Album obiektów referencyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Album obiektów referencyjnych"

Transkrypt

1 Album obiektów referencyjnych

2 AR DUCT SYSTEM kompletny system kanałów i kształtek LindabSafe z uszczelkà i LindabVent bez uszczelki. Comfort Air Systems jest to zestaw produktów dostarczajàcych i odprowadzajàcych powietrze do oraz z wentylowanego obszaru, takich jak nawiewniki, kratki, zawory, dysze. Lindab Sp. z o. o. nale y do szwedzkiej grupy Lindab AB działajàcej w bran y budowlanej w dwóch obszarach: wentylacji oraz profili dachowych. Lindab nie tylko sprzedaje, ale równie opracowuje i wytwarza nowe produkty oraz rozwiàzania systemowe z cienkich blach dla budownictwa. Dzi ki prawie 50 letniemu doêwiadczeniu oraz sieci powiàzanych oddziałów rozsianych po całym Êwiecie, Lindab to jedna z najwi kszych korporacji produkujàcych systemy wentylacji kanałowej. Od wielu lat jesteêmy w tej bran y firmà wiodàcà. Sprzedajemy swoje produkty w ponad 100 filiach w 29 krajach, zatrudniamy około 4,900 pracowników na całym Êwiecie. Oferta produktów Lindab reprezentuje najwy szà jakoêç, co jest udokumentowane certyfikatami SO oraz SO Firma Lindab Sp. z o.o. powstała w Polsce w 1992 roku. Poczàtkowo funkcjonowała jako producent jedynie orynnowania i pokryç dachowych, od 1998 roku poszerzyła si zaê o wcià rozwijajàcy si Dział Wentylacji. Szeroki asortyment produktów w naszej ofercie obejmuje wszelkie elementy zwiàzane z przepływem powietrza, poczynajàc od kanałów, przepustnic, tłumików, elementów regulacyjnych, poprzez nawiewniki, kratki, aparaty indukcyjne, wszelkiego rodzaju akcesoria, a koƒczàc na belkach chłodzàcych oraz panelach grzejnych. Wszystkie nasze produkty sà sklasyfikowane w odpowiednie grupy produktowe, a całoêç zapewnia integralnoêç systemu wentylacji. Szanowni Państwo, Oddajemy w Wasze ręce pierwszą edycję Albumu ów Referencyjnych Lindab, gdzie mogą Państwo obejrzeć już nie tylko same produkty, ale także aranżacje wnętrz, zastosowanie oraz stylistykę w jakiej mogą się one znaleźć. Staraliśmy się podkreślić ich wszechstronność oraz pokazać, że systemy wentylacyjne są nie tylko obowiązkowym elementem każdego obiektu, ale mogą być również elementem miłym dla oka, ciekawym, podkreślającym indywidualizm wnętrza, a nawet wyrażającym jego charakter. Staramy się, aby nasza firma działała zawsze zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Wychodząc im naprzeciw, stworzyliśmy już Mobilne Centrum Szkoleniowe, Klub nstalatorów VP, obecnie zaś prezentujemy Album ów Referencyjnych Lindab, aby nasi partnerzy handlowi wiedzieli, że są dla nas ważni i czuli się dobrze współpracując z naszą firmą. Z poważaniem Michał Piechura Dyrektor Działu Wentylacji Lindab Sp. z o.o. Co o nas mówià nasi partnerzy: Dobra jakoêç kanałów. Terminowe dostawy. Jan Barszcz, Caverion Polska Sp. z o.o., obiekt PSE w Bielawie Comfort Water Systems systemy i produkty niezb d ne dla zapewnienia zdro we go i komfortowego klimatu wn trz. Obejmujà belki chłodzàce, nawiewne, aparaty indukcyjne, panele grzewczo-chłodzàce. Rozwiązania T nowoczesne oprogramowanie słu àce do projektowania systemów wentylacyjnych, umo liwiajàce prawidłowy dobór nawiewników, tłumików, wykonujàce niezb dne obliczenia oraz specyfikacje produktów. Od wielu lat Lindab jest Êwiatowym liderem w dziedzinie badaƒ nad systemami kanałowymi. Posiadamy własne laboratoria w Szwecji i Danii, w których testowane sà elementy z linii produkcyjnych oraz gdzie opracowywane sà nowatorskie rozwiàzania dla wentylacji. Wychodzàc naprzeciw projektantom i architektom, Lindab stworzył oprogramowanie T słu àce do projektowania, dobierania produktów, generowania wszelkiego rodzaju obliczeƒ. W jego skład wchodzà programy CADvent, DMcomfort, DMsilencer oraz TEKNOsim, które szybko i kompleksowo pozwalajà zaprojektowaç ka dà instalacj wentylacyjnà. y referencyjne, którymi mo e si pochwaliç nasza grupa, to m.in. najsłynniejsza budowla strategiczna na Êwiecie Pentagon, czy nowoczesne lotnisko w Kopenhadze oraz Brukseli (zdj.). CADvent jest to jeden z najbardziej przyjaznych u ytkownikowi programów na rynku europejskim. Prostota i intuicyjnoêç obsługi pozwala w łatwy sposób przejêç od projektu koncepcyjnego, przez budowlany, do projektu wykonawczego. Na dzieƒ dzisiejszy nie ma lepszego programu do wspomagania projektowania instalacji rurowych w przestrzeni trójwymiarowej. Andrzej Âwierk, projektant Pracowni Autorskiej AS Ludwika Czuczwary, obiekt Tor Kolarski w Pruszkowie Głównymi zaletami systemu Safe jest szybkoêç monta u przy zachowaniu wysokiej kultury estetycznej wykonanej instalacji oraz gwarancja zachowania 100% szczelnoêci systemu. Niewàtpliwym atutem jest te kompatybilnoêç Systemu Safe z systemem Comfort i innymi systemami proponowanymi przez Lindab, co dla firmy wykonawczej jest wa nym elementem codziennej pracy nikt przecie nie lubi przykrych niespodzianek na placu budowy ( ) wa na jest te pewnoêç tolerancji wykonania elementów systemu Safe wszystko zawsze do siebie pasuje, niby szczegół ale jak e wa ny! Ponadto dost pnoêç całego typoszeregu kształtek ( ) powoduje, e jest to jedyny system z jakiego wykonujemy wszelkie instalacje od przeszło 3 lat i z pewnoêcià przy kolejnych inwestycjach b dziemy bazowaç tylko na tym systemie, poniewa przekłada si to w konsekwencji na korzystny wynik finansowy firmy. Polecam. Technical Sp. J. A. Choromaƒski T. Lachowicz, obiekt Salon Forda w Warszawie Ka da kolejna wersja (CADvent) zaskakuje nowymi, przydatnymi funkcjami. Najwa niejsze jednak jest to, e program pozwala wiarygodnie okreêliç poziom hałasu generowanego przez instalacj, co potwierdziły wielokrotne pomiary wykonywane przy odbiorach. Aby mieç prawidłowo pracujàcà wentylacj wystarczà wiarygodne dane producenta, obliczenia i dobór tłumików w CADvent. to wszystko. Biuro Projektowe Grzegorz Skupio

