Album obiektów referencyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Album obiektów referencyjnych"

Transkrypt

1 Album obiektów referencyjnych

2 AR DUCT SYSTEM kompletny system kanałów i kształtek LindabSafe z uszczelkà i LindabVent bez uszczelki. Comfort Air Systems jest to zestaw produktów dostarczajàcych i odprowadzajàcych powietrze do oraz z wentylowanego obszaru, takich jak nawiewniki, kratki, zawory, dysze. Lindab Sp. z o. o. nale y do szwedzkiej grupy Lindab AB działajàcej w bran y budowlanej w dwóch obszarach: wentylacji oraz profili dachowych. Lindab nie tylko sprzedaje, ale równie opracowuje i wytwarza nowe produkty oraz rozwiàzania systemowe z cienkich blach dla budownictwa. Dzi ki prawie 50 letniemu doêwiadczeniu oraz sieci powiàzanych oddziałów rozsianych po całym Êwiecie, Lindab to jedna z najwi kszych korporacji produkujàcych systemy wentylacji kanałowej. Od wielu lat jesteêmy w tej bran y firmà wiodàcà. Sprzedajemy swoje produkty w ponad 100 filiach w 29 krajach, zatrudniamy około 4,900 pracowników na całym Êwiecie. Oferta produktów Lindab reprezentuje najwy szà jakoêç, co jest udokumentowane certyfikatami SO oraz SO Firma Lindab Sp. z o.o. powstała w Polsce w 1992 roku. Poczàtkowo funkcjonowała jako producent jedynie orynnowania i pokryç dachowych, od 1998 roku poszerzyła si zaê o wcià rozwijajàcy si Dział Wentylacji. Szeroki asortyment produktów w naszej ofercie obejmuje wszelkie elementy zwiàzane z przepływem powietrza, poczynajàc od kanałów, przepustnic, tłumików, elementów regulacyjnych, poprzez nawiewniki, kratki, aparaty indukcyjne, wszelkiego rodzaju akcesoria, a koƒczàc na belkach chłodzàcych oraz panelach grzejnych. Wszystkie nasze produkty sà sklasyfikowane w odpowiednie grupy produktowe, a całoêç zapewnia integralnoêç systemu wentylacji. Szanowni Państwo, Oddajemy w Wasze ręce pierwszą edycję Albumu ów Referencyjnych Lindab, gdzie mogą Państwo obejrzeć już nie tylko same produkty, ale także aranżacje wnętrz, zastosowanie oraz stylistykę w jakiej mogą się one znaleźć. Staraliśmy się podkreślić ich wszechstronność oraz pokazać, że systemy wentylacyjne są nie tylko obowiązkowym elementem każdego obiektu, ale mogą być również elementem miłym dla oka, ciekawym, podkreślającym indywidualizm wnętrza, a nawet wyrażającym jego charakter. Staramy się, aby nasza firma działała zawsze zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Wychodząc im naprzeciw, stworzyliśmy już Mobilne Centrum Szkoleniowe, Klub nstalatorów VP, obecnie zaś prezentujemy Album ów Referencyjnych Lindab, aby nasi partnerzy handlowi wiedzieli, że są dla nas ważni i czuli się dobrze współpracując z naszą firmą. Z poważaniem Michał Piechura Dyrektor Działu Wentylacji Lindab Sp. z o.o. Co o nas mówià nasi partnerzy: Dobra jakoêç kanałów. Terminowe dostawy. Jan Barszcz, Caverion Polska Sp. z o.o., obiekt PSE w Bielawie Comfort Water Systems systemy i produkty niezb d ne dla zapewnienia zdro we go i komfortowego klimatu wn trz. Obejmujà belki chłodzàce, nawiewne, aparaty indukcyjne, panele grzewczo-chłodzàce. Rozwiązania T nowoczesne oprogramowanie słu àce do projektowania systemów wentylacyjnych, umo liwiajàce prawidłowy dobór nawiewników, tłumików, wykonujàce niezb dne obliczenia oraz specyfikacje produktów. Od wielu lat Lindab jest Êwiatowym liderem w dziedzinie badaƒ nad systemami kanałowymi. Posiadamy własne laboratoria w Szwecji i Danii, w których testowane sà elementy z linii produkcyjnych oraz gdzie opracowywane sà nowatorskie rozwiàzania dla wentylacji. Wychodzàc naprzeciw projektantom i architektom, Lindab stworzył oprogramowanie T słu àce do projektowania, dobierania produktów, generowania wszelkiego rodzaju obliczeƒ. W jego skład wchodzà programy CADvent, DMcomfort, DMsilencer oraz TEKNOsim, które szybko i kompleksowo pozwalajà zaprojektowaç ka dà instalacj wentylacyjnà. y referencyjne, którymi mo e si pochwaliç nasza grupa, to m.in. najsłynniejsza budowla strategiczna na Êwiecie Pentagon, czy nowoczesne lotnisko w Kopenhadze oraz Brukseli (zdj.). CADvent jest to jeden z najbardziej przyjaznych u ytkownikowi programów na rynku europejskim. Prostota i intuicyjnoêç obsługi pozwala w łatwy sposób przejêç od projektu koncepcyjnego, przez budowlany, do projektu wykonawczego. Na dzieƒ dzisiejszy nie ma lepszego programu do wspomagania projektowania instalacji rurowych w przestrzeni trójwymiarowej. Andrzej Âwierk, projektant Pracowni Autorskiej AS Ludwika Czuczwary, obiekt Tor Kolarski w Pruszkowie Głównymi zaletami systemu Safe jest szybkoêç monta u przy zachowaniu wysokiej kultury estetycznej wykonanej instalacji oraz gwarancja zachowania 100% szczelnoêci systemu. Niewàtpliwym atutem jest te kompatybilnoêç Systemu Safe z systemem Comfort i innymi systemami proponowanymi przez Lindab, co dla firmy wykonawczej jest wa nym elementem codziennej pracy nikt przecie nie lubi przykrych niespodzianek na placu budowy ( ) wa na jest te pewnoêç tolerancji wykonania elementów systemu Safe wszystko zawsze do siebie pasuje, niby szczegół ale jak e wa ny! Ponadto dost pnoêç całego typoszeregu kształtek ( ) powoduje, e jest to jedyny system z jakiego wykonujemy wszelkie instalacje od przeszło 3 lat i z pewnoêcià przy kolejnych inwestycjach b dziemy bazowaç tylko na tym systemie, poniewa przekłada si to w konsekwencji na korzystny wynik finansowy firmy. Polecam. Technical Sp. J. A. Choromaƒski T. Lachowicz, obiekt Salon Forda w Warszawie Ka da kolejna wersja (CADvent) zaskakuje nowymi, przydatnymi funkcjami. Najwa niejsze jednak jest to, e program pozwala wiarygodnie okreêliç poziom hałasu generowanego przez instalacj, co potwierdziły wielokrotne pomiary wykonywane przy odbiorach. Aby mieç prawidłowo pracujàcà wentylacj wystarczà wiarygodne dane producenta, obliczenia i dobór tłumików w CADvent. to wszystko. Biuro Projektowe Grzegorz Skupio

