WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych."

Transkrypt

1 WYDARZENIA Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zgłosił do Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego kandydatów do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Są to rzemieślnicy, którzy odnieśli wielkie sukcesy w swojej działalności, a nie zapomnieli o swoim rodowodzie. Dowodem na to są liczni uczniowie, którzy uczą się fachu w ich firmach. Przyznanie wyróżnień nastąpi podczas uroczystej gali, na której Prezydentowi Wrocławia zostanie wręczona Szabla Kilińskiego (o szczegółach poniżej). Kandydatami do Złotego medalu im. Jana Kilińskiego są: Bogdan Szewczyk właściciel Fabryki Mebli Bodzio w Goszczu koło Wrocławia, jeden z największych producentów mebli w Polsce. Początki firmy Bodzio sięgają połowy lat 80. Bogdan Szewczyk rozpoczął działalność jako jeden z wielu rzemieślników produkujących meble w okolicach Twardogóry. Na początku zakład mieścił się w budynku mieszkalnym. Obecnie Firma Bodzio to nowoczesny zakład, który ma 60 tys. mkw. Początkowo w niewielkim zakładzie meblowym zatrudniał kilku pracowników. Dziś załoga fabryki liczy ponad 1500 osób. Po dziś dzień Bogdan Szewczyk sam projektuje swoje wyroby. Choć meble Bodzio trafiają na eksport, to nadal większość sprzedaje się w kraju. Bogdan Szewczyk zamyka pierwszą setkę najbogatszych Polaków w rankingu Wprost za 2008r. Mirosław Wróbel jest właścicielem sieci salonów Mercedes-Benz. W 1989 uruchomił zakład rzemieślniczy we Wrocławiu wykonujący naprawy powypadkowych samochodów tej marki. W 1992 roku jego zakład uzyskał autoryzację. Od tamtej pory firma rozrastała się, podejmując kolejne działania inwestycyjne we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Opolu. Obecnie spółka zajmuje czołowe miejsca na liście rankingowej największych dealerów marki Mercedes-Benz w Polsce, a na Dolnym Śląsku pozostaje jedynym dealerem posiadającym autoryzację na sprzedaż i serwis wszystkich typów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Powstająca w Pietrzykowicach Stacja obsługi samochodów ciężarowych jest kolejną inwestycją firmy Mirosława Wróbla na Dolnym Śląsku. Firma Mercedes-Benz Mirosław Wróbel uzyskała najwyższą ogólną ocenę za rok 2007 wśród dealerów Mercedesa w Polsce, a t y m s a m y m t y t u ł D e a l e r a R o k u. DP WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Wrocławia Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Związek Rzemiosła Polskiego przyznał Szablę Kilińskiego Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi Dutkiewiczowi. Odznaczenie to jest najwyższym wyróżnieniem rzemieślniczym nadawanym przez Kapitułę. Szabla Kilińskiego jest repliką karabeli polskiej z XVII w. wykonana w skali 1:1. Uroczysty akt dekoracji obejmuje wręczenie repliki szabli, przypięcie miniaturki karabeli oraz wręczenie legitymacji. Odznaczenie to przyznawane jest m.in. wybitnym przedstawicielom życia polityczno-społecznego i gospodarczego za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego, propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą. Przyznanie tej nagrody Prezydentowi Wrocławia jest wyrazem uznania roli jaką odgrywa dla naszego regionu a także naszego środowiska rzemieslniczego. JT 15