3 OBEKTY BUROWE

4 Projektant/nstalator PBG S.A., Wysogotowo k/poznania Biuro Projektowe Szymon Ratajczak/Bart Sp. z o.o. Kanały i kształtki systemu LindabVent, nawiewniki wirowe typu VERSO, przepustnice VAV Budynek o przeznaczeniu biurowym. Do opracowania projektu tego budynku wykorzystano program CADvent, dzi ki czemu udało si rozwiàzaç problemy zwiàzane z kolizjami systemu wentylacyjnego, wykonano przekroje instalacji wentylacyjnej oraz przygotowano pełnà specyfikacj. Zastosowano nawiewniki i wywiewniki typu VERSO przeznaczone do integracji w sufitach podwieszanych 600 x 600, dodatkowo przepustnice VAV do regulacji systemu.

5 Projektant/nstalator Arbet Sp. z o.o., Olsztyn HVAC n ynieria Waldemar Grabarczyk/Technical Sp. J. A. Choromaƒski T. Lachowicz Kanały i kształtki systemu LindabSafe, nawiewniki wirowe typu VERSO, przepustnice LindabDamper, tłumiki LindabSilencer, system preizolowany Lindabsol Budynek biurowy o szeêciu kondygnacjach. Do opracowania projektu tego budynku wykorzystano program CADvent i dzi ki u ytym narz dziom oraz przyj tym rozwiàzaniom powstał bardzo innowacyjny projekt. Ka da kondygnacja tego budynku jest obsługiwana niezale nie przez oddzielnà central wentylacyjnà, co ma znaczny wpływ na niezale noêç układów oraz co pozwoliło na u ycie przede wszystkim kanałów i kształtek o przekroju okràgłym w całej kubaturze budynku. Zastosowano szczelne produkty systemu Safe, nawiewniki i wywiewniki typu VERSO przeznaczone do integracji w sufitach podwieszanych 600 x 600, dodatkowo przepustnice do regulacji systemu i tłumiki do ograniczenia hałasu powstałego na centralach wentylacyjnych. Na dachu budynku, przy podejêciach do central u yto systemu preizolowanego sol (w podwójnym płaszczu z blachy stalowej). U yte do projektu rozwiàzania, zastosowane produkty oraz doêwiadczona firma instalacyjna (nstalator Klubu VP) pozwoliły na skrócenie czasu instalacji, przy zachowaniu wysokich standardów jej wykonania.

6 Projektant/nstalator Siedziba Operatora Systemu Przesyłowego w Konstancinie-Bielawie, k/warszawy Tebodin SAP Projekt/M+W Zander Sp. z o.o. (obecnie Caverion Sp. z o.o.) Kanały i kształtki LindabSafe, nawiewniki wirowe, kratki LindabComfort Nowoczesny obiekt spełniajàcy funkcj biurowà oraz b dàcy cz Êcià strategicznego systemu przesyłowe go dla polskiej energetyki. Z tego powodu w najwa niejszych cz Êciach budynku zastosowano system Safe zapewniajàcy klas szczelnoêci D oraz oszcz dnoêç i efektywnoêç w zu yciu energii. Uwag zwraca przeszklona kopuła obiektu, gdzie do wentylacji u yto mi dzy innymi kratek umieszczonych w podłodze. Dla sal konferencyjnych i pomieszczeƒ biurowych zastosowano nawiewniki wirowe i kratki aluminiowe zamontowane sufitowo lub Êciennie (malowane w kolorach Ênie nobiałym i srebrzystym).