3 OBEKTY BUROWE

4 Projektant/nstalator PBG S.A., Wysogotowo k/poznania Biuro Projektowe Szymon Ratajczak/Bart Sp. z o.o. Kanały i kształtki systemu LindabVent, nawiewniki wirowe typu VERSO, przepustnice VAV Budynek o przeznaczeniu biurowym. Do opracowania projektu tego budynku wykorzystano program CADvent, dzi ki czemu udało si rozwiàzaç problemy zwiàzane z kolizjami systemu wentylacyjnego, wykonano przekroje instalacji wentylacyjnej oraz przygotowano pełnà specyfikacj. Zastosowano nawiewniki i wywiewniki typu VERSO przeznaczone do integracji w sufitach podwieszanych 600 x 600, dodatkowo przepustnice VAV do regulacji systemu.

5 Projektant/nstalator Arbet Sp. z o.o., Olsztyn HVAC n ynieria Waldemar Grabarczyk/Technical Sp. J. A. Choromaƒski T. Lachowicz Kanały i kształtki systemu LindabSafe, nawiewniki wirowe typu VERSO, przepustnice LindabDamper, tłumiki LindabSilencer, system preizolowany Lindabsol Budynek biurowy o szeêciu kondygnacjach. Do opracowania projektu tego budynku wykorzystano program CADvent i dzi ki u ytym narz dziom oraz przyj tym rozwiàzaniom powstał bardzo innowacyjny projekt. Ka da kondygnacja tego budynku jest obsługiwana niezale nie przez oddzielnà central wentylacyjnà, co ma znaczny wpływ na niezale noêç układów oraz co pozwoliło na u ycie przede wszystkim kanałów i kształtek o przekroju okràgłym w całej kubaturze budynku. Zastosowano szczelne produkty systemu Safe, nawiewniki i wywiewniki typu VERSO przeznaczone do integracji w sufitach podwieszanych 600 x 600, dodatkowo przepustnice do regulacji systemu i tłumiki do ograniczenia hałasu powstałego na centralach wentylacyjnych. Na dachu budynku, przy podejêciach do central u yto systemu preizolowanego sol (w podwójnym płaszczu z blachy stalowej). U yte do projektu rozwiàzania, zastosowane produkty oraz doêwiadczona firma instalacyjna (nstalator Klubu VP) pozwoliły na skrócenie czasu instalacji, przy zachowaniu wysokich standardów jej wykonania.

6 Projektant/nstalator Siedziba Operatora Systemu Przesyłowego w Konstancinie-Bielawie, k/warszawy Tebodin SAP Projekt/M+W Zander Sp. z o.o. (obecnie Caverion Sp. z o.o.) Kanały i kształtki LindabSafe, nawiewniki wirowe, kratki LindabComfort Nowoczesny obiekt spełniajàcy funkcj biurowà oraz b dàcy cz Êcià strategicznego systemu przesyłowe go dla polskiej energetyki. Z tego powodu w najwa niejszych cz Êciach budynku zastosowano system Safe zapewniajàcy klas szczelnoêci D oraz oszcz dnoêç i efektywnoêç w zu yciu energii. Uwag zwraca przeszklona kopuła obiektu, gdzie do wentylacji u yto mi dzy innymi kratek umieszczonych w podłodze. Dla sal konferencyjnych i pomieszczeƒ biurowych zastosowano nawiewniki wirowe i kratki aluminiowe zamontowane sufitowo lub Êciennie (malowane w kolorach Ênie nobiałym i srebrzystym).

7

8 OBEKTY PUBLCZNE, KOMERCYJNE

9 Projektant/nstalator Salon Forda, Warszawa HVAC n ynieria Waldemar Grabarczyk/Technical Sp. J. A. Choromaƒski T. Lachowicz Kanały i kształtki systemu Safe, LindabComfort nawiewniki sufitowe, dysze dalekiego zasi gu, nawiewniki szczelinowe, kratki, przepustnice LindabDamper i tłumiki LindabSilencer. Nowoczesny obiekt spełnia rol salonu wystawowo-sprzeda owego z cz Êcià serwisowà, gdzie wykonywane sà przeglàdy i naprawy samochodów. Projekt został wykonany przy u yciu programu CADvent z wykorzystaniem funkcji automatycznej specyfikacji i opisu elementów. W rozwiàzaniach projektowych dla cz Êci wystawowo- -sprzeda owej u yto nawiewników sufitowych, dysz dalekiego zasi gu oraz nawiewników szczelinowych zamontowanych w podłodze do nawiewu powietrza na du e, przeszklone powierzchnie. W cz Êci serwisowej system wentylacyjny Safe jest w całoêci widoczny, a do wentylacji u yto kratek montowanych bezpoêrednio na kanałach o przekroju okràgłym.

