WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych."

Transkrypt

1 WYDARZENIA Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zgłosił do Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego kandydatów do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Są to rzemieślnicy, którzy odnieśli wielkie sukcesy w swojej działalności, a nie zapomnieli o swoim rodowodzie. Dowodem na to są liczni uczniowie, którzy uczą się fachu w ich firmach. Przyznanie wyróżnień nastąpi podczas uroczystej gali, na której Prezydentowi Wrocławia zostanie wręczona Szabla Kilińskiego (o szczegółach poniżej). Kandydatami do Złotego medalu im. Jana Kilińskiego są: Bogdan Szewczyk właściciel Fabryki Mebli Bodzio w Goszczu koło Wrocławia, jeden z największych producentów mebli w Polsce. Początki firmy Bodzio sięgają połowy lat 80. Bogdan Szewczyk rozpoczął działalność jako jeden z wielu rzemieślników produkujących meble w okolicach Twardogóry. Na początku zakład mieścił się w budynku mieszkalnym. Obecnie Firma Bodzio to nowoczesny zakład, który ma 60 tys. mkw. Początkowo w niewielkim zakładzie meblowym zatrudniał kilku pracowników. Dziś załoga fabryki liczy ponad 1500 osób. Po dziś dzień Bogdan Szewczyk sam projektuje swoje wyroby. Choć meble Bodzio trafiają na eksport, to nadal większość sprzedaje się w kraju. Bogdan Szewczyk zamyka pierwszą setkę najbogatszych Polaków w rankingu Wprost za 2008r. Mirosław Wróbel jest właścicielem sieci salonów Mercedes-Benz. W 1989 uruchomił zakład rzemieślniczy we Wrocławiu wykonujący naprawy powypadkowych samochodów tej marki. W 1992 roku jego zakład uzyskał autoryzację. Od tamtej pory firma rozrastała się, podejmując kolejne działania inwestycyjne we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Opolu. Obecnie spółka zajmuje czołowe miejsca na liście rankingowej największych dealerów marki Mercedes-Benz w Polsce, a na Dolnym Śląsku pozostaje jedynym dealerem posiadającym autoryzację na sprzedaż i serwis wszystkich typów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Powstająca w Pietrzykowicach Stacja obsługi samochodów ciężarowych jest kolejną inwestycją firmy Mirosława Wróbla na Dolnym Śląsku. Firma Mercedes-Benz Mirosław Wróbel uzyskała najwyższą ogólną ocenę za rok 2007 wśród dealerów Mercedesa w Polsce, a t y m s a m y m t y t u ł D e a l e r a R o k u. DP WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Wrocławia Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Związek Rzemiosła Polskiego przyznał Szablę Kilińskiego Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi Dutkiewiczowi. Odznaczenie to jest najwyższym wyróżnieniem rzemieślniczym nadawanym przez Kapitułę. Szabla Kilińskiego jest repliką karabeli polskiej z XVII w. wykonana w skali 1:1. Uroczysty akt dekoracji obejmuje wręczenie repliki szabli, przypięcie miniaturki karabeli oraz wręczenie legitymacji. Odznaczenie to przyznawane jest m.in. wybitnym przedstawicielom życia polityczno-społecznego i gospodarczego za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego, propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą. Przyznanie tej nagrody Prezydentowi Wrocławia jest wyrazem uznania roli jaką odgrywa dla naszego regionu a także naszego środowiska rzemieslniczego. JT 15