7

8 OBEKTY PUBLCZNE, KOMERCYJNE

9 Projektant/nstalator Salon Forda, Warszawa HVAC n ynieria Waldemar Grabarczyk/Technical Sp. J. A. Choromaƒski T. Lachowicz Kanały i kształtki systemu Safe, LindabComfort nawiewniki sufitowe, dysze dalekiego zasi gu, nawiewniki szczelinowe, kratki, przepustnice LindabDamper i tłumiki LindabSilencer. Nowoczesny obiekt spełnia rol salonu wystawowo-sprzeda owego z cz Êcià serwisowà, gdzie wykonywane sà przeglàdy i naprawy samochodów. Projekt został wykonany przy u yciu programu CADvent z wykorzystaniem funkcji automatycznej specyfikacji i opisu elementów. W rozwiàzaniach projektowych dla cz Êci wystawowo- -sprzeda owej u yto nawiewników sufitowych, dysz dalekiego zasi gu oraz nawiewników szczelinowych zamontowanych w podłodze do nawiewu powietrza na du e, przeszklone powierzchnie. W cz Êci serwisowej system wentylacyjny Safe jest w całoêci widoczny, a do wentylacji u yto kratek montowanych bezpoêrednio na kanałach o przekroju okràgłym.

10

11 Projektant/nstalator Salony Meblowe Black Red White Chorzów, Lublin, Wrocław nstal Lublin S.A., P-W Klima-Went Sp. z o.o. Kanały i kształtki systemu LindabSafe, nawiewniki wirowe do widocznego monta u LindabComfort, kratki stalowe do kanałów o przekroju okràgłym y o powierzchni 10 tys. m 2, spełniajàce funkcj wystawienniczà i magazynowà. Du y i wydajny system wentylacyjny o wydatku 125 tys. m 3 /h. Dzi ki zastosowaniu programu CADvent z wykorzystaniem funkcji 3D, ju na etapie projektu rozwiàzano problemy zwiàzane z kolizjami projektowanej instalacji oraz wykonano wizualizacj systemu wentylacyjnego dla potrzeb inwestora i architekta. Wizualizacja oraz estetyka prowadzonej instalacji ma szczególne znaczenie ze wzgl du na to, e cały system wentylacyjny jest prowadzony w sposób widoczny, dlatego zastosowanie systemu Safe (połàczenia bez taêm uszczelniajàcych) dało oczekiwany efekt. Ze wzgl du na to, e system pracuje w funkcji chłodzenia i ogrzewania, zastosowano nawiewniki do monta u widocznego, z siłownikiem termostatycznym typu RCWB, a dla wywiewu powietrza łatwe w monta u i estetyczne kratki RGS.

12 Projektant/nstalator Sklep Emporio Armani, Hugo Boss, Warszawa Trud Service T.R.D. Stołowscy LindabComfort nawiewniki szczelinowe Sklep Emporio Armani wyró nia si zdecydowanie swoim ascetycznym, nowoczesnym i stylowym wystrojem. Połàczenie ró nego typu mater iałów: szkła, marmuru, stali, ceramiki i tytanu w oprawie czerni oraz połyskujàcych, srebrnych elementów daje dosyç oryginalny efekt. Polski salon zaprojektowany został na wzór innych, niedawno otwartych w Londynie, Korei, Bangkoku, Tajlandii, Tajwanie i Mediolanie. Wystrój wn trz oraz przyj te rozwiàzania architektoniczne wymagały wybrania odpowiednich rozwiàzaƒ systemu wentylacyjnego, stàd zastosowanie estetycznych i jednoczeênie dyskretnych nawiewników szczelinowych z linii LNEO. Nowo otwarty salon Hugo Boss o powierzchni 500 m 2 ma nowoczesny i wysmakowany wystrój, zgodny z najnowszym design salonów Hugo Boss na Êwiecie. Do wentylacji zastosowano nawiewniki szczelinowe z linii LNEO.