10

11 Projektant/nstalator Salony Meblowe Black Red White Chorzów, Lublin, Wrocław nstal Lublin S.A., P-W Klima-Went Sp. z o.o. Kanały i kształtki systemu LindabSafe, nawiewniki wirowe do widocznego monta u LindabComfort, kratki stalowe do kanałów o przekroju okràgłym y o powierzchni 10 tys. m 2, spełniajàce funkcj wystawienniczà i magazynowà. Du y i wydajny system wentylacyjny o wydatku 125 tys. m 3 /h. Dzi ki zastosowaniu programu CADvent z wykorzystaniem funkcji 3D, ju na etapie projektu rozwiàzano problemy zwiàzane z kolizjami projektowanej instalacji oraz wykonano wizualizacj systemu wentylacyjnego dla potrzeb inwestora i architekta. Wizualizacja oraz estetyka prowadzonej instalacji ma szczególne znaczenie ze wzgl du na to, e cały system wentylacyjny jest prowadzony w sposób widoczny, dlatego zastosowanie systemu Safe (połàczenia bez taêm uszczelniajàcych) dało oczekiwany efekt. Ze wzgl du na to, e system pracuje w funkcji chłodzenia i ogrzewania, zastosowano nawiewniki do monta u widocznego, z siłownikiem termostatycznym typu RCWB, a dla wywiewu powietrza łatwe w monta u i estetyczne kratki RGS.

12 Projektant/nstalator Sklep Emporio Armani, Hugo Boss, Warszawa Trud Service T.R.D. Stołowscy LindabComfort nawiewniki szczelinowe Sklep Emporio Armani wyró nia si zdecydowanie swoim ascetycznym, nowoczesnym i stylowym wystrojem. Połàczenie ró nego typu mater iałów: szkła, marmuru, stali, ceramiki i tytanu w oprawie czerni oraz połyskujàcych, srebrnych elementów daje dosyç oryginalny efekt. Polski salon zaprojektowany został na wzór innych, niedawno otwartych w Londynie, Korei, Bangkoku, Tajlandii, Tajwanie i Mediolanie. Wystrój wn trz oraz przyj te rozwiàzania architektoniczne wymagały wybrania odpowiednich rozwiàzaƒ systemu wentylacyjnego, stàd zastosowanie estetycznych i jednoczeênie dyskretnych nawiewników szczelinowych z linii LNEO. Nowo otwarty salon Hugo Boss o powierzchni 500 m 2 ma nowoczesny i wysmakowany wystrój, zgodny z najnowszym design salonów Hugo Boss na Êwiecie. Do wentylacji zastosowano nawiewniki szczelinowe z linii LNEO.

13 Projektant/nstalator Tor Kolarski, Pruszków Pracownia Autorska AS, Ludwik Czuczwara/Budopol Sp. z o.o Kanały i kształtki systemu LindabSafe (Ø315 Ø1000 mm), LindabComfort nawiewniki sufitowe, nawiewniki teatralne (montowane pod siedzeniami) Tor w Pruszkowie pełni rol hali wielofunkcyjnej, nie tylko przeznaczonej do zawodów sportowych, ale tak e do koncertów i targów. Przewidziano stałe trybuny na 1700 miejsc, ale w zale noêci od potrzeb ich liczba mo e byç podwojona. nazywany jest Rybà ze wzgl du na jego charakterystyczny kształt z lotu ptaka. Sam tor jest jednym z najnowoczeêniejszych na Êwiecie. Drugi taki sam znajduje si tylko w Pekinie, gdzie został zbudowany dla potrzeb olimpiady w 2008 r. Przy u yciu programu CADvent zaprojektowany został rozbudowany system wentylacyjny o wydajnoêci całkowitej 250 tyê. m 3 /h, o Êrednicach do Ø1000 mm. Dzi ki wykorzystaniu programu i przygotowaniu projektu w 3D udało si rozwiàzaç problemy zwiàzane z kolizjami instalacji systemu wentylacyjnego, a konstrukcjà kratownicy kopuły dachu budynku. Program Cadvent sprawdził si. Mo emy potwierdziç, z relacji od wykonawcy instalacji wymiany powietrza w kopule toru, e projekt całkowicie pokrył si z rzeczywistoêcià. Mimo wszystkich trudnoêci i specyfiki obiektu udało nam si uniknàç jakichkolwiek problemów z jego realizacjà mówià projektanci Pracowni Projektowej AS Ludwik Czuczwara i Andrzej Âwierk. Na uwag zasługuje te fakt, e wszystkie kanały i kształtki prowadzone w kopule dachu budynku zostały pomalowane. Do nawiewu Êwie ego powietrza dla widowni hali u yto nawiewników tzw. teatralnych, montowanych pod krzesełkami siedzeƒ, w iloêci około 1000 szt.