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wykonanie orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych i gospodarczych w Niemczech Podczas mojego ostatniego pobytu we Wrocławiu miałem bardzo wiele pytań ze strony przedsiębiorców co do możliwości związanych z egzekucją wyroków, wydanych przez sądy polskie w stosunku do niemieckich dłużników. W związku z tym postanowiłem przybliżyć czytelnikom możliwości wykonania orzeczeń sądu polskiego w Niemczech w oparciu o Rozporzadzenie Rady WE nr. 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.w jednym z kolejnych numerów zajmę się problematyką egzekucji roszczeń niespornych w oparciu o tzw. europejski tytuł egzekucyjny. Na wstępie chciałbym nawiązać do historii obrotu prawnego między Polską a Niemcami.Praktycznie do roku 2000 niemożliwe było wykonanie w sprawach gospodarczych orzeczenia sądu polskiego W roku 2000 nastąpił znaczący przełom. Decydujący wpływ miało tutaj podpisanie przez Polskę Konwencji z Lugano.Konwencja z Lugano z roku 1988 o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych umożliwiała egzekucję zagranicznych tytułów wykonawczych pomiędzy członkami Wspólnoty Europejskiej, a krajami należącymi w tym czasie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (w skład której wchodziły wówczas Austria, Finlandia, Norwegia oraz Szwajcaria). Drugim istotnym wydarzeniem było przystąpienie 1 maja 2004 r. nowych krajów członkowskich, w tym Polski, do Wspólnoty Europejskiej. W krajach Wspólnoty Europejskiej w zakresie wykonania orzeczeń z innych państw członkowskich (za wyjątkiem Królestwa Danii) stosuje się od 1 marca 2002 r. ww. Rozporządzenie Rady WE nr. 44/2001 o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.w Niemczech dodatkowo mają zastosowanie przepisy proceduralne niemieckiej ustawy wykonawczej między innymi do ww. rozporządzenia Rady (AVAG) oraz dodatkowo (chodź w nieco ograniczonym zakresie) przepisy niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego. Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w Niemczech w oparciu o ww. Rozporządzenie zostanie omówione w dalszej części artykułu. Zasada podstawowa Podstawowe założenie przy uznawaniu orzeczeń z jednego państwa członkowskiego w innym kraju Wspólnoty stanowi, że orzeczenie wydane przez sąd (lub inną właściwą dla dla danego kraju instytucję np. notariusz) podlegają uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach UE. Procedura przed niemieckim sądem Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do wszczęcia egzekucji z polskiego orzeczenia na terenie Niemiec, niezbędne jest jedynie uznanie wykonalności polskiego tytułu egzekucyjnego. Nie ma konieczności wszczynania przeciwko dłużnikowi nowego postępowania procesowego w Niemczech. Wniosek o stwierdzenie składa się do przewodniczącego właściwej funkcjonalnie izby sądu krajowego (Landgericht, odpowiednik polskiego sądu okręgowego) właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub na podstawie miejsca, w którym egzekucja powinna zostać przeprowadzona.do wniosku należy dołączyć oryginał orzeczenia podlegającego wykonaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie zgodnie z jednym z załączników do Rozporządzenia.Przy prowadzeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego, sprawa dot. rostrzygnięcia nie jest badana pod względem merytorycznym oraz nie ma możliwości kwestionowania prawidłowości wydanego orzeczenia.sądy niemieckie w postępowaniu dot. wykonalności polskiego orzeczenia koncentrują się wyłącznie na badaniu oczywistych błędów, np. omyłek pisarskich itp.jeżeli sąd stwierdzi, że przypisane proceduralnie formalności zostały zachowane, wydaje on postanowienie o uznaniu wykonalności orzeczenia. Koszty postępowania związane z uznaniem wykonalności Koszty sądowe postępowania o nadanie klauzuli podlegają wpisowi stałemu i wynoszą 200 EUR. Należy podkreślić, że zagraniczna firma z kraju członkowskiego Wspólnoty może się starać w oparciu o zmienione przepisy niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego o zwolnienie z kosztów sądowych i adwokackich jeżeli wykaże, że nie ma odpowiednich środków na prowadzenie postępowania. Środek odwoławczy przysługujący dłużnikowi Po wydaniu postanowienia o uznaniu wykonalności orzeczenia jest ono doręczane dłużnikowi. W praktyce jest to moment, w którym dłużnik zaczyna zdawać sobie sprawę, że możliwe jest prowadzenie