13 Projektant/nstalator Tor Kolarski, Pruszków Pracownia Autorska AS, Ludwik Czuczwara/Budopol Sp. z o.o Kanały i kształtki systemu LindabSafe (Ø315 Ø1000 mm), LindabComfort nawiewniki sufitowe, nawiewniki teatralne (montowane pod siedzeniami) Tor w Pruszkowie pełni rol hali wielofunkcyjnej, nie tylko przeznaczonej do zawodów sportowych, ale tak e do koncertów i targów. Przewidziano stałe trybuny na 1700 miejsc, ale w zale noêci od potrzeb ich liczba mo e byç podwojona. nazywany jest Rybà ze wzgl du na jego charakterystyczny kształt z lotu ptaka. Sam tor jest jednym z najnowoczeêniejszych na Êwiecie. Drugi taki sam znajduje si tylko w Pekinie, gdzie został zbudowany dla potrzeb olimpiady w 2008 r. Przy u yciu programu CADvent zaprojektowany został rozbudowany system wentylacyjny o wydajnoêci całkowitej 250 tyê. m 3 /h, o Êrednicach do Ø1000 mm. Dzi ki wykorzystaniu programu i przygotowaniu projektu w 3D udało si rozwiàzaç problemy zwiàzane z kolizjami instalacji systemu wentylacyjnego, a konstrukcjà kratownicy kopuły dachu budynku. Program Cadvent sprawdził si. Mo emy potwierdziç, z relacji od wykonawcy instalacji wymiany powietrza w kopule toru, e projekt całkowicie pokrył si z rzeczywistoêcià. Mimo wszystkich trudnoêci i specyfiki obiektu udało nam si uniknàç jakichkolwiek problemów z jego realizacjà mówià projektanci Pracowni Projektowej AS Ludwik Czuczwara i Andrzej Âwierk. Na uwag zasługuje te fakt, e wszystkie kanały i kształtki prowadzone w kopule dachu budynku zostały pomalowane. Do nawiewu Êwie ego powietrza dla widowni hali u yto nawiewników tzw. teatralnych, montowanych pod krzesełkami siedzeƒ, w iloêci około 1000 szt.

14

15 Projektant/nstalator Hotel Victor, Pruszków Pracownia Autorska AS, Ludwik Czuczwara/Przedsi biorstwo Usługowo-Produkcyjne TELKA Sp. z o.o. Przepustnice i regulatory systemu VAV, Comfort nawiewniki sufitowe, kratki, skrzynki rozpr ne powstał w sàsiedztwie Toru Kolarskiego w Pruszkowie i stanowi doskonałe zaplecze dla całej bazy sportowo-rekreacyjnej. Oprócz standardowych pokoi hote lowych, posiada równie pokoje o podwy szonym standardzie dla goêci VP oraz znakomite zaplecze gastronomiczne z kuchnià, restauracjami oraz pubem. System wentylacyjny pokoi hotelowych został zaprojektowany z wykorzystaniem elementów VAV, dzi ki czemu udało si ograniczyç koszty zu ycia energii dla całego obiektu. Do wentylacji tej cz Êci hotelu wykorzystano estetyczne kratki aluminiowe typu C, ze skrzynkami rozpr nymi, przepustnice systemu VAV, regulatory ciênienia, termostaty pomieszczeniowe REGULA. Natomiast do wentylacji holu hotelowego, restauracji, kawiarni oraz pubu zastosowano nawiewniki sufitowe FORMO, które w połàczeniu z aran acjà pomieszczeƒ przez architektów Êwietnie współgrajà z architekturà i stanowià o jej charakterze. Na uwag zasługuje te fakt, e ten nowoczesny i innowacyjny projekt został wykonany przy u yciu programu CADvent. Oprócz projektu wykonanego w 3D oraz specyfikacji i opisu elementów wykorzystano w programie, tak e jego moduł obliczeniowy.

16

17 Projektant/nstalator Hotel Goł biewski, Wisła El-Chłod Józef Gawlas Kanały i kształtki LindabSafe, Comfort nawiewniki sufitowe, kratki. Malowniczo poło ony hotel usytuowany w Beskidzie Âlàskim. Jego wysoki standard obliguje do zapewnienia goêciom pełnego komfortu, dlatego właênie inwestor oraz wykonawca instalacji wybrali sprawdzony, cichy i szczelny system Safe zamontowany m.in. w restauracji i basenie nowo wybudowanego skrzydła hotelu. Na uwag zasługuje te zastosowanie estetycznych oraz zapewniajàcych odpowieni komfort nawiewników z linii NTEGRA i kratek aluminiowych.

18 Projektant/nstalator Termy Podhalaƒskie, Szaflary Badan Systemy Grzewcze Mirosław Badan Kanały i kształtki LindabSafe, LindabComfort nawiewniki sufitowe, kratki. hotelowo-restauracyjny gdzie zastosowano elementy szczelnego i szybko montowalnego systemu Safe oraz estetyczne nawiewniki i kratki aluminiowe. Na szczególnà uwag zasługuje w cz Êci widoczny system wentylacyjny dla hotelowego basenu. U yte do projektu rozwiàzania, zastosowane produkty oraz doêwiadczona firma instalacyjna (nstalator Klubu VP) pozwoliły na skrócenie czasu instalacji, przy zachowaniu wysokich standardów jej wykonania.

19 OBEKTY PRZEMYSŁOWE

20 Projektant/nstalator Fabryka płyt MDF Pfleiderer, Grajewo Tebodin SAP Projekt/nstal Białystok S.A. Kanały i kształtki systemu LindabSafe (Ø160 Ø1600 mm), szczelnoêç w klasie D i C Zakład zajmuje powierzchni 12 ha i jest najwi kszà inwestycjà zrealizowanà na Podlasiu. Całkowity wydatek powietrza dla fabryki wynosi 700 tys. m 3 /h i jest realizowany przez 23 centrale wentylacyjne. Ogromne wydajnoêci powietrza wentylacyjnego determinujà du e zanieczyszczenie powietrza powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, dlatego te i w tym przypadku szczelnoêç systemu, dokładnoêç i precyzja jego wykonania miała du e znaczenie. Stàd, w tych warunkach, znakomicie sprawdził si system Safe.

