WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDARZENIA WYDARZENIA. Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych."

Transkrypt

1 WYDARZENIA Nominacje do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Sylwetki nominowanych. BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zgłosił do Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego kandydatów do odznaczenia Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego. Są to rzemieślnicy, którzy odnieśli wielkie sukcesy w swojej działalności, a nie zapomnieli o swoim rodowodzie. Dowodem na to są liczni uczniowie, którzy uczą się fachu w ich firmach. Przyznanie wyróżnień nastąpi podczas uroczystej gali, na której Prezydentowi Wrocławia zostanie wręczona Szabla Kilińskiego (o szczegółach poniżej). Kandydatami do Złotego medalu im. Jana Kilińskiego są: Bogdan Szewczyk właściciel Fabryki Mebli Bodzio w Goszczu koło Wrocławia, jeden z największych producentów mebli w Polsce. Początki firmy Bodzio sięgają połowy lat 80. Bogdan Szewczyk rozpoczął działalność jako jeden z wielu rzemieślników produkujących meble w okolicach Twardogóry. Na początku zakład mieścił się w budynku mieszkalnym. Obecnie Firma Bodzio to nowoczesny zakład, który ma 60 tys. mkw. Początkowo w niewielkim zakładzie meblowym zatrudniał kilku pracowników. Dziś załoga fabryki liczy ponad 1500 osób. Po dziś dzień Bogdan Szewczyk sam projektuje swoje wyroby. Choć meble Bodzio trafiają na eksport, to nadal większość sprzedaje się w kraju. Bogdan Szewczyk zamyka pierwszą setkę najbogatszych Polaków w rankingu Wprost za 2008r. Mirosław Wróbel jest właścicielem sieci salonów Mercedes-Benz. W 1989 uruchomił zakład rzemieślniczy we Wrocławiu wykonujący naprawy powypadkowych samochodów tej marki. W 1992 roku jego zakład uzyskał autoryzację. Od tamtej pory firma rozrastała się, podejmując kolejne działania inwestycyjne we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Opolu. Obecnie spółka zajmuje czołowe miejsca na liście rankingowej największych dealerów marki Mercedes-Benz w Polsce, a na Dolnym Śląsku pozostaje jedynym dealerem posiadającym autoryzację na sprzedaż i serwis wszystkich typów samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Powstająca w Pietrzykowicach Stacja obsługi samochodów ciężarowych jest kolejną inwestycją firmy Mirosława Wróbla na Dolnym Śląsku. Firma Mercedes-Benz Mirosław Wróbel uzyskała najwyższą ogólną ocenę za rok 2007 wśród dealerów Mercedesa w Polsce, a t y m s a m y m t y t u ł D e a l e r a R o k u. DP WYDARZENIA Szabla Kilińskiego dla Prezydenta Wrocławia Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Związek Rzemiosła Polskiego przyznał Szablę Kilińskiego Prezydentowi Wrocławia Panu Rafałowi Dutkiewiczowi. Odznaczenie to jest najwyższym wyróżnieniem rzemieślniczym nadawanym przez Kapitułę. Szabla Kilińskiego jest repliką karabeli polskiej z XVII w. wykonana w skali 1:1. Uroczysty akt dekoracji obejmuje wręczenie repliki szabli, przypięcie miniaturki karabeli oraz wręczenie legitymacji. Odznaczenie to przyznawane jest m.in. wybitnym przedstawicielom życia polityczno-społecznego i gospodarczego za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła polskiego, propagowanie jego osiągnięć w kraju i za granicą. Przyznanie tej nagrody Prezydentowi Wrocławia jest wyrazem uznania roli jaką odgrywa dla naszego regionu a także naszego środowiska rzemieslniczego. JT 15

2 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wykonanie orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych i gospodarczych w Niemczech Podczas mojego ostatniego pobytu we Wrocławiu miałem bardzo wiele pytań ze strony przedsiębiorców co do możliwości związanych z egzekucją wyroków, wydanych przez sądy polskie w stosunku do niemieckich dłużników. W związku z tym postanowiłem przybliżyć czytelnikom możliwości wykonania orzeczeń sądu polskiego w Niemczech w oparciu o Rozporzadzenie Rady WE nr. 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.w jednym z kolejnych numerów zajmę się problematyką egzekucji roszczeń niespornych w oparciu o tzw. europejski tytuł egzekucyjny. Na wstępie chciałbym nawiązać do historii obrotu prawnego między Polską a Niemcami.Praktycznie do roku 2000 niemożliwe było wykonanie w sprawach gospodarczych orzeczenia sądu polskiego W roku 2000 nastąpił znaczący przełom. Decydujący wpływ miało tutaj podpisanie przez Polskę Konwencji z Lugano.Konwencja z Lugano z roku 1988 o jurysdykcji i wykonaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych umożliwiała egzekucję zagranicznych tytułów wykonawczych pomiędzy członkami Wspólnoty Europejskiej, a krajami należącymi w tym czasie do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (w skład której wchodziły wówczas Austria, Finlandia, Norwegia oraz Szwajcaria). Drugim istotnym wydarzeniem było przystąpienie 1 maja 2004 r. nowych krajów członkowskich, w tym Polski, do Wspólnoty Europejskiej. W krajach Wspólnoty Europejskiej w zakresie wykonania orzeczeń z innych państw członkowskich (za wyjątkiem Królestwa Danii) stosuje się od 1 marca 2002 r. ww. Rozporządzenie Rady WE nr. 44/2001 o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeń oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.w Niemczech dodatkowo mają zastosowanie przepisy proceduralne niemieckiej ustawy wykonawczej między innymi do ww. rozporządzenia Rady (AVAG) oraz dodatkowo (chodź w nieco ograniczonym zakresie) przepisy niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego. Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w Niemczech w oparciu o ww. Rozporządzenie zostanie omówione w dalszej części artykułu. Zasada podstawowa Podstawowe założenie przy uznawaniu orzeczeń z jednego państwa członkowskiego w innym kraju Wspólnoty stanowi, że orzeczenie wydane przez sąd (lub inną właściwą dla dla danego kraju instytucję np. notariusz) podlegają uznaniu we wszystkich pozostałych Państwach UE. Procedura przed niemieckim sądem Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do wszczęcia egzekucji z polskiego orzeczenia na terenie Niemiec, niezbędne jest jedynie uznanie wykonalności polskiego tytułu egzekucyjnego. Nie ma konieczności wszczynania przeciwko dłużnikowi nowego postępowania procesowego w Niemczech. Wniosek o stwierdzenie składa się do przewodniczącego właściwej funkcjonalnie izby sądu krajowego (Landgericht, odpowiednik polskiego sądu okręgowego) właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika lub na podstawie miejsca, w którym egzekucja powinna zostać przeprowadzona.do wniosku należy dołączyć oryginał orzeczenia podlegającego wykonaniu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie zgodnie z jednym z załączników do Rozporządzenia.Przy prowadzeniu postępowania o stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego, sprawa dot. rostrzygnięcia nie jest badana pod względem merytorycznym oraz nie ma możliwości kwestionowania prawidłowości wydanego orzeczenia.sądy niemieckie w postępowaniu dot. wykonalności polskiego orzeczenia koncentrują się wyłącznie na badaniu oczywistych błędów, np. omyłek pisarskich itp.jeżeli sąd stwierdzi, że przypisane proceduralnie formalności zostały zachowane, wydaje on postanowienie o uznaniu wykonalności orzeczenia. Koszty postępowania związane z uznaniem wykonalności Koszty sądowe postępowania o nadanie klauzuli podlegają wpisowi stałemu i wynoszą 200 EUR. Należy podkreślić, że zagraniczna firma z kraju członkowskiego Wspólnoty może się starać w oparciu o zmienione przepisy niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego o zwolnienie z kosztów sądowych i adwokackich jeżeli wykaże, że nie ma odpowiednich środków na prowadzenie postępowania. Środek odwoławczy przysługujący dłużnikowi Po wydaniu postanowienia o uznaniu wykonalności orzeczenia jest ono doręczane dłużnikowi. W praktyce jest to moment, w którym dłużnik zaczyna zdawać sobie sprawę, że możliwe jest prowadzenie egzekucji przez jego zagraniczego wierzyciela w Niemczech, ponieważ nie bierze on udziału w postępowaniu przed sądem krajowym.dłużnikowi przysługuje skarga na postanowienie sądu krajowego o uznaniu wykonalności orzeczenia, do właściwego miejscowo wyższego sądu krajowego (Oberlandesgericht, odpowiednikowi polskiego sądu apelacyjnego).termin do wniesienia skargi wynosi 1 miesiąc od doręczenia postanowienia o uznaniu wykonalności orzeczenia. Jeżeli dłużnik przeniósł swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania do innego kraju (przykładowo posiada rachunek bankowy w Niemczech, a od pewnego czasu przeniósł swoje miejsce zamieszkania z Niemiec do Holandii) termin powyższy wynosi 2 miesiące. W trakcie postępowania odwoławczego sąd bada jedynie, czy warunki formalne zawarte w Rozporządzeniu oraz przepisach wykonawczych zostały zachowane oraz czy nie istnieje sprzeczność z tzw. porządkiem publicznym(np. rażąco odbiegające zasady zasądzania wygórowanych odszkodowań), które stałoby na przeszkodzie wyegzekwowaniu orzeczenia. Przeszkody mające charakter naruszenia porządku publicznego są ze względu na swój zakres bardzo ograniczone.dotyczą one pewnych wyjątkowych zdarzeń, które wytyczają granicę, poza którą sądy w Niemczech nie poczuwają się do pomocy w egzekucji zagranicznych orzeczeń. Poniżej podaję rodzaje naruszeń porządku publicznego: bardzo istotne odstępstwo od niemieckiego pojmowania, czym jest właściwe stosowanie prawa (przykładowo rażąco wygórowana wysokość odszkodowania. 16

3 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Wykonanie orzeczeń polskich sądów w sprawach cywilnych i gospodarczych w Niemczech W swoich doświadczeniach zawodowych nie spotkałem się jeszcze z tego rodzaju naruszeniem niemieckiego porządku publicznego przez orzecznictwo polskich sądów gospodarczych i cywilnych.), egzekucja z orzeczenia sądu, które było już przedmiotem rozstrzygnięcia sądu niemieckiego, brak powiadomienia dłużnika o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, a także o zapadłym orzeczeniu sądu zagranicznego, np. jeżeli niemiecki dłużnik będzie twierdził, że nie był poinformowany o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu sądowym w Polsce, a polski wierzyciel nie będzie w stanie obalić twierdzenia dłużnika, co w konsekwencji spowoduje, że w wyniku orzeczenie wyższego sądu krajowego nie będzie możliwa egzekucja z polskiego orzeczenia. Należy podkreślić, że w praktyce bardzo rzadkie są przypadki występowania którejkolwiek z ww. przeszkód powodujących naruszenie porządku publicznego. Roland Myca adwokat niemiecki z kancelarii Anwaltskanzlei Roland Myca z Dortmundu tel. +49 (0) kontakt również w języku polskim INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Nowe dyplomy ozdobne Odpowiadając na potrzeby dolnośląskich rzemieślników, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej przyjął nowy wzór dyplomów ozdobnych. Dokumenty stylizowane są na starodruki i opatrzone bogatą symboliką Cechową. Doskonale podkreślają zdobyte kwalifikacje, znakomicie zdobiąc nasze zakłady rzemieślnicze. Nowy wzór został pozytywnie przyjęty przez długoletnich mistrzów rzemiosła. Świadectwa ozdobne zamawiają też uczniowie po zdanym egzaminie aby podkreślić wagę uprawianej sztuki rzemieślniczej. Dyplomy wysyłamy także za granicę coraz więc zapytań przychodzi od polskich rzemieślników prowadzących działalność w Niemczech. Zachęcamy wszystkich Mistrzów oraz Czeladników do zamówienia dyplomu, który z pewnością doda powagi każdemu zakładowi. Wszelkich informacji uzyskają Państwo w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu: tel.: (071) Aleksander Lepka 17

4 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 WYDARZENIA Msza za rzemiosło W maju jak co roku Starszyzna Rzemieślnicza i członkowie cechów wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej połączonej z odnowieniem zawierzenia Dolnośląskiego Rzemiosła Matce Świętej. W sobotę 10 maja w Katedrze p.w. Św. Jana Chrzciciela, Ks. Infułat Adam Drwięga odprawił Mszę za Rzemiosło. Szczególnym momentem tego wydarzenia było udekorowanie Ks. Infułata, Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego nadanym przez ZRP. Aktu dekoracji dokonał Prezes Izby Pan Zbigniew Ładziński. Także w maju, w tym roku wyjątkowo wcześnie, odbyły się uroczystości Bożego Ciała, z licznym udziałem rzemieślników, starszyzny cechowej, a także pocztów sztandarowych Izby i Cechów. Msza i procesja w dniu 22 maja zgromadziły kilka tysięcy wiernych. Podczas trwania procesji wokół katedry, zaniemógł i zmarł nagle Pan Lucjan Kozakowski Starszy Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. MC NASZE CECHY Nowi Starsi Cechu w Wałbrzychu i Legnicy 22 kwietnia 2008 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Podczas obrad dokonano wyboru nowego Starszego Cechu, którym został Pan Janusz Molenda. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego niedawno Stanisława Palucha. Pan Janusz Molenda urodził się w 1955 roku, posiada wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie. Obecnie wraz z żoną prowadzi Zakład Ceramiki Szlachetnej w Szczawnie Zdroju, jest to firma rodzinna, która istnieje od 50 lat. 28 lipca 2008 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy. Nowym Starszym Cechu został Wojciech Butryma. Nowy Starszy legnickiego Cechu prowadzi rodzinną firmę (przejętą po Ojcu) w branży motoryzacyjnej. Zakład funkcjonuje od 1961 roku, gdzie zatrudnienie znajduje 14 pracowników. Wojciech Butrym angażuje się nie tylko w działalność społeczną, jest także działaczem sportowym Wiceprzewodniczącym Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej, Przewodniczącym KPR Miedź Legnica występującego w Ekstraklasie oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. 18

5 NASZE CECHY Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników Wrocław ul. K. Wielkiego 9 tel. (071) NIP Cech nasz jest kontynuatorem tradycji dawnych cechów piekarzy, cukierników, wędliniarzy. Z tej grupy rzemiosła jako pierwszy w dniu 7 lipca 1945 roku powstaje Cech Piekarzy. Był to pierwszy cech jaki powstał na Dolnym Śląsku. Pierwszym Starszym Cechu był Edmund Żbikowski. Tydzień później 14 lipca powstaje Cech Rzeźników i Wędliniarzy, a Starszym Cechu zostaje Władysław Żurek. Następnym był Cech Cukierników, który powołano 29 maja 1946 roku, a jego organizatorami byli Tadeusz Doniecki-pierwszy Starszy Cechu oraz Leon Dąbrowski, Eugeniusz Biegański i Eugeniusz Chabierski. Pierwszy rok działalności cechów jest bardzo trudny. Brakuje maszyn, urządzeń, surowców i materiałów. Jednak zaradność i pracowitość pionierów dolnośląskiego rzemiosła przezwyciężają trudności codziennego dnia. Już na koniec 1946 roku zarejestrowanych jest na terenie miasta Wrocławia 28 zakładów cukierniczych, 178 piekarskich i 148 rzeźniczo-wędliniarskich. Ta grupa rzemieślników szczególnie zasłużyła się dla miasta. Na początku 1950 roku w wyniku zmian reorganizacyjnych następuje likwidacja cechów. Dopiero 6 marca 1958 roku powstaje Cech Rzemiosł Spożywczych, który zrzesza piekarzy, cukierników i wędliniarzy. Od roku 1961 zaczyna się regres rzemiosła wędliniarskiego i do chwili obecnej Cech zrzesza w zasadzie piekarzy i cukierników. Z dniem roku wolą członków Cechu następuje zmiana nazwy na Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników we Wrocławiu. Obecnie Cech zrzesza 75 zakładów rzemieślniczych, to jest 34 cukiernie i 41 piekarń. W naszych zakładach szkoli się obecnie 310 uczniów w zawodach Cukiernik i Piekarz. Organem reprezentującym interesy członków Cechu jest Zarząd, który został wybrany w dniu roku na czteroletnią kadencję w składzie: STARSZY CECHU STANISŁAW KIBAŁO I PODSTARSZY CECHU MARIAN NOWETA II PODSTARSZY CECHU SERGIUSZ SIEMIONKO HONOROWY STARSZY CECHU ADAM KUKLA SEKRETARZ WOJCIECH BIEGAŃSKI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: ANDRZEJ GONDEK, MARIAN PIOTROWSKI, MARIAN BĄKOWSKI, JAN PRZYBYŁ. Cech podejmuje wiele działań służących integracji środowiska rzemieślniczego i kultywowania tradycji cechowej, aktywnie współpracuje z organami administracji państwowej, samorządem miasta Wrocławia oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 we Wrocławiu. Nasze osiągnięcia w 2007 roku w działalności zawodowej i społecznej przedstawiają się następująco: DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA: - zosrganizowany został kurs BHP dla pracowników młodocianych - odbyły się trzy zebrania wszystkich członków Cechu, na które zostały zaproszone Państwowa Inspekcja Pracy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Na zebraniach tych były omawiane sprawy dotyczące szkolenia procowników młodocianych, sprawy podatkowe, sanitarne sprawy dotyczące pozyskiwania środków unijnych. - Cech aktywnie uczestniczył w promocji zawodów Piekarz i Cukiernik na targach Edukacyjnych TARED członkowie naszego Cechu wzięli udział w Międzynarodowych Targach Chleba w Jaworze - przedstawiciele naszego Cechu uczestniczyli w Jubileuszu 125-lecia Lnadesinnungsverbandes Saxonia des Backerhandwercks Sachsen w dniach roku w Dreźnie - Cech jest współorganizatorem corocznego Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I SOCJALNA: - Cech zorganizował w miesiącu lutym 2007 roku zabawę karnawałową dla członków Cechu - w miesiącu maju 2007 roku zostałą zorganizowana wycieczka dla członków Cechu i ich rodzin oraz emerytów i rencistów do LICHENIA - w czerwcu 2007 roku Cech wziął udział w Pielgrzymce Rzemiosła do Częstochowy - tradycyjnie od 5 lat w miesiącu grudniu zostało zorganizowane Spotkanie Opłatkowe - Cech także jak co roku wziął udział w Spotkaniu Opłatkowym Dolnośląskiej Federacji Przewodników - Cech opiekuje się i wspomaga finansowo corocznie dzieci niepełnosprawne z zakładu Leczniczo-Wychowawczego w Wierzbicach koło Wrocławia. Byliśmy u dzieci z wizytą na Dzień Dziecka oraz na Mikołaja, zawożąc im upominki w formie paczek. - członkowie naszego Cechu biorą udział w wystawach i kiermaszach świątecznych - członkowie także wspierają różne instytucje, które zgłaszają się do Cechu o pomoc Materiał przygotował Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników Biuro naszego Cechu jest skomputeryzowane. Cech jest członkiem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. 19

6 BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 INFORMACJE Pan Lucjan Kozakowski i Pan Stanisław Paluch - wspomnienia Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp. Lucjana Kozakowskiego Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. Zmarł w dniu 22 maja 2008 r. w trakcie procesji święta Bożego Ciała. Jego śmierć jest wielką stratą dla naszego Cechu i wrocławskiego środowiska rzemieślników. W ostatniej drodze oprócz rodziny towarzyszyli mu Członkowie Zarządu, rzemieślnicy i pracownicy Cechu, Lucjan Kozakowski Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz rzemieślnicy z bratnich Cechów, przyjaciele i znajomi. Śp. Lucjan Kozakowski był związany z Cechem Rzemiosł Budowlanych od 1985 r. Prowadził Ogólnobudowlany Zakład Rzemieślniczy, w 1993 r. w jego ślady poszedł starszy syn Artur i otworzył własny Zakład Budowlany, a od niedawna młodszy syn Robert pracował w zakładzie ojca. Śp. Lucjan Kozakowski od 1997 do 2005 r. był członkiem Zarządu Cechu. W roku 2005 Walne Zgromadzenie Członków Cechu wybrało go na Starszego Cechu Rzemiosł Budowlanych. Zamysłem jego po objęciu tak zaszczytnej funkcji było wydanie publikacji na 30 - lecie Cechu w 2006 r., ufundowanie przez Rzemieślników tablicy pamiątkowej oraz wykucie w kamieniu pocztu Zarządów Cechu Budowlanego na przestrzeni 30 jego lat. Z pomocą członków Zarządu wszystko zrealizował. Miał jeszcze wiele ambitnych planów, które nagła i niepotrzebna śmierć przerwała. Cześć Jego pamięci! Materiał przygotowała: Danuta Janik Kierownik Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu Dnia 25 lutego 2008r. zmarł Pan Stanisław Paluch Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, społecznik, człowiek zasłużony dla rozwoju regionalnego środowiska rzemieślniczego i małej przedsiębiorczości oraz niepublicznej oświaty. Pan Stanisław Paluch był rzemieślnikiem prowadzącym Zakład Kotlarski w Wałbrzychu na podstawie uprawnień mistrzowskich oraz członkiem Cechu Stanisław Paluch Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Natomiast od czerwca 1995 r. decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Cechu do chwili śmierci pełnił funkcję Starszego Cechu. W okresie prowadzonej działalności dał się poznać jako świetny fachowiec, rzetelny, solidny rzemieślnik. Z Jego inicjatywy rozpoczęto w masmediach kampanię reklamy rzemiosła wałbrzyskiego. Wiele czasu poświęcał środowisku, szukał różnych form propagowania zakładów rzemieślniczych, służył kolegom, szczególnie młodszym uruchamiającym działalność, pomocą i radami. Był bardzo wyrozumiały i koleżeński. Dbał o rozwój organizacji. Był kopalnią pomysłów, które wdrażane, przynosiły wymierne korzyści środowisku. Jako jedna z pierwszych organizacji rzemieślniczych w kraju (bo od roku 1997) posiadamy dostęp do Internetu oraz własne strony www i skrzynki poczty elektronicznej, inicjatorem czego był również Starszy Cechu. Od początku swojej działalności nie tylko aktywizował środowisko rzemieślników, ale również propagował działalność małych zakładów pracy. Miał niewątpliwie duży wpływ na integrację lokalnych przedsiębiorców. Realizacja Jego po- 20 mysłów przyniosła wiele korzyści środowisku, z którego się wywodził. Pan Stanisław Paluch w swej zawodowej i społecznikowskiej działalności nie ograniczał się tylko do spraw wałbrzyskich rzemieślników, angażował się w pracę na rzecz Izby Rzemieślniczej i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy (był Sekretarzem Rady Izby) i Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu (członek Zarządu Izby). W roku 2002 z inicjatywy Pana Stanisława Palucha utworzono Niepubliczne Szkoły CRR i MP w Wałbrzychu, a w roku 2003 wykupiono od Gminy Wałbrzych budynek Szkoły, który pod Jego nadzorem ciągle był modernizowany w celu poprawienia warunków nauki dla uczniów i pracy dla pracowników. Z Jego inicjatywy utworzono Fundusz Stypendialny dla najbardziej potrzebujących uczniów. Za swoją pracę zawodową i społeczną został uhonorowany przez władze Rzemiosła Polskiego resortowymi odznaczeniami tj. od Dolnośląskiej Odznaki Rzemiosła po Złoty Medal im. J. Kilińskiego, natomiast przez władze Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym (w 1998r.), Srebrnym (w 2001r.) i Złotym Krzyżem Zasługi (w 2005 r.). Z uwagi na wiek i stan zdrowia ograniczył aktywność zawodową lecz nie społeczną na rzecz środowiska, poświęcając mu cały swój wolny czas. Był szczęśliwym ojcem dwóch dorosłych córek Krystyny i Jolanty oraz dziadkiem wnuka Tomasza i wnuczki Alicji. Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, którego brak na pewno odczuje środowisko rzemieślników i małej przedsiębiorczości oraz społeczność szkolna. Cześć Jego pamięci! Materiał przygotował: Cech Rzemiosł Różnych w Wałbrzychu

7 21 STOPKA REDAKCYJNA BIULETYN INFORMACYJNY NR. 4 SIERPIEŃ 2008 Zespół Redakcyjny tworzą: Jerzy Cackowski, Marcin Chromicz, Edyta Cieślak, Krystyna Drozd, Alicja Konat, Aleksander Lepka, Jakub Turański. Adres Redakcji: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu pl. Solny 13, Wrocław tel. (0-71) wew Projekt & Skład: HYPERO MEDIA, Jacek Tchir - Druk: AQRAT Drukarnia Reklama, Wrocław - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Pl. Solny Wrocław skrytka pocztowa 2401 Tel. (071) Fax (0-71) Biuro czynne w godz.: Prezes Zbigniew Ładziński (0-71) Dyrektor Marcin Chromicz (0-71) Sekretariat Jadwiga Marszałkowska (0-71) Dział Imię i nazwisko Telefon Dział Księgowości Z-ca Dyrektora Gł. Księgowy Halina Kotek tel. wew. 30 Gł. Specjalista Grażyna Jabłońska tel. wew. 33 Gł. Specjalista Kasjerka Zofia Lichwa tel. wew. 28 Dział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Naczelnik Działu Jerzy Cackowski tel. wew. 25 Gł. Specjalista Krystyna Drozd tel. wew. 59 Gł. Specjalista Alicja Konat tel. wew. 43 Dział Promocji i Współpracy z Zagranicą Specjalista ds. KSU i Promocji Aleksander Lepka tel. wew. 14 Specjalista ds. Współpracy z Zagranicą Jakub Turański tel. wew. 14 Menedżer Klastra Edyta Cieślak tel. wew. 29 Biuro Projektów UE tel. wew. 49 Dział Samorządu Gospodarczego i Administracji Gł. Spesjalista Dorota Olech tel. wew. 26 Reklama w Nowinach Rzemieślniczych Drogi Czytelniku! Pragniemy zaprosić Cię do zamieszczenia reklamy w Nowinach Rzemieślniczych. Przygotowaliśmy kilka wariantów reklam dostosowanych do Twoich potrzeb i możliwości. Najtańsza wersja (ogłoszenie drobne) to tylko 20zł!. Jesteśmy największym dolnośląskim, ponadbranżowym czasopismem rzemieślniczym. Nasz nakład to około 2 tys. sztuk. Odbiorcami biuletynu są przede wszystkim rzemieślnicy, przedsiębiorcy, właściciele firm ludzie z branży. Z naszą gazetą docieramy również do jednostek samorządu terytorialnego. Nowiny Rzemieślnicze to jedyne pismo o rzemiośle dla rzemieślników. Zachęcamy do zamieszczenia reklamy u nas, ponieważ to najlepsze miejsce na reklamę Twojej firmy. Dodatkowe informację otrzymasz w Dziale Promocji Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu pod numerem telefonu wew. 14. Zapraszamy! NAZWA TWOJEJ FIRMY TAK MOŻE WYGLĄDAĆ TWOJE OGŁOSZENIE DROBNE W NASTĘPNYM NUMERZE ADRES TWOJEJ FIRMY

8 Inteligentne rozwiązania grzewcze - innowacyjna technologia podczerwieni Rewolucyjna technologia podczerwieni bazuje na wykorzystaniu krótkich promieni podczerwieni, będących falami światła powyżej dostrzegalnego przez nasze oko obszaru, których ciepło porównać można z promieniami słonecznymi. Wielką zaletą tej technologii jest fakt, że to nie powietrze zostaje ogrzane, jak w przypadku tradycyjnych grzejników konwekcyjnych. Cała emitowana przez lampy energia przechodzi bowiem przez powietrze bez strat i ogrzewa bezpośrednio osoby, obiekty bądź przedmioty znajdujace się w polu jej padania. Zastosowania: OGÓLNE: ogródki piwne kawiarnie tarasy ogródki prywatne hotele schroniska górskie ogrody zimowe kościoły i obiekty sakralne stoiska targowe służby ratownicze sauny baseny centra SPA PRZEMYSŁOWE: warsztaty garaże magazyny hale namiotowe oraz stalowe hale sportowe, obiekty sportowe hodowle zwierząt PROCESY SUSZENIA: warzywa, owoce, grzyby, pasze, nasiona farby oraz lakiery wszelkiego rodzaju osady (np. komunalne) Oferujemy Państwu kompetentne doradztwo, kalkulację zapotrzebowania na moc oraz projektowanie rozmieszczenia przestrzennego promienników. Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie. Systemy antypoślizgowe Oferujemy Państwu także szeroką paletę produktów antypoślizgowych. Pośliźnięcia i potknięcia należą do najczęstrzych przyczyn wypadków w zakładach pracy i w domu. Poza bolesnym doświadczeniem skutkiem takiego wydarzenia są wysokie koszty nieobecności pracownika w miejscu pracy oraz roszczenia finansowe ofiary wypadku - dzięki naszym produktom można tego uniknąć. GLOBAL ul. Czekoladowa 9 Bielany Wrocławskie Kobierzyce Tel kom Fax

innowacyjna technologia podczerwieni

innowacyjna technologia podczerwieni INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA GRZEWCZE innowacyjna technologia podczerwieni...aby dluzej cieszyc sie cieplem... GLOBAL NOWOCZESNA TECHNOLOGIA LAMP GRZEWCZYCH PODCZERWIENI Rewolucyjna technologia podczerwieni

Bardziej szczegółowo

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej

Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej Przykłady dobrych praktyk w edukacji rzemieślniczej na przykładzie: Zespołu u Szkół Przemysłu u Spożywczego w Łodzi oraz Zespołu u Szkół Rzemiosła a w Łodzi Prezentacja powstała a na bazie prezentacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 15 INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Na co należy zwrócić uwagę w kontaktach z niemieckimi partnerami - uwagi praktyczne Część druga - kontynuacja z poprzedniego numeru biuletynu 4. Wezwania do zapłaty Jeżeli

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt II CSK 550/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych

R E G U L A M I N. XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla. uczniów z zakładów rzemieślniczych R E G U L A M I N XIV Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 1. Cel Konkursu Popularyzowanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki

Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki Lista odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu

Załącznik nr 2 do Statutu Załącznik nr 2 do Statutu KOLORYSTYKA : korona dębu zielona dolne pole zielone tło czerwone góry szare pień brązowy Załącznik nr 4 do Statutu Załącznik nr 5 do Statutu Regulamin Użytkowania Hejnału Miasta

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej IV Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej W dniu 30 kwietnia 2010 o godz. 11.00 w siedzibie Śląskiego Okręgu Wojskowego przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu odbył się IV Dolnośląski Przegląd

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15.12. 2009 r. R E G U L A M I N przyznawania honorowej odznaki Za szkolenie uczniów w rzemiośle 1 1. Honorową odznaką Za szkolenie

Bardziej szczegółowo

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r.

Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. Konferencje na temat Wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach w województwie dolnośląskim, które odbyły się od 16 do 22 stycznia 2013 r. W dniach od 16 do 22 stycznia 2013 r. odbyły się kolejne

Bardziej szczegółowo

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami?

Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Jak budować dialog między administracją a pracodawcami? Marcin Kowalski Wiceprezes Zarządu, Sudecki Związek Pracodawców Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr. USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1999 Nr 17 poz. 92 Nr USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 z 2009 r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport bieżący 34 /2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Klimasa 45, 50-515 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, +48 071 336 80 26, fax +48 071 336 70 86 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE

STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE STATUT STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH LIDER Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH Lider, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r.

Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki. Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Walidacja w obszarze rzemiosła jako przykład dobrej praktyki Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa, 29 marca 2011 r. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w rzemiośle Walidowany i unowocześniany przez stulecia

Bardziej szczegółowo

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Kaków, 27 stycznia 2014 Akty prawne określające powoływanie komisji, warunki dopuszczania do egzaminów oraz sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW ARTYSTÓW

OGÓLNOPOLSKI CECH RZEMIEŚLNIKÓW ARTYSTÓW Szanowni Państwo! 2012 W ramach podsumowania statutowej działalności Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów w 2012 roku na rzecz wspierania i promocji polskiego rzemiosła artystycznego oraz szeroko

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rzemiośle. (Dz. U. Nr 112, poz. 979) 1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa

ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa ZARZĄDZENIE NR 26/2015 RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia imienia doktora Madeja Lisa Na podstawie 9 statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski

Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zagadnienia przygotowane przez Zespół Prawa Gospodarczego i Rynku Pracy w ramach Drugiego Kongresu Prawników Wielkopolski Zawartość opracowania: - Blok pierwszy: Co o prawie pracy powinien wiedzieć młody

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.08.2015 godz. 12:19:13 Numer KRS: 0000220799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE FORUM CHOREOLOGICZNE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Forum Choreologiczne i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2 1.

Bardziej szczegółowo

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl Izba powstała w czerwcu 1922 roku na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest największą organizacją gospodarczą na Śląsku, zrzeszając ponad 8 tysięcy

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 22 maja 2012r. w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki konkursu Mam 6 lat. Jego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pani Krystyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 49 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży

Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Regulamin Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem Nagrody Pary Prezydenckiej za wybitne osiągnięcia w twórczości dla

Bardziej szczegółowo

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N

INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N INICJATYWA POZYTYWISTYCZNA POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI R E G U L A M I N I. Założenia Producenci dobrej, cenionej przez klientów i taniej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom

Bardziej szczegółowo

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3.

II. TRYB POWOŁYWANIA KAPITUŁY 3. REGULAMIN DZIAŁANIA KAPITUŁY MEDALU IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO I. WSTĘP 1. 1. Zgodnie z 24.11 Statutu SITPNiG

Bardziej szczegółowo

Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym

Dent-a-Medical Sp. z o.o. wyró niona Dolnoœl¹skim Certyfikatem Gospodarczym 15 INFORMACJE BIULETYN INFORMACYJNY NR 5 GRUDZIEŃ 2008 Izba Rzemieślnicza ma nowego dyrektora Obowiązki dyrektora Izby od dnia 10. października 2008 r. pełni dr inż. Zbigniew Blumczyński - absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf

REGULAMIN. przyznawania Nagród Gospodarczych. Świdnicki Gryf I. ORGANIZATOR REGULAMIN przyznawania Nagród Gospodarczych Świdnicki Gryf 1. Organizatorem przyznawania nagród gospodarczych "Świdnicki Gryf" jest Prezydent Miasta w Świdnicy. 2. Dopuszcza się udział współorganizatorów.

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1989 Nr 17 poz. 92 USTAWA z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 z 2009 r. Nr 6, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Amicus Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA. Amicus Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA Amicus Copernicus ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Amicus Copernicus i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności

Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności Karol Sienkiewicz 2 Dzień dobry! Dziękuję, że zajrzałeś na mój Blog. Cieszy mnie również, że zainteresowałeś się tym poradnikiem, który ułatwi Ci złożenie do

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.08.2015 godz. 12:29:59 Numer KRS: 0000035799

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.08.2015 godz. 12:29:59 Numer KRS: 0000035799 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.08.2015 godz. 12:29:59 Numer KRS: 0000035799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa cateringowa na targach pracy i prezentacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOTYL BEZPIECZEOSTWA EDYCJA 2013

REGULAMIN KONKURSU MOTYL BEZPIECZEOSTWA EDYCJA 2013 REGULAMIN KONKURSU LIDER W ZAKRESIE STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEOSTWEM I HIGIENĄ PRACY MOTYL BEZPIECZEOSTWA EDYCJA 2013 Sekretariat Konkursu: Stowarzyszenie Rozwoju Kadr 91-222 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16

Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 Marka regionalna 2015-07-02 14:29:16 2 W województwie dolnośląskim nie brakuje lokalnych nagród i certyfikatów, które mają przyczynić się do wewnętrznej i zewnętrznej promocji przedsiębiorców, ich produktów

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO

STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO STATUT WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA GITAROWEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Tworzy się stowarzyszenie o nazwie Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe nazywane dalej Stowarzyszeniem. 2 Terenem działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIII/537/2014 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu Zasłużony dla Gminy Międzychód. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2. Firma chcąca wziąć udział w wojewódzkim etapie konkursu musi złożyć

2. Firma chcąca wziąć udział w wojewódzkim etapie konkursu musi złożyć Regulamin wojewódzkiego etapu konkursu Polski Producent Żywności 2009 I. Cel konkursu Organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi konkurs Polski Producent Żywności jest wojewódzkim etapem konkursu ogólnopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 11:14:52 Numer KRS: 0000005901

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 11:14:52 Numer KRS: 0000005901 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2015 godz. 11:14:52 Numer KRS: 0000005901 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju

VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju VII Sesja Szkoleniowa Aptekarzy w Krynicy- Zdroju Uczestnicy Sesji w czasie uroczystej inauguracji Gość specjalny Sesji poeta aptekarz Krzysztof Kokot wspomina zmarłego przyjaciela Krzysztofa Kmiecia,

Bardziej szczegółowo

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik do Uchwały RST Nr 1/2013 z dnia 22 marca 2013 r. SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Przewodniczący Regionalnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Protokolant Bożena Kowalska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYSTARTUJ Z AGENCJĄ

REGULAMIN KONKURSU WYSTARTUJ Z AGENCJĄ REGULAMIN KONKURSU WYSTARTUJ Z AGENCJĄ I. Słowniczek pojęd Ilekrod w Regulaminie Konkursu jest mowa o: 1) Organizatorze należy przez to rozumied Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ 100 lat Widzewa Łódź

ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ 100 lat Widzewa Łódź ZASADY PRZYZNAWANIA ODZNACZEŃ 100 lat Widzewa Łódź W związku z jubileuszem 100 lecia Widzewa Łódź zasłużonym osobom zostaną przyznane odznaczenia: PZPN, ŁZPN i Widzewa Łódź. I. DEFINICJE PZPN - Polski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r.

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 1/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 4 fax 81 464 4 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Umorzenia, odroczenia terminów płatności i rozkładanie na raty wierzytelności PUP powstałych z tytułu m.in. z nienależnie

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne

STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Rozdział I - Postanowienia ogólne STATUT Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Rozdział I - Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, zwane dalej "Stowarzyszeniem", określane skrótem "PTMS", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Spółki Celowe i Partnerstwo Publiczno-Prywatne Zespół Prawa Samorządowego Zapewniamy pomoc prawną przy realizacji każdego przedsięwzięcia należącego do zadań samorządu terytorialnego oraz doradzamy przy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH CORDIS ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Cordis,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2015 godz. 12:30:40 Numer KRS: 0000432218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki

Statut Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki Statut Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Złote Rączki, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE)

REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) REGULAMIN KONKURSU LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK ETAP WOJEWÓDZKI ( WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE) 1 1. Honorowy patronat nad Konkursem Lady D. im. Krystyny Bochenek na etapie wojewódzkim w województwie łódzkim,

Bardziej szczegółowo

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Uchwala się Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXV/180/2013 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2013 godz. 20:54:21 Numer KRS: 0000347329 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

19.VIII.2015 10.VII.2015 4.IX.2015 29.VI.2015 16.VII.2015 27.VIII.2015 11.IX.2015

19.VIII.2015 10.VII.2015 4.IX.2015 29.VI.2015 16.VII.2015 27.VIII.2015 11.IX.2015 ZRBS/44/2015 Warszawa, dnia 05.06.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego W związku z uznaniem w dniu 14 kwietnia br. przez Trybunał Konstytucyjny bankowego tytułu egzekucyjnego za niezgodny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji POZROBOT

STATUT Fundacji POZROBOT STATUT Fundacji POZROBOT Dział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja POZROBOT ustanowiona została przez Piotra Tadeusza Kurzycę, Krzysztofa Henryka Krajewskiego i Jakuba Macieja Piaseckiego, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:25:32 Numer KRS: 0000313046

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:25:32 Numer KRS: 0000313046 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:25:32 Numer KRS: 0000313046 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KRESOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KRESOWYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2012 statut Stowarzyszenia Rodzin Kresowych w treści przyjętej w dniu 23 stycznia 2012 STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KRESOWYCH 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.07.2014 godz. 20:43:50 Numer KRS: 0000093816 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2013 godz. 10:28:30 Numer KRS: 0000379009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia zarządu ROD OTOWO w dniu 1 maja 2015 r.

Protokół z posiedzenia zarządu ROD OTOWO w dniu 1 maja 2015 r. Protokół z posiedzenia zarządu ROD OTOWO w dniu 1 maja 2015 r. 1. Obecni na posiedzeniu zarządu: Prezes Małgorzata Jabłecka-Jędrzejczak wiceprezes Adam Bukowski sekretarz Jacek Nawrot Skarbnik Michał Liberski

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1037. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/321/14 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bielsk Podlaski". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14,

Bardziej szczegółowo