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wykonanie orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych i gospodarczych w Niemczech Podczas mojego ostatniego pobytu we Wrocławiu miałem bardzo wiele pytań ze strony przedsiębiorców co do możliwości związanych z egzekucją wyroków, wydanych przez sądy polskie w stosunku do niemieckich dłużników. W związku z tym postanowiłem przybliżyć czytelnikom możliwości wykonania orzeczeń sądu polskiego w Niemczech w oparciu o Rozporzadzenie Rady WE nr. 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.w jednym z kolejnych numerów zajmę się problematyką egzekucji roszczeń niespornych w oparciu o tzw. europejski tytuł egzekucyjny. Na wstępie chciałbym nawiązać do historii obrotu prawnego między Polską a Niemcami.Praktycznie do roku 2000 niemożliwe było wykonanie w sprawach gospodarczych orzeczenia sądu polskiego W roku 2000 nastąpił znaczący przełom. Decydujący wpływ miało tutaj podpisanie przez Polskę Konwencji z Lugano.Konwencja z Lugano z roku 1988 o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych umożliwiała egzekucję zagranicznych tytułów wykonawczych pomiędzy członkami Wspólnoty Europejskiej, a krajami należącymi w tym czasie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (w skład której wchodziły wówczas Austria, Finlandia, Norwegia oraz Szwajcaria). Drugim istotnym wydarzeniem było przystąpienie 1 maja 2004 r. nowych krajów członkowskich, w tym Polski, do Wspólnoty Europejskiej. W krajach Wspólnoty Europejskiej w zakresie wykonania orzeczeń z innych państw członkowskich (za wyjątkiem Królestwa Danii) stosuje się od 1 marca 2002 r. ww. Rozporządzenie Rady WE nr. 44/2001 o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.w Niemczech dodatkowo mają zastosowanie przepisy proceduralne niemieckiej ustawy wykonawczej między innymi do ww. rozporządzenia Rady (AVAG) oraz dodatkowo (chodź w nieco ograniczonym zakresie) przepisy niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego. Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w Niemczech w oparciu o ww. Rozporządzenie zostanie omówione w dalszej części artykułu. Zasada podstawowa Podstawowe założenie przy uznawaniu orzeczeń z jednego państwa członkowskiego w innym kraju Wspólnoty stanowi, że orzeczenie wydane przez sąd (lub inną właściwą dla dla danego kraju instytucję np. notariusz) podlegają uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach UE. Procedura przed niemieckim sądem Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do wszczęcia egzekucji z polskiego orzeczenia na terenie Niemiec, niezbędne jest jedynie uznanie wykonalności polskiego tytułu egzekucyjnego. Nie ma konieczności wszczynania przeciwko dłużnikowi nowego postępowania procesowego w Niemczech. Wniosek o stwierdzenie składa się do przewodniczącego właściwej funkcjonalnie izby sądu krajowego (Landgericht, odpowiednik polskiego sądu okręgowego) właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub na podstawie miejsca, w którym egzekucja powinna zostać przeprowadzona.do wniosku należy dołączyć oryginał orzeczenia podlegającego wykonaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie zgodnie z jednym z załączników do Rozporządzenia.Przy prowadzeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego, sprawa dot. rostrzygnięcia nie jest badana pod względem merytorycznym oraz nie ma możliwości kwestionowania prawidłowości wydanego orzeczenia.sądy niemieckie w postępowaniu dot. wykonalności polskiego orzeczenia koncentrują się wyłącznie na badaniu oczywistych błędów, np. omyłek pisarskich itp.jeżeli sąd stwierdzi, że przypisane proceduralnie formalności zostały zachowane, wydaje on postanowienie o uznaniu wykonalności orzeczenia. Koszty postępowania związane z uznaniem wykonalności Koszty sądowe postępowania o nadanie klauzuli podlegają wpisowi stałemu i wynoszą 200 EUR. Należy podkreślić, że zagraniczna firma z kraju członkowskiego Wspólnoty może się starać w oparciu o zmienione przepisy niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego o zwolnienie z kosztów sądowych i adwokackich jeżeli wykaże, że nie ma odpowiednich środków na prowadzenie postępowania. Środek odwoławczy przysługujący dłużnikowi Po wydaniu postanowienia o uznaniu wykonalności orzeczenia jest ono doręczane dłużnikowi. W praktyce jest to moment, w którym dłużnik zaczyna zdawać sobie sprawę, że możliwe jest prowadzenie egzekucji przez jego zagraniczego wierzyciela w Niemczech, ponieważ nie bierze on udziału w postępowaniu przed sądem krajowym.dłużnikowi przysługuje skarga na postanowienie sądu krajowego o uznaniu wykonalności orzeczenia, do właściwego miejscowo wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht, odpowiednikowi polskiego sądu apelacyjnego).termin do wniesienia skargi wynosi 1 miesiąc od doręczenia postanowienia o uznaniu wykonalności orzeczenia. Jeżeli dłużnik przeniósł swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania do innego kraju (przykładowo posiada rachunek bankowy w Niemczech, a od pewnego czasu przeniósł swoje miejsce zamieszkania z Niemiec do Holandii) termin powyższy wynosi 2 miesiące. W trakcie postępowania odwoławczego sąd bada jedynie, czy warunki formalne zawarte w Rozporządzeniu oraz przepisach wykonawczych zostały zachowane oraz czy nie istnieje sprzeczność z tzw. porządkiem publicznym(np. rażąco odbiegające zasady zasądzania wygórowanych odszkodowań), które stałoby na przeszkodzie wyegzekwowaniu orzeczenia. Przeszkody mające charakter naruszenia porządku publicznego są ze względu na swój zakres bardzo ograniczone.dotyczą one pewnych wyjątkowych zdarzeń, które wytyczają granicę, poza którą sądy w Niemczech nie poczuwają się do pomocy w egzekucji zagranicznych orzeczeń. Poniżej podaję rodzaje naruszeń porządku publicznego: bardzo istotne odstępstwo od niemieckiego pojmowania, czym jest właściwe stosowanie prawa (przykładowo rażąco wygórowana wysokość odszkodowania. 16

3 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Wykonanie orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych i gospodarczych w Niemczech W swoich doświadczeniach zawodowych nie spotkałem się jeszcze z tego rodzaju naruszeniem niemieckiego porządku publicznego przez orzecznictwo polskich sądów gospodarczych i cywilnych.), egzekucja z orzeczenia sądu, które było już przedmiotem rozstrzygnięcia sądu niemieckiego, brak powiadomienia dłużnika o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, a także o zapadłym orzeczeniu sądu zagranicznego, np. jeżeli niemiecki dłużnik będzie twierdził, że nie był poinformowany o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu sądowym w Polsce, a polski wierzyciel nie będzie w stanie obalić twierdzenia dłużnika, co w konsekwencji spowoduje, że w wyniku orzeczenie wyższego sądu krajowego nie będzie możliwa egzekucja z polskiego orzeczenia. Należy podkreślić, że w praktyce bardzo rzadkie są przypadki występowania którejkolwiek z ww. przeszkód powodujących naruszenie porządku publicznego. Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu tel. +49 (0) kontakt również w języku polskim INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowe dyplomy ozdobne Odpowiadając na potrzeby dolnośląskich rzemieślników, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przyjął nowy wzór dyplomów ozdobnych. Dokumenty stylizowane są na starodruki i opatrzone bogatą symboliką Cechową. Doskonale podkreślają zdobyte kwalifikacje, znakomicie zdobiąc nasze zakłady rzemieślnicze. Nowy wzór został pozytywnie przyjęty przez długoletnich mistrzów rzemiosła. Świadectwa ozdobne zamawiają też uczniowie po zdanym egzaminie aby podkreślić wagę uprawianej sztuki rzemieślniczej. Dyplomy wysyłamy także za granicę coraz więc zapytań przychodzi od polskich rzemieślników prowadzących działalność w Niemczech. Zachęcamy wszystkich Mistrzów oraz Czeladników do zamówienia dyplomu, który z pewnością doda powagi każdemu zakładowi. Wszelkich informacji uzyskają Państwo w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu: tel.: (071) Aleksander Lepka 17

4 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 WYDARZENIA Msza za rzemiosło W maju jak co roku Starszyzna Rzemieślnicza i członkowie cechów wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej połączonej z odnowieniem zawierzenia Dolnośląskiego Rzemiosła Matce Świętej. W sobotę 10 maja w Katedrze p.w. Św. Jana Chrzciciela, Ks. Infułat Adam Drwięga odprawił Mszę za Rzemiosło. Szczególnym momentem tego wydarzenia było udekorowanie Ks. Infułata, Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego nadanym przez ZRP. Aktu dekoracji dokonał Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński. Także w maju, w tym roku wyjątkowo wcześnie, odbyły się uroczystości Bożego Ciała, z licznym udziałem rzemieślników, starszyzny cechowej, a także pocztów sztandarowych Izby i Cechów. Msza i procesja w dniu 22 maja zgromadziły kilka tysięcy wiernych. Podczas trwania procesji wokół katedry, zaniemógł i zmarł nagle Pan Lucjan Kozakowski Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. MC NASZE CECHY Nowi Starsi Cechu w Wałbrzychu i Legnicy 22 kwietnia 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Podczas obrad dokonano wyboru nowego Starszego Cechu, którym został Pan Janusz Molenda. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego niedawno Stanisława Palucha. Pan Janusz Molenda urodził się w 1955 roku, posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie. Obecnie wraz z żoną prowadzi Zakład Ceramiki Szlachetnej w Szczawnie Zdroju, jest to firma rodzinna, która istnieje od 50 lat. 28 lipca 2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy. Nowym Starszym Cechu został Wojciech Butryma. Nowy Starszy legnickiego Cechu prowadzi rodzinną firmę (przejętą po Ojcu) w branży motoryzacyjnej. Zakład funkcjonuje od 1961 roku, gdzie zatrudnienie znajduje 14 pracowników. Wojciech Butrym angażuje się nie tylko w działalność społeczną, jest także działaczem sportowym Wiceprzewodniczącym Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej, Przewodniczącym KPR Miedź Legnica występującego w Ekstraklasie oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. 18