21 Projektant/nstalator Fabryka MAHLE Polska Sp. z o.o., Krotoszyn MK n ynieria s.c. / Probud Sp. z o.o. Kanały i kształtki LindabSafe (Ø315 Ø1250 mm), nawiewniki wyporowe przemysłowe i kratki LindabComfort, przepustnice LindabDamper. Nowa fabryka zbudowana przez koncern Mahle zajmuje si produkcjà tłoków, zaworów oraz tulei cylindrowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Wysokie standardy jakoêci producenta oraz bardzo szybki termin realizacji inwestycji były powodem poszukiwania odpowiednich rozwiàzaƒ równie dla systemu wentylacyjnego. Dlatego te do wykonania projektu u yty został program CADvent, a do budowy instalacji wentylacyjnej zastosowano szczelne i szybkomontowalne elementy systemu Safe. Do nawiewu powietrza dla hali przemysłowej wykorzystano nawiewniki przemysłowe wyporowe, a do wywiewu łatwe w monta u i skuteczne w działaniu kratki do monta u na kanałach o przekroju okràgłym. U yte do projektu rozwiàzania, zastosowane produkty oraz doêwiadczona firma instalacyjna (nstalator Klubu VP) pozwoliły na skrócenie czasu instalacji, przy zachowaniu wysokich standardów jej wykonania.

22 Projektant/nstalator Keiper Polska Sp. z o.o., Âwiebodzin Bart Sp. z o.o. Kanały i kształtki LindabSafe, LindabComfort nawiewniki, skrzynki. Projektant/nstalator Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o., Bielsko Biała Ekowent Sp. J. J. M. Płaczek, R. Dziech Kanały i kształtki systemu LindabVent Zakład produkcyjny struktur i komponentów do siedzeƒ dla przemysłu samochodowego. Elementy systemu Safe zostały u yte do wentylacji ogólnej hali produkcyjnej oraz do odciàgów technologicznych od maszyn. Dzi ki wykorzystaniu tych produktów zbudowano szczelnà instalacj, odpornà nawet na podwy szone ciênienie. W projekcie u yto równie nawiewników przemysłowych HLD. Fabryka uszczelnieƒ do samochodów, nale àca do mi dzynarodowej korporacji Cooper-Standard Automotive nc. Do wentylacji hali produkcyjnej tego obiektu, u yto kanałów i kształtek o przekroju okràgłym w zakresie Êrednic Ø315 Ø800 mm.

23 Projektant/nstalator Ludwig Czekolada Sp. z o.o., Tuczno k/piły Sezup Clima Sp. z o.o. LindabComfort kratki RGS, kanały równomiernego wydatku VENTDUCT produkcyjno-magazynowy zbudowany w konstrukcji hali stalowej Lindab-Astron, w którym przy u yciu programu CADvent zaprojektowany został nowoczesny system wentylacyjny. W projekcie wykonanym w 3D, wygenerowano dokładny opis i specyfikacj produktów, a tak e jego moduł obliczeniowy. Dobrano Êrednice przewodów dla ka nałów o przekroju okràgłym oraz wykonano obliczenia spadków ciênienia potrzebne do doboru central wentylacyjnych. Na uwag zasługuje w szczególnoêci zastosowanie kanałów równomiernego wydatku typu VSR, dzi ki którym udało si nawiaç równomiernie du e iloêci Êwie ego powietrza w całej kubaturze hali, zachowujàc odpowiednie kryteria komfortu cieplnego. Dla wywiewu powietrza zastosowano zaê estetyczne kratki RGS do bezpoêredniego monta u na kanałach o przekroju okràgłym.

24 Projektant/nstalator York Sp. z o.o., Bolechowo k/poznania Romark Narojczyk Sikora Sp. J. LindabComfort nawiewniki przemysłowe, wyporowe Do wentylacji hali produkcyjnej artykułów przemysłowych u yto nawiewników przemysłowych typu HLD. te umo liwiajà nawiew du ych wydatków powietrza bezpoêrednio do stref przebywania ludzi, pozwalajà te regulowaç kształt strumienia poziomo i pionowo, co daje dodatkowe mo liwoêci przy chłodzeniu i ogrzewaniu.

25 NNE

26 Projektant/nstalator Dworek Domiechowice, własnoêç PP nkom Sp. z o.o. Zakład Projektowania i Nadzoru Woj.-Tech, Wojciech Âwiniarski Kanały i kształtki LindabSafe, nawiewniki sufitowe LindabComfort oraz tłumiki LindabSilencer. Projekt wykonany w programie CADvent z wykorzystaniem funkcji doboru Êrednic oraz odpowiednio skutecznych tłumików Silencer. W pomieszczeniach zastosowano nawiewniki sufitowe z linii FORMO.

27 Projektant/nstalator Port Lotniczy im. Władysława Reymonta, Łódê TA J. Knop M. Skowron Sp. J. Kanały i kształtki LindabSafe, przepustnice LindabDamper. Port Lotniczy jest zlokalizowany 6 km od Centrum Łodzi, Terminal jest terminalem mi dzynarodowym. System wentylacyjny jest prowadzony w sposób widoczny, stàd jakoêç i estetyka były kluczowymi kryteriami przy wyborze zastosowania systemu Safe.

