ziemi lub skał ze stoków Za osunięcie się ziemi uwaŝa się ruch ziemi na stokach niespowodowany działalnością ludzką Za deszcz nawalny uwaŝa się deszcz o współczynniku wydajności wynoszącym nie mniej niŝ Za szkodę uwaŝa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezaleŝnym od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Nie stosuje się odmiennych zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, w tym uzaleŝniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedno zdarzenie od ubezpieczenia innych zdarzeń Za szkodę rozumie się takŝe zalanie, zanieczyszczenie lub skaŝenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeŝeli w wyniku zalania, skaŝenia lub zanieczyszczenia nie moŝe ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŝ ryzyko katastrofy budowlanej, za które uwaŝa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części (definicja zgodna z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U r, nr 243, poz z późń. zm.) z przyczyn innych niŝ objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk wymienionych w Umowie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach; nie posiadających odbioru końcowego robot i jeŝeli jest to wymagane, pozwolenia na uŝytkowanie wydanego dokonanego przez organ nadzoru budowlanego[ar4][kn5] tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do uŝytkowania uŝytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji; nie posiadających aktualnej KsiąŜki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu[ar6][kn7]; w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń; w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. 7

8 Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ryzyka katastrofy budowlanej ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Katastrofa budowlana wynikająca z innych niewyłączonych zdarzeń objęta jest ochroną ubezpieczeniową do pełnej wartości mienia bez względu na ustalony powyŝej limit. Komentarz: Intencją Zamawiającego jest określenie limitu ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych wyłącznie na skutek katastrofy budowlanej. Dla szkód powstałych z innych ryzyk nazwanych ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio, jak równieŝ pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego oraz na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, w tym takŝe szkody w wyniku wyładowań atmosferycznych powstałe w urządzeniach lub instalacjach elektrycznych lub sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) znajdujących się w miejscu ubezpieczenia lub elektronicznych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi ,00 PLN wyłącznie w odniesieniu do pośredniego działania wyładowań atmosferycznych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŝ ryzyko dewastacji, przez co rozumie się zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach innego ryzyka. Ubezpieczeniem są objęte równieŝ szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia, np. pomalowaniu, oskrobaniu (graffiti itp.). Limit odpowiedzialności: ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 3 Ochrona ubezpieczeniowa będzie równieŝ obejmowała: 3.1 Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: akcji ratowniczej, wyburzania, odgruzowywania prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a takŝe szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skaŝeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. 3.2 Szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montaŝem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy takŝe prac/robót budowlanych, na które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem budowy podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu 8

9 odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zastosowanie dla przedmiotowego ryzyka będzie miała franszyza redukcyjna w wysokości ,00 PLN dla prac na które wymagane jest pozwolenie na budowę. Ponadto w odniesieniu do prac, na które wymagane jest pozwolenie na budowę ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w przypadku, w którym prace wiąŝą się z naruszeniem konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone, nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpoŝarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie. 3.3 Szkody w szybach i innych przedmiotach szklanych lub pełniących analogiczne funkcje spowodowanych stłuczeniem, rozbiciem. Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie dotyczy wykładzin podłogowych, szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych i instalacji, takŝe przedmiotów w stanie uszkodzonym oraz przedmiotów przed ich zamontowaniem lub zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, a takŝe szkód o charakterze estetycznym (zadrapanie, poplamienie, matowienie, zmiana barwy). 4 Postanowienia dodatkowe JeŜeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela: 4.1. Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o niewystarczającej według tych warunków wysokości, wyłączenie to będzie miało zastosowanie jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub składowanych w pomieszczeniach połoŝonych poniŝej poziomu gruntu Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeŝeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem naleŝytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeŝeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie naleŝało dbanie o stan techniczny dachu Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i ogrodzeniach, nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy. 9

10 4.5. Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych, nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy. 5 Suma i system ubezpieczenia: 5.1 dla środków trwałych w systemie sum stałych, według wartości księgowej brutto, a w przypadkach wskazanych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego równieŝ według wartości odtworzeniowej, bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zuŝycia; 5.2 dla mienia niskocennego w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości zakupu nowego mienia; 5.3 dla wartości pienięŝnych w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości nominalnej; 5.4 dla szyb i innych przedmiotów od stłuczenia w systemie na pierwsze ryzyko, według wartości odtworzeniowej; 6 Przedmiot, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności 6.1 Mienie niskocenne limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości ,00 PLN. 6.2 W odniesieniu do szkód powstałych na skutek powodzi ustala się limit na jedno i wszystkie[kn8] zdarzenia w okresie ubezpieczenia jako górnej kumulatywnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszelkie pokrywane umowa ubezpieczenia szkody, straty, koszty i inne wydatki po stronie Ubezpieczającego poniesione lub mogące zostać poniesione w bezpośrednim lub pośrednim związku z ryzykiem powodzi w wysokości ,00 PLN. 6.3 Znane Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu na dzień.. sumy ubezpieczenia określa Załącznik numer 5 do niniejszej SIWZ. oraz poniŝsza tabela TABELA 7 Miejsce ubezpieczenia Obszar Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z wykazem lokalizacji z Załącznika nr 5 do SIWZ. 10

11 8 Franszyza i udziały własne Franszyza redukcyjna dla szkód w szybach 100,00 PLN, dla szkód polegających na dewastacji - 500,00 PLN, dla szkód dotyczących katastrofy budowlanej (pkt. 2.5) ,00 PLN oraz dla pozostałych szkód ,00 PLN. Nie stosuje się franszyzy integralnej ani udziałów własnych. 9 Wypłata odszkodowań Odszkodowania będą wypłacane: 9.1. dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a takŝe odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliŝonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o koszty transportu i montaŝu, koszty nadzoru i dokumentację jednakŝe nie więcej niŝ suma ubezpieczenia Dla szkód w sprzęcie elektronicznym: w przypadku szkody częściowej za wysokość szkody przyjmuje się i wypłaca odszkodowanie w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do uŝytku; powiększone o koszty demontaŝu i ponownego montaŝu poniesione w celu wykonania napraw, koszty transportu uszkodzonego przedmiotu do naprawy oraz cło i inne tego typu opłaty w przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody przyjmuje się koszty nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliŝonych parametrach, powiększone o koszty demontaŝu, montaŝu, transportu oraz cło i inne tego typu opłaty nie więcej niŝ wartość ewidencyjna danego środka trwałego (sprzętu elektronicznego) W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, naleŝne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania napisów z wyłączeniem reklam, pod warunkiem, Ŝe zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia, zgodnie ze wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a takŝe o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia odbudowa mienia moŝe nastąpić w innym miejscu niŝ pierwotna lokalizacja mienia lub w innej technologii pod warunkiem, Ŝe nie jest moŝliwe odbudowanie mienia w dotychczasowej technologii, jeŝeli nowe mienie spełniać będzie zbliŝone funkcje uŝytkowe, z tym Ŝe nowa lokalizacja nie moŝe znajdować się na terenie bezpośrednio zagroŝonym powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) Dla szkód w wartościach pienięŝnych - według wartości nominalnej. 11

12 9.6. Dla szkód w środkach niskocennych, środkach obrotowych według nowych cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty demontaŝu, transportu, montaŝu oraz o cło i inne tego typu opłaty Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego uŝytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju Przy ubezpieczeniu według. wartości księgowej brutto, zarówno w przypadku szkód częściowych, jak i całkowitych, odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto, bez względu na wartość odtworzeniową, bądź rzeczywistą danego środka trwałego Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego lub jego wartość odtworzeniowa Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT Suma ubezpieczenia nie ulega obniŝeniu (konsumpcji) o wysokość wypłaconych odszkodowań. Przedmiotowego postanowienia nie stosuje się do mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka oraz do określonych w umowie limitów odpowiedzialności. 10 Do umowy ubezpieczenia od ryzyk Ŝywiołowych będą miały zastosowanie klauzule ujęte w sekcji IV Załącznika nr 2 do SIWZ z wyłączeniem klauzuli oznaczonej numerem 7. 12

13 III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Przedmiot, system i sumy ubezpieczenia Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie będące w posiadaniu Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na lokalizację: Przedmiot ubezpieczenia Środki trwałe, urządzenia i mienie niskocenne Mienie osób trzecich Wartości pienięŝne i gotówka w kasie Wartości pienięŝne i gotówka od rabunku w transporcie Suma ubezpieczenia limit ,00 PLN 2. Zakres ubezpieczenia Ochroną objęte będą szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego utracie lub ubytku z powodu jego zaboru, zniszczenia lub zaginięcia w związku ze zdarzeniami, o których mowa poniŝej: 2.1. kradzieŝ z włamaniem (dokonana lub usiłowana); 2.2. rabunek (dokonany lub usiłowany); 2.3. rabunek w transporcie (w trakcie przewoŝenia/przenoszenia) - w odniesieniu do gotówki (dokonany lub usiłowany); 3. Franszyza Franszyza integralna 200,00 PLN, franszyza redukcyjna zniesiona. Nie stosuje się innych udziałów własnych. 4. Wypłata odszkodowań 4.1. NaleŜne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów naprawy lub wymiany wszelkich uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych itp.) nawet, jeśli nie doszło do kradzieŝy, a z okoliczności wynika, Ŝe usiłowano kradzieŝy dokonać. Limit odpowiedzialności: 5.000,00 PLN na jedno zdarzenie. 13

14 5. Do umowy ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku będą miały zastosowanie klauzule określone w sekcji IV Załącznika nr 2 do SIWZ oznaczone numerami 4, 7, 9, 10,

15 IV. KLAUZULE SZCZEGÓLNE 1. KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA JeŜeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe według stanu z daty innej, niŝ data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych według stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niŝ 15% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje równieŝ zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem, likwidacją środków trwałych lub ich przekazaniem. Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a róŝnica zapłacona. 2. KLAUZULA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ BRUTTO JeŜeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości księgowej brutto (wartość księgowa początkowa), Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŝycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodnego z zapisami w księgach rachunkowych zadeklarowania wartości księgowej brutto przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. 3. KLAUZULA WARTOŚCI ODTWORZENIOWEJ 15