egzekucji przez jego zagraniczego wierzyciela w Niemczech, ponieważ nie bierze on udziału w postępowaniu przed sądem krajowym.dłużnikowi przysługuje skarga na postanowienie sądu krajowego o uznaniu wykonalności orzeczenia, do właściwego miejscowo wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht, odpowiednikowi polskiego sądu apelacyjnego).termin do wniesienia skargi wynosi 1 miesiąc od doręczenia postanowienia o uznaniu wykonalności orzeczenia. Jeżeli dłużnik przeniósł swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania do innego kraju (przykładowo posiada rachunek bankowy w Niemczech, a od pewnego czasu przeniósł swoje miejsce zamieszkania z Niemiec do Holandii) termin powyższy wynosi 2 miesiące. W trakcie postępowania odwoławczego sąd bada jedynie, czy warunki formalne zawarte w Rozporządzeniu oraz przepisach wykonawczych zostały zachowane oraz czy nie istnieje sprzeczność z tzw. porządkiem publicznym(np. rażąco odbiegające zasady zasądzania wygórowanych odszkodowań), które stałoby na przeszkodzie wyegzekwowaniu orzeczenia. Przeszkody mające charakter naruszenia porządku publicznego są ze względu na swój zakres bardzo ograniczone.dotyczą one pewnych wyjątkowych zdarzeń, które wytyczają granicę, poza którą sądy w Niemczech nie poczuwają się do pomocy w egzekucji zagranicznych orzeczeń. Poniżej podaję rodzaje naruszeń porządku publicznego: bardzo istotne odstępstwo od niemieckiego pojmowania, czym jest właściwe stosowanie prawa (przykładowo rażąco wygórowana wysokość odszkodowania. 16

3 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Wykonanie orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych i gospodarczych w Niemczech W swoich doświadczeniach zawodowych nie spotkałem się jeszcze z tego rodzaju naruszeniem niemieckiego porządku publicznego przez orzecznictwo polskich sądów gospodarczych i cywilnych.), egzekucja z orzeczenia sądu, które było już przedmiotem rozstrzygnięcia sądu niemieckiego, brak powiadomienia dłużnika o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, a także o zapadłym orzeczeniu sądu zagranicznego, np. jeżeli niemiecki dłużnik będzie twierdził, że nie był poinformowany o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu sądowym w Polsce, a polski wierzyciel nie będzie w stanie obalić twierdzenia dłużnika, co w konsekwencji spowoduje, że w wyniku orzeczenie wyższego sądu krajowego nie będzie możliwa egzekucja z polskiego orzeczenia. Należy podkreślić, że w praktyce bardzo rzadkie są przypadki występowania którejkolwiek z ww. przeszkód powodujących naruszenie porządku publicznego. Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu tel. +49 (0) kontakt również w języku polskim INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowe dyplomy ozdobne Odpowiadając na potrzeby dolnośląskich rzemieślników, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przyjął nowy wzór dyplomów ozdobnych. Dokumenty stylizowane są na starodruki i opatrzone bogatą symboliką Cechową. Doskonale podkreślają zdobyte kwalifikacje, znakomicie zdobiąc nasze zakłady rzemieślnicze. Nowy wzór został pozytywnie przyjęty przez długoletnich mistrzów rzemiosła. Świadectwa ozdobne zamawiają też uczniowie po zdanym egzaminie aby podkreślić wagę uprawianej sztuki rzemieślniczej. Dyplomy wysyłamy także za granicę coraz więc zapytań przychodzi od polskich rzemieślników prowadzących działalność w Niemczech. Zachęcamy wszystkich Mistrzów oraz Czeladników do zamówienia dyplomu, który z pewnością doda powagi każdemu zakładowi. Wszelkich informacji uzyskają Państwo w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu: tel.: (071) Aleksander Lepka 17

4 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 WYDARZENIA Msza za rzemiosło W maju jak co roku Starszyzna Rzemieślnicza i członkowie cechów wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej połączonej z odnowieniem zawierzenia Dolnośląskiego Rzemiosła Matce Świętej. W sobotę 10 maja w Katedrze p.w. Św. Jana Chrzciciela, Ks. Infułat Adam Drwięga odprawił Mszę za Rzemiosło. Szczególnym momentem tego wydarzenia było udekorowanie Ks. Infułata, Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego nadanym przez ZRP. Aktu dekoracji dokonał Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński. Także w maju, w tym roku wyjątkowo wcześnie, odbyły się uroczystości Bożego Ciała, z licznym udziałem rzemieślników, starszyzny cechowej, a także pocztów sztandarowych Izby i Cechów. Msza i procesja w dniu 22 maja zgromadziły kilka tysięcy wiernych. Podczas trwania procesji wokół katedry, zaniemógł i zmarł nagle Pan Lucjan Kozakowski Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. MC NASZE CECHY Nowi Starsi Cechu w Wałbrzychu i Legnicy 22 kwietnia 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Podczas obrad dokonano wyboru nowego Starszego Cechu, którym został Pan Janusz Molenda. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego niedawno Stanisława Palucha. Pan Janusz Molenda urodził się w 1955 roku, posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie. Obecnie wraz z żoną prowadzi Zakład Ceramiki Szlachetnej w Szczawnie Zdroju, jest to firma rodzinna, która istnieje od 50 lat. 28 lipca 2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy. Nowym Starszym Cechu został Wojciech Butryma. Nowy Starszy legnickiego Cechu prowadzi rodzinną firmę (przejętą po Ojcu) w branży motoryzacyjnej. Zakład funkcjonuje od 1961 roku, gdzie zatrudnienie znajduje 14 pracowników. Wojciech Butrym angażuje się nie tylko w działalność społeczną, jest także działaczem sportowym Wiceprzewodniczącym Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej, Przewodniczącym KPR Miedź Legnica występującego w Ekstraklasie oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. 18

5 NASZE CECHY Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników Wrocław ul. K. Wielkiego 9 tel. (071) NIP Cech nasz jest kontynuatorem tradycji dawnych cechów piekarzy, cukierników, wędliniarzy. Z tej grupy rzemiosła jako pierwszy w dniu 7 lipca 1945 roku powstaje Cech Piekarzy. Był to pierwszy cech jaki powstał na Dolnym Śląsku. Pierwszym Starszym Cechu był Edmund Żbikowski. Tydzień później 14 lipca powstaje Cech Rzeźników i Wędliniarzy, a Starszym Cechu zostaje Władysław Żurek. Następnym był Cech Cukierników, który powołano 29 maja 1946 roku, a jego organizatorami byli Tadeusz Doniecki-pierwszy Starszy Cechu oraz Leon Dąbrowski, Eugeniusz Biegański i Eugeniusz Chabierski. Pierwszy rok działalności cechów jest bardzo trudny. Brakuje maszyn, urządzeń, surowców i materiałów. Jednak zaradność i pracowitość pionierów dolnośląskiego rzemiosła przezwyciężają trudności codziennego dnia. Już na koniec 1946 roku zarejestrowanych jest na terenie miasta Wrocławia 28 zakładów cukierniczych, 178 piekarskich i 148 rzeźniczo-wędliniarskich. Ta grupa rzemieślników szczególnie zasłużyła się dla miasta. Na początku 1950 roku w wyniku zmian reorganizacyjnych następuje likwidacja cechów. Dopiero 6 marca 1958 roku powstaje Cech Rzemiosł Spożywczych, który zrzesza piekarzy, cukierników i wędliniarzy. Od roku 1961 zaczyna się regres rzemiosła wędliniarskiego i do chwili obecnej Cech zrzesza w zasadzie piekarzy i cukierników. Z dniem roku wolą członków Cechu następuje zmiana nazwy na Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu. Obecnie Cech zrzesza 75 zakładów rzemieślniczych, to jest 34 cukiernie i 41 piekarń. W naszych zakładach szkoli się obecnie 310 uczniów w zawodach Cukiernik i Piekarz. Organem reprezentującym interesy członków Cechu jest Zarząd, który został wybrany w dniu roku na czteroletnią kadencję w składzie: STARSZY CECHU STANISŁAW KIBAŁO I PODSTARSZY CECHU MARIAN NOWETA II PODSTARSZY CECHU SERGIUSZ SIEMIONKO HONOROWY STARSZY CECHU ADAM KUKLA SEKRETARZ WOJCIECH BIEGAŃSKI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: ANDRZEJ GONDEK, MARIAN PIOTROWSKI, MARIAN BĄKOWSKI, JAN PRZYBYŁ. Cech podejmuje wiele działań służących integracji środowiska rzemieślniczego i kultywowania tradycji cechowej, aktywnie współpracuje z organami administracji państwowej, samorządem miasta Wrocławia oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu. Nasze osiągnięcia w 2007 roku w działalności zawodowej i społecznej przedstawiają się następująco: DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: - zosrganizowany został kurs BHP dla pracowników młodocianych - odbyły się trzy zebrania wszystkich członków Cechu, na które zostały zaproszone Państwowa Inspekcja Pracy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Na zebraniach tych były omawiane sprawy dotyczące szkolenia procowników młodocianych, sprawy podatkowe, sanitarne sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych. - Cech aktywnie uczestniczył w promocji zawodów Piekarz i Cukiernik na targach Edukacyjnych TARED członkowie naszego Cechu wzięli udział w Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze - przedstawiciele naszego Cechu uczestniczyli w Jubileuszu 125-lecia Lnadesinnungsverbandes Saxonia des Backerhandwercks Sachsen w dniach roku w Dreźnie - Cech jest współorganizatorem corocznego Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I SOCJALNA: - Cech zorganizował w miesiącu lutym 2007 roku zabawę karnawałową dla członków Cechu - w miesiącu maju 2007 roku zostałą zorganizowana wycieczka dla członków Cechu i ich rodzin oraz emerytów i rencistów do LICHENIA - w czerwcu 2007 roku Cech wziął udział w Pielgrzymce Rzemiosła do Częstochowy - tradycyjnie od 5 lat w miesiącu grudniu zostało zorganizowane Spotkanie Opłatkowe - Cech także jak co roku wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym Dolnośląskiej Federacji Przewodników - Cech opiekuje się i wspomaga finansowo corocznie dzieci niepełnosprawne z zakładu Leczniczo-Wychowawczego w Wierzbicach koło Wrocławia. Byliśmy u dzieci z wizytą na Dzień Dziecka oraz na Mikołaja, zawożąc im upominki w formie paczek. - członkowie naszego Cechu biorą udział w wystawach i kiermaszach świątecznych - członkowie także wspierają różne instytucje, które zgłaszają się do Cechu o pomoc Materiał przygotował Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników Biuro naszego Cechu jest skomputeryzowane. Cech jest członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. 19

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 INFORMACJE Pan Lucjan Kozakowski i Pan Stanisław Paluch - wspomnienia Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. Lucjana Kozakowskiego Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. Zmarł w dniu 22 maja 2008 r. w trakcie procesji święta Bożego Ciała. Jego śmierć jest wielką stratą dla naszego Cechu i wrocławskiego środowiska rzemieślników. W ostatniej drodze oprócz rodziny towarzyszyli mu Członkowie Zarządu, rzemieślnicy i pracownicy Cechu, Lucjan Kozakowski Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz rzemieślnicy z bratnich Cechów, przyjaciele i znajomi. Śp. Lucjan Kozakowski był związany z Cechem Rzemiosł Budowlanych od 1985 r. Prowadził Ogólnobudowlany Zakład Rzemieślniczy, w 1993 r. w jego ślady poszedł starszy syn Artur i otworzył własny Zakład Budowlany, a od niedawna młodszy syn Robert pracował w zakładzie ojca. Śp. Lucjan Kozakowski od 1997 do 2005 r. był członkiem Zarządu Cechu. W roku 2005 Walne Zgromadzenie Członków Cechu wybrało go na Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Zamysłem jego po objęciu tak zaszczytnej funkcji było wydanie publikacji na 30 - lecie Cechu w 2006 r., ufundowanie przez Rzemieślników tablicy pamiątkowej oraz wykucie w kamieniu pocztu Zarządów Cechu Budowlanego na przestrzeni 30 jego lat. Z pomocą członków Zarządu wszystko zrealizował. Miał jeszcze wiele ambitnych planów, które nagła i niepotrzebna śmierć przerwała. Cześć Jego pamięci! Materiał przygotowała: Danuta Janik Kierownik Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu Dnia 25 lutego 2008r. zmarł Pan Stanisław Paluch Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, społecznik, człowiek zasłużony dla rozwoju regionalnego środowiska rzemieślniczego i małej przedsiębiorczości oraz niepublicznej oświaty. Pan Stanisław Paluch był rzemieślnikiem prowadzącym Zakład Kotlarski w Wałbrzychu na podstawie uprawnień mistrzowskich oraz członkiem Cechu Stanisław Paluch Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Natomiast od czerwca 1995 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Cechu do chwili śmierci pełnił funkcję Starszego Cechu. W okresie prowadzonej działalności dał się poznać jako świetny fachowiec, rzetelny, solidny rzemieślnik. Z Jego inicjatywy rozpoczęto w masmediach kampanię reklamy rzemiosła wałbrzyskiego. Wiele czasu poświęcał środowisku, szukał różnych form propagowania zakładów rzemieślniczych, służył kolegom, szczególnie młodszym uruchamiającym działalność, pomocą i radami. Był bardzo wyrozumiały i koleżeński. Dbał o rozwój organizacji. Był kopalnią pomysłów, które wdrażane, przynosiły wymierne korzyści środowisku. Jako jedna z pierwszych organizacji rzemieślniczych w kraju (bo od roku 1997) posiadamy dostęp do Internetu oraz własne strony www i skrzynki poczty elektronicznej, inicjatorem czego był również Starszy Cechu. Od początku swojej działalności nie tylko aktywizował środowisko rzemieślników, ale również propagował działalność małych zakładów pracy. Miał niewątpliwie duży wpływ na integrację lokalnych przedsiębiorców. Realizacja Jego po- 20 mysłów przyniosła wiele korzyści środowisku, z którego się wywodził. Pan Stanisław Paluch w swej zawodowej i społecznikowskiej działalności nie ograniczał się tylko do spraw wałbrzyskich rzemieślników, angażował się w pracę na rzecz Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy (był Sekretarzem Rady Izby) i Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (członek Zarządu Izby). W roku 2002 z inicjatywy Pana Stanisława Palucha utworzono Niepubliczne Szkoły CRR i MP w Wałbrzychu, a w roku 2003 wykupiono od Gminy Wałbrzych budynek Szkoły, który pod Jego nadzorem ciągle był modernizowany w celu poprawienia warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników. Z Jego inicjatywy utworzono Fundusz Stypendialny dla najbardziej potrzebujących uczniów. Za swoją pracę zawodową i społeczną został uhonorowany przez władze Rzemiosła Polskiego resortowymi odznaczeniami tj. od Dolnośląskiej Odznaki Rzemiosła po Złoty Medal im. J. Kilińskiego, natomiast przez władze Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym (w 1998r.), Srebrnym (w 2001r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (w 2005 r.). Z uwagi na wiek i stan zdrowia ograniczył aktywność zawodową lecz nie społeczną na rzecz środowiska, poświęcając mu cały swój wolny czas. Był szczęśliwym ojcem dwóch dorosłych córek Krystyny i Jolanty oraz dziadkiem wnuka Tomasza i wnuczki Alicji. Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, którego brak na pewno odczuje środowisko rzemieślników i małej przedsiębiorczości oraz społeczność szkolna. Cześć Jego pamięci! Materiał przygotował: Cech Rzemiosł Różnych w Wałbrzychu

7 21 STOPKA REDAKCYJNA BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zespół Redakcyjny tworzą: Jerzy Cackowski, Marcin Chromicz, Edyta Cieślak, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Aleksander Lepka, Jakub Turański. Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław tel. (0-71) wew Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny Wrocław skrytka pocztowa 2401 Tel. (071) Fax (0-71) Biuro czynne w godz.: Prezes Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Marcin Chromicz (0-71) Sekretariat Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Imię i nazwisko Telefon Dział Księgowości Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek tel. wew. 30 Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska tel. wew. 33 Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa tel. wew. 28 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnik Działu Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Gł. Specjalista Krystyna Drozd tel. wew. 59 Gł. Specjalista Alicja Konat tel. wew. 43 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Specjalista ds. KSU i Promocji Aleksander Lepka tel. wew. 14 Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą Jakub Turański tel. wew. 14 Menedżer Klastra Edyta Cieślak tel. wew. 29 Biuro Projektów UE tel. wew. 49 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Gł. Spesjalista Dorota Olech tel. wew. 26 Reklama w Nowinach Rzemieślniczych Drogi Czytelniku! Pragniemy zaprosić Cię do zamieszczenia reklamy w Nowinach Rzemieślniczych. Przygotowaliśmy kilka wariantów reklam dostosowanych do Twoich potrzeb i możliwości. Najtańsza wersja (ogłoszenie drobne) to tylko 20zł!. Jesteśmy największym dolnośląskim, ponadbranżowym czasopismem rzemieślniczym. Nasz nakład to około 2 tys. sztuk. Odbiorcami biuletynu są przede wszystkim rzemieślnicy, przedsiębiorcy, właściciele firm ludzie z branży. Z naszą gazetą docieramy również do jednostek samorządu terytorialnego. Nowiny Rzemieślnicze to jedyne pismo o rzemiośle dla rzemieślników. Zachęcamy do zamieszczenia reklamy u nas, ponieważ to najlepsze miejsce na reklamę Twojej firmy. Dodatkowe informację otrzymasz w Dziale Promocji Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod numerem telefonu wew. 14. Zapraszamy! NAZWA TWOJEJ FIRMY TAK MOŻE WYGLĄDAĆ TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE W NASTĘPNYM NUMERZE ADRES TWOJEJ FIRMY

8 Inteligentne rozwiązania grzewcze - innowacyjna technologia podczerwieni Rewolucyjna technologia podczerwieni bazuje na wykorzystaniu krótkich promieni podczerwieni, będących falami światła powyżej dostrzegalnego przez nasze oko obszaru, których ciepło porównać można z promieniami słonecznymi. Wielką zaletą tej technologii jest fakt, że to nie powietrze zostaje ogrzane, jak w przypadku tradycyjnych grzejników konwekcyjnych. Cała emitowana przez lampy energia przechodzi bowiem przez powietrze bez strat i ogrzewa bezpośrednio osoby, obiekty bądź przedmioty znajdujace się w polu jej padania. Zastosowania: OGÓLNE: ogródki piwne kawiarnie tarasy ogródki prywatne hotele schroniska górskie ogrody zimowe kościoły i obiekty sakralne stoiska targowe służby ratownicze sauny baseny centra SPA PRZEMYSŁOWE: warsztaty garaże magazyny hale namiotowe oraz stalowe hale sportowe, obiekty sportowe hodowle zwierząt PROCESY SUSZENIA: warzywa, owoce, grzyby, pasze, nasiona farby oraz lakiery wszelkiego rodzaju osady (np. komunalne) Oferujemy Państwu kompetentne doradztwo, kalkulację zapotrzebowania na moc oraz projektowanie rozmieszczenia przestrzennego promienników. Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie. Systemy antypoślizgowe Oferujemy Państwu także szeroką paletę produktów antypoślizgowych. Pośliźnięcia i potknięcia należą do najczęstrzych przyczyn wypadków w zakładach pracy i w domu. Poza bolesnym doświadczeniem skutkiem takiego wydarzenia są wysokie koszty nieobecności pracownika w miejscu pracy oraz roszczenia finansowe ofiary wypadku - dzięki naszym produktom można tego uniknąć. GLOBAL ul. Czekoladowa 9 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Tel kom Fax