28 BELK CHŁODZĄCE i GRZEWCZE Pełny zakres CHŁODZENE GRZANE OŚWETLANE Szeroki wybór produktów, estetyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego wnętrza! Dzięki zintegrowanemu systemowi belek Lindab, łatwiej rozprowadzisz instalację wentylacyjną, obniżysz koszty eksploatacyjne, zapewnisz zdrowszy klimat w każdym pomieszczeniu! programów do projektowania wentylacji właêciwy wybór dla profesjonalisty Lindab Sp. z o.o. Dział Wentylacji Dział Obsługi Klienta Kierownik Działu Obsługi Klienta tel. 022/ , kom Ofertowanie tel. 022/ Zamówienia Regiony 21, 25, 26 tel. 022/ Regiony 22, 23, 24 tel. 022/ Dział Techniczno-Marketingowy Kierownik Działu Techniczno-Marketingowego tel. 022/ , kom nformacja techniczna tel. 022/ , kom Obsługa programu CADvent, Szkolenia tel. 022/ , kom Marketing tel. 022/

29 Lindab Sp. z o.o. ul. Kolejowa 311, Sadowa Łomianki tel , fax NP: REGON: Wszelkie materiały opublikowane w niniejszym albumie zostały u yte za zgodà właêcicieli. Dzi kujemy za współprac firmom instalacyjnym, projektantom i właêcicielom przedstawionych tu obiektów. KRS: , Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy zł;

Album obiektów referencyjnych

Album obiektów referencyjnych Lindab Sp. z o.o. ul. Kolejowa 311, Sadowa 05-092 Łomianki tel. +48 022 489 88 00, +48 022 489 88 01 fax +48 022 751 69 65 e-mail: info@lindab.pl NP: 852-04-00-158 REGON: 810539628 Wszelkie materiały opublikowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Efektywna klimatyzacja NOWOŚĆ NOWOŚĆ. systemy powietrzno-wodne X-BEAM

Efektywna klimatyzacja NOWOŚĆ NOWOŚĆ. systemy powietrzno-wodne X-BEAM BEAM Efektywna klimatyzacja systemy powietrzno-wodne X-BEAM Aktywne nawiewniki indukcyjne DID 642 DID 642 bardzo mała wysokość obudowy Nowe aktywne belki chłodzące typu DID 642 charakteryzują się bardzo

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm i wiarygodność

Profesjonalizm i wiarygodność Profesjonalizm i wiarygodność Swegon to szwedzka marka, która w branży wentylacyjnej jest synonimem jakości, energooszczędności i kultury technicznej. Działając od wielu lat na rynkach europejskich, koncern

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Album obiektów referencyjnych

Album obiektów referencyjnych Album obiektów referencyjnych lindab we simplify construction AR DUCT SYSTEM kompletny system kanałów i kształtek z uszczelkà i bez uszczelki. COMFORT WATER SYSTEMS systemy i produkty niezb d ne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

System klimatyzacji - Indivent 1. Strefa mieszania: szybki

System klimatyzacji - Indivent 1. Strefa mieszania: szybki System klimatyzacji - Indivent 1. Strefa mieszania: szybki powietrze œwie e wyci¹g wywiew zimna woda Rozdzia³ powietrza ( schematycznie) przy zastosowaniu systemu Indivent wzrost temperatury nawiewu poprzez

Bardziej szczegółowo

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjàtkowe urzàdzenia

Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjàtkowe urzàdzenia 1 Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyjàtkowe urzàdzenia Kanałowe centrale Vento sà skonstruowane tak, eby umo liwiały konstruowanie kopleksowych a zarazem prostych urzàdzeƒ klimatyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

naturalny sposób transportu powietrza

naturalny sposób transportu powietrza lindab the round solution Grupa Lindab Lindab to mi dzynarodowa grupa, która opracowuje, wytwarza i sprzedaje produkty i rozwiàzania systemowe z cienkich blach dla budownictwa. Nasze dwa g ówne obszary

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB

Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Flowair: Akcesoria do nagrzewnic wodnych LEO FB Wodne nagrzewnice powietrza LEO FB produkowane przez firmę FLOWAIR Głogowski i Brzeziński Sp. J. to nowoczesne aparaty grzewcze, które od przeszło 5 lat

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów

Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Wentylacja i Klimatyzacja - Podstawy Nowa książka dla studentów Nowa książka dr. inż. Aleksandra Pełecha, pracownika Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, pt. Wentylacja i klimatyzacja

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu

LMD. Cechy Produktu. Zastosowanie CSD- NS. CSD- NO Opis Produktu CSD- NS Cechy Produktu Nowy design Płyta czołowa okrągła, kwadratowa Nieruchome profilowane łopatki Montowany pod i w stropie podwieszonym Lakierowany standardowo RAL9010 Pięć wielkości Zastosowanie Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących

INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących KLIMATYZACJA URZ DZENIA Nowe akcenty w chłodzeniu pomieszczeń INDIVENT nowy system klimatyzacji LTG. Alternatywa dla stropów chłodzących Wojciech KLAJNERT*, Kraków W artykule przedstawiony zostanie sposób

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY

KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, OGRZEWANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I PUBLICZNYCH KOMPLEKSOWO, OD JEDNEGO DOSTAWCY Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniem, w którym pracują ludzie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.0. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania 1.2.Cel i zakres opracowania 1.3.Materiały do opracowania 1.4.Charakterystyka obiektu 2.0. Bilanse 3.0. Opis instalacji wentylacyjnej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Romanowski TROX Oddział w Polsce

Andrzej Romanowski TROX Oddział w Polsce Zdecentralizowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Andrzej Romanowski TROX Oddział w Polsce The art of handling air Od ponad 60 lat TROX GmbH jest innowacyjną i wiodącą firmą specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe. The art of handling air. Typ AIRNAMIC T 2.2/1/PL/1

Nawiewniki wirowe. The art of handling air. Typ AIRNAMIC T 2.2/1/PL/1 T 2.2/1/PL/1 Nawiewniki wirowe Typ AIRNAMIC Doskonałe własności aerodynamiczne w wyniku zastosowania innowacyjnej technologii materiałów polimerowych The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Innowacja

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE PODWIESZANE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE PODWIESZANE 1 Dlaczego w aênie AeroMaster FP? 2 I II Centrale klimatyzacyjne AeroMaster FP idealnie nadajà si do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeƒ administracyjnych, handlowych,

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

Typ DID614. Aktywne belki chłodzące do grzania i chłodzenia, z 2- lub 4-rurowym wymiennikiem ciepła do montażu w różnych systemach sufitowych

Typ DID614. Aktywne belki chłodzące do grzania i chłodzenia, z 2- lub 4-rurowym wymiennikiem ciepła do montażu w różnych systemach sufitowych Strona główna > Produkty > Systemy powietrzno-wodne > Aktywne belki chłodzące > Nawiewniki indukcyjne do sufitów podwieszonych > Typ DID614 Typ DID614 AKTYWNE BELKI CHŁODZĄCE, O CZTEROSTRONNYM NAWIEWIE,

Bardziej szczegółowo

20 lat. Jakość. Znajomość rynku Inwestujemy. Doświadczenie. naszymi. Wiarygodność biznesowa. w relacje partnerskie. nieustannie rozwijamy.

20 lat. Jakość. Znajomość rynku Inwestujemy. Doświadczenie. naszymi. Wiarygodność biznesowa. w relacje partnerskie. nieustannie rozwijamy. Wiarygodność biznesowa Od 20 lat nieustannie rozwijamy Doświadczenie Jakość Znajomość rynku Inwestujemy w relacje partnerskie z naszymi klientami naszą działalność W 2011 roku mija 20 rocznica obecności

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Liniowy nawiewnik wirowy typu WKA Ogólnie Liniowy nawiewnik ścienny typu WKA jest nawiewnikiem wirowym do montażu na ścianie lub suficie. WKA jest nawiewnikiem o stałym charakterze

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Dom w Złoci. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Złoci

Dom w Złoci. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Złoci Inspiracje Piękna Kuchnia Propozycja aranżacji kuchni Domu w złoci utrzymana w jasnych, lecz nie białych kolorach. Lada w tym projekcie pełni jednocześnie funkcję blatu roboczego i barku. Tuż obok niej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ

NOWOCZESNA INŻYNIERIA SANITARNA Ul. Archimedesa 1, NIEMCZ I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Opis rozwiązań projektowych 2.1 Instalacja wentylacji mechanicznej 2.2 Instalacje klimatyzacyjne 3. Wytyczne dla branż 4. Uwagi końcowe 5. Informacja BIOZ

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. Basenowe osuszacze powietrza

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. Basenowe osuszacze powietrza Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych Basenowe osuszacze powietrza Basenowe osuszacze powietrza Wybór rozwiązania Basenowe kondensacyjne osuszacze powietrza znajdują zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewnik wirowy typu DDQ-V Ogólnie Nawiewnik wirowy DDQ-V jest nawiewnikiem o zmiennym charakterze strugi powietrza, wykonany z aluminium przeznaczony do systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

Opis Produktu. Wymiary. Model

Opis Produktu. Wymiary. Model LMD Opis Produktu Nawiewniki wirowe PLAY-KLIN ze względu na design stosowane są do pomieszczeń użyteczności publicznej typu: kawiarnie, restauracje, kina, biura, hotele. Przeznaczone do montażu sufitowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRZEJNIKI DEKORACYJNE, KLIMAKONWEKTOROWE POLSKA 09/2016

KATALOG TECHNICZNY GRZEJNIKI DEKORACYJNE, KLIMAKONWEKTOROWE POLSKA 09/2016 KATALOG TECHNICZNY GRZEJNIKI DEKORACYJNE, KLIMAKONWEKTOROWE POLSKA 09/2016 RETTIG ICC INFORMACJA O KONCERNIE LIDER NA ŚWIATOWYM RYNKU GRZEJNIKÓW Marka Purmo jest własnością koncernu Rettig ICC produkującego