5 NASZE CECHY Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników Wrocław ul. K. Wielkiego 9 tel. (071) NIP Cech nasz jest kontynuatorem tradycji dawnych cechów piekarzy, cukierników, wędliniarzy. Z tej grupy rzemiosła jako pierwszy w dniu 7 lipca 1945 roku powstaje Cech Piekarzy. Był to pierwszy cech jaki powstał na Dolnym Śląsku. Pierwszym Starszym Cechu był Edmund Żbikowski. Tydzień później 14 lipca powstaje Cech Rzeźników i Wędliniarzy, a Starszym Cechu zostaje Władysław Żurek. Następnym był Cech Cukierników, który powołano 29 maja 1946 roku, a jego organizatorami byli Tadeusz Doniecki-pierwszy Starszy Cechu oraz Leon Dąbrowski, Eugeniusz Biegański i Eugeniusz Chabierski. Pierwszy rok działalności cechów jest bardzo trudny. Brakuje maszyn, urządzeń, surowców i materiałów. Jednak zaradność i pracowitość pionierów dolnośląskiego rzemiosła przezwyciężają trudności codziennego dnia. Już na koniec 1946 roku zarejestrowanych jest na terenie miasta Wrocławia 28 zakładów cukierniczych, 178 piekarskich i 148 rzeźniczo-wędliniarskich. Ta grupa rzemieślników szczególnie zasłużyła się dla miasta. Na początku 1950 roku w wyniku zmian reorganizacyjnych następuje likwidacja cechów. Dopiero 6 marca 1958 roku powstaje Cech Rzemiosł Spożywczych, który zrzesza piekarzy, cukierników i wędliniarzy. Od roku 1961 zaczyna się regres rzemiosła wędliniarskiego i do chwili obecnej Cech zrzesza w zasadzie piekarzy i cukierników. Z dniem roku wolą członków Cechu następuje zmiana nazwy na Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu. Obecnie Cech zrzesza 75 zakładów rzemieślniczych, to jest 34 cukiernie i 41 piekarń. W naszych zakładach szkoli się obecnie 310 uczniów w zawodach Cukiernik i Piekarz. Organem reprezentującym interesy członków Cechu jest Zarząd, który został wybrany w dniu roku na czteroletnią kadencję w składzie: STARSZY CECHU STANISŁAW KIBAŁO I PODSTARSZY CECHU MARIAN NOWETA II PODSTARSZY CECHU SERGIUSZ SIEMIONKO HONOROWY STARSZY CECHU ADAM KUKLA SEKRETARZ WOJCIECH BIEGAŃSKI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: ANDRZEJ GONDEK, MARIAN PIOTROWSKI, MARIAN BĄKOWSKI, JAN PRZYBYŁ. Cech podejmuje wiele działań służących integracji środowiska rzemieślniczego i kultywowania tradycji cechowej, aktywnie współpracuje z organami administracji państwowej, samorządem miasta Wrocławia oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu. Nasze osiągnięcia w 2007 roku w działalności zawodowej i społecznej przedstawiają się następująco: DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: - zosrganizowany został kurs BHP dla pracowników młodocianych - odbyły się trzy zebrania wszystkich członków Cechu, na które zostały zaproszone Państwowa Inspekcja Pracy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Na zebraniach tych były omawiane sprawy dotyczące szkolenia procowników młodocianych, sprawy podatkowe, sanitarne sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych. - Cech aktywnie uczestniczył w promocji zawodów Piekarz i Cukiernik na targach Edukacyjnych TARED członkowie naszego Cechu wzięli udział w Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze - przedstawiciele naszego Cechu uczestniczyli w Jubileuszu 125-lecia Lnadesinnungsverbandes Saxonia des Backerhandwercks Sachsen w dniach roku w Dreźnie - Cech jest współorganizatorem corocznego Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I SOCJALNA: - Cech zorganizował w miesiącu lutym 2007 roku zabawę karnawałową dla członków Cechu - w miesiącu maju 2007 roku zostałą zorganizowana wycieczka dla członków Cechu i ich rodzin oraz emerytów i rencistów do LICHENIA - w czerwcu 2007 roku Cech wziął udział w Pielgrzymce Rzemiosła do Częstochowy - tradycyjnie od 5 lat w miesiącu grudniu zostało zorganizowane Spotkanie Opłatkowe - Cech także jak co roku wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym Dolnośląskiej Federacji Przewodników - Cech opiekuje się i wspomaga finansowo corocznie dzieci niepełnosprawne z zakładu Leczniczo-Wychowawczego w Wierzbicach koło Wrocławia. Byliśmy u dzieci z wizytą na Dzień Dziecka oraz na Mikołaja, zawożąc im upominki w formie paczek. - członkowie naszego Cechu biorą udział w wystawach i kiermaszach świątecznych - członkowie także wspierają różne instytucje, które zgłaszają się do Cechu o pomoc Materiał przygotował Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników Biuro naszego Cechu jest skomputeryzowane. Cech jest członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. 19

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 INFORMACJE Pan Lucjan Kozakowski i Pan Stanisław Paluch - wspomnienia Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. Lucjana Kozakowskiego Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. Zmarł w dniu 22 maja 2008 r. w trakcie procesji święta Bożego Ciała. Jego śmierć jest wielką stratą dla naszego Cechu i wrocławskiego środowiska rzemieślników. W ostatniej drodze oprócz rodziny towarzyszyli mu Członkowie Zarządu, rzemieślnicy i pracownicy Cechu, Lucjan Kozakowski Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz rzemieślnicy z bratnich Cechów, przyjaciele i znajomi. Śp. Lucjan Kozakowski był związany z Cechem Rzemiosł Budowlanych od 1985 r. Prowadził Ogólnobudowlany Zakład Rzemieślniczy, w 1993 r. w jego ślady poszedł starszy syn Artur i otworzył własny Zakład Budowlany, a od niedawna młodszy syn Robert pracował w zakładzie ojca. Śp. Lucjan Kozakowski od 1997 do 2005 r. był członkiem Zarządu Cechu. W roku 2005 Walne Zgromadzenie Członków Cechu wybrało go na Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Zamysłem jego po objęciu tak zaszczytnej funkcji było wydanie publikacji na 30 - lecie Cechu w 2006 r., ufundowanie przez Rzemieślników tablicy pamiątkowej oraz wykucie w kamieniu pocztu Zarządów Cechu Budowlanego na przestrzeni 30 jego lat. Z pomocą członków Zarządu wszystko zrealizował. Miał jeszcze wiele ambitnych planów, które nagła i niepotrzebna śmierć przerwała. Cześć Jego pamięci! Materiał przygotowała: Danuta Janik Kierownik Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu Dnia 25 lutego 2008r. zmarł Pan Stanisław Paluch Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, społecznik, człowiek zasłużony dla rozwoju regionalnego środowiska rzemieślniczego i małej przedsiębiorczości oraz niepublicznej oświaty. Pan Stanisław Paluch był rzemieślnikiem prowadzącym Zakład Kotlarski w Wałbrzychu na podstawie uprawnień mistrzowskich oraz członkiem Cechu Stanisław Paluch Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Natomiast od czerwca 1995 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Cechu do chwili śmierci pełnił funkcję Starszego Cechu. W okresie prowadzonej działalności dał się poznać jako świetny fachowiec, rzetelny, solidny rzemieślnik. Z Jego inicjatywy rozpoczęto w masmediach kampanię reklamy rzemiosła wałbrzyskiego. Wiele czasu poświęcał środowisku, szukał różnych form propagowania zakładów rzemieślniczych, służył kolegom, szczególnie młodszym uruchamiającym działalność, pomocą i radami. Był bardzo wyrozumiały i koleżeński. Dbał o rozwój organizacji. Był kopalnią pomysłów, które wdrażane, przynosiły wymierne korzyści środowisku. Jako jedna z pierwszych organizacji rzemieślniczych w kraju (bo od roku 1997) posiadamy dostęp do Internetu oraz własne strony www i skrzynki poczty elektronicznej, inicjatorem czego był również Starszy Cechu. Od początku swojej działalności nie tylko aktywizował środowisko rzemieślników, ale również propagował działalność małych zakładów pracy. Miał niewątpliwie duży wpływ na integrację lokalnych przedsiębiorców. Realizacja Jego po- 20 mysłów przyniosła wiele korzyści środowisku, z którego się wywodził. Pan Stanisław Paluch w swej zawodowej i społecznikowskiej działalności nie ograniczał się tylko do spraw wałbrzyskich rzemieślników, angażował się w pracę na rzecz Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy (był Sekretarzem Rady Izby) i Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (członek Zarządu Izby). W roku 2002 z inicjatywy Pana Stanisława Palucha utworzono Niepubliczne Szkoły CRR i MP w Wałbrzychu, a w roku 2003 wykupiono od Gminy Wałbrzych budynek Szkoły, który pod Jego nadzorem ciągle był modernizowany w celu poprawienia warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników. Z Jego inicjatywy utworzono Fundusz Stypendialny dla najbardziej potrzebujących uczniów. Za swoją pracę zawodową i społeczną został uhonorowany przez władze Rzemiosła Polskiego resortowymi odznaczeniami tj. od Dolnośląskiej Odznaki Rzemiosła po Złoty Medal im. J. Kilińskiego, natomiast przez władze Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym (w 1998r.), Srebrnym (w 2001r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (w 2005 r.). Z uwagi na wiek i stan zdrowia ograniczył aktywność zawodową lecz nie społeczną na rzecz środowiska, poświęcając mu cały swój wolny czas. Był szczęśliwym ojcem dwóch dorosłych córek Krystyny i Jolanty oraz dziadkiem wnuka Tomasza i wnuczki Alicji. Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, którego brak na pewno odczuje środowisko rzemieślników i małej przedsiębiorczości oraz społeczność szkolna. Cześć Jego pamięci! Materiał przygotował: Cech Rzemiosł Różnych w Wałbrzychu

7 21 STOPKA REDAKCYJNA BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zespół Redakcyjny tworzą: Jerzy Cackowski, Marcin Chromicz, Edyta Cieślak, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Aleksander Lepka, Jakub Turański. Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław tel. (0-71) wew Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny Wrocław skrytka pocztowa 2401 Tel. (071) Fax (0-71) Biuro czynne w godz.: Prezes Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Marcin Chromicz (0-71) Sekretariat Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Imię i nazwisko Telefon Dział Księgowości Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek tel. wew. 30 Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska tel. wew. 33 Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa tel. wew. 28 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnik Działu Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Gł. Specjalista Krystyna Drozd tel. wew. 59 Gł. Specjalista Alicja Konat tel. wew. 43 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Specjalista ds. KSU i Promocji Aleksander Lepka tel. wew. 14 Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą Jakub Turański tel. wew. 14 Menedżer Klastra Edyta Cieślak tel. wew. 29 Biuro Projektów UE tel. wew. 49 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Gł. Spesjalista Dorota Olech tel. wew. 26 Reklama w Nowinach Rzemieślniczych Drogi Czytelniku! Pragniemy zaprosić Cię do zamieszczenia reklamy w Nowinach Rzemieślniczych. Przygotowaliśmy kilka wariantów reklam dostosowanych do Twoich potrzeb i możliwości. Najtańsza wersja (ogłoszenie drobne) to tylko 20zł!. Jesteśmy największym dolnośląskim, ponadbranżowym czasopismem rzemieślniczym. Nasz nakład to około 2 tys. sztuk. Odbiorcami biuletynu są przede wszystkim rzemieślnicy, przedsiębiorcy, właściciele firm ludzie z branży. Z naszą gazetą docieramy również do jednostek samorządu terytorialnego. Nowiny Rzemieślnicze to jedyne pismo o rzemiośle dla rzemieślników. Zachęcamy do zamieszczenia reklamy u nas, ponieważ to najlepsze miejsce na reklamę Twojej firmy. Dodatkowe informację otrzymasz w Dziale Promocji Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod numerem telefonu wew. 14. Zapraszamy! NAZWA TWOJEJ FIRMY TAK MOŻE WYGLĄDAĆ TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE W NASTĘPNYM NUMERZE ADRES TWOJEJ FIRMY

8 Inteligentne rozwiązania grzewcze - innowacyjna technologia podczerwieni Rewolucyjna technologia podczerwieni bazuje na wykorzystaniu krótkich promieni podczerwieni, będących falami światła powyżej dostrzegalnego przez nasze oko obszaru, których ciepło porównać można z promieniami słonecznymi. Wielką zaletą tej technologii jest fakt, że to nie powietrze zostaje ogrzane, jak w przypadku tradycyjnych grzejników konwekcyjnych. Cała emitowana przez lampy energia przechodzi bowiem przez powietrze bez strat i ogrzewa bezpośrednio osoby, obiekty bądź przedmioty znajdujace się w polu jej padania. Zastosowania: OGÓLNE: ogródki piwne kawiarnie tarasy ogródki prywatne hotele schroniska górskie ogrody zimowe kościoły i obiekty sakralne stoiska targowe służby ratownicze sauny baseny centra SPA PRZEMYSŁOWE: warsztaty garaże magazyny hale namiotowe oraz stalowe hale sportowe, obiekty sportowe hodowle zwierząt PROCESY SUSZENIA: warzywa, owoce, grzyby, pasze, nasiona farby oraz lakiery wszelkiego rodzaju osady (np. komunalne) Oferujemy Państwu kompetentne doradztwo, kalkulację zapotrzebowania na moc oraz projektowanie rozmieszczenia przestrzennego promienników. Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie. Systemy antypoślizgowe Oferujemy Państwu także szeroką paletę produktów antypoślizgowych. Pośliźnięcia i potknięcia należą do najczęstrzych przyczyn wypadków w zakładach pracy i w domu. Poza bolesnym doświadczeniem skutkiem takiego wydarzenia są wysokie koszty nieobecności pracownika w miejscu pracy oraz roszczenia finansowe ofiary wypadku - dzięki naszym produktom można tego uniknąć. GLOBAL ul. Czekoladowa 9 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Tel kom Fax

innowacyjna technologia podczerwieni

innowacyjna technologia podczerwieni INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA GRZEWCZE innowacyjna technologia podczerwieni...aby dluzej cieszyc sie cieplem... GLOBAL NOWOCZESNA TECHNOLOGIA LAMP GRZEWCZYCH PODCZERWIENI Rewolucyjna technologia podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w krajach Europy Zachodniej na przykładzie Niemiec

Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w krajach Europy Zachodniej na przykładzie Niemiec Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w krajach Europy Zachodniej na przykładzie Niemiec Dr Wolfgang Schirp Ekonomiczne relacje pomiędzy Polską a jej zachodnimi sąsiadami były w przeszłości często hamowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO załącznik do uchwały ZG PTTK nr 350/XVII/2012 z dnia 29 września 2012 r. SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

Nowa Karczma r.

Nowa Karczma r. ROLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Nowa Karczma 27.09.2017 r. 1 Co to jest rzemiosło? - prawna definicja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku

Członek Zarządu. Prezes Zarządu. Członek Zarządu. Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Prezes Zarządu Powoływany na stanowisko Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 2005 roku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1993-1996 aplikacja radcowska w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele nagród:

Postanowienia ogólne. Cele nagród: Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym,, Nagroda Trzeciego Sektora przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego Postanowienia ogólne 1. Nagroda przyznawana

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych

Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Dochodzenie należności w Austrii w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie polskich tytułów wykonawczych Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) W celu egzekucji należności w Austrii na podstawie polskiego orzeczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2 Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu

Załącznik nr 2 do Statutu Załącznik nr 2 do Statutu KOLORYSTYKA : korona dębu zielona dolne pole zielone tło czerwone góry szare pień brązowy Załącznik nr 4 do Statutu Załącznik nr 5 do Statutu Regulamin Użytkowania Hejnału Miasta

Bardziej szczegółowo

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO

D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO l Honorowe godności i wyróżnienia Część D.V str. 1 l D.V REGULAMIN NADAWANIA HONOROWYCH GODNOŚCI I WYRÓŻNIEŃ POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO I. CZŁONEK HONOROWY POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 1. Nadawanie godności

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POWIATU PSZCZYŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1. Celem inicjatywy jest promocja Powiatu Pszczyńskiego poprzez promocję przedsiębiorczości oraz popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt II CSK 550/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka

UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Jasionówka UCHWAŁA NR VII/32/15 RADY GMINY JASIONÓWKA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zasad Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK O nas Jesteśmy Klubem Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża NAFTA" zrzeszającym krwiodawców pracowników PGNiG O/ w Zielonej Górze i PN Diament sp. z o. o. Podstawowym celem działalności naszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG

Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Regulamin Odznak Honorowych SITPNiG Na podstawie 8 pkt 3, 10 pkt 17, 13 pkt 4.2, 24 pkt 15 i 16 Statutu SITPNiG z 2005 roku ustala się regulamin odznak I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin dotyczy: a.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania honorowej odznaki Za szkolenie uczniów w rzemiośle 1 1. Honorową odznaką Za szkolenie

Bardziej szczegółowo

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym:

I tak, na Warmii i Mazurach awansowanych na wyższe stopnie służbowe w tym roku zostało ponad 1250 policjantów, w tym: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88889,uroczyste-obchody-swieta-policji.html Wygenerowano: Sobota, 11 marca 2017, 12:52 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA

Bardziej szczegółowo

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań

LADY D.wyróżnienia dla wyjątkowych Pań REGULAMIN KONKURSU LADY D. 2013 imienia Krystyny Bochenek z dnia 15 lutego 2013 roku 1 1. Organizatorem Konkursu Lady D. 2013 imienia Krystyny Bochenek, zwanego dalej Konkursem jest Parlamentarny Zespół

Bardziej szczegółowo

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)

Stypendia. 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendia 1. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 15 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu 4. Wezwania do zapłaty Jeżeli

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2015 godz. 09:38:28 Numer KRS: 0000189855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.03.2015 godz. 09:38:28 Numer KRS: 0000189855 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2015 godz. 09:38:28 Numer KRS: 0000189855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIII.148.2016 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia tytułów: Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki i Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki oraz przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów

Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 21 grudnia 2013 r. w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów Uchwała nr 13/2013 Komendy Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema w sprawie wyróżnień i nagród w Hufcu ZHP Tarnów I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 52 ust. 2, pkt. 2 i 8 oraz uchwały nr 28/XXXVI Rady

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 SENAT IV KADENCJA Warszawa, dnia 1 sierpnia 2001 r. Druk nr 757 MARSZAŁEK SEJMU Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej W dniu 30 kwietnia 2010 o godz. 11.00 w siedzibie Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się IV Dolnośląski Przegląd

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r.

Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Delegaci Izby Adwokackiej we Wrocławiu na Krajowy Zjazd Adwokatury - listopad 2007 r. Adwokat Jadwiga Banaszewska W 1985 r. wpisana na listę adwokatów ORA we Wrocławiu. W latach 1998 2004 wizytator, w

Bardziej szczegółowo

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne STATUT PASŁĘCKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Starosta Pszczyński REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;

1. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; Zbigniew Sienkiewicz Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny - od 1991 do1996 studia wyższe prawnicze - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończony z wyróżnieniem, - od 1997

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu

Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu Regulamin konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu pn. Pomysł kluczem do sukcesu, (dalej zwany: Konkursem), organizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przyjdź i zdaj egzamin! Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Przyjdź i zdaj egzamin! Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Przyjdź i zdaj egzamin! wraz z Stowarzyszeniem Parkieciarze Polscy serdecznie zapraszają do potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i uzyskania świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego cenionego

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

XVI Gala Budownictwa

XVI Gala Budownictwa XVI Gala Budownictwa - 2013 III edycja Konkursu Śląskie Budowanie 2013 Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Międzychód. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:26:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 10:26:40 Numer KRS: 0000079268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański

Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Prof. dr hab. Adam Marek Mariański Pan Adam Marek Mariański jest adwokatem i profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Rzemieślnik obowiązany jest posiadać kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu.