14

15 Projektant/nstalator Hotel Victor, Pruszków Pracownia Autorska AS, Ludwik Czuczwara/Przedsi biorstwo Usługowo-Produkcyjne TELKA Sp. z o.o. Przepustnice i regulatory systemu VAV, Comfort nawiewniki sufitowe, kratki, skrzynki rozpr ne powstał w sàsiedztwie Toru Kolarskiego w Pruszkowie i stanowi doskonałe zaplecze dla całej bazy sportowo-rekreacyjnej. Oprócz standardowych pokoi hote lowych, posiada równie pokoje o podwy szonym standardzie dla goêci VP oraz znakomite zaplecze gastronomiczne z kuchnià, restauracjami oraz pubem. System wentylacyjny pokoi hotelowych został zaprojektowany z wykorzystaniem elementów VAV, dzi ki czemu udało si ograniczyç koszty zu ycia energii dla całego obiektu. Do wentylacji tej cz Êci hotelu wykorzystano estetyczne kratki aluminiowe typu C, ze skrzynkami rozpr nymi, przepustnice systemu VAV, regulatory ciênienia, termostaty pomieszczeniowe REGULA. Natomiast do wentylacji holu hotelowego, restauracji, kawiarni oraz pubu zastosowano nawiewniki sufitowe FORMO, które w połàczeniu z aran acjà pomieszczeƒ przez architektów Êwietnie współgrajà z architekturà i stanowià o jej charakterze. Na uwag zasługuje te fakt, e ten nowoczesny i innowacyjny projekt został wykonany przy u yciu programu CADvent. Oprócz projektu wykonanego w 3D oraz specyfikacji i opisu elementów wykorzystano w programie, tak e jego moduł obliczeniowy.

16

17 Projektant/nstalator Hotel Goł biewski, Wisła El-Chłod Józef Gawlas Kanały i kształtki LindabSafe, Comfort nawiewniki sufitowe, kratki. Malowniczo poło ony hotel usytuowany w Beskidzie Âlàskim. Jego wysoki standard obliguje do zapewnienia goêciom pełnego komfortu, dlatego właênie inwestor oraz wykonawca instalacji wybrali sprawdzony, cichy i szczelny system Safe zamontowany m.in. w restauracji i basenie nowo wybudowanego skrzydła hotelu. Na uwag zasługuje te zastosowanie estetycznych oraz zapewniajàcych odpowieni komfort nawiewników z linii NTEGRA i kratek aluminiowych.

18 Projektant/nstalator Termy Podhalaƒskie, Szaflary Badan Systemy Grzewcze Mirosław Badan Kanały i kształtki LindabSafe, LindabComfort nawiewniki sufitowe, kratki. hotelowo-restauracyjny gdzie zastosowano elementy szczelnego i szybko montowalnego systemu Safe oraz estetyczne nawiewniki i kratki aluminiowe. Na szczególnà uwag zasługuje w cz Êci widoczny system wentylacyjny dla hotelowego basenu. U yte do projektu rozwiàzania, zastosowane produkty oraz doêwiadczona firma instalacyjna (nstalator Klubu VP) pozwoliły na skrócenie czasu instalacji, przy zachowaniu wysokich standardów jej wykonania.

19 OBEKTY PRZEMYSŁOWE

20 Projektant/nstalator Fabryka płyt MDF Pfleiderer, Grajewo Tebodin SAP Projekt/nstal Białystok S.A. Kanały i kształtki systemu LindabSafe (Ø160 Ø1600 mm), szczelnoêç w klasie D i C Zakład zajmuje powierzchni 12 ha i jest najwi kszà inwestycjà zrealizowanà na Podlasiu. Całkowity wydatek powietrza dla fabryki wynosi 700 tys. m 3 /h i jest realizowany przez 23 centrale wentylacyjne. Ogromne wydajnoêci powietrza wentylacyjnego determinujà du e zanieczyszczenie powietrza powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, dlatego te i w tym przypadku szczelnoêç systemu, dokładnoêç i precyzja jego wykonania miała du e znaczenie. Stàd, w tych warunkach, znakomicie sprawdził si system Safe.

21 Projektant/nstalator Fabryka MAHLE Polska Sp. z o.o., Krotoszyn MK n ynieria s.c. / Probud Sp. z o.o. Kanały i kształtki LindabSafe (Ø315 Ø1250 mm), nawiewniki wyporowe przemysłowe i kratki LindabComfort, przepustnice LindabDamper. Nowa fabryka zbudowana przez koncern Mahle zajmuje si produkcjà tłoków, zaworów oraz tulei cylindrowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Wysokie standardy jakoêci producenta oraz bardzo szybki termin realizacji inwestycji były powodem poszukiwania odpowiednich rozwiàzaƒ równie dla systemu wentylacyjnego. Dlatego te do wykonania projektu u yty został program CADvent, a do budowy instalacji wentylacyjnej zastosowano szczelne i szybkomontowalne elementy systemu Safe. Do nawiewu powietrza dla hali przemysłowej wykorzystano nawiewniki przemysłowe wyporowe, a do wywiewu łatwe w monta u i skuteczne w działaniu kratki do monta u na kanałach o przekroju okràgłym. U yte do projektu rozwiàzania, zastosowane produkty oraz doêwiadczona firma instalacyjna (nstalator Klubu VP) pozwoliły na skrócenie czasu instalacji, przy zachowaniu wysokich standardów jej wykonania.

22 Projektant/nstalator Keiper Polska Sp. z o.o., Âwiebodzin Bart Sp. z o.o. Kanały i kształtki LindabSafe, LindabComfort nawiewniki, skrzynki. Projektant/nstalator Cooper-Standard Automotive Polska Sp. z o.o., Bielsko Biała Ekowent Sp. J. J. M. Płaczek, R. Dziech Kanały i kształtki systemu LindabVent Zakład produkcyjny struktur i komponentów do siedzeƒ dla przemysłu samochodowego. Elementy systemu Safe zostały u yte do wentylacji ogólnej hali produkcyjnej oraz do odciàgów technologicznych od maszyn. Dzi ki wykorzystaniu tych produktów zbudowano szczelnà instalacj, odpornà nawet na podwy szone ciênienie. W projekcie u yto równie nawiewników przemysłowych HLD. Fabryka uszczelnieƒ do samochodów, nale àca do mi dzynarodowej korporacji Cooper-Standard Automotive nc. Do wentylacji hali produkcyjnej tego obiektu, u yto kanałów i kształtek o przekroju okràgłym w zakresie Êrednic Ø315 Ø800 mm.

23 Projektant/nstalator Ludwig Czekolada Sp. z o.o., Tuczno k/piły Sezup Clima Sp. z o.o. LindabComfort kratki RGS, kanały równomiernego wydatku VENTDUCT produkcyjno-magazynowy zbudowany w konstrukcji hali stalowej Lindab-Astron, w którym przy u yciu programu CADvent zaprojektowany został nowoczesny system wentylacyjny. W projekcie wykonanym w 3D, wygenerowano dokładny opis i specyfikacj produktów, a tak e jego moduł obliczeniowy. Dobrano Êrednice przewodów dla ka nałów o przekroju okràgłym oraz wykonano obliczenia spadków ciênienia potrzebne do doboru central wentylacyjnych. Na uwag zasługuje w szczególnoêci zastosowanie kanałów równomiernego wydatku typu VSR, dzi ki którym udało si nawiaç równomiernie du e iloêci Êwie ego powietrza w całej kubaturze hali, zachowujàc odpowiednie kryteria komfortu cieplnego. Dla wywiewu powietrza zastosowano zaê estetyczne kratki RGS do bezpoêredniego monta u na kanałach o przekroju okràgłym.

24 Projektant/nstalator York Sp. z o.o., Bolechowo k/poznania Romark Narojczyk Sikora Sp. J. LindabComfort nawiewniki przemysłowe, wyporowe Do wentylacji hali produkcyjnej artykułów przemysłowych u yto nawiewników przemysłowych typu HLD. te umo liwiajà nawiew du ych wydatków powietrza bezpoêrednio do stref przebywania ludzi, pozwalajà te regulowaç kształt strumienia poziomo i pionowo, co daje dodatkowe mo liwoêci przy chłodzeniu i ogrzewaniu.

25 NNE

26 Projektant/nstalator Dworek Domiechowice, własnoêç PP nkom Sp. z o.o. Zakład Projektowania i Nadzoru Woj.-Tech, Wojciech Âwiniarski Kanały i kształtki LindabSafe, nawiewniki sufitowe LindabComfort oraz tłumiki LindabSilencer. Projekt wykonany w programie CADvent z wykorzystaniem funkcji doboru Êrednic oraz odpowiednio skutecznych tłumików Silencer. W pomieszczeniach zastosowano nawiewniki sufitowe z linii FORMO.

27 Projektant/nstalator Port Lotniczy im. Władysława Reymonta, Łódê TA J. Knop M. Skowron Sp. J. Kanały i kształtki LindabSafe, przepustnice LindabDamper. Port Lotniczy jest zlokalizowany 6 km od Centrum Łodzi, Terminal jest terminalem mi dzynarodowym. System wentylacyjny jest prowadzony w sposób widoczny, stàd jakoêç i estetyka były kluczowymi kryteriami przy wyborze zastosowania systemu Safe.

28 BELK CHŁODZĄCE i GRZEWCZE Pełny zakres CHŁODZENE GRZANE OŚWETLANE Szeroki wybór produktów, estetyczne i ekonomiczne rozwiązanie dla każdego wnętrza! Dzięki zintegrowanemu systemowi belek Lindab, łatwiej rozprowadzisz instalację wentylacyjną, obniżysz koszty eksploatacyjne, zapewnisz zdrowszy klimat w każdym pomieszczeniu! programów do projektowania wentylacji właêciwy wybór dla profesjonalisty Lindab Sp. z o.o. Dział Wentylacji Dział Obsługi Klienta Kierownik Działu Obsługi Klienta tel. 022/ , kom Ofertowanie tel. 022/ Zamówienia Regiony 21, 25, 26 tel. 022/ Regiony 22, 23, 24 tel. 022/ Dział Techniczno-Marketingowy Kierownik Działu Techniczno-Marketingowego tel. 022/ , kom nformacja techniczna tel. 022/ , kom Obsługa programu CADvent, Szkolenia tel. 022/ , kom Marketing tel. 022/

29 Lindab Sp. z o.o. ul. Kolejowa 311, Sadowa Łomianki tel , fax NP: REGON: Wszelkie materiały opublikowane w niniejszym albumie zostały u yte za zgodà właêcicieli. Dzi kujemy za współprac firmom instalacyjnym, projektantom i właêcicielom przedstawionych tu obiektów. KRS: , Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy zł;

Album obiektów referencyjnych

Album obiektów referencyjnych Album obiektów referencyjnych lindab we simplify construction AR DUCT SYSTEM kompletny system kanałów i kształtek z uszczelkà i bez uszczelki. COMFORT WATER SYSTEMS systemy i produkty niezb d ne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA.

I. OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.1. Wentylacja garaży 4.1.1. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm i wiarygodność

Profesjonalizm i wiarygodność Profesjonalizm i wiarygodność Swegon to szwedzka marka, która w branży wentylacyjnej jest synonimem jakości, energooszczędności i kultury technicznej. Działając od wielu lat na rynkach europejskich, koncern

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.Przedmiot i zakres opracowania......3 2.Podstawa opracowania...3 3.Opis techniczny......3 4.Obliczenia i dobór podstawowych urządzeń...4 5. Materiały i urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR

Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 PRZEDMIAR Biuro Consultingowo-Projektowe ECOTECH 59-220 Legnica, ul. Łokietka 18 NAZWA INWESTYCJI : CMENTARZ KOMUNALNY DLA MIASTA LEGNICY. - Wentylacja i klimatyzacja ADRES INWESTYCJI : Gmina Miłkowice i Krotoszyce

Bardziej szczegółowo

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk

ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk OBIEKT: ADRES: Budynek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk INWESTOR: Politechnika Gdańska; ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk TYTUŁ: Wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STADIUM OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: BRANŻA: DANE INWESTORA: ADRES INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacja sanitarna wewnętrzna wentylacji w zakresie remontu pomieszczeń oficera dyżurnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

20 lat. Jakość. Znajomość rynku Inwestujemy. Doświadczenie. naszymi. Wiarygodność biznesowa. w relacje partnerskie. nieustannie rozwijamy.

20 lat. Jakość. Znajomość rynku Inwestujemy. Doświadczenie. naszymi. Wiarygodność biznesowa. w relacje partnerskie. nieustannie rozwijamy. Wiarygodność biznesowa Od 20 lat nieustannie rozwijamy Doświadczenie Jakość Znajomość rynku Inwestujemy w relacje partnerskie z naszymi klientami naszą działalność W 2011 roku mija 20 rocznica obecności

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach

System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach System WISE Optymalizacja intensywności wentylacji z zachowaniem właściwej jakości powietrza w pomieszczeniach Dopasowanie ilości powietrza w zależności od potrzeb użytkowników V m 3 /h 2012 www.swegon.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Faza Branża Inwestor PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Wentylacja i klimatyzacja Gmina Miasta Gdyni z siedziba w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 DMM/P/12A/2007 Obiekt Pomieszczenia biurowe w budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS

BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS BRAMA HARMONIJKOWA FOLD VS Centrala Torsystem Butzbach Sp. z o.o. 57-240 Kamieniec Ząbkowicki ul. Kolejowa 44 tel. +48 074 816 37 00 Faks +48 074 816 37 03 e-mail: biuro@torsystem.com.pl Biuro handlowe

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł OPŁACALNOŚĆ WSKAZUJĄCA KIERUNKI ROZWOJU RAUFRIGO FIRMY REHAU OTWIERA NOWY WYMIAR W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 4. Zestawienie wentylacji pomieszczeń i dobór urządzeń

OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 4. Zestawienie wentylacji pomieszczeń i dobór urządzeń OPIS WENTYLACJI MECHANICZNEJ Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka obiektu 4. Zestawienie wentylacji pomieszczeń i dobór urządzeń 5. Zapotrzebowanie czynników

Bardziej szczegółowo

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego DOÂWIETLENIE Zamiana starych, sp kanych szyb zbrojonych na znacznie l ejsze płyty z poliw glanu komorowego podwy sza bezpieczeƒstwo oraz

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Obiekt: oddymianie klatek schodowych w budynku żłobka nr 3 ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin. Branża: sanitarna / wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy

Koncern Swegon. Blue Box Group. Ogromne możliwości konfiguracji, precyzja i niezawodność. Moduły chłodzące do serwerowni o dużej gęstości mocy Koncern Swegon Szwedzki koncern Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakres szerokiej oferty wchodzą nie tylko pojedyncze urządzenia, ale

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim

Bardziej szczegółowo

2 SPIS TREŚCI Wstęp 5 Zasada działania optymalnego systemu wentylacji 6 Zalety systemu dystrybucji powietrza Comfotube 8 System Comfokit C 10 System Comfokit D 350 12 System Comfokit D 550 14 Pytania i

Bardziej szczegółowo

System obiektów do hal

System obiektów do hal System obiektów do hal 02 03 Przestrzeń dla ludzi i produkcji Systemowe obiekty halowe Tripolis wspomagają nowoczesne zarządzanie produkcją i organizacją pracy. Dzięki naszemu systemowi szybko i skutecznie

Bardziej szczegółowo

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych

LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE - płaski, modułowy system kanałów wentylacyjnych LVE to płaski i elastyczny system rozprowadzania powietrza dla systemów wentylacji wymuszonej w domach jednorodzinnych. Służy do doprowadzania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki

Cennik urządzeń wentylacyjnych. Anemostaty i kratki Cennik urządzeń wentylacyjnych Anemostaty i kratki A-TEC Systemy Instalacyjne Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 31 tel. (058) 309 10 97, tel./fax (058) 322 10 97 e-mail: a-tec@a-tec.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu RAVAV

Regulator przepływu RAVAV Regulator przepływu RAVAV W dobie energooszczędnych budynków i innowacyjnych rozwiązań, również w dziedzinie wentylacji mechanicznej pojawiają się nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest regulacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Dom w Kalateach 2 R O M I Q. I n s p i r a c j e. D o m w K a l a t e a c h 2. Biura Projektów ARCHON+ P i ę k n a K u c h n i a

Dom w Kalateach 2 R O M I Q. I n s p i r a c j e. D o m w K a l a t e a c h 2. Biura Projektów ARCHON+ P i ę k n a K u c h n i a tel/fax 0 757, kom. 600 9 600 I n s p i r a c j e P i ę k n a K u c h n i a B i u r a P r o j e k t ó w A R C H O N + Elegancka kuchnia z ramowymi frontami z lakierowanego MDF-u wprowadza nieco klimatycznego

Bardziej szczegółowo

SP/1/PL/5. Przegląd produktów. Katalog KLIMA 1 Katalog KLIMA 2 Katalog FILTER. The art of handling air

SP/1/PL/5. Przegląd produktów. Katalog KLIMA 1 Katalog KLIMA 2 Katalog FILTER. The art of handling air SP/1/PL/5 Przegląd produktów Katalog KLIMA 1 Katalog KLIMA 2 Katalog FILTER The art of handling air Komponenty i Systemy Wentylacji i Klimatyzacji TROX czołowyświatowyproducentidostawcaurządzeń Komponenty

Bardziej szczegółowo

PELICANTM CE HF. Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka PELICAN CE HF

PELICANTM CE HF. Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją. Wstępny dobór. Krótka charakterystyka PELICAN CE HF PELICANTM CE HF Kwadratowy wywiewnik sufitowy z perforacją to kwadratowa kratka wyciągowa przeznaczona do montażu w suficie. Kratka może pracować ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Wywiewnik

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22

PROJEKT INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI POMIESZCZENIA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ZAKŁADOWEJ SN W BUDYNKU NR 22 dok. nr C296/14 Um. nr F/23/2014 Inwestor: PIT RADAR S.A. ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa Obiekt: BUDYNEK 22 Adres: ul. Poligonowa 30, 04051 arszawa dz. nr ewid. 4/23, obręb 30521 Temat: PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO

Przyjazne Technologie. Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Przyjazne Technologie Nagrzewnice powietrza LH Piece nadmuchowe WS/WO Nagrzewnice powietrza LH Nagrzewnice powietrza LH są urządzeniami grzewczymi, w których ciepło zawarte w gorącej wodzie przekazywane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT OBIEKT LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

CYRKULACJE 2012 SPIS TREŚCI nr 7 12 Barometr rynku 14 Nowy szpital pediatryczny w Warszawie systemy wentylacji i klimatyzacji 18 Systemy wentylacji i klimatyzacji w szpitalach belki chłodzące 20 Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Inny wymiar ogrzewania z grzejnikiem kanałowym Zehnder

Inny wymiar ogrzewania z grzejnikiem kanałowym Zehnder Inny wymiar ogrzewania z grzejnikiem kanałowym Zehnder Współczesny design często zakłada duże przeszklenia zarówno w postaci okien sięgających niemal od sufitu do podłogi, jak i całkowicie szklanych ścian.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej

OPIS TECHNICZNY I OBLICZENIA Instalacja wentylacji mechanicznej PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r.

Projekt. Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp. Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. Projekt Mechaniczna instalacja wentylacyjna nawiewno wywiewna domku jednorodzinnego Polikarp Wykonał: Marek Kępa gr. 401 2007/2008 r. ZałoŜenia do projektu: 1. Projekt ma na celu realizacje wentylacji

Bardziej szczegółowo

Dom w Rododendronach 6 (W) Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Rododendronach 6 (W)

Dom w Rododendronach 6 (W) Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Rododendronach 6 (W) tel/fax 0 757, kom. 600 9 600 e-mail:info@romiq.pl NIP 68--60-07 REGON 57500 Inspiracje Piękna Kuchnia Klasyczne, proste fronty meblowe w kolorze platyny i bieli wygięte w narożnikach nawiązują do stylu

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa

Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa STRONA TYTUŁOWA P R Z E D M I A R O F E R T O W Y Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Dom pogrzebowy Rakoniewice, ul. Zamkowa Inwestor : Gmina Rakoniewice ul. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Dom w Czarnuszce 2. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Czarnuszce 2

Dom w Czarnuszce 2. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Czarnuszce 2 e-mail:info@romiq.pl Inspiracje Piękna Kuchnia Klasyczne szykowne orzechowe fronty oraz delikatne śmietankowe elementy stanowią nowoczesne nawiązanie do zawsze modnego klasycznego układu kuchni. Gładkie

Bardziej szczegółowo

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych

Świeże powietrze do pracy i nauki. TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych Świeże powietrze do pracy i nauki TROX SCHOOLAIR Efektywna energetycznie wentylacja do budynków biurowych i edukacyjnych The art of handling air Wysoka jakość powietrza stała się wyznacznikiem jakości

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Ka da firma przetwarza du e iloêci dokumentów. O ile faktury sprzeda y najcz Êciej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ. imbudizol Sp. z o.o. 01-006 Warszawa ul. Nowolipki 23/103 tel./fax:(22)-8321990,kom: 0-602714290 imbudizol@op.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZABYTKOWYM BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

DAWGo CENTRALA BEZKANAŁOWA

DAWGo CENTRALA BEZKANAŁOWA DAWGo CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Dachowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym DAWGo przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja

Bardziej szczegółowo

Więcej niż zimne powietrze Systemy klimatyzacyjne Truma

Więcej niż zimne powietrze Systemy klimatyzacyjne Truma Więcej niż zimne powietrze Systemy klimatyzacyjne Truma Aventa eco Aventa comfort compact comfort comfort RC vario Zasilanie prądem Wydajność chłodzenia / moc grzewcza (pompa ciepła) Pobór prądu (230 V)

Bardziej szczegółowo

Dom w Klematisach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Klematisach

Dom w Klematisach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Klematisach Inspiracje Piękna Kuchnia Funkcjonalny układ przestrzeni z klasycznie dobranymi kolorami beżu i czerni, to cechy charakterystyczne tej aranżacji. Czarny blat z wysoką opaską doskonale ożywia jasną kolorystykę

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie chłodzenia sprężarek

Usprawnienie chłodzenia sprężarek Zakład Usług Projektowych inż. Józef Matla 30 686 Kraków ul. Podedworze 8/26 tel. 658-34-81 INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80 OBIEKT: Budynek

Bardziej szczegółowo

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems Air Purification Systems Przemysłowe zastosowanie Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza Systemy oczyszczania powietrza www.trioniaq. pl Techniczne rozwiązania dla czystego powietrza Filtry

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie dodatkowe dla nawiewników rurowych

Wyposażenie dodatkowe dla nawiewników rurowych Wyposażenie dodatkowe dla nawiewników rurowych RR BSH KLIMA POLSKA Sp. z o. o. ul.kolejowa 13, Stara Iwiczna PL - 05 500 Piaseczno Telefon +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

Dysza dalekiego zasięgu WDA

Dysza dalekiego zasięgu WDA Dysza dalekiego zasięgu WDA BSH-KLIMA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna PL-05 500 Piaseczno Telefon 0 22 737 18 58 Telefax 0 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl WDA Dysza dalekiego zasięgu Spis

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH Nazwa inwestycji : INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU DOMU DZIECKA W TARNOWIE OPOLSKI Inwestor

Bardziej szczegółowo

Dom w Majeranku 2 (N) Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Majeranku 2 (N)

Dom w Majeranku 2 (N) Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Majeranku 2 (N) -0 Sułkowice, ul. Zarzecze, tel/fax 0 757, kom. 600 9 600 e-mail:info@romiq.pl NIP 68--60-07 REGON 57500 Inspiracje Piękna Kuchnia Praktyczna kuchnia nie wymagająca dużej przestrzeni o odpowiednim naświetleniu

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18

Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego. PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestycja Wentylacja mechaniczna pomieszczeń usługowych piwnicy budynku biurowego Adres inwestycji PIŁA ul. Okrzei 18, działka nr 14/2, obręb 18 Inwestor Oddział Regionalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Dom w Mandarynkach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Mandarynkach

Dom w Mandarynkach. Inspiracje Piękna Kuchnia. Biura Projektów ARCHON+ Dom w Mandarynkach e-mail:info@romiq.pl Inspiracje Piękna Kuchnia Spełnij marzenia o pięknej, funkcjonalnej i ekonomicznej kuchni. Najważniejszymi elementami mebli są fronty i blaty. Zastosowanie blatów HPL uznanych producentów

Bardziej szczegółowo

Piekarnik o szer 60cm w kolorze inox Fronty meblowe MDF lakierowane w połaczeniu z fornirem zatopionym. Bateria chrom

Piekarnik o szer 60cm w kolorze inox Fronty meblowe MDF lakierowane w połaczeniu z fornirem zatopionym. Bateria chrom Inspiracje Piękna Kuchnia Blaty HPL o wyraźnie wyczuwalnej fakturze oraz fronty z płyt MDF lakierowane w wysokim połysku nadają meblom i całej kuchni niepowtarzalnego charakteru. Zaskakującym akcentem

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon

Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Nowoczesne systemy klimatyzacji precyzyjnej Swegon Swegon jest jednym z wiodących europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W zakresie oferty koncernu znajdują się nie tylko

Bardziej szczegółowo

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne

SIGMA. WPT to miejsce dla Ciebie! Dane techniczne WPT to miejsce dla Ciebie! SIGMA Dane techniczne Kondygnacje naziemne: 5 Powierzchnia użytkowa: 5 335,30 m 2 Powierzchnia biurowa: 2 548,80 m 2 Powierzchnia laboratoryjna: 995,90 m 2 Kubatura: 25 273,00

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

Regio Regulatory Pomieszczeniowe

Regio Regulatory Pomieszczeniowe Regio Regulatory Pomieszczeniowe Stylowa i komfortowa regulacja strefowa na każdym poziomie Regulacja strefowa na każdym poziomie... Regio jest nowym typoszeregiem regulatorów dla systemów HVAC oraz dla

Bardziej szczegółowo

Cennik central wentylacyjnych dla...

Cennik central wentylacyjnych dla... Cennik central wentylacyjnych dla... Domu Hotelu Restauracji Biura Przemysłu Cennik obowiązuje od 15 maja 2015 r Nawiewno - wywiewne z wymiennikiem ciepła Nawiewne Wywiewne Rekuperatory w obudowie Co i

Bardziej szczegółowo

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY branża SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT obiekt MODERNIZACJA CENTRALI WENTYLACYJNEJ I HALI BASENU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STEFANA CZARNIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617

CENNIK WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP 644-106-04-83. GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec 39 1560 1166 0000 9100 0011 6617 CENNIK Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo - Produkcyjne SPIRUR Wądolny Lucjan Sosnowiec - ul. Stawowa tel. () tel./fax () WWW.SPIRUR.COM.PL E-MAIL: SPIRUR@SPIRUR.COM.PL NIP --- GETIN Bank S.A. o/ Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Dom pod Liczi. Inspiracje. Biura Projektów ARCHON+ Piękna Kuchnia. Dom pod Liczi

Dom pod Liczi. Inspiracje. Biura Projektów ARCHON+ Piękna Kuchnia. Dom pod Liczi e-mail:info@romiq.pl Inspiracje Piękna Kuchnia Kuchnia z frontami fornirowanymi daje nam nieograniczone wręcz możliwości aranżacji i połączeń kolorystycznych. Dzięki nim powstają meble, w których możemy

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

VIREO C. Kwadratowy nawiewnik sufitowy z funkcją zawirowania strumienia powietrza i ruchomymi kierownicami KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

VIREO C. Kwadratowy nawiewnik sufitowy z funkcją zawirowania strumienia powietrza i ruchomymi kierownicami KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA VIREO C VIREO C + ALT Kwadratowy nawiewnik sufitowy z funkcją zawirowania strumienia powietrza i ruchomymi kierownicami VIREO C to kwadratowy nawiewnik z funkcją zawirowania strumienia i ruchomymi kierownicami,

Bardziej szczegółowo