Bardziej szczegółowo

Dom w Asparagusach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Asparagusach

Dom w Asparagusach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Asparagusach tel/fax +8 7 8 6, kom. 600 9 600 e-mail:info@romiq.pl NIP 68--60-07 REGON 700 Inspiracje Piękna Kuchnia Kuchnia o starannie zaprojektowanej i czystej stylistyce w biało-platynowych matowych kolorach połączona

Bardziej szczegółowo

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS Centrala Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 57-240 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 44 tel. +48 074 816 37 00 Faks +48 074 816 37 03 e-mail: biuro@torsystem.com.pl Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik wirowy przestawny PDZA

Nawiewnik wirowy przestawny PDZA Nawiewnik wirowy przestawny PDZA Nawiewnik wirowy PDZA zapewnia skuteczną wentylację pomieszczeń o dużej kubaturze takich jak: hale produkcyjne, supermarkety, magazyny itp. Dzięki funkcji zmiany charakterystyki

Bardziej szczegółowo

The Lindab BuilderTM. Lindab Building Systems. Lindab Building Systems. Sieć profesjonalnych wykonawców. www.lindab-buildings.com

The Lindab BuilderTM. Lindab Building Systems. Lindab Building Systems. Sieć profesjonalnych wykonawców. www.lindab-buildings.com www.lindab-buildings.com Lindab building systems The Lindab Builder Sieć profesjonalnych wykonawców Sieć związanych z Lindabem wykonawców to niezależne, wysoko wykwalifikowane firmy, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

mcr PROLIGHT systemy doświetleń dachowych

mcr PROLIGHT systemy doświetleń dachowych mcr PROLIGHT systemy doświetleń dachowych W przypadku dużych powierzchni magazynowych, produkcyjnych czy centrów handlowych, a więc obiektów, w których tymczasowo przebywają ludzie, istotnym elementem,

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

ROMIQ. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Złoci (G2P)

ROMIQ. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Złoci (G2P) tel/fax +48 37 38 64, kom. 600 39 600 e-mail:info@romiq.pl NIP 68-3-60-07 REGON 3574500 Inspiracje Piękna Kuchnia Kuchnia Domu w złoci (G) utrzymana w białej kolorystyce, tworzy otwartą, wygodną przestrzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013

PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9123/2013 PRODUCENT NAWIEWNIKÓW POWIETRZA CENNIK APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-912/201 GSM 506 078 770, GSM 511 959 61, GSM 514 104 800, GSM 504 144 104 Oferowane przez nas nawiewniki spe³niaj¹ najwy sze wymagania

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

lindab we simplify construction Lindab Elementy dystrybucji powietrza Przegląd produktów

lindab we simplify construction Lindab Elementy dystrybucji powietrza Przegląd produktów lindab we simplify construction Lindab Elementy dystrybucji powietrza Przegląd produktów Upraszczamy rozwiązania konstrukcyjne W Lindab naszą główną motywacją jest generowanie nowych rozwiązań i sposobów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 NAZWA INWESTYCJI : CMENTARZ KOMUNALNY DLA MIASTA LEGNICY. - Wentylacja i klimatyzacja ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice i Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY

NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY NSAL-70 NAWIEWNIK SZCZELINOWY Przeznaczenie: Nawiewnik szczelinowy NSAL-70 jest przeznaczony do nawiewu powietrza w pomieszczeniach wymagających wysokiego komfortu (m.in. biura, obiekty użyteczności publicznej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Elastyczne skrzynki rozprężne

Elastyczne skrzynki rozprężne T 2.3/9/PL/1 Elastyczne skrzynki rozprężne Typ FLEXTRO Do nawiewników sufitowych The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Innowacja 3 Budowa Wymiary 4 Montaż Regulacja strumienia powietrza 5 Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

CENTRALE KLIMATYZACYJNE PODWIESZANE

CENTRALE KLIMATYZACYJNE PODWIESZANE CENTRALE KLIMATYZACYJNE PODWIESZANE Dlaczego właśnie AeroMaster FP? I II Centrale klimatyzacyjne AeroMaster FP idealnie nadają się do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń administracyjnych, handlowych,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MARKI MEKAR

PREZENTACJA MARKI MEKAR PREZENTACJA MARKI MEKAR PROFIL FIRMY Firma MEKAR jest dynamiczną i dobrze ugruntowaną marką z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie produkcji central wentylacyjnych. Zadowolenie klientów jest utrzymywane

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y m g r i n Ŝ. a r c h. I R E N E U S Z P I O T R O W S K I 31-530 K R A K Ó W ul. Grzegórzecka 8/4 tel (012) 421-11-54 NIP 945-102-15-81 REGON 350941792 STADIUM

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Najbardziej uniwersalny aparat wentylacyjno-grzewczy na rynku

Najbardziej uniwersalny aparat wentylacyjno-grzewczy na rynku TANNER MDA Najbardziej uniwersalny aparat wentylacyjno-grzewczy na rynku TANNER MDA to aparat wentylacyjnogrzewczy zasilany wodą grzewczą przystosowany do nadmuchu poziomego i pionowego. Urządzenie jest

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami ODZA

Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami ODZA 1 Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami ODZA Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo