Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu 21.08.2007r."

Transkrypt

1 Protokół nr XII/07 Wyjazdowej Sesji Rady Gminy Wieprz odbytej w dniu r. Ob e c n i: 15 radnych na stan 15, oraz: Pani Chrapek Małgorzata - Wójt Gminy Wieprz Pan Józef Fraś - Radny Powiatu Wadowickiego Pan Mieczysław Pabiś - Kierownik GZW Pan Andrzej Sopicki - Sołtys wsi Frydrychowice Pan Karol Herma - Sołtys wsi Wieprz Pan Jan Wójcik - Sołtys wsi Gierałtowiczki - jak w załączonych listach obecności Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad. 2. Uchwalenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 20 czerwca i XI Sesji Rady Gminy(wyjazdowej) z dnia 18 lipca. 4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w czasie obrad XI (wyjazdowej) Sesji Rady Gminy z dnia 18 lipca. 5. Informacje na temat przetargów. 6. Interpelacje (interpelacje proszę złożyć na piśmie). 7. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonalności budżetu za pierwsze półrocze 2007 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz. 11. Podjęcie uchwały w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 12. Informacja na temat działalności GOK, SP ZOZ, GBP za pierwsze półrocze 2007roku. 13. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków. 14. Dyskusja. 15. Wolne wnioski. 16. Zakończenie posiedzenia. Przebieg obrad: Ad pkt 1 Posiedzenie XII Sesji Rady Gminy Wieprz otworzył Pan Stanisław Wysogląd Przewodniczący Rady Gminy Wieprz witając przybyłych radnych, a następnie w ich własnym imieniu Panią Małgorzatę Chrapek Wójta Gminy Wieprz, Pana Józefa Frasia Radnego Powiatu Wadowickiego, Pana Mieczysława Pabisia Kierownika GZW, Sołtysów wsi oraz pracowników Urzędu Gminy, stwierdzając następnie, iż w Sesji uczestniczy 15 radnych na stan 15, co gwarantuje prawomocność posiedzenia. Ad pkt 2 Pan Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wysogląd proponowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia wszyscy otrzymali wraz z zawiadomieniem o jego zwołaniu, więc jest znany. Czy są, zatem uwagi bądź propozycje do porządku obrad? W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddaje pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 15 głosujących za, przyjęła zaproponowany

2 porządek obrad. Ad pkt 3 Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, że protokół obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 20 czerwca wyłożony był do wglądu w czasie przejazdu autokarem przed otwarciem obrad, o czym wszyscy byli informowani w zawiadomieniach o zwołaniu obrad jego treść jest, zatem znana. Po czym pyta czy są uwagi do treści protokołu obrad. Ponieważ zebrani nie zgłaszali żadnych uwag poddaje, zatem pod głosowanie jego przyjęcie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 15 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu Protokół obrad Sesji Rady Gminy przyjęła. Pan Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, że protokół obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia 18 lipca wyłożony był do wglądu w czasie przejazdu autokarem przed otwarciem obrad, o czym wszyscy byli informowani w zawiadomieniach o zwołaniu obrad jego treść jest, zatem znana. Po czym pyta czy są uwagi do treści protokołu obrad. Ponieważ zebrani nie zgłaszali żadnych uwag poddaje, zatem pod głosowanie jego przyjęcie. Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 15 głosujących za oraz braku przeciwnych i wstrzymujących się od głosu Protokół obrad Sesji Rady Gminy przyjęła. Ad pkt 4 Pani Wójt na ostatniej sesji zostały podjęte następujące uchwały, które są w trakcie realizacji: 61 XI/61/ W sprawie: zmian do budżetu Ad pkt 5 Pani Wójt przedstawiła informacje o przetargach tak jak poniżej. PRZETARGI OGŁOSZONE: 1. OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości we Frydrychowicach Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2004 nr 261 poz z późn. zmian.) WÓJT GMINY WIEPRZ Podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 września 2007 (t.j. środa) roku o godzinie w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wieprz w Wieprzu nr 217, II p., pokój nr 21 odbędzie się: I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: Lp. Nr ewid. Pow. [m2] Nr KW OPIS POŁOŻENIE CENA WYWOŁAWCZA [zł] WADIUM [zł] POSTĄPIENIE [zł] / Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona wieś Frydrychowice , , , Przetarg nieograniczony na remont mostu na potoku Wieprzówka w ciągu drogi gminnej Wieprz Górka Andrychów w miejscowości Wieprz. Data zamówienia: Miejscowość: Wieprz Wieprz powiat wadowicki ZP/PN/7/07

3 Gmina Wieprz Wieprz 217 woj. małopolskie NIP Osoby upoważnione do kontaktów: Marzena Mazgaj, Marek Wysogląd tel. 033/ Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi remont mostu na potoku Wieprzówka w ciągu drogi gminnej Wieprz Górka Andrychów w m. Wieprz w tym przede wszystkim : - wykonanie robót rozbiórkowych; - wykonanie płyty pomostowej oraz jej izolacja; - wykonanie odwodnienia izolacji; - ułożenie krawężników chodnikowych; - wykonanie kap chodnikowych; - wykonanie wpustów mostowych; - wykonanie poręczy mostowych; - wykonanie nawierzchni na moście; - wykonanie nawierzchni z żywic na chodnikach; 3. Przetarg nieograniczony na remont budynku WDK w Gierałtowicach. Data zamówienia: Miejscowość: Gierałtowice Wieprz powiat wadowicki ZP/PN/8/07 Gmina Wieprz Wieprz 217 woj. małopolskie NIP Osoby upoważnione do kontaktów: Marzena Mazgaj, Kazimierz Marek tel Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi remont budynku WDK Gierałtowice, który polega na: - malowaniu dachu oraz płotków śniegowych - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej - izolacji stropu nad scena i hollem - dociepleniu elewacji wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej akrylowej 4. Przetarg nieograniczony na rozbudowę oraz remont budynku WDK we Frydrychowicach Data zamówienia: Miejscowość: Frydrychowice Wieprz powiat wadowicki ZP/PN/9/07 Gmina Wieprz Wieprz 217 woj. małopolskie NIP Osoby upoważnione do kontaktów: Marzena Mazgaj, Kazimierz Marek tel

4 Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi rozbudowa budynku WDK we Frydrychowicach o klatkę schodową oraz remont przedmiotowego budynku, który polega na: - wymianie orynnowania - licowaniu ścian fundamentowych płytkami klinkierowymi - wykonaniu okładzin schodów zewnętrznych z płytek kamiennych - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej - dociepleniu elewacji wraz z wyprawą akrylową Ad pkt 6 Radni nie zgłaszali żadnych interpelacji Ad pkt 7. Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2007roku tak jak w załączeniu do protokołu. Pan Józef Brynkus po pierwsze chciałem zaznaczyć, że ta opinia jest opinią p. Przewodniczącego a nie komisji, ponieważ ja się pod tą opinią nie podpisywałem. Komisja nie jest od tego żeby się tłumaczyć, dlaczego nie zostały wykonane niektóre zadania. Ad pkt 8. Pani Maria Legień przedstawiła zmiany do budżetu Gminy zgodnie z załączoną uchwałą Pan Mieczysław Żyła droga w Przybradzu, na którą jest przeznaczone ,00zł pomimo nieuregulowanego stanu prawnego może być zmodernizowana ze względu na to, że asfalt został położony na niej przed rokiem Nie uszczęśliwiajmy ludzi na siłę, jeżeli nie da się zrobić drogi to zróbmy jakiś most a nie przenośmy środki, bo tak można robić przez 10lat nawet. Martwi mnie sprawa zaniechania budowy sal gimnastycznych w Gierałtowicach jak i w Przybradz, są one bardzo potrzebne, nie muszą być dużych gabarytów, ale jednak żeby były. Pani Wójt ta droga w Przybradz ma być robiona ze środków Unijnych, ale ze względu na nieuregulowaną kwestie własności nie jest to możliwe. Na razie nie mamy 7 podpisów. W tej uchwale nie jest nic wspomniane na temat sal gimnastycznych, myślę, że niedługo będziemy mieli posiedzenie komisji, bo trzeba się naprawdę zastanowić nad budową tych sal. Pani Małgorzata Bogunia widzę, że w tej uchwale jest wspomniane o zaciągnięciu kredytu. Chciałam się dowiedzieć jak wygląda ogólnie sprawa kredytów. W grudniu zaciągnęliśmy kredyt w wysokości ,00zł. Pani Wójt w ubiegłym roku zaciągnęliśmy kredyt w wysokości ,00zł z czego spłaciliśmy ,00zł i do spłacenia zostało ,00zł. Żadnych innych kredytów nie zaciągnęliśmy i nie mamy do spłaty. Pani Małgorzata Bogunia widzę, że mamy ,00zł na drogi rolnicze jakie to drogi będą? Pani Wójt- te drogi, które ustaliły sobie Rady Sołeckie. Pani Małgorzata Bogunia chciałam się dowiedzieć jak to będzie wyglądać, bo zamierzamy wejść w dużą inwestycję, jaką jest kanalizacja Gminy. Czy w związku z tym, że niektóre rzeczy nie zostały zrealizowane w tym roku zostaną przesunięte na rok następny, czy takie przesunięcia już teraz będą z roku na rok? Pani Wójt te rzeczy, na które są projekty muszą zostać zrealizowane i zostaną zrealizowane. Pani Małgorzata Bogunia chciałabym się dowiedzieć czy można by było zsumować wszystkie środki ogólnie, które są przesuwane na rok następny? Żebyśmy wiedzieli ile nam faktycznie zostaje na tę kanalizację. Pan Józef Brynkus uważam, że kwestie przeniesienia środków, jak i zwiększenie bądź

5 zmniejszenia wydatków powinny być powinny być poparte jakimś nadzwyczajnym powodem. Remont mostu w Wieprzu nie wyszedł tak nagle można było to przewidzieć w uchwale budżetowej jak podejmowaliśmy ją. Uważam, że te zmiany do budżetu są tak skonstruowane, żeby głosować za nimi, poprzez to, że zostały w nich umieszczone remonty Domów Kultur, zostały one specjalne tak zrobione. Pani Wójt to, że ronty Domów Kultur wyszły drożej to już nie moja wina. Okazuje się, że są to ruiny i trzeba zrobić kompleksowe remonty a tego nie mogliśmy przewidzieć. To nie jest żadna podpucha. W związku z brakiem dalszych uwag i propozycji Przewodniczący poddaje pod głosowanie przedłożony projekt uchwały dotyczącej zmian do budżetu gminy. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przy 13 głosujących za i 2 wstrzymujących podjęła: Uchwałę nr XII/62/07 w sprawie: zmian do budżetu gminy. O treści jak w załączeniu do protokołu. Ad pkt 9. Pani Wójt chodzi tutaj o zespół, który będzie opiniował ławników. Poprzednio byli to członkowie komisji oświaty i bezpieczeństwa, dlatego też ich zaproponowaliśmy ponownie. Pan Józef Brynkus, kto zaproponował taki skład tego zespołu. Dlaczego jakieś organy Gminy wchodzą w kompetencje Rady. Nikt nie ma takiego prawa proponować tego składu. Pan Mieczysław Żyła ja będę szczęśliwy jak nie będę w tym składzie, dlatego rezygnuję. Pani Wójt zostało tak to zrobione jak ostatnio, jeżeli chcecie państwo inne osoby w tym składzie to proszę bardzo. Pan Przewodniczący zapytał czy ktoś zgłasza jakieś kandydatury. W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów do zespołu opiniodawczego przewodniczący poddaje pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie: powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników Rada Gminy w głosowaniu jawnym przy 9 głosujących za i 6 wstrzymujących podjęła: Uchwałę nr XII/64/07 w sprawie: powołania Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników. O treści jak w załączeniu do protokołu. Ad pkt 10. W związku z brakiem uwag i propozycji do projektu uchwały Przewodniczący poddaje pod głosowanie przedłożony projekt uchwały dotyczącej: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przy 15 głosujących za podjęła: Uchwałę nr XII/63/07 w sprawie:: podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieprz.. O treści jak w załączeniu do protokołu Ad pkt 11. Pani Wójt przedstawiła drogi, które na mocy uchwały mają zostać przejęte przez Gminę. W związku z brakiem uwag i propozycji Przewodniczący poddaje pod głosowanie przedłożony projekt uchwały dotyczącej nieodpłatnego nabycia nieruchomości. Rada Gminy w głosowaniu jawnym przy 15 głosujących za podjęła: Uchwałę nr XIII/65/07 w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości. O treści jak w załączeniu do protokołu

6 Ad pkt 12. Pan Przewodniczący przypomniał, że sprawozdania z działalności GOK, SP ZOZ, GBP były dołączone do zawiadomień o zwołaniu sesji, więc problematyka w tym zakresie jest znana. Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionych sprawozdań. Ad pkt 13. Kolejnym punktem porządku obrad było zwiedzenie i zapoznanie się z nowopowstałymi oczyszczalniami ścieków na Słowacji oraz z technologią ich pracy. Radni obejrzeli następujące oczyszczalnie: Krupina oczyszczalnia E-150 Prencova przydomowe oczyszczalnie ścieków E-6. W Prencovej Radni zostali przyjęci w miejscowym urzędzie przez Panią Starostkę Alenę CIGLANOVÁ, która przedstawiła w skrócie proces kanalizacji na administrowanym przez nią terenie. Rakusy oczyszczalnia E-200 Lesnica oczyszczalnia E-50 Na pytania radnych i osób uczestniczących w sesji odpowiadał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa na Słowacji i zarazem projektant oczyszczalni. Ad pkt 14. Pan Mieczysław Żyła obejrzeliśmy kilka oczyszczalni różnych wielkościowo, były to małe przydomowe oczyszczalnie jak i duże na 200osób. Uważam, że w naszej Gminie mają zastosowanie wszystkie te typy oczyszczalni. Ad. pkt 15 Pan Karol Herma w związku z wnioskiem mieszkańców domu nauczyciela przy ZSP nr 2 w Wieprzu o kupno tego domu, Rada Sołecka na ostatnim zebraniu przedyskutowała ten problem. Rada Sołecka nie wyraża zgody na sprzedaż tego domu, i proponuje, aby podpisać aneksy do umów gwarantujące mieszkanie lokatorom w tym budynku bez prawa do dziedziczenia. Pan Józef Brynkus w myśl ustawy o finansach publicznych, pieniądze publiczne nie mogą być przeznaczane na prywatne cele. Dowiedziałem się coś, co mnie zszokowało, że jest jakieś mieszkanie dyrektora ogrzewane z pieniędzy szkolnych. Chciałem się dowiedzieć jak wygląda sprawa finansowania oczyszczalni ścieków w Nidku. Dlaczego też pani Dyrektor ZSP nr 2 w Wieprzu, pozwala dzieciom korzystać z Sali gimnastycznej która jest nieodebrana. Pani Wójt ja o tym, że mieszkanie dyrektora jest ogrzewane, dowiedziałam się teraz przy remoncie. Na początku jak przyszłam to odcięliśmy wodę tam i telefon. Chcemy odciąć to ogrzewanie tylko problem jest w tym, że nie ma jak. Sale klasowe jak i sala gimnastyczna zostały odebrane. Są tutaj panowie, którzy wprowadzili parę zmian i wsadzili na poddasze logopedię i bibliotekę i to jest nie odebrane. To ma być odebrane do 25 sierpnia. Oczyszczalnia ścieków w Nidku jest nieodebrana z kilku powodów m.in. nie jest odpowiednia norma ścieków. Ostatnio musieliśmy ponieść koszty wywozu ok. 20m3 szlamu, trzeba było zakupić mikser. Taki szlam może odebrać tylko Bielsko i za odebranie niego zapłaciliśmy ok. 280zł za m3 Pan Andrzej Rusin ja chciałbym przypomnieć sprawę przepustu między drogą powiatową na Kęty a Berno. Niedługo będzie zima i znów będzie tam lodowisko na tym skrzyżowaniu. Pan Józef Brynkus szkolnictwo na naszym terenie wygląda można powiedzieć dziwnie, chodzi mi o ZSP nr 1 w Nidku. Na początku roku zostało obiecane uczniom, którzy będą mieli średnią powyżej 5,0 stypendium w wys. 100zł. Jest to zapewne wina dyrektora i jakieś konsekwencje z tego powodu powinny być. W związku z zakupem książek na nowy rok szkolny istnieją zwroty zakupu podręczników. Część dyrektorów poinformowała o tym uczniów, a część o tym zapomniała. Pani Wójt dyrektorzy, którzy zaplanowali w swoim budżecie stypendia to je otrzymali. Jeśli chodzi o zwrot kosztów za podręczniki, to z każdej szkoły było dużo wniosków na książki jak i fartuszki, bo takie zwroty również były. Nie sądzę, zatem by ludzie nie wiedzieli. Byliśmy niedawno z komisją

7 oświaty oglądać hale namiotowe. Byli z nami również dyrektor Putek i dyrektor Zawierucha, ale oni o taki halach nie chcą nawet słyszeć. Boisko, na którym ma być postawiona taka hala musi być ze sztucznej trawy albo z targetu. Koszt takich hal nie byłby wielki. Mówiłam już dyrektorom, że albo będziemy mieli takie hale albo żadne, bo wchodząc w kanalizację nie będzie nas stać na normalne hale. Pan Andrzej Rusin hale te w okresie letnim mają bardzo słabą wentylację, są nawiewy boczne, ale żeby je odsłonić trzeba poświęcić trochę czasu. To jest konstrukcja stałą, więc nie da się tej hali przenosić, do jej ułożenia potrzebni są fachowcy. Koszt ogrzewania w miesiącu styczniu u nich wyniósł 4200zł. W zimie dziewczyny tam nie ćwiczyły, nauczyciel potrzebował parasola albo peleryny, bo konstrukcja przemaka. Potrzeba całodobowej ochrony, ponieważ bardzo łatwo przeciąć taką halę Pan Mieczysław Żyła drodzy państwo uważam, że ten pomysł jest idiotyczny, w ogóle nie wiem, kto poddał taki. Jestem za poważnym człowiekiem na takie rzeczy, traktujmy się wszyscy równo. Jeżeli mamy mieć hale to takie z prawdziwego zdarzenia. Pan Andrzej Rusin takie rozwiązanie jest rozwiązaniem chwilowym, ponieważ taka hala powstaje ok. 3 miesiące. Pan Mieczysław Żyła nie na nasz klimat takie rozwiązanie. Koszt dwóch taki Sali to 1mln zł. Za to można już coś innego zrobić. Sesja trwała: 180 min Protokołował: Szymon Bogunia Liczba odwiedzin: 24 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Bożena Smaza Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :58:00 Czas publikacji: :58:00 Data przeniesienia do archiwum: Brak