Rzemieślnik obowiązany jest posiadać kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu. Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r.

Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r. Protokół z posiedzenie Zarządu i Rady w dniu 16 stycznia 2013 r. Posiedzenie odbyło się wg następującego porządku; Część I Spotkanie z Krzysztofem Grabowskim, Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Kaków, 27 stycznia 2014 Akty prawne określające powoływanie komisji, warunki dopuszczania do egzaminów oraz sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

19.VIII.2015 10.VII.2015 4.IX.2015 29.VI.2015 16.VII.2015 27.VIII.2015 11.IX.2015

19.VIII.2015 10.VII.2015 4.IX.2015 29.VI.2015 16.VII.2015 27.VIII.2015 11.IX.2015 ZRBS/44/2015 Warszawa, dnia 05.06.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego W związku z uznaniem w dniu 14 kwietnia br. przez Trybunał Konstytucyjny bankowego tytułu egzekucyjnego za niezgodny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:21:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:21:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.10.2016 godz. 06:21:11 Numer KRS: 0000377602 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) w zw. z art. art. 68 i 70 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 171 Uchwała nr VI/171 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Członek Honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych

USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Art. 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf I. ORGANIZATOR REGULAMIN przyznawania Nagród Gospodarczych Świdnicki Gryf 1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta w Świdnicy. 2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.

Bardziej szczegółowo

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU

FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Załącznik do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia... FIRMA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU Grudzień 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1 1. Celem konkursu jest promowanie dobrze zarządzanych pod

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala ABC

Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala ABC Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki Pl. Trzech Krzyży 3/5, sala ABC Honorowa Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2013 godz. 15:58:40 Numer KRS: 0000318094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina, Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina i tytułu Pioniera Miasta Szczecina.

Regulamin. nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina, Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina i tytułu Pioniera Miasta Szczecina. Załącznik nr 7 do Statutu Miasta Szczecina Regulamin nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina, Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina i tytułu Pioniera Miasta Szczecina. Rozdział I Honorowe Obywatelstwo

Bardziej szczegółowo

Od 1 września 2012 r. kształcenie zawodowe zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odbywa się w czterech typach szkół:

Od 1 września 2012 r. kształcenie zawodowe zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odbywa się w czterech typach szkół: Od 1 września 2012 r. kształcenie zawodowe zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty odbywa się w czterech typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej technikum szkole policealnej szkole specjalnej

Bardziej szczegółowo

ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera

ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera Mateusz Rutnicki Życiorys: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana, - imię i nazwisko, pełniona funkcja:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:39:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:39:42 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2017 godz. 19:39:42 Numer KRS: 0000140932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:46:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:46:51 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 02:46:51 Numer KRS: 0000062340 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:58:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:58:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.03.2017 godz. 10:58:06 Numer KRS: 0000484197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon: Numer, miejsce i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji w roku 2015 1. Skład władz Stowarzyszenia W roku 2015 skład władz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ. /tekst jednolity/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ /tekst jednolity/ Naczelna Organizacja Techniczna przyznaje odznaki honorowe: a) Srebrną Odznakę Honorową NOT b) Złotą Odznakę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 z 2009 r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki

Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt I CSK 10/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:18 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2016 godz. 15:40:18 Numer KRS: 0000554223 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski.

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski. W dniu 16 grudnia 2014 r. w Domu Kultury AGORA przy ul. Serbskiej we Wrocławiu odbyła się II Finałowa Gala wręczenia Nagrody Dolnośląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej W dniach 14, 15 i 16 października 2013 r. odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej zorganizowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - Panią Beatę Pawłowicz. 14

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:54:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:54:58 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.01.2017 godz. 06:54:58 Numer KRS: 0000030410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:55:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:55:53 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 02:55:53 Numer KRS: 0000083927 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:58:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2016 godz. 15:58:06 Numer KRS: 0000614543 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WARCE. z dnia r. Projekt Druk nr UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WARCE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa.

Regulamin nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Limanowa Nr XXV/172/2004 z dnia 18 czerwca 2004 r. Regulamin nadawania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa. 1 Tytuł Honorowy Obywatel Miasta Limanowa, jest wyrazem

Bardziej szczegółowo

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r.

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w rzemiośle Walidowany i unowocześniany przez stulecia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE

PROJEKT REGULAMINU. nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE PROJEKT REGULAMINU nadawania godności, odznaczeń i nagród Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystw Farmaceutyczne w swojej działalności związanej z realizacją podstawowych

Bardziej